• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ABMA Journal Volume 1 No 21
 

ABMA Journal Volume 1 No 21

on

 • 1,103 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,103
Views on SlideShare
1,103
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ABMA Journal Volume 1 No 21 ABMA Journal Volume 1 No 21 Document Transcript

  • http://allburmamonksalliance.orgVolume 1, No 21 http://allburmamonksalliance.com Volume 1, No 21 7th December 2010
  • All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး) ဃမဟာနာယကအဖြ႔၏ ဲ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ မတရားေသာ လုပေဆာင္မမ်ားကို ထန္းလက္ျဖင့္ ္ ႈ ကာေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ သံဃ မဟာနာယက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ ခဲ့တ့ဲ မတရားမႈ အမ်ားအျပားဟာ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလုံးမွာ ျဖစ္ခ့သည္ ကုိေတာ့ ဲ ခံရဖူးသူမ်ားႏွင့္ ၾကားဖူးသူတိုင္း သိရၾိွ ကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သံဃာမ်ား အေနနဲ႔ကလည္းကဲ့ရဲ႕လုိေသာ စိတသက္သက္ျဖင့္သာ ေဝဘန္ေထာက္ျပ ္ ေနၾကျခင္းမ်ိဳး မဟုတၾ္ ကပဲ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးအေနျဖင့္ သံဃာထုတရပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာကုိ လူအမ်ားစုက ကိးကြယ္ ယုၾံ ကည္မႈ ု လုး၏ ေရွ႕မွ ဗုဒၶအဆုံးအမအတိုင္း မွန္ကန္စြာ ဆုးျဖတ္ ရပ္တည္ေပးေစ ံ ံရိွၾကသည့္အေလွ်ာက္ အမ်ားယုံၾကည္ ေလးစားၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာ လုျိ ခင္း၊ အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ဘက္လုိက္မမ်ား ကင္းေစလို ျခင္း၊ ႈသံဃာေတာ္မ်ား သည္လည္း ျပည္သူလူထု၏ အၾကပ္အတည္းေဘး၊ အာဏာပိုငမ်ား၏ ေစခိုင္းတုိင္း မလုပ္ပဲ ဓမၼဝနယနဲ႔ အမွန္တကယ္ ညီ ္ ိမတရားမႈေဘး၊ သဘာဝေဘး ဒုကမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေတြ႔ႀကံဳလာသမွ် ၡ ညြတ္ေစလိုျခင္း၊ သံဃာမ်ားႏွင့္ သာသနာေရးကိစၥမ်ား၌ သာသနာတိုငးမွာလည္း လူမ်ိဳးဘာသာ မခြဲျခားပဲ လူထ၏ေရွ႕ကေနၿပီး မားမား ္ ု ဘက္မွ အမွန္အတုိင္း ရပ္တည္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးေစလုိျခင္း၊ စတဲ့ မွန္မွန္မတ္မတ္ ရပ္တည္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သည္မွာ သမိုင္းတ ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ေထာက္ျပေနၾကျခင္းျဖစ္ေလွ်ာက္လုံးျဖစ္ေနတာကုိ ျပည္သအားလုံး အသိပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ူ သည္။ျဖစ္ခ့ၿဲ ပီးသမွ် အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတဝွမးမွာ မီးေဘး ေရေဘးစတဲ့ ္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခ်ိနမ်ားမွာ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ၾကရ ္ ထိက့သုိ႔သာ ု ဲ လုပေဆာင္မည္ဆုိပါက ္ သံဃာထု တရပ္လုံးကမည္ျဖစ္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ မႏၱေလး ပုဏၰားကုန္းရပ္ကြက္ မီးေလာင္ အျပစ္မျမင္ပဲ ယုၾံ ကည္ စိတ္ခ်စြာ အားကိုးအားထား ျပဳၾကမည္မွာ မလြဲစဥ္ကဆိုလ်ွ င္ အစၥလာမ္လမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ထိမ္း ူ ဧကန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြ႔အစည္းတခုမွာ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပၾ္ ကတဲ့ သူ ဲသိမ္း ကာကြယ္ သိမးဆည္းေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစၥလမ္ဘာသာဝင္တို႔၏ ္ မ်ားက ကိုယက်ိဳးမဖက္ပဲ အမ်ားအတြက္ကို မွ်မွ်တတ မွန္မွန္ကန္ကန္န႔ဲ ့္ေကာင္းခ်ီးေပးသံကုိ အထူးခံစား ခဲ့ရဖူးေလသည္။ အျခားေဒသမ်ား၌ လုပေဆာင္ၾကမည္ဆပါလွ်င္ယေန႔အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ္ ုိ ေဒၚေအာင္လည္း ထိုကသင့္သလို ကူညီမႈမ်ားရိွခသည္။ ္ ့ဲ ဆန္းစုၾကည္က့ဲသ…ဆန္႔က်င္ဘက္အာဏာရွငစစ္အုပ္စုကဘယ္ေလာက္ ို႔ ္ ပင္ အပုတခ် ေျပာဆုိ ရႈတ္ခ်ေနေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္၏ ္ ထိက့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္အက်ိဳး တစုံတရာကုိ မွ် ု ဲ လုပရပ္က မွ်တၿပီး ေျဖာင့္မတ္ မွနကန္မႈရေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူတရပ္ ္ ္ ိွေျမာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ လုပေဆာင္တာမ်ိဳးမဟုတပဲ ္ ္ မိမိတို႔ရဲ႕ တုိငးျပည္ ္ လုံး၏ ယုၾံ ကည္ကးစားမႈႏွင့္ ုိ တကမၻာလုံးကပါ ေလးစား ေထာက္ခံအတြင္းမွာ ရိွၾကတဲ့ သတၱဝါမ်ား ျပည္သမ်ား၏ အက်ိဳးကုိ ေမတၱာ ကရု ူ အားေပးေနၾကၿပီး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမာက္မႈမ်ားစြာကုိ ခံစားေနရသလို ကမၻာ့ဏာမ်ားျဖင့္ စြမ္းႏုိငသည့္ဘက္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဆိုသည့္ ္ ထိပတန္းေတြးေခၚပညာရွင္ စာရင္းဝင္္လာခဲ့တ့ဲ သူရဲ ေကာင္းတေယာက္ ္ဉာတတၳစရိယ ေလာကတၳစရိယအက်င့္မ်ားကုိ မည္သူကမွ် မတိုက္ ပင္ ျဖစ္လာပါသည္။ ဒါဟာ မွန္ကန္ မြန္ျမတ္တ့ဲ လုပေဆာင္မႈန႔ဲ စြန္႔လႊတ္ ္တြန္းရပဲ ကုိယ္ပုိငအသိမ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ္ အနစ္နာခံမႈဆတ့ဲ ေလာကဓံ တရားမ်ားရဲ႕ဒဏ္ကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ခ့ျဲ ခင္း၏ ို၎ကဲ့သို႔ အမ်ားအက်ိဳးကို အမွန္တကယ္လုိလားစြာ ေဆာင္ရြက္ေနၾက အက်ိဳးဆက္ပင္ ျဖစ္သည္။တဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားက မိမိတို႔ကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပၿ္ ပီး အဖြ႔ဲအစည္းတရပ္အေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္ဆတ့ဲ သံဃမဟာနာယကအဖြ႔ဲ အစည္း ို ပညာရိွဆတာ စာေပက်မ္းဂန္ ပညာေတြတတ္ထားရုံ ဘြ႔ေတြရရိွထား ို ဲအဆင့္ဆင့္မွာ တရားမွ်တမႈ မရိွတ့ဲလုပရပ္ေတြ မွန္ကန္မႈမရိွတ့ဲ လုပ္ ္ ရုံႏွင့္ ပညာရိွလို႔ ေခၚဆိုႏိုင္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ အမွားအမွန္ တရားမွ်တမႈရပ္ေတြ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ၊ လုပသင့္ လုပ္ထိုကသည္မ်ားကုိ မ ္ ္ ရိွမရိွ၊သဘာဝက် မက်၊ အက်ိဳး အေၾကာင္း၊ လုပသင့္ မလုပ္သင့္ စ ္လုပေဆာင္ပဲ အာဏာပုိငေတြ အႀကိဳက္လိုက္ကာ မွန္သည္မွားသည္ ္ ္ တာေတြကို ခြဲခြဲျခားျခား သိျမင္ၿပီး လမ္းမွန္တ့ဲ လုပ္ရပ္ေဆာင္ခ်က္ရိွ္မွ သာသဘာဝက်သည္ မက်သည္မ်ားကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ မရိွပဲ အဂတိ ေလာကီေရးရာအေနနဲ႔ ပညာရိွလို႔ ဆုိသင့္္မည္ျဖစ္ပါသည္္။ ဘြ႔ထူး ရာထူး ဲတရားမ်ား လိုက္စားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို မ်ားစြာေတြ႔ျမင္ လာ အာဏာ ဂုဏ္ရွိန္ဝါမ်ားကို မက္ေမာတြယ္တာမႈ ကင္းစြာနဲ႔ စြန္႔လႊတ္ႏိုငရဲ ္ၾကရသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶကိုယေတာ္ျမတ္က ျဗဟၼဇာလသုတေတာ္ ္ ္ သလုိ နာခံယူမႈလြယ္ကာ ေဝဘန္မမ်ားကုိလည္း ခံႏိုင္ရည္ရိွ ရမည္ျဖစ္ ႈမွာ “အဘူတံ အဘူတေတာ အတစၦံ အတစၦေတာ-စသည္ျဖင့္.. မဟုတ္ သည္။ ဗုဒၶရဲ႕ လက္ယာရံ လက္ရးေတာ္ျဖစ္တ့ဲ ပညာ အထက္ျမတ္ဆုံး ုံတာ မမွန္တာ မတရားတာမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရရင္ မမွနတ့အတုိင္း မတရား ္ ဲ ရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ ကိုရင္ကေလး က လမ္းညႊန္ၿပီး ္တဲ့အတုိင္း ေျပာဆုိရမယ္၊ေျဖေဖ်ာက္ရမယ္” လုိ႔ မိန္႔မွာခဲ့ တဲ့ ၾသဝါဒ ေထာက္ျပတာကုိ စိတမဆိုးတဲ့အျပင္ ္ ပညာရိွႀကီးက လက္အုပ္ခ်ီၿပီးအတိုင္း သံဃာမ်ားက လုပရပ္ ္ အမွားမ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ကိရင္ေလးေထာက္ျပတာကို ရုိရိုေသေသနဲ႔ နာခံခ့ဖူးတာကုိ ဗုဒၶဘာသာ ု ဲလုပေဆာင္လာေစဖို႔ရန္ ေဝဘန္ ေထာက္ျပေနၾက ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ္ မ်ားအားလုံးပင္ သိၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အသိဉာဏ္ပညာႀကီးလာရင္ သီးခံမႈလဲႀကီး လာပါသည္။ တရား မမွ်တတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကုိလည္း ဒီလုိ ေထာက္ျပ ေျပာဆုိေနၾကေသာ သံဃာမ်ားမွာလည္း စာ တတ္ မည္သည့္အခါမွလည္း လုပေဆာင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ္ေပတတ္ အသိဉာဏ္ ပညာထက္ျမတ္ၾကတဲ့ သံဃာမ်ား ျဖစ္ၿပီး သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔ႀကီးအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာ သမွ် သာသနာနဲ႔သံဃနာယကအဖြ႔အစည္း အဆင့္ဆင့္မ်ားကဲ့သုိ႔ ဘြ႔ဲထူး ရာထူး အာဏာ ဲ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သံဃာမ်ား ႏွင့္ သာသနာပါဝါ ဂုဏ္ ပကာသနမ်ားကုိ အေလးထားၾကေသာ သံဃာမ်ား မဟုတၾ္ က ဘက္မွ မားမားမတ္မတ္ မွန္မွန္ ကန္ကန္သာ ရပ္တည္ေျဖရွင္းပဲ သာသနာကို အမွနတကယ္ သန္႔ရွင္းၿပီး တိးတက္ေစလိုတ့ဲ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ္ ု လုပေဆာင္ သြားမည္ဆိုပါက သံဃာထုတရပ္လး၏ ္ ုံ ယုၾံ ကည္ ကုးစား ိပရိယတ္ပဋိပတ္္ကုိ ဆင့္ပြား ေပးေနေသာ သံဃာမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ ဒါ ေထာက္ခအားေပးမႈကို ခံၾကရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း…။ ံကိပင္ သံဃမဟာနာယကဥကၠ႒က အႏၶဗာလဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ သံ ု
  • Volume 1, No 21 Page 3 အခု ဒုိ႔တုိင္းျပည္မွာ မသာလုိ ဘဝေသ ေမး တပည့္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ ေနရာတကာမွာ ေနတဲ့သူေတြမ်ားေနတာဟာ မသိတ့သူေတြ ျဖစ္ အေၾကာက္တရား လႊမ္းမိုးေနပါသည္ဘုရား၊ ထုိ ဲ ေနၾကလုိ႔ပဲ။ အေၾကာက္တရားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ တပည့္ေတာ္ တုိ႔က ဗုဒၶဘာသာေတြျဖစ္လုိ႔ ဗုဒၶဓမၼအျမင္အရ မသိရျခင္း အေၾကာင္းေတြကေတာ့ အေၾကာက္တရားဆုိတာ ဘာပါလဲဘုရား အမ်ားႀကီးေပါ့၊ သိရမွန္းကုိ မသိတာရယ္၊ သိရမွန္း ရွင္းလင္းစြာ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။ သိေသာ္လည္း သိေအာင္ၫႊန္ျပမယ့္သူမရွိတာ ရယ္၊ မသိေအာင္ ဖုံးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားတာ မေၾကာက္ခ်င္သူ။ ရယ္ စတဲ့အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့။ အဒီထဲကမွ ေျဖ ဗုဒၶဓမၼအရ အေၾကာက္တရားဆုိတာ ကဲ ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားေအင္ပဲြေန႔ကုိ သိတ့ဲသူေတြက ဒီလုိျမင္တာေပါ့... ေၾသာ္... ေဒါသျဖစ္ပါတယ္၊ ထက္သန္ေသာေဒါသျဖစ္ရင္အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြျပဳလုပ္ၾက အဂၤလိပ္အစိုးရက ငါတုိ႔ဗမာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြ သတ္မယ္၊ျဖတ္မယ္၊တုိက္မယ္၊ခုိက္မယ္စတာေတြတာေနာ္။ ပညာရည္တုိး တက္ျမင့္မားလာပါရင္၊ အသိပညာ လုပ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆုတ္နစ္တ့ဲ ေဒါသျဖစ္ရင္ စုိး အဲဒီေတာ့ ဒီကေန႔ ျပဳလုပ္တ့ဲကုသုိလ္ ဗဟုသုတမ်ားၾကြယ္၀လာရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ သူတုိ႔ ရိမ္မယ္၊ပူေဆြးမယ္၊ေၾကာက္မယ္ စတာေတြလုပ္ကုိ ဘာကုသုိလ္လုိ႔ ေခၚၾကမလဲ?........ ကိုလုိနီအစုိးရရဲ႕ အာဏာကုိထိပါးလာမယ့္ အေရး ခ်င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေဒါသပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေက်းဇူးဆပ္တ့ဲ ကုသုိလ္ျမတ္လုိ႔ ကိုႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားတဲ့ မတရားဥပေဒေတြ ေဒါေသာ အတၳံ နဇာနာတိ= ေဒါသသည္ေခၚၾက ရေအာင္ေနာ္…. ကုိ သပိတ္ေမွာက္ေတာ္လွန္ခ့ၾဲ ကလုိ႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးရွိျခင္း/မဲ့ျခင္း အေၾကာင္းကုိ မသိပါဘူး ဒီ ေဒါသအေၾကာက္တရားႏွင့္အတူ သူတပါးစည္း ဘာျဖစ္ျဖစ္လုိ႔ ေက်းဇူးဆပ္တ့ဲ ကုသုိလ္ ပညာေရး အသိတရားေတြတုိးပြားလာၿပီး ေတာ္ စိမ္ဥစၥာ ဂုဏ္ပကာသနေတြကုိ ျငဴစူေစာင္းေျမာင္းျမတ္လုိ႔ ဆုိရတာလဲဆုိေတာ့… ဒီအမ်ိဳးသားေန႔ လွန္ၾကေတာ့ ငါတုိ႔ တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ ျခင္း၊ ကုိယ့္မွာရွိတ့ဲ စည္းစိမ္ဥစၥာ ဂုဏ္ပကာသနစတင္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဦးေဆာင္ခ့ၾဲ ကတဲ့ တာပါလား...လုိ႔ျမင္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္န႔ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေက်ာင္းသားႀကီးေတြကုိ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြ လုိသူေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ ပညာေရးနဲ႕မဆုိင္တ့ဲ စည္း ေတြ သူတပါးမွာ မရွိေစလုိ(မနာလုိ)ျခင္း၊ လုပ္သင့္ တာ မလုပ္ပဲ မလုပ္သင့္တာေတြ လုပ္ခ့ဲလုိ႔ ေနာင္ျပဳၿပီး အမွ်အတန္းေပးေဝၿပီး ေက်းဇူးဆပ္ၾကတာမုိ႔ ကမ္းေတြကုိ ဒီလုိ ေတာ္လွန္ၾကမွာစုိးၿပီး ဒီလုိ တ တဖန္ပူပန္ျခင္းေတြလည္း တဲြလ်က္ျဖစ္ေပၚဒီကေန႔ ကုသုိလ္ပဲြကုိ ေက်းဇူးဆပ္တ့ကုသုိလ္ပဲြလုိ႔ သမုိင္းေတြကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ၾကရင္း ေက်းဇူးကန္း ဲေျပာရတာျဖစ္တယ္။ သူေတြအျဖစ္ေရာက္ကာ သံသရာအေရးမေတြးဝံ့ ေလ့ရွိပါတယ္။ စရာျဖစ္ၾကရၿပီး ေက်းဇူးသိတတ္လုိ႔ ေက်းဇူးဆပ္ အဲဒီေတာ့ တုိင္းျပည္မွာ လႊမ္းမုိးေနတဲ့ ေက်းဇူးဆပ္ဖုိ႔ဆုိတာကလည္း ေက်းဇူး တဲ့သူေတြကုိလည္း နည္းမ်ိဳးစုံန႔ဲ အပါယ္ငရဲအထိ အေၾကာက္တရားဆုိတာ ငါ၊ ငါ့ အသက္ ငါ့စည္းသိတတ္ဖုိ႔လုိတယ္၊ ေက်းဇူးသိတတ္မွ ေက်းဇူး တြန္းပုိ႔ေနၾကတဲ့ အခုလုိေခတ္ႀကီးမွာ ဒီကေန႔ စိမ္ ဥစၥာ အာဏာ ပါဝါေတြ ဆုံးရႈံးမွာ ေၾကာက္တ့ဲဆပ္ႏုိင္မာျဖစ္ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ ွ ေက်းဇူးဆပ္ၾကတဲ့ ကုသုိလ္ျမတ္ကုိျပဳလုပ္ႏုိင္ၾက ေဒါသမူ စိတ္ႏွင့္ ေဒါသ၊ဣႆာ၊မစၦရိယ၊ ကုကၠဳစၥ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ဒုကနိပါတ္ေတာ္ သူေတြဟာ တကယ့္ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းေတြ- ေစတသိက္အကုသုိလ္တရားမ်ားသာျဖစ္တယ္လုိ႔တေနရာမွာ ဘုရားေဟာထားတာရွိတယ္။ ျဖစ္ၾကတယ္ဆုိတာ...ေယာ ေဝ ကတညဴ၊ကတ ေျဖလုိက္ရပါသည္။(ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ထုိအေၾကာက္ ဒီေလာကႀကီးထဲမွာ ရႏုိင္ခဲတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ ေဝဒီ ဓီေရာ= သူတပါးျပဳအပ္ဖူးေသာ ေက်းဇူးကုိ တရားႏွင့္ ေနေနရပါက ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အကုသုိလ္ႏွစေယာက္ရွိတယ္တ့ဲ...တေယာက္က ကတညဴ= သိတတ္ေသာသူ၊သိတတ္ၿပီး ေက်းဇူးဆပ္ေသာသူ ျဖစ္ေနရသည္ကုိသိကာအေၾကာက္တရားဖယ္ရွား ္ျပဳအပ္ဖူးေသာ ေက်းဇူးကုိ သိတတ္တ့သူတ့... တုိ႔သည္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းအစစ္ ဧကန္ျဖစ္ မေၾကာက္တရားပြားတုိးပြားႏုိင္ၾကပါေစ) ဲ ဲေနာက္တေယာက္က ကတေဝဒီ=ျပဳအပ္ဖူးေသာ ၏ ဆုိတ့ဲ တရားေတာ္အရ သိႏုိင္ၾကတာမုိ႔....ေက်းဇူးကုိ (ေက်းဇူးရွိေၾကာင္း) ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားေအာင္ပဲြေန႔မွာ ကုတတ္တ့သူဆုိၿပီး ႏွစ္ေယာက္တ့ဲ။ ဲ သုိလ္ေကာင္းမႈေတြျပဳၿပီး ေက်းဇူးရွင္ေတြကုိ ေက်း အႀကံ ေ ပး အဖြ ဲ ႕ ဇူးဆပ္တ့အေနနဲ႔ အမွ်အတန္းေဝၾကၿပီးသကာလ ဲ ဦ း ပညာေဇာတ၊ဦ း ရာဇိ ႏ ၵ ၊ ဦ း ဥတၱ မ သိ ရ ီ အဲဒီေတာ့ ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားေအာင္ပဲြ ပစၦိမာ ဇနတာ=ေနာင္လာေနာင္သားလူအမ်ားတုိ႔ေန႔ရယ္လုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စတင္ခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာ တာဝန္ ခ ံ အ ယ္ ဒ ီ တ ာ သည္၊ဒိ႒ာႏုဂတႎ= မိမိတုိ႔လပ္ခ့ဲသည္ကုိ ု သိၿပီးလူမ်ဳိးတိုင္း တကၠသုိလ္ပညာကိုသင္ၾကားခြင့္ မရ ဦ း နႏၵ မ ာလာ အတုလုိက္ကာ ျပဳလုပ္ျခင္းသုိ႔၊ ဂစၦႏၱဳ=ေရာက္ႏုိင္ရွိႏိုငေစရန္ ္ အဖက္ဖက္မွ ကန္႔သတ္ဖိႏွိပ္ထား အု ပ ္ ခ ်ဳပ္ ေ ရးမွ ဴ း ၾကပါေစ ဆုိတ့ဲ ေရွးသူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေရွ႕သည့္ တကၠသိုလ္ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ ဦ း ဇနက ေဆာင္ လမ္းျပသြားခဲ့သည့္ စံနမူနာေကာင္းေတြေမွာက္ခ့သည့္ ေက်ာင္းသားႀကီးေတြဟာ ဒုိ႔အေပၚ ဲ ထု တ ္ ေ ဝသူ ကုိ နည္းလမ္းတက် ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ကာ လက္ငင္းေက်းဇူးမရွိၾကဘူးလား?... ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ လံ ု း ဆိ ု င ္ ရ ာ သံ ဃ ာ့ တ ပ္ ေ ပါင္ း စု ခဏ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ ေန႔စဥ္ဘဝ ပညာေရး၊ ဒီလုိေက်းဇူးရွိတ့ဲအတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ေက်း က်န္းမာေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရး ေဘးဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး အဖြ ဲ ႕ ႀကီ းဇူးကုိသိရမယ္၊မသိရင္လည္း သိေအာင္ႀကိဳးစား မွကင္းလြတ္ၾကၿပီးသကာလ ၿငိမ္းေအးရာမွန္ ျမတ္ အယ္ ဒ ီ တ ာအဖြ ဲ ႕ရမယ္၊ ဒုိ႔ဗမာစကားတခုရွိတယ္ မဟုတ္လား…. နိဗၺာန္ကုိ ကုိယ္စီကုိယ္ငွ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ၾကပါ ဓမၼ ေ ဃာသက၊ မင္ း သားႀကီ း (၈၈)၊ D-Wave မင္ း သစ္“မသိ မသာ”တဲ့ ….မသိတ့သူဟာ မသာ=ေသတဲ့ ေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ရ ဲ ပါေလေတာ့သတည္း။ ကြ န ္ ျ ပဴတာ စာစီ ၊ စာရိ ု က ္လူနအတူတူပဲတ့ဲ။ ႔ဲ ABMA
  • Page 4 All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး) အလွမ္းကြာေဝးၿမဲ ေခ်မႈန္း ဖယ္႐ွင္း ပစ္ေတာ့မယ္ … ။ ပံုစံခြက္ ထဲ မြန္းၾကပ္ခ့ဲ ေသနတ္ နဲ႔ စစ္အာဏာကို က်ားကန္ ထားတဲ့ အိမ္အိုႀကီး ေမးခြန္း ထုတသူေတြက ္ ငလ်င္ ဗဟိုခ်က္မွာ စိန္ေခၚသူေတြက ယိမ္းခါ တုန္ဟည္းေန ေျခဖဝါး မွ ငယ္ထိပ္ အထိတည္ၿငိမ္ေရး နဲ႔ လံုၿခံဳေရး သမိုင္းဘီးမ်ားက လက္နက္အျပည္ နဲ႔ မလံု မၿခံဳ ျဖစ္ေနက် မေကာင္းဆိုးဝါး အုပ္စုကုိ ဖိႏွိပ္ သူကို အံတုတ့ဲ ကေသာင္းကနင္း ႏိုင္ငံမွာ တိုက္ထုတ္ နင္းေခ် လူထုတိုက္ပြဲမ်ားစြာ ပစ္ေတာ့မယ္ … ။ အနာဂတ္ ကိုယ္စားျပဳ သူေတြ နဲ႔ မၾကာခင္ အတိတ္ ကိုယ္စားျပဳ သူေတြ ရင္ဆိုင္ ဆင္ႏႊဲ ၾကေတာ့မယ္ ၿငိမ္းေသေနတဲ့ မီးေတာင္ေတြ ေနေရာင္ျခည္ က်ေရာက္ရာ ငါတို႔ အေသအခ်ာ သိတယ္ မေရ တြက္ႏိုင္ ေအာင္ပဲ ေနရာအႏွံ႔ ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံေရးမွာ ႏိုးထ ေပါက္ကြဲၾက အံုၾကြ ေပါက္ကြဲ လာၾကၿပီ … ။ “… အကယ္၍ သာမ႐ွိဘူး … ” ။ ။ ေဒါသမာန္ နဲ႔ မုန္တိုင္းေတြ ဆူနာမီ လႈိင္းမ်ားစြာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေဇ႒ ရာဇပလႅင္ အားလံုးကို ဆႏၵ နဲ႔ ဘဝဟာ umwGef; atmfyDus,f facebook မွ
  • Volume 1, No 21 Page 5 မယ္´´ တဲ့။ ဒီဘုရင္ကေတာ့ မိုက္ကို မိုက္ပါတယ္။ နားမ ၀င္ဘူး။ ကပိလက သားငယ္ ေကာဓကမွ သား ႀကီး လို႔ ေျဗာင္လိမ္ေတာ့တာကိုး။ ေကာဓကကိုဘဲ ႏိုင္ေစခ်င္တယ္ေလ။ ေနရာေပးခ်င္တယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္တံုး……..။ ပထမတစ္ခြန္း လိမတာနဲ႕ - သူ႔ကိုေစာင့္တ့ဲ ္ နတ္ (၄) ပါးလဲ သံလ်က္ေတြကို ပစ္ခ်ၿပီး ေပ်ာက္ ကြယ္။ ကိုယ္နံ႕ကလဲ မစင္တြင္းနံ႔ထြက္။ ခံတြင္းက လည္း ၾကက္ဥပုပ္ေစာ္နံ။ လူကိုယ္တိုင္လဲ ေျမျပင္လူမိုက္မ်ားဟာတယ္ၿပီးေၾကာက္စရာေကာင္း ေပၚ ေရာက္သြားရတာေပါ့။တယ္။ ကပိလ ရွင္ရေသ့က - ``ျမတ္ေသာမင္းႀကီး -သူတပါးကို ထိပါးရန္လိုသေလာက္ ကိုယ့္အတြက္ အမွန္ကို ျပန္ေျပာရင္ နဂိုအတိုင္း ျပန္ျဖစ္ပါဦးလည္း အက်ဳိးမဲ့ကိုသာ ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ မသိ မယ္´´ ဆိုၿပီး တရားျပ နားခ်ရွာပါတယ္။ႏိုင္ရွာဘူး။ လက္မခံဘူး။ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္လိမ္ျပန္ ဒါေၾကာင့္လည္း ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ဒီေလာက္ဘုန္းကံႀကီးမားေပမဲ့ မိုက္ဇာတ္ကပါေလာင္းလ်ာ အကိတၱိရေသ့သူေတာ္စင္က - ေလေတာ့ အစဥ္အလာအတိုင္း ပုေရာဟိတ္ရာထူး တယ္ ။ သိတယ္မဟုတ္လး။ ဘုရင္က ေခါင္းမာ ကို အရင္ပုေရာဟိတ္ရဲ႕ သားအႀကီးကို ေပးရမဲ့ တယ္ေလ။ ဒီလိုန႔ဲ ဘုရင္လဲ ဒူးေခါင္းအထိ ေျမထဲ``လူမိုက္ကို မေတြ႕ရ ၊ မျမင္ရ၊ လူမိုက္ရွိတယ္ အစား၊ သူနဲ႕ အလိုက္သင့္လိုလားတဲ့ သားငယ္ကို ေရာက္သြားတယ္။လို႔ေတာင္ မၾကားရပါလို၏။ လူမိုက္န႔ဲ မေပါင္းမိရ ရာထူးေပးခ်င္တ့ဲ ဆႏၵာဂတိလိုက္ၿပီး ဘုရင့္မာန္နဲ႕ တတိယအႀကိ္မ္လိမ္ျပန္ေတာ့ - ေပါင္ရင္းအထိပါလို၏။ စကားလက္ဆံုေတာင္ မေျပာရပါလို၏´´ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးမယ္။ သားငယ္ျဖစ္တ့ဲ သူငယ္ ေျမၿမဳိၿပီ။စသျဖင့္ သိၾကားမင္းကို သူလိုခ်င္တ့ဲ ဆုအျဖစ္ ခ်င္းေကာဓကမၺလကို သားအႀကီးျဖစ္တယ္။ သားထည့္ေျပာခဲ့ပါတယ္။အေၾကာင္းရင္းကို သိၾကား စတုတၳေျမာက္လိမ္ေတာ့ - ခါးအထိေရာက္။ ႀကီး ကပိလရေသ့ကို အငယ္ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ားမင္းက ေမးတဲ့အခါမေတာ့ - ပၪၥမမွာ - ခ်က္တိုင္။ ေရွ႕မွာ မုသားဆိုၿပီး ျဖစ္ေစမယ္လို႔ ကတိေပး``လူမိုက္နဲ႕ ထိစပ္ဆက္သြယမိတာနဲ႕ မေကာင္း ္ သတဲ့။ ေခတ္စကားအရေတာ့ မႏိုင္ႏိုငေအာင္ ္ ဆ႒မေတာ့ - ရင္ဘတ္။က်ဳိးဟာ မလြဲမေသြ ကူးစက္တတ္တယ္။ (ပါပံ လိမ္ေပးမယ္။ အမ်ားေရွ႕မွာ လိမ္ေပးမယ္ေပါ့။ ဒီအခ်ိန္ထိလဲ အမွန္ကိုေျပာရင္ နဂိုအတိုင္းသကၤမေတ၊ ဓု၀ံ)´´ လို႔ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ ရက္သတ္မွတ္တ့ဲအခါ အဲဒီေန႔ကစၿပီး (၇) ရက္ ျပန္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဓမၼကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ သစၥာဘုရားေဟာ ဇာတ္ေတာ္လာ အဆံုးအမတစ္ခုပါ။ ေျမာက္ေန႔လို႔ ခ်ိန္းသတဲ့။ စကားကို ဆိုပါလို႔ ရွင္ရေသ့က တရားျပ နားခ်ျပန္ဒီလိုဘဲ - သံေ၀ဂယူစရာ လူမိုက္တစ္ေယာက္ အ အလြန္သန္႔စင္တ့ဲ အဲဒီေခတ္မွာ လိမ္ညာျခင္း ပါေသးတယ္။ေၾကာင္းလဲ ဘုရားေဟာ ဇာတ္ေတာ္တစ္ခု မုသားစကားကို ဘယ္သူမွ ေျပာေလ့မရွိေတာ့ ဒါေပမဲ့ မရပါဘူး။ရွိပါေသးတယ္။ ေစတိယ ဇာတ္ပါ။ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္မုသားေျပာမတဲ့။ လိမညာမတဲ့ ဆို ္ သတၱမအႀကိမ္ထိ လိမ္ၿပီး ေျမလွ်ဳိးေတာ္မူသြား ေတာ့ ဒါဟာ သတင္းထူး၊ သတင္းဦးႀကီးေပါ့။ေစတိယတိုင္း၊ ေသာတၳိယၿမဳိ႕က ဥပ၀ရမင္း အ တယ္။ အ၀ီစိအထိ ဒါ႐ိုက္ဟစ္ေပါ့။ တျပည္လံုးက လူေတြက အဲဒီ (၇)ရက္ေျမာက္ေန႔ေၾကာင္းပါ။ ေစတိယတိုင္းကို အစိုးရလို႔ ေစတိယ မွာ မင္းရင္ျပင္ကို လာစုၿပီး ``လိမ္ညာပြဲႀကီး´´ ကို ၾသခ်ရေလာက္ေအာင္ ေခါင္းမာပါရဲ႕။မင္းလို႔ဘဲ ေခၚပါတယ္။ သာမာန္လူမိုက္ေတာ့ မ လာၾကည့္ဘုိ႔ စုေ၀းေရာက္လာၾကတယ္။ဟုတ္ဘူး။ ``ဘုရင္မိုက္´´ လို႔ေျပာရမွာေပါ့။ ႏွယ္ မိုက္တြင္းနက္ပါရဲ႕။ႏွယ္ရရေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ ေရွးကုသိုလ္ အက်ဳိး ပုေရာဟိတ္ႀကီးရဲ႕ သားႀကီးျဖစ္တ့ဲ ကပိလ သူအႏိုင္ေပးခ်င္တ့ဲလူအတြက္ အဂတိ (၄) ပါးဆက္ေကာင္းေၾကာင့္ - ရေသ့လဲ ဘုရင္ကို တရားျပတားျမစ္ဘို႔ ေကာင္း မပယ္ရွားႏိုင္ဘဲ ကိုယ့္ကုိယ္ကို တူးၿဖဳိၿပီး နစ္မြန္းခံ ကင္ခရီးနဲ႕ ေရာက္လာတယ္။ ဘုရင္ကလဲ ပရိ ၁။ ေကာင္းကင္မွာ ရပ္မွီတည္ႏိုင္တယ္။ သြားရရွာပါတယ္။ လိမ္ေပးၿပီး ႏိုင္ေစခ်င္တ့ဲ သူ႔လူ သတ္အလယ္ ေကာင္းကင္ေပၚမွာ ရပ္တည္လို႔ လဲ ဇာတ္သိမ္းေတာ့ အခ်ည္းႏွီးပါဘဲ။ ၂။ နတ္ ၄-ပါးက သံလ်က္ကိုင္ၿပီး ေစာင့္ ေပါ့။ေရွာက္တယ္။ သတိျပဳစရာ၊ သံေ၀ဂယူစရာ ေကာင္းလွပါ ရွင္ရေသ့က ဘုရင္ကို လိမ္ညာျခင္း၊ မုသားဆို တယ္။ ၃။ ကုိယ္က စႏၵကူးနံ႔သင္းတယ္။ ျခင္း ရဲ႕ အျပစ္ေတြကို ရွင္းျပၿပီး တားျမစ္ပါတယ္။ ကိုင္း - ၾကည့္ ။ ၄။ ခံတြင္းက ၾကာညိဳနံ႔သင္းတယ္ဆိုတ့ဲ ဣဒၶိ မွတ္သားစရာတစ္ခုကေတာ့ -``ျပည့္ရွင္မင္း လူမိုက္မ်ားဘယ္ေလာက္ေၾကာက္စရာေကာင္း(၄) ပါးျပည့္စံုသူပါ။ ဘုန္းကံႀကီးမားတဲ့ ဘုရင္ေပါ့။ တို႔မည္သည္ မုသားမဆိုအပ္ ဘူး။´´ သလဲ။ ဘုရားအေလာင္း ဆရာရေသ့ အတန္တန္သူ႔ေခတ္ကာလကလဲ ဘဒၵကမၻာဦး အသေခ်ၤယ် ``မုသားဆိုျခင္းဟာ ဓမၼကို သတ္သည္မည္ တားၿပီး တရားျပတာေတာင္ - မိုက္တြင္းက နက္တမ္း။ လိမ္တယ္၊ ညာတယ္ဆိုတ့ဲ မုသားစကား တယ္။´´ လိုက္ပါေပ့ဗ်ာ - ။ဆိုတာ ၾကားေတာင္မၾကားဘူးတဲ့ေခတ္။ ``ကိုယ္တိုင္လဲ ဓမၼရဲ႕ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရ ေစတိယမင္းကေတာ့ ထားလိုက္ပါေတာ့။ ေဒ၀
  • Page 6 All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး) ၁-၁-၁၁။ (၁ - ေလးလံုး) ေန႔မွစၿပီး အမွနတရား ကို ဦးတည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးကို ေရွ႕႐ႈ လို႔။ ္ ၁၁-၁-၁၁။ဆိုတ့ဲ (၁ - ငါးလံုး) ေန႔မွာ စိတ္ သစ္၊ လူသစ္ အင္အား သစ္ေတြ ျပဳစုပ်ဳိး ေထာင္ၿပီး။ BurmaStrangeNews ၁၁-၁၁-၁၁။ ဆိုတ့ဲ (၁ - ေျခာက္လံုး) ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြက္ အဖြဲ႕ အစည္းစံု ဘေလာ့ရဲ႕တင္ဆက္မႈမွာၿပံဳးစရာေလးေတြ အျပင္ ရင္ၾကားေစ့ခ်စ္ၾကည္စာနဲ႕တိုင္းျပည္အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္..... ြ ေတြးစရာေလးေတြပါေနတာေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ဒတ္ေလာင္း ဟာကိုး……။ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္၊ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မစၥတာ နံျပား ႏွင့္ BS News အင္တာဗ်ဴး ေဒ၀ဒတ္န႔ဲ ၿပဳိင္ၿပီး မိုက္မ့လူမ်ဳိးေတာ့ ဒီကေန႔ ဲ ေၾကြးေၾကာ္သံကလဲ ``အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ ျမန္မာျပည္ကို အလည္လာသြားတဲ့ ကုလ အထူးေခတ္ မရွိေလာက္ဘူး ထင္ပါ့ဗ်ာ။ ေရး´´ တဲ့။ နား၀င္ခ်ဳိလိုက္တာ။ ပီတိျဖစ္ ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ နံျပား ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ အေတြးအေခၚ ေဘးေခ်ာ္လို႔ မိုက္မွားမိတာမ်ဳိး လိုက္တာ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ။ က မထြက္ခြာမီ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ရာမွာ BSရွိခ့ရင္ေတာင္ အခ်ိန္မီ အခါေကာင္းမွာ အျမင္ ဲ ``အေမ´´ News သတင္းေထာက္ ဇီးကြက္ မ်က္ျပဴးကေျပာင္းၿပီး ေကာင္းတာလုပ္ႏိုင္ရင္ မိမိ သူတပါး ယံုၾကည္အေလးအနက္ျပဳတာကလဲ ``၂၁ - ရာစု အခုလို အင္တာဗ်ဴးျပီးေတာ့ သတင္း ရယူ ထားအက်ဳိးမ်ားဘို႔ ရွိပါတယ္။ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္´´ တဲ့။ ညီညြတ္ေရးေတးသံ။ ပါတယ္။ ၂၀၁၀ - က ကုနေတာ့မယ္ေနာ္။ ္ BS News ။ ။ ဦးနံျပားခင္ဗ်ား၊ ျမန္မာျပည္ ကို တိုင္းျပည္ရဲ႕ စည္းလံုးေရးအားမာန္မို႔ ၾကက္သီး ႏွစ္သစ္က ၂၀၁၁ ေပါ့။ (၁-၁-၁၁) ဆိုေတာ့ ျဖန္းျဖန္းထ, မိပါရဲ႕။ လာေရာက္ခ့တ့ဲ အေတြ႕ အၾကံဳေလး သိပါရေစ။ ဲ(၁) ေလးလံုးေန႔ ေပါ့။ မစၥတာ နံျပား။ ။ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ ဖူးခ်င္ ဒါ့အျပင္ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ - (၈) ေလး လြန္းလို႕ ခရီးစဥ္ တေလွ်ာက္လံုး အရမ္း ရြစိ ``ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးနဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းအား လံုးလံုးမွာတုန္းက တစ္ပါတီစနစ္ကို ျပည္သူ႔အားနဲ႕ လိုက္ခ့ပါတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚမွာ ကတည္းက ဲ က ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကဘို႔ လိုပါတယ္´´ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ခ့ဲဘူးတယ္ေလ။ ျမန္မာျပည္ "ေရာက္ျပီလား" "ေရာက္ျပီလား" ဆို ဆိုတ့ဲ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကလည္း တန္ဘိုးရွိလိုက္ေလ ျပီး၊ ဖင္တၾကြၾကြ ျဖစ္ေနလို႕ ေလယာဥ္မယ္ ေတြ လာမဲ့ႏွစ္မွာေတာ့ တစ္မ်ဳိးတည္းေသာ (၁) ရဲ႕ ဗ်ာ။ က ခဏခဏ လာေျပာရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ဂဏန္းေလးေတြ စုေ၀းညီညြတ္မႈရတဲ့ ရွားပါး ``ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ ပါ၀င္ပါမယ္ဗ်ာ´´ လို႔ ကိုယ့္စိတ္ကို မထိန္းႏိုင္ေတာ့လို႕ ေလယာဥ္ ျပဴရက္ထူးရက္ျမတ္ေတြ ကို သတိျပဳမိပါရဲ႕ဗ်ား။ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ႀကီး ၀န္ခံခ်က္ ျပဳပါတယ္။ တစ္ တင္းေပါက္ကိုဖြင့္၊ ေလယာဥ္မယ္ေတြ မသိ ျဖစ္သင့္ၿပီး၊ ျဖစ္ေစခ်င္တာေလးေတြ ေျပာရရင္ ေဒါင့္ တစ္ေနရာ က်ရာက႑ကေပါ့။ ေအာင္ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကို အျပင္ ထုတ္ၾကည့္ေတာ့ - ဒါနဲ႕ -ဆက္စပ္ျဖစ္စဥ္တခ်ဳိ႕ ေခါင္းထဲေပၚလာ ပါတယ္။ ျပီးတာနဲ႕ လက္ကို အထဲျပန္သြင္းျပီး၁-၁-၁၁။ (၁ - ေလးလံုး) ေန႔မွစၿပီး အမွန္တရား မိ တယ္ဗ်ာ - ။ အဲဒါကေတာ့ လူထုအမ်ား ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကို ကၽြန္ေတာ္ ျပန္နမ္းကို ဦးတည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးကို ေရွ႕႐ႈလို႔။ ပါ၀င္ ပတ္သက္တ့ဲ အခင္းအက်င္းႀကီး (၂) ခု ၾကည့္ပါတယ္။ ဆုိပါေတာ့ - ။ ပထမ တစ္ေခါက္တုန္းက ၀က္သားနံ႕ရတယ္ဗ်။၁၁-၁-၁၁။ ဆိုတ့ဲ (၁ - ငါးလံုး) ေန႔မွာ စိတ္သစ္၊ လူသစ္ အင္အားသစ္ေတြ ျပဳစုပ်ဳိး တစ္ခုက - နာဂစ္အလြန္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ကၽြနေတာ္လဲ ... ဟ၊ ဒါ တရုတ္ျပည္ ေရာက္ ္ေထာင္ၿပီး။ ဆုိတာ သန္႔ရွင္းပါရဲ႕လုိ႔ လိပ္ျပာသန္႔သန္႔ ေျပာ ျပီ..လို႕ သိလိုက္တယ္။ ေနာက္တစ္ေခါက္ လက္ ႏိုင္ေလာက္သလား။ ထုတ္ၾကည့္ျပီး အနံ႕ခံၾကည့္ေတာ့.. မဆလာနံ႕၁၁-၁၁-၁၁။ ဆိုတ့ဲ (၁ - ေျခာက္လံုး) ေန႔မွာ သင္းေနတာပဲ ဗ်ိဳ႕၊ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းစံု ရင္ ေနာက္တစ္ခုက - ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၾကားေစ့ ခ်စ္ၾကည္စြာနဲ႕ တိုငးျပည္အက်ဳိးကို အေျဖဆိုတာေကာ လိပ္ျပာသန္႔စရာရွိသလား။ ္ ဟဲဟ.. ဒါ အိႏၵိယျပည္ပဲေပါ့....ေဟးေဟးေဟး ဲေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဘယ့္ကေလာက္ ျမန္မာျပည္ ေရာက္ခါနီးေနျပီေပါ့။ အမွန္ဘဲလိပ္ျပာသန္႔စရာဆိုရင္ေတာ့ ဘာေျပာေကာင္းလိုက္ေလမလဲဗ်ာ - ။ စရာရွိ သလဲဗ်ာ - ။ ဘဲရီးဂြတ္ေပါ့။ ဒါနဲ႕ ျမန္မာျပည္ ေလပိုင္နက္ထဲ ေရာက္ျပီလို႕ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စုစည္းမႈ၊ ညီညြတ္မႈ ထင္လိုက္ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကို အျပင္ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ လက္ေတြ႕အျမင္၊ အၾကား၊ရေစမဲ့ႏွစ္ရယ္လို႔ အားသစ္ခ်င္ပါရဲ႕ဗ်ာ။ အားလံုး ထုတ္ၾကည့္လိုက္တယ္။ မုန္႕ဟင္းခါး နံ႕ေလးမ်ား အသိေတြအရ ဆန္႔က်င္တ့ဲ အေျဖမ်ဳိးျဖစ္ေနအက်ဳိးအတြက္ စုစည္းညီညြတ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔လဲ ရမလား ေပါ့ဗ်ာ... ပါရက္နဲ႕ -ဆႏၵျပဳပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လက္... ေလယာဥ္ ျပဴတင္းေပါက္ ``အမွန္သစၥာပါ´´ ရယ္လို႔ လွည့္ဖ်ားစကား ဆို ေရွ႕ေျပးနမိတ္လဲ ေကာင္းပါေပရဲ႕လို႔ ဆိုခ်င္ ကေန အထဲကို ျပန္သြင္းျပီး နမ္းၾကည့္မယ္ လုပ္ မယ္ဆိုရင္ -တယ္ဗ်ာ။ အတိတ္၊ နမိတ္၊ ေဗဒင္ပညာေတြေတာ့ ေတာ့... ေစတိယမင္းကို ေျပးျမင္မိတယ္ဗ်ာ - ။သိလို႔မဟုတ္ပါဘူး။ အား... နားနားနား......ဟာေရး...... အားလား သူကေတာ့ ထားလိုက္ပါေတာ့ ေဒ၀ဒတ္ေလာင္း ျမန္မာေရာ ကမၻာတစ္လႊားမွာပါ - လား.... ကၽြန္ေတာ့္ နာရီ အျဖဳတ္ခံသြားတယ္ဗ်။ ဟာကိုး - ။ ။ ``ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ၿပီ´´ ဆိုတ့ဲ မစၥတာ နံျပားက ကုလသမဂၢကို ျပန္ေရာက္ရင္၀မ္းေျမာက္အားတက္သံေတြလဲ ညံညံစီလို႔။ ဒီအျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို ေၾက ညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ဖု႕ ိ စီစဥ္ထား ရင္ထဲကလာတဲလိႈင္းခတ္သံစဥ္ေတြနဲ႕ ့ (ေအာင္သန္းေက်ာ္) တယ္လို႕ ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားပါတယ္``အေမ ….´´ ရယ္လို႔ ကင္ပြန္းတပ္လိုက္ၾကၿပီ။ ခင္ဗ်ား။
  • Volume 1, No 21 Page 7 ၂ဝဝ၈ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက ဒီမိုကေရ ၾကီးႏိုဝင္ဘာ(၇)ရက္လုပ္ဖို႔ျပင္ဆင္ခ့ၾဲ ကပါတယ္။ တဲ႔အာဏာကိုေတြ႔ေနရပါတယ္။စီ စံႏုန္းနဲ႔ မကိုက္ညီတ႔ဲ အေၾကာင္းေတြေရးေန ညီလာခံ အစမွာ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ဒါတင္မက ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အေရးပါတဲ႔ အမ်ိဳးေျပာေနေတာ႔၊ဒီဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ကို ဘယ္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြရ့တင္ျပခ်က္ေတြ သားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို(၁၁)ဦး ဲသူေတြကေရးဆြဲခ႔တာလဲ၊ ဘယ္လိုေထာက္ခံ အ ဲ ကို ေဆြးေႏြးမွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။တျပိဳင္ထဲမွာဘဲ နဲ႔ဖ႔စည္းရာမွာ ြဲ ၊ဒုတိယသမတ၊ တပ္မေတာ္ကာတည္ ျပဳခ်က္ရယူခ႔ဲတာလဲ ဆိုတာ သာမန္ျပည္သူ အတိုက္အခံေတြဘက္က ၈၈ တုန္းက စစ္တပ္ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေတြန႔ဲ အတူ ေအာက္ေျခက စစ္သည္ေတြ အမွတ္ ရဲ့မတ ရားမူရက္စက္မူေတြ၊ နဝတ၊ နအဖ ေခတ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရးရေအာင္ နဲနဲ ျပန္ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။ စစ္တပ္ရ့ဲ အႏိုင္က်င္႔ဗိုလ္က်မူေတြ၊ စီးပြာေရး ဝန္ၾကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီး စုစုေပါင္း(၆)ဦးနဲ႔ ၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွာ စစ္တပ္က အာ ေသာင္းက်န္းတာေတြ၊ လာဘ္စားခ်စားမူေတြကုိ စစ္တပ္ကအမ်ားစုမဲကိုယူထားပါတယ္။ဏာ သိမ္းလိုက္ပါတယ္၊အဲဒီတုန္းက အာဏာ ေဖာ္ထတ္အေရးယူဖို႔ ေလသံေတြထြက္လာေတာ႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရ႔အျမင္႔ဆံုးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ ု ဲသိမ္း ေခါင္းေဆာင္လဲျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲစစ္အာဏာသက္ဆိုးရွည္ တဲ႔ လြတ္ေတာ္ရ့ၾဲ ကီးၾကပ္မႈ ေအာက္က ကင္းလဲျဖစ္တ႔ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူဳးၾကီးေစာေမာင္က ၊ ပါတီစံု မဲအစီအမံေတြကိုဒီမိုကေရစီစံႏုန္းနဲ႔ညီညီမညီညီ ႔ လြတ္ျပီး သီးျခားရပ္တည္ေသာ အျခားႏိုင္ငံေတာ္ဒီမုကေရစီ ိ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္ပေပးမယ္ ထဲသြင္းေရးဆြဲလာတာျဖစ္္ပါတယ္။ ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ယႏၱရားမ်ားမရိွေစရဆိုတဒီမိုက ႔ဲျပီးရင္စစ္တပ္ကစစ္တန္းလ်ွားျပန္မယ္လို႔ကတိေပး ေသျခာတာကေတာ႔ စစ္တပ္န႔ဲအတိုက္အခံေတြအ ေရစီ စံႏႈန္းနဲ႔လဲ မကိုက္ညီတာေတြ႔ရပါတယ္။ေျပာဆိုခ႔ပါတယ္။ ၉ဝ ျပည္႔ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကားက တင္းမာမူေတြအေပၚမွာ မူတည္ျပီးတခ်ိဳ႔ ဲ ျပည္တြင္ေရး ျပည္ပေရးေတြကိုအဲဒီ အမ်ိဳးမဆလ ရဲ႔ တစည ပါတီအႏိုင္မရဘဲ၊ ရဟန္းရွင္ လူ အခ်က္ေတြထ႔ဲသြင္းျပဌာန္းခဲ႔တာပါ။ ဥပမာ ယင္း သား ကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုျခဳံေရးေကာင္စီက ျပည္သ႔ူျပည္သူေတြန႔ဲ အတူ တပ္မေတာ္သားေတြရ႔ဲ အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ ဝင္တဦးဦး သို႔မဟုတ္ အစိုး လြတ္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္တို႔ထက္ေထာက္ခံမႈပါရသြားတဲ႔ အင္အယ္ဒီ ပါတီက အ ရအဖြ႔ဲဝင္တဦးဦး၏ တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေက်ာ္ျပီးလုပ္လာမဲ႔ အေနအထားမ်ိဳးမို႔ လံုးဝ မျဖစ္ျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ေတြ မ်ား အေပၚအေၾကာင္းျပဳ လ်က္ ယင္းတို႔အား သင္႔ တဲ႔ကိစၥပါ။ အေရးအရာကိစၥမွန္သမ်ွ အမ်ားဘာလုပ္ရမွနးမသိျဖစ္သြားျပီး အဲဒီတုန္းက ရွိေန တရားစြဲဆိုျခင္း၊အေရးယူျခင္းမရိွေစရလို႔ ္ ျပဌာန္း သေဘာဆႏၵန႔ဲ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ရမဲ႔အခါ လႊတ္ေသးတဲ႔ မဆလဥကၠဌၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ထားတာမ်ိဳးပါ။ ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္န႔ဲမျပီးဘဲ ေစာေစာကလံုျခံဳေရးမေက်နပ္လို႔ စစ္သားကတိတည္ခ်င္တ႔ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒထဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ ေကာင္စီက်မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လုပ္မ႔ဲသေဘာမ်ိဳးရိွေစာေမာင္ ကိုျဖဳတ္ပစ္ပါတယ္။ အာဏာ ဆက္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္နယ္ ေနပါတယ္။လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ မဲခြဲဖို႔ လိုအပ္လက္ကိုင္ထားခ်င္တ႔ဲ အခုလက္ရိွဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမႏွင္႔ ကိုယ္ပိုင္အပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရ စီ လာရင္လဲ မဲအမ်ားစု(၆)မဲကို စစ္တပ္ကယူထားျပီး ုၾကီးသန္းေရြကို ေခါင္းေဆာင္တင္ျပီး အင္အယ္ဒီ ရင္စုတို႔တြင္လဲ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သားမို႔ အေျခအေနအရ အရပ္သားပညာရွင္ကကို အာဏာလြဲမေပးဖို႔ ဆင္ၾကံၾကံ ပါေတာ႔တယ္။ ႏွင္႔ညိွႏိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္လို႔ထ႔ဲသြင္းျပဌာန္းထား သမၼတတက္ျဖစ္လာခဲ႔ရင္ေတာင္ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္းက ေနာက္တက္ေတြကို မင္း ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ဆို အဲဒီ႔ေနရာေတြမွာ ပါဘူး။တို႔ ဒိုင္ယာေလာ႔ ဆိုတ႔ဲ စကားမေျပာနဲ႔ ေျပာတဲ႔ ျပည္သူေတြကတိုက္ရိုက္ေရြး ေကာက္တင္ေျမာက္ သူတို႔ေၾကြးေၾကာ္ေနတဲ႔ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳေန႔ဟာ မင္းတို႔ စစ္တန္းလ်ားျပန္ရမဲ႔ေန႔ဘဲလို႔သတိ လိုက္တ႔ဲ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဘဲ ပါဝင္ရမွာျဖစ္ျပီး၊ ကြဲေရးတို႔ ျပည္ပၾသဇာခံမျဖစ္ေရးတို႔ကို မွီတင္းေနေပးခဲ႔ ပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီ စံႏုန္းနဲ႔လည္းကိုက္ညီမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္သူေတြရ့ဲ ဆႏၵန႔ဲနားလည္သေဘာေပါက္မႈအ အႏိုင္ရပါတီဟာ ဖြ႔စည္းပံုေရးဆြဲ ဖို႔ဘဲ တာ အခုလိုစစ္တပ္က၂၅%ဝင္ယူထားတာဟာ ဲ ျပည္ ေပၚမူတည္ျပီးလုပ္ေဆာင္မွဒီမိုကေရစီနည္းက်က်ဝန္ရွတယ္လို႔ေျပာျပီး ိ ၉၃ ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသား ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရးဆိုျပီး ဘန္းျပထားတာထက္ လို႔ဆိုႏိုင္မွာပါ။ အမ်ားဆႏၵ ဂရုျပဳစရာမလိုဘူးညီလာခံလုပ္ပါတယ္။ အင္အယ္ဒီ ကမေက်နပ္လို႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြန႔ဲအေပါင္းအပါေတြရ႔ဲ အကိ်ဳး စစ္တပ္ကနားလည္ျပီးသား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ခိုင္းညီလာခံတက္ေနရင္းကႏုတ္ထြက္သြားေတာ႔ ၉၆ စီးပြားကို ဆက္လက္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ အ တဲ႔အတိုင္းဘဲ လုပ္ရမယ္လို႔ အထက္စီးနဲ႔ အတင္းမွာညီလာခံရပ္သြားပါတယ္။ ၂ဝဝ၃ ခု ဒီပဲရင္း ကြက္ခ် စီမံ ထဲ႔သြင္းထားတာကပိုပါတယ္။ အၾကပ္ပုံစံလုပ္ေနတာဟာ ဒီမိုကေရစီ စံႏူန္းနဲ႔လုပ္ၾကံမႈ ၾကီးအျပီးမွာေတာ႔ လမ္းျပေျမပံု(၇) ဆင္႔ ျပည္ထဲေရးေအာက္က အေထြေထြ အုပ္ လံုးဝမကိုက္ညီပါဘူး။ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ရပါတယ္။၂ဝဝ၄ မွာ ညီလာ ခ်ဳပ္ေရး မူဳးေတြဟာ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔ အင္အယ္ဒီန႔ဲ အတိုက္အခံေတြ၊ တိုင္းရင္သားခံျပန္စျပီး အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ၂ဝဝ၈မွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးအဖြ႔ေတြမွာအတြင္းေရး ဲ ေတြန႔ဲ ႏိုင္ငံတကာက ဒါကိုဘဲေထာက္ျပေနတာပါ။အေခ်ာသတ္၊ ဆႏၵ ခံယူျပီးအတည္ျပဳဖို႔လုပ္ေတာ႔ မူဳးျဖစ္ရမယ္လို႔ ျပဌာန္းထားတာ၊ တရားစီရင္ေရး စစ္တပ္ထဲက ေအာက္ေျခအဆင္႔အရာရိွစစ္သည္အာလံုးသိၾကျပီးတဲ႔အတိုင္းနာဂစ္မုန္တိုင္းၾကီးဝင္ ကိစၥေတြမွာလဲ ျပည္နယ္တရားသူၾကီးခ်ဳပ္တို႔ တ ေတြနားလည္သေဘာေပါက္လာရင္ျပည္သူေတြန႔ဲေမြလူေတြသိန္းခ်ီေသပါတယ္။စစ္တပ္က မုန္တိုင္း ရားသူၾကီးတို႔ကို သမတကဘဲခန္႔ႏိုင္၊ စြဲခ်က္တင္ ပူေပါင္းျပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြရ့ဲအၾကံအစည္ ကိုဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးထက္ သူတို႔ကိုကယ္မ႔ဲ ဖြ႔ဲ ျဖဴတ္ခ်ႏိုင္တာမိ်ဳးျဖစ္ရမဲ႔အစား၊ ဒီလိုကိစၥေတြရ႔ဲ ဝိုင္းဝန္းတုိက္ဖ်က္မွ ျပည္သူ႔ေတြအေပၚ တာဝန္စည္းပံုကိုဘဲ ျပည္သူ ၉၂ ရာႏုန္းေက်ာ္က အဆံုးအျဖတ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္န႔ညိွ ဲ ေက် သူေတြျဖစ္လာပါလိမ္႔မယ္လို႔ ဆိုခ်င္ေၾကာင္းေထာက္ခံပါတယ္ဆိုျပီး အတင္းအတည္ျပဳလို႔ ႏိုင္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျပဌာန္းထားတာ ပါ ခင္ဗ်ား။၂ဝဝ၈ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံတ႔ဲ ၂ဝ၁ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲ ေတြဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရ့ဲ သမၼတထက္ပို ကိုျမတ္ႏိုး
  • Page 8 All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး) ေနျပည္ေတာ္-တိရစာၦန္ရံု ဥယ်ာဥ္မွ ၾကံ႕ ၂ ေကာင္ လြတ္ေန ေနျပည္ေတာ္-တိရစာၦန္ရံု အတြင္းရွိ ႀကံ့ျဖဴေတာ္ ၂ ေကာင္ ယမန္ေန႔ ည ၁၀ နာရီခန္႔က ေလွာင္ အိမ္အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ သြားေၾကာင္း စံုစမ္း သိရွိရသည္။ မင္းသားေလး ေျပာမယ္၊ေရးမယ္န႔ဲမေရးျဖစ္ ခေလးေတြဘယ္ေလာက္ နစ္နာသြားမလဲ ဆိုတာဘူး၊ ေရးစရာေတြကမ်ားေတာ့ ဘယ္ကစ ရမွန္း ေတြးမိရဲ႕လား၊ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တ့ႏိုင္ငံ ေရးသမား ဲေတာင္ မသိျဖစ္ေနတယ္။ တိုင္းျပည္အေျခအေန ေတြ ဘယ္ေလာက္ခံစားၾကရမလဲ၊ တိုင္းျပည္ဒီေလာက္ျဖစ္ေနတာေတာင္ သူတို႔ လုပ္ေနတာ ဘယ္ေလာက္ နစ္နာသြားမလဲဆိုတာေတြးမိရဲ႕ စစ္သူၾကီးတို႕၏ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာျဖင့္ ေတြ႕ရ ေသာကိုၾကည့္ သူတို႔က အာဏာ တည္ျမဲေရးဘဲ၊ ဘယ္ လား။ ၾကံ႕ျဖဴေတာ္ေလာက္စိတ္ပ်က္ဖို႔ေကာင္းလဲ၊ စဥ္းစားၾကည့္ပါ၊ တခ်ိန္က ဒို႔တိုင္းျပည္ကလူေတြ သက္စြန႔ဆံ အဆိုပါ ႀကံ့ျဖဴေတာ္ ၂ ေကာင္သည္ ၎တို႔ကို ္ေသခ်ာစဥ္းစားပါ။ ဖ်ား ႏိုင္ငံျခားသြားၿပီး စီးပြားရွာစရာမလိုဘူး၊ တ ကာရံထားေသာ လွ်ပ္စစ္လႊတ္ထားသည့္ သံဆူး ေဒၚစု (အေမစု) ကေျပာဘူးတယ္၊ ေခါင္း ဆုိ ခ်ိန္က သေဘၤာသား ဆိုတာ လမ္းေဘးမွာ ႀကိဳးမ်ားအား ေက်ာ္ျဖတ္၍ ထြက္ေျပး လြတ္တာ စဥ္းစားဖို႔ထားတာတဲ့၊ ၿငိမ့္တတ္တာ တခုထဲ အိပ္ေနတဲ့ လူေလာက္ဘဲသေဘၤာသားအလုပ္လုပ္ ေျမာက္ သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္-လုပ္တတ္ လို႔မျဖစ္ဘူး။ ခါသင့္တဲအခါ ခါတတ္ ၾကတာ၊ ေခတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ေျပာင္းေျပာင္း တိရစာၦန္ရံုမွ ၀န္ထမ္း တဦးကေျပာသည္။ရမယ္။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ ဒါဘာလဲဆိုေတာ့ သေဘၤာသား ဆိုတာ အႏၱရာယ္ အရမ္းမ်ားတဲ့အ ၎ႀကံ့ျဖဴေတာ္မ်ားသည္ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ထားေသာလုပသင့္လုပ္ထိုက္တာကိုလုပ္ဖို႔ဘဲ။ ္ လုပ္ဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဒို႔ ႏိုင္ငံမွာ မိသားစု အတြက္ ေနျပည္ေတာ္-တိရစာၦန္ရံုဥယ်ာဥ္ သုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာလ ဒါကိုလုပ္ေနရတယ္၊ တခ်ိဳ႕မိန္းခေလးေတြ ဆိုလဲ ဒို႔တိုငးျပည္မွာ တခ်ိန္က တရုတ္ဘိန္းစားနဲ႔ ္ ၂၉ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိခ့ဲသည့္ တိရစာၦန္ အ ႏိုင္ငံျခားမွာ အိမ္ေဖာ္တ့ဲ အိမ္ရွင္မေကာင္းရင္ ေစာ္မိလာကုလားဆိုတာ ရွိခ့ဘူးတယ္၊ တရုတ္ ကု ႅ ဲ ေကာင္ေပါင္းမ်ားစြာထဲတြင္အပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကားခံရေသးတယ္၊ ဒါေတြအားလံုးဟာ ဘယ္သူလားေတြ လာအလုပ္ လုပ္ရတယ္၊ အခုဒို႔ ႏိုင္ငံ သိရသည္။ ေၾကာင့္လဲ ေသခ်ာစဥ္းစားေနာ္။ကလူေတြသူမ်ားႏိုင္ငံမွာသြား ကၽြန္ခံ ေနၾကရ လြတ္ေျမာက္သြားေသာ ႀကံ့ျဖဴေတာ္ ၂ ေကာင္တယ္၊ တရုတ္သူေဌး ကုလားသူေဌးဆိုတာ အ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လို တိုင္ျပည္ထူေထာင္ သည္ အာဒါလြတ္ ျမိဳ႕စားၾကီး၏ "အာဒါ လြတ္လြန္နည္းတယ္၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ အဲဒီအ ဖို႔လို႔ကိုယ္တိုင္ ရဲေဘာ္ေတြန႔ဲအတူ စားႏိႈင္တ့ဲ ေတာ"ထဲသို႔၀င္ေျပးသြားၿပီး ၄င္းတို႕၏ ေဆြမ်ိဳးခ်ိန္က ေတာ္ေတာ္၀မ္းသာခဲ့တယ္၊ ဒို႔ႏိုင္ငံႀကီး ေခါင္းေဆာင္လိုခ်င္တယ္။ မိတ္သဂၤဟမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ၾကံ႕မ်ား၊ မိေက်ာင္းတိုးတက္ ေအာင္ တပ္မေတာ္အစိုးရက လုပ္မွာဘဲ (မွတ္ခ်က္၊ ေထာက္ လွမး ေရးမ်ားႏွင့္ အတူ တ မ်ား၊ ပုတ္သင္ညိဳမ်ား၊ ပဒတ္မ်ား၊ ကင္းလိပ္ေခ်ာ ္လို႔ ယူဆခဲ့တယ္၊ ယံုၾကည္ခ့တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေခါင္း ဲ ရားသူႀကီး (မတရားသူႀကီး) မ်ားကို ရည္ညႊန္း မ်ား၊ ဖြတ္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုေနသျဖင့္ေဆာင္မႈက ညံ့ခ့တယ္၊ ဲ သူ႔ထက္ပိုဆိုးတာက ပါသည္။) ဝိၾကမ ေနျပည္ေတာ္-တိရစာၦန္ရံုသို႕ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလက္ရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဘဲ၊သူတို႔အေျပာက တိုင္း ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ အဆ္ိုပါ ႀကံ့ျဖဴေတာ္မ်ားကိုျပည္ကို ကယ္တင္တာ တဲ့၊ သူတို႔ရဲ႕ခ်မ္းသာ AFF Suzuki Cup ျမန္မာက ဗီယက္နမ္ကုိ အထူး ျပန္လည္ ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္းၾကြယ္၀မႈ ကိုၾကည့္ရင္သိႏိုင္တယ္၊ တိုင္းျပည္က အႏိုင္ရ ေနျပည္ေတာ္-တိရစာၦန္ရံု ဥယ်ာဥ္မွ ၀န္ထမ္းကဒီေလာက္ဆင္းရဲေနၿပီ သူတို႔က အရမ္းခ်မ္းသာ ေျပာသည္။ေနတယ္၊ မခ်မ္းသာေနႏိုင္မွာလား၊ ထြက္တသယံ ့ဲ ယမန္ေန႕က ဟႏိြဳင္းျမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ AFFဇာတ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ၊ ကာကြယ္ေရး အသံုး Suzuki Cup အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ ဗီယက္နမ္ အသင္းစရိတ္လား၊ မထင္ပါ၊ (ကၽြန္ေတာ္သိတာ တခု က ျမန္မာ အသင္းကို ၇-၁ ဂိုး ျဖင့္ အႏိုင္ရ လို႕ ျပည္သူတစ္ဦးက စီေဘာက္တစ္ခုမွာ အခုလိုေျပာဦးမယ္၊ ႏိုင္ငံကထြကတ့ဲ ေရႊေတြရဲ႕ (၇၀ %) ္ သြားေၾကာင္း ကမၻာ့ မီဒီယာမ်ားမွာ ေဖာ္ျပ ခဲ့ၾက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသြားတဲ့အတြက္ BS Newsကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေတြ ကိုေပးရတယ္၊ က်န္ ၃၀ ပါတယ္။ က ကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ကိုေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္တ့) ေကာင္းၾကေသး ဲ ဒါေပမဲ့ အဆိုပါ ရလာဒ္ကို Asean Footballရဲ႕ လား၊ စဥ္းစားေနာ္။ "မေန႔က ၇-၁ နဲ႔ ျမန္မာအသင္း ဗီယက္နမ္ကို Federation က ဒီေန႕ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ သတ္ ရံႈးသြားတယ္ဆိုတာမဟုတ္ပါဘူးတဲ့..။ အခုမွ ႀကိဳ ဒါေတြေျပာေနတာက လက္ရွိလုပ္ေနၾကတဲ့ ္မွတ္လိုက္ျပီး ျမန္မာက ဗီယက္နမ္ကို အႏိုင္ရရွိ တင္ဂိုးေတြေရာက္လာတာျဖစ္တ့ဲအတြက္ေနာက္ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြျဖစ္တ့ဲ ေထာက္လွမ္းေရး သြားတယ္လို႕ ေၾကညာခ်က္ အသစ္ ထုတ္ျပန္ ဆံုး အေျဖက ျမန္မာက ႀကိဳတင္ဂိုးမ်ားနဲ႔ ၁၀၀ ဂိုးေတြကို ပိုေျပာခ်င္တာပါ၊ ေကာင္းတာလုပ္ေနၾက လိုက္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ ၇ ဂိုး ျဖင့္ ဗီယက္နမ္ကိုႏိုင္ပါတယ္တ့ခင္ဗ်ာ.." ဲတဲ့ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူေတြကိုေတာ့ အျပစ္ရွာ အဲဒီ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္တ့ဲ သတင္းနဲ႕ ပတ္သက္ေထာင္ ခ်ေနတာ လုပ္သင့္ရဲ႕လား၊ ငါလုပ္လိုက္လို႔
  • Volume 1, No 21 Page 9 ဆက္သြယ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ဒီမုိကေရစီရရွိေရး “ဘယ္လုိလဲဆရာျမင့္ေရ၊ ဒီေန႔ရုံးေတြၿပီးကုန္ၿပီ အတြက္၀ုိင္း၀န္းလုပ္ ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လား။ဒါနဲ႔ဒီရက္ပိုင္းေရဒီယုိသတင္းေတြမွာေတာ့အ ေျပာဆုိလိုက္သည္ကို ေမာင္ျမင့္လြန္စြာစိတ၀င္ မ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္န႔ဲ ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု စားသြားမိသည္။ ၾကည္သတင္းေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္ေနတယ္ ကြန္ယက္အယူအဆကိုေမာင္ျမင့္ေလ့လာထား ဗ်ာ။ ဒါ့အျပင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံစိတ္ဓာတ္ ဆုိတ့ဲ ခဲ့မိသမွ် - အသုံးအႏႈန္းကိုလည္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေျပာထားတယ္ဗ်။ဆရာျမင့္ (၁)ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလႏုိင္ငတကာ ဆက္ ံ အျမင္ေလးလည္းေျပာပါအုံးဗ်” ဦးေက်ာ္၀င္းအစ ဆံေရးကိုကြန္ယက္စနစ္အျဖစ္ပညာရွင္မ်ားကသုံး ခ်ီေပးလုိက္သည့္စကားေၾကာင့္ - ႏႈံးၾကသည္။ “ဒီလုိဗ်ာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မလြတ္ခင္က (၂)ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးစနစ္သစ္ဟုလည္း(၁၄.၁၁.၂၀၁၀ - တနဂၤေႏြေန႔) ဒုတိယအႀကိမ္ပင္လုံညီလာခံေခၚဖို႔အတြက္ က သုံးႏႈန္းၾကသည္။ ေလးၿမိဳ႕ ေၾကျငာစာတမ္းထုတ္ျပန္ခ့ဲတယ္ဆုိတာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ရုံးတည္ရွိရာ (၃)ရႈပ္ေထြးဆန္းျပားေသာဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔လည္းသတင္းေတြထဲမွာနားေထာင္ရမွာအေနာက္ေရႊဂုံတုိင္လမ္း အုတ္လမ္းမွတ္တိုင္သုိ႔ ပုံသ႑န္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ဆက္သြယ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ဆက္ဆံ ေပါ့ဗ်ာ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ေမာင္ျမင့္၊တပည့္ႏွစ္ေယာက္ကိုအေဖၚျပဳ၍ေရာက္ ေရးအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္သည္။(တနည္းအားျဖင့္) အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကလြတ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့အဲဒီဒုတိသြားမိသည္။ မိမိထက္အရင္ဦးစြာေရာက္ရွိေနႏွင့္ အစည္းတခုႏွင့္ တခုဆက္သြယ္ေရး(သို႔မဟုတ္) ယအႀကိမ္ပင္လုံညီလာခံကိုအေကာင္အထည္ေဖၚၾကသည့္လူမ်ားႀကိတ္ႀကိတ္တုိးေနသည္။ ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ပုံသ႑န္အမ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္လုပ္ေဆာင္လာတယ္ဗ်ာ။ ဒါေမာင္ျမင့္ဒီေလာက္လူမ်ားလိမ့္မည္ဟုထင္မထား။ မ်ဳိးျဖင့္ရွိႏုိင္သည္။ရႈပ္ေထြးဆန္းျပားေသာလမ္း ေပမယ့္ေ၀ါဟာရအားျဖင့္ဒုတိယအႀကိမ္ပင္လုံညီလူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနာက္ ေၾကာင္းမ်ားလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ လာခံဆုိတ့အသုံးအႏႈန္းထက္၂၁ရာစုပင္လုံညီလာ ဲဆုံးအႀကိမ္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လြတ္ (၄)ဆုံခ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခံန႔ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ ဲ ဒီလုိမ်ဳိး သုံးႏႈန္းလာတာေျမာက္လာၿပီးပထမဦးဆုံးအႀကိမ္၊လူထုကိုမိန္႔ခြန္း အေနျဖင့္ ယင္းဆုံခ်က္ႏွင့္ တလုိင္းေမာင္းသာ ေတြ႔ရတယ္။ေျပာၾကားမည္ဆုိသျဖင့္ လာေရာက္နားေထာင္ ဆက္သြယ္ေနသည္မဟုတ္ဘဲ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဘာ့ေၾကာင့္အဲဒီလုိမ်ဳးိသုံးႏႈန္းရတယ္ဆုိတာနဲ႔ပတ္သည့္ျပည္သူမ်ား ႀကိတ္ႀကိတ္တုိးစည္ကားေန အခ်င္းခ်င္းလည္း ဆက္သြယ္ေနႏိုင္သည္မ်ား ရွိ သတ္ၿပီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသည္။မိန္႔ခြန္းေျပာသည္မ်ားကိုေကာင္းစြာမၾကားရ ႏုိငသည္။ ္ သမ်ားႀကီးမ်ားကို ဂါရ၀ ျပဳတဲ့အခန္းအနားမွာသို႔ေသာ္ -“ျပည္သူမ်ား၏အသံကိုၾကားခ်င္သည္၊ “၂၁ရာစုပင္လုံလုိ႔ေျပာခ်င္တာက၂၁ရာစုႏွစ္အျမင္ (၅)ဆုံခ်က္ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မဟာနားေထာင္ခ်င္သည္ဆုိသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေတြန႔လည္းကိုက္ေအာင္၊၂၁ရာစုမွာရမယ့္အခြင့္ ဲ မိတ္တုိ႔ ၏ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ (သို႔မဟုတ္) အေရးေတြလုပ္ပုံလုပ္နည္းေတြ၊လမ္းေၾကာင္းေတြ ဆက္ဆံေရးအေနအထားမ်ားျဖင့္တည္ရွိေနၾက နဲ႔လည္းကိုက္ေအာင္”လုိ႔ဒီလုိေျပာသြားတယ္လုိ႔သိ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရတယ္။ ဆုိလုိတာကေတာ့ဗ်ာပင္လုံဆုိတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ စစ္ ေတာ့ခင္ဗ်ားတုိ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိၿပီးသားပဲဗ်ာ။ အာဏာရွင္၊ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ အႏိုင္ရႏုိင္ငံေရးပါတီ ဒီေနရာမွာကၽြန္ေတာ္နားလည္သေလာက္ကေတာ့ မ်ား၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ေပၚထြက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔၂၁ရာစု ဆုိတ့ဲ ပါတီမ်ား၊ေက်ာင္းသားမ်ား၊အျခားေသာဒီမုိကေရစီ အသုံးအႏႈန္းကိုသုံးႏႈန္းလုိက္တာဟာ၊ ၂၁ရာစု အင္အားစုမ်ား၊ ျပည္သူလူထုစသည္တုိ႔ႏွင့္လည္း ေခတ္ႀကီးထဲမွာ တုိင္းျပည္တျပည္၊ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ၊ ေကာင္း၊ႏုိင္ငံတကာရွိအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၊ ႏုိင္ငံ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတခု၊ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးဆုိတာေတြထက္ အသီးသီးစသည္တုိ႔ႏွင့္လည္းေကာင္း မည္က့ဲသို႔ လူသားတုိင္း လူသားတုိင္း၊ လူတဦးခ်င္းစီ တ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီရရွိေရးအတြက္ ကြန္ယက္ ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕အခြင့္အေရးေတြအတြက္ပိုမုိေလး စနစ္တည္ေဆာက္မည္ကိုေမာင္ျမင့္ နက္နက္ ရႈိင္း နက္မႈကိုျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ဒီလုိပဲျမင္ ရႈိင္း ေတြးေတာေနမိေတာ့သည္။ တယ္ဗ်ာ။” (၂၃.