Competencias básicas
1.-Competencias básicas
Que é unha competencia básica?. E un
alumnado competente?
Cales son as compet...
  ¿Por que agora isto das
      competencias? (1/3)
  Acordo países europeos sobre o considerado
  básico ou f...
Propostas da LOE
  Coherencia entre obxectivos/contidos/CB.
  Grao de consecución de CB: dúas
  avaliacións de carác...
  ¿Por que agora isto das
        competencias? (2/3)
  Veñen para quedar moito tempo. Non son contidos
  mín...
  ¿Por que agora isto das
       competencias? (3/3)
  Como traballar por competencias?:
  construíndo entre ...
Que é unha competencia básica?.
  

   E un alumnado competente?
  COMPETENCIA BÁSICA: Combinación de
  coñecemen...
Áreas/materias e CB
               Medios
               para...       adquirir
   ...
Relacións entre CB
  Traballar científicamente: utilizar con
  precisión a linguaxe, usar números e
  símbolos, empr...
Cales son as competencias
        básicas? (1/8)
  Competencia en comunicación lingüística:
  Refírese á utiliz...
C. lingüísticas. Exemplos...
  Ao rematar a escolaridade obrigatoria todas as alumnas e alumnos
  terán que ser capace...
A práctica dunha lingua
        estranxeira...
  Referente fundamental: quot;Marco común europeo de referencia
 ...
Cales son as competencias
        básicas? (2/8)
  Competencia matemática:
  Habilidade para utilizar números e...
C. matemática. Exemplos...
  Ao rematar a escolaridade obrigatoria todas as alumnas e
  alumnos terán que ser capaces ...
Cales son as competencias
        básicas? (3/8)
  Coñecemento e interacción co mundo físico:
  Que recollerá ...
C. científica. Exemplos... (1/2)
  Ao saír da escolaridade obrigatoria, todas as alumnas e alumnos han
  de ter unha r...
C. científica. Exemplos... (2/2)
  De mobilizar os seus coñecementos en situacións: por
  exemplo entender funcionamen...
Cales son as competencias
        básicas? (4/8)
  Tratamento da información e competencia
  dixital
  Consis...
C. dixital. Exemplos...
  Para ser dixitalmente competente, o alumnado
  debe ser capaz de:
  Crear, producir, proce...
Cales son as competencias
        básicas? (5/8)
  Social e cidadá
  Entendida como aquela que permite vivir en...
C. social e cidadá. Exemplos...(1/2)
  Para ser competente como cidadán, o alumnado ten
  que:
  Entender que calque...
C. social e cidadá. Exemplos...(2/2)
   De avaliar as consecuencias dos seus actos (educación
   emocional).
   Demo...
Cales son as competencias
        básicas? (6/8)
  Cultural e artística
  Supón coñecer, comprender, apreciar e...
C. artística. Exemplos...
  Para ser competente cultural e artisticamente, o
  alumnado ten que ter nocións sobre:
 ...
Cales son as competencias
        básicas? (7/8)
  Aprender a aprender
  Con ela preténdese dispoñer de habili...
C.aprender por si mesmo .
       Exemplos...(1/2)
  O alumnado, ao finalizar a escolaridade obrigatoria, deberá
 ...
C.aprender por si mesmo .
          Exemplos...(2/2)
  Aplicar en tareas contextualizadas habilidades e destrez...
Cales son as competencias
          básicas? (8/8)
  Autonomía e iniciativa persoal
  que inclúe a posibilida...
Autonomía e iniciativa persoal. Un
     exemplo...
  O noso alumnado será autónomo e emprendedor se:
  Coñece o á...
Unha axuda para comezar...
Sistema de indicadores das competencias
básicas da Consejería de Educación y Ciencia
de Castill...
Competencias básicas e currículo
   Elemento do currículo (conxuntamente con
   obxectivos, contidos, metodoloxía e cr...
Competencias básicas e currículo
  Enfoque en competencias:
Orientar as aprendizaxes para conseguir que o alumnado;
  ...
Competencias básicas e currículo
  Que deberán incluír as programacións docentes?(progresivamente,
  deberán estar así...
Competencias básicas e currículo
  Informe de avaliación final (informe
  individualizado ao remate de ciclo/etapa/cur...
Competencias básicas e currículo
   Indicación para a elaboración dos informes: os
   criterios de avaliación de cada ...
Competencias básicas e currículo
    Graos de desenvolvemento de CB
      Competencia        Valoración ...
Competencias básicas e currículo
  Traballo dende áreas/materias: non é o único modo para
  desenvolver CB.
  ORGANI...
Competencias básicas e currículo
  E ADEMAIS...
  Unha mellor integración e aproveitamento entre o
  currículo forma...
Competencias básicas e currículo
  Actuacións relacionadas coas CB
  O que temos que empezar a facer xa, co asesoramen...
Competencias básicas e currículo
  ¿Como podemos empezar?
  Modificar gradualmente o tipo habitual e típico de
  exe...
Competencias básicas e currículo
  Tendo en conta (I)...
  Favorecer a adquisición de CB mediante
  novas metodoloxí...
Competencias básicas e currículo
   Tendo en conta (II)...
   Tarefas variadas, relevantes para a vida, axeitadas aos
...
En que consiste o portfolio?
  Instrumento para a autoavaliación.
  Alternativa: e-portfolio (control vía dixital).
 ...
Como valoramos o grao de
  implicación dos estudantes nas
       actividades?
●  Enfoque en competencias: novas ...
Avaliación de competencias (II)
●  DIFICULTADE: necesario avaliar o mesmo tempo
  que a adquisición de competencias (ta...
Instrumentos para avaliar
       competencias
●  Referentes para avaliar: os criterios de avaliación.
●  Poden fo...
Proposta: indicadores de
    desempeño na práctica
●  Programación de aula: entre 4 e 7
  indicadores por CB (acord...
PROXECTO
        TAREFA
          Actividades

             Exercicios
Na práctica educati...
PROXECTO: Elaborar unha guía de visitas a enclaves do
  medio natural da comarca, para as familias.


TAREFA: Elaborar u...
O QUE ESIXE A NORMATIVA e as
 orientacións da administración
• LOE (2006): obríganos a avaliar as
competencias adquiridas...
COMO PROGRAMAR?
     UNHA PROPOSTA (I)
 PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES,
 BASEADA EN COMPETENCIAS BÁSICAS:
1.-A par...
Por que unha metodoloxía de
       proxectos?
  Favorece aprendizaxes que figuran nos
  programas de 1 ou máis m...
COMO PROGRAMAR?
     UNHA PROPOSTA (II)
NA PRÁCTICA...
1.-Incluír nas programacións de área ou materia, a
referencia e...
COMO PROGRAMAR?
        UNHA PROPOSTA (III)
Dous tipos de contidos: competencias básicas e contidos curriculares
m...
ELABORACIÓN DA
         PROGRAMACIÓN DE EQUIPO DOCENTE
A partir de:

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE TODAS AS ÁREA...
ELABORACIÓN DA
    PROGRAMACIÓN DE ÁREA. Unha proposta do CFR
            Vigo
Modificacións respecto da an...
PROGRAMAR E TRABALLAR POR
     CB: UN PROCESO
                       A MEDIO E LONGO PRAZO
A C...
Innovamos facéndonos preguntas
  A QUÉ SITUACIÓNS, PROBLEMAS, …TERÁ QUE ENFRENTARSE O ALUMNADO NA VIDA REAL?
      ...
58
59
Definición operativa de una competencia básica
                          60


        ...
61
...       …
          Lengua C.     Matemáticas  Ciencias sociales
          y Literatura


...
Materiales para el asesoramiento en Competencias Básicas
                Competencia
         ...
AVALIACIÓN
    DE
 DIAGNÓSTICO (AD)
  DA EDUCACIÓN
Galicia 21 de outubro
     2009
               ...
AVALIACIÓN
    XERAL DE
  DIAGNÓSTICO (AXD)
  EDUCACIÓN PRIMARIA
FINAIS DE MARZO E ABRIL 2009
   CUARTO CURSO
  ...
O marco legal

• A LOE establece dous avaliacións-diagnóstico
  diferentes:
  – Avaliacións xerais de diagnóstico: ava...
Avaliación do sistema educativo
   establecida pola LOE
                              ...
Que finalidade ten a avaliación
     diagnóstico?
• Medir e informar sobre o grao de adquisición
  de competencias bá...
Cuestións previas (I)
1)Diferenciar AD de avaliación, promoción e
 titulación do alumnado.
  Na avaliación, promoción e ...
Cuestións previas (II)
• Non substitúe á avaliación, senón que a
  complementa e promove que a toma de
  decisións sexa ...
Cuestións previas (III)
2)Na avaliación diagnóstica
Os resultados son censuais e estatísticos: como
 estamos?, que temos q...
Cuestións previas (IV)
Carecerá de efectos académicos para o
 alumnado.
Non é unha pseudoavaliación do profesorado da
 mat...
Avaliación xeral de diagnóstico
      (AXD)
• Con carácter estatal e participación das
  comunidades autónomas.
• ...
Avaliación de diagnóstico (AD)
• Regulada polas comunidades autónomas.
• Sobre competencias básicas alcanzadas
  polo al...
Marco lexislativo
➔  LOE. Título VI. Artigo 144. Avaliacións xerais de diagnóstico.
➔  LOE . Capítulo II. Artigo 21. Ava...
A QUEN VAI DIRIXIDA?
        Alumnado de:
• 4º de Educación Primaria
• 2º de ESO.
               ...
QUE SE AVALÍA?
 • Nos artigos 21 e 29 da LOE indícase que se avaliarán
   “…as COMPETENCIAS BÁSICAS alcanzadas polo
  ...
A QUE ÁREAS ESTÁN LIGADAS AS CB?

