Competencias básicas e avaliación de diagnóstico. Galicia 2009

4,533 views

Published on

Material de apoio. Charlas CB/AD centros. Asesoría científica-tecnolóxica. CFR Vigo (Sección Tui)

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
 • Excelente traballo, polo completo e a claridade, de aplicación directa....Grazas
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
977
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Competencias básicas e avaliación de diagnóstico. Galicia 2009

 1. 1. Competencias básicas 1.-Competencias básicas Que é unha competencia básica?. E un alumnado competente? Cales son as competencias básicas?. Exemplos 2.-Competencias básicas, currículo, avaliación, cómo podemos empezar Exemplos de programación docente en competencias. Exemplos metodolóxicos Exemplos de tarefas 3.-Probas de diagnóstico. Galicia 2009 Blogue de apoio: http://cfrtuicientificotecnoloxico.blogspot.com/ Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 2. 2. ¿Por que agora isto das  competencias? (1/3) Acordo países europeos sobre o considerado básico ou fundamental na aprendizaxe. Informe Delors (1996): quot;A educación encerra un tesouroquot; (as competencias básicas). Comisión Europea: Cumio de Lisboa (2000),  Barcelona (2005). Proxecto DeSeCo (OCDE): definición de  competencias. LOE (2006): obríganos a avaliar as  competencias adquiridas polo alumnado para pasar de curso e para titular na ESO. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 3. 3. Propostas da LOE Coherencia entre obxectivos/contidos/CB.  Grao de consecución de CB: dúas  avaliacións de carácter diagnóstico. Estratexia:  Áreas/materias Obxectivos educativos Medidas organizativas Acción titorial Desenvolvemento de B Opcións metodolóxicas! Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 4. 4. ¿Por que agora isto das  competencias? (2/3) Veñen para quedar moito tempo. Non son contidos  mínimos, nin temas transversais, nin un resumo dos programas (non substitúen aos programas das materias). Pontes imprescindibles contidos - criterios de  avaliación. Determinan o que ninguén pode ignorar ao rematar a  escolaridade obrigatoria. Todos os anos, ao final de curso en 4º de primaria e 2º  ESO: avaliación diagnóstico das CB alcanzadas polo alumnado. Preguntas tipo PISA (tamén é necesario memorizar!).  Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 5. 5. ¿Por que agora isto das  competencias? (3/3) Como traballar por competencias?:  construíndo entre todos un banco de recursos de centro con tarefas que integren contidos de todo tipo, contextualizadas e que inclúan procesos mentais: argumentar, resumir, razoar, explicar, deducir,... Practicando en clase resolvendo tarefas,  situacións-problema complexas, proxectos. Debemos estar convencidos de que coas  CB melloraremos as aprendizaxes. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 6. 6. Que é unha competencia básica?.  E un alumnado competente? COMPETENCIA BÁSICA: Combinación de  coñecementos fundamentais para a nosa época, de capacidades para aplicalos en distintas situacións e de actitudes imprescindibles durante toda a vida: a apertura aos demais, o interese pola busca da verdade, o respecto por si mesmo e polos demais, a curiosidade e a creatividade. Cada competencia require a contribución de varias  materias e, viceversa, unha materia contribúe á adquisición de varias competencias. Alumnado competente: se sabe aplicar e usar os coñecementos,  ten habilidades, usan procedementos, practican uns comportamentos, demostran uns valores, cumpren unhas normas, poñen en marcha procesos mentais complexos e globais... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 7. 7. Áreas/materias e CB Medios adquirir para... Áreas e materias coñecementos Para xerar... ...competencias ...capacidades e dependendo do modo como se realice o proceso formativo, desenvolver... Novo enfoque: máis que o dominio de contidos concretos, interesa a posibilidade de desenvolver a través de eles, habilidades de carácter básico que permitan adaptarse con facilidade á vida futura. Exemplo Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 8. 8. Relacións entre CB Traballar científicamente: utilizar con  precisión a linguaxe, usar números e símbolos, empregar metodoloxía de investigación: matemática, lingüística, científica. Actuar autonomamente: aprender a  aprender, autonomía persoal. Interactuar con grupos heteroxéneos:  social e cidadá, artística, lingüística. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 9. 9. Cales son as competencias básicas? (1/8) Competencia en comunicación lingüística:  Refírese á utilización da linguaxe como  instrumento de comunicación oral e escrita, tanto en lingua galega e castelá como en lingua estranxeira Relacións da competencia lingüística cos contidos das área  e materias: Áreas máis relacionadas: lingua galega e castelá e linguas estranxeiras. Educación para a cidadanía. Soporte procedimental e actitudinal nas restantes materias. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 10. 10. C. lingüísticas. Exemplos... Ao rematar a escolaridade obrigatoria todas as alumnas e alumnos  terán que ser capaces de: Dominar suficientemente as ferramentas das linguas: vocabulario,  gramática e a ortografía. Ler en voz alta, de forma expresiva, un texto en prosa  Extraer a idea esencial dun texto lido ou oído.  Analizar os elementos gramaticais dunha frase.  Redactar un texto breve, coherente, construído en parágrafos  correctamente puntuado. Resumir un texto.  Falar en público, dar conta dun traballo individual ou colectivo.  