၁၁.၂၀၁၀) ေမာင္ျမင့္ကသူျမင္သည့္အျမင္အတုိင္းေျပာလုိက္ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူအမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ ေမာင္ျမင့္ ရုံးခ်ိန္းမရွိေတာ့သည္ႏွင့္ တုိင္းတရားရုံး ရာ -ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ကိုလည္းေကာင္း ေညာင္ပင္ေအာက္လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တန္းတြင္တ “ခက္တယ္ဗ်ာ။ဆရာျမင့္ေရ။ လူ႔ခြင့္အေရးဆုိတာနဲ႔ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြငျ္ ပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိ ပည့္မ်ားႏွင့္အတူထုိင္မိသည္။ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ ဒီေကာင္ေတြကလည္း ၂၀၀၈ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအခုိက္နစ္နာမႈမ်ားလည္းရွိႏုိင္ေၾကာင္း”- စသည့္ လက္ဖက္ရည္က်စိမ့္တစ္ခြက္ေလာက္ ေသာက္ ေျခခံဥပေဒအခန္း(၈)မွာႏိုင္ငံသား၊ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အခ်က္မ်ားကိုေမာင္ျမင့္ေကာင္းစြာမွတ္သားထား လိုက္ရလွ်င္ၾကည္ႏူးလန္းဆန္းစိတ္ကိုျဖစ္ေပၚေစ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ားဆုိၿပီးျပဌာန္းထားလုိက္မိသည္။ သည္။လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ထုိင္လုိက္မိသည္ႏွင့္သိပ္ တာေတာ့မွန္ပါရဲ႕။ဒါေပမယ့္အဲဒီျပဌာန္းထာတဲ့ညပုိင္းတြင္ ေမာင္ျမင့္သည္ ေရဒီယုိသတင္းမ်ားကုိ မၾကာလိုက္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္အတူ ေခတ္ၿပိဳင္လုပ္ေဖၚ ပုဒ္မေတြအရကိုပဲ အခြင့္အေရးေတြသုံးစြဲမယ္ဆုိအေျပးအလႊားနားေထာင္မိသည္။ ဒီမုိကေရစီရရွိ ကိုင္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦး ေတာ့ဘယ္လုိမွကိုမျဖစ္ႏိုင္တ့အေျခအေနေတြျဖစ္ ဲေရးအတြက္ျပည္သူ႔ကြန္ယက္ႀကီးတခုလုပ္ရန္ႏွင့္ သိနးျမင့္စသူတို႔လည္း ေမာင္ျမင့္ႏွင့္တ၀ိုင္းတည္း ္ ေနတယ္ဗ်ဳိ႕”ဟု ဦးသိန္းျမင့္က၀င္၍ ေျပာလုိက္ေခတ္ကာလ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ လာထိုင္ေလသည္။
  • Page 10 All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)သည္။ “ဟုတ္ၿပီ။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းနဲ႔ ဆုိင္ရာဥပေဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ စကားရပ္ေတြန႔ဲ ဆုိင္တ့ဥပေဒေတြ ဘယ္ဥပေဒေတြရွိလဲကြာ။ ေျပာ အဓိပၸာယ္ကြဲျပားျခင္းမရွိတာကုိ ေတြ႔ရမယ္။” ဲ“ဆရာဒီေနရမွာ ကၽြန္ေတာ္ေမးခ်င္တာတခ်က္က စမ္း ပါအုံး”ကၽြန္ေတာ္လည္းပဲ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ “ဟုတ္က့ဆရာ” ဲဥပေဒကို ဖတ္တ့အခါက်ေတာ့ ဲ အဲဒီအခန္း(၈) “ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတပုံတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ္ ၁၉၈၈ “ဒါဆုိရင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တုန္းကမွ ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ ခုႏိုင္ငံသား၊ႏုိင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရးႏွင့္တာ ခုႏွစ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚေပါက္လာမယ့္၀န္မ်ားဆိုတ့အခန္းရဲ႕ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ဲ ဖတ္ပါ ၁၉၆၄ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ အလုပ္သမားမ်ား၏အေျခခံရ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပထမဆုံးအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကတယ္ဆရာ။အဲဒီမွာဆရာခုနေျပာသလို ျပဌာန္း ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာ၀န္မ်ားျပဌာန္းသည့္ဥပေဒ၊ ၁၉၂၇ ေနၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳျပဌာန္းေတာ့မယ့္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အခြင့္အေရးေတြကိုသုံးစြဲမယ္ဆုိရင္ဘယ္ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားအစည္းအရုံးအက္ဥပေဒ (THE အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္န႔ဲ ၁၉၈၈လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆုိတ့ဲ အေျခအေနမ်ဳိး ဆုိတာကို TRADE UNION ACT) ဆုိတ့ဥပေဒေတြပါဆရာ။ ဲ ခုႏွစ္တုန္းကျပဌာန္းထားတဲ့သင္းဖြဲ႕ဥပေဒဟာဆန္႔ကၽြန္ေတာ္နားမလည္မိဘူးဆရာ။” ေမာင္ျမင့္၏ ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာထားမိသေလာက္ပါ။ျပစ္မႈဆုိင္ က်င္ျခင္းရွိ / မရွိ”တပည့္တစ္ေယာက္ကဦးသိန္းျမင့္ကိုၾကားမွ၀င္၍ ရာဥပေဒထဲမွာ ျပဌာန္းထားတာမ်ဳိးရွိလားေတာ့ “မရွိပါဘူး ဆရာ”ေမးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေသေသခ်ာခ်ာသတိမထားမိဘူးဆရာ။ ဒါေပမယ့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ေရးကို “ဟုတ္ၿပီ။ ဒီလုိဆုိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒ အတည္ဦးသိန္းျမင့္က - ပ်က္ျပားေစေသာျပစ္မႈမ်ားဆုိတာေတာ့ ပါတယ္ ျပဳက်င့္သုံးသည့္ေနာက္ပိုင္းသင္းဖြဲ႕ဥပေဒကိုဖ်က္“ေမာင္ျမင့္မင္းတပည့္ေတြကလည္းကြာ။ ေရွ႕ေန ဆရာ” သိမ္းရန္အေၾကာင္းေပၚေပါက္လား မေပၚေပါက္ေပါက္စမွ ျဖစ္မယ္မႀကံေသးဘူး ေမးခြန္းေတြေမး ဘူးလား” “ေကာင္းၿပီ။ အဲဒီျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒကို ခဏထားမယ္ဆိုတာခ်ည္း ပါကလားကြ။ ဟားဟား။ ဒီလုိကြ လိုက္။အသင္းအဖြဲ႕ေတြန႔ပတ္သတ္ၿပီးငါတုိ႔ ၁၉၈၈ “မေပၚေပါက္ပါဘူးဆရာ။ဆက္ၿပီးေတာ့က်င့္သုံး ဲအဲဒီအခန္း(၈)တခန္းလုံးမွာရွိတ့ဲ ျပဌာန္းခ်က္ အ ခုႏစ္ အသင္းအဖြ႕မ်ားဖြ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ မယ္ဆုိတ့အေနအထားပါဆရာ” ွ ဲ ဲ ဲကုန္လုံးကိုရွင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္န႔ဲ ကိုၾကည့္ၾကရေအာင္။ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈလိုရင္းေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ကြာ “အဲဒီေတာ့ (၈၈)ခုႏွစ္သင္းဖြဲ႕ဥပေဒမွာ အသင္း တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ဥပေဒအမွတ္-၆/၈၈၊ဥပေဒငါမင္းတို႔ကို အဲဒီ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြ အဖြဲ႔ေတြကိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပး ေပၚေပါက္လာပုံကိုေလ့လာမယ္ဆုိရင္(၈၈) ခုႏွစ္ရဲ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တ့ဲ ျပဌာန္းပုဒ္မတစ္ခု ထားလားမေပးထားဘူးလားဆုိတာ ငါတို႔ အဲဒီ လူထုအုံၾကြမႈေနာက္ပိုင္း၊ အာဏာသိမ္းၿပီး တက္ေလာက္ကို ထုတ္ႏႈတ္ရွင္းျပမယ္။ က်န္တာေတြ ဥပေဒကိုျပန္ၿပီးေလ့လာၾကည့္ၾကမယ္။အသင္းအဖြဲ႕ လာတဲ႔ န.၀.တအစိုးရက ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထြကေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေလ့လာၾက၊ စဥ္းစား ဆုိတာအမည္သီးျခားရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ ေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးဖို႔အတြက္ျပင္ဆင္ေနေတြးေခၚၾကေပါ့ကြာ - အသင္းအဖြ႔မ်ား လြတ္လပ္ ဲ ျဖစ္ေစ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခု အတြက္ သို႔မဟုတ္ တဲအခ်ိန္ေပါ့ကြာ။အဲဒီဥပေဒကိုျပဌာန္းခဲ့တာပဲ။ ့စြာ ဖြ႔စည္းခြင့္ ၊ ဲ လြတ္လပ္စြာ စည္းေ၀းခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တခုခုအတြက္လူအမ်ားစုေပါင္းဖြ႔စည္း ဲ အဲဒီဥပေဒကို ငါတို႔ဥပေဒသမားေတြ ေခၚတာကလြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ထားေသာအသင္းအဖြ႔၊ ဲ အစည္းအရုံး၊ သမဂၢ၊ ေတာ့သင္းဖြ႔ဲ - ၆ ဒီလုိေခၚတယ္။ အဲဒီဥပေဒထုတေဖၚေျပာဆုိခြင့္ ္ ေရးသားခြင့္ ဆုိတ့ျဲ ပဌာန္း ပါတီ၊ ေကာ္မတီအဖြဲခ်ဳပ္၊ အသင္းစု၊ ကလပ္ႏွင့္ ႔ ျပဌာန္းရျခင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္မွာပါတီစံဒီမုိကေရစီ ုခ်က္ေပါ့ကြာ။ ကိုင္းမင္းတုိ႔ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္း အလားတူအသင္းအဖြ႔ဲမ်ားကို- ဆုိသည္လုိ႔ အဲဒီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိုအေႏွာင့္အယွကအ ္အုပ္ခ်ဳပ္ပံအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာထားၾကတယ္ ု ဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတယ္။ ဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားကိုခြင့္ျပဳဆုိရင္ ခုနငါေျပာတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ဘယ္ပုဒ္မမွာ ရွင္းရွင္းေျပာမယ္ဆုိရင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာေတြထဲ ထားပါကတရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမေအးခ်မ္းျပဌာန္းထားလဲကြာ။” မွာေပါ့ကြာ လူမႈေရးအလုပ္ကေလးလုပ္မယ္ဆုိၿပီး၊ သာယာေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားပုံမွန္“ပုဒ္မ - ၃၅၄ မွာပါဆရာ” ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တ့အလုပ္ကေလးေတြလုပ္ ဲ လည္ပတ္လာႏိုင္ေရးတုိ႔ကိုထိခိုက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ မယ္ဆုိၿပီး၊ဒါမွမဟုတ္လဲပဲက်န္းမာေရးကူညီေစာင့္“တယ္ဟုတ္ပါလားေဟ့။ ဒီလုိကြ အဲဒီအထဲက သည္ လုိ႔ေဖၚျပထားတာေတြ႔ရမယ္။ ေရွာက္ဖုိ႔အလုပ္ကေလးေတြလုပ္မယ္ဆုိတ့အေန ဲငါတို႔အသင္းအဖြ႕မ်ားဖြ႕စည္းပုိင္ခြင့္ဆုိတ့ဲစကားရပ္ ဲ ဲ ဒီလုိဆုိရင္ အဲဒီဥပေဒျပဌာန္းခ်က္က ဒီေန႔မ်က္ အထားမ်ဳိးနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ တုိင္ပင္ၿပီးကေလးတစ္ခုကိုထုတ္ၾကည့္ရေအာင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမွာက္ကာလထိေအာင္အာဏာသက္ေရာက္မႈရွိမ လုပ္လည္းပဲအဲဒါ အသင္းအဖြဲ႕လို႔သတ္မွတ္တယ္။ဖြဲ႕စည္းအုပခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၃၅၄ ္ “ႏိုင္ငံ ရွိဆုိတာကုိလုိက္ရွာၾကည့္လုိက္၊အဲဒီဥပေဒကိုဖ်က္ ဒါဆုိရင္သတ္မွတ္ထားတဲ့နည္းလမ္းအတုိင္းမွတ္ပုံသားတုိင္းသည္ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး၊တရားဥပေဒစုိး သိမ္းထားတာမရွိဘူး။ ျပင္ဆင္ထားတာမရွိဘူး၊ တင္ရမယ္။ ဒါကမင္းတုိ႔လည္းသိၿပီးသားပါ။မုိးေရး၊ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးသို႔မဟုတ္ ျပည္ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကိုပယ္ဖ်က္ထားတာမရွိဘူး။ ဆုိ ျပည္ထဲေရးနဲ႔သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနေတြကိုမွတ္သူတု႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ဳိးငွာ ျပဌာန္းထား ိ ေတာ့အဲဒီဥပေဒဟာ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ပုံတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမယ္ေပါ့ကြာ။ ဒီေတာ့ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မဆန္႔က်င္လွ်င္ ဆုိၿပီး ပုဒ္မခြဲ ႀကီးပ်က္မွာစုိးလို႔ဆုိတ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခု လူမႈေရးအသင္းအဖြ႔ေလးလုိဟာမ်ဳိးကအစတကူး ဲ(ဂ)မွာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အစည္းအရုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္း တည္းတင္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အသင္းအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕ တကမွတ္ပုံတင္ခြင့္သြားၿပီးေတာ့ေလွ်ာက္ထားေနေဆာင္ရြက္ခြင့္” ရွိသည္လို႔ ဒီလုိနားလည္ရမယ္။ စည္း ခြင့္ကိုကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ဖို႔အတြက္ ျပဌာန္းခဲ့ ရမယ္ဆုိရင္လက္ေတြ႔မွာ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္အဲဒီေတာ့ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း တယ္ဆုိတာထင္ရွားလာတယ္။ဒါ့အျပင္ခုငါတုိ႔ေျပာ ထားဖုိ႔အတြက္ေတာ္ေတာ္ေလး ခဲယဥ္းႏုိင္တာကိုဆုိင္ရာဥပေဒေတြဘယ္ဥပေဒေတြရွိလဲ ျပန္ၾကည့္ ေနတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ဲ ေတြ႔ရမယ္။ၾကရမယ္။ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းနဲ႔ ဆုိင္တ့ဲ ပုဒ္မ - ၃၅၄ျပဌာန္းခ်က္ရဲ႕ “ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ ေနာက္တစ္ခါေလွ်ာက္ထားၿပီပဲထားအုံး၊ ျပည္ထဲျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ရွိရွိသမွ်ေသာ ဥပ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာ ေရးနဲ႔သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားေဒေတြကုေလ့လာၾကရမယ္။ ဒီလုိမဟုတ္လား” ိ ေအးခ်မ္းသာယာေရး” ဆုိတ့စကားရပ္န႔ဲ ဆက္စပ္ ဲ တဲ့စည္းကမ္းခ်က္ေတြလည္းပဲအမ်ားအျပားပဲရွိေန“ဟုတ္က့ဆရာ” ဲ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း ေသးတယ္။ အဲဒီစည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ေလးစား
  • Volume 1, No 21 Page 11လုိက္နာပါ့မယ္လို႔အာမခံရင္ေတာင္မွပဲ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ကိုေပးခ်င္မွေပးပဲေပးႏုိင္တယ္။ တကယ္လို႔မွတ္ပုံတင္ခြင့္ေပးလုိက္တယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ အဲဒီအသင္းအဖြဲ႕ရဲ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကို ထိခုိက္ေစတယ္ဆိၿု ပီးျပန္ၿပီးေတာ့ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရင္လည္း ပစ္ႏုိင္ေသး အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူ ျဖစ္ပါတယ္။လူသားေတြရဲ႕ဂုဏသိကၡာအရအလြန္ ္တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ သင္းဖြဲ႕ဥပေဒကို မင္းတုိ႔ လူထုႀကီးက တိုင္းျပည္ကို ဘယ္သူ႔ကုိ ဦးစီးေခါင္း ရိုင္းျပမဖြယ္ရာတဲ့အျပဳအမူျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶရဲ႕ မဂၤေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္စကားရပ္ေတြ ေဆာင္္ေစခ်င္တယ္ဆိုတာ၊ ဘာကို ျပင္းျပင္းထန္ လာတရားေတာ္နဲ႕မညီညြတ္သလိုအဆံုးအမႀသ၀ါကိုတိတိက်က်အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိတာမ်ဳိး၊ တိတိက် ထန္ လိုလားေတာင္းတ ေနတယ္ဆိုတာ ျမင္သာ ဒေတြနဲ႕လည္း မညီညြတ္ပါဘူး။ လူရိုင္းေတြ လူက် ျပဌာန္းထားတာမ်ဳိး မေတြ႔ရဘူး။ ဥပေဒဆိုတာ ထင္ရွားျဖစ္လာပါျပီ။ တိုင္းျပည္ တျပည္ရဲ႕ နုိင္ငံ ရမ္းကားေတြ လူမိုက္ေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ပါ။ အဲဒီ လုပ္တိက်ေလးနက္စြာ ျပဌာန္းပါမွ လုိက္နာရမယ့္ သူ ေရးဦးေဆာင္မွဳ က႑မွာပါ၀င္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပါ ရပ္ေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေနသူေတြဟာကလည္းပဲ တိတိက်က် ေလးစား လိုက္နာႏိုင္မွာ ၀င္နိုင္ေလာက္တ့ဲ အရည္အခ်င္း ကိုယ္က်ိဳး စြန္႕ ဘယ္သူေတြပါလဲ။ ဒါကိုက်ေနာ္တို႕တိုင္းျပည္ကျဖစ္ၿပီး၊ မတိမက်ျပဌာန္းထားၿပီဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ အနစ္နာခံမွဳ တရားမွ်တမွဳ ေမတၱာတရား သစၥာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထု တရားေတြ ရွိရပါမယ္။ အဓိကကေတာ့ တိုင္းျပည္ အားလံုးကမ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ခႀ့ဲ က၊ေတြ႕ျမင္ တျပည္ရဲ႕ အာဏာစီးဆင္းရာ၊ အာဏာရဲ႕ မူလပိုင္ ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူကမွားလို႕ ဘယ္သူ ရွင္ျဖစ္တ့ဲ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ႏွစ္လိုမွဳ ယံုႀကည္ ေတြက မွန္ပါသလဲ။ သာမန္အသိတရားနဲ႕တင္ ေထာက္ခံမွဳပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္သာထင္ရွားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အဲဒီအခ်က္ကိုရယူဖို႕ဆိုတာ ဘယ္သူ႕ဘက္ကရပ္ႀကမွာပါလဲ။ လည္းပထမအခ်က္ေတြမရွိဘဲမရနိုငပါဘူး။ ဘယ္ ္ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း ႏွစ္ရာႏွံဳးေပးရမယ္ဆိုျပီး လက္နက္အားကိုးနဲ႕ အ စုႀကည္လြတ္ေျမာက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္သူလူ တင္းယူရင္ေတာ့ဓားျပတိုက္တာပါပဲ။ ဓားျပဟာ ထုႀကီးရဲ႕ ႀကိဳဆိုလက္ခံပံု ေထာက္ခံအားေပးပံု ဓားျပပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏၵသေဘာထားျပသႀကပံုေတြကိုေတြ႕ရတဲ့အခါ အခုက်ေနာ္တို႕ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အဲဒီလို တိုင္းျပည္အတြက္အေျပာင္းအလဲတခုကုတကယ္ ိ အေျခအေနကို ဘယ္သူရရွိထားပါသလဲ။ စံုစမ္း တန္းေျပာင္းလဲလို႕ ရနုိင္ေလာက္ေအာင္ အင္အား ေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕ေနစရာ မလိုပါဘူး။ ႀကည္႕ေသာ ေကာင္းတယ္ဆိုတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ျပည္သူလူ သူသည္ျမင္၏ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုကို ေျပာႀကားလိုက္တ့ဲ လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ျပဌာန္းသူေတြဟာ အဲဒီဥပေဒကို လိုရင္တမ်ဳိး၊ တိုင္းျပည္တျပည္ရဲ႕အာဏာကိုလက္နက္အင္အား စကားဟာလည္း အင္မတန္မွန္ကန္ထိေရာက္မလိုရင္တမ်ဳိး က်င့္သုံးေတာ့မယ္ဆုိတာ မင္းတုိ႔ နဲ႕လုယူျပီးျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးကိုေသနတ္ တိက်ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဟာ တဦးတေယာက္ၿမဲၿမဲသာမွတ္ထားၾကေတာ့ကြာ။” မိုးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုယ့္နဲ႕သေဘာထားဆန္႕က်င္ကြဲလြဲသူ တည္းအတြက္ တဦးတေယာက္ထဲကလုပ္လို႕မရေမာင္ျမင့္သည္ဦးသိန္းျမင့္ႏွင့္သူ၏တပည့္မ်ားေျပာ ေတြကို တရားလက္လြတ္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္း ျပား ပါဘူး။အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွရပါမယ္။ဆုိေနၾကသည္ကိုနေဘးမွနားေထာင္ရင္း- ျပားေမွာက္ေနရေအာင္လုပ္ေနတဲ့လုပ္ရပ္ကေတာ့ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႀကပါ၊ေထာက္ခံေနရံုနဲ႕မရပါဘူး။အေမရိကန္စင္တာတြင္အလုပ္သမားတို႔၏အခြင့္ ဘယ္ေခတ္ဘယ္အခါကပဲျဖစ္ျဖစ္ အဓမၼမွဳသာ ကိုယ္လိုလားတဲ့အရာကို ရေအာင္လုပ္ရဲမွ၊ လုပ္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသျဖင့္ေထာင္က်သြားသည့္ သူ၏တပည့္ ေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္၂၀၀၇ခုႏွစ္စက္တင္ဘာ သံဃာေတာ္မ်ား၏ေမတၱာပို႔ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ လုိက္ပါခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္က်သြားသည့္ ေမာင္နီတို႔ႏွင့္အတူယခုက့သို႔စကား၀ုိင္းမ်ားျပဳလုပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ဲသည္ကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ တမ္းတေနမိေတာ့သည္။ဆက္ရန္ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း(၄.၁၂.၂၀၁၀)