• A Competencia en Comunicación
  Lingüística:
✔  Con todas as áreas en xeral
✔  Coa...
•
      CANDO SE AVALÍA?
  En cada curso académico.

•  Unha vez ao ano, a fin de curso.

•  Excepcionalmente, n...
Aplicación e corrección das
       probas
• Probas constituídas por caderniños para cada
  CB.
• Cuestionarios de...
QUEN AVALÍA?
O profesorado do centro*


(*)A Dirección Xeral de Ordenación e
 Innovación Educativa dará instrucións
 sob...
AD: soporte informático
• Aplicación informática que permita:
 Interacción Consellería-Centros.
 Cargar probas, previame...
AD: soporte informático
• Establecerase un sistema restrinxido de
  acceso á información da plataforma
  informática a...
TIPOS DE MATERIAIS


CUESTIONARIOS
 DE CONTEXTO                CD


        CUADERNOS
      ...
Materiais
Cuestionarios de contexto (importantes para
 análise de datos)
 – De alumnado.
 – De titor/a ou profesorado.
 ...
MATERIAIS: AS PROBAS
Van dirixidas ao alumnado do curso correspondente.
Utilízanse as linguas galega e castelá.

As probas...
Tempo para as probas

Aínda non hai instrucións definitivas sobre
o tempo das probas.

Últimas instrucións:
✔
 Unha hora ...
QUEN CORRIXE AS PROBAS?
➢  En cada centro se corrixen as probas
   seguindo as instruccións da Consellería.
➢  Posteri...
SEGUNDA CORRECCIÓN
    EXTERNA
• Unha vez rematada a AD, a
  Consellería elixirá uns centros onde
  se realizará unh...
INFORMES
• A aplicación estará preparada para elaborar
  informes:
✔  Centro
✔  Galicia: mostra interna e externa
• Os...
Comisión de coordinación da AD nos
 centros (prescritiva, ao comezo de cada
       curso escolar)
• Composición: di...
Resultados
• A aplicación estará preparada para elaborar
  un informe de resultados: media global da
  comunidade en c...
Outras decisións e
   consecuencias da AD (I)
• Interacción AD – formación do profesorado.
• Incremento gradual do númer...
Outras decisións e
  consecuencias da AD (II)
• Como consecuencia da AD, os centros
  realizarán unha reflexión intern...
EXEMPLIFICACIÓNS


   AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE
        ANDALUCÍA
       4º de PRIMARIA
• Situacións-p...
PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO ANDALUCÍA
            Matemáticas 4º PRIMARIA

LA CARRERA DE ORIENTACIÓN  ...
PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO ANDALUCÍA
        Comunicación Lingüística 4º PRIMARIA
 •  ANALIZA ESTE PRODUCT...
LECHE
  SEMIDESNATADA               LECHE
  ENRIQUECIDA EN VITAMINAS A Y D      SEMIDESNATADA
  Ing...
PREGUNTA 5
Lee la información que aparece en el envase de la leche y pon una X
donde corresponda.
            ...
PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO
    JUNTA DE ANDALUCÍA 2007/08
     Matemáticas 4º PRIMARIA
●  Tu padre te pi...
PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO
    JUNTA DE ANDALUCÍA 2007/08
      Matemáticas 4º PRIMARIA
• Tu padre entreg...
PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO
   C. lingüística 4º PRIMARIA
                   102
PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO
   C. lingüística 4º PRIMARIA
                   103
PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO
   Matemáticas 4º PRIMARIA
                   104
PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO
   Matemáticas 4º PRIMARIA
                   105
PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO
   Matemáticas 4º PRIMARIA
                   106
PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO
   Matemáticas 4º PRIMARIA
                   107
EXEMPLIFICACIÓNS


AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE
     ANDALUCÍA
    2º de ESO        Asesoría científic...
PRUEBA DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO
   Comunicación Lingüística 2º ESO
                     ...
PREGUNTA 13
Haz un resumen del texto.
PREGUNTA 14
De los aspectos que aparecen en el texto, escribe todos los que sean...
PRUEBA DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO
             Matemáticas 2º ESO
EL TROFEO
  Mi amiga Ana y yo hemos g...
Exemplos: preguntas
    liberadas en PISA
     Que é o proxecto PISA?
 Programa para a Avaliación Internacional d...
Exemplos: preguntas
   liberadas en PISA
 Non é unha avaliación puramente
curricular: é unha avaliación por
competencias...
Outros exemplos

   Preguntas liberadas en PISA
   Preguntas liberadas en PIRLS
          VER en:
http://ww...
Avaliacións de diagnóstico (AD)
  Como se analizarán e presentarán os
      resultados das AD?

Referencia: AD Astur...
Como se analizarán e presentarán os
    resultados das AD?
       Informe de resultados

• Valor engadido: difer...
117
118
119
120
121
Informe sobre factores e variables que inciden nos bos
rendementos (datos obtidos a partir dos cuestionarios de:
dirección...
123
124
Plan de actuación posterior á
  avaliación de diagnóstico (I)
●Unha vez realizada a lectura dos informes: o
centro detec...
Plan de actuación posterior á avaliación de
       diagnóstico (II)
• Relacionar os puntos a mellorar coas posibles...
Plan de actuación posterior á avaliación de
       diagnóstico (III)
CONTIDO DO PLAN DE ACTUACIÓN
INTRODUCIÓN   ...
Moitas grazas
        128
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Presentación Competencias Básicas. Asesoría científico-tecnolóxica. CFR Vigo (sección de Tui)

1,244

Published on

Material de apoio asesoramento en centros sobre CCBB e AD

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,244
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentación Competencias Básicas. Asesoría científico-tecnolóxica. CFR Vigo (sección de Tui)