Utilizar dicionarios, impresos ou dixitais, programas de corrección  ortográfica. Demostrar interese pola lectura, pola comunicación, o diálogo e o debate....  Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 11. 11. A práctica dunha lingua estranxeira... Referente fundamental: quot;Marco común europeo de referencia  para as linguasquot; (Consello de Europa). E se nos atrevemos co nivel A2 (usuario básico)?. Necesitamos: práctica regular do idioma e da memoria:  vocabulario, gramática, fonoloxía, ortografía. Ao rematar a escolaridade obrigatoria, todas as alumnas e  alumnos terán que ser capaces de: Comunicarse de xeito sinxelo, pero eficaz.  Identificar o contido dunha mensaxe oral, o tema dunha  discusión se o intercambio é lento e claro, seguir un relato. Facerse entender cunha breve intervención oralmente e por  escrito, cunha claridade suficiente. Desexar comunicarse cos estranxeiros no seu idioma, de ler  un periódico impreso ou electrónico, de ver unha película en V.O.... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 12. 12. Cales son as competencias básicas? (2/8) Competencia matemática:  Habilidade para utilizar números e operacións  básicas, os símbolos e as formas de expresión do razoamento matemático para producir e interpretar informacións e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. Relacións da competencia matemática cos contidos das  área e materias: Áreas máis relacionadas: matemáticas, linguas castelá e galega, coñecemento do medio. Contidos de tipo procedimental e actitudinal que lle achegan a materia de matemáticas e as restantes áreas e materias Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 13. 13. C. matemática. Exemplos... Ao rematar a escolaridade obrigatoria todas as alumnas e  alumnos terán que ser capaces de poder aplicar os principios e procesos matemáticos básicos na vida cotiá e no traballo, para iso deberán ser capaces de: Razoar loxicamente, de practicar a dedución, de demostrar...  Demostrar rigor e precisión nos seus traballos.  De entender cando unha situación da vida corrente pode tratarse de  forma matemática, analizala expoñendo os datos e emitindo hipótese, emprender un razoamento ou un cálculo de cara a resolvelo... De orientarse no espazo: utilizar un mapa, un esquema, un sistema  coordenadas... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 14. 14. Cales son as competencias básicas? (3/8) Coñecemento e interacción co mundo físico:  Que recollerá a habilidade para a comprensión dos  sucesos (da vida, a saúde, o consumo, o contorno natural e artificial, a terra e a tecnoloxía), a predición das consecuencias e a actividade sobre o estado de saúde das persoas e a sostenibilidad ambiental . Relacións da competencia cos contidos das área e materias:  Soporte conceptual: EP Coñecemento do medio natural, social e cultural, linguas (3) e matemáticas. Algúns aspectos de educación para a cidadanía. Elementos de tipo procedimental e actitudinal nas restantes materias
 15. 15. C. científica. Exemplos... (1/2) Ao saír da escolaridade obrigatoria, todas as alumnas e alumnos han  de ter unha representación coherente do mundo baseada en coñecementos... Saber que o dominio progresivo da materia e da enerxía  permite ao ser humano elaborar unha grande diversidade de obxectos técnicos dos que convén coñecer as condicións de utilización, o impacto sobre o medio, o funcionamento e as condicións de seguridade. De actuar cun enfoque científico (saber observar, preguntar,  formular hipótese e validalas, argumentar, entender modelos, simulacións... Entender o vínculo entre os fenómenos da natureza e a  linguaxe matemática que axuda a describilos... De manipular, de experimentar, de expresar os resultados  dunha medida ou dunha investigación... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 16. 16. C. científica. Exemplos... (2/2) De mobilizar os seus coñecementos en situacións: por  exemplo entender funcionamento do seu propio corpo e a incidencia da alimentación, actuar sobre el mediante a práctica deportiva ou coidar dos riscos de accidentes naturais, profesionais, domésticos. Responsabilizarse fronte ao medio, ao mundo vivo, á  saúde. Sentir curiosidade polo descubrimento das causas dos  fenómenos naturais, polos progresos científicos e técnicos. Desenvolver o espírito crítico: diferenza entre o probado,  o probable ou o incerto. Observar as regras elementais de seguridade nos  campos da bioloxía, química, electricidade... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 17. 17. Cales son as competencias básicas? (4/8) Tratamento da información e competencia  dixital Consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter,  procesar e comunicar información e para transformala en coñecemento, incluíndo a utilización das TIC como elemento esencial para informarse, aprender por si mesmos e comunicarse. Relacións da competencia cos contidos das área e materias:  Vinculación significativa coas áreas e materias de: matemáticas, linguas (3), coñecemento do medio, educación para a cidadanía, educación artística, educación física tecnoloxías, linguas e literatura e acción titorial.
 18. 18. C. dixital. Exemplos... Para ser dixitalmente competente, o alumnado  debe ser capaz de: Crear, producir, procesar, aproveitar datos.  Informarse, documentarse.  Desenvolver un interese pola investigación e  os intercambios de información con fins educativos, culturais, sociais, profesionais... Mostrar unha actitude responsable, coñecer  as regras que protexen a propiedade intelectual, os dereitos e liberdades dos cidadáns, protexerse a si mesmo...