  • Page 12 All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး) ထားျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥပါ။ ဒါေပမယ့္ မျဖစ္နိုင္ဘူး ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္ေအာင္ အား လံုးတညီတညြတ္တည္း ၀ိုငး၀န္းေဆာင္ရြက္ႀကရမွာပါ။ ္ ဒီအခ်ိန္မာပဲ ွ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ တိုင္းရင္း သားပါတီတခု က ေခါင္းေဆာင္တစုက အခ်ိန္ မတိုင္ေသးဘူး ေစာေသးတယ္ လုိ႕ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလာတာ ကို ေတြ႕လာရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီ ေခါင္း ေဆာင္တခ်ိဳ႕ကလည္း ေျပာလာ ပါတယ္ အေႀကာင္းျပခ်က္ေတြ ကိုယ္စီ နဲ႕ေပါ့ေလ။ စစ္အစိုးရ က ဦးေဆာင္ျပီး ပင္လံု ညီလာခံ လို ညီလာခံမ်ိဳး က်င္းပေပးမယ့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္မွာလား။ စစ္အ ေရခြံလဲ အစိုးရသစ္ရဲ႕ လႊတ္ ေတာ္ထဲေရာက္မွာ အသနားခံ ျပီးေျပာႀကမွာလား၊ ခုေတာ့တတ္မွ၊လုပ္မွလည္းရနိုင္ပါလိမ့္မယ္လို႕ေျပာသြား ေျမာက္ဖို႕ ယံုႀကည္အားထားထိုက္တ့ဲ ဦးေဆာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘာမလုပ္ရ လုပ္ရင္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ ပါတီနဲ႕ ပါတီေခါင္းေဆာင္ လူထုေခါင္းေဆာင္တ ဒဏ္ဘယ္ေလာက္ ဆိုတာ စေတြ႕လာ ရပါျပီ။ ေယာက္ရဲ႕တိုက္ပြဲလမ္းညႊန္မွဳကို မနာခံမလိုက္နာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီေတြ၊ အနိုငရပါတီေတြ ္ဒါကိုက်ေနာ္တို႕ျပည္သူလူထုေတြ နားလည္ႀကမွာ တာကိုျပသတာပါပဲ။ တကယ္လို႕မ်ား အားလံုး ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသူေတြစဥ္းစားႀကပါေလ။ပါ။အားတက္စရာေတြျမင္ရႀကားရသလို အားပ်က္ တညီတညြတ္တည္းေရြးေကာက္ပြဲမွာ တင္းခံ မဲမစရာစိတ္ပ်က္စရာေတြကုိလည္း ေတြ႕ရ ႀကားရပါ က်ေနာ္တို႕ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို ေပးဘဲေနခဲ့ႀကမယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးရလဒ္ဟာ အေနတယ္။ လုပ္တတ္မွ လုပ္ရဲမွ လုပ္မွ ရမယ္ဆိုတာ ကေတာ့ အထားတမ်ိဳးျဖစ္သြားမွာျဖစ္သလို နိုင္ငံေရးအခင္း အေသအခ်ာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳ ကာလက ေဒၚေအာင္ဆန္း အက်င္းလည္းေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။စုႀကည္နဲ႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေရြး အလြန္မွန္ ကန္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ တိုက္ပြဲပံုသ႑န္လည္း ေျပာင္းလဲႀကရမွာ ျဖစ္ပါေကာက္ပြဲမ၀င္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲမေပးႀကဖို႕ အခ်ိန္ကိုက္ဆံုးျဖတ္တတ္မွလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တယ္။ ဒါေပမယ့္…ျပည္သူလူထုကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ပါတီ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆုင္ ဒီမနက္ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယား ိ ခုတႀကိမ္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုေခါင္းေဆာင္တဦးတည္းရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ပါ သတင္းဌာနရဲ႕အစီအစဥ္တခုမွာ Procrastination ႀကည္ကို တိုင္းျပည္က ျပည္သူလူထု ယံုႀကည္ေရြးဘူး၊ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မီတီ၀င္ေတြ၊ဗဟို အေႀကာင္းေခါင္းစဥ္တင္ျပီးပညာရွင္မ်ားေဆြးေႏြး ေကာက္တင္ေျမွာက္ခ့ဲတ့ဲ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြေကာ္မတီ၀င္ေတြနဲ႕လူမ်ားစုသေဘာထားဆံုးျဖတ္ သြားတာကိုတပိုင္းတစနားေထာင္လိုက္ရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္သားစရာေတြပါပဲ။ ဒုတိယပင္လံုလို႕ေခၚနိုင္တ့လူမ်ိဳးစံုညီလာခံႀကီးတ ဲ စကားပံုလာအတိုင္းကေတာ့…ျပည္သူလူထုကေတာ့ အသိတရား အေတြးအေခၚ ခု ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ က်င္းပျပီး ျပည္သူအရ၊လူတန္းစားစရိုက္သဘာ၀အရ ပကတိရွိေန “Procrastination is the thief of time.” လူထုလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံတခု တည္တဲ့အေျခအေနအရ ကြဲျပားႀကလို႕ အားလံုးမဲမေပး ျဖစ္ပါတယ္။က်ေနာ္ေရးခဲ့ဖူးတဲ့ေဆာင္းပါးတပုဒ္မွာ ေဆာက္ဖို႕တာ၀န္ေပးလိုက္ပါတယ္။လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတာကို မရနုိင္ေပမယ့္ မဲမေပးေရးလွဳပ္ရွား လည္း(ေခါင္းစဥ္ေတာ့မမွတ္မိေတာ့ပါ) ေတာ္လွန္ ခါစပဲရွိေသးေပမယ့္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တ့ေကာင္း ဲမွဳဟာေအာင္ျမင္တယ္လို႕ေျပာလို႕ရပါတယ္။ဒါေပ ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတေယာက္ရဲ႕ အဆိုအမိန္႕ မြန္တ့လုပ္ငန္းျဖစ္လို႕တာ၀န္ဟာႀကီးမားေလးလံ ဲမယ့္ ပါတီတခုထဲက တကယ္တန္း တာ၀န္ႀကီးသူ တခုကုသတိျပဳဆင္ျခင္နိုင္ႀကဖို႕ျပန္ျပီးေဖာ္ျပေပးခဲ့ ိ လွေပမယ့္ တတ္နိုင္သမွ်ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေပးေတြ၊ အတိုင္းအတာတခုထိ လူထုေရွ႕က ရပ္တည္ ဖူးပါတယ္။ ဖို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က ကတိေပးစကားဦးေဆာင္ခ့ဲသူေတြ ကိုယ္တိုင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ေျပာႀကားခဲ့ပါတယ္။ “ဆံုးျဖတ္တတ္ျခင္းသည္ သားေကာင္ကို ကုတ္ယူ၀င္ဖို႕ပါတီခြဲေထာင္လား ေထာင္ရဲ႕၊ တခ်ိဳ႕ပါတီ ေသာ သိန္းငွက္၏ အခ်ိန္ကိုက္ ထိုးသုတ္ျခင္းႏွင့္ အလြန္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ပီသသလိုေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြကလည္းလူထုကိုမဲေပးဖို႕၊ တူသည္။” ရဲရင့္ ျပတ္ သားပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္အာဏာမဲမေပးရင္ဘဲ ရထားတဲအခြင့္အေရးကို အဆံုးရွံဳးခံ ့ ရွင္ေတြ ဆတ္ဆတ္ထိမခံတ့ဲ ကိစၥျဖစ္မွန္း လူထု အဲဒီစကားပါ။ ။လိုက္သလို တိုက္တြန္းေျပာဆိုခ့ဲတာေတြ ႀကားခဲ့ ေခါင္းေဆာင္က သိပါတယ္။ သိသိႀကီးနဲ႕ကို ဒီတာျမင္ခ့ရပါတယ္။ဒါဟာဘာကိုျပေနခဲ့သလဲဆိုရင္…. ဲ ၀န္ကို လက္ခံ ခဲ့တာပါ။ ဒီတာ၀န္ဟာ တကယ္တိုငးျပည္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္က လြတ္ ္ လည္း ခက္ခဲ အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။ အလြန္သတိ
  • Volume 1, No 21 Page 13 (မဂၤလာ online 2006 June 19) ၁၉၆၃ခုနွစ္ကထုတေ၀ျဖန္႔ခ်ီခေသာ စာေရးသူ၏ဖခင္ လန္ေထာင္ဦးစပ္စု ေရးသားခဲ့သည့္ ဦးစပ္စု၏၇၅ႏွစ္အၾကား ၄၉ႏွစ္အျမင္ ျမန္မာျပည္ ္ ့ဲစာအုပ္မွ ေအာက္ပါ ေဆာင္းပါးတိုေလးကို ဖတ္ရႈၾကည့္ျပီး ေဖၚျပထားသည့္ဓါတ္ပံုကို ေလ့လာၾကည့္ေစလိုပါသည္။ ပင္လံုေဒၚႏုရင္ႏွင့္ ဆီခ်က္ေခါက္ဆဲြ ထိုစဥ္က အဖဲြ႔တစ္ဖဲ႔ရိွသည္။ ဤအဖဲ႔မွာ တပ္ေပါင္းစံု အမ်ိဳးသမီး ခီ်းျမႇင့္ေရးအဖဲ႔ြပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအဖဲ႔ြထဲတြင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ဇနီးႏွင့္တကြ ခယ္မ၊ ြ ြမရီးမ်ားပါ ပါ၀င္ၾကေလသည္။ ၾကီးမႉးစီစဥ္ညႊန္ၾကားသူက ပင္လုေဒၚႏုရင္၊ အမ်ိဳးသားဘက္ကဆိုလ်ွ င္ ကြ်နု္ပ္စပ္စု၊ အိႏၵိယအမ်ိဳးသား ဘာဘူၾကီး၊ ံဗမာအမ်ိဳးသားထဲကဆိုပါလွ်င္ ဦးဘသြင္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအဖဲ႔ြသည္ မဂၤလာဒံု စစ္ေဆးရံုသို႔ တက္ေရာက္ကုသေနေသာ လူနာမ်ားအားသူတု႔စားေသာက္လုသည့္ အစာအာဟာရကို တစ္လလွ်င္တစ္ၾကိမ္ ေကြ်းေမြးလႉဒါန္းပါသည္။ ိ ိ (ပံုစာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္နွင့္ သားသမီးသံုးေယာက္၊ ဦးဘသြင္၊ အိနၵိယဘာဘူၾကီး (Mr. Chunllal)၊ ဦးစပ္စုတို႔၏ တပ္ေပါင္းစံု အမ်ိဳး သမီး ခီ်းျမႇင့္ေရးအဖဲ႔။ ြ ဤတၾကိမ္တြင္ စားေသာက္စရာ၊ ေစာင္၊မ်က္နွာသုတ္ပု၀ါ၊ဆပ္ျပာမ်ား လႉဒါန္းေထာက္ပံ့သည့္ျပင္ ေရႊနွင္းဆီ အျငိမ့္ျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖ ေလသည္။) တစ္ၾကိမ္က မွတ္မွတ္ရရ ကြ်ႏု္ပ္ ႏွင့္ ပင္လံုေဒၚနုရင္သည္ ၂၄-လမ္း သို႔လာ၍ ကားျဖင့္ ဆီခ်က္ေခါက္ ဆဲြမ်ားကို သယ္ရေလသည္။ ကားထဲ၌ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ျပည့္လံွ် ၍ေနေလသည္။ ထိုင္ရေသာ လူမွာလည္း ေဘးသို႔မလွည့္သာ ေအာင္ပင္ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း နွင့္ လိုက္လာရ၏။ ၂၄- လမ္းမွမဂၤလာဒံုအထိ ခရီးကား နီးလွသည္မဟုတ္၊ တစ္လမ္းလံုး ဤအတိုင္းပင္လုိက္ပါလာခဲ့ရ၏။ တစ္ကိုယ္လံုးတြင္လည္း ခ်က္ျပီးေသာဆီမ်ား ေပကံ်ကုန္၏။ မဂၤလာဒံုစစ္ေဆးရံုသို႔ ေရာက္ေလေသာအခါ ကြ်နု္ပ္ ခါးသည္ မဆန္႔ႏုိင္ေတာ့ေပ၊ ပင္လံု ေဒၚနုရင္လည္း ဤအတိုင္းပင္ျဖစ္ေနပါ၏။ သို႔ေသာ္သူက ျပံဳး ရႊင္ ရယ္ေမာကာ ဦးစပ္စု ဒီလို သူမ်ားအက်ိဳးကို ပင္ပင္ပန္းပန္းေဆာင္ရြက္တာ ကုသိုလ္ရတယ္ဟူ၍ ေျပာျပပါသည္။ ကြ်နု္ပ္ ခါးကိုက္ေသာဒဏ္သည္ တစ္ပတ္တတပင္ ခံစားရေလသည္။ သို႔ကလိုျဖစ္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္က စိတ္မပ်က္။ အခါအခြင့္သင့္ေလတိုင္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ကူညီမႈမ်ိဳးကို ိ ိျပဳေပဦးမည္။ ျပဳလည္းျပဳႏုိင္ပါေစဟူ၍ ဆုေတာင္းပါ၏။သည္ကစၥမ်ိဳးျပဳလုပ္ပါလွ်င္ ကြ်နု္ပ္အဖို႔ မေမာနိုင္ မပန္းနိုင္၊ ေခြ်းတလံုးလံုးနွင့္ ျပဳလုပ္ ိေနတတ္ပါသည္။ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါတြင္ ဤအမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲ ကြ်နု္ပ္တစ္ေယာက္ထဲသာအမ်ိဳးသား ျဖစ္လင့္ကစား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလသည္။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရင္း တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ကာကြယ္ရင္း ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္းကို မ်ားစြာ ဂရုဏာ ျဖစ္မိသည္။ ဂုဏလည္း ယူမိသည္။ ္ဤစိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ ပင္လွ်င္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေမာရပန္းရ မွန္းမသိေအာင္ပင္အကူအညီေပးမိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (ပင္လုံေဒၚႏုရင္၊ ပင္လံုေဒၚၾကည္ၾကည္တို႔က ဆီခ်က္ေခါက္ဆဲြ၊ ဦးစပ္စုနင့္ဇနီး ွ မက်င္ျမိဳင္၊ ခယ္မ မက်င္ဆိုင္တို႔က အလြန္နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ေကာ္ျပန္႔ကို ကိုယတုင္ျပဳလုပ္ ေကြ်းေမြးရန္ တာ၀န္က်စဥ္က ရိုက္ကူးသည္။) ္ ိ
  • Page 14 All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလ၀ယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္အတူ ဗမာ့တပ္မေတာ္အကို်းအတြက္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဖူးသည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးအခိ်န္တြင္လည္း ဲဗမာ့တပ္မေတာ္အတြက္ ကြ်နု္ပ္နွင့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ ပင္လုံေဒၚနုရင္နွင့္ ပခံုးခ်င္းယွဥ္တဲြ၍ ေဆာင္ရြက္ရျပန္ေလသည္။ ++++++++++ ထိုဓါတ္ပံု(၂)ပံုသည္ ထိုစဥ္(၁၉၄၉-၅၀)က ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထိုစဥ္ကျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ ေလးစားအားကိုး ဂုဏ္ယဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည့္ ူသက္ေသသာဓကမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပထမဓါတ္ပံုသည္ျမန္မာတျပည္လံုးရိွ အမ်ိဳးသမီးထုၾကီး၏ကိုယ္စား ပင္လုံေဒၚနုရင္၊ ပင္လုေဒၚၾကည္ၾကည္၊ ံဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္နွင့္သားသမီး သံုးေယာက္၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးနု၏ဇနီးေဒၚျမရီ တို႔ ဦးေဆာင္၍ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေပၚ ေလးစားအားကိုး ဂုဏ္ယူဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္ကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေစပါသည္။ ျမန္မာကိုခ်စ္ေသာ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုခ်စ္ေသာ၊ ျမန္မာျပည္ေန တရုပ္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၏ ပါ၀င္ပူးေပါင္းကူညီမႈကိုလည္း ေတြ႔နိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ျပံဳးရႊင္ေနေသာ အေမေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္သားသမီးသံုးေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမေဒၚျမရီ၏ေပါင္ေပၚ တြင္ ထိုင္ေနေသာ ရင္ဖံုး အကၤ်ီရွည္အျဖဴ၊ အထက္ဆင့္ ထမီေလးႏွင့္ ေနာင္အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ျဖစ္လာမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးငယ္ေလး ကိုလည္း ေတြ႔နိုင္ပါသည္။ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ရိွၾကသူမ်ား၏ ထိုစဥ္ကဗမာ့တပ္မေတာ္ အေပၚေလးစားအားကိုး ဂုဏ္ယူဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည့္ အေထာက္အထားျဖစ္ပါသည္။အေမေဒၚခင္ၾကည္မိသားစု၏ အိႏၵိယနိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံအမတ္ၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္မီွ မိခင္နွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန၀န္ၾကီး၊ လူမႈ၀န္ထမ္းစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖဲ႔၏ဥကၠ႒ စေသာတာ၀န္မ်ားနွင့္အတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အက်ိဳး ြအားတက္သေရာ ေဆာင္ရြက္ခ့ၾဲ ကသည့္ မွတ္တမ္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ န၀တ၊ နအဖ တို႔မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာေျပာေနၾကသည့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ့သည့္ အစဥ္အလာ ဘာရိွခ့သလဲ? ဲ ဲဆိုသည့္ေမးခြန္းကိုေကာင္းစြာျပန္လည္ေျဖၾကားနိုင္သည့္ ဓါတ္ပံုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤဓါတ္ပံုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ကြ်န္မငယ္စဥ္ကတည္းက ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ရိွတ့ဲ လူၾကီးသူမတို႔ရ့ဲအုပ္ထိန္း ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ သက္စြန္႔ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ၾဲ ကတဲတပ္မေတာ္သားေတြကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဂုဏ္ျပဳခီ်းျမႇင့္လႉဒါန္းေထာက္ပံ့ခ့ဖူးပါတယ္ ဟူ၍ျပန္လည္ေျပာၾကားေနပါသည္။ ့ ဲ ဤသို႔ စကားေတြအမ်ားၾကီးေျပာေနေသာဓါတ္ပုကို အေဖအေမတို႔ထံမွ အေမြရရိွခ့သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ လန္ေထာင္စပ္စုေလးမွ ယခင္နွစမ်ား ံ ဲ ္နည္းတူ ယခုနစ္တြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ (၆၁)နွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔နွင့္ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာနွင့္အတူ၊ ွေခတ္အဆက္ဆက္တုင္းျပဳျပည္ျပဳ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ ျပည္သူခ်စ္တပ္မေတာ္အား ငယ္စဥ္ကပင္ခ်စ္ျမတ္နိုးခဲ့ေသာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဗယ္ ိဆုရွင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျမန္မာနွင့္ကမၻာသို႔ျဖန္႔ခ်ီအပ္ပါသည္။ ယခုနွစ္တြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ (၆၂)နွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္(မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ကေလးအရြယ္လမ္မာနွင့္ပါမွ၊ ိ ၾကီးရင့္ကလိမမာမည္ ကဗ်ာအလိုက္အတိုင္း ဂုဏျ္ ပဳစပ္ဆို ထားသည့္ကဗ်ာနွင့္အတူ) ထပ္မံဂဏ္ျပဳျဖန္႔ခ်ီအပ္ပါသည္၊ လိုအပ္သလိုထပ္ဆင့္ျဖန္႔ခ်ီေပးၾကပါရန္လည္း ္ ုေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ။ ကိုယ္နႈတ္ယဥ္ေက်း၊ စိတ္ျဖဴေဖြး၊ ကေလးအရြယ္... လိမၼာ ႏွင့္တာ မုိ႔၊ ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာ ရပါေစ။ ႀကီးရင့္လာ... စြန္႔ ဝန္႔ သည္။ (ယေန႔သည္ အေမစု၏ ေမြးေန႔အခ်ိန္ကာလ အလိမၼာ... ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ေရး... ႀကိဳးပမ္း ေဆာက္တည္၊ မဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း အေမစုရဲ႕ စိတ္သႏၱာန္မွာ ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီး ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီ... တည္ေစဖုိ႔ စိတ္ ေဇာ၊ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ ကိန္းဝပ္ခ့သည္ကုိ ဲ ဇဲြ သတၱိ ဉာဏ္ပညာနဲ႔... သည္းခံ သတိ ေမတၱာျပည့္လုိ႔ရယ္၊ ရည္ညႊနးျပဆုိလုိ၍ ဤေဆာင္းပါးကုိ ္ အလိမၼာ တဆင့္ထမ္း၊ လန္ေထာင္စပ္စုေလး ၏ နမူနာအသင့္ကမ္း၊ ေဆာင္ပါးေပါင္းခ်ဳပ္အမွတ္(၁) မွ ကူးယူေဖာ္ျပဂုဏ္ျပဳလုိက္ရပါသည္။) စြမ္း...ေအာင္ ေစ ေသာ္...။ ။
