Asia2030 mam

1,045
-1

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,045
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • การพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 มีแนวคิดหลักที่ประยุกต์ใช้แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาให้เกิดดุลยภาพเชิงพลวัต เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ แนวคิดในแผนฯ 11 เน้นการสร้างสมดุลในทุกมิติ พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้างภูมิคุ้มกันภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดทำ ดำเนินการ และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ . ศ . 2570 “ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
 • Asia2030 mam

  1. 1. นำเสนอ รศ . ดร . ไว จามรมาน จัดทำโดย วิภาสิริ จันทร์สิริสถาพร 5302010029 มยุรี ประเทืองสุข 5302010219 สธนพัทธ์ ตรีธารธนไพศาล 5302010243 Asia 2030: ไทยกับประเทศอาเซียน Scenario Planning Jan 2010
  2. 2. Scenarios methodology- Key steps <ul><li>100 อันดับแรกของประเทศไทย </li></ul><ul><li>Identify industry in Asia events of the last 10 years </li></ul><ul><li>Identify key trends affective the next 20 years </li></ul><ul><li>Industry analysis </li></ul><ul><li>Corporate strategy </li></ul>
  3. 3. 100 อันดับแรกของประเทศไทย Company Profile, Vision and Mission <ul><li>บริษัทไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด ( มหาชน ) เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป และอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก </li></ul><ul><li>ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ซีเล็กทูน่า ปลาเส้นฟิชโช ชิคเก้นออฟเดอะซี นานามิ 3 เอ็ม ฯลฯ </li></ul><ul><li>มีโรงงานผลิต 2 แห่งที่จังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจครบวงจร ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารต้นทุน และการให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงดำเนินกลยุทธ์ขยายการลงทุนทั้งในแบบ Expansion และ Integration โดยเข้าลงทุนในบริษัทย่อยรวม 22 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศ และต่างประเทศ </li></ul><ul><li>พันธกิจ : </li></ul><ul><li>มีความรับผิดชอบ ได้รับความไว้วางใจ และการยอมรับจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกส่วน พร้อมสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน </li></ul><ul><li>สร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ และตราสินค้าเพื่อความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทยที่มีบทบาทบนเวทีอุตสาหกรรมอาหารทะเลในระดับโลก </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ : </li></ul><ul><li>มุ่งมั่นที่จะเป็น “พ่อครัวของโลก” เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการปรุงอาหาร มุ่งคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางอาหารใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง </li></ul>
  4. 4. <ul><li>S </li></ul><ul><li>เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ มีกำลังการผลิตรวมสูงถึง 590,000 ตันต่อปี ทำให้มี </li></ul><ul><li>ความสามารถในการผลิตได้รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญกับการบริหารงานในลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งธุรกิจเข้าด้วยกัน , มีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลกสูง เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ (Competitive Price) </li></ul><ul><li>ผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งมานาน มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการ </li></ul><ul><li>W </li></ul><ul><li>ราคาวัตถุดิบภายในประเทศไม่มีเสถียรภาพ , การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>O </li></ul><ul><li>ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีมาตรการเปิดเสรี และอำนวยความสะดวกในการค้าสินค้า และโอกาสทางการลงทุน ได้ให้ความสนใจในเรื่องสิทธิประโยชน์พิเศษทางศุลกากรที่จะเป็นศูนย์ และการขอใช้สิทธิประโยชน์จาก AFTA โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือ Form D ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าอาหารและข้าวในภูมิภาคเอเซียเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>T </li></ul><ul><li>มีการแข่งขันสูง โดยบริษัทยังไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตสูง และมีอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมากขึ้น </li></ul><ul><li>การถูกกีดกันด้วยมาตรการทางการค้าทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษี จากประเทศผู้นำเข้าหลักทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย </li></ul>SWOT analysis
  5. 5. Industry in Asia events of the last 9 years Economic Indicator Listing   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 GDP US$ 489.123 Billion US$ 472.718 Billion US$ 535.226 Billion US$ 606.873 Billion US$ 675.476 Billion US$ 751.991 Billion US$ 907.095 Billion US$ 1,080.84 Billion US$ 1,262.83 Billion US$ 1,248.16 Billion GDP (PPP) US$ 1,312.86 Billion US$ 1,380.16 Billion US$ 1,473.36 Billion US$ 1,591.54 Billion US$ 1,731.98 Billion US$ 1,879.98 Billion US$ 2,052.05 Billion US$ 2,243.53 Billion US$ 2,398.91 Billion US$ 2,465.88 Billion GDP Per Capita (PPP) US$ 2,947.66 US$ 3,052.58 US$ 3,212.27 US$ 3,420.26 US$ 3,665.38 US$ 3,922.50 US$ 4,226.26 US$ 4,559.24 US$ 4,809.10 US$ 4,875.88 GDP Share of World Total (PPP) 3.12% 3.14% 3.21% 3.27% 3.30% 3.33% 3.35% 3.39% 3.45% 3.52% Inflation (Average Consumer Price ) 2.43% 5.82% 5.61% 3.90% 4.67% 7.26% 8.06% 4.28% 9.26% 2.89% Inflation (End of Year) 4.85% 5.73% 5.06% 3.34% 5.49% 9.89% 4.99% 4.87% 7.87% 3.30% Import Volume of All Items Including Goods and Services 17.84% -6.39% 7.35% 3.17% 13.43% 10.67% 2.65% 7.25% 7.93% -11.10% Import Volumes of Goods Only 18.47% -6.46% 5.58% 4.77% 15.76% 12.69% 2.10% 5.84% 7.64% -13.84% Export Volume of All Items Including Goods and Services 16.22% -5.77% 6.29% 2.70% 8.71% 7.97% 6.89% 6.92% 1.88% -4.16% Export Volumes of Goods Only 17.26% -7.48% 4.23% 4.68% 8.76% 8.50% 5.72% 4.48% 2.85% -5.13%