 19. 19. Cales son as competencias básicas? (5/8) Social e cidadá  Entendida como aquela que permite vivir en  sociedade, comprender a realidade social do mundo en que se vive e exercer a cidadanía democrática. Relacións da competencia cos contidos das área e materias:  Vinculación significativa coas áreas: educación para a cidadanía, coñecemento do medio, linguas (3), educación artística. Elementos de tipo procedimental e actitudinal nas restantes áreas e materias Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 20. 20. C. social e cidadá. Exemplos...(1/2) Para ser competente como cidadán, o alumnado ten  que: Entender que calquera organización humana se basea  en códigos de conduta e usos o respecto dos cales se impón. De prestar auxilio (procedementos de primeiros  auxilios...Francia: certificado de Formación en primeiros auxilios) De respectar as regras de seguridade, particularmente  na estrada (Francia: certificado escolar de seguridade vial. Experiencia educación vial do IES Chapela). Ser capaz de comunicar e de traballar en equipo: saber  escoitar, defender un punto de vista, negociar, buscar un consenso, cumprir o seu deber segundo as regras do grupo... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 21. 21. C. social e cidadá. Exemplos...(2/2) De avaliar as consecuencias dos seus actos (educación  emocional). Demostrar respecto polos demais (cortesía, tolerancia,  rexeitamento dos prexuízos e dos estereotipos. Vontade de resolver pacificamente os conflitos.  Conciencia da contribución necesaria de todos á  colectividade. Necesidade da solidariedade, ter en conta as necesidades  das persoas en dificultade, en tódalas partes. Dispoñer de nocións xurídicas básicas: asinar un contrato, de  aluguer, de traballo, de compra-venda, declarar un nacemento... Nocións de xestión: presuposto, solicitar un empréstito...  Aprender a identificar, clasificar, ordenar, someter á crítica a  información... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 22. 22. Cales son as competencias básicas? (6/8) Cultural e artística  Supón coñecer, comprender, apreciar e valorar  criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e desfrute e consideralas como parte do patrimonio dos pobos. Relacións da competencia cos contidos das área e materias:  Vinculación significativa coas áreas de educación artística, coñecemento do medio, educación física, linguas (3) e educación para a cidadanía. Nestas materias atopa o seu soporte conceptual. Elementos de tipo procedimental e actitudinal nas restantes áreas e materias Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 23. 23. C. artística. Exemplos... Para ser competente cultural e artisticamente, o  alumnado ten que ter nocións sobre: Os principais estilos e épocas artísticas. Os xéneros e estilos en música,  pintura, escultura, arquitectura, cinema, literatura, fotografía, teatro e danza. Arquitectura e costumes respectuosos co medio e as que danan ao  medio. Participación en actividades artísticas e culturais como medio de  expresión e relación. Deseño de proxectos artísticos e culturais. Exposición de feitos, coñecementos, emocións, sentimentos sobre arte e  cultura. Habilidades de busca, obtención e contraste de información sobre arte e  cultura. Recursos tecnolóxicos na música. Formatos de audio dixital. Tratamento gravación de sons. Producións musicais, audiovisuais e multimedia. Tipos de licenzas. Interese ante diferentes manifestacións artísticas e culturais. Respecto  polas manifestacións que mostren esforzo, aprecio e recoñecemento de valores éticos. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 24. 24. Cales son as competencias básicas? (7/8) Aprender a aprender  Con ela preténdese dispoñer de habilidades para  iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónoma de acordo aos propios obxectivos e necesidades. Trátase de preparar o alumnado para o esforzo, o traballo e a superación persoal, para analizar e avaliar, estimulando a cooperación, a convivencia, a creatividade e a crítica Relacións da competencia cos contidos das área e materias:  Vinculación significativa cos contidos das áreas de linguas (3), matemáticas, coñecemento do medio, educación para a cidadanía, educación artística e educación física. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 25. 25. C.aprender por si mesmo . Exemplos...(1/2) O alumnado, ao finalizar a escolaridade obrigatoria, deberá  ser capaz de Posto diante dunha tarefa quot;realquot; ou proxecto, de empregar as  TIC para a busca, selección, síntese e presentación da información Basearse en métodos de traballo (organizar o tempo,  planificar, tomar apuntamentos, consultar fontes de información, concentrarse, memorizar elaborar un informe...buscar a información útil, analizala, sintetizala Valorar a motivación, a confianza en si mesmo, o desexo de  saír adiante e de progresar, de buscar oportunidades de implicarse e de aprender... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 26. 26. C.aprender por si mesmo . Exemplos...(2/2) Aplicar en tareas contextualizadas habilidades e destrezas  para aprender a pensar: Análise (subliñados). − Síntese (esquemas, resumos, cadros, mapas − conceptuais, gráficos, mapas de contidos). Axendas de traballo (portafolio): actividades − realizadas, dificultades atopadas, esforzo, resultados. A exposición oral. Preparación do discurso: busca de  información, recollida de datos, depuración, organización. ................  Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 27. 