Rural.development.electricity.myanmar1

148
-1

Published on

Rural Development Electricity in Myanmar

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
148
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rural.development.electricity.myanmar1

  1. 1. ျမန္မာထြက္ေပၚလာျပီး၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုလိုက္မွီရန္ Page 1/5 (ကမၻာ့ဘဏ္) ကမၻာ့ဘဏ္ဥ ကၠ႒၏ ျမန္မ ာႏိုင္င ံ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးခရီးစဥ္၊ လွ်ပ္စ စ္စီမ ံကိန္း အေၾကာင္း ္။ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၃၀ (၁၆)ႏွစ္အတြင ္ ေဒၚလာ ၂ဘီလွ်ံ စီမံကိန ္း အဆင့္ခြဲျပီး ေငြသံုးမည္၊ ၃ႏွစ္-ႏွစ္ရ ွည္ေ ခ်းေပးမည္ (တအိမ္ $100) ျမန္မ ာႏိုင္င ံရဲ့ အနာဂါတ္ ပိုမိုေ ကာင္းမြန ္မ ည္ယံုၾကည္ (ေဒၚျမတ္မ ာလာ) ၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ေ နာက္ပိုင ္းမွာ ျမန္မ ာ့ ႏိုင ္ငံေ ရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေ ျပာင္းလဲမႈၾကီး ျဖစ္လာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕အတူ၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၊ တိုင ္းျပည္တခါးဖြင့္ ႏိုင္င ံတကာ ျမန္မ ာႏိုင္င ံအသိအမွတ္ျပဳရန္ၾကိဳးစားေနခ်ိန္ ကမၻာဘဏ္ ဥကၠဥ ဂ်င္ေ ယာင္ကင္ (US$ 2 billion) စီမံကိန ္းေၾကျငာ * ႏိုင္င ံတကာအဆင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ ရွာက္မ ႈ *၂၀၃၀ မတိုင ္မီ ျမန္မ ာႏိုင ္ငံသားတိုင္း ခံစ ားႏိုင္ဖ ို႕ * လွ်ပ္စ စ္စ ြမ္းအင္မ ်ားကို ႏိုင္င ံသားတိုင ္း အသံုးခ်ႏိုင ္ဖို႕ * ထိုစ ီမ ံကိန္းေအာင္ျမင္မႈန ဲ႕အတူလူေ နမႈအဆင့္အတန္းျမင့္လာ * အလုပ ္အကိုင ္မ ်ား ႏွင ့္ စီးပြားေရးလုပ ္င န္းမ်ားပိုမိုေ ကာင္းမြန ္ေ စ " လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖင့္ လူမႈအသိုင္း အဝိုင္း ကို ေျပာင္း လဲသြားေစ ကေလး မ်ား ညအခါ စာၾကိဳးစားႏိုင္မည္။ ေစ်းဆိုင္မ်ားလည္း ညအခါ ဖြင့္ႏိုင္မည္၊ ေဆးခန္း မ်ားလည္း ညအခါ ဖြင့္ႏိုင္ျပီး ၊ လူမ်ား ၏ အသက္ ကိုကယ္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆင္း ရဲမြဲေတျခင္း ကို လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ရပ္တံ့ သြားေစမည္ ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ ဥကၠဌက ေျပာပါသည္။ " Presented by BLACK PEARL & MINGAL AR ONLINE, Moemaka.com မိန စ္ ယူၾတဳ ဗြီဒီယို Youtube 2 min v ideo (WB) ေဒၚျမတ္မာလာ၊ မူလတန္း ျပဆရာမ၊ ေညာင္တုန္း ျမိဳ႕နယ္၊ * သူ႕ေက်ာင္း မွကေလး မခ်မ္း သာေပမဲ့ပညာတတ္ေစခ်င္ * လူဦး ေရထူထပ္လွ်ပ္စစ္မရွိေသာ ေဒသ * ရင္ဖြင့္စကားသည္ ျမန္မာဆရာမ၂သိန္း ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ဆရာဝန္ေဒါက္တာလြမ္း ေဝ ေညာင္တုန္း * ေဆးခန္း ညဖက္ လူနာမ်ားကုသရန္လွ်ပ္စစ္မီး * ေရခဲေသတၱာတြင္ေလွာင္မထားႏိုင္ေဆးျပက္ * ျမိဳ႕ေပၚသြားကုရာ၊အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပမ္း ၊ ေသဆံုး * လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေက်းရြာမ်ားေရာက္ရွိေရး ေနဘုန္း လတ္ (ဘေလာက္ကာ) ျမန္မာ ICT * မိုဘိုင္း ဖုန္း ၊ အင္တာနက္ ၊ကြန္ျပဴတာ * လွ်ပ္စစ္မရႏိုင္လွ်င္ * ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဘာမွလုပ္မရေၾကာင္း http://www.youtube.com/watch?v=_iKyvR6htu0
  2. 2. ျမန္မ ာႏိုင္င ံသည္ အာရွအေရွ႕ဘက္ပိုင ္းအဆင္းရဲဆံုးႏိုင္င ံ ၇၀%လူဦးေရ (သန္းေပါင္း ၄၀ေက်ာ္ လွ်ပ္စ စ္ဓ ါတ္အားလိုင္းမရွိ၊ အေမွာင္ဘဝနဲ႕လွ်ပ္စ စ္မ ီးကို တခါတေလအလွည့္က်ရရွိတာသူတို႕အတြက္ဘာမွမ ထူးဆန္း အလြန ္ေ သးငယ္တဲ့ ေငြပ မာဏ (% of GDP) ပညာေရးနဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္အစိုးရဘတ္ဂ ်တ္ခ ်ေပးထား ၅ႏွစ ္ေ အာက္ကေလးသူင ယ္ ၃၅% ဟာ အဟာရမျပည့္ျခင္းကိုခံစ ားေနရ လုပ ္င န္းမ်ားအဆင္မ ေျပမႈ (ease of doing business) မွာလည္းကမၻာ့ႏိုင ္ငံ၁ ၈၉ ႏိုင္င ံမွာ အဆင့္ ၁၈၂ ျဖစ္ေ န သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မ ာအစိုးရသည္ အေျခအေနကို ေျပာင္းျပန္လွန္ရ န္ ၾကိဳးစားပါသည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မ ႈ (ကမၻာ့ဘဏ္ေ ဒသမန္ေ နဂ်ာ Shankar) ဓါတ္ေ ငြထုတ္လုပ ္ျခင္း၊ ဝန္ေ ဆာင္မ ႈမ ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေ ရးႏွင့္ သြင ္း/ထုတ္ကုန ္လုပ ္င န္းမ်ား ယမန္ႏ ွစ္က ၇.၂% တိုးတက္ေ စခဲ့သည္။ 2015 တြင္ ၉.၂% တိုးတက္ရ န္ မွန္းထားပါသည္ ျမန္မ ာအစိုးရပူးေပါင္းလုပ္ေ ဆာင္ရ ာ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ ္စုအပါအဝင္ ႏိုင္င ံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမားေရးႏွင ့္ စီးပြားေရးအခြင ့္အလမ္းမ်ားေဆာင္ရ ြက္ေ န တိုးတက္ႏ ႈန္းျမင့္ အိႏ ၷိယ၊တရုပ္ အိမ္န ီးခ်င္းႏိုင္င ံမ ်ားကိုမွီရ န္ အေလာတဆယ္ၾကိဳးစားေန အမ်ားၾကီးလုပ ္ရ မည္. ္ ကမၻာ့ဘဏ္ရ န္ကုန ္ရံုခ ြဲဖြင ့္ျပီး၁၈လကာလပရိုဂ ်က္၂ ခုႏွင ့္ေ ရပိုက္လုပ ္င န္းမ်ားစြာစတင္ခ ဲ့ ကုန ္က်ေငြမ ်ား ကမၻာ့ဘဏ္အုပ ္စ ု၏ အဆင္းရဲဆံုးေသာ ႏိုင္င ံမ ်ားရံပ ံုေ ငြ အိုင ္ဒီပ ီ IDP International Development Association ထိုရ ံပံုေ ငြ ပုဂ ၢလိကလုပ္င န္းအားေပးျမွင ့္တင္ရ န္ျဖစ္ျပီး၊ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမ ႈမ ်ားကိုအာဏာပိုင္မ ်ား၏ဝင္စြတ္ဖ က္မႈမ ်ားမွအာမခံ၊ ကာကြယ္ေ ပးေနပါသည္။ ဆင္းရဲမြဲေ တမႈIDP ရံပံုေ ငြမ ွ US$200 million ၂၀၃၀ မွာ Universal Health Coverage အထူးသျဖင့္မိန ္းမမ်ားနဲ႕ကေလးသူင ယ္မ ်ားသံုးမည္ ပိုက္ဆံေ ပးစရာမလိုပဲ ဆင္းရဲျပီး၊မက်န္းမာသူမ ်ားကို ကုသေပးမဲ့စ ီမံကိန ္းျဖစ္ ေနာက္ထပ္ US 80 million ေက်းရြာ၊လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္း၊ လမ္း၊ ေရရရွိေ ရးအတြက္သံုးမည္ US$ 31.5 million, ေက်းရြာတယ္လီဖ ုန္း၊ဆက္သြယ္ေ ရးရရွိဖ ို႕၊ US$ 30 million အေသးသံုးေငြေ ၾကးစီမ ံခ န္႕ခြဲဖို႕၊(ေခ်းေငြလုပ ္င န္း) US$ 60 million ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ဆုေ ပးဖို႕ စတဲ့ ပေရာဂ်က္ဘတ္ဂ ်တ္ခ ်ထားပါျပီ။ Page 2/5
  3. 3. Page 3/5 Expanding access to electricity in a country like Myanmar can help transform a society – children will be able to study at night, shops will stay open, and health clinics will have lights and energy to power life-saving technology. Electricity helps bring an end to poverty. World Bank Group President Jim Yong Kim S.Korea vs Myanmar (UN Ban Ki Moon, months long gove senior offciers study in S.Korea စြမ္းအင္မ ်ားအသံုးခ်ႏိုင္ဖ ို႕ကမၻာ့ဘဏ္က US$ 140 million ပရိုဂ ်က္၊ IFC ျမန္မ ာႏိုင ္ငံ တာဝန္ခ ံ Kumar မြန္ျပည္န ယ္ေ ခတ္မ ွီေ ရး၊လွ်ပ္စ စ္ဓ ါတ္အားတိုးခ်ဲ႕ေရးလုပ္ေ နျပီ၊ သဘာဝဓါတ္ေ ငြသံုးလွ်ပ္စ စ္ဓ ါတ္အား ထုတ္လုပ ္စ ြမ္းအား အဆ၂၅၀% တိုးတက္ေ စမည္ ဥပမာ သဘာဝဓါတ္ေ ငြတစ္အိုးလွ်ပ္စ စ္ ယူန စ္၁ ၀၀ထုတ္ရ ာမွ၊ ယူန စ္၂ ၅၀ တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ ္ႏ ိုင္မ ည္ မဟာဓါတ္အားလိုင္းကို ထည့္ႏိုင ္မ ည္ (Isolated Grid from E.P.C) ေရရွည္စီမ ံကိန္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စ စ္ရ ရွိေ ရးမဟာဗ်ဴဟာရွိရ မည္၊ စြမ္းအင္ရ ႏိုင္သမွ်ကိုထိုးထြင္းဥာဏ္ အသံုးခ်ရမည္ လွ်ပ္စ စ္ျဖန္႕ျဖဴးရန္ စိတ္ခ ်ရေသာ၊ေရရွည္အသံုးခံဝ န္ေ ဆာင္မ ႈ လူဥ ီးေရသန္း၆၀အတြက္ ႏွစ ္ရွည္စ ီမံကိန ္းဗ်ဴဟာ မဟာဓါတ္အားလိုင္းမရွိေ သာေနရာမ်ား ေနေရာင္၊ေလအား၊ေရအား စသည့္လွ်ပ္စ စ္ဓ ါတ္အားထုတ္လုပ ္ျခင္း အျခား ကမၻာ့ဘဏ္ေ ငြေ ၾကးအဖြဲ႕အစည္း IFC မွအေသးစား၊ေငြေ ခ်းလုပ ္င န္းငယ္ေ ပါင္း ၂သိန ္း အထူးသျဖင့္ မိန ္းမမ်ားေစ်းေရာင္း၊ဟင္းသီရ ြက္ေ ရာင္း၊မုန ္႕ေရာင္းလုပ္င န္းမ်ားအားေခ်းငွားေပးရန္ လုပ ္င န္းငယ္မ ်ားအတြက္ ေငြေ ခ်းအျမ တ္အစြန ္းရွိေ အာင္ကူညီ မိုက္ကရိုစီးပြားေရး မိန္မ မ်ားသည္ အိမ ္ေ ထာင္စ ားဝတ္ေ နေရးကိုအဓိကတႏိုင္ဝ င္ေ ငြ ရရွိေ စေရး လင္မ ယား၊ပညာေပး၊ အရင္းတိုးပြားးရန္ပ ညာေပး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေ ပးသည့္ပ ရိုဂ ်က္ ဆင္းရဲမြဲေ တမႈကို နည္းပါးသြားေစရန္အိမ ္တြင ္းမႈလုပ္င န္းမ်ားကိုကူညီျခင္း အဆိုပ ါ အေသးစားေငြေ ခ်းျခ င္းကို ျမန္မ ာႏိုင္င ံ စီမံဘ႑ာဝန္ၾကီးဌာနမွလည္းလုပ္ေ နဆဲ၊ ေအာင္ျမင္မႈန ည္းပါးေန