 1. 1. Competencias básicas 1.-Competencias básicas Que é unha competencia básica?. E un alumnado competente? Cales son as competencias básicas?. Exemplos 2.-Competencias básicas, currículo, avaliación, cómo podemos empezar Exemplos de programación docente en competencias. Exemplos metodolóxicos Exemplos de tarefas 3.-Probas de diagnóstico. Galicia 2009 Blogue de apoio: http://cfrtuicientificotecnoloxico.blogspot.com/ 1 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 2. 2.  ¿Por que agora isto das competencias? (1/3) Acordo países europeos sobre o considerado básico ou fundamental na aprendizaxe. Informe Delors (1996): quot;A educación encerra un tesouroquot; (as competencias básicas).  Comisión Europea: Cumio de Lisboa (2000), Barcelona (2005).  Proxecto DeSeCo (OCDE): definición de competencias.  LOE (2006): obríganos a avaliar as competencias adquiridas polo alumnado para 2 pasar de curso e para titular na ESO. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 3. 3. Propostas da LOE  Coherencia entre obxectivos/contidos/CB.  Grao de consecución de CB: dúas avaliacións de carácter diagnóstico.  Estratexia: Áreas/materias Obxectivos educativos Medidas organizativas Desenvolvemento de B Acción titorial Opcións metodolóxicas! Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 4. 4.  ¿Por que agora isto das competencias? (2/3)  Veñen para quedar moito tempo. Non son contidos mínimos, nin temas transversais, nin un resumo dos programas (non substitúen aos programas das materias).  Pontes imprescindibles contidos - criterios de avaliación.  Determinan o que ninguén pode ignorar ao rematar a escolaridade obrigatoria.  Todos os anos, ao final de curso en 4º de primaria e 2º ESO: avaliación diagnóstico das CB alcanzadas polo alumnado.  Preguntas tipo PISA (tamén é necesario memorizar!). 4 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 5. 5.  ¿Por que agora isto das competencias? (3/3)  Como traballar por competencias?: construíndo entre todos un banco de recursos de centro con tarefas que integren contidos de todo tipo, contextualizadas e que inclúan procesos mentais: argumentar, resumir, razoar, explicar, deducir,...  Practicando en clase resolvendo tarefas, situacións-problema complexas, proxectos.  Debemos estar convencidos de que coas CB melloraremos as aprendizaxes. 5 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 6. 6. Que é unha competencia básica?.  E un alumnado competente?  COMPETENCIA BÁSICA: Combinación de coñecementos fundamentais para a nosa época, de capacidades para aplicalos en distintas situacións e de actitudes imprescindibles durante toda a vida: a apertura aos demais, o interese pola busca da verdade, o respecto por si mesmo e polos demais, a curiosidade e a creatividade.  Cada competencia require a contribución de varias materias e, viceversa, unha materia contribúe á adquisición de varias competencias.  Alumnado competente: se sabe aplicar e usar os coñecementos, ten habilidades, usan procedementos, practican uns comportamentos, demostran uns valores, cumpren unhas normas, 6 poñen en marcha procesos mentais complexos e globais... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 7. 7. Áreas/materias e CB Medios para... adquirir Áreas e materias coñecementos Para xerar... ...competencias ...capacidades e dependendo do modo como se realice o proceso formativo, desenvolver... Novo enfoque: máis que o dominio de contidos concretos, interesa a posibilidade de desenvolver a través de eles, habilidades de carácter básico que permitan adaptarse con facilidade á vida futura. Exemplo Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 8. 8. Relacións entre CB  Traballar científicamente: utilizar con precisión a linguaxe, usar números e símbolos, empregar metodoloxía de investigación: matemática, lingüística, científica.  Actuar autonomamente: aprender a aprender, autonomía persoal.  Interactuar con grupos heteroxéneos: social e cidadá, artística, lingüística. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 9. 9. Cales son as competencias básicas? (1/8)  Competencia en comunicación lingüística:  Refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, tanto en lingua galega e castelá como en lingua estranxeira  Relacións da competencia lingüística cos contidos das área e materias: Áreas máis relacionadas: lingua galega e castelá e linguas estranxeiras. Educación para a cidadanía. Acción titorial (aprender a aprender, a decidir, a relacionarse e a convivir). Soporte procedimental e actitudinal nas restantes materias. 9 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 10. 10. C. lingüísticas. Exemplos...  Ao rematar a escolaridade obrigatoria todas as alumnas e alumnos terán que ser capaces de:  Dominar suficientemente as ferramentas das linguas: vocabulario, gramática e a ortografía.  Ler en voz alta, de forma expresiva, un texto en prosa  Extraer a idea esencial dun texto lido ou oído.  Analizar os elementos gramaticais dunha frase.  Redactar un texto breve, coherente, construído en parágrafos correctamente puntuado.  Resumir un texto.  Falar en público, dar conta dun traballo individual ou colectivo.  Utilizar dicionarios, impresos ou dixitais, programas de corrección ortográfica.  Demostrar interese pola lectura, pola comunicación, o diálogo e o debate.... 10 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 11. 11. A práctica dunha lingua estranxeira...  Referente fundamental: quot;Marco común europeo de referencia para as linguasquot; (Consello de Europa). E se nos atrevemos co nivel A2 (usuario básico)?.  Necesitamos: práctica regular do idioma e da memoria: vocabulario, gramática, fonoloxía, ortografía.  Ao rematar a escolaridade obrigatoria, todas as alumnas e alumnos terán que ser capaces de:  Comunicarse de xeito sinxelo, pero eficaz.  Identificar o contido dunha mensaxe oral, o tema dunha discusión se o intercambio é lento e claro, seguir un relato.  Facerse entender cunha breve intervención oralmente e por escrito, cunha claridade suficiente.  Desexar comunicarse cos estranxeiros no seu idioma, de ler 11 un periódico impreso ou electrónico, de ver unha película en V.O.... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 12. 12. Cales son as competencias básicas? (2/8)  Competencia matemática:  Habilidade para utilizar números e operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión do razoamento matemático para producir e interpretar informacións e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral.  Relacións da competencia matemática cos contidos das área e materias: Áreas máis relacionadas (EP): matemáticas, linguas castelá e galega, coñecemento do medio. Contidos de tipo procedimental e actitudinal que lle achegan a materia de matemáticas e as restantes áreas e 12 materias Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 13. 13. C. matemática. Exemplos...  Ao rematar a escolaridade obrigatoria todas as alumnas e alumnos terán que ser capaces de poder aplicar os principios e procesos matemáticos básicos na vida cotiá e no traballo, para iso deberán ser capaces de:  Razoar loxicamente, de practicar a dedución, de demostrar...  Demostrar rigor e precisión nos seus traballos.  De entender cando unha situación da vida corrente pode tratarse de forma matemática, analizala expoñendo os datos e emitindo hipótese, emprender un razoamento ou un cálculo de cara a resolvelo...  De orientarse no espazo: utilizar un mapa, un esquema, un sistema coordenadas... 13 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 14. 14. Cales son as competencias básicas? (3/8)  Coñecemento e interacción co mundo físico:  Que recollerá a habilidade para a comprensión dos sucesos (da vida, a saúde, o consumo, o contorno natural e artificial, a terra e a tecnoloxía), a predición das consecuencias e a actividade sobre o estado de saúde das persoas e a sostenibilidad ambiental .  Relacións da competencia cos contidos das área e materias: Soporte conceptual: EP Coñecemento do medio natural, social e cultural, linguas (3) e matemáticas. Ciencias da natureza e a saúde, física e química, b-x, tecnoloxía, educación física. Algúns aspectos de educación para a cidadanía e xeografía. Elementos de tipo procedimental e actitudinal nas restantes materias 14
 15. 15. C. científica. Exemplos... (1/2)  Ao saír da escolaridade obrigatoria, todas as alumnas e alumnos han de ter unha representación coherente do mundo baseada en coñecementos...  Saber que o dominio progresivo da materia e da enerxía permite ao ser humano elaborar unha grande diversidade de obxectos técnicos dos que convén coñecer as condicións de utilización, o impacto sobre o medio, o funcionamento e as condicións de seguridade.  De actuar cun enfoque científico (saber observar, preguntar, formular hipótese e validalas, argumentar, entender modelos, simulacións...  Entender o vínculo entre os fenómenos da natureza e a linguaxe matemática que axuda a describilos...  De manipular, de experimentar, de expresar os resultados dunha medida ou dunha investigación... 15 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 16. 16. C. científica. Exemplos... (2/2)  De mobilizar os seus coñecementos en situacións: por exemplo entender funcionamento do seu propio corpo e a incidencia da alimentación, actuar sobre el mediante a práctica deportiva ou coidar dos riscos de accidentes naturais, profesionais, domésticos.  Responsabilizarse fronte ao medio, ao mundo vivo, á saúde.  Sentir curiosidade polo descubrimento das causas dos fenómenos naturais, polos progresos científicos e técnicos.  Desenvolver o espírito crítico: diferenza entre o probado, o probable ou o incerto.  Observar as regras elementais de seguridade nos 16 campos da bioloxía, química, electricidade... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 17. 17. Cales son as competencias básicas? (4/8)  Tratamento da información e competencia dixital  Consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e para transformala en coñecemento, incluíndo a utilización das TIC como elemento esencial para informarse, aprender por si mesmos e comunicarse.  Relacións da competencia cos contidos das área e materias: Vinculación significativa coas áreas e materias de: matemáticas, linguas (3), coñecemento do medio, educación para a cidadanía, educación artística, educación física Tecnoloxías, acción titorial.Resto das materias de secundaria: elementos procedimentais e actitudinais. 17
