Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Kesusasteraan melayu

on

 • 1,857 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,857
Views on SlideShare
1,668
Embed Views
189

Actions

Likes
1
Downloads
35
Comments
0

5 Embeds 189

http://tunasastera-cermin-diri.blogspot.com 181
http://www.tunasastera-cermin-diri.blogspot.com 3
http://tunasastera-cermin-diri.blogspot.sg 3
http://tunasastera-cermin-diri.blogspot.co.uk 1
http://tunasastera-cermin-diri.blogspot.kr 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kesusasteraan melayu Kesusasteraan melayu Presentation Transcript

 • KESUSASTERAAN MELAYU
  Kajiansajak “KaudanAku” karyaA.Rahim Hamid dalamAntologiSajakCerminDiri
 • HuraianMaksud
  Dalamusahamemberimaksud, kitamempunyaikebebasanuntukmentafsirmaksudmengikutkefahamanmasing-masing.
  Saturangkaphendaklahdihuraidalamsatuperenggandenganhuraian yang jelasdanterperinci.
  HURAIAN MAKSUD KESELURUHAN SAJAK
  Sajakinimengisahkantentangseorangbapa yang sangatkasihkananak-anaknya. Diamenginginkananak-anaknyaberkelakuanbaiknamunsebaliknyaanaktersebutmenjadinakaldantidakmenurutkata. Anak-anaknyasemakinberkelakuanliar namunbapaituhanyamampumemandangkelakuananak-anaknyatanpamembuatapa-apa. Jiran yang memerhatimemujiakansikapbapa yang baikhatiitu. Akhirnya, bapaitumenyisihkandirinyadengananak-anaknyakeranadiatidaklagidiperdulikanolehanak-anaknya.
 • HURAIAN MAKSUD SETIAP RANGKAP
  • RANGKAP 1:
  Seorangbapa yang inginmenjadipemurahdanpengasihterhadapanak-anaknya. Diamenginginkananak-anaknyaberkelakuanbaiknamunsebaliknyaanaktersebutmenjadinakaldantidakmenurut kata. Sungguhpunkelakuananaknyasedemikianrupa, bapatersebuttetapberlembut, mengalahdanmenurutsahajaakankemahuananak-anaknya.
 • RANGKAP 2:
  Di rumah, anak-anaknyamulaimeninggikansuarakepadabapaitudantidakmahumendengarsegalanasihatdanteguran yang diberikanolehbapa. Bapaituhanyamampumemandangkelakuananak-anaknyatanpamembuatapa-apa. Jiran yang memerhatimemujiakansikapbapa yang baikhatiitu. Walaupunbapaitusenangmenerimapujiantersebut, akantetapi di benakhatinyadiamerasasunyidanberdukakeranadiatidakdapatmelakukanapa-apalagiuntukmendidikanak-anaknyaitusupayaberkelakuanbaik.
 • RANGKAP 3:
  Anak-anakitusemakin liar dandanberanimengikutiajaran yang bertentangandengan agama Islam. Bapatersedarbahawadiatidakberkemampuanuntukmemperbetulkankeadaan yang semakinteruk. Sementaraitu, anakperempuan pula telahmelakukanperbuatan yang dikutukoleh Allah denganbangsaasingsehinggamelahirkananakluarnikah. Jirannyamasihmengatakanbapaitubaikhatiwalaupunpadahakikatnyabapaitumerasasemakinkecewadanmaluatasperilakuburukanak-anaknya.
 • RANGKAP 4:
  Keadaan yang berlakupadabapadananak-anaknyamenyebabkanhubunganmenjadirengangdanterpisah. Si Bapatidaklagidipedulikanolehanak-anaknya. Kini, sibapasemakintuadanuzur. Akhirnya, dia pun menyisihkandirinyadarianak-anaknya yang tidakbermoralitu.
 • PROSA SAJAK
  MEMPROSA SAJAK KAU DAN AKU
  Kauadalahbapa yang inginjadipemurahdanjuakauadalahbapa yang inginmenjadipengasih. Kini, jadilahanakmuseoranganakperkasa yang gagahdanmemilikimatabolanyaapi yang merah. Dan kau pun menjadililin yang melembutkan.
   
  Di dalamrumahmu,anak-anakmulebihbersuaralantangnamunmatamuhanyamampuberkelip-kelipcuma. Walaubagaimanapun, jiranmasihmengatakanbahawakausangatbaikhatidansenanghatimumenerimapujiantersebut. Kini,kau pun semakinterasasunyi.
   