  4. 4. ျမန္မ ာလူထုအေျခခံလိုအပ္ခ ်က္မ ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေနရန္ Page 4/5 အေသးစားနွင ့္အလတ္စ ား လုပ္င န္းမ်ား SME Small & Medium Enterprises အားေကာင္းရန္ ထိုေ န႕အလုပ္ကိုင ္ မ်ားစြာ ေပၚလာမည္၊ ဆင္းရဲမြဲေ တမႈ ပေပ်ာက္ရ န္ လူအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းလုပ္ေ ဆာင္ကာ၊ ၾကြယ္ဝ လာေစမည့္ အေျခခံမ ူမ ်ားျဖ စ္သည္ ျမန္မ ာလွ်ပ္စ စ္ဝ န္ၾကီးဌာနႏွင့္ IFC ၏ အၾကံေ ပးျခ င္း၊ တိုင ္ပ င္မႈမ ်ားလုပ ္ေ ဆာင္ေ န ပုဂၢလိကလုပ ္င န္းရွင ္မ ်ားႏွင ့္ပူးေပါင္းျပီး လွ်ပ္စ စ္ ထုတ္လုပ ္၊ ျဖန္႕ျဖဴးရန္ လုပ္ေ ဆာင္ရ န္အေျခခံသေဘာတူခ ်က္မ ်ား ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ ်ားသည္ လွ်ပ္စ စ္ဓ ါတ္အားကို တစ္ယူန စ္ေ စ်းႏႈန ္းမွ်တစြာေရာင္းခ်ရန္ ျမိဳ႕ေနလူထုက တစ္ယူန စ္ ၇၀က်ပ္၊ ထိုေ စ်းႏႈန ္းျဖင့္ပ င္ထိုင ္း၊ ဗီယက္န မ္တြင္ေ ရာင္းခ်ေ ပး ျမန္မ ာေက်းရြာမ်ားလည္း ထိုႏ ႈန္းျဖင့္ေ ရာင္းခ်ႏိုင ္ရ န္ ေက်းလက္ေ ဒသမ်ား မီးလင္းျပီး၊ ၃ႏွစ ္ႏွင ့္ အရင္းေက်၊ အျမတ္ထြက္မ ည့္ေ နေရာင္ျခည္စ ြမ္းအင္ ဆက္သြယ္ေ ရးဥပေဒေျပ ာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ ်ားဆက္သြယ္ေ ရးတြင္ပ ါဝင္လာ အျခားႏိုင္င ံမ ်ား အသံုးသိပ ္မ ျပဳေ သာ မိုဘိုင ္းဖုန ္းဘဏ္စ နစ္သည္ ျမန္မ ာႏိုင္င ံတြင ္ လွ်င္ျမန္စြ တိုးတက္ေ န အေျခအေနအရ၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏ ွံမႈမ ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းရွိ ပုဂ ၢလိကလုပ ္င န္းေလးမ်ားစြာအထူးလိုအပ္ေ န ေလာင္စ ာဆီလုပ ္င န္းျပဳျပင္ေ ျပာင္းလဲမ ႈလည္းအထူးလိုအပ္ေ န ထိုလုပ ္င န္းမ်ား S&M အတြက္၊ အာဏာရွိသူမ ်ားကလုပ ္င န္းအပိုင ္စီး၊ ပ်က္ျပားေအာင္မ လုပ္ရ န္၊ ကမၻာ့ဘဏ္အကာကြယ္ေ ပး၊ အာမခံေ ပးျခင္းလုပ ္ေ ဆာင္ေ နပ Political Risk စိုးရိမ္ရ ပါကကမၻာ့ဘဏ္ ေအးဂ်င့္ Multilateral Investment Guarantee Agency ကိုဆက္သြယ္ရ န္ ျမန္မ ာ ျပည္သူလူထုသည္ ျပဳျပင္ေ ျပာင္းလဲမႈအတြက္ အထူး အားသန္ေ န၊ လုပ ္ခ ်င္စိတ္အားၾကီးေန ထိုအခ်က္သည္ ႏိုင ္ငံအစိုးရအတြက္ - အခြင ့္အေရးၾကီးျဖစ္သလို၊ - ရင္ဆိုင ္ရ မည့္ စိမ္ေ ခၚခ်က္ၾကီး IFC ျမန္မ ာႏိုင ္ငံ တာဝန္ခ ံ Kumar