 18. 18. C. dixital. Exemplos...  Para ser dixitalmente competente, o alumnado debe ser capaz de:  Crear, producir, procesar, aproveitar datos.  Informarse, documentarse.  Desenvolver un interese pola investigación e os intercambios de información con fins educativos, culturais, sociais, profesionais...  Mostrar unha actitude responsable, coñecer as regras que protexen a propiedade intelectual, os dereitos e liberdades dos 18 cidadáns, protexerse a si mesmo...
 19. 19. Cales son as competencias básicas? (5/8)  Social e cidadá  Entendida como aquela que permite vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo en que se vive e exercer a cidadanía democrática.  Relacións da competencia cos contidos das área e materias: Vinculación significativa coas áreas: educación para a cidadanía, coñecemento do medio, linguas (3), educación artística. Ciencias sociais, acción titorial. Elementos de tipo procedimental e actitudinal nas restantes áreas e materias 19 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 20. 20. C. social e cidadá. Exemplos...(1/2)  Para ser competente como cidadán, o alumnado ten que:  Entender que calquera organización humana se basea en códigos de conduta e usos o respecto dos cales se impón.  De prestar auxilio (procedementos de primeiros auxilios...Francia: certificado de Formación en primeiros auxilios)  De respectar as regras de seguridade, particularmente na estrada (Francia: certificado escolar de seguridade vial. Experiencia educación vial do IES Chapela).  Ser capaz de comunicar e de traballar en equipo: saber escoitar, defender un punto de vista, negociar, buscar un consenso, cumprir o seu deber segundo as regras do 20 grupo... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 21. 21. C. social e cidadá. Exemplos...(2/2)  De avaliar as consecuencias dos seus actos (educación emocional).  Demostrar respecto polos demais (cortesía, tolerancia, rexeitamento dos prexuízos e dos estereotipos.  Vontade de resolver pacificamente os conflitos.  Conciencia da contribución necesaria de todos á colectividade.  Necesidade da solidariedade, ter en conta as necesidades das persoas en dificultade, en tódalas partes.  Dispoñer de nocións xurídicas básicas: asinar un contrato, de aluguer, de traballo, de compra-venda, declarar un nacemento...  Nocións de xestión: presuposto, solicitar un empréstito... 21  Aprender a identificar, clasificar, ordenar, someter á crítica a información... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 22. 22. Cales son as competencias básicas? (6/8)  Cultural e artística  Supón coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e desfrute e consideralas como parte do patrimonio dos pobos.  Relacións da competencia cos contidos das área e materias: Vinculación significativa coas áreas de educación artística, coñecemento do medio, educación física, linguas (3) e educación para a cidadanía. Educación plástica e visual, tecnoloxías. Nestas materias atopa o seu soporte conceptual. Elementos de tipo procedimental e actitudinal nas restantes áreas e materias 22 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 23. 23. C. artística. Exemplos...  Para ser competente cultural e artisticamente, o alumnado ten que ter nocións sobre:  Os principais estilos e épocas artísticas. Os xéneros e estilos en música, pintura, escultura, arquitectura, cinema, literatura, fotografía, teatro e danza.  Arquitectura e costumes respectuosos co medio e as que danan ao medio.  Participación en actividades artísticas e culturais como medio de expresión e relación. Deseño de proxectos artísticos e culturais.  Exposición de feitos, coñecementos, emocións, sentimentos sobre arte e cultura.  Habilidades de busca, obtención e contraste de información sobre arte e cultura. Recursos tecnolóxicos na música. Formatos de audio dixital. Tratamento gravación de sons. Producións musicais, audiovisuais e multimedia. Tipos de licenzas.  Interese ante diferentes manifestacións artísticas e culturais. Respecto 23 polas manifestacións que mostren esforzo, aprecio e recoñecemento de valores éticos. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 24. 24. Cales son as competencias básicas? (7/8)  Aprender a aprender  Con ela preténdese dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónoma de acordo aos propios obxectivos e necesidades. Trátase de preparar o alumnado para o esforzo, o traballo e a superación persoal, para analizar e avaliar, estimulando a cooperación, a convivencia, a creatividade e a crítica  Relacións da competencia cos contidos das área e materias: Vinculación significativa cos contidos das áreas de linguas (3), matemáticas, coñecemento do medio, educación para a cidadanía, educación artística e educación física. Acción titorial e orientadora, tecnoloxías. Elementos de tipo procedimental e 24 actitudinal nas restantes materias de secundaria. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 25. 25. C.aprender por si mesmo . Exemplos...(1/2)  O alumnado, ao finalizar a escolaridade obrigatoria, deberá ser capaz de  Posto diante dunha tarefa quot;realquot; ou proxecto, de empregar as TIC para a busca, selección, síntese e presentación da información  Basearse en métodos de traballo (organizar o tempo, planificar, tomar apuntamentos, consultar fontes de información, concentrarse, memorizar elaborar un informe...buscar a información útil, analizala, sintetizala (probas AD).  Valorar a motivación, a confianza en si mesmo, o desexo de saír adiante e de progresar, de buscar oportunidades de implicarse e de aprender... 25 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 26. 26. C.aprender por si mesmo . Exemplos...(2/2)  Aplicar en tareas contextualizadas habilidades e destrezas para aprender a pensar: −Análise (subliñados). − Síntese (esquemas, resumos, cadros, mapas conceptuais, gráficos, mapas de contidos). − Axendas de traballo (portafolio): actividades realizadas, dificultades atopadas, esforzo, resultados.  A exposición oral. Preparación do discurso: busca de información, recollida de datos, depuración, organización.  ................ 26 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 27. 27. Cales son as competencias básicas? (8/8)  Autonomía e iniciativa persoal  que inclúe a posibilidade de optar con criterio propio e espírito crítico e levar a cabo as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela. Inclúe tamén a capacidade emprendedora para idear, planificar, desenvolver e avaliar un proxecto.  Relacións da competencia cos contidos das área e materias: Vinculación significativa cos contidos das áreas de educación para a cidadanía, coñecemento do medio, linguas (3), educación artística e educación física. Acción titorial e orientadora. Elementos de tipo 27 procedimental e actitudinal nas restantes materias de secundaria Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 28. 28. Autonomía e iniciativa persoal. Un exemplo...  O noso alumnado será autónomo e emprendedor se:  Coñece o ámbito económico no que se move, os diferentes oficios, sabe escoller unha traxectoria de formación.  Se se basea en métodos de traballo: planifica o tempo, toma apuntamentos, consulta fontes de información, se se concentra, persevera, memoriza, elabora un informe, expón un traballo.  Se é quen de razoar con lóxica e rigor: identificar un problema, buscar a información útil, organizala, sintetizala, relacionar as adquisicións de diferentes materias e sabelas mobilizar en diferentes situacións. Identificar, explicar, rectificar un erro.  Se é quen de concibir, aplicar e de realizar proxectos escolares individuais ou colectivos, pasar das ideas aos actos, contactar con persoas, buscar recursos, tomar decisións, comprometerse, pedir a opinión dos outros, organizar unha reunión, establecer prioridades.  Motivación, determinación para a realización de obxectivos. 28 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 29. 29. Unha axuda para comezar... Sistema de indicadores das competencias básicas da Consejería de Educación y Ciencia de Castilla La Mancha: un documento de apoio ao profesorado que ilustra como se poden ir alcanzando as CB en primaria e en secundaria Ver enlace no blogue do portal educativo da Junta de Castilla-La Mancha A CONTINUACIÓN: CB E CURRÍCULO 29