27. Cales son as competencias básicas? (8/8) Autonomía e iniciativa persoal  que inclúe a posibilidade de optar con criterio  propio e espírito crítico e levar a cabo as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela. Inclúe tamén a capacidade emprendedora para idear, planificar, desenvolver e avaliar un proxecto. Relacións da competencia cos contidos das área e materias:  Vinculación significativa cos contidos das áreas de educación para a cidadanía, coñecemento do medio, linguas (3), educación artística e educación física. Elementos de tipo procedimental e actitudinal nas restantes áreas e materias Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 28. 28. Autonomía e iniciativa persoal. Un exemplo... O noso alumnado será autónomo e emprendedor se:  Coñece o ámbito económico no que se move, os diferentes oficios,  sabe escoller unha traxectoria de formación. Se se basea en métodos de traballo: planifica o tempo, toma  apuntamentos, consulta fontes de información, se se concentra, persevera, memoriza, elabora un informe, expón un traballo. Se é quen de razoar con lóxica e rigor: identificar un problema,  buscar a información útil, organizala, sintetizala, relacionar as adquisicións de diferentes materias e sabelas mobilizar en diferentes situacións. Identificar, explicar, rectificar un erro. Se é quen de concibir, aplicar e de realizar proxectos escolares  individuais ou colectivos, pasar das ideas aos actos, contactar con persoas, buscar recursos, tomar decisións, comprometerse, pedir a opinión dos outros, organizar unha reunión, establecer prioridades. Motivación, determinación para a realización de obxectivos.  Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 29. 29. Unha axuda para comezar... Sistema de indicadores das competencias básicas da Consejería de Educación y Ciencia de Castilla La Mancha: un documento de apoio ao profesorado que ilustra como se poden ir alcanzando as CB en primaria e en secundaria Ver enlace no blogue do portal educativo da Junta de Castilla-La Mancha A CONTINUACIÓN: CB E CURRÍCULO
 30. 30. Competencias básicas e currículo Elemento do currículo (conxuntamente con  obxectivos, contidos, metodoloxía e criterios de avaliación). Referencia en todos os niveis de decisión:  ensinanzas mínimas, referente na promoción de ciclo en primaria e da titulación na ESO. Referencia nas AD  Orientan o ensino:  Selección de obxectivos, contidos e criterios de − avaliación. Orientación metodolóxica. − Avaliación − Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 31. 31. Competencias básicas e currículo Enfoque en competencias:  Orientar as aprendizaxes para conseguir que o alumnado; Adquiran a capacidade de enfrontarse a situacións novas.  Integrar as súas aprendizaxes, poñéndoos en relación con  distintos tipos de contidos. Utilizar eses contidos de xeito efectivo, aplicalos en diferentes  situacións e contextos. Asegurar unhas aprendizaxes fundamentais a todo o  alumnado (principio de equidade). Non supón rebaixar os niveis educativos: os obxectivos finais  da escolaridade deberán ser máis amplos e esixentes. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 32. 32. Competencias básicas e currículo Que deberán incluír as programacións docentes?(progresivamente,  deberán estar así a partir do 2010) Obxectivos establecidos para cada curso/ciclo. − Contidos, secuencia, temporalización. − Criterios de avaliación, relacionados coas CB. − Descrición da contribución de cada materia ao logro das CB. − A metodoloxía didáctica que se vai aplicar. − Materiais, recursos, procedemientos e instrumentos de − avaliación. Criterios de cualificación. Os mínimos esixibles. − Atención a diversidade. Programa de reforzo recuperación de − pendentes. − Actividades complementarias, extraescolares, accións − previstas no proxecto lector, plan de integración de TIC. Procedemento avaliación da propia programación − Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 33. 33. Competencias básicas e currículo Informe de avaliación final (informe  individualizado ao remate de ciclo/etapa/curso de ESO) Anexo V das ordes de avaliación en primaria e en  secundaria. Grao de aprendizaxe en cada unha das materias ou  ámbitos, referido aos obxectivos (cualificacións) e ao desenvolvemento de CB. Resultados da avaliación continua ao longo do curso. Iniciarase ao comezo de curso/ciclo. Na ESO recollerá  ademais os resultados da avaliación inicial. Todos os cursos de ESO, ciclos 1º e 2º de EP: grao de  aprendizaxe alcanzada referido a obxectivos e CB. Final de etapa EP: só referido aos obxectivos.
 34. 34. Competencias básicas e currículo Indicación para a elaboración dos informes: os  criterios de avaliación de cada área ou materia serven de referencia para valorar o progresivo grao de adquisión das CB. Posible modelo: Competencia básica Grao de desenvolvemento C. lingüística Matemática Científica Tratamento da información e dixital Social e cidadá Cultural e artística Aprender a aprender Autonomía e iniciativa persoal
 35. 35. Competencias básicas e currículo Graos de desenvolvemento de CB  Competencia Valoración global ao final de curso/ciclo/etapa 5 Excelente A competencia da alumna ou alumno supera as esixencias. 4 Bo A competencia da alumna ou alumno satisfai as esixencias 3 Aceptable A competencia da alumna ou alumno satisfai minimamente as esixencias. 2 Pouco desenvolvida/Baixo A competencia da alumna ou alumno está por debaixo das esixencias. Moi pouco A competencia da alumna ou alumno 1 desenvolvida/Moi baixo está netamente por debaixo das esixencias.
