• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
279
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Η εκπόνηςη σηρ επγαςίαρ ππαγμασοποιήθηκε από σιρ υοισήσπιερ σοτ ΣΕΕΑΠΗ Πασπών : Κανελλάκη Μαπία με ΑΜ:4392 Έσορ: Γ Καςιμάση Μαπία-Χπιςσίνα με ΑΜ:4397 Έσορ: Γ
 • 2.  Διαδίκστο ή Ίνσεπνεσ (Ιnternet): «είναι ένα επικοινψνιακό δίκστο ηλεκσπονικών τπολογιςσών, ποτ επισπέπει σην ανσαλλαγή δεδομένψν μεσαξύ οποιοτδήποσε διαςτνδεδεμένοτ τπολογιςσή. Η σεφνολογία σοτ είναι κτπίψρ βαςιςμένη ςσην διαςύνδεςη επιμέποτρ δικσύψν ανά σον κόςμο και πολτάπιθμα σεφνολογικά ππψσόκολλα, με κύπιο σο TCP/IP».(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE% B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF). Διαδίκστο ή ίνσεπνεσ (Internet): « δίκστο διαςτνδεδεμένψν, ανεξάπσησψν μεσαξύ σοτρ δικσύψν τπολογιςσών σα οποία επικοινψνούν μεσαξύ σοτρ φπηςιμοποιώνσαρ σα ππψσόκολλα δικσύψςηρ TCP/IP». (Σςέλιορ,2007:88)
 • 3.  Παγκόςμιορ Ιςσόρ (Σςέλιορ, 2007:88) Ηλεκσπονικό σαφτδπομείο(ο.π.) ΢τςσήμασα P2P(ο.π.) Ππψσόκολλο μεσαυοπάρ απφείψν (Σςέλιορ, 2007:89) Άμεςο μήντμα (ο.π.) Σηλευψνία διαδικσύοτ (ο.π.) Οι ομάδερ ςτζησήςεψν (newsgroups)(www.wikipedia.gr) Η διαμοίπαςη απφείψν (file sharing)(ο.π.) Η επιυόπσψςη απφείψν (file transfer) (ο.π.)
 • 4. ΑΡΝΗΣΙΚΕ΢ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ΢ ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ (1/3) Εθιςμόρ ςσο διαδίκστο : Κίνδτνορ για σην διασήπηςη με επιπσώςειρ: και σην επιβίψςη γλψςςών μειονοσικών πληθτςμών«σην κοινψνική απόςτπςη, από σην φπήςη σηρ ακαδημαωκή αποστφία αγγλικήρ γλώςςαρ ςσονδιασαπαφή οικογενειακών κτβεπνοφώπο. ςφέςεψν, ςτζτγικά πποβλήμασα, διαζύγιο, πήξη υιλικών ςφέςεψν,οικονομικά φπέη, απόλτςη http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/ Tutorials-InternetSocialConsequences- από σην επγαςία», 1.htmlhttp://www.mycampus.gr/my_news/a nalusi/internet_addiction.html .
 • 5. ΑΡΝΗΣΙΚΕ΢ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ΢ ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ (2/3) Ηλεκσπονικό έγκλημα και «Identity theft»-παπαβίαςη πποςψπικού αποππήσοτ και τποκλοπήδεδομένψν και απφείψν σοτ φπήςση μέςψ κάποιψνππογπαμμάσψν παπακολούθηςηρ,spyware.(Λαγούσηρ,Σςοτκαλάρ,2010:25),http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-InternetSocialConsequences-1.html-διακίνηςη παιδικήρ ποπνογπαυίαρ και πασςιςσικούτλικού, (Σςέλιορ,2007:127)-απάση, κακόβοτλερ ενέπγειερ όπψρ η διαφείπιςη καικασαςσπουή πποςψπικών απφείψν και δεδομένψν σψνφπηςσών ςσον τπολογιςσή, επίθεςη από ιοτρ κσλ. (ο.π.)