 30. 30. Competencias básicas e currículo  Elemento do currículo (conxuntamente con obxectivos, contidos, metodoloxía e criterios de avaliación).  Referencia en todos os niveis de decisión: ensinanzas mínimas, referente na promoción de ciclo en primaria e da titulación na ESO.  Referencia nas AD  Orientan o ensino: − Selección de obxectivos, contidos e criterios de avaliación. − Orientación metodolóxica. 30 − Avaliación Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 31. 31. Competencias básicas e currículo  Enfoque en competencias: Orientar as aprendizaxes para conseguir que o alumnado;  Adquiran a capacidade de enfrontarse a situacións novas.  Integrar as súas aprendizaxes, poñéndoos en relación con distintos tipos de contidos.  Utilizar eses contidos de xeito efectivo, aplicalos en diferentes situacións e contextos.  Asegurar unhas aprendizaxes fundamentais a todo o alumnado (principio de equidade).  Non supón rebaixar os niveis educativos: os obxectivos finais da escolaridade deberán ser máis amplos e esixentes. 31 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 32. 32. Competencias básicas e currículo  Que deberán incluír as programacións docentes?(progresivamente, deberán estar así a partir do 2010) − Obxectivos establecidos para cada curso/ciclo. − Contidos, secuencia, temporalización. − Criterios de avaliación, relacionados coas CB. − Descrición da contribución de cada materia ao logro das CB. − A metodoloxía didáctica que se vai aplicar. − Materiais, recursos, procedementos e instrumentos de − avaliación. Criterios de cualificación. Os mínimos esixibles. − Atención a diversidade. Programa de reforzo recuperación de pendentes. − Actividades complementarias, extraescolares, accións previstas no proxecto lector, plan de integración de TIC. − Procedemento avaliación da propia programación 32 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 33. 33. Competencias básicas e currículo  Informe de avaliación final (informe individualizado ao remate de ciclo/etapa/curso de ESO)  Anexo V das ordes de avaliación en primaria e en secundaria.  Grao de aprendizaxe en cada unha das materias ou ámbitos, referido aos obxectivos (cualificacións) e ao desenvolvemento de CB. Resultados da avaliación continua ao longo do curso.  Iniciarase ao comezo de curso/ciclo. Na ESO recollerá ademais os resultados da avaliación inicial.  CURSO 2008/09: Todos os cursos de ESO, ciclos 1º e 2º de EP: grao de aprendizaxe alcanzada referido a 33 obxectivos e CB. Final de etapa EP: só referido aos obxectivos.
 34. 34. Competencias básicas e currículo  Indicación para a elaboración dos informes: os criterios de avaliación de cada área ou materia serven de referencia para valorar o progresivo grao de adquisión das CB. Posible modelo: Competencia básica Grao de desenvolvemento C. lingüística Matemática Científica Tratamento da información e dixital Social e cidadá Cultural e artística 34 Aprender a aprender Autonomía e iniciativa persoal
 35. 35. Competencias básicas e currículo  Graos de desenvolvemento de CB Competencia Valoración global ao final de curso/ciclo/etapa 5 Excelente A competencia da alumna ou alumno supera as esixencias. 4 Bo A competencia da alumna ou alumno satisfai as esixencias 3 Aceptable A competencia da alumna ou alumno satisfai minimamente as esixencias. 2 Pouco desenvolvida/Baixo A competencia da alumna ou alumno está por debaixo das esixencias. 1 Moi pouco A competencia da alumna ou alumno desenvolvida/Moi baixo 35 está netamente por debaixo das esixencias.
 36. 36. Competencias básicas e currículo  Traballo dende áreas/materias: non é o único modo para desenvolver CB. ORGANIZACIÓN DO CENTRO (social e cidadá, dixital): – Formas de tomar decisións – Participación do alumnado. – Normas de réxime interno. Reacción ante os conflitos. – Uso das instalacións (aula de informática...plan integración TIC) ORGANIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR. PLAN LECTOR (lingüística, aprender a aprender, dixital) ACCIÓN TITORIAL E ORIENTADORA (aprender a aprender, autonomía persoal, social e cidadá, formas de traballo, relación cos demais, imaxe dun mesmo). ACTIVIDADES DE CENTRO. Planificación actividades complementarias e extraescolares (poden influír en todas: integración de coñecementos, 36 relacións interpersoais). Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 37. 37. Competencias básicas e currículo  E ADEMAIS...  Unha mellor integración e aproveitamento entre o currículo formal (centro), informal (familias), non formal (o contorno). Axendas familiares por competencias. Escolas de nais e pais...  Unha maior apertura do centro ás familias e ao contorno.  Un uso máis eficaz e rendible das enormes posibilidades que nos ofrecen as contornas virtuais de aprendizaxe.  Páxina web Drupal do centro, aulas virtuais con Moodle, recursos didácticos: Ardora, Jclic, encerado dixital interactivo (EDI) 37 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 38. 38. Competencias básicas e currículo  Actuacións relacionadas coas CB O que temos que empezar a facer xa, co asesoramento pertinente(inspección, CFR):  Adecuar os procedementos, a metodoloxía para axustar o currículo e os procedementos de avaliación coa inclusión de CB. E os documentos que teremos que ir elaborando:  Incluír as CB nos distintos niveis de concreción curricular (etapas, áreas, ciclos).  Incluír as CB como referentes dos niveis de decisión na avaliación (PEC, PCC, PXA, Programacións) 38 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 39. 39. Competencias básicas e currículo  ¿Como podemos empezar?  Modificar gradualmente o tipo habitual e típico de exercicios e actividades, as clases sempre expositivas...  Podemos empezar analizando as tarefas que actualmente ofrecemos ao alumnado e a súa contribución á adquisición de CB.  Revisando o libro de texto e as programacións.  Mantendo as prácticas actuais que sexan válidas e rendibles didacticamente.  Modificando as prácticas que só son útiles no contexto académico... para adecualas ás CB.  Incorporando novas prácticas: tarefas, proxectos integrados... 39 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 40. 40. Competencias básicas e currículo Tendo en conta (I)...  Favorecer a adquisición de CB mediante novas metodoloxías. Debemos: − potenciar saber facer, integrar coñecementos, destrezas e actitudes, − seleccionar unha variedade de actividades (tarefas) axeitadas...  Para definir tarefas: − qué operacións mentais deberá realizar o alumnado − qué contidos imprescindibles necesita dominar. 40 − en qué contexto? (o máis realista posible)
 41. 41. Competencias básicas e currículo Tendo en conta (II)...  Tarefas variadas, relevantes para a vida, axeitadas aos obxectivos, que propicien a adquisición do máximo número de CB.  Planificación conxunta do profesorado, favorecer a coordinación (horarios?...) e a interdisciplinariedade (problema de falta de tempo en primaria e en secundaria).  E para avaliar?. Fontes de información: observación directa, entrevistas, probas e exames (orais, escritos), cadernos, traballos, presentacións públicas, portafolio, portafolio dixital...e os criterios de avaliación do currículo (DOCUMENTO CLAVE). 41  A continuación: portafolio e deseño de tarefas. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 42. 42. En que consiste o portfolio?  Instrumento para a autoavaliación.  Alternativa: e-portfolio (control vía dixital).  Colección significativa de traballos de estudantes que ilustran o camiño recorrido no desenvolvemento de 1 ou varias CB.  Ao empezar o curso, abren unha carpeta para incluír os seus traballos significativos e a súa valoración.  Ao finalizar o curso, revisará os traballos e as súas valoracións: camiño percorrido e progresos.
 43. 43. Como valoramos o grao de implicación dos estudantes nas actividades? ● Enfoque en competencias: novas metodoloxías: situacións-problema, proxectos, centros de interese, xogos de roles, auditorias científicas... ● Útil para formar o alumnado no rigor á hora de abordar un traballo. ● Instrumentos valorativos: atención, sentido de grupo, interese en comparar ideas, rigor intelectual, perseverancia, preocupación polo traballo ben feito, responsabilidade, interese polo bo uso da linguaxe...
 44. 44. Avaliación de competencias (II) ● DIFICULTADE: necesario avaliar o mesmo tempo que a adquisición de competencias (tarefas complexas), contidos concretos ligados ás áreas e materias (actividades) ● Instrumentos para avaliar competencias: (i) autoavaliación do alumnado, (ii) considerar dimensións de competencias (Documento Castilla-La Mancha), e fixación niveis e de indicadores. (iii) titoría entre iguais, axudas entre compañeiros/as de clase.
 45. 45. Instrumentos para avaliar competencias ● Referentes para avaliar: os criterios de avaliación. ● Poden formularse como obxectivos-criterios. ● Debemos relacionar nas nosas programacións de área (PCC) e de aula os criterios coas competencias ou as súas dimensións. ● E finalmente definir indicadores de desempeño.
 46. 46. Proposta: indicadores de desempeño na práctica ● Programación de aula: entre 4 e 7 indicadores por CB (acordo no Departamento, segundo o grao de vinculación da materia coa CB). ● Unidades didácticas: destacar en cada unha entre 1 e 3 CB e incluír entre 3 e 4 indicadores. ● Exemplo de seguimento e rexistro de competencias.
 47. 47. PROXECTO TAREFA Actividades Exercicios Na práctica educativa: ● Habitualmente facemos exercicios. ● Con frecuencia facemos actividades. Temos que integrar os exercicios e as actividades en TAREFAS. Deberíamos integrar as tarefas en PROXECTOS. 47