  Anak-anakmumenjadisemakinberanidanmulaiberguru liar padagagak-gagakhitam di rimba.Dan barukausedarkinibahawalangkahmusemakinterbelenggu. Sementaraitu,anakmusimanis pula pulangbersamadengancucumuyang berambutwarnaperang. Sunggguhpunbegitu, jiranmasihmengatakankaumemangbaikhatisedangkanhatimusemakindilandapilu.
  Beginilahlumrahnyaalam, kau pun telahtersisihdarianak-anakmu. Di perlabuhanwaktu,kauberada di sisiku di sepanjanghujungperjalananmudanaku pun terpisah.
  Memprosapuisiberbezadenganmentafsirkanataumemberimaksud. Gantinamadiriperludikekalkan (tidakbolehditukar).
  Contohnyajikapenyajakmenggunakanperkataanaku, kaudan kami, makaperkataantersebutperludikekalkan. Begitujugadengangantinamatempat.
  Tugasmemprosahanyamengubahkanbahasapuisikepadabahasaprosakaranganbiasa.
 • BENTUK SAJAK
  RANGKAP: Pelajarperlumenyatakanberapajumlahrangkapbagisesebuahsajakitu.
  BARIS: Pelajarperlumenyatakanjumlahbarisdalamsaturangkapbesertanamanya. Misalnya: monoton (1 baris), distikon (2 baris), terzina (3 baris) dansebagainya.
  SUKUKATA: Pelajarperlumenyatakansuku kata yang paling pendekdan yang paling panjangbagisesebuahsajakitu.
  RIMA: Rima akhirmerujukkepadahurufterakhirbagisetiapbarisdalamsetiaprangkap. Kemudiandinyatakanmenggunakan format a/b/c/d/e.
  Bentuksajakitumerujukkepadaluaranataufizikalsajaksebelummenyelamikandungansajakitu.
  Perkara yang diberiperhatiandalammenganalisisbentuksajakialahrangkap, baris, suku kata danrima.
 • Sajakinimempunyaiempatrangkap. Rangkapsatumempunyaienambaris (sekstet). Rangkapduamempunyaienambaris (sekstet). Rangkaptigamempunyaisembilanbaris. Rangkapempatmempunyailima baris (quint).
  Jumlahsukukata yang paling pendekialahempatsuku kata. Contohnya, Di/rum/ah/mu/ (R2, B1). Jumlahsukukata yang paling panjangialah lima belassuku kata. Contohnya, kau/a/da/lah/ba/pa/ya/ng/ing/in/ja/di/pe/mu/rah (R1, B1).
  Rima akhirbagirangkapsatuialaha/a/b/c/c/d. Rangkapduaialaha/b/c/d/d/d. Rangkapketigaialaha/b/c/a/d/e/e/a/ddanrangkapkeempatialaha/b/b/b/c.
  Kesimpulannya, sajakinibebasdantidakterpengaruhdaripuisi lama samaadadarisegijumlahbarisdalamserangkap, jumlahsukukatadanrimaakhirnya.
  BENTUK SAJAK “KAU DAN AKU”
 • TEMA
  TEMA:
  Kegagalanseorangbapadalammendidikanak-anak yang tidakberakhlak
  Penjelasannya:
  Seorangbapamerasakesalataskelakuananak-anaknya yang semakinterpesongdantidakbermoral. Demi kasihnyaterhadapanak-anaknya, diasanggupmengalahdanmenurutiapasajakeinginananak-anaknya. Diahanyamampuberdiamdirimelihatkerenahanak-anaknya yang semakin liar itu. Anaklelakitelahmengikutiajaran yang bertentangandengan agama Islam dananakperempuan pula telahmelahirkananakluarnikah. Tatkalakeadaanmenjadisemakinteruk, diatersedarbahawatingkahlakuanak-anaknyatidaklagidapatdiperbetulkan. Hatisibapamenjadipiludanmulaimembawadirinyajauhdarianak-anaknya. Diagagalmendidikanak-anaknyasupayaberkelakuanbaik.
  Temadiperolehimelaluihuraianmaksuddanpersoalan-persoalan yang terdapatdalamsajakitu. Dalamhalini, persoalan yang paling pentingbolehdisimpulkanmenjadisebuahtema.
 • PERSOALAN
  Persoalan yang timbuldalamsajak “kaudanaku” ialah:
  1. Kasihsayang ayah terhadapanak-anaknya
  -Seorangbapa yang sangatmengasihianaknyasehinggasanggupmengalahdanmenurutikemahuananak-anaknya yang nakal.
  2.Kekesalan seorangbapaterhadapanaknya
  -seorangbapamerasakecewaterhadapanak-anaknya yang berkelakuantidakbermoraldantidakberakhlak.
  3. Anakyang tidakmenurut kata danmenyisihkan orang tuanya
  -anak-anak yang telahmulaimelampauibatasansehinggaberanimeninggikansuaradantidakmahumendengarnasihatdari orang tuanya
  Sesebuahsajakselalunyamempunyaisatuataubeberapapersoalan yang cubadiketengahkanolehpenulisnya. Biasanyasaturangkapmengandungisatupersoalan.
  Untukmendapatkanpersoalan, langkahawal yang perludilakukanialahmemberikanmaksudkeseluruhansajak
 • PERUTUSAN
  Antaraperutusan yang dapatdiambildarisajak “kaudanaku”:
  1. Sebagaiketuakeluarga, seorangbapaharusbersikaptegasdalammenanganisoalanak-anaknya. Apabilaanakmelakukansesuatukelakuan yang tidakbaik, bapamestimeneguranaktersebutdanbukanmendiamkandirisahaja.
  2. Ibubapahendaklahmendidikanak-anakmerekadenganbaikdanmengasuhmerekadengannilai-nilaidanakhlak yang mulia.
  3. Seoranganakhendaklahmenurutiperintahdan kata, menerimategurandenganbaikdantidaksekali-kali menderhakakepada orang tuanya. Merekahendaklahmenghormati orang tuanyadanberkelakuanbaikkepadamereka.
  Perutusanjugadikenalisebagaipengajaran.
  Selepasmentafsirmaksudsajak, pelajarperlumencariapakahpengajaran di sebaliksajakitudibuat.
  Perutusansajakitubolehdiambilmelaluisajaksamaada yang bersifatlangsungatautidaklangsung
 • corak
  Elegi - kesedihandankekecewaanbapaterhadapkelakuananak-anak yang melampauibatasandantidakmenghormatibapanyalagi. Contohnya: Di rumah, anak-anaknyamulaimeninggikansuarakepadabapaitudantidakmahumendengarsegalanasihatdanteguran yang diberikanolehbapa. Bapaituhanyamampumemandangkelakuananak-anaknyatanpamembuatapa-apa.
  *ELEGI-Bermaksudsajak yang menekankankepadaratapan, hiba, pilu, duka, sedih, rindu, kesal, kecewa, hampadansebagainyaterhadapsesuatuperistiwamahupunkehidupannya.
  Coraksesebuahsajakdapatdikenalpastisetelahpelajarbenar-benarmembacadanmendalaminyadenganpenghayatan yang baik.
  Biasanyacorakdapatdikesansetelahseseorangdapatmengetahuimaksud, persoalandantema.
  Iajugadihubungkandengan motif ataupengajaransajakitu. Antaracorakdalamsajakialahsatira, ode, epigram, elergidanhimne.
 • NADA
  Kecewadanhampa- memperlihatkanperasaankecewadanhilangharapanseorangbapaterhadapanak-anaknya. Contohnya: Si bapamerasapilukeranaanak-anaknyasemakin liar dananakperempuannyatelahmelakukanperbuatan yang dikutuksehinggamelahirkananakluarnikah. Diatidaklagiberkemampuanuntukmemperbetulkankeadaan yang semakinteruklaludiameninggalkananak-anaknya.
  *Kecewadanhampa – Nada inibiasanyaterdapatdalamsajak yang memperlihatkanperasaanputusasadanhilangharapan. Diksi yang dipilihbernadarendahdanlembutbagimengimbangiemosikecewaatauhampaitu.
  Iadikaitkandengansikapatausemangatpenyajakketikamengungkapkanisidalamsajaknya.
  Antaranada yang selaludigunakanadalahsepertiprotes, kecewadanhampa, semangatdanharapan, simpati, sinisdanromantis
 • ALIRAN
  Realismeiaitunyatamemangterdapatsesetengahanak-anak yang tidaklagimenghormatikepada orang tuanya. Di sampingitu, memangterdapatjugasesetengah orang tua yang gagaldalammendidikanak-anakmereka.
  Didaktisismeiaitumendidikmasyarakatsupayamemberiperhatiankepadaanakdalamsoalmenberikasihsayang. Ibubapaperlutegasterhadapanak-anakmerekasekiranyamerekamelakukansesuatuperbuatan yang tidakbaik.
  *Realisme-Aliraninimengungkapkankehidupansecara real ataubenarseperti yang dapatdilihatdalamkehidupansebenaratauseharian.
  Didaktisme- Aliraninimerujukkepadamaksudmengajar, membimbing, menasihati, mengajakkepadakebaikandanmenjadiperbandinganuntukikutanpembaca.
  Aliranmerujukkepadaseluruh idea yang disampaikandalamsesebuahsajaksecarakeseluruhan. Alirandapatdikesansetelahmemahamimaksudsajak.
  Antaraaliran-aliranituialahrealisme, simbolisme, humanisme, naturalisme, didaktismedanidealisme
 • A. Asonasi- pengulanganhurufvokaldalamsatubaris
  Contohnya: kauadalahbapa yang inginjadipengasih (vokala), kaudi sisiku di hujungperjalananmu (vocal u)
  B. Aliterasi- pengulanganhurufkonsonandalamsatubarisContohnya: Matamumampuberkelip-kelipcuma (konsonan m)
  C. Repitasi- pengulangan kata di mana-mana. Contohnya: Kau, mu, anak-anakmu
  D. Simbolik- kata perlambangan. Contohnya:
  Api( R1 B5): marah, bahayadankejahatan
  Merah (R1 B5):bahayadangarang
  Gagak-gagak (R3 B3): kejahatan
  E. Gandaan- kata yang berganda
  Contohnya:
  Anak-anak (R2 B2)
  Berkelip-kelip (R2 B3)
  Gagak-gagak (R3 B3)
  GAYA BAHASA
  Gaya Bahasamerujukkepadabahasa yang digunakanolehpenyajakdalamsajaknya.
  Antaraaspek-aspek yang perludiperhatikanialahdiksi, frasa, unsurperbandingandanunsurpengulangan
 • SEKIAN, TERIMA KASIH