  • Volume 1, No 21 Page 15အသုံးျပဳစရာ Google မွာGoogle လုိ႔ ေျပာလုိက္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ အင္တာနက္အသုံးျပသူအမ်ားစုက တန္းခနဲ သိလုိကၾ္ ကတာကေတာ့ gmail/ Gtalk ပဲျဖစ္ပါတယ္။Gmail ကုိေတာ့ အီးေမလ္းပုိ႔မယ္၊လက္ခံမယ္။ Gtalk ကုိေတာ့ စကားေျပာမယ္။ ဒါပဲ။ ေနာက္ ဒီထက္နဲနဲပုိရင္ေတာ့ Google Search ကုိလုိခ်င္တာရွာဖုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳမယ္ေပါ့၊ကုိလိုခ်င္တာကုိ Search Box ေလးမွာလုိခ်င္တာကုိ အဂၤလိပ္လုိျဖစ္ျဖစ္၊ျမန္မာလုိျဖစ္ျဖစ္ ရုိက္ထည့္ၿပီး enterေခါက္လိုကရုံန႔ဲ လုိခ်င္တာကုိ ကြကတိနည္းပါး(ရွိရင္ေပါ့)ရႏုိင္ၿပီး၊ မရွိရင္ေတာင္ ရုိက္ထည့္လုိက္တ့ဲ စကားနဲ႔ အနီးစပ္ဆုံးေတြကုိ ရွာေပးတာမုိ႔ ္ ္အေတာ္ေလးကုိ အသုံးျပဳရတာ အဆင္ေျပၾကေလေတာ့ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူအေတာ္မ်ားမ်ားက ႀကိဳက္ၾကတာေပါ့။ဒီေလာက္ေလးအသုံးျပဳလုိ႔အဆင္ေျပရုံန႔ဲ Google ကုိခ်ီးမြမ္းၾကမယ္ဆုိရင္ အဲဒီလူေတြအတြက္ Google ခမ်ာ ဝမ္းနည္းပက္လက္ ျဖစ္ရွာေတာ့မွာေပါ့။ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ Calendar Documents Reader Web ဆုိၿပီးရွိပါတယ္ ဒီ more ဆုိတ့အထဲမွာလဲ Images Videos Maps News Shopping ဲBooks Translate Scholar Finance Blogs Updates ဆုိၿပီးရွိတ့အျပင္ even more » ဆုိၿပီးေတာ့ ထပ္လာေသးတယ္ဆုိေတာ့ Google ဒီေလာက္ ဲေတာင္ အခမဲဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးထားပါရဲ႕နဲ႔ gmail/ Gtalk /Google Search ေလာက္ေလးပဲ က်ေနာ္တုိ႔သုံးတယ္ဆုိေတာ့ ႀကိဳးစား ပမ္းစား အလကား ့ေပးထားတဲ့ Google ဝမ္းနဲပက္လက္မျဖစ္ပဲ ေနပါ့မလား စဥ္းစားသာ ၾကည့္ပါေတာ့။ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တိ႔ု မသုံးလုိ႔လဲ Google ကေတာ့ ဝမ္းနည္းမေနပဲ သူ႔ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ မနားမေန တုိးခ်ဲ႕ေနဆဲပါပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ေန႔စဥ္အသုံးျပဳႏုိင္တ့ဲ ေန႔စဥ္မွတတမ္းေလးတခုကုိ ဒီ Calendar ဝန္ေဆာင္မႈန႔ဲ လုပ္ထားၾကမယ္ဆုိရင္အေတာ္ေလးအဆင္ေျပတာေတြ႔ရပါတယ္။ ္ေနာက္တခုကေတာ့ Documents ပါပဲ သူက ကုိယ့္ေမလ္းထဲေရာက္လာသမွ် Pdf ဖုိင္ေတြကုိ ႀကိဳက္သလုိ မူရင္းအတုိင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစသိမ္းဆည္းႏုိင္ေလေတာ့ အေတာ္ေလးအဆင္ေျပတယ္ဗ်ိဳ႕၊Documents မွာက ဒါေလးပဲလားဆုိေတာ့ ဘယ္ဟုတ္ဦးမလဲ၊ တတိယပုံမွာပါတဲ့ DocumentကုိMicrosoft Office Word လုိ Presentation ကုိ Power Point လုိ Spreadsheet ကုိ Excel လုိ Form ကုိ Publisher လုိ Drawing ကုိ Paint သေဘာဆန္ဆန္ စက္ထဲက ပုံ/အြနလုိင္းေပၚက ပုံ ေတြကုိအေတာ္အတန္ ျပဳျပင္ ေရးဆဲြလုိ႔ရတာျဖစ္လုိ႔ အေတာ္ေကာင္းတာမုိ႔ အသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္ လက္တုိ႔လုိက္တာပါပဲ ္ခင္ဗ်ာ။
  • Page 16 All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး) လြတ္လပ္တ့အာရွအသံက စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ ဲ အပတ္စဥ္ အေမး အေျဖ အစီအစဥ္ (ဒီဇင္ဘာ ၃ရက္၊ ၂၀၁၀) “ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမွသာလွ်င္ အားလံုးက ေနၿပီးေတာ့ ကြန္ယက္ႀကီး သဖြယ္ ဒီမိုကေရစီရရိွေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တာေၾကာင့္ မို႔လို႔၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြ ေကာင္းေအာင္လို႔ တတ္ႏို္ငသမွ် လူငယ္မ်ားက ကူညီေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ခ်င္ပါတယ္။” ္ ေမးခြနးေမးသူ။ ။ ဦးပညာေဇာတ (သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု ျပည္ပတာဝန္ခံဆရာေတာ္) ္ Q: ဒီေန႔၊ ဒီအခ်ိန္၊ ဒီကာလမွာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြက ေနၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ေနတယ္။ အၾကြင္းမဲ့ ေလးစားေနတယ္။ ကုလသမဂၢကိုေတာ့ အားကိုးေနလို႔ ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကုလသမဂၢမပါဘဲန႔ဲ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥကို ဒကာမႀကီးအေနန႔ဲ ဘယ္လို ပံုစံန႔ဲ လုပ္ရင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ အျမန္ဆံုး ေျပာင္းလဲႏိုင္မလဲ ဆိုတ့ဲနည္းကို စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြေနာက္က လိုက္ႏိုင္ေအာင္ အဲဒီနည္းကို အဲ နည္းနည္းေလး ခ်ျပရင္ ပိုေကာင္းမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီ နည္းလမ္းမ်ား ရိွရင္ ဦးဇင္းတို႔ကို ေျပာျပေစခ်င္ပါတယ္။ A: တပည့္ေတာ္မတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ျပည္သူျပည္သားေတြက အဓိကလုပ္ရမွာ ဆိုတာ တပည့္ေတာ္မတို႔ လက္ခံပါတယ္ ဘုရာ့။ ဒါေပမယ့္ လည္းဒီလုလပ္တ့ေနရာမွာ ကုလသမဂၢရဲ႕ အကူအညီကိုလည္း ရႏိုင္သေလာက္ ရေအာင္ ယူတာေတာ့ ိ ု ဲမမွားဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္ဘုရာ့။ အခု တပည့္ေတာ္မတို႔ ျပည္တြင္းက ေနၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြ၊ ျပည္ပက ေနၿပီးေတာ့ တပည့္ေတာ္မတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားသာမက၊တပည့္ေတာ္ မတို႔ကို ေထာက္ ခံအားေပးတဲ့ သူေတြ အားလံုးဟာ၊ ကြန္ယက္ႀကီး တခုလိုဒီမိုကေရစီအတြက္ လွဳပ္ရွား သြားၾကမယ္ဆိုရင္ အျမန္ဆံုး ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္လို႔ တပည့္ေတာ္မယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီလို ကြန္ယက္ႀကီး တခု ဖြ႔ဖို႔ဆိုတာ ဟာေတာ့၊ အဓိကကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရး ဲလမ္းေၾကာင္းပါပဲ ဘုရာ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တပည့္ေတာ္မတို႔လဲ တတ္ႏိုင္သမွ် ျပည္ပ၊ ျပည္တြင္းအားလံုးဆက္သြယ္မွဳ လမ္းေၾကာင္းေတြ ရိွေအာင္လို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္ ဘုရာ့။ ေမးခြန္းေမးသူ။ ။ မဇိုရာဖန္း (အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိ့ဳေန ျမန္မာ့အေရးလွဳပ္ရွားေနသူ လူငယ္တဦး) Q: အျခားႏိုငငံေတြမွာ ္ ေရာက္ရိွေနတဲ့ လူငယ္ေတြ ေပါ့ေနာ္၊ က်မတို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္လို အဓိက အားျဖည့္၊ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ ေပးလို႔ရမလဲဆိုတာကို ေဒၚစုက ဘာအႀကံဉာဏ္ေတြ ေပးခ်င္လဲ ေပါ့ေနာ္ အဲဒါ က်မ ေမးခ်င္တာပါ။ A: မဇိုရာနဲ႔ တျခား ျမန္မာလူငယ္ေတြ ႏိုင္ငံျခားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ရရိွေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမွဳေတြ အေၾကာင္းကို အၿမဲၾကားေနရပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကမယ္ ဆိုလို႔ရိွရင္ အင္မတန္မွ ေကာင္းပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ထိထေရာက္ေရာက္ ိ ဘယ္လိုလုပမလဲ ္ ဆိုတာကေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ တေယာက္ခ်င္း တေယာက္ခ်င္း စဥ္းစားရမွာေပါ့။ အခုအခ်ိန္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရးက သိပ္ၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေစာေစာက ေျဖခဲ့တ့ဲ အတိုင္းပဲ ေပါ့ေနာ္၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမွသာလွ်င္ အားလံုးက ေနၿပီးေတာ့ ကြန္ယက္ႀကီး သဖြယ္ ဒီမိုကေရစီ ရရိွေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တာေၾကာင့္ မို႔လို႔၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြ ေကာင္းေအာင္လို႔ တတ္ႏို္င္သမွ် လူငယ္မ်ားက ကူညီေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ခ်င္ပါတယ္။ (စာမ်က္ႏွာ အခက္အခဲေၾကာင့္ ေမးခြန္းရွင္ႏွစ္ဦး၏ အေမးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေျဖမ်ားကိုသာ ထည့္သြငးေပးႏိုင္ျခင္းကို ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္) ္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
  • Volume 1, No 21 Page 17 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္မႈ ႀကိဳဆိုပြဲ HIV/AIDS ေဂဟာအလွဴေၾကာင့္ အႏုပညာရွင္တခ်ဳိ႕ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္က်င္းပ ယာယီပိတ္ပင္ခံရ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေတာင္ဒဂံုမွာရွိတ့ဲN L D လူမႈေထာက္ကူျပဳအဖြ႔က လူငယ္ေတြဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ HIV/AIDS ေ၀ဒနာ ဲ ရွင္ေတြ ကူညီေရးေဂဟာမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေ၀ဒနာရွင္ေတြကုိ အလႈဒါန ျပဳခဲ့ၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြန႔ဲ ရိုက္ကူးထုတ္ လုပ္ေရး အစီအစဥ္ေတြ ရွိမယ္ဆိုရင္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားဖို႔ ျပန္ၾကားေရး ဌာနက MRTV 4 ရုပ္သဌာနကို ံ ညြန္ၾကားထားပါတယ္။ အဲဒီကေနတဆင့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ဌာနေအာက္မွာရွိတ့ဲ FM ေရဒီယိုအပါအ၀င္ အခ်င္းခ်င္း ႏႈတ္န႔ဲ သတိေပးတဲ့ သေဘာမ်ိဴးျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းနဲ႔ ညြန္ၾကားခ်က္ ထြက္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီသတင္းက ၿပီးခဲ့တ့ဲ ရက္သတၱပတ္ ေလာက္ကတည္းက အေတာ္ေလး ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနခဲ့ၿပီး အခုေတာ့ MRTV 4 ကို ေခၚၿပီး သတိေပးတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ယာယီ ဟန္႔တားခံရတဲ့ စာရင္းထဲမွာ ပါေနသူတဦး ျဖစ္တ့ဲ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာ ခ်ိဳတူးေဇာ္က “တိတိက်က်ႀကီး စာနဲ႔ေပနဲ႔လို႔ေတာ့ မၾကားဘူးဗ်ာ။ MRTV 4 မွာ သူတို႔ program ေတြ၊ အင္တာဗ်ဴးေတြကို သက္ဆိုင္တ့ဲ အႏုပညာသမားေတြန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အ သားေဟာင္းတဦးက ေျပာသည္။ ေတာ့ ဘာမွမလုပ္ဖို႔။ သူတို႔ personal ညႊန္ၾကားတယ္လို႔ ၾကားတယ္။က်ယ္ခ်ဳပ္ လြတ္ေျမာက္လာမႈကို ႀကိဳ ဒါကေတာ့ ထံုးစံပဲဗ်ာ။ အရင္လုပ္ခ့တာ ကိုေမတၱာတို႔၊ ကိုေက်ာ္သူတို႔တုန္း ဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာဆိုသည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအ ကလည္း စာနဲ႔ေပနဲ႔ေတာ့ သူတို႔က ထုတ္တာမဟုတ္ဘူး။ ႏုတ္န႔ဲပဲ ညႊန္ ၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အနားကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ အုန္းျပန္႔ ၾကားတာမ်ိဳးေတြ လုပ္တတ္တယ္ဗ်။ အခုလည္း အဲဒီလိုပဲဗ်။ ဒါေပမဲ့ ေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ယေန႔နံနက္ပိုင္း အခုဟာက က်ေနာ္တို႔ၾကားတာကေတာ့ အင္တာဗ်ဴးတို႔၊ program တို႔ကို မွ ထြက္ခြာခဲရၾကေသာ္လည္း အခြင့္ ့က က်င္းပျပဳလုပ္ခ့သည္။ ဲ မလုပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားတယ္လို႔ပဲ၊ ဒါက တဆင့္စကား တဆင့္နားနဲ႔ ၾကား ရပါက အမိျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္သြားယင္းအခမ္းအနားကို ကရင္အမ်ဳိးသ ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အဓိကထား တာပါ။” ဟုေျပာပါသည္။မီး အစည္းအ႐ံုး(KWO)၊ အမ်ဳိးသား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ကိုေက်ာ္သူ ဦးေဆာင္ၿပီး အဆိုေတာ္ ေဆာင္းဦးလိႈင္၊ဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္ အနဂၢ၊ သံသာ၀င္း၊ က်ားေပါက္ စာေရးဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္၊ ရုပ္ရွင္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နယ္ေျမ) (NLD-LA) ႏွင့္ အုန္းျပန္႔ ဒါရိုကတာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ေတးေရးဆရာ ကိုရဲလြင္ တို႔ဟာ လူနာရွင္ ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစန္းစန္းက “က်မဒုကၡသည္စခန္းေကာ္မတို႔က ဦးစီး ျပဳ ေတြကုိ အေကၽြးအေမြးနဲ႔ အလွဴအတန္းေတြ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကတာ ျဖစ္ၿပီး ဒီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ေတြ႔ခ့ဲစဥ္လုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အလွဴကို မသြားျဖစ္ၾကတဲ့ ဒါရုိက္တာ ခ်ိဴတူးေဇာ္န႔ဲ ဒါရိုက္တာ ေမာင္မ်ိဴး က သူေျပာခဲ့တာ ရွိတယ္၊ အဲဒါက“က်ေနာ္တို႔ ဒုကၡသည္စခန္းက လူ ျမန္မာျပည္အေရးကို လုပ္ခ်င္တယ္ မင္း (ရင္တြင္းျဖစ္) တို႔ရဲ႕ နံံမည္ေတြလည္း စာရင္းထဲမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ေတြအားလံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ထဲမွာေနမွ ရာႏႈနး ္ ဒါေပမဲ့ ဒါရိုက္တာ ေမာင္မိ်ဴးမင္း (ရင္တြင္းျဖစ္) ကေတာ့ သူရဲ႕ အၿငိမ့္ေခြန႔ဲၾကည္န႔ဲ တသားတည္းရွိတယ္၊ အဲ ျပည့္ လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ေခတၱရပ္နားခံရတာ ျဖစ္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ဒီလို လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အတြက္ ဖူး တယ္” ဟု ေျပာသည္။ အခုလို သတင္းေတြထြက္လာေပမဲ့ ကာယကံရွင္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ အႏုပညာဝမ္းသာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရွင္ေတြဆီကုိ တိုက္ရိုက္ အေၾကာင္းၾကားတာ မရွိေသးသလို ခုခ်ိန္ထိေတာ့ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူစခန္းက လူေတြအားလံုးက ေဒၚ သူတို႔ရဲ႕ အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြ ဟန္႔တားခံရတာ၊ ရပ္တန္႔သြားတာမ်ိဳး တဦးကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ပင္လံုအေပၚ မရွိဘူးလို႔ ဒါရိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီးက “အခုထက္ထိေတာ့ က်ေနာ္ ၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းႏွင့္ ပင္စိတ္ဝင္စားၾကတယ္ဆိုတာကို ျပသ တို႔ကို တိတိက်က်ေပါ့ေနာ္၊ တာ၀န္ရွိတ့ဲ တစံု တေယာက္က လံု ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ဝမ္းသာတဲ့အေနနဲ႔ လုပ္တာပါ” ဟု အုန္းျပန္႔ ဖုန္းနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေတြဘာေတြ ထုတ္ၿပီးေတာ့ ေသာ္လည္း ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း ေျပာသည္။ဒုကၡသည္စခန္းမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း ေကာင္း အေၾကာင္းၾကားတာ အခုထိေတာ့ မရွိေသးဘူးခင္ဗ်။ သူမ်ားေတြ ေျပာေနတာကို က်ေနာ္တုိ႔လည္း သူမ်ားေတြလိုပဲ ၾကားေနတဲ့ ဟာပဲ ရွိတာ WikiLeaks ၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္ေရာ တည္ေထာင္သူပါ ၿခိမးေျခာက္ခံရ ္ ေပါ့။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ဒါ စတုဒီ သာေကၽြးၾကတဲ့လ၊ေသာၾကာ, 03 ဒီဇင္ဘာ 2010 အဲဒီမာ ွ က်ေနာ္တို႔သြားၿပီးေတာ့ စတုဒီသာသေဘာမ်ိဳး ဒံေပါက္ေကၽြး တယ္။ ၿပီးေတာ့ အႏုပညာ ေခၽြးနည္းစာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ရွာေဖြထားတဲ့ ဟာလ်ဴိ႕၀ွက္မွတ္တမ္းေတြကုိ ဖြင့္ခ်ခဲ့တ့ဲ WikiLeaks ၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္ရဲ႕ ေတြထဲကေန က်ေနာ္တို႔ ဒီလိုပဲ ဖဲ့ၿပီးေတာ့ ဒီေ၀ဒနာသည္ ေတြကို လွဴအင္တာနက္ဆာဗာေတြအေပၚ တုိက္ခုိက္မႈေတြ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ဒါန္းတဲ့အတြက္ မလုပ္ရေတာ့ဘူးဆုိတ့အထိ ဲ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္ လို႔ႀကံဳခဲ့ရတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ ၀က္ဘ္ဆုိကဒ္ လိပ္စာေတြ ္ က်ေနာ္ေတာ့ လံုး၀ မထင္ပါဘူး။”ေျပာင္း၊ ႏုိင္ငံတခုကေန တခုကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ဆက္သြယ္ႏုိင္ေအာင္ေသာၾကာေန႔တုန္းက ႀကိဳးပမ္းေနရပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အသက္ အျခား အႏုပညာရွင္ေတြကိုလည္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းၾကည့္တ့ဲ အခါမွာအႏၱရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ သတိေပးခ်က္ေတြ လက္ခံရရွိေနတဲ့အတြက္ လဲ သူတုိ႔ကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားတာမရွိဘူးလို႔ ေျပာသလို စာေပ စိစစ္ေရးကိုလည္း တရား၀င္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။ စာမ်က္ႏွာ၁၈သို႔ .....