 48. 48. PROXECTO: Elaborar unha guía de visitas a enclaves do medio natural da comarca, para as familias. TAREFA: Elaborar unha lista dos itinerarios, máis sinxelos e rápidos, de acceso a enclaves naturais da comarca. Actividades: Comparar itinerarios. Defender a decisión sobre o itinerario elixido. … Exercicios: Localizar enclaves nun mapa da comarca. Calcular distancias. Escribir itinerarios. Pedir a palabra. … 48
 49. 49. O QUE ESIXE A NORMATIVA e as orientacións da administración • LOE (2006): obríganos a avaliar as competencias adquiridas polo alumnado para pasar de curso e para titular na ESO. • OS DECRETOS DO CURRÍCULO (GALICIA): En cada área ou materia, inclusión de referencias explícitas sobre a súa contribución ás CB • AS ORIENTACIÓNS DO 28/01/09: A contribución da materia ao logro das CB. Os criterios de avaliación, relacionados coas CB.49
 50. 50. COMO PROGRAMAR? UNHA PROPOSTA (I) PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES, BASEADA EN COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.-A partir dos criterios de avaliación das áreas ou materias: deseñar proxectos globalizados ou interdisciplinares. 2.-Decidindo qué áreas están implicadas en cada proxecto. 3.-Explicitando a relación dos criterios de avaliación coas CB. 4.-Decidindo a temporalización dos distintos proxectos. 50
 51. 51. Por que unha metodoloxía de proxectos?  Favorece aprendizaxes que figuran nos programas de 1 ou máis materias.  Exemplos: formular unha estratexia de aforro de electricidade no centro, investigar conxuntamente sobre novelas históricas.  Programas europeos: Comenius e eTwinning.  Busca de “pasadizos entre disciplinas”. Exemplo: traballo colaborativo matemáticas ciencias: 1º da ESO, 2º da ESO Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 52. 52. COMO PROGRAMAR? UNHA PROPOSTA (II) NA PRÁCTICA... 1.-Incluír nas programacións de área ou materia, a referencia explícita sobre qué competencias básicas contribúe a desenvolver en maior medida (Decretos do currículo). 2.-Traballo en equipo: elaborar PROGRAMACIÓNS DE EQUIPOS DOCENTES baseadas en proxectos (...PXA) 3.-Nas programacións de aula/área ou materia: • Incluír o decidido na programación do equipo. • Modificar a metodoloxía, as tarefas e a avaliación. • Incluír elementos de contextualización si é o caso (decisións de cada centro, ao nivel de PEC, sobre CB que precisa priorizar, impulsar…). 52
 53. 53. COMO PROGRAMAR? UNHA PROPOSTA (III) Dous tipos de contidos: competencias básicas e contidos curriculares máis esixentes, propios das áreas 1.-Organizar os dous tipos de contidos por proxectos ou tarefas: • Os proxectos decididos na programación de equipo docente (CB). • Os proxectos ou tarefas propios de área ou materia. 2.-Esta programación irase axustando, na práctica, de acordo cos intereses do alumnado, o seu historial académico,... 3.-Incluír a relación entre criterios de avaliación e CB (concretada na programación do equipo e as propias de área ou materia). 4.-Incluír a relación coas actividades complementarias e extraescolares, familias e contorno. Plan lector, Plan TIC...(concretada na programación do equipo e as propias de área ou materia). 53 5.-Axustar a metodoloxía, as tarefas e a avaliación en coherencia co traballo de CB.
 54. 54. ELABORACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE EQUIPO DOCENTE A partir de: CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE TODAS AS ÁREAS OU MATERIAS DO CURSO Matemáticas Lingua … - -… Propostas de PROXECTOS PROGRAMACIÓN DE EQUIPO DOCENTE DO CURSO… PROXECTO A Criterios de avaliación: Colaboración Temporalización CCBB que se Área ou - AE, AC, traballan materia de -… Familias … Plan lector Plan TIC Criterios de avaliación: Plan de Área ou - acollida... materia de -… … … … PROXECTO … … …. Colaboración Temporalización CB que se AE, AC, traballan 54 Familias
 55. 55. ELABORACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE ÁREA. Unha proposta do CFR Vigo Modificacións respecto da anterior programación: PROGRAMACIÓN DA ÁREA DE …. CURSO………. Obxectivos Contidos Criterios de Contribución ás Colaboración con Metodoloxía: Instrumentos de avaliación CCBB AE, AC, familias Metodoloxía didáctica. avaliación e contorno. Temporalización Agrupamentos. actividades., recursos Agrupar os (Incluír a (Incluír a (Incluír a Axustala á proposta Axustala á contidos por agrupación por contribución ás CB colaboración de aprendizaxe por proposta de PROXECTOS proxectos, concretada na concretada na CB aprendizaxe por concretada na programación do programación do CB programación do equipo e as propias equipo ou propias equipo ou as de área ou materia). de área ou propias de área materia). ou materia.). Posteriormente haberá que CONCRETAR AS TAREFAS a realizar, a metodoloxía e os instrumentos de avaliación na programación de cada proxecto Para os contidos non traballados en proxectos haberá que deseñar TAREFAS. 55
 56. 56. PROGRAMAR E TRABALLAR POR CB: UN PROCESO A MEDIO E LONGO PRAZO A CURTO PRAZO Deseñar e implementar o currículum •Ir deseñando e implementando algún/s mediante: proxectos globalizados/ interdisciplinares. •Proxectos globalizados/ •O resto dos contidos ir desenvolvéndoos interdisciplinares, nos que os mediante: exercicios --Proxectos de área ou materia. e actividades de cada área/materia --Tarefas de área ou materia que inclúan sexan compoñentes dunha tarefa os exercicios e actividades proposta. correspondentes. 56
 57. 57. Innovamos facéndonos preguntas A QUÉ SITUACIÓNS, PROBLEMAS, …TERÁ QUE ENFRENTARSE O ALUMNADO NA VIDA REAL? (persoais, interpersoais, sociais,…) TAREFA, ¡ COMO PODEMOS AVALIAR SE O ALUMNO/A É COMPETENTE NESAS PROXECTO, SITUACIÓNS REAIS? PROBLEMA,… QUE CONCEPTOS DEBE QUE DESTREZAS DEBE QUE CONDUTAS E VALORES APRENDER? PRECISA TER? DESENVOLVER (TAMÉN ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE) ¡ QUE ÁREAS PRECISAN IMPLICARSE?......................QUE COLABORACIÓN DO EQUIPO DOCENTE? ¡ QUE TAREFAS DEBE DESENVOLVER? QUE QUE RECURSOS QUE COLABORACIÓN QUE COLABORACIÓN METODOLOXÍA UTILIZAREMOS? PRECISAREMOS COAS PRECISAREMOS COA UTILIZAREMOS? ACTIV. EXTRAES. E FAMILIA? COMPLEMENTARIAS? 57 IMPLEMENTACIÓN E AVALIACIÓN CB
 58. 58. 58
 59. 59. 59
 60. 60. Definición operativa de una competencia básica 60 PROCAP (LAS PALMAS) Y CEP DE TELDE
 61. 61. 61
 62. 62. ... … Lengua C. Matemáticas Ciencias sociales y Literatura Obj Co CE Obj Co CE Obj Co CE Obj Co CE Obj Co CE Competencia en Com. Ling Competencia Matemática Competencia en el conoc… Competencia digital… Competencia Social y … Competencia cultural y … Comp. para aprender… Autonomía e iniciativa… 62
 63. 63. Materiales para el asesoramiento en Competencias Básicas Competencia en Comunicación Lingüística Lengua castellana Ciencias Sociales y Matemáticas Geografía e Historia Literatura 63
 64. 64. AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO (AD) DA EDUCACIÓN Galicia 21 de outubro 2009 64 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 65. 65. AVALIACIÓN XERAL DE DIAGNÓSTICO (AXD) EDUCACIÓN PRIMARIA FINAIS DE MARZO E ABRIL 2009 CUARTO CURSO 65 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 66. 66. O marco legal • A LOE establece dous avaliacións-diagnóstico diferentes: – Avaliacións xerais de diagnóstico: avaliación externa de competencias que desenvolverá o Estado. Carácter mostral. 4º de primaria e 2º da ESO. – Avaliacións de diagnóstico: competencia da Consellería de Educación. Carácter censual, formativo e orientador para os centros, informativo para a comunidade. 66
 67. 67. Avaliación do sistema educativo establecida pola LOE 67 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 68. 68. Que finalidade ten a avaliación diagnóstico? • Medir e informar sobre o grao de adquisición de competencias básicas do currículo, por parte do alumnado, nos niveis de 4º de EP e 2º de ESO • Contribuír á mellora da calidade, á equidade da educación e á atención do alumnado. • Compromisos de revisión e mellora. • Aumentar a transparencia e eficacia do sistema educativo. 68 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 69. 69. Cuestións previas (I) 1)Diferenciar AD de avaliación, promoción e titulación do alumnado. Na avaliación, promoción e titulación do alumnado avalíase e cualifícase individualmente. Relaciona obxectivos, contidos e criterios de avaliación con CB (Programacións). Na AD non se concreta en áreas ou materias, senón nas 8 CB 69 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 70. 70. Cuestións previas (II) • Non substitúe á avaliación, senón que a complementa e promove que a toma de decisións sexa máis axustada á realidade do centro. 70 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 71. 71. Cuestións previas (III) 2)Na avaliación diagnóstica Os resultados son censuais e estatísticos: como estamos?, que temos que mellorar?. Non se pretende xerarquizar aos centros Non se divulgan resultados individuais nin de centro. Tan só un departamento da Consellería terá acceso aos resultados por centro, os informes dos resultados serán sobre a puntuación obtida en relación cos demais centros das súas características segundo o seu índice de desenvolvemento socioeconómico e cultural. 71 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 72. 72. Cuestións previas (IV) Carecerá de efectos académicos para o alumnado. Non é unha pseudoavaliación do profesorado da materia, porque o logro da competencia implica a todas as áreas e materias. Serve ao centro de guía do seu proceso e á administración de avaliación do sistema. 