 36. 36. Competencias básicas e currículo Traballo dende áreas/materias: non é o único modo para  desenvolver CB. ORGANIZACIÓN DO CENTRO (social e cidadá, dixital): Formas de tomar decisións – Participación do alumnado. – Normas de réxime interno. Reacción ante os conflitos. – Uso das instalacións (aula de informática...plan integración TIC) – ORGANIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR. PLAN LECTOR (lingüística, aprender a aprender, dixital) ACCIÓN TITORIAL E ORIENTADORA (aprender a aprender, autonomía persoal, social e cidadá, formas de traballo, relación cos demais, imaxe dun mesmo). ACTIVIDADES DE CENTRO. Planificación actividades complementarias e extraescolares (poden influír en todas: integración de coñecementos, relacións interpersoais). Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 37. 37. Competencias básicas e currículo E ADEMAIS...  Unha mellor integración e aproveitamento entre o  currículo formal (centro), informal (familias), non formal (o contorno). Axendas familiares por competencias. Unha maior apertura do centro ás familias e ao contorno.  Un uso máis eficaz e rendible das enormes posibilidades  que nos ofrecen as contornas virtuais de aprendizaxe. Páxina web Drupal do centro, aulas virtuais con Moodle,  recursos didácticos: Ardora, Jclic, encerado dixital interactivo (EDI) Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 38. 38. Competencias básicas e currículo Actuacións relacionadas coas CB  O que temos que empezar a facer xa, co asesoramento pertinente(inspección, CFR): Adecuar os procedementos, a metodoloxía para axustar o  currículo e os procedementos de avaliación coa inclusión de CB. E os documentos que teremos que ir elaborando: Incluír as CB nos distintos niveis de concreción curricular  (etapas, áreas, ciclos). Incluír as CB como referentes dos niveis de decisión na  avaliación (PEC, PCC, PXA, Programacións) Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 39. 39. Competencias básicas e currículo ¿Como podemos empezar?  Modificar gradualmente o tipo habitual e típico de  exercicios e actividades, as clases sempre expositivas... Podemos empezar analizando as tarefas que actualmente  ofrecemos ao alumnado e a súa contribución á adquisición de CB. Revisando o libro de texto e as programacións.  Mantendo as prácticas actuais que sexan válidas e  rendibles didacticamente. Modificando as prácticas que só son útiles no contexto  académico... para adecualas ás CB. Incorporando novas prácticas: tarefas, proxectos  integrados... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 40. 40. Competencias básicas e currículo Tendo en conta (I)... Favorecer a adquisición de CB mediante  novas metodoloxías. Debemos: potenciar saber facer, integrar − coñecementos, destrezas e actitudes, seleccionar unha variedade de actividades − (tarefas) axeitadas... Para definir tarefas:  qué operacións mentais deberá realizar o − alumnado qué contidos imprescindibles necesita − dominar. en qué contexto? (o máis realista posible) −
 41. 41. Competencias básicas e currículo Tendo en conta (II)... Tarefas variadas, relevantes para a vida, axeitadas aos  obxectivos, que propicien a adquisición do máximo número de CB. Planificación conxunta do profesorado, favorecer a  coordinación e a interdisciplinariedade (problema de falta de tempo en primaria e en secundaria). E para avaliar?. Fontes de información: observación  directa, entrevistas, probas e exames (orais, escritos), cadernos, traballos, presentacións públicas, portafolio, portafolio dixital...e os criterios de avaliación do currículo (DOCUMENTO CLAVE). A continuación: portafolio e deseño de tarefas.  Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 42. 42. En que consiste o portfolio? Instrumento para a autoavaliación.  Alternativa: e-portfolio (control vía dixital).  Colección significativa de traballos de estudantes  que ilustran o camiño recorrido no desenvolvemento de 1 ou varias CB. Ao empezar o curso, abren unha carpeta para  incluír os seus traballos significativos e a súa valoración. Ao finalizar o curso, revisará os traballos e as  súas valoracións: camiño percorrido e progresos.
 43. 43. PROXECTO TAREFA Actividades Exercicios Na práctica educativa: ● Habitualmente facemos exercicios. ● Con frecuencia facemos actividades. Temos que integrar os exercicios e as actividades en TAREFAS. Deberíamos integrar as tarefas en PROXECTOS.
 44. 44. PROXECTO: Elaborar unha guía de visitas a enclaves do medio natural da comarca, para as familias. TAREFA: Elaborar unha lista dos itinerarios, máis sinxelos e rápidos, de acceso a enclaves naturais da comarca. Actividades: Comparar itinerarios. Defender a decisión sobre o itinerario elixido. … Exercicios: Localizar enclaves nun mapa da comarca. Calcular distancias. Escribir itinerarios. Pedir a palabra. …
 45. 45. O QUE ESIXE A NORMATIVA e as orientacións da administración • LOE (2006): obríganos a avaliar as competencias adquiridas polo alumnado para pasar de curso e para titular na ESO. • OS DECRETOS DO CURRÍCULO (GALICIA): En cada área ou materia, inclusión de referencias explícitas sobre a súa contribución ás CB • AS ORIENTACIÓNS DO 28/01/09: A contribución da materia ao logro das CB. Os criterios de avaliación, relacionados coas CB.
