ABMA Journal Volume 1 No 21

1,026 views
949 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,026
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ABMA Journal Volume 1 No 21

  1. 1. http://allburmamonksalliance.orgVolume 1, No 21 http://allburmamonksalliance.com Volume 1, No 21 7th December 2010
  2. 2. All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး) ဃမဟာနာယကအဖြ႔၏ ဲ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ မတရားေသာ လုပေဆာင္မမ်ားကို ထန္းလက္ျဖင့္ ္ ႈ ကာေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ သံဃ မဟာနာယက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ ခဲ့တ့ဲ မတရားမႈ အမ်ားအျပားဟာ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလုံးမွာ ျဖစ္ခ့သည္ ကုိေတာ့ ဲ ခံရဖူးသူမ်ားႏွင့္ ၾကားဖူးသူတိုင္း သိရၾိွ ကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သံဃာမ်ား အေနနဲ႔ကလည္းကဲ့ရဲ႕လုိေသာ စိတသက္သက္ျဖင့္သာ ေဝဘန္ေထာက္ျပ ္ ေနၾကျခင္းမ်ိဳး မဟုတၾ္ ကပဲ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးအေနျဖင့္ သံဃာထုတရပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာကုိ လူအမ်ားစုက ကိးကြယ္ ယုၾံ ကည္မႈ ု လုး၏ ေရွ႕မွ ဗုဒၶအဆုံးအမအတိုင္း မွန္ကန္စြာ ဆုးျဖတ္ ရပ္တည္ေပးေစ ံ ံရိွၾကသည့္အေလွ်ာက္ အမ်ားယုံၾကည္ ေလးစားၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာ လုျိ ခင္း၊ အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ဘက္လုိက္မမ်ား ကင္းေစလို ျခင္း၊ ႈသံဃာေတာ္မ်ား သည္လည္း ျပည္သူလူထု၏ အၾကပ္အတည္းေဘး၊ အာဏာပိုငမ်ား၏ ေစခိုင္းတုိင္း မလုပ္ပဲ ဓမၼဝနယနဲ႔ အမွန္တကယ္ ညီ ္ ိမတရားမႈေဘး၊ သဘာဝေဘး ဒုကမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေတြ႔ႀကံဳလာသမွ် ၡ ညြတ္ေစလိုျခင္း၊ သံဃာမ်ားႏွင့္ သာသနာေရးကိစၥမ်ား၌ သာသနာတိုငးမွာလည္း လူမ်ိဳးဘာသာ မခြဲျခားပဲ လူထ၏ေရွ႕ကေနၿပီး မားမား ္ ု ဘက္မွ အမွန္အတုိင္း ရပ္တည္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးေစလုိျခင္း၊ စတဲ့ မွန္မွန္မတ္မတ္ ရပ္တည္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သည္မွာ သမိုင္းတ ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ေထာက္ျပေနၾကျခင္းျဖစ္ေလွ်ာက္လုံးျဖစ္ေနတာကုိ ျပည္သအားလုံး အသိပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ူ သည္။ျဖစ္ခ့ၿဲ ပီးသမွ် အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတဝွမးမွာ မီးေဘး ေရေဘးစတဲ့ ္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခ်ိနမ်ားမွာ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ၾကရ ္ ထိက့သုိ႔သာ ု ဲ လုပေဆာင္မည္ဆုိပါက ္ သံဃာထု တရပ္လုံးကမည္ျဖစ္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ မႏၱေလး ပုဏၰားကုန္းရပ္ကြက္ မီးေလာင္ အျပစ္မျမင္ပဲ ယုၾံ ကည္ စိတ္ခ်စြာ အားကိုးအားထား ျပဳၾကမည္မွာ မလြဲစဥ္ကဆိုလ်ွ င္ အစၥလာမ္လမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ထိမ္း ူ ဧကန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြ႔အစည္းတခုမွာ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပၾ္ ကတဲ့ သူ ဲသိမ္း ကာကြယ္ သိမးဆည္းေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစၥလမ္ဘာသာဝင္တို႔၏ ္ မ်ားက ကိုယက်ိဳးမဖက္ပဲ အမ်ားအတြက္ကို မွ်မွ်တတ မွန္မွန္ကန္ကန္န႔ဲ ့္ေကာင္းခ်ီးေပးသံကုိ အထူးခံစား ခဲ့ရဖူးေလသည္။ အျခားေဒသမ်ား၌ လုပေဆာင္ၾကမည္ဆပါလွ်င္ယေန႔အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ္ ုိ ေဒၚေအာင္လည္း ထိုကသင့္သလို ကူညီမႈမ်ားရိွခသည္။ ္ ့ဲ ဆန္းစုၾကည္က့ဲသ…ဆန္႔က်င္ဘက္အာဏာရွငစစ္အုပ္စုကဘယ္ေလာက္ ို႔ ္ ပင္ အပုတခ် ေျပာဆုိ ရႈတ္ခ်ေနေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္၏ ္ ထိက့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္အက်ိဳး တစုံတရာကုိ မွ် ု ဲ လုပရပ္က မွ်တၿပီး ေျဖာင့္မတ္ မွနကန္မႈရေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူတရပ္ ္ ္ ိွေျမာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ လုပေဆာင္တာမ်ိဳးမဟုတပဲ ္ ္ မိမိတို႔ရဲ႕ တုိငးျပည္ ္ လုံး၏ ယုၾံ ကည္ကးစားမႈႏွင့္ ုိ တကမၻာလုံးကပါ ေလးစား ေထာက္ခံအတြင္းမွာ ရိွၾကတဲ့ သတၱဝါမ်ား ျပည္သမ်ား၏ အက်ိဳးကုိ ေမတၱာ ကရု ူ အားေပးေနၾကၿပီး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမာက္မႈမ်ားစြာကုိ ခံစားေနရသလို ကမၻာ့ဏာမ်ားျဖင့္ စြမ္းႏုိငသည့္ဘက္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဆိုသည့္ ္ ထိပတန္းေတြးေခၚပညာရွင္ စာရင္းဝင္္လာခဲ့တ့ဲ သူရဲ ေကာင္းတေယာက္ ္ဉာတတၳစရိယ ေလာကတၳစရိယအက်င့္မ်ားကုိ မည္သူကမွ် မတိုက္ ပင္ ျဖစ္လာပါသည္။ ဒါဟာ မွန္ကန္ မြန္ျမတ္တ့ဲ လုပေဆာင္မႈန႔ဲ စြန္႔လႊတ္ ္တြန္းရပဲ ကုိယ္ပုိငအသိမ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ္ အနစ္နာခံမႈဆတ့ဲ ေလာကဓံ တရားမ်ားရဲ႕ဒဏ္ကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ခ့ျဲ ခင္း၏ ို၎ကဲ့သို႔ အမ်ားအက်ိဳးကို အမွန္တကယ္လုိလားစြာ ေဆာင္ရြက္ေနၾက အက်ိဳးဆက္ပင္ ျဖစ္သည္။တဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားက မိမိတို႔ကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပၿ္ ပီး အဖြ႔ဲအစည္းတရပ္အေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္ဆတ့ဲ သံဃမဟာနာယကအဖြ႔ဲ အစည္း ို ပညာရိွဆတာ စာေပက်မ္းဂန္ ပညာေတြတတ္ထားရုံ ဘြ႔ေတြရရိွထား ို ဲအဆင့္ဆင့္မွာ တရားမွ်တမႈ မရိွတ့ဲလုပရပ္ေတြ မွန္ကန္မႈမရိွတ့ဲ လုပ္ ္ ရုံႏွင့္ ပညာရိွလို႔ ေခၚဆိုႏိုင္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ အမွားအမွန္ တရားမွ်တမႈရပ္ေတြ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ၊ လုပသင့္ လုပ္ထိုကသည္မ်ားကုိ မ ္ ္ ရိွမရိွ၊သဘာဝက် မက်၊ အက်ိဳး အေၾကာင္း၊ လုပသင့္ မလုပ္သင့္ စ ္လုပေဆာင္ပဲ အာဏာပုိငေတြ အႀကိဳက္လိုက္ကာ မွန္သည္မွားသည္ ္ ္ တာေတြကို ခြဲခြဲျခားျခား သိျမင္ၿပီး လမ္းမွန္တ့ဲ လုပ္ရပ္ေဆာင္ခ်က္ရိွ္မွ သာသဘာဝက်သည္ မက်သည္မ်ားကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ မရိွပဲ အဂတိ ေလာကီေရးရာအေနနဲ႔ ပညာရိွလို႔ ဆုိသင့္္မည္ျဖစ္ပါသည္္။ ဘြ႔ထူး ရာထူး ဲတရားမ်ား လိုက္စားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို မ်ားစြာေတြ႔ျမင္ လာ အာဏာ ဂုဏ္ရွိန္ဝါမ်ားကို မက္ေမာတြယ္တာမႈ ကင္းစြာနဲ႔ စြန္႔လႊတ္ႏိုငရဲ ္ၾကရသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶကိုယေတာ္ျမတ္က ျဗဟၼဇာလသုတေတာ္ ္ ္ သလုိ နာခံယူမႈလြယ္ကာ ေဝဘန္မမ်ားကုိလည္း ခံႏိုင္ရည္ရိွ ရမည္ျဖစ္ ႈမွာ “အဘူတံ အဘူတေတာ အတစၦံ အတစၦေတာ-စသည္ျဖင့္.. မဟုတ္ သည္။ ဗုဒၶရဲ႕ လက္ယာရံ လက္ရးေတာ္ျဖစ္တ့ဲ ပညာ အထက္ျမတ္ဆုံး ုံတာ မမွန္တာ မတရားတာမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရရင္ မမွနတ့အတုိင္း မတရား ္ ဲ ရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ ကိုရင္ကေလး က လမ္းညႊန္ၿပီး ္တဲ့အတုိင္း ေျပာဆုိရမယ္၊ေျဖေဖ်ာက္ရမယ္” လုိ႔ မိန္႔မွာခဲ့ တဲ့ ၾသဝါဒ ေထာက္ျပတာကုိ စိတမဆိုးတဲ့အျပင္ ္ ပညာရိွႀကီးက လက္အုပ္ခ်ီၿပီးအတိုင္း သံဃာမ်ားက လုပရပ္ ္ အမွားမ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ကိရင္ေလးေထာက္ျပတာကို ရုိရိုေသေသနဲ႔ နာခံခ့ဖူးတာကုိ ဗုဒၶဘာသာ ု ဲလုပေဆာင္လာေစဖို႔ရန္ ေဝဘန္ ေထာက္ျပေနၾက ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ္ မ်ားအားလုံးပင္ သိၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အသိဉာဏ္ပညာႀကီးလာရင္ သီးခံမႈလဲႀကီး လာပါသည္။ တရား မမွ်တတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကုိလည္း ဒီလုိ ေထာက္ျပ ေျပာဆုိေနၾကေသာ သံဃာမ်ားမွာလည္း စာ တတ္ မည္သည့္အခါမွလည္း လုပေဆာင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ္ေပတတ္ အသိဉာဏ္ ပညာထက္ျမတ္ၾကတဲ့ သံဃာမ်ား ျဖစ္ၿပီး သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔ႀကီးအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာ သမွ် သာသနာနဲ႔သံဃနာယကအဖြ႔အစည္း အဆင့္ဆင့္မ်ားကဲ့သုိ႔ ဘြ႔ဲထူး ရာထူး အာဏာ ဲ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သံဃာမ်ား ႏွင့္ သာသနာပါဝါ ဂုဏ္ ပကာသနမ်ားကုိ အေလးထားၾကေသာ သံဃာမ်ား မဟုတၾ္ က ဘက္မွ မားမားမတ္မတ္ မွန္မွန္ ကန္ကန္သာ ရပ္တည္ေျဖရွင္းပဲ သာသနာကို အမွနတကယ္ သန္႔ရွင္းၿပီး တိးတက္ေစလိုတ့ဲ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ္ ု လုပေဆာင္ သြားမည္ဆိုပါက သံဃာထုတရပ္လး၏ ္ ုံ ယုၾံ ကည္ ကုးစား ိပရိယတ္ပဋိပတ္္ကုိ ဆင့္ပြား ေပးေနေသာ သံဃာမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ ဒါ ေထာက္ခအားေပးမႈကို ခံၾကရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း…။ ံကိပင္ သံဃမဟာနာယကဥကၠ႒က အႏၶဗာလဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ သံ ု
  3. 3. Volume 1, No 21 Page 3 အခု ဒုိ႔တုိင္းျပည္မွာ မသာလုိ ဘဝေသ ေမး တပည့္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ ေနရာတကာမွာ ေနတဲ့သူေတြမ်ားေနတာဟာ မသိတ့သူေတြ ျဖစ္ အေၾကာက္တရား လႊမ္းမိုးေနပါသည္ဘုရား၊ ထုိ ဲ ေနၾကလုိ႔ပဲ။ အေၾကာက္တရားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ တပည့္ေတာ္ တုိ႔က ဗုဒၶဘာသာေတြျဖစ္လုိ႔ ဗုဒၶဓမၼအျမင္အရ မသိရျခင္း အေၾကာင္းေတြကေတာ့ အေၾကာက္တရားဆုိတာ ဘာပါလဲဘုရား အမ်ားႀကီးေပါ့၊ သိရမွန္းကုိ မသိတာရယ္၊ သိရမွန္း ရွင္းလင္းစြာ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။ သိေသာ္လည္း သိေအာင္ၫႊန္ျပမယ့္သူမရွိတာ ရယ္၊ မသိေအာင္ ဖုံးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားတာ မေၾကာက္ခ်င္သူ။ ရယ္ စတဲ့အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့။ အဒီထဲကမွ ေျဖ ဗုဒၶဓမၼအရ အေၾကာက္တရားဆုိတာ ကဲ ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားေအင္ပဲြေန႔ကုိ သိတ့ဲသူေတြက ဒီလုိျမင္တာေပါ့... ေၾသာ္... ေဒါသျဖစ္ပါတယ္၊ ထက္သန္ေသာေဒါသျဖစ္ရင္အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြျပဳလုပ္ၾက အဂၤလိပ္အစိုးရက ငါတုိ႔ဗမာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြ သတ္မယ္၊ျဖတ္မယ္၊တုိက္မယ္၊ခုိက္မယ္စတာေတြတာေနာ္။ ပညာရည္တုိး တက္ျမင့္မားလာပါရင္၊ အသိပညာ လုပ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆုတ္နစ္တ့ဲ ေဒါသျဖစ္ရင္ စုိး အဲဒီေတာ့ ဒီကေန႔ ျပဳလုပ္တ့ဲကုသုိလ္ ဗဟုသုတမ်ားၾကြယ္၀လာရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ သူတုိ႔ ရိမ္မယ္၊ပူေဆြးမယ္၊ေၾကာက္မယ္ စတာေတြလုပ္ကုိ ဘာကုသုိလ္လုိ႔ ေခၚၾကမလဲ?........ ကိုလုိနီအစုိးရရဲ႕ အာဏာကုိထိပါးလာမယ့္ အေရး ခ်င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေဒါသပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေက်းဇူးဆပ္တ့ဲ ကုသုိလ္ျမတ္လုိ႔ ကိုႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားတဲ့ မတရားဥပေဒေတြ ေဒါေသာ အတၳံ နဇာနာတိ= ေဒါသသည္ေခၚၾက ရေအာင္ေနာ္…. ကုိ သပိတ္ေမွာက္ေတာ္လွန္ခ့ၾဲ ကလုိ႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးရွိျခင္း/မဲ့ျခင္း အေၾကာင္းကုိ မသိပါဘူး ဒီ ေဒါသအေၾကာက္တရားႏွင့္အတူ သူတပါးစည္း ဘာျဖစ္ျဖစ္လုိ႔ ေက်းဇူးဆပ္တ့ဲ ကုသုိလ္ ပညာေရး အသိတရားေတြတုိးပြားလာၿပီး ေတာ္ စိမ္ဥစၥာ ဂုဏ္ပကာသနေတြကုိ ျငဴစူေစာင္းေျမာင္းျမတ္လုိ႔ ဆုိရတာလဲဆုိေတာ့… ဒီအမ်ိဳးသားေန႔ လွန္ၾကေတာ့ ငါတုိ႔ တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ ျခင္း၊ ကုိယ့္မွာရွိတ့ဲ စည္းစိမ္ဥစၥာ ဂုဏ္ပကာသနစတင္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဦးေဆာင္ခ့ၾဲ ကတဲ့ တာပါလား...လုိ႔ျမင္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္န႔ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေက်ာင္းသားႀကီးေတြကုိ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြ လုိသူေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ ပညာေရးနဲ႕မဆုိင္တ့ဲ စည္း ေတြ သူတပါးမွာ မရွိေစလုိ(မနာလုိ)ျခင္း၊ လုပ္သင့္ တာ မလုပ္ပဲ မလုပ္သင့္တာေတြ လုပ္ခ့ဲလုိ႔ ေနာင္ျပဳၿပီး အမွ်အတန္းေပးေဝၿပီး ေက်းဇူးဆပ္ၾကတာမုိ႔ ကမ္းေတြကုိ ဒီလုိ ေတာ္လွန္ၾကမွာစုိးၿပီး ဒီလုိ တ တဖန္ပူပန္ျခင္းေတြလည္း တဲြလ်က္ျဖစ္ေပၚဒီကေန႔ ကုသုိလ္ပဲြကုိ ေက်းဇူးဆပ္တ့ကုသုိလ္ပဲြလုိ႔ သမုိင္းေတြကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ၾကရင္း ေက်းဇူးကန္း ဲေျပာရတာျဖစ္တယ္။ သူေတြအျဖစ္ေရာက္ကာ သံသရာအေရးမေတြးဝံ့ ေလ့ရွိပါတယ္။ စရာျဖစ္ၾကရၿပီး ေက်းဇူးသိတတ္လုိ႔ ေက်းဇူးဆပ္ အဲဒီေတာ့ တုိင္းျပည္မွာ လႊမ္းမုိးေနတဲ့ ေက်းဇူးဆပ္ဖုိ႔ဆုိတာကလည္း ေက်းဇူး တဲ့သူေတြကုိလည္း နည္းမ်ိဳးစုံန႔ဲ အပါယ္ငရဲအထိ အေၾကာက္တရားဆုိတာ ငါ၊ ငါ့ အသက္ ငါ့စည္းသိတတ္ဖုိ႔လုိတယ္၊ ေက်းဇူးသိတတ္မွ ေက်းဇူး တြန္းပုိ႔ေနၾကတဲ့ အခုလုိေခတ္ႀကီးမွာ ဒီကေန႔ စိမ္ ဥစၥာ အာဏာ ပါဝါေတြ ဆုံးရႈံးမွာ ေၾကာက္တ့ဲဆပ္ႏုိင္မာျဖစ္ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ ွ ေက်းဇူးဆပ္ၾကတဲ့ ကုသုိလ္ျမတ္ကုိျပဳလုပ္ႏုိင္ၾက ေဒါသမူ စိတ္ႏွင့္ ေဒါသ၊ဣႆာ၊မစၦရိယ၊ ကုကၠဳစၥ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ဒုကနိပါတ္ေတာ္ သူေတြဟာ တကယ့္ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းေတြ- ေစတသိက္အကုသုိလ္တရားမ်ားသာျဖစ္တယ္လုိ႔တေနရာမွာ ဘုရားေဟာထားတာရွိတယ္။ ျဖစ္ၾကတယ္ဆုိတာ...ေယာ ေဝ ကတညဴ၊ကတ ေျဖလုိက္ရပါသည္။(ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ထုိအေၾကာက္ ဒီေလာကႀကီးထဲမွာ ရႏုိင္ခဲတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ ေဝဒီ ဓီေရာ= သူတပါးျပဳအပ္ဖူးေသာ ေက်းဇူးကုိ တရားႏွင့္ ေနေနရပါက ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အကုသုိလ္ႏွစေယာက္ရွိတယ္တ့ဲ...တေယာက္က ကတညဴ= သိတတ္ေသာသူ၊သိတတ္ၿပီး ေက်းဇူးဆပ္ေသာသူ ျဖစ္ေနရသည္ကုိသိကာအေၾကာက္တရားဖယ္ရွား ္ျပဳအပ္ဖူးေသာ ေက်းဇူးကုိ သိတတ္တ့သူတ့... တုိ႔သည္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းအစစ္ ဧကန္ျဖစ္ မေၾကာက္တရားပြားတုိးပြားႏုိင္ၾကပါေစ) ဲ ဲေနာက္တေယာက္က ကတေဝဒီ=ျပဳအပ္ဖူးေသာ ၏ ဆုိတ့ဲ တရားေတာ္အရ သိႏုိင္ၾကတာမုိ႔....