72 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 73. 73. Avaliación xeral de diagnóstico (AXD) • Con carácter estatal e participación das comunidades autónomas. • Sobre competencias básicas. • Só nalgúns centros (por mostraxe) • É externa e ten carácter informativo • Xa se fixo unha pilotaxe en Galicia. 73 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 74. 74. Avaliación de diagnóstico (AD) • Regulada polas comunidades autónomas. • Sobre competencias básicas alcanzadas polo alumnado. • Dirixida a todos os centros (censal). • É interna e ten carácter formativo e orientador para os centros e informativo para as familias e resto de comunidade educativa. • En Galicia vaise iniciar este curso. 74 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 75. 75. Marco lexislativo ➔ LOE. Título VI. Artigo 144. Avaliacións xerais de diagnóstico. ➔ LOE . Capítulo II. Artigo 21. Avaliación de diagnóstico na Educación Primaria. “Ao final do 2º ciclo de EP, todos os centros realizarán unha AD das CB alcanzadas polos alumnos”. ➔ LOE. Capítulo III. Artigo 29. Avaliación de diagnóstico na ESO. “Ao final o 2º curso de ESO, todos os centros realizarán unha... ➔ Decreto 130/2007 do 28 de xuño. Currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. ➔ Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da ESO na Comunidade Autónoma de Galicia. ➔ Orde do 16 de febreiro de 2009, pola que se regula o desenvolvemento da AD na Comunidade Autónoma de Galicia. 75 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 76. 76. A QUEN VAI DIRIXIDA? Alumnado de: • 4º de Educación Primaria • 2º de ESO. 76 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 77. 77. QUE SE AVALÍA? • Nos artigos 21 e 29 da LOE indícase que se avaliarán “…as COMPETENCIAS BÁSICAS alcanzadas polo alumnado”. • A Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa determinará en cada curso cales serán as CB obxecto de avaliación. • Nesta 1ª AD proponse que só se avalíen dúas competencias: ➔ Comunicación Lingüística (probas en LC e LG). Comprensión e expresión escrita. Comprensión oral. ➔ Matemática (probas en lingua galega). 77 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 78. 78. A QUE ÁREAS ESTÁN LIGADAS AS CB? • A Competencia en Comunicación Lingüística: ✔ Con todas as áreas en xeral ✔ Coas áreas de linguas en especial: • A Competencia Matemática: ✔ Con todas as áreas en xeral ✔ Especialmente coa área de Matemáticas. 78 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 79. 79. • CANDO SE AVALÍA? En cada curso académico. • Unha vez ao ano, a fin de curso. • Excepcionalmente, neste curso 2008-09 realizarase o día 21 de OUTUBRO 2009 (mesma para todos os centros). • Aplicación ao alumnado que no curso 2009-2010 curse as ensinanzas de 5º de primaria e 3º da ESO. Alumnado con ACI, discapacidade físico e/ou sensorial, con menos dun ano na nosa Comunidade: de acordo coa normativa que sairá no BOE sobre a base teórica das probas de avaliación diagnóstica, todo o alumnado realizará a proba (se pode escribir) pero non se incluirá na corrección. 79 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 80. 80. Aplicación e corrección das probas • Probas constituídas por caderniños para cada CB. • Cuestionarios de contexto (profesorado, dirección, alumnado, familias). • Aplicación e corrección: plataforma informática. • Os centros descargarán os exemplares, aplicarán as probas ao alumnado e introducirán os resultados, (coa guía de corrección), no prazo que se determine. Mesmo procedemento para os cuestionarios de contexto. 80
 81. 81. QUEN AVALÍA? O profesorado do centro* (*)A Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa dará instrucións sobre cales son as persoas responsables da descarga dos materiais e da súa aplicación, corrección e posterior carga de resultados. 81 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 82. 82. AD: soporte informático • Aplicación informática que permita: Interacción Consellería-Centros. Cargar probas, previamente elaboradas. Descarga por centros para impresión e aplicación das mesmas. Cargar resultados das probas individuais, unha vez cualificadas. Obter resultados globais e parciais. Elaborar informes. 82 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 83. 83. AD: soporte informático • Establecerase un sistema restrinxido de acceso á información da plataforma informática a través da definición de perfís de usuario (confidencialidade das probas). • A dirección do centro responsabilizarase da custodia e conservación das probas (caderniños e cuestionarios), en tanto a Consellería non ordene a súa destrución. 83
 84. 84. TIPOS DE MATERIAIS CUESTIONARIOS DE CONTEXTO CD CUADERNOS CON PROBAS CD ESCRITAS A PROB L ORA 84 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 85. 85. Materiais Cuestionarios de contexto (importantes para análise de datos) – De alumnado. – De titor/a ou profesorado. – De dirección. – Das familias Caderniños: 2 por cada CB e un CD de comprensión oral. Manual de corrección. Instrucións aos centros: orde de avaliación e desenvolvemento da mesma 85 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 86. 86. MATERIAIS: AS PROBAS Van dirixidas ao alumnado do curso correspondente. Utilízanse as linguas galega e castelá. As probas ESCRITAS: En cada competencia hai dous modelos diferentes de CADERNO (un para cada ringleira). Repártense os diferentes cadernos entre o alumnado (1 por CB). Cada caderno ten dous bloques con 30 ítems en total. As preguntas son de resposta múltiple, abertas e semiabertas. As probas ORAIS: Os textos están gravados nos CD. Hai 4 ou 5 cuestións. 86 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 87. 87. Tempo para as probas Aínda non hai instrucións definitivas sobre o tempo das probas. Últimas instrucións: ✔ Unha hora para as probas de cada CADERNO. ✔ Unha hora para as probas orais (10 minutos audición). 87 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 88. 88. QUEN CORRIXE AS PROBAS? ➢ En cada centro se corrixen as probas seguindo as instruccións da Consellería. ➢ Posteriormente introdúcense os resultados nunha aplicación (seguindo a guía de corrección) ➢ Os caderniños corrixidos hai que conservalos(*). (*) Hai unha segunda corrección externa nalgúns centros. 88 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 89. 89. SEGUNDA CORRECCIÓN EXTERNA • Unha vez rematada a AD, a Consellería elixirá uns centros onde se realizará unha 2ª corrección EXTERNA DE CONTRASTE • Estes datos cargaranse na aplicación para ter unha media - contraste externo. 89 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 90. 90. INFORMES • A aplicación estará preparada para elaborar informes: ✔ Centro ✔ Galicia: mostra interna e externa • Os centros educativos, en base aos informes, serán os encargados de informar ás familias do resultado das probas. • Elaborarase un informe sobre AD en Galicia 90 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 91. 91. Comisión de coordinación da AD nos centros (prescritiva, ao comezo de cada curso escolar) • Composición: director ou directora (presidencia), xefe ou xefa de estudos, xefe ou xefa do departamento de orientación, un titor ou titora de cada un dos niveis que se avalían, nomeados pola dirección do centro. Composición reflectida na PXA. • Funcións: informar á comunidade sobre o sentido e finalidade da AD, coordinar o proceso no centro, colaborar coa administración e a inspección. 91
 92. 92. Resultados • A aplicación estará preparada para elaborar un informe de resultados: media global da comunidade en cada CB, xunto coa puntuacion acadada polo centro. • Informe que se dá ás familias: información por parte das titorías dos resultados do centro de acordo cos informes obtidos da aplicación. • Elaborarase un informe sobre AD en Galicia. 92 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 93. 93. Outras decisións e consecuencias da AD (I) • Interacción AD – formación do profesorado. • Incremento gradual do número de CB en cursos sucesivos. • Análise e contraste resultados da AD e das avaliacións finais nos propios centros. • Como se introduce nos criterios de promoción e titulación o grao de avance nas CB. • Reflexión nos propios centros sobre a similitude ou disparidade do tipo de proba da AD a as das áreas ou materias correspondentes. 93 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 94. 94. Outras decisións e consecuencias da AD (II) • Como consecuencia da AD, os centros realizarán unha reflexión interna, a través dos seus órganos colexiados de goberno, para establecer as accións de mellora pertinentes, que serán incorporadas á PXA (asesoramento da Inspección educativa na toma de decisións) • Resumo do proceso AD. • Preguntas e respostas (CFR da Coruña) 94
 95. 95. EXEMPLIFICACIÓNS AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE ANDALUCÍA 4º de PRIMARIA • Situacións-problema. Cuestións en distintos formatos (resposta aberta, pechada, que esixa un procedemento). 95 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 96. 96. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO ANDALUCÍA Matemáticas 4º PRIMARIA LA CARRERA DE ORIENTACIÓN PREGUNTA 11 Varios colegios van al parque a una El equipo azul, al terminar la carrera, ha carrera de orientación. Se hacen 5 pasado por los siguientes puntos: equipos (azul,blanco, verde, rojo, Encinas,Colinas, Paso del Arroyo, morado), y a cada uno le dan el Matorral y ha terminado en el Parque siguiente mapa con el recorrido: Infantil ¿Cuántos metros ha recorrido? PREGUNTA 12 En la carrera de orientación el equipo azul y el verde fueron juntos hasta el punto 3.Allí, el equipo azul fue al punto 5 y después al 4, mientras que el equipo verde cruzó el río, fue al punto 4 y de allí al 5. 1. ¿Qué equipo recorrió más metros? 2. ¿Cuántos más? 96 96