 46. 46. COMO PROGRAMAR? UNHA PROPOSTA (I) PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES, BASEADA EN COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.-A partir dos criterios de avaliación das áreas ou materias: deseñar proxectos globalizados ou interdisciplinares. 2.-Decidindo qué áreas están implicadas en cada proxecto. 3.-Explicitando a relación dos criterios de avaliación coas CB. 4.-Decidindo a temporalización dos distintos proxectos.
 47. 47. Metodoloxía de proxectos Favorece aprendizaxes que figuran nos  programas de 1 ou máis materias. Exemplos: formular unha estratexia de  aforro de electricidade no centro, investigar conxuntamente sobre novelas históricas. Programas europeos: Comenius e  eTwinning. Busca de “pasadizos entre disciplinas”.  Exemplo: traballo colaborativo matemáticas ciencias: 1º da ESO, 2º da ESO Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 48. 48. COMO PROGRAMAR? UNHA PROPOSTA (II) NA PRÁCTICA... 1.-Incluír nas programacións de área ou materia, a referencia explícita sobre qué competencias básicas contribúe a desenvolver en maior medida (Decreto do currículo en primaria). 2.-Traballo en equipo: elaborar PROGRAMACIÓNS DE EQUIPOS DOCENTES baseadas en proxectos (...PXA) 3.-Nas programacións de aula/área ou materia: • Incluír o decidido na programación do equipo. • Modificar a metodoloxía, as tarefas e a avaliación. • Incluír elementos de contextualización si é o caso (decisións de cada centro, ao nivel de PEC, sobre CB que precisa priorizar, impulsar…).
 49. 49. COMO PROGRAMAR? UNHA PROPOSTA (III) Dous tipos de contidos: competencias básicas e contidos curriculares máis esixentes, propios das áreas 1.-Organizar os dous tipos de contidos por proxectos ou tarefas: • Os proxectos decididos na programación de equipo docente (CB). • Os proxectos ou tarefas propios de área ou materia. 2.-Esta programación irase axustando, na práctica, de acordo cos intereses do alumnado. 3.-Incluír a relación entre criterios de avaliación e CB (concretada na programación do equipo e as propias de área ou materia). 4.-Incluír a relación coas actividades complementarias e extraescolares, familias e contorno. Plan lector, Plan TIC...(concretada na programación do equipo e as propias de área ou materia). 5.-Axustar a metodoloxía, as tarefas e a avaliación en coherencia co traballo de CB.
 50. 50. ELABORACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE EQUIPO DOCENTE A partir de: CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE TODAS AS ÁREAS OU MATERIAS DO CURSO Matemáticas Lingua … - -… Propostas de PROXECTOS PROGRAMACIÓN DE EQUIPO DOCENTE DO CURSO… Criterios de avaliación: Colaboración Temporalización CCBB que se PROXECTO A AE, AC, traballan - Área ou Familias materia de -… Plan lector … Plan TIC Criterios de avaliación: Plan de acollida... - Área ou materia de -… … … … … …. Colaboración Temporalización CB que se PROXECTO … AE, AC, traballan Familias
 51. 51. ELABORACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE ÁREA. Unha proposta do CFR Vigo Modificacións respecto da anterior programación: PROGRAMACIÓN DA ÁREA DE …. CURSO………. Obxectivos Contidos Criterios de Metodoloxía: Instrumentos de Contribución ás Colaboración con avaliación avaliación CCBB AE, AC, familias Metodoloxía didáctica. e contorno. Temporalización Agrupamentos. actividades., recursos (Incluír a (Incluír a (Incluír a Agrupar os Axustala á proposta Axustala á agrupación por contribución ás CB colaboración contidos por de aprendizaxe por proposta de PROXECTOS proxectos, concretada na concretada na CB aprendizaxe por concretada na programación do programación do CB programación do equipo e as propias equipo ou propias equipo ou as de área ou materia). de área ou propias de área materia). ou materia.). Posteriormente haberá que CONCRETAR AS TAREFAS a realizar, a metodoloxía e os instrumentos de avaliación na programación de cada proxecto Para os contidos non traballados en proxectos haberá que deseñar TAREFAS.
 52. 52. PROGRAMAR E TRABALLAR POR CB: UN PROCESO A MEDIO E LONGO PRAZO A CURTO PRAZO Deseñar e implementar o currículum •Ir deseñando e implementando algún/s mediante: proxectos globalizados/ interdisciplinares. •Proxectos globalizados/ •O resto dos contidos ir desenvolvéndoos interdisciplinares, nos que os mediante: exercicios --Proxectos de área ou materia. e actividades de cada área/materia --Tarefas de área ou materia que inclúan sexan compoñentes dunha tarefa os exercicios e actividades proposta. correspondentes.