ေက်းဇူးကုိ (ေက်းဇူးရွိေၾကာင္း) ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားေအာင္ပဲြေန႔မွာ ကုတတ္တ့သူဆုိၿပီး ႏွစ္ေယာက္တ့ဲ။ ဲ သုိလ္ေကာင္းမႈေတြျပဳၿပီး ေက်းဇူးရွင္ေတြကုိ ေက်း အႀကံ ေ ပး အဖြ ဲ ႕ ဇူးဆပ္တ့အေနနဲ႔ အမွ်အတန္းေဝၾကၿပီးသကာလ ဲ ဦ း ပညာေဇာတ၊ဦ း ရာဇိ ႏ ၵ ၊ ဦ း ဥတၱ မ သိ ရ ီ အဲဒီေတာ့ ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားေအာင္ပဲြ ပစၦိမာ ဇနတာ=ေနာင္လာေနာင္သားလူအမ်ားတုိ႔ေန႔ရယ္လုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စတင္ခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာ တာဝန္ ခ ံ အ ယ္ ဒ ီ တ ာ သည္၊ဒိ႒ာႏုဂတႎ= မိမိတုိ႔လပ္ခ့ဲသည္ကုိ ု သိၿပီးလူမ်ဳိးတိုင္း တကၠသုိလ္ပညာကိုသင္ၾကားခြင့္ မရ ဦ း နႏၵ မ ာလာ အတုလုိက္ကာ ျပဳလုပ္ျခင္းသုိ႔၊ ဂစၦႏၱဳ=ေရာက္ႏုိင္ရွိႏိုငေစရန္ ္ အဖက္ဖက္မွ ကန္႔သတ္ဖိႏွိပ္ထား အု ပ ္ ခ ်ဳပ္ ေ ရးမွ ဴ း ၾကပါေစ ဆုိတ့ဲ ေရွးသူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေရွ႕သည့္ တကၠသိုလ္ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ ဦ း ဇနက ေဆာင္ လမ္းျပသြားခဲ့သည့္ စံနမူနာေကာင္းေတြေမွာက္ခ့သည့္ ေက်ာင္းသားႀကီးေတြဟာ ဒုိ႔အေပၚ ဲ ထု တ ္ ေ ဝသူ ကုိ နည္းလမ္းတက် ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ကာ လက္ငင္းေက်းဇူးမရွိၾကဘူးလား?... ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ လံ ု း ဆိ ု င ္ ရ ာ သံ ဃ ာ့ တ ပ္ ေ ပါင္ း စု ခဏ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ ေန႔စဥ္ဘဝ ပညာေရး၊ ဒီလုိေက်းဇူးရွိတ့ဲအတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ေက်း က်န္းမာေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရး ေဘးဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး အဖြ ဲ ႕ ႀကီ းဇူးကုိသိရမယ္၊မသိရင္လည္း သိေအာင္ႀကိဳးစား မွကင္းလြတ္ၾကၿပီးသကာလ ၿငိမ္းေအးရာမွန္ ျမတ္ အယ္ ဒ ီ တ ာအဖြ ဲ ႕ရမယ္၊ ဒုိ႔ဗမာစကားတခုရွိတယ္ မဟုတ္လား…. နိဗၺာန္ကုိ ကုိယ္စီကုိယ္ငွ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ၾကပါ ဓမၼ ေ ဃာသက၊ မင္ း သားႀကီ း (၈၈)၊ D-Wave မင္ း သစ္“မသိ မသာ”တဲ့ ….မသိတ့သူဟာ မသာ=ေသတဲ့ ေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ရ ဲ ပါေလေတာ့သတည္း။ ကြ န ္ ျ ပဴတာ စာစီ ၊ စာရိ ု က ္လူနအတူတူပဲတ့ဲ။ ႔ဲ ABMA
  4. 4. Page 4 All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး) အလွမ္းကြာေဝးၿမဲ ေခ်မႈန္း ဖယ္႐ွင္း ပစ္ေတာ့မယ္ … ။ ပံုစံခြက္ ထဲ မြန္းၾကပ္ခ့ဲ ေသနတ္ နဲ႔ စစ္အာဏာကို က်ားကန္ ထားတဲ့ အိမ္အိုႀကီး ေမးခြန္း ထုတသူေတြက ္ ငလ်င္ ဗဟိုခ်က္မွာ စိန္ေခၚသူေတြက ယိမ္းခါ တုန္ဟည္းေန ေျခဖဝါး မွ ငယ္ထိပ္ အထိတည္ၿငိမ္ေရး နဲ႔ လံုၿခံဳေရး သမိုင္းဘီးမ်ားက လက္နက္အျပည္ နဲ႔ မလံု မၿခံဳ ျဖစ္ေနက် မေကာင္းဆိုးဝါး အုပ္စုကုိ ဖိႏွိပ္ သူကို အံတုတ့ဲ ကေသာင္းကနင္း ႏိုင္ငံမွာ တိုက္ထုတ္ နင္းေခ် လူထုတိုက္ပြဲမ်ားစြာ ပစ္ေတာ့မယ္ … ။ အနာဂတ္ ကိုယ္စားျပဳ သူေတြ နဲ႔ မၾကာခင္ အတိတ္ ကိုယ္စားျပဳ သူေတြ ရင္ဆိုင္ ဆင္ႏႊဲ ၾကေတာ့မယ္ ၿငိမ္းေသေနတဲ့ မီးေတာင္ေတြ ေနေရာင္ျခည္ က်ေရာက္ရာ ငါတို႔ အေသအခ်ာ သိတယ္ မေရ တြက္ႏိုင္ ေအာင္ပဲ ေနရာအႏွံ႔ ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံေရးမွာ ႏိုးထ ေပါက္ကြဲၾက အံုၾကြ ေပါက္ကြဲ လာၾကၿပီ … ။ “… အကယ္၍ သာမ႐ွိဘူး … ” ။ ။ ေဒါသမာန္ နဲ႔ မုန္တိုင္းေတြ ဆူနာမီ လႈိင္းမ်ားစြာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေဇ႒ ရာဇပလႅင္ အားလံုးကို ဆႏၵ နဲ႔ ဘဝဟာ umwGef; atmfyDus,f facebook မွ
  5. 5. Volume 1, No 21 Page 5 မယ္´´ တဲ့။ ဒီဘုရင္ကေတာ့ မိုက္ကို မိုက္ပါတယ္။ နားမ ၀င္ဘူး။ ကပိလက သားငယ္ ေကာဓကမွ သား ႀကီး လို႔ ေျဗာင္လိမ္ေတာ့တာကိုး။ ေကာဓကကိုဘဲ ႏိုင္ေစခ်င္တယ္ေလ။ ေနရာေပးခ်င္တယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္တံုး……..။ ပထမတစ္ခြန္း လိမတာနဲ႕ - သူ႔ကိုေစာင့္တ့ဲ ္ နတ္ (၄) ပါးလဲ သံလ်က္ေတြကို ပစ္ခ်ၿပီး ေပ်ာက္ ကြယ္။ ကိုယ္နံ႕ကလဲ မစင္တြင္းနံ႔ထြက္။ ခံတြင္းက လည္း ၾကက္ဥပုပ္ေစာ္နံ။ လူကိုယ္တိုင္လဲ ေျမျပင္လူမိုက္မ်ားဟာတယ္ၿပီးေၾကာက္စရာေကာင္း ေပၚ ေရာက္သြားရတာေပါ့။တယ္။ ကပိလ ရွင္ရေသ့က - ``ျမတ္ေသာမင္းႀကီး -သူတပါးကို ထိပါးရန္လိုသေလာက္ ကိုယ့္အတြက္ အမွန္ကို ျပန္ေျပာရင္ နဂိုအတိုင္း ျပန္ျဖစ္ပါဦးလည္း အက်ဳိးမဲ့ကိုသာ ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ မသိ မယ္´´ ဆိုၿပီး တရားျပ နားခ်ရွာပါတယ္။ႏိုင္ရွာဘူး။ လက္မခံဘူး။ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္လိမ္ျပန္ ဒါေၾကာင့္လည္း ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ဒီေလာက္ဘုန္းကံႀကီးမားေပမဲ့ မိုက္ဇာတ္ကပါေလာင္းလ်ာ အကိတၱိရေသ့သူေတာ္စင္က - ေလေတာ့ အစဥ္အလာအတိုင္း ပုေရာဟိတ္ရာထူး တယ္ ။ သိတယ္မဟုတ္လး။ ဘုရင္က ေခါင္းမာ ကို အရင္ပုေရာဟိတ္ရဲ႕ သားအႀကီးကို ေပးရမဲ့ တယ္ေလ။ ဒီလိုန႔ဲ ဘုရင္လဲ ဒူးေခါင္းအထိ ေျမထဲ``လူမိုက္ကို မေတြ႕ရ ၊ မျမင္ရ၊ လူမိုက္ရွိတယ္ အစား၊ သူနဲ႕ အလိုက္သင့္လိုလားတဲ့ သားငယ္ကို ေရာက္သြားတယ္။လို႔ေတာင္ မၾကားရပါလို၏။ လူမိုက္န႔ဲ မေပါင္းမိရ ရာထူးေပးခ်င္တ့ဲ ဆႏၵာဂတိလိုက္ၿပီး ဘုရင့္မာန္နဲ႕ တတိယအႀကိ္မ္လိမ္ျပန္ေတာ့ - ေပါင္ရင္းအထိပါလို၏။ စကားလက္ဆံုေတာင္ မေျပာရပါလို၏´´ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးမယ္။ သားငယ္ျဖစ္တ့ဲ သူငယ္ ေျမၿမဳိၿပီ။စသျဖင့္ သိၾကားမင္းကို သူလိုခ်င္တ့ဲ ဆုအျဖစ္ ခ်င္းေကာဓကမၺလကို သားအႀကီးျဖစ္တယ္။ သားထည့္ေျပာခဲ့ပါတယ္။အေၾကာင္းရင္းကို သိၾကား စတုတၳေျမာက္လိမ္ေတာ့ - ခါးအထိေရာက္။ ႀကီး ကပိလရေသ့ကို အငယ္ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ားမင္းက ေမးတဲ့အခါမေတာ့ - ပၪၥမမွာ - ခ်က္တိုင္။ ေရွ႕မွာ မုသားဆိုၿပီး ျဖစ္ေစမယ္လို႔ ကတိေပး``လူမိုက္နဲ႕ ထိစပ္ဆက္သြယမိတာနဲ႕ မေကာင္း ္ သတဲ့။ ေခတ္စကားအရေတာ့ မႏိုင္ႏိုငေအာင္ ္ ဆ႒မေတာ့ - ရင္ဘတ္။က်ဳိးဟာ မလြဲမေသြ ကူးစက္တတ္တယ္။ (ပါပံ လိမ္ေပးမယ္။ အမ်ားေရွ႕မွာ လိမ္ေပးမယ္ေပါ့။ ဒီအခ်ိန္ထိလဲ အမွန္ကိုေျပာရင္ နဂိုအတိုင္းသကၤမေတ၊ ဓု၀ံ)´´ လို႔ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ ရက္သတ္မွတ္တ့ဲအခါ အဲဒီေန႔ကစၿပီး (၇) ရက္ ျပန္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဓမၼကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ သစၥာဘုရားေဟာ ဇာတ္ေတာ္လာ အဆံုးအမတစ္ခုပါ။ ေျမာက္ေန႔လို႔ ခ်ိန္းသတဲ့။ စကားကို ဆိုပါလို႔ ရွင္ရေသ့က တရားျပ နားခ်ျပန္ဒီလိုဘဲ - သံေ၀ဂယူစရာ လူမိုက္တစ္ေယာက္ အ အလြန္သန္႔စင္တ့ဲ အဲဒီေခတ္မွာ လိမ္ညာျခင္း ပါေသးတယ္။ေၾကာင္းလဲ ဘုရားေဟာ ဇာတ္ေတာ္တစ္ခု မုသားစကားကို ဘယ္သူမွ ေျပာေလ့မရွိေတာ့ ဒါေပမဲ့ မရပါဘူး။ရွိပါေသးတယ္။ ေစတိယ ဇာတ္ပါ။ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္မုသားေျပာမတဲ့။ လိမညာမတဲ့ ဆို ္ သတၱမအႀကိမ္ထိ လိမ္ၿပီး ေျမလွ်ဳိးေတာ္မူသြား ေတာ့ ဒါဟာ သတင္းထူး၊ သတင္းဦးႀကီးေပါ့။ေစတိယတိုင္း၊ ေသာတၳိယၿမဳိ႕က ဥပ၀ရမင္း အ တယ္။ အ၀ီစိအထိ ဒါ႐ိုက္ဟစ္ေပါ့။ တျပည္လံုးက လူေတြက အဲဒီ (၇)ရက္ေျမာက္ေန႔ေၾကာင္းပါ။ ေစတိယတိုင္းကို အစိုးရလို႔ ေစတိယ မွာ မင္းရင္ျပင္ကို လာစုၿပီး ``လိမ္ညာပြဲႀကီး´´ ကို ၾသခ်ရေလာက္ေအာင္ ေခါင္းမာပါရဲ႕။မင္းလို႔ဘဲ ေခၚပါတယ္။ သာမာန္လူမိုက္ေတာ့ မ လာၾကည့္ဘုိ႔ စုေ၀းေရာက္လာၾကတယ္။ဟုတ္ဘူး။ ``ဘုရင္မိုက္´´ လို႔ေျပာရမွာေပါ့။ ႏွယ္ မိုက္တြင္းနက္ပါရဲ႕။ႏွယ္ရရေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ ေရွးကုသိုလ္ အက်ဳိး ပုေရာဟိတ္ႀကီးရဲ႕ သားႀကီးျဖစ္တ့ဲ ကပိလ သူအႏိုင္ေပးခ်င္တ့ဲလူအတြက္ အဂတိ (၄) ပါးဆက္ေကာင္းေၾကာင့္ - ရေသ့လဲ ဘုရင္ကို တရားျပတားျမစ္ဘို႔ ေကာင္း မပယ္ရွားႏိုင္ဘဲ ကိုယ့္ကုိယ္ကို တူးၿဖဳိၿပီး နစ္မြန္းခံ ကင္ခရီးနဲ႕ ေရာက္လာတယ္။ ဘုရင္ကလဲ ပရိ ၁။ ေကာင္းကင္မွာ ရပ္မွီတည္ႏိုင္တယ္။ သြားရရွာပါတယ္။ လိမ္ေပးၿပီး ႏိုင္ေစခ်င္တ့ဲ သူ႔လူ သတ္အလယ္ ေကာင္းကင္ေပၚမွာ ရပ္တည္လို႔ လဲ ဇာတ္သိမ္းေတာ့ အခ်ည္းႏွီးပါဘဲ။ ၂။ နတ္ ၄-ပါးက သံလ်က္ကိုင္ၿပီး ေစာင့္ ေပါ့။ေရွာက္တယ္။ သတိျပဳစရာ၊ သံေ၀ဂယူစရာ ေကာင္းလွပါ ရွင္ရေသ့က ဘုရင္ကို လိမ္ညာျခင္း၊ မုသားဆို တယ္။ ၃။ ကုိယ္က စႏၵကူးနံ႔သင္းတယ္။ ျခင္း ရဲ႕ အျပစ္ေတြကို ရွင္းျပၿပီး တားျမစ္ပါတယ္။ ကိုင္း - ၾကည့္ ။ ၄။ ခံတြင္းက ၾကာညိဳနံ႔သင္းတယ္ဆိုတ့ဲ ဣဒၶိ မွတ္သားစရာတစ္ခုကေတာ့ -``ျပည့္ရွင္မင္း လူမိုက္မ်ားဘယ္ေလာက္ေၾကာက္စရာေကာင္း(၄) ပါးျပည့္စံုသူပါ။ ဘုန္းကံႀကီးမားတဲ့ ဘုရင္ေပါ့။ တို႔မည္သည္ မုသားမဆိုအပ္ ဘူး။´´ သလဲ။ ဘုရားအေလာင္း ဆရာရေသ့ အတန္တန္သူ႔ေခတ္ကာလကလဲ ဘဒၵကမၻာဦး အသေခ်ၤယ် ``မုသားဆိုျခင္းဟာ ဓမၼကို သတ္သည္မည္ တားၿပီး တရားျပတာေတာင္ - မိုက္တြင္းက နက္တမ္း။ လိမ္တယ္၊ ညာတယ္ဆိုတ့ဲ မုသားစကား တယ္။´´ လိုက္ပါေပ့ဗ်ာ - ။ဆိုတာ ၾကားေတာင္မၾကားဘူးတဲ့ေခတ္။ ``ကိုယ္တိုင္လဲ ဓမၼရဲ႕ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရ ေစတိယမင္းကေတာ့ ထားလိုက္ပါေတာ့။ ေဒ၀
  6. 6. Page 6 All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး) ၁-၁-၁၁။ (၁ - ေလးလံုး) ေန႔မွစၿပီး အမွနတရား ကို ဦးတည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးကို ေရွ႕႐ႈ လို႔။ ္ ၁၁-၁-၁၁။ဆိုတ့ဲ (၁ - ငါးလံုး) ေန႔မွာ စိတ္ သစ္၊ လူသစ္ အင္အား သစ္ေတြ ျပဳစုပ်ဳိး ေထာင္ၿပီး။ BurmaStrangeNews ၁၁-၁၁-၁၁။ ဆိုတ့ဲ (၁ - ေျခာက္လံုး) ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြက္ အဖြဲ႕ အစည္းစံု ဘေလာ့ရဲ႕တင္ဆက္မႈမွာၿပံဳးစရာေလးေတြ အျပင္ ရင္ၾကားေစ့ခ်စ္ၾကည္စာနဲ႕တိုင္းျပည္အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္..... ြ ေတြးစရာေလးေတြပါေနတာေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ဒတ္ေလာင္း ဟာကိုး……။ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္၊ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မစၥတာ နံျပား ႏွင့္ BS News အင္တာဗ်ဴး ေဒ၀ဒတ္န႔ဲ ၿပဳိင္ၿပီး မိုက္မ့လူမ်ဳိးေတာ့ ဒီကေန႔ ဲ ေၾကြးေၾကာ္သံကလဲ ``အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ ျမန္မာျပည္ကို အလည္လာသြားတဲ့ ကုလ အထူးေခတ္ မရွိေလာက္ဘူး ထင္ပါ့ဗ်ာ။ ေရး´´ တဲ့။ နား၀င္ခ်ဳိလိုက္တာ။ ပီတိျဖစ္ ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ နံျပား ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ အေတြးအေခၚ ေဘးေခ်ာ္လို႔ မိုက္မွားမိတာမ်ဳိး လိုက္တာ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ။ က