  6. 6. Industry in Asia events of 2009 เปรียบเทียบการนำเข้า - ส่งออกของไทยกับประเทศคู่ค้า มูลค่านำเข้า - ส่งออกสินค้าระหว่างไทยกับอาเซียน
  7. 7. <ul><li>แนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 </li></ul><ul><li>ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน </li></ul><ul><li>2. คนเป็นศูนย์กลาง </li></ul><ul><li>3. สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ </li></ul><ul><li>4. ภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน </li></ul>2540 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 2564 2568 2570 วิกฤตเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงใหม่และโอกาสที่เผชิญหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก ( Q4/2551- ปัจจุบัน ) บริบทโลกภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำ 2. Global Rules & Multi Polar 3. ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 4. สังคมผู้สูงอายุ 5. ภาวะโลกร้อน 6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 7. การบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ 8. การค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ 9. การเมืองโลก วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 <ul><li>ประเด็นยุทธศาสตร์ </li></ul><ul><li>ของประเทศไทยที่สำคัญ </li></ul><ul><li>การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ </li></ul><ul><li>ภาคการเกษตรและภาคบริการมากขึ้น </li></ul><ul><li>2. การบริหารจัดการด้านการคลังจาก </li></ul><ul><li>ภาระหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นภายหลัง </li></ul><ul><li>วิกฤติเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>4. เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ </li></ul><ul><li>5. สังคมมีคุณภาพ </li></ul><ul><li>6. สังคมสมานฉันท์ </li></ul>สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมความรู้ การพัฒนาที่ยั่งยืน วิสัยทัศน์ ปี 2570 คนไทยดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความอยู่เย็นเป็นสุข และสามารถอยู่ในประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี ใช้แรงงานราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ทิศทางการพัฒนาในช่วงแผนฯ 11 จากวิสัยทัศน์ 2570 สู่แผนฯ 11 ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 30 สิงหาคม 2553
  8. 8. Trends affective the next 20 years Energy Forecast ที่มา : EIA World Energy Consumption World Oil Prices คาดว่าในปี 2030 ความต้องการพลังงานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 678 Quadrillion Btu ( เพิ่มขึ้นจากปี 2006 ที่ 44 % ) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นหลักจากประเทศ Non-OECD ( เพิ่มขึ้นจากปี 2 0 06 ที่ 104 % ) โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ทั้งนี้น้ำมันยังจะคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกในปี 2030 ( สัดส่วน 2006 36 % - 2030 32% ) ส่งผลให้ราคาน้ำมันยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่มา : EIA World Food Demand ที่มา : FAO World Food Production คาดว่าในปี 2030 ความต้องการอาหารจะเพิ่มสูงขึ้น 40 % ในขณะที่ความสามารถผลิตอาหารจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 35% จากผลกระทบภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน ภัยธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งปริมาณและความรุนแรง และความต้องการพืชพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10–35 % Food Forecast
  9. 9. Trends affective the next 20 years ผลจากการรวมตัวของโลก (Global Integration)
  10. 10. Corporate strategy <ul><li>จากการที่มีการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้อาเซียนจะสามารถรวมกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ส่งผลให้เป็นส่วนนึงในการช่วยขยายการค้าสินค้าในตลาดโลกได้มากขึ้น นอกจากนี้บรรยากาศทางการค้าและการลงทุนจะเป็นไปโดยเสรีมากขึ้น เนื่องจากมีการลงข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการลงทุนลงไป </li></ul><ul><li>การเชื่อมโยงกับประเทศภายนอก โดยเฉพาะประเทศคู่เจรจาต่างๆ จะง่ายขึ้น เนื่องจากว่าการสร้างฐานอำนาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน “ ASEAN One Voice” </li></ul><ul><li>ประโยชน์ของการเป็นสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้คาดการณ์ว่า การส่งออกสินค้าไทยไปอาเซียนจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 18 – 20% ต่อปี </li></ul>
  11. 11. <ul><li>ภาคผนวก </li></ul>
  12. 12. สมาชิกอาเซียน และ ปี พ . ศ . ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก
  13. 13. จำนวนประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน

  ×