 • 6. ΑΡΝΗΣΙΚΕ΢ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ΢ ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ (3/3) Πληπουόπηςη-ενημέπψςη: αναληθείρ πληπουοπίερ,Εκπαίδετςη: στπική ςφέςη άςκηςη εξοτςίαρ, πποςανασολιςμόρ καιμαθησή-δαςκάλοτ, εμπόδιο φειπαγώγηςη κοινήρςση δημιοτπγικόσησα σοτ γνώμηρ ππορ μίαμαθησή, μη ομαδικόσησα κασεύθτνςη, σεπάςσιορ(σπόπορ φπήςηρ όγκορ πληπουοπιών.διαδικσύοτ), (Σςέλιορ,2007). http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutori als/Tutorials- InternetSocialConsequences- 1.html
 • 7. • Εκπαίδετςη :εξ’ αποςσάςεψρ εκπαίδετςη, (ςύγφπονη & αςύγφπονη), φπήςη ΣΠΕ ςσην εκπαιδετσική διαδικαςία, ατξημένο ενδιαυέπον μαθησών. (Λαγούσηρ,Σςοτκαλάρ,2010)• Δτνασόσησα ςτγκένσπψςη πποςψπικών δεδομένψν και ςσοιφείψν σψν πολισών μιαρ κοινψνίαρ ςε διάυοποτρ υοπείρ όπψρ,Δήμοτρ, Νομαπφίερ, Σπάπεζερ, ΔΟΤ, κσλ.,(www.learner.gr/Lykeio/B_L/ComTech_B_L/Ch03/.../Ch03_Le c02.pdf)
 • 8. Ηλεκσπονικά βιβλία και ηλεκσπονικέρεγκτκλοπαίδειερ : εύκολη εύπεςηπληπουοπιών, ετκολόσεπη ππόςβαςη ςε ομάδερ φπηςσών με βιβλία, επιςσημονικά κοινά ενδιαυέπονσαι πεπιοδικά, κλπ. και δπαςσηπιόσησερ: (Λαγούσηρ,Σςοτκαλάρ, οπγάνψςη ςε 2010) κοινόσησερ, blogs, (ο. π.).
 • 9. Επγαςία :επγοδόσερ έφοτν σο πλεονέκσημα να ελέγξοτν σο ππουίλ σψν τποχήυιψν επγαζομένψν σοτρ ςτλλέγονσαρ πληπουοπίερ μέςα από ςελίδερ κοινψνικήρ δικσύψςηρ (π.φfacebook),(http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials- InternetSocialConsequences-1.html) Ψτφαγψγία: ηλεκσπονικά παιφνίδια, διαδικστακό παδιόυψνο, επικπάσηςη σψν βίνσεο κάθε είδοτρ (http://www.youtube.com). (Λαγούσηρ,Σςοτκαλάρ,2010:48)
 • 10. Δψπεάν ενημέπψςηπολισών : ππόςβαςη ςε E-buy : ππόςβαςηευημεπίδερ, πεπιοδικά ςε μεγάλη γκάμα (παγκόςμια), ειδήςειρ πποωόνσψν, δτνασ και κάθε μοπυή όσησα αγοπάρ και πληπουοπίαρ.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE ςύγκπιςη σιμών.%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE% http://www.ebuying.tv/AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B F
 • 11. http://www.tlife.gr/default.php?pname=Tags&tag=%CE %99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9D %CE%95%CE%A4Λαγούτης,Τσουκαλάς,2010:18 http://www.dreamstime.com/internet- music-image2006966
 • 12. Εθιςμόρ : αλλαγή ςση ςτμπεπιυοπά, ςύνδπομο ςσέπηςηρ, οξτθτμία-νετπικόσησα, ατξανόμενοάγφορ, θτμόρ, αδιαυοπία, κασάθλιχη, ενοφέρ, πα ποπμησικόσησα, διασαπαφέρ διασπουήρ, ύπνοτ, πονοκέυαλοι, άπνηςη παπαδοφήρ σψν απνησικών ςημαδιών.(Λαγούσηρ,Σςοτκαλάρ,2010:20), http://www.mycampus.gr/my_news/a nalusi/internet_addiction.html Τπεππληπουόπηςη : κασαιγιςμόρ πληπουοπιών δημιοτπγεί άγφορ, ένσαςη,αναςυάλεια, «΢ύνδπομο Πληπουοπιακήρ Κόπψςηρ», http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials- InternetSocialConsequences-1.html
 • 13. Εκυοβιςμόρ «Cyberbullying»:• αναυέπεσαι ςση φπήςη ηλεκσπονικών μέςψν επικοινψνίαρ και νέψν σεφνολογιών για να τποςσηπίξει σην κακόβοτλη ςτνεφόμενη ςτμπεπιυοπά ενόρ ασόμοτ ή μίαρ ομάδαρ ποτ έφει ψρ ςσόφο σην ππόκληςη κακού ςε κάποιο άλλο άσομο και σην απόκσηςη ολοκληπψσικού έλεγφοτ και εξοτςίαρ πάνψ σοτ. http://2gymzefyr.att.sch.gr/Portal/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=309:cyberbull&catid=1:latest- news&Itemid=63
 • 14. Ψτφαγψγία : φαλάπψςη, επικοινψνία –δικσύψςη, αίςθημα ετυοπίαρ (ηλεκσπονικά παιφνίδια, μοτςική, παπακολούθηςη σαινιών,κσλ).(Λαγούσηρ,Σςοτκαλάρ,2010:48) ΢ελίδερ κοινψνικήρ δτκσίψςηρ – blogs : μέςψ ατσών σψν ςελίδψν, άσομα ποτ ανσιμεσψπίζοτν κάποιο ππόβλημα μποπούν να νιώςοτν καλύσεπα και ανακούυιςη επικοινψνώνσαρ με άλλα άσομα ποτ ανσιμεσψπίζοτν παπόμοια πποβλήμασα, (Facebook,twitter,space,blogs, fo rums, κσλ).(ο.π.).