မထြက္ခြာမီ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ရာမွာ BSရွိခ့ရင္ေတာင္ အခ်ိန္မီ အခါေကာင္းမွာ အျမင္ ဲ ``အေမ´´ News သတင္းေထာက္ ဇီးကြက္ မ်က္ျပဴးကေျပာင္းၿပီး ေကာင္းတာလုပ္ႏိုင္ရင္ မိမိ သူတပါး ယံုၾကည္အေလးအနက္ျပဳတာကလဲ ``၂၁ - ရာစု အခုလို အင္တာဗ်ဴးျပီးေတာ့ သတင္း ရယူ ထားအက်ဳိးမ်ားဘို႔ ရွိပါတယ္။ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္´´ တဲ့။ ညီညြတ္ေရးေတးသံ။ ပါတယ္။ ၂၀၁၀ - က ကုနေတာ့မယ္ေနာ္။ ္ BS News ။ ။ ဦးနံျပားခင္ဗ်ား၊ ျမန္မာျပည္ ကို တိုင္းျပည္ရဲ႕ စည္းလံုးေရးအားမာန္မို႔ ၾကက္သီး ႏွစ္သစ္က ၂၀၁၁ ေပါ့။ (၁-၁-၁၁) ဆိုေတာ့ ျဖန္းျဖန္းထ, မိပါရဲ႕။ လာေရာက္ခ့တ့ဲ အေတြ႕ အၾကံဳေလး သိပါရေစ။ ဲ(၁) ေလးလံုးေန႔ ေပါ့။ မစၥတာ နံျပား။ ။ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္ ဖူးခ်င္ ဒါ့အျပင္ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ - (၈) ေလး လြန္းလို႕ ခရီးစဥ္ တေလွ်ာက္လံုး အရမ္း ရြစိ ``ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးနဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းအား လံုးလံုးမွာတုန္းက တစ္ပါတီစနစ္ကို ျပည္သူ႔အားနဲ႕ လိုက္ခ့ပါတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚမွာ ကတည္းက ဲ က ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကဘို႔ လိုပါတယ္´´ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ခ့ဲဘူးတယ္ေလ။ ျမန္မာျပည္ "ေရာက္ျပီလား" "ေရာက္ျပီလား" ဆို ဆိုတ့ဲ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကလည္း တန္ဘိုးရွိလိုက္ေလ ျပီး၊ ဖင္တၾကြၾကြ ျဖစ္ေနလို႕ ေလယာဥ္မယ္ ေတြ လာမဲ့ႏွစ္မွာေတာ့ တစ္မ်ဳိးတည္းေသာ (၁) ရဲ႕ ဗ်ာ။ က ခဏခဏ လာေျပာရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ဂဏန္းေလးေတြ စုေ၀းညီညြတ္မႈရတဲ့ ရွားပါး ``ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ ပါ၀င္ပါမယ္ဗ်ာ´´ လို႔ ကိုယ့္စိတ္ကို မထိန္းႏိုင္ေတာ့လို႕ ေလယာဥ္ ျပဴရက္ထူးရက္ျမတ္ေတြ ကို သတိျပဳမိပါရဲ႕ဗ်ား။ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ႀကီး ၀န္ခံခ်က္ ျပဳပါတယ္။ တစ္ တင္းေပါက္ကိုဖြင့္၊ ေလယာဥ္မယ္ေတြ မသိ ျဖစ္သင့္ၿပီး၊ ျဖစ္ေစခ်င္တာေလးေတြ ေျပာရရင္ ေဒါင့္ တစ္ေနရာ က်ရာက႑ကေပါ့။ ေအာင္ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကို အျပင္ ထုတ္ၾကည့္ေတာ့ - ဒါနဲ႕ -ဆက္စပ္ျဖစ္စဥ္တခ်ဳိ႕ ေခါင္းထဲေပၚလာ ပါတယ္။ ျပီးတာနဲ႕ လက္ကို အထဲျပန္သြင္းျပီး၁-၁-၁၁။ (၁ - ေလးလံုး) ေန႔မွစၿပီး အမွန္တရား မိ တယ္ဗ်ာ - ။ အဲဒါကေတာ့ လူထုအမ်ား ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကို ကၽြန္ေတာ္ ျပန္နမ္းကို ဦးတည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးကို ေရွ႕႐ႈလို႔။ ပါ၀င္ ပတ္သက္တ့ဲ အခင္းအက်င္းႀကီး (၂) ခု ၾကည့္ပါတယ္။ ဆုိပါေတာ့ - ။ ပထမ တစ္ေခါက္တုန္းက ၀က္သားနံ႕ရတယ္ဗ်။၁၁-၁-၁၁။ ဆိုတ့ဲ (၁ - ငါးလံုး) ေန႔မွာ စိတ္သစ္၊ လူသစ္ အင္အားသစ္ေတြ ျပဳစုပ်ဳိး တစ္ခုက - နာဂစ္အလြန္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ကၽြနေတာ္လဲ ... ဟ၊ ဒါ တရုတ္ျပည္ ေရာက္ ္ေထာင္ၿပီး။ ဆုိတာ သန္႔ရွင္းပါရဲ႕လုိ႔ လိပ္ျပာသန္႔သန္႔ ေျပာ ျပီ..လို႕ သိလိုက္တယ္။ ေနာက္တစ္ေခါက္ လက္ ႏိုင္ေလာက္သလား။ ထုတ္ၾကည့္ျပီး အနံ႕ခံၾကည့္ေတာ့.. မဆလာနံ႕၁၁-၁၁-၁၁။ ဆိုတ့ဲ (၁ - ေျခာက္လံုး) ေန႔မွာ သင္းေနတာပဲ ဗ်ိဳ႕၊ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းစံု ရင္ ေနာက္တစ္ခုက - ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၾကားေစ့ ခ်စ္ၾကည္စြာနဲ႕ တိုငးျပည္အက်ဳိးကို အေျဖဆိုတာေကာ လိပ္ျပာသန္႔စရာရွိသလား။ ္ ဟဲဟ.. ဒါ အိႏၵိယျပည္ပဲေပါ့....ေဟးေဟးေဟး ဲေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဘယ့္ကေလာက္ ျမန္မာျပည္ ေရာက္ခါနီးေနျပီေပါ့။ အမွန္ဘဲလိပ္ျပာသန္႔စရာဆိုရင္ေတာ့ ဘာေျပာေကာင္းလိုက္ေလမလဲဗ်ာ - ။ စရာရွိ သလဲဗ်ာ - ။ ဘဲရီးဂြတ္ေပါ့။ ဒါနဲ႕ ျမန္မာျပည္ ေလပိုင္နက္ထဲ ေရာက္ျပီလို႕ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စုစည္းမႈ၊ ညီညြတ္မႈ ထင္လိုက္ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကို အျပင္ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ လက္ေတြ႕အျမင္၊ အၾကား၊ရေစမဲ့ႏွစ္ရယ္လို႔ အားသစ္ခ်င္ပါရဲ႕ဗ်ာ။ အားလံုး ထုတ္ၾကည့္လိုက္တယ္။ မုန္႕ဟင္းခါး နံ႕ေလးမ်ား အသိေတြအရ ဆန္႔က်င္တ့ဲ အေျဖမ်ဳိးျဖစ္ေနအက်ဳိးအတြက္ စုစည္းညီညြတ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔လဲ ရမလား ေပါ့ဗ်ာ... ပါရက္နဲ႕ -ဆႏၵျပဳပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လက္... ေလယာဥ္ ျပဴတင္းေပါက္ ``အမွန္သစၥာပါ´´ ရယ္လို႔ လွည့္ဖ်ားစကား ဆို ေရွ႕ေျပးနမိတ္လဲ ေကာင္းပါေပရဲ႕လို႔ ဆိုခ်င္ ကေန အထဲကို ျပန္သြင္းျပီး နမ္းၾကည့္မယ္ လုပ္ မယ္ဆိုရင္ -တယ္ဗ်ာ။ အတိတ္၊ နမိတ္၊ ေဗဒင္ပညာေတြေတာ့ ေတာ့... ေစတိယမင္းကို ေျပးျမင္မိတယ္ဗ်ာ - ။သိလို႔မဟုတ္ပါဘူး။ အား... နားနားနား......