  • Page 18 All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)WikiLeaks မွ... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပိုၿပီးစီမံေနရတဲ့အေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ လံုၿခံဳေရး နဲ႔ငံက Guardian သတင္းစာနဲ႔ အင္တာနက္အြန္လုိင္းေမးျမန္းခန္းအတြင္းမွာ WikiLeaks တည္ေထာင္သူ သတင္းေပါက္ၾကားမႈမ်ားJulian Assange ေျပာဆုိခ့ပါတယ္။ ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္ရဲ႕မူရင္းစာမ်က္ႏွာျဖစ္တ့ဲ WikiLeaks.org လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့တ့အတြက္ တစ္ကမၻလံုး ၊ ဲကေတာ့ ပိတ္သြားပုံလည္း ရပါတယ္။ WikiLeaks စာ တႏိုင္ငံလံုးက ျပည္သူလုထုေတြ အထူးဝမ္းမ်က္ႏွာအတြက္ အင္တာနက္ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ ေျမာက္ အားတက္ခ့ၾဲ ကပါတယ္။ တစ္ဘက္မွာေပးေနတဲ့ အေမရိကန္က EveryDNS.net က လည္း လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္အဖမ္းမခံရေရးနဲ႔ လုပ္ႀကံမခံရေရးအတြက္ စိုးရိမ္အင္တာနက္တုိက္ခုိက္မႈေတြ ခံခ့ရၿပီး သူ႔ရဲ႕ဆက္သြယ္ ဲ စိတ္ေတြလည္း အလြန္ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ အနီးကပ္လံုၿခံဳေရး နဲ႔ေရး ယႏၱယား တခုလုံးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမယ့္ အ အျပင္စည္းလံုၿခံဳေရးေတြက ေတာ္ေတာ္အားနည္းေနတယ္လို႔ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္႐ံုးကို ေန႔စဥ္လာေရာက္ေျခ အေနအထိ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့အတြက္ WikiLeaks အတြက္ ၾကတဲ့ အဖြဲ႔ဝင္တြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။အလုပလုပ္ေပးေနတာကုိ ္ ၾကာသပေတးေန႔ညပုိင္းမွာပဲ အထူးသျဖင့္ လံုၿခံဳေရးမွာ စနစ္က်တဲ့ ဖြ႔ဲစည္းမႈန႔ဲ ေသေသသပ္သပ္ လုပ္ကိုင္တာရပ္ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ မ႐ွိဘူး။ႀကံဳ သလိုလပ္ေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ပိုဆိုးတာက သတင္းေပါက္ၾကားမႈေတြ ျဖစ္ ုျခား ေရးဌာနရဲ႕ လ်ဴိ႕၀ွက္သံတမန္ေရးရာ မွတ္တမ္း တယ္လို႔ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။အရင္ကလည္း ႏိုင္ငျံ ခားသတင္းဌာနေတြထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ေပါင္း ၂ သိန္းခဲြေက်ာ္ကုိ ဖြင့္ခ်ခဲ့တ့ဲ WikiLeaks ဟာ သတင္းေပါက္ၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။ယခုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ အင္တာနက္ ဆာဗာျဖစ္တ့ဲ ခရီးစဥ္မ်ား ၊ ေ႐ႊတိဂံုဘုရားဖူးခရီးစဥ္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး ေဈးဝယ္ခရီးစဥ္ နဲ႔ အျခားယာယီ ခရီးWikiLeaks.ch မွာေတာ့ ဆက္လက္ ၾကည့္႐ႈလုိ႔ရေနဆဲ စဥ္ေလးေတြမွ အစ သတင္းေထာက္ေတြ ၊ ႀက့ံဖံ႔ြ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ၊ စြမ္းအား႐ွင္ေတြ ႀကိဳတင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာက္႐ွိေနတာၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ သံုးရက္ေလာက္ကတည္းက သတင္းႀကိဳ တင္ရထားတယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး နဲ႔ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အတြင္းစည္း ၊ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စစ္ကိုင္းတိုင္း အျပင္စည္းဖြ႔စည္းရာမွာ လံုၿခံဳေရးယူမယ့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုငး ၊ ျပည္နယ္ ၊ ဲ ္ NLD ျပင္ဆင္ၿပီ ၿမိဳ႔နယ္ စည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားဗဟို ဦးစီး ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရဲ႕ တာဝန္ခံမႈ ၊ တာဝန္ယူမႈေတြ အထူး လိုအပ္တယ္။လက္သင့္ရာလူ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ့္တပည့္ကိုယ္ထည့္ တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္းေတြေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ အႀကံျပဳဖို႔ ျပင္ဆင္ေန ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အာဆီယံမွာ ျမန္မာကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖစ္ တဲ့အမိ်ဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ၊ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တ႐ုတ္သတင္းေပး လုပ္ေနညီလာခံ ၊ ဒီမိုကေရစီ ကြန္ယက္ကိစၥ ၊ ပါတီတြင္း ျပန္ 2010-12-03လည္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ စည္း႐ံုးေရးကိစၥေတြကုိ အ႐ွိန္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ျမန္မာ၊ လာအိုန႔ဲအဟုန္ျမင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္ကိုင္တိုင္း ကေမာၻဒီးယားတို႔ဟာ တ႐ုတ္အစိုးရ အတြက္ သတင္းစည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ တိုင္း႐ံုး ေပး အလုပ္ လုပ္ေပးေနၾကတယ္လို႔ စင္ကာပူအစိုးရရဲ႕မွာ ျပဳလုပ္ခ့ပါတယ္။စစ္ကိုင္း ၊ ေ႐ႊဘို ၊ မံု႐ြာ ၊ ကသာ ၊ ဲ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္းယူက ေျပာဆိုခ့ဲေၾကာင္း Wikileaks အင္တာနက္ျမင္းမူ ၊ ေျမာင္ ၊ ေခ်ာင္းဦး ၊ ကေလး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သတင္းစာ မ်က္ႏွာက ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ လူငယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြ႔ဝင္ သံုးဆယ္ေက်ာ္ စံုညီစြာတက္ေရာက္ၾကပါ ဲ ဗီယက္နမ္ႏိုင္င၊ ဟႏိြဳင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ ံတယ္။ ေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသန္းစိန္ (ဝဲ) ႏွင့္ ဖိလိပိုင္ သမတ ဘင္နစ္ႏို အကြီႏုိ (ယာ) တို႔ကို ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔ေနရာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က ေတြ႕ရပံု အစည္းအေဝးမွာ ၂၀၁၀ ႏိုင္ဝင္ဘာ (၁၈ ၊ ျဖစ္ပါသည္။၂၂ ၊ ၂၄) မ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းစည္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊ လူငယ္မ်ား ၊ Wikileaks ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ- အာဆီယံ အစည္းအေဝးေတြအတြင္း ေဆြးေႏြးေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ျပန္လည္႐ွင္းလင္းျပၾကပါတယ္။ တိုင္း အေၾကာင္းအရာေတြကို တ႐ုတ္န႔ဲ အလြမ္းသင့္တ့ဲ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယားတို႔ကအတြင္း တိုင္းစည္း ၿမိဳ႕နယ္စည္း နဲ႔ လူငယ္ ၊အမ်ိဳးသမီး သတင္းေပးၾကတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္က နာရီပိုင္းအတြင္း သိေနၿပီလု႔ိ လီကြမ္းယူက ေျပာဆိုခ့ဲပါအဖြဲမ်ား ႔ ျပန္လည္အင္အားျပည့္ေရး (၄.၁.၂၀၁၁)ေန႔ တယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္က အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Jamesျပဳလုပ္မယ့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပေရးနဲ႔ B. Steinberg ကို ေျပာဆိုခ့တာပါ။ ဲတိုင္းစည္း ဘ႑ာေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ၊ ဒီကိစၥန႔ဲပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ကုလသမဂၢတာဝန္ခံ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၁၉ သို႔…..
  • Volume 1, No 21 Page 19အာစီယံမွ.... ေယာက္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကိုယ့္ရ့ဲ ေပါ့ေနာ္ အင္ဒိုနီးရွားက။” Wikileaks အင္တာနက္ သတင္းက သံတမန္ေရး ေလာကမွာ ေဒသဆိုငရာ အဖြဲ႕အစည္းရဲ့ အတြင္း “အဲဒီေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားက ေတာ္ ္ စာမ်က္ႏွာဟာ အေမရိကန္န႔ဲ ႏိုင္ငံတမဟာမိတ္ႏိုင္ငံခ်င္း စီးပြားေရး၊ စစ္ ေရး သတင္းေတြကို ဒီလုိေပးတာ ေတာ့ကိုစိတ္ဆိုးၿပီးေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ကာ သံတမန္အတြင္းေရး သတင္းေရး အပါအဝင္ သတင္းအခ်က္ အ ေတာ့ သံတမန္ က်င့္ဝတ္အရ မလုပ္ ေလး တင္းတင္းမာမာ ျဖစ္ခ့ဘူးေသး ဲ ေတြကို ဖြင့္ခ်ေနတဲ့အတြက္ ဒီရက္လက္ ဖလွယ္တာေတြဟာ အထူးအ ထိုက္ဖူးေပါ့ေနာ္။ ဒါ ဂုဏ္သိကာ တယ္။ အဲဒီတုန္းက အင္ဒိုနီးရွား ပါ ၡ ပိုင္း အတြင္း ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေတြၾကားဆန္းလို႔ေတာ့ မဆိုႏိုငေၾကာင္း၊ ျမန္ ကိစၥေပါ့ေနာ္။ အဓိက မဟာမိတ္ လီမန္က ဆိုလုိ႔ရွိရင္ ေနာက္ထပ္ အ ္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနပါတယ္။မာစစ္အစိုးရနဲ႔ တ႐ုတ္အစိုးရ ႏိုင္ငံ က်င့္ဝတ္ ဆိုတာ ရွိတယ္ေလ။ သို႔ သစ္ခန္႔တ့ဲ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးရဲ့ သံ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္ျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ၾကားမွာ ေသာ္ နအဖက ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္တယ္ အမတ္ ခန္႔အပ္လႊာေတာင္မွ ခ်က္ အလက္ေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ ရွိလည္း သတင္းဖလွယေရး ..အျပန္ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ သိပ္ေတာ့ မအံ့ၾသ ခ်င္း လက္မခံတာေတြ ဘာေတြ ျဖစ္ ္ တယ္ ဆိုတ့အတြက္ ျမန္မာ့အေရး ဲအလွန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရွိ ဘူးဗ်။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၿပီးခဲ့ ခဲ့ေသးတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္မု႔ိလို႔ န ေလ့လာသူေတြက စိတ္ဝင္တစားေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ အခု ကိစၥကေတာ့ တဲ့ သံုးႏွစ္ေလာက္တုန္းက ဆိုလို႔ရွိ အဖ အေနနဲ႔က ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္တယ္၊ ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။ သတင္းတခ်ိဳ႕က်င့္ဝတ္ကိစၥ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အခု ရင္ အင္ဒိုနီးရွား သံ႐ံုးမွာ နအဖက ကိုင္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္လိုေျပာဆိုပါတယ္။ ေနၿပီးေတာ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ခိုးၿပီးေတာ့ နား သိပ္မအံ့ၾသဘူး။ သူတို႔က လုပ္ေနက် သံ႐ံုးရဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္ဖိုင္ေပါင္း ၁၈၆၄ ဖိုင္ ေထာင္တ့ဲ ကိရိယာေတြ သြားၿပီး“အာဆီယံရ့ဲ အဖြဲ႕ဝင္ေကာင္း တ လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။” ရွိတယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ေတာ့ တပ္ထားတာ သြားေတြ႕တယ္ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံေခၚယူေရး CRPP ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး EU ဆက္လက္ ေထာက္ခံ အဓိက ေဆြးေႏြး ေသာၾကာ, 03 ဒီဇင္ဘာ 2010 ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့တ့ဲ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကုိ ဥေရာပသမဂၢ (EU) က ဆက္လက္03 ဒီဇင္ဘာ 2010 အားေပး ေထာက္ခံသြားမယ္လုိ႔ အဖြဲရဲ႕ အလွည့္က် ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ဘယ္လဂ်ီယံ ႔ ္ဒုတိယပင္လုံညီလာခံေခၚယူေရးကိစၥမွာ ေရြးေကာက္ ႏုိင္ငံက ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနအိမ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံပြဲ အႏုိင္ရ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြန႔ဲ တျခား ျပည္တြင္း ဆုိင္ရာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ သံအမတ္ႀကီးတုိ႔ ေသာၾကာေန႔က ေတြ႔ဆုံစဥ္မွာ အခုလုိေျပာခြင့္ရခဲ့တာျပည္ပက ႏုိင္ငံေရးအဖြ႔အစည္း အသီးသီးရဲ႕ သေဘာ ဲ ျဖစ္တ့အေၾကာင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးလည္း ဲထားေတြပါ ပါ၀င္ႏုိငေအာင္ ဒီအဖြ႔ဲအစည္းေတြန႔ဲ ေတြ႔ ္ ျဖစ္တ့ဲ Steven Vanackere က ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိလုိက္တာပါ။ဆုံ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ CRPP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွာ စစ္အစုိးရက က်င္းပခဲ့တ့ဲ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သလုိကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မီတီရဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂဳၢ ိလ္ ဦးေအးသာ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ လမ္းပြင့္မလာတာမုိ႔ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံန႔ဲ EU အဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြ အေနနဲ႔ေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေန႔လည္က ရန္ကုန္ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အားေပးေထာက္ခံၿမိဳ႕ ေရႊဂုံတုိင္မွာရွိတ့ဲ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရလိမ့္မယ္လုိ႔လည္း ေျပာဆုိခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ရုံးခ်ဳပ္မွာ က်င္းပခဲ့တ့ဲ CRPP ပုံမွန္အစည္းေ၀းအတြငး ္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြန႔ဲ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီးက သူေတြန႔အတူ ဒီမုိကေရစီေရး ဲဒီ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံ ေခၚယူေရးကိစၥကုိ အဓိက လႈပ္ရွားသူ အတုိက္အခံေတြရဲ႕ အသံေတြဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္လုိ႔လည္းေဆြးေႏြးျဖစ္ခ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဲ ဘယ္လဂ်ီယံ ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေျပာဆုိခ့ဲတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒုတယပင္လုံညီလာခံ ေခၚယူေရးကိစၥန႔ဆုိင္တ့ဲ လုပ္ ိ ဲ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂ ေထာင္ ေက်ာ္ကုိ ျပန္လြတ္ေပးဖုိ႔ဟာလည္းငန္းရပ္ေတြကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကတယ္လုိ႔ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အေနနဲ႔ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစအျဖစ္ ရွိေနဆဲပဲလုိ႔ ေျပာဆုိခ့ဲတာ ၥCRPP အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္၊ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ပါတယ္။လည္းျဖစ္တ့ဲ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာပါတယ္။“ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္းပဲ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံကိစၥန႔ဲ ပတ္သက္လို႔ ထပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ဘုရားသုံးဆူေဒသနအဖစစ္ကူတပ္ဖ႔ြဲ အျပစ္မ့ေဒသခံမ်ားအားသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲ ဲဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ဆံုးျဖတ္တာ၊ အ ဘုရားသုံးဆူနယ္စပ္ဂိတ္၊ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕နယ္၊ မယ့္သဗြီး႐ြာသား ေစာဒါးပလဲ့ အသက္(၂၅)ႏွစ္ေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ေဆြးေႏြးႏိုင္တာ အား ခမရ ၄၀၆ စစ္ေၾကာင္း ၂ မွ ပစ္သတ္လုိကေၾကာင္း နီးစပ္သူမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ ္ေတြ မရွိေသးပါဘူး။” သိရသည္။ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ ေခၚယူေရးကိစၥအေပၚ “၂၈ ရက္ေန႔ကဗုိလ္မႉးေအဝမ္းတုိ႔ ဒီေကဘီေအနဲ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ခ့ဲတ့ဲေန႔မွာ အခုနအဖစစ္ေၾကာင္းအေျခခံတ့ဲ တျခား ကိစၥရပ္ေတြကုိလည္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ အေတာ္ေလးအထိနာသြားတယ္လုိ႔ ယူဆရတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖ႔ြဲေတြ ခုိတယ္လုိ႔ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာပါတယ္။ CRPP ေအာင္းႏုိင္တ့ဲ ေနရာကုိမွန္းၿပီး လက္နက္ႀကီးေတြန႔အေဝးကေန လွမ္းထုတယ္၊ ႐ြာသားေတြ ဲျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မီတီအေနနဲ႔ ေၾကာက္႐ံ႕သြားေအာင္ အခုလုိသတ္ျဖတ္တာတုိ႔လုပ္ျပရတာဟာ နအဖတပ္ဖ႔ေတြရဲ႕ လုပ္႐ုိး ြ ြဲလစဥ္ ပထမ ေသာၾကာေန႔တုိင္းမွာ ပုံမွန္ အစည္းေ၀း လုပ္စဥ္ နည္းေဟာင္းအတုိင္းပါပဲ” ဟု နယ္စပ္စစ္ေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတစ္ဦး ယူဆေခၚယူက်င္းပၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာဆုိသည္။
  • tjynfjynfqkdif&All Burmafhta&;aeYudk *kPfjyKာႏိုင္ငqkdyg(10-12-2010) ႔ႀဲ ကီး) mvlUtcGi Monks Alliance (ျမန္မ BudK ံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြArticle 1 Right to Equality Article 16 Right to marriage and FamilyArticle 2 Freedom from Discrimination Article 17 Right to own PropertyArticle 3 Right to life, Liberty, Personal Security Article 18 Freedom of belief and religionArticle 4 Freedom from Slavery Article 19 Freedom of Opinion and InformationArticle 5 Freedom from Torture, Degrading Treatment Article 20 Right to Peaceful Assembly and AssociationArticle 6 Right to Recognition as a person before the law Article 21 Right to Participate in Government and in Free ElectionsArticle 7 Right to equality before the law Article 22 Right to Social SecurityArticle 8 Right to Remedy by Competent Tribunal Article 23 Right to Desirable work and to join Trade UnionsArticle 9 Freedom from Arbitrary Arrest, and Exile Article 24 Right to Rest and LeisureArticle 10 Right to Fair Public Hearing Article 25 Right to Adequate Living StandardArticle 11 Right to be considered Innocent until proven Guilty Article 26 Right to EducationArticle 12 Freedom from Interference with Privacy, Family, Home and Cor- Article 27 Right to Participate in the Cultural Life of Communityrespondence Article 28 Right to Social Order assuming Human RightsArticle 13 Right to Free Movement in and out of the country Article 29 Community Duties essential to Free and Full DevelopmentArticle 14 Right to Asylum in other countries from Persecution Article 30 Freedom from State and Personal Interference in the aboveArticle 15 Right to a Nationality and Freedom to Change it Rights
  • tjynfjynfqkdif&mvlUt1,iNo 21 ukd *kPfjyKBudKqkdyg(10-12-2010) Volume cG fhta&;aeY
  • tjynfjynfqkdif&All Burmafhta&;aeYudk *kPfjyKာႏိုင္ငqkdyg(10-12-2010) ႔ႀဲ ကီး) mvlUtcGi Monks Alliance (ျမန္မ BudK ံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ ၁၇ + ကိုယ္ႏွင့္ဆိုင္တာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္န႔ဲ ၁၈ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ အခြင့္ရိွေစ။ ၁၉ + မိမိအျမင္ အယူအဆလဲ ၁ + လူတိုင္းကိုယ္စီ သင့္ျမတ္ေအးေဆး ထုတ္ေဖၚတင္ျပ လြတ္လပ္ေစ။ ၂၀ တန္းတူအခြင့္ေရး ရိွကာေန။ + ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေလ စုေ၀းျခင္းနဲ႔ ၂ + လူမ်ဳိး ဘာသာ ဘာမွမခဲြရ အသင္းဖဲြ႕ခြင့္ ရိွလို႔ေန။ သာတူညီမွ် ဆက္ဆံေလ။ + လြတ္လပ္မႈေပး လူ႔အခြင့္ေရး ၃ + အသက္ရွင္သန္ေစ ေမွ်ာ္ေတြး ၄-ခ်က္ေပ။ ၄ ေက်းကၽြန္မျပဳဘဲ အဲ့ဒါမွ လူသားပီသ ကမၻာက ၅ ႏွိပ္စက္ျခင္းလဲ ကင္းပါေစ။ ေၾကညာေန။ + ဂုဏ္သိကၡာေပး လူ႔အခြင့္ေရး ၂၁ ေမွ်ာ္ေတြး ၅-ခ်က္ေပ။ + ႏိုင္ငံေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ အဲ့ဒါမွ လူသားပီသ ကမၻာက ၂၂ ေၾကညာေန။ လူမႈေရးဖက္ လံုျခံဳေစ။ ၂၃ ၂၄ + အလုပ္လုပ္ခြင့္ အပမ္းေျဖခြင့္န႔ဲ ၆ ၂၅ + လူတေယာက္အျဖစ္ကို လူမႈအဆင့္အတန္း သင့္ေလ်ာ္ေစ။ အသိအမွတ္ျပဳေဟ့ ၂၆ + လူတိုင္းကိုယ္စီ ပညာသင္ခြင့္ ၇ ဥပေဒေရွ႕လဲ ညီမွ်ေစ။ အျပည့္အ၀ ႐ွိလို႔ေန။ ၈ + တရားနဲ႔အညီေလ ကာကြယ္ကုစား + အသိဥာဏ္ေပး လူ႔အခြင့္ေရး ၉ မတရားဖမ္းခ်ဳပ္ မႏွင္ထုတ္ေစ။ ေမွ်ာ္ေတြး ၆-ခ်က္ေပ။ ၁၀ + လူအမ်ားေရွ႕တြင္ အဲ့ဒါမွ လူသားပီသ ကမၻာက တရားစီရင္ရမတဲ့ ေၾကညာေန။ ၁၁ မခိုင္လံုဘဲန႔ဲ အျပစ္မရိွေပ။ + တရားမွ်ေပး လူ့အခြင့္ေရး ၂၇ + ယဥ္ေက်းစြာပင္ ပါ၀င္ခံစား ေမွ်ာ္ေတြး ၆-ခ်က္ေပ။ မူပိုင္ခြင့္အား ေလးစားေလ။ အဲ့ဒါမွ လူသားပီသ ကမၻာက ၂၈ + လူ႔အခြင့္ေရးေတြ ေၾကညာေန။ သေဘာေပါက္ျပီး ၂၉ လူခ်င္းရိုေသ တာ၀န္ေက်။ ၁၂ + ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ၃၀ + လူ႔အခြင့္ေရးေၾကညာ မစြက္ဖက္ မပုတ္ခတ္ ဤစာတမ္းလဲ ၁၃ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာေန။ ထိန္းသိမ္းၾကိဳးပမ္း ကာကြယ္ေလ။ ၁၄ + တျခားတနိုင္ငံ ခိုလံႈရန္လဲ + ခ်မ္းသာကိုေပး လူ႔အခြင့္ေရး ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ ရိွပါသေလ။ ေမွ်ာ္ေတြး ၄-ခ်က္ေပ။ ၁၅ + ႏိုင္ငံသားတေယာက္အျဖစ္ အဲ့ဒါမွ လူသားပီသ ကမၻာက ခံယူခြင့္န႔ဲ ေၾကညာေန။ဆရာႀကီးဒဂုံဦးထြန္းျမင့္၏ “လူမုိက္ဆုိလွ်င္ ေရွာင္ေသြလဲြလိ႔၊ မမွီဝဲန႔ဲ ု ၁၆ မိသားတစုအတြက္ လက္ထပ္ေလ။ အဲ့ဒါျဖင့္ လူမႈအဆင့္ ကာကြယ္ျမႇင့္စို႔ ကင္းေအာင္ေန.............အဲဒါမွ ဗုဒၶဝါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ... ဟူေသာ ၃၈ျဖာ မဂၤလာကဗ်ာ ဖဲ႔ြဆုိနည္းအတုိင္း ဖဲ႔ြဆုိထားသည့္ + လံုၿခဳံမႈေပး လူ႔အခြင့္ေရး ေမာင္တို႔မယ္တို႔ ငါတို႔ျမန္မာျပည္။ ။လူ႔အခြင့္အေရးကဗ်ာကုိ လန္ေထာင္ စပ္စုေလး၏ “ငါးေထာင့္ ငါးည ေမွ်ာ္ေတြး ၅-ခ်က္ေပ။ အျမတ္ဆုံးရတနာ ဓမၼကဗ်ာမ်ားမွ ကူးယူေဖာ္ျပကာ အျပည္ျပည္ အဲဒါမွ လူသားပီသ ကမၻာက ့ ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ကုိ ႀကိဳဆုိ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ရပါသည္။ ေၾကညာေန။