 • 15. 20,6Ηλεκηρονικό ηατσδρομείο (e- 21,2 mail) 20,6 19,1Αναζήηηζη πληροθοριών για 17,6 προϊόνηα και σπηρεζίες 17,3 13,4 Ενημέρωζη (Νέα, Καιρός, 15,2 Αθληηικά) 16,6 10,6 11,4 Εθνικό Δίκησο Έρεσνας και Ψσταγωγία - παιτνίδια 10,3 Τετνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε. 8,4 http://www.grnet.gr/ Ψσταγωγία - μοσζική 9,9 http://www.gge.gr/up/files/%CE%A0%CE%91%CE%A1%C E%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%C 8,6 E%97_%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%99%CE%9A% CE%97_%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D 8 %CE%91_%CE%9D%CE%95%CE%95%CE%A3_%CE% Εκπαίδεσζη 5,9 A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE% 7,5 9F%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3. 3,3Αναζήηηζη πληροθοριών για 3,8 σπηρεζίες Δημοζίοσ 2002 2005 2006 3,9
 • 16.  Λαγούσηρ,Μ.,Σςοτκαλάρ,Ε.(2010).Ψτφαγψγία και κίνδτνοι ςσο διαδίκστο. Σμήμα Ευαπμογών Πληπουοπικήρ ςση Διοίκηςη και Οικονομία ΢φολή Διοίκηςηρ και Οικονομίαρ,ΣΕΙ Μεςολογγίοτ: πστφιακή επγαςία Σςέλιορ,Ν.(2007).Ειςαγψγή ςσην Επιςσήμη σοτ Ιςσού.Αθήνα:Κλειδάπιθμορ http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-InternetSocialConsequences-1.html http://www.mycampus.gr/my_news/analusi/internet_addiction.html www.learner.gr www.learner.gr/Lykeio/B_L/ComTech_B_L/Ch03/.../Ch03_Lec02.pdf http://www.youtube.com http://www.ebuying.tv/ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF http://www.tlife.gr/default.php?pname=Tags&tag=%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9 D%CE%95%CE%A4 http://www.dreamstime.com/internet-music-image2006966 http://2gymzefyr.att.sch.gr/Portal/index.php?option=com_content&view=article&id=309:cyberbul l&catid=1:latest-news&Itemid=63 http://www.grnet.gr/ http://www.gge.gr/up/files/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A 3%CE%97_%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D %CE%91_%CE%9D%CE%95%CE%95%CE%A3_%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F% CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3.
 • 17.  http://sciencearchives.wordpress.com/2010/11/08/%CE%AE-%CE%AE-internet-%CE%AD/ http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_8IaGlHfzIoU/TNhFV5X_6_I/AAA AAAAAAzI/pGi4_uyKyk4/s1600/myspace.jpg&imgrefurl=http://sarotiko.blogspot.com/2010/11/ myspace-facebook_19.html&usg=__wlsN18bwO9R--1iTH-zdTbnjd- g=&h=942&w=1229&sz=143&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=TTAqnZN34TbUM:&tbnh=123&tb nw=161&prev=/images%3Fq%3Dfacebook%26um%3D1%26hl%3Del%26client%3Dfirefoxa%26sa%3D N%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26biw%3D1024%26bih%3D553%26tbs%3Disch:10%2C307&um= 1&itbs=1&iact=hc&vpx=398&vpy=233&dur=976&hovh=196&hovw=256&tx=135&ty=101&ei=AH j7TOeeONGQswa0u4GUBA&oei=8Xf7TK7aJ5KHswbht7yTBA&esq=3&page=2&ndsp=15&ved=1t:42 9,r:7,s:15&biw=1024&bih=553 http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://blogs.sch.gr/tgiakoum/files/2008/04/secondlife_1.j pg&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/tgiakoum/archives/category/second- life&usg=__Ed_MxF50n1zjkZUWbUjwAMOFxV0=&h=341&w=320&sz=12&hl=el&start=0&zoom=1 &tbnid=Wy4KELhMXZO14M:&tbnh=134&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dsecond%2Blife%26um% 3D1%26hl%3Del%26client%3Dfirefox- a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26biw%3D1024%26bih%3D553%26tbs%3Disch:1&um =1&itbs=1&iact=hc&vpx=516&vpy=66&dur=365&hovh=170&hovw=160&tx=96&ty=144&ei=knj 7TNaRFZSDswbv-JCTBA&oei=knj7TNaRFZSDswbv- JCTBA&esq=1&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0