ဟာေရး...... အားလား သူကေတာ့ ထားလိုက္ပါေတာ့ ေဒ၀ဒတ္ေလာင္း ျမန္မာေရာ ကမၻာတစ္လႊားမွာပါ - လား.... ကၽြန္ေတာ့္ နာရီ အျဖဳတ္ခံသြားတယ္ဗ်။ ဟာကိုး - ။ ။ ``ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ၿပီ´´ ဆိုတ့ဲ မစၥတာ နံျပားက ကုလသမဂၢကို ျပန္ေရာက္ရင္၀မ္းေျမာက္အားတက္သံေတြလဲ ညံညံစီလို႔။ ဒီအျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို ေၾက ညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ဖု႕ ိ စီစဥ္ထား ရင္ထဲကလာတဲလိႈင္းခတ္သံစဥ္ေတြနဲ႕ ့ (ေအာင္သန္းေက်ာ္) တယ္လို႕ ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားပါတယ္``အေမ ….´´ ရယ္လို႔ ကင္ပြန္းတပ္လိုက္ၾကၿပီ။ ခင္ဗ်ား။
  7. 7. Volume 1, No 21 Page 7 ၂ဝဝ၈ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက ဒီမိုကေရ ၾကီးႏိုဝင္ဘာ(၇)ရက္လုပ္ဖို႔ျပင္ဆင္ခ့ၾဲ ကပါတယ္။ တဲ႔အာဏာကိုေတြ႔ေနရပါတယ္။စီ စံႏုန္းနဲ႔ မကိုက္ညီတ႔ဲ အေၾကာင္းေတြေရးေန ညီလာခံ အစမွာ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ဒါတင္မက ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အေရးပါတဲ႔ အမ်ိဳးေျပာေနေတာ႔၊ဒီဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ကို ဘယ္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြရ့တင္ျပခ်က္ေတြ သားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို(၁၁)ဦး ဲသူေတြကေရးဆြဲခ႔တာလဲ၊ ဘယ္လိုေထာက္ခံ အ ဲ ကို ေဆြးေႏြးမွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။တျပိဳင္ထဲမွာဘဲ နဲ႔ဖ႔စည္းရာမွာ ြဲ ၊ဒုတိယသမတ၊ တပ္မေတာ္ကာတည္ ျပဳခ်က္ရယူခ႔ဲတာလဲ ဆိုတာ သာမန္ျပည္သူ အတိုက္အခံေတြဘက္က ၈၈ တုန္းက စစ္တပ္ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေတြန႔ဲ အတူ ေအာက္ေျခက စစ္သည္ေတြ အမွတ္ ရဲ့မတ ရားမူရက္စက္မူေတြ၊ နဝတ၊ နအဖ ေခတ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရးရေအာင္ နဲနဲ ျပန္ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။ စစ္တပ္ရ့ဲ အႏိုင္က်င္႔ဗိုလ္က်မူေတြ၊ စီးပြာေရး ဝန္ၾကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီး စုစုေပါင္း(၆)ဦးနဲ႔ ၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွာ စစ္တပ္က အာ ေသာင္းက်န္းတာေတြ၊ လာဘ္စားခ်စားမူေတြကုိ စစ္တပ္ကအမ်ားစုမဲကိုယူထားပါတယ္။ဏာ သိမ္းလိုက္ပါတယ္၊အဲဒီတုန္းက အာဏာ ေဖာ္ထတ္အေရးယူဖို႔ ေလသံေတြထြက္လာေတာ႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရ႔အျမင္႔ဆံုးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ ု ဲသိမ္း ေခါင္းေဆာင္လဲျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲစစ္အာဏာသက္ဆိုးရွည္ တဲ႔ လြတ္ေတာ္ရ့ၾဲ ကီးၾကပ္မႈ ေအာက္က ကင္းလဲျဖစ္တ႔ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူဳးၾကီးေစာေမာင္က ၊ ပါတီစံု မဲအစီအမံေတြကိုဒီမိုကေရစီစံႏုန္းနဲ႔ညီညီမညီညီ ႔ လြတ္ျပီး သီးျခားရပ္တည္ေသာ အျခားႏိုင္ငံေတာ္ဒီမုကေရစီ ိ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္ပေပးမယ္ ထဲသြင္းေရးဆြဲလာတာျဖစ္္ပါတယ္။ ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ယႏၱရားမ်ားမရိွေစရဆိုတဒီမိုက ႔ဲျပီးရင္စစ္တပ္ကစစ္တန္းလ်ွားျပန္မယ္လို႔ကတိေပး ေသျခာတာကေတာ႔ စစ္တပ္န႔ဲအတိုက္အခံေတြအ ေရစီ စံႏႈန္းနဲ႔လဲ မကိုက္ညီတာေတြ႔ရပါတယ္။ေျပာဆိုခ႔ပါတယ္။ ၉ဝ ျပည္႔ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကားက တင္းမာမူေတြအေပၚမွာ မူတည္ျပီးတခ်ိဳ႔ ဲ ျပည္တြင္ေရး ျပည္ပေရးေတြကိုအဲဒီ အမ်ိဳးမဆလ ရဲ႔ တစည ပါတီအႏိုင္မရဘဲ၊ ရဟန္းရွင္ လူ အခ်က္ေတြထ႔ဲသြင္းျပဌာန္းခဲ႔တာပါ။ ဥပမာ ယင္း သား ကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုျခဳံေရးေကာင္စီက ျပည္သ႔ူျပည္သူေတြန႔ဲ အတူ တပ္မေတာ္သားေတြရ႔ဲ အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ ဝင္တဦးဦး သို႔မဟုတ္ အစိုး လြတ္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္တို႔ထက္ေထာက္ခံမႈပါရသြားတဲ႔ အင္အယ္ဒီ ပါတီက အ ရအဖြ႔ဲဝင္တဦးဦး၏ တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေက်ာ္ျပီးလုပ္လာမဲ႔ အေနအထားမ်ိဳးမို႔ လံုးဝ မျဖစ္ျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ေတြ မ်ား အေပၚအေၾကာင္းျပဳ လ်က္ ယင္းတို႔အား သင္႔ တဲ႔ကိစၥပါ။ အေရးအရာကိစၥမွန္သမ်ွ အမ်ားဘာလုပ္ရမွနးမသိျဖစ္သြားျပီး အဲဒီတုန္းက ရွိေန တရားစြဲဆိုျခင္း၊အေရးယူျခင္းမရိွေစရလို႔ ္ ျပဌာန္း သေဘာဆႏၵန႔ဲ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ရမဲ႔အခါ လႊတ္ေသးတဲ႔ မဆလဥကၠဌၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ထားတာမ်ိဳးပါ။ ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္န႔ဲမျပီးဘဲ ေစာေစာကလံုျခံဳေရးမေက်နပ္လို႔ စစ္သားကတိတည္ခ်င္တ႔ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒထဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ ေကာင္စီက်မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လုပ္မ႔ဲသေဘာမ်ိဳးရိွေစာေမာင္ ကိုျဖဳတ္ပစ္ပါတယ္။ အာဏာ ဆက္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္နယ္ ေနပါတယ္။လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ မဲခြဲဖို႔ လိုအပ္လက္ကိုင္ထားခ်င္တ႔ဲ အခုလက္ရိွဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမႏွင္႔ ကိုယ္ပိုင္အပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရ စီ လာရင္လဲ မဲအမ်ားစု(၆)မဲကို စစ္တပ္ကယူထားျပီး ုၾကီးသန္းေရြကို ေခါင္းေဆာင္တင္ျပီး အင္အယ္ဒီ ရင္စုတို႔တြင္လဲ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သားမို႔ အေျခအေနအရ အရပ္သားပညာရွင္ကကို အာဏာလြဲမေပးဖို႔ ဆင္ၾကံၾကံ ပါေတာ႔တယ္။ ႏွင္႔ညိွႏိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္လို႔ထ႔ဲသြင္းျပဌာန္းထား သမၼတတက္ျဖစ္လာခဲ႔ရင္ေတာင္ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္းက ေနာက္တက္ေတြကို မင္း ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ဆို အဲဒီ႔ေနရာေတြမွာ ပါဘူး။တို႔ ဒိုင္ယာေလာ႔ ဆိုတ႔ဲ စကားမေျပာနဲ႔ ေျပာတဲ႔ ျပည္သူေတြကတိုက္ရိုက္ေရြး ေကာက္တင္ေျမာက္ သူတို႔ေၾကြးေၾကာ္ေနတဲ႔ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳေန႔ဟာ မင္းတို႔ စစ္တန္းလ်ားျပန္ရမဲ႔ေန႔ဘဲလို႔သတိ လိုက္တ႔ဲ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဘဲ ပါဝင္ရမွာျဖစ္ျပီး၊ ကြဲေရးတို႔ ျပည္ပၾသဇာခံမျဖစ္ေရးတို႔ကို မွီတင္းေနေပးခဲ႔ ပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီ စံႏုန္းနဲ႔လည္းကိုက္ညီမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္သူေတြရ့ဲ ဆႏၵန႔ဲနားလည္သေဘာေပါက္မႈအ အႏိုင္ရပါတီဟာ ဖြ႔စည္းပံုေရးဆြဲ ဖို႔ဘဲ တာ အခုလိုစစ္တပ္က၂၅%ဝင္ယူထားတာဟာ ဲ ျပည္ ေပၚမူတည္ျပီးလုပ္ေဆာင္မွဒီမိုကေရစီနည္းက်က်ဝန္ရွတယ္လို႔ေျပာျပီး ိ ၉၃ ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသား ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရးဆိုျပီး ဘန္းျပထားတာထက္ လို႔ဆိုႏိုင္မွာပါ။ အမ်ားဆႏၵ ဂရုျပဳစရာမလိုဘူးညီလာခံလုပ္ပါတယ္။ အင္အယ္ဒီ ကမေက်နပ္လို႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြန႔ဲအေပါင္းအပါေတြရ႔ဲ အကိ်ဳး စစ္တပ္ကနားလည္ျပီးသား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ခိုင္းညီလာခံတက္ေနရင္းကႏုတ္ထြက္သြားေတာ႔ ၉၆ စီးပြားကို ဆက္လက္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ အ တဲ႔အတိုင္းဘဲ လုပ္ရမယ္လို႔ အထက္စီးနဲ႔ အတင္းမွာညီလာခံရပ္သြားပါတယ္။ ၂ဝဝ၃ ခု ဒီပဲရင္း ကြက္ခ် စီမံ ထဲ႔သြင္းထားတာကပိုပါတယ္။ အၾကပ္ပုံစံလုပ္ေနတာဟာ ဒီမိုကေရစီ စံႏူန္းနဲ႔လုပ္ၾကံမႈ ၾကီးအျပီးမွာေတာ႔ လမ္းျပေျမပံု(၇) ဆင္႔ ျပည္ထဲေရးေအာက္က အေထြေထြ အုပ္ လံုးဝမကိုက္ညီပါဘူး။ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ရပါတယ္။၂ဝဝ၄ မွာ ညီလာ ခ်ဳပ္ေရး မူဳးေတြဟာ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔ အင္အယ္ဒီန႔ဲ အတိုက္အခံေတြ၊ တိုင္းရင္သားခံျပန္စျပီး အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ၂ဝဝ၈မွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးအဖြ႔ေတြမွာအတြင္းေရး ဲ ေတြန႔ဲ ႏိုင္ငံတကာက ဒါကိုဘဲေထာက္ျပေနတာပါ။အေခ်ာသတ္၊ ဆႏၵ ခံယူျပီးအတည္ျပဳဖို႔လုပ္ေတာ႔ မူဳးျဖစ္ရမယ္လို႔ ျပဌာန္းထားတာ၊ တရားစီရင္ေရး စစ္တပ္ထဲက ေအာက္ေျခအဆင္႔အရာရိွစစ္သည္အာလံုးသိၾကျပီးတဲ႔အတိုင္းနာဂစ္မုန္တိုင္းၾကီးဝင္ ကိစၥေတြမွာလဲ ျပည္နယ္တရားသူၾကီးခ်ဳပ္တို႔ တ ေတြနားလည္သေဘာေပါက္လာရင္ျပည္သူေတြန႔ဲေမြလူေတြသိန္းခ်ီေသပါတယ္။စစ္တပ္က မုန္တိုင္း ရားသူၾကီးတို႔ကို သမတကဘဲခန္႔ႏိုင္၊ စြဲခ်က္တင္ ပူေပါင္းျပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြရ့ဲအၾကံအစည္ ကိုဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးထက္ သူတို႔ကိုကယ္မ႔ဲ ဖြ႔ဲ ျဖဴတ္ခ်ႏိုင္တာမိ်ဳးျဖစ္ရမဲ႔အစား၊ ဒီလိုကိစၥေတြရ႔ဲ ဝိုင္းဝန္းတုိက္ဖ်က္မွ ျပည္သူ႔ေတြအေပၚ တာဝန္စည္းပံုကိုဘဲ ျပည္သူ ၉၂ ရာႏုန္းေက်ာ္က အဆံုးအျဖတ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္န႔ညိွ ဲ ေက် သူေတြျဖစ္လာပါလိမ္႔မယ္လို႔ ဆိုခ်င္ေၾကာင္းေထာက္ခံပါတယ္ဆိုျပီး အတင္းအတည္ျပဳလို႔ ႏိုင္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျပဌာန္းထားတာ ပါ ခင္ဗ်ား။၂ဝဝ၈ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံတ႔ဲ ၂ဝ၁ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲ ေတြဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရ့ဲ သမၼတထက္ပို ကိုျမတ္ႏိုး
  8. 8. Page 8 All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး) ေနျပည္ေတာ္-တိရစာၦန္ရံု ဥယ်ာဥ္မွ ၾကံ႕ ၂ ေကာင္ လြတ္ေန ေနျပည္ေတာ္-တိရစာၦန္ရံု အတြင္းရွိ ႀကံ့ျဖဴေတာ္ ၂ ေကာင္ ယမန္ေန႔ ည ၁၀ နာရီခန္႔က င

×