  5. 5. နိဂံုး -ကမၻာဘဏ္ ဖြံ႕ျဖိဳ းမႈအကူညီ Page 5/5 အထက္ပ ါကမၻာဘဏ္မ ွထုတ္ျပန္ခ ်က္ ကမၻာ့ဘဏ္ ဝက္ဆိုဒ္ www.worldbank.org ဇႏၷဝ ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၄ Myanmar Government ျမန္မာႏိုင္ငံအသစ္ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေက်းရြာသံုး ရာကို တစ္ရြာ သိန္း ၁၀၀၀၊ စုစုေပါင္း သိန္း ၃၀၀၀၀၀ (ကန္ေဒၚလာ ၃သန္း) စတင္သံုး စြဲေန World Bankၽ ေဒၚလာသန္း တစ္ေထာင္ လက္ရွိ ျမန္မာ့တမ်ိဳးသားလံုး ထုတ္ကုန္၏ 2% of GDP အဝီစီေရတတြင္း ကို ၁၀သိန္း ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ 1000w ကို က်ပ္၁၅သိန္း မွ်သာ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႕ပညာနည္း ပါမႈ စိမ့္ဝင္ေနမႈကို ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရန္ (ဘုန္း ၾကီး ေက်ာင္း ၊ စာသင္ေက်ာင္း) ဥပမာ ..ရြာလမ္း လမ္း ပ်က္သြားလို႕ ႏွစ္စဥ္ ဖာေထးသံုး လိုက္ ေနတဲ့သေဘာ ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႕ ျမန္မာအစိုး ရက သိရွိ၊ ျပဳျပင္ေနပါသည္။ ကမၻာ့ပ ညာရွင ္မ ်ား အၾကံဥ ာဏ္ကိုလက္ခ ံရ န္ အဓိက ျမန္မ ာ့န ည္းျမန္မ ာဟန္သည္ ယခုအခ်ိန္သည္ေ လွ်ာ့ရ န္။ အာဏာရွိသူမ ်ားအလြန္၊ စီးပြားမလုပ ္ရ န္ အားကစားပြဲျဖင့္ ျမန္မ ာမ်ား စိတ္ဓ ါတ္ျမင့္လာသျဖင့္ ဆုေ ငြခ ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ ေျမကြက္၊ အိမ ္ ေပးျခ င္း ၂၀၁၃ ဘတ္ဂ ်တ္ လိုေ ငြမ ်ားစြာရွိ၊အရံေ ငြေ ၾကးက်ဆင္းသြား ႏိုင္င ံတကာ ေငြေ ၾကးဌာနမွ IMF ေငြစ ကၠဴထပ္မ ရိုက္ႏွိပ ္ရ န္သတိေ ပးျခ င္း (Advice) ကမၻာ့ဘဏ္ လွ်ပ္စ စ္ျပသနာ ပုဂ ၢလိကစီးပြားလုပ ္ရ န္ ျမိဳ႕နယ္ေ ဒသခံတကယ္လုပ ္မ ည့္ ပုဂ ၢလိကလုပ ္င န္းရွင္ SME မ်ား ေငြေ ၾကး၊ နည္းပညာအကူညီေ ပးျခင္း ျပည္ပ မွ လွ်ပ္စ စ္ဓ ါတ္အားထုတ္စ က္ အခြန္မ ဲ့တင္သြင ္းခြင ့္၊ ေလာင္စ ာဆီ (သို႕မဟုတ္) သဘာဝဓါတ္ေ ငြ အစိုးရမွ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင ္ျပီး၊ အခ်ိန ္တိုအတြင ္ ေျပလည္သြားနိုင ္ေ ရး ေစ်းၾကီးေသာလွ်ပ္စ စ္ကို ဝယ္သံုးေနျခင္းမရွိေ စရန္ (တရုပ ္၊ ဗီယက္န မ္၊ ထိုင ္း လွ်ပ္စ စ္ေ စ်းႏႈန္း လူင ယ္လူရြယ္မ ်ားသည္ စာရိတၱ မွန္ကန္စြာ ေက်းလက္ဖ ြံ႕ျဖိဳးေရးသာမက၊ ျမိဳ႕ျပ၊ စက္မႈ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ ္ေ ဆာင္ႏိုင ္ရ န္ စာရိတၱပ ညာကို အစိုးရ စာသင္ေ က်ာင္းမ်ားႏွင ့္ ဘုန ္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွသာ ထိေ ရာက္စြာ သင္ၾကားရန္ IFI Watch (88 generation) အဖြဲ႕လည္း ပါဝင္ေ ဆာင္ရြက္ေ နျပီး၊ ျမန္မ ာႏိုင ္ငံ အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ား စာရိတၱ စံန မူန ာ
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×