 97. 97. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO ANDALUCÍA Comunicación Lingüística 4º PRIMARIA • ANALIZA ESTE PRODUCTO • Vamos a observar el envase de este producto (se encuentra en la página anterior) y después analizamos todos los detalles que aparecen en él: • 1 Contenido del envase. • 2 Marca. • 3 Ingredientes. • 4 Lugar de procedencia. • 5 Vitaminas y minerales. • 6 Valor energético. • 7 Fecha de caducidad. • 8 Número del código de barras. • 9 Número de atención al cliente. • 10 Página web para informarse sobre salud y nutrición. PREGUNTA 4 A continuación escribe una descripción del producto del envase con los datos que has analizado.Escribe un mínimo de ocho líneas con letra clara, con frases bien 97 construidas y sin faltas de ortografía 97
 98. 98. LECHE SEMIDESNATADA LECHE ENRIQUECIDA EN VITAMINAS A Y D SEMIDESNATADA Ingredientes: ENRIQUECIDA EN VITAMINAS A Y D Leche semidesnatada y vitaminas A y D. Ingredientes: Leche semidesnatada y vitaminas A y D. CONSUMIR PREFERENTEMENTE INFORMA C I Ó N N UTRICIONAL ANTES DEL: / BEST BEFORE: / LOTE 1O-11-07 x100 ml x250 ml H15432 12:08 98765432 VValor energético kcal 45 116 ES kJ 195 489 CEE Proteínas g 3,1 7,7 123/H Hidratos de carbono g 4,7 11,8 El desnatado parcial de la leche Grasas g 1,7 4,3 separa parte de la grasa y las VITAMINAS Y MINERALES vitaminas que van en ella, Vit. A μg 120 300 como la A y la D, que intervienen en la regulación de (15% CDR) (38% CDR)* la función visual y en la Vit. D μg 0,75 1,90 absorción y fijación del calcio (15% CDR) (38% CDR) respectivamente. Por ello, en Vit. B12 μg 0,38 0,95 ANDALAC A+D reponemos las (38% CDR) (95% CDR) vitaminas A y D, para aquellas Calcio mg 120 300 personas que desean un (15% CDR) (38% CDR) alimento bajo en grasa, pero sin *CDR: Cantidad Diaria Recomendada renunciar a las vitaminas que la leche aporta. (Un vaso contiene aproximadamente 250 ml) Una vez abierto el envase, debe Andalac conservarse en frío, siendo Atención al aconsejable su consumo en los consumidor 902 1242433 2-3 días siguientes. Once Información sobre salud y nutrición en opened, keep refrigerated and www.andalac.com consume within 2-3 days. Andaluza de Lácteos C. Sol, 13 210343 HUELVA LECHE SEMIDESNATADA ENRIQUECIDA EN VITAMINAS A Y D Ingredientes: 98 98
 99. 99. PREGUNTA 5 Lee la información que aparece en el envase de la leche y pon una X donde corresponda. CORRECTO INCORRECTO Abierto se aconseja su consumo en dos o tres días Contiene vitaminas A, D y B12 No debe conservarse en frío una vez abierto Contiene vitamina C Es leche semidesnatada No contiene calcio 99 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui 99
 100. 100. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO JUNTA DE ANDALUCÍA 2007/08 Matemáticas 4º PRIMARIA ● Tu padre te pide que le acompañes a comprar al supermercado que está a 7 kilómetros de tu casa y se tarda 20 minutos en llegar. Compráis: 3 kilos de naranjas (1€ el kilo); 5 litros de leche (80 céntimos un litro); Kilo y medio de tomates (2€ el kilo); Un cuarto de kilo de queso (8€ el kilo) 100
 101. 101. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO JUNTA DE ANDALUCÍA 2007/08 Matemáticas 4º PRIMARIA • Tu padre entrega un billete de 20€ al cajero. Completa esta tabla con esos datos Artículo Cantidad Precio Importe Naranjas 3 kg 1€ el kilo 3€ Leche Kilo e medio 8 € el kg TOTAL... Entregado para pagar... Devolución... 101 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 102. 102. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO C. lingüística 4º PRIMARIA 102
 103. 103. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO C. lingüística 4º PRIMARIA 103
 104. 104. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO Matemáticas 4º PRIMARIA 104
 105. 105. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO Matemáticas 4º PRIMARIA 105
 106. 106. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO Matemáticas 4º PRIMARIA 106
 107. 107. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO Matemáticas 4º PRIMARIA 107
 108. 108. EXEMPLIFICACIÓNS AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE ANDALUCÍA 2º de ESO Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 109. 109. PRUEBA DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO Comunicación Lingüística 2º ESO 109
 110. 110. PREGUNTA 13 Haz un resumen del texto. PREGUNTA 14 De los aspectos que aparecen en el texto, escribe todos los que sean negativos o positivos. POSITIVOS NEGATIVOS PREGUNTA 15 ¿Quién nos da todos estos consejos en el texto? ¿A quiénes van dirigidos? Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui 110
 111. 111. PRUEBA DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO Matemáticas 2º ESO EL TROFEO Mi amiga Ana y yo hemos ganado un trofeo de dobles de tenis. Para ver quién se lo queda decidimos hacerlo tirando dos dados. Yo me lo quedo si al multiplicar los dos números que marcan los dados el resultado es par, y ella se lo queda si el resultado es impar. Explica si el sistema es justo o alguien tiene ventaja. Bolsa 1 BOLSAS 40 bolas rojas En unos grandes almacenes realizan un sorteo 35 bolas verdes entre sus clientes, de tal manera que el 25 bolas amarillas cliente agraciado puede extraer una bola con Bolsa 2 regalo de alguna de las tres bolsas que se 10 bolas rojas le ofrecen. Según el color de la bola extraída 15 bolas verdes es uno u otro el regalo. Nos gustaría 25 bolas amarillas conseguir una videoconsola, que se obtiene Bolsa 3 sacando una bola amarilla. 20 bolas rojas 45 bolas verdes Conociendo el contenido de las bolsas, ¿en 35 bolas amarillas que bolsa sería más probable sacar una bola amarilla? Por que? Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui 111
 112. 112. Exemplos: preguntas liberadas en PISA Que é o proxecto PISA? Programa para a Avaliación Internacional do Alumnado. Estudo internacional de avaliación de estudantes de 15 anos, realizado baixo a coordinación da OCDE (Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico) Avalía as competencias adquiridas en lectura, matemáticas e ciencias. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 113. 113. Exemplos: preguntas liberadas en PISA Non é unha avaliación puramente curricular: é unha avaliación por competencias. Exemplos de ítem, probas PISA liberadas: www.edu.xunta.es/portal/ Profesorado Avaliación de centros Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 114. 114. Outros exemplos Preguntas liberadas en PISA Preguntas liberadas en PIRLS VER en: http://www.institutodeevaluacion.mepsyd.es/ Inst. Avaliación Portugal http://www.gave.min-edu.pt/ Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 115. 115. Avaliacións de diagnóstico (AD) Como se analizarán e presentarán os resultados das AD? Referencia: AD Asturias 2009 Informe que recibe cada centro consta de dúas partes: Informe de resultados: situación do centro en canto a valor engadido e situación do alumnado en canto a niveis de rendemento por competencia avaliada. Informe sobre factores e variables que inciden nos bos rendementos. 115
 116. 116. Como se analizarán e presentarán os resultados das AD? Informe de resultados • Valor engadido: diferenza de puntuacións entre a media da puntuación lograda polo alumnado e a puntuación esperada tendo en conta o índice socioeconómico e laboral. • Normalidade: -35 y +35 35: o centro achega valor engadido -35 o centro rende por debaixo do que cabería esperar. 116
 117. 117. 117
 118. 118. 118
 119. 119. 119
 120. 120. 120
 121. 121. 121
 122. 122. Informe sobre factores e variables que inciden nos bos rendementos (datos obtidos a partir dos cuestionarios de: dirección do centro, profesorado, alumnado e familias). Exemplos: 122
 123. 123. 123
 124. 124. 124
 125. 125. Plan de actuación posterior á avaliación de diagnóstico (I) ●Unha vez realizada a lectura dos informes: o centro detecta as fortalezas e as debilidades. ●Primeiro paso: recoller os datos do informe de resultados (cautela: os datos proveñen dun limitado nº de persoas) Puntos fortes Aspectos de mellora 125
 126. 126. Plan de actuación posterior á avaliación de diagnóstico (II) • Relacionar os puntos a mellorar coas posibles causas que o xeran. Insuficiente enfoque en termos de competencias?. Historial académico do alumnado?... • Formular liñas de actuación para a mellora Ámbito de acción nº 1 Descrición do problema Posibles causas Obxectivo a alcanzar Accións de mellora 1.- 2.- 3.- (...) 126 Temporalización Resultados esperados
 127. 127. Plan de actuación posterior á avaliación de diagnóstico (III) CONTIDO DO PLAN DE ACTUACIÓN INTRODUCIÓN Breve presentación expoñendo os fins que se pretenden e o contexto no que se desenvolve. FORTALEZAS E DEBILIDADES Agrupados en dous bloques (dos resultados dos informes). INTERPRETACIÓN DOS Relacionar cada resultados coas RESULTADOS posibles causas. ÁMBITOS DE TRABALLO Ámbitos seleccionados para traballar no curso escolar. Indicar a Xustificación da selección e os obxectivos. Non abordar máis de 3- 4 accións por curso. FICHAS DE PROXECTO Para cada un dos ámbitos, ficha co plan concreto. 127
 128. 128. Moitas grazas 128
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×