  • Volume 1, No 21
  • All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး) အင္အားစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ ထား... ရွားသူမ်ား ေပါင္းစည္း၍ ဒုတိယအႀကိမ္ပင္လုံညီလာ နအဖရင္ဆိင္ေနရသည့္ျပႆနာမ်ားမွာ၊ ု ႏုိင္ငံတ ခံ ေခၚယူက်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့သည္။ ထုိ႔နည္းတူ ဲ ကာဖိအား၊ စစ္တပ္တင္းပုန္ကန္လာႏိုင္မည့္ အေျခ ြ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြသည္ နအဖ၏ ႏိုငငေရး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္ကာ ၂၀၁၀ ဲ ္ ံ ဲ အေနမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားလမ္းျပေျမပုံ အဆင့္ (၇) ဆင့္အနက္ (၅) ဆင့္ ေရြး ေကာက္ပြကို သပိတေမွာက္ၾကရန္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဲ ္ စုမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေျမာက္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အႏုိင္ရ ႏုိငငံ ေအာက္တုိဘာလ ္ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ေၾကျငာခ်က္ လာႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုအသီးသီးမွ ထုတ္ျပန္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ (၂၆.၁၁.၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ ေညာင္ႏစ္ပင္ ညီ ွ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ ခင္ညြန္႔အားေနအိမ္မွေျပာင္းေရႊ႕ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ ဗီဒီလာခံႏင့ဖ႔စည္းအုပ္ ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အေျခခံ ွ ္ ြဲ တြင္ နအဖ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပ်က္ျပား ယုိဖိုင္ကို အင္တာနက္မွ တဆင့္ျဖန္ခ်ီခ့ဲ သည္။ အသံရမည့္မူမ်ားကို ေရးဆြဲခ့ၿဲ ပီး ေနာက္ပုိင္း၊ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ေစႏုိင္ေလာက္သည့္ အခက္အခဲ တစုံတရာ မရွိေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့အေရး မပါသည့္ဗီဒီယုိဖုိင္ကို အရင္ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ က်င္းပႏုိင္ခ့ၿဲ ပီး ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အႏုိင္ရရွိေစရန္အခင္း ၿပီးစသည့္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ မ်ား၊ ၂၀၀၈ ထုိ႔ေနာက္အသံပါသည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္ကို ထုတ္ျပန္ခ့ျဲ ခင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ခုႏွစ္ေမလ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈျဖစ္အတိဒုကၡေရာက္ေနသည့္ၾကားမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖ႔စည္း ၃။ ြဲ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မည့္အေနအထားကို ႀကိဳတင္သိရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း အခန္းက႑... ေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ တပ္တြင္း ပုန္ကန္ႏုိင္မည့္သူမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို လူ ထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဲ ေျခလွမ္း မွားေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျခင္းသာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ထုတ္ျပန္ကိုက်င္းပခဲသည္။ ့ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေန လုိက္ျခင္းမွာတပ္တြင္းရွိ၄င္းတုိ႔၏ အႏၱရာယ္မ်ားကို အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရျခင္းမွ ျပန္လည္လြတ္ ေဖၚျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ နအဖ အေန ရွင္းလင္းဖယ္ရွားႏုိင္ ရန္အတြက္ဆုိက ပို၍မွန္ကန္ေပ ေျမာက္လာခဲ့သည္။ (၁၄.၁၁.၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည့္ လမ္း ျပေျမပုံ လိမ့္မည္။ နအဖ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအ ျပည္သူလူထုကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ လူအင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မျဖစ္ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ အေကာင္ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ပ်က္ျပယ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာထားေသာ္ အားသိန္းခ်ီရွိခ့သည္။ ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္သားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ ြ လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိတိုင္ေအာင္ ပါတီရုံးခန္း ကိုရွားေစသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ မ တုိင္ခင္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ျဖစ္ သည့္ အသုံးျပဳေနျခင္းအားခြင့္ျပဳထားျခင္းမွာ လြန္စာ စိတ္ ြ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပေနာက္ပိုင္း ဲြ နအဖေျခလွမ္းမ်ားကုိ ၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေအာက္ပါအတုိငးသုံးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရးပါတီတိ႔ႏွင့တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အင္အား ု ္၁။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား... လႈပ္ရွား မႈမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စုမ်ားက ႀကိဳဆုိခ့ၾဲ ကၿပီး အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ၀ိုင္းရံသည့္အင္ အားစုမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ေရးရရွိႏုိင္ရန္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေပးပါရန္ ရွမ္းျပည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိတုိင္ေအာင္ပါတီ (၃၇) ရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ တပ္မေတာ္(ေတာင္ပိုင္း)ကေတာင္းဆုိခ့သည္။ ဒီမုိက ဲ ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းရယူထားမည္ မွာေျမႀကီး လက္သည္ ႏိုငငေတာ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ ေၾကးမ်ားကို သုံးစြဲ ရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)က လည္း၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ္ ံ ခတ္မလြဲျဖစ္သည္။ အေျခအေန အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျခင္း၊ လိမလည္စည္းရုံးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ စည္းရုံးျခင္း၊ သ၀ဏ္လႊာထုတ္ျပန္ခ့သည္။ (၁၈.၁၁.၂၀၁၀) ရက္ ္ ဲ ေပၚမူတည္၍ ၿဖိဳခြင္းႏုိင္ရန္လည္း နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္စည္းရုံးျခင္း၊ မတရားၾသဇာ ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဘန္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားႏုိင္ေပသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အလႊမ္းမုိးစည္း ရုံးျခင္း၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ားျပဳ ကီမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ြ ျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းကိုလက္မခံသည့္ တုိင္းရင္းသားလုပ္၍စည္းရုံးျခင္းမ်ားအျပင္ ေရြးေကာက္ပေန႔တြင္ ဆက္ သြယ္စကားေျပာဆုိခ့သည္။ ဲြ ဲ လက္နက္ကိုင္အင္ အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ DKBA ကုိမမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ရယူ (၂၀.၁၁.၂၀၁၀) ရက္ေန႔ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမား ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ KIA ကုိထိုးစစ္ဆင္မည့္ အထားျခင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထား ႀကီးမ်ားအားဂါရ၀ျပဳသည့္ အခမ္းအနားတြင္ တုိင္း ေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အျခားတဖက္ေသာ္လည္း၊ အျခားပါတီ မ်ားကိုမူ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ရင္းသားႏုိငငံေရးပါတီမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ္ တြင္နအဖအႀကီးအကဲဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊမွ ေပးဖိႏိပ္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခသည္။ ယင္းအ ွ ့ဲ ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လုံညီလာခံ ေဖၚေဆာင္ေရး ပို႔ေသာ အမ်ဳိးသားေန႔ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ခ်က္က နအဖ အေနျဖင့္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကို မျဖစ္ျဖစ္ အတြက္ လုပ္ပိုင္ခင့္ အာဏာ အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ြ သစ္တည္ ေဆာက္ေရးတာ၀န္ႀကီးကို အစုိးရ၊ ျပည္သူသည့္နည္းျဖင့္ အႏုိငရရွိေစရမည္ဟူ၍ ္ ႀကိဳတင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္၊ အမ်ဳိးသားျပန္ င့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ချ့ဲ ခင္း ႏွဆုံးျဖတ္ ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ႏုိင္ငံ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားတုိ႔ဂုဏ္ယူထိုက္ေသာ၂။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရးပါတီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရက္ေရး၊ ဒုတိယ အ သမုိင္းမွတ္တုိင္ႀကီးျဖစ္၊ ြ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကိုျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား... ႀကိမ္ပင္လုံညီလာခံေဖၚေဆာင္ေရးႏွင့္လူငယ္ညီ လာ ျပည္သူ႔ထံသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းေရးအတြက္ လုပ္ငန္း ခံ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကိုလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ သည္။ စဥ္ႏွစ္ရပ္ကို ေဖၚေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိဟူ၍ နအဖသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ (၂/၂၀၁၀) ပုဒ္မ - ၂၅အရ အမ်ဳိးသား ဒီမိက ု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ်ဳပ္ အဖြ႔၀င္မ်ား အေန ေရးသားေဖၚျပထားျခင္းအားျဖင့္နအဖအေနျဖင့္အမ်ဳိး ဲ ဲေရစီအဖြ႔ခ်ဳပ္ကို ပ်က္ျပယ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ ျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုလုပ္ေဆာင္လိုသည့္အ ဲေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ်ဳပ္ ဲ သည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေကာင္အ ရိပ္လကၡဏာမ်ားထင္ထင္းရွားရွားမေတြ႔ရသည့္အျပင္ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္းကို ထည္ေဖၚေဆာင္ရက္ႏုိင္ရန္အားနည္း ြ လ်က္ရွိသည့္ အထက္ေဖၚျပပါအေၾကာင္းအရာတုိ႔သည္ေနာင္တက္တရားမအေထြေထြ ေလွ်ာက္ထားမႈ အမွတ္ - အျပင္ အဖြ႔ခ်ဳပ္၏ ဒုတယတန္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို လာမည့္၄င္းတုိ႔အလုိက်အစုိးရတည္ၿမဲေရးအတြက္အ ဲ ိ၆၃/၂၀၁၀ ျဖင့္ တရားရုံးခ်ဳပ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ေပးရန္ လည္းအားနည္း တုိက္အခံအႏၱရာယ္မွန္သမွ်ကိုေဖၚထုတ္ရွင္းလင္းႏိုင္သည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ လ (၂၄)ရက္ေန႔ လ်က္ရွိသည္။ မည့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးတြင္ ကေလးၿမိဳ႕၌က်င္းပေသာ ဇုိမီးအမ်ဳိးသားကြန္ဂ ျပဳေလ့ရွိသည့္ မွန္းဆပစ္ခ်က္ (search fire) မ်ား ၄။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအေပၚ နအဖရက္၏ ပါတီတည္ေထာင္ျခင္း (၂၂) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္း ပင္ျဖစ္သည္။ လုပ္ရပ္မ်ားမွ ျပသလ်က္ရွိေသာ ၄င္းတို႔၏သေဘာအနားတြင္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး
  • Volume 1, No 21 လႊတ္ေတာ္ေခၚယူျပီးလွ်င္ အားကစား ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ကာလတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြ႔စည္း ေ၀ဖန္မွဳကို ခံခ့ရေသာ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အသင္း ဲ ဲအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီစနစ္အတိုင္း မဲစနစ္ျဖင့္ ပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူခ့ျဲ ပီးလွ်င္ ၏ ျမန္မာေဘာလံုးအဖြ႔ခ်ဳပ္ သည္လည္း အသစ္ျပန္ ဲ အသစ္ျပန္လည္ဖြ႔ဲစည္းမည္ဟု ၾကားသိရ အားကစားအဖြ႔ခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕ လည္း ဖြ႔ဲစည္းရန္ ျပင္ဆင္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ဲ စည္းသြားမည္ဟု အားကစား၀န္ၾကီးဌာနမွ သတင္းရ ရရွိသည္။ ရွိသည္။ ထိုသို႔ အဖြ႔ခ်ဳပ္၏ ဲ အဖြ႔၀င္ ဲ ေနရာမ်ား ထိုသို႔ အဖြ႔ခ်ဳပ္တစ္ခုခ်င္းစီ ျပန္လည္ဖ႔ဲြစည္းရာတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ ျပည္တြင္း ကလပ္အ ဲ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်က် မဲေပးကာ ေရြးခ်ယ္တင္ သင္းမ်ားမွ တာ၀န္ခံ အဆင့္ရွိသူမ်ားသာ မဲေပးခြင့္ ရ ေျမွာက္သားမည္ ဟုလည္း သိရသည္။လြနခ့ေသာ မည္ ျဖစ္ျပီး အေရြးေကာက္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ သက္ ြ ္ ဲ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က အာဆီယံ ဆူဇူကီးဖလား ဆိုင္ရာ ကလပ္အသီးသီးမွ ကိုယစားလွယ္မ်ား၊ တိုင္း ္ ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲ၏ အုပ္စုပြစဥ္ တြင္ ဗီယက္နမ္လက္ ေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဒိုင္လူ ဲ ေရြးစင္အသင္းကို ၇ ဂိုး ၁ ဂိုးျဖင့္ မရွဳမလွ ရွံဳးနိမ့္ခ့ဲ ၾကီးအဖြ႔၀င္မ်ား ပါ၀င္မည္ဟု ၾကားသိရသည္။ ဲ ျပီးေနာက္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား၏ အျပင္းအထန္ http://www.mmdailynews.com/ ၂၀၁၁တြင္က်င္းပမည့္ျမန္မာနယ္ရွင္နယ္လိဂ္တြင္ လိေမၼာ္ေရာင္ေဘာလံုးမ်ား ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳသြားမည္က်င္းပခ်ိန္မၾကာျမင့္ေသးေသာ္လည္း ထိုးပြဲၾကိတ္ပြဲမ်ားျဖင့္ ေသြးဆူလ်က္ရွိတ့ဲ ျမန္မာနယ္ရွင္နယ္လိဂ္ေဘာလံုးပြဲစဥ္မ်ားမွာ အျဖဴေရာင္ေဘာလံုးမ်ားအစား လိေမၼာ္ေရာင္ေဘာလံုးမ်ားကို လာမယ့္၂၀၁၁မွစတင္ျပီး အသံုးျပဳသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ “After you win have to think about the future, only the museum can live with the past,” said the Portuguese"ပြဲေတြက ညပိုငးမွကန္တာဆိုေတာ့ နည္းနည္းေမွာင္လာတာနဲ႔ ေဘာလံုးအ ္ျဖဴက သိမျမင္ရေတာ့ဘး။ သု၀ဏၰန႔ဲ ေအာင္ဆန္းကြင္းဆို မီးလံုးေတြရိလို႔ ူ ွ coach. “We can’t think about 7-1, this is finished.အဆင္ေျပေပမယ့္ ေတာင္ၾကီးနဲ႔ မံုရြာကြင္းေတြမွာဆို မီးမရွိလို႔ေဘာလံုးကို ေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္ ေရွ႕အတြက္ျပင္ ရမွာကုိမျမင္ရပဲ ေဘာလံုးသမားေတြ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္ၾကရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ မျပင္ဆင္ခ့၊ျပင္ဆင္မႈမ်ားကလည္း တလဲြေတြျဖစ္ခ့လုိ႔ ဲ ဲကာလာ ကြဲျပားမႈရွိေအာင္ အျဖဴေရာင္အစား လိေမၼာ္ေရာင္ကို အသံုးျပဳဖို႔ၾကံရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္" လို႔ ေဘာလံုးအဖြ႔ဲခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ေယာက္က ေျပာၾကားသြားသလို---"ျမန္မာ့ေဘာလံုး ကမၻာလႊမ္း ဆိုျပီး ပစၥဳပၸန္မွာေအာ္လာတာ ႏွစ္ေပါင္း မနည္းေတာ့ေပမယ့္ အခုထိ အေရွ႕ေတာင္အာရွကို ဒီလုိ ရင္ဆုိင္ရတာေက်ာ္လို႔မေရာက္ေသးဘူးေလ။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၇ တုန္းကေတာ့လိေမၼာ္သီးကို စစ္ဖိနပ္န႔ဲ ကန္လိုက္တာမွာ ကမၻာေက်ာ္သြားတယ္ မလား။အဲဒါေၾကာင့္ ကမၻာလႊမ္းဖို႔ အျဖဴကေန လိေမၼာ္ေရာင္ကို ယၾတာအေနနဲ႔ေျပာင္းသံုးတာ ျဖစ္နုင္တယ္" လို႔ ျပည္သူတဦးက ေျပာၾကားသြားေသာ္ ိလည္း ေလာေလာဆယ္ ဗီယက္နမ္တြင္ က်င္းပေနေသာ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပဲြ ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့တ့ဲတြင္ လိေမၼာ္ေရာင္ ေဘာလုံးအစစ္ကုိကန္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၌ အရႈံးႀကီးရႈံးကာ ျမန္မာ့ ေဘာလုံးေစာစီးစြာ အုပ္စုမွပင္ ထြက္လာခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါသည္ ။ (ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ထမွ) ံ ျပတုိက္ထဲမွာ သြားတုန္းကေတာ့ တၿပဳံးၿပဳံး၊ ၿပန္လာတဲ့အခါ အၿမဲရွံဳး၊ ဖုန္ တလုံးလုံး အဲဒါ ၿမန္မာ့ေဘာလံုး။
  • All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး) ရုရွား ႏွင့္ ကာတာ ႏိုင္ငတို႔သည္ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၂၂ ကမၻာ့ဖလား ံ အိမ္ရွင္မ်ား အျဖစ္ ယမန္ေန႔ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕ ဖီဖာ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ၂၂ ဦး တက္ေရာက္ သည့္ မဲေပး အခမ္းအနားတြင္ ေရြးခ်ယ္ ခံခ့ဲရသည္။ ရုရွားသည္ ကမၻာ့ဖလား အိမ္ရွင္ က်င္းပခြင့္ အတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ စပိန္-ေပၚတူဂီ၊ ေဟာ္လန္-ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏွင့္ အဂၤလန္ တို႔ကို ေက်ာ္ကာ ေရြးခ်ယ္ ခံခ့ရသည္။ ၂၀၁၈ အတြက္ ႀကိဳတင္ ေရပန္းစားေန ဲ သည့္ အဂၤလန္မွာ မဲ ႏွစ္မဲသာရၿပီး အိမ္ရွင္ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္ ခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ ကာတာသည္ ကမၻာဖလား အိမ္ရွင္ ေနရာကို ၿပိဳင္ဘက္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ့ေတာင္ကုိးရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ အေမရိကန္ တို႔အား ေက်ာ္ျဖတ္ကာရရွိခ့ဲသည္။ ၂၀၁၈ အတြက္ ကမၻာ့ဖလား အိမ္ရွင္ က်င္းပခြင့္န႔ဲ ပတ္သက္လို႔ကၽြနေတာ္တို႔ကုိ ယံုၾကည္လိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီ အခြင့္အေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ ္ေပါ့ပ်က္ပ်က္ မလုပ္ဘူးလို႔ ခင္ဗ်ားကို ကတိေပးပါတယ္ “ ဟူ၍ စသျဖင့္ ရုရွားဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အိုင္ေဂၚဆူဗာေလာ့ဗ္က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ရုရား ႏိုင္ငသည္ ၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားအတြက္ ပထမ အဆင့္ မဲေပးမႈတြင္ မဲ ၉ မဲ၊ ွ ံဒုတိယ အဆင့္တြင္ မဲေပါင္း ၁၃ မဲ ရလဒ္မ်ားျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ကာတာ ႏို္င္ငံသည္၂၀၂၂ အတြက္ မဲ အေရအတြက္ ၁၄ မဲျဖင့္ အႏိုင္ ရခဲ့သည္။ TV အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ပူတင္က အေမရိကန္သမၼတဘားရက္ခ္ “ ရုရွားဟာ ေဘာလံုး ကိုခ်စ္တယ္။ ဒါ့ အိုဘားမားက ၂၀၂၂ ကမၻာ့ဖ အျပင္ေဘာလံုး ရဲ႕ အႏွစ္သာရက လား အိမ္ရွင္ က်င္းပခြင့္ကို ဘာဆိုတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကာတာ ႏိုင္ငံမွ ရရွိျခင္းသည္ သေဘာေပါက္တယ္။ ၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖ ဖီဖာ အေနျဖင့္ မွားယြင္းေသာ လားကိုအထိုက္တန္ဆံုးက်င္းပ ႏိုင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အရာ အားလံုး ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကား သြားခဲ့ ျပည့္စံုေနပါၿပီ ” ဟူ၍ စသျဖင့္ ေျပာ သည္။ ၾကားသြားခဲ့သည္။ အဂၤလန္ ေဘာလံုး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (FA) ေခတၱ ဥကၠဌ ေရာ္ဂ်ာဘာဒန္က ကမၻာ့ ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖီဖာ သည္ ယံုႏိုင္စရာ တစ္စက္မွ မရွိဟု အံ့အားသင့္ဖြယ္ တိုက္ခုက္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။ေရာ္ဂ်ာဘာဒန္ သည္ FA အၿမဲတမ္း ဥကၠဌ ရာထူး အတြက္ ၎၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ရုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ ိ မရွိရေသာ လူမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး အဆက္အဆံ မလုပ္လုသျဖင့္ ရုပ္သမ္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ိ ိ FA ဘုတအဖြဲ႕၀င္မ်ားထံသု႔ိ ေရးသား ေပးပို႔ေသာ စာတြင္ ဘာဒန္က “ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဥကၠဌ ရာထူးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။ FA ဥကၠဌ ္ ရာထူးသည္ ဖီဖာ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြန္စြာပင္ အေရးပါလွေသာ အခန္းက႑ အျဖစ္ မွတ္ယူပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္မႈ မရွိေသာ လူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မလုပ္လိုသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္၏ ေလွ်ာက္လႊာကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းပါသည္ ” ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ ဆက္လက္၍ ဘာဒန္က အၿမဲတမ္း ဥကၠဌ တစ္ဦး ခန္႔အပ္သည့္ အခ်ိန္အထိ FA ေခတၱဥကၠဌ အျဖစ္ ဆက္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။