 53. 53. Innovamos facéndonos preguntas A QUÉ SITUACIÓNS, PROBLEMAS, …TERÁ QUE ENFRENTARSE O ALUMNADO NA VIDA REAL? (persoais, interpersoais, sociais,…) TAREFA, PROXECTO, ¡ COMO PODEMOS AVALIAR SE O ALUMNO/A É COMPETENTE NESAS PROBLEMA,… SITUACIÓNS REAIS? QUE CONCEPTOS DEBE QUE DESTREZAS DEBE QUE CONDUTAS E VALORES APRENDER? PRECISA TER? DESENVOLVER (TAMÉN ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE) ¡ QUE ÁREAS PRECISAN IMPLICARSE?......................QUE COLABORACIÓN DO EQUIPO DOCENTE? ¡ QUE TAREFAS DEBE DESENVOLVER? QUE QUE RECURSOS QUE COLABORACIÓN QUE COLABORACIÓN METODOLOXÍA UTILIZAREMOS? PRECISAREMOS COAS PRECISAREMOS COA UTILIZAREMOS? ACTIV. EXTRAES. E FAMILIA? COMPLEMENTARIAS? CB IMPLEMENTACIÓN E AVALIACIÓN
 54. 54. Definición operativa de una competencia básica PROCAP (LAS PALMAS) Y CEP DE TELDE
 55. 55. Lengua C. Matemáticas Ciencias sociales ... … y Literatura Obj Co CE Obj Co CE Obj Co CE Obj Co CE Obj Co CE Competencia en Com. Ling Competencia Matemática Competencia en el conoc… Competencia digital… Competencia Social y … Competencia cultural y … Comp. para aprender… Autonomía e iniciativa…
 56. 56. Materiales para el asesoramiento en Competencias Básicas Competencia en Comunicación Lingüística Lengua castellana Ciencias Sociales y Matemáticas Geografía e Historia Literatura
 57. 57. AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO (AD) DA EDUCACIÓN Galicia 21 de outubro 2009 Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 58. 58. AVALIACIÓN XERAL DE DIAGNÓSTICO (AXD) EDUCACIÓN PRIMARIA FINAIS DE MARZO E ABRIL 2009 CUARTO CURSO Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 59. 59. O marco legal • A LOE establece dous avaliacións-diagnóstico diferentes: – Avaliacións xerais de diagnóstico: avaliación externa de competencias que desenvolverá o Estado. Carácter mostral. 4º de primaria e 2º da ESO. – Avaliacións de diagnóstico: competencia da Consellería de Educación. Carácter censual, formativo e orientador para os centros, informativo para a comunidade.
 60. 60. Avaliación do sistema educativo establecida pola LOE Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 61. 61. Que finalidade ten a avaliación diagnóstico? • Medir e informar sobre o grao de adquisición de competencias básicas do currículo, por parte do alumnado, nos niveis de 4º de EP e 2º de ES • Contribuír á mellora da calidade, á equidade da educación e á atención do alumnado. • Compromisos de revisión e mellora. • Aumentar a transparencia e eficacia do sistema educativo. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 62. 62. Cuestións previas (I) 1)Diferenciar AD de avaliación, promoción e titulación do alumnado. Na avaliación, promoción e titulación do alumnado avalíase e cualifícase individualmente. Relaciona obxectivos, contidos e criterios de avaliación con CB (Programacións). Na AD non se concreta en áreas ou materias, senón nas 8 CB Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 63. 63. Cuestións previas (II) • Non substitúe á avaliación, senón que a complementa e promove que a toma de decisións sexa máis axustada á realidade do centro. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 64. 64. Cuestións previas (III) 2)Na avaliación diagnóstica Os resultados son censuais, non estatísticos: como estamos?, que temos que mellorar?. Non se pretende xerarquizar aos centros Non se divulgan resultados individuais nin de centro. Tan só un departamento da Consellería terá acceso aos resultados por centro, os informes dos resultados serán sobre a puntuación obtida en relación cos demais centros das súas características segundo o seu índice de desenvolvemento socioeconómico e cultural. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 65. 65. Cuestións previas (IV) Carecerá de efectos académicos para o alumnado. Non é unha pseudoavaliación do profesorado da materia, porque o logro da competencia implica a todas as áreas e materias. Serve ao centro de guía do seu proceso e á administración de avaliación do sistema. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 66. 66. Avaliación xeral de diagnóstico (AXD) • Con carácter estatal e participación das comunidades autónomas. • Sobre competencias básicas. • Só nalgúns centros (por mostraxe) • É externa e ten carácter informativo • Xa se fixo unha pilotaxe en Galicia. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 67. 67. Avaliación de diagnóstico (AD) A • Regulada polas comunidades autónomas. • Sobre competencias básicas alcanzadas polo alumnado. • Dirixida a todos os centros (censal). • É interna e ten carácter formativo e orientador para os centros e informativo para as familias e resto de comunidade educativa. • En Galicia vaise iniciar este curso. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 68. 68. Marco lexislativo LOE. Título VI. Artigo 144. Avaliacións xerais de diagnóstico. ➔ LOE . Capítulo II. Artigo 21. Avaliación de diagnóstico na ➔ Educación Primaria. “Ao final do 2º ciclo de EP, todos os centros realizarán unha AD das CB alcanzadas polos alumnos”. LOE. Capítulo III. Artigo 29. Avaliación de diagnóstico na ESO. ➔ “Ao final o 2º curso de ESO, todos os centros realizarán unha... Decreto 130/2007 do 28 de xuño. Currículo da educación primaria ➔ na Comunidade Autónoma de Galicia. Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ➔ ensinanzas da ESO na Comunidade Autónoma de Galicia. Orde do 16 de febreiro de 2009, pola que se regula o ➔ desenvolvemento da AD na Comunidade Autónoma de Galicia. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 69. 69. Obxectivos da avaliación diagnóstico (AD) • Recoller información (*) sobre a formación nos centros. • Informar ás comunidades educativas dos centros sobre os seus resultados.(**) • Servir de orientación aos centros para que corrixan posibles carencias e melloren a calidade. • Aumentar a transparencia e eficacia do sistema educativo. (*) A información non poderá ser utilizada para clasificar centros. (**)Os resultados non teñen efectos académicos. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 70. 70. A QUEN VAI DIRIXIDA? Alumnado de: • 4º de Educación Primaria • 2º de ESO. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 71. 71. QUE SE AVALÍA? • Nos artigos 21 e 29 da LOE indícase que se avaliarán “…as COMPETENCIAS BÁSICAS alcanzadas polo alumnado”. • A Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa determinará en cada curso cales serán as CB obxecto de avaliación. • Nesta 1ª AD proponse que só se avalíen dúas competencias: Comunicación Lingüística (probas en LC e LG). ➔ Comprensión e expresión escrita. Comprensión oral. Matemática (probas en lingua galega). ➔ Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 72. 72. A QUE ÁREAS ESTÁN LIGADAS AS CB? • A Competencia en Comunicación Lingüística: Con todas as áreas en xeral ✔ Coas áreas de linguas en especial: ✔ • A Competencia Matemática: Con todas as áreas en xeral ✔ Especialmente coa área de Matemáticas. ✔ Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 73. 73. CANDO SE AVALÍA? En cada curso académico. • Unha vez ao ano, a fin de curso. • Excepcionalmente, neste curso 2008-09 realizarase o día 21 de • OUTUBRO 2009 (mesma para todos os centros). • Aplicación ao alumnado que no curso 2009-2010 curse as ensinanzas de 5º de primaria e 3º da ESO. Alumnado con ACI, discapacidade físico e/ou sensorial, con menos dun ano na nosa Comunidade: de acordo coa normativa que sairá no BOE sobre a base teórica das probas de avaliación diagnóstica, todo o alumnado realizará a proba (se pode escribir) pero non se incluirá na corrección. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 74. 74. Aplicación e corrección das probas • Probas constituídas por caderniños para cada CB. • Cuestionarios de contexto (profesorado, dirección, alumnado, familias). • Aplicación e corrección: plataforma informática. • Os centros descargarán os exemplares, aplicarán as probas ao alumnado e introducirán os resultados, (coa guía de corrección), no prazo que se determine. Mesmo procedemento para os cuestionarios de contexto.
 75. 75. QUEN AVALÍA? O profesorado do centro* (*)A Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa dará instrucións sobre cales son as persoas responsables da descarga dos materiais e da súa aplicación, corrección e posterior carga de resultados. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 76. 76. AD: soporte informático • Aplicación informática que permita: Interacción Consellería-Centros. Cargar probas, previamente elaboradas. Descarga por centros para impresión e aplicación das mesmas. Cargar resultados das probas individuais, unha vez cualificadas. Obter resultados globais e parciais. Elaborar informes. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 77. 77. AD: soporte informático • Establecerase un sistema restrinxido de acceso á información da plataforma informática a través da definición de perfís de usuario (confidencialidade das probas). • A dirección do centro responsabilizarase da custodia e conservación das probas (caderniños e cuestionarios), en tanto a Consellería non ordene a súa destrución.
 78. 78. TIPOS DE MATERIAIS CUESTIONARIOS CD DE CONTEXTO CUADERNOS CON PROBAS CD A ESCRITAS ROB P L ORA Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 79. 79. Materiais Cuestionarios de contexto (importantes para análise de datos) – De alumnado. – De titor/a ou profesorado. – De dirección. – Das familias Caderniños: 2 por cada CB e un CD de comprensión oral. Manual de corrección. Instrucións aos centros: orde de avaliación e desenvolvemento da mesma Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 80. 80. MATERIAIS: AS PROBAS Van dirixidas ao alumnado do curso correspondente. Utilízanse as linguas galega e castelá. As probas ESCRITAS: En cada competencia hai dous modelos diferentes de CADERNO. Repártense os diferentes cadernos entre o alumnado (1 por CB). Cada caderno ten dous bloques con 30 ítems en total. As preguntas son de resposta múltiple, abertas e semiabertas. As probas ORAIS: Os textos están gravados nos CD. Hai 4 ou 5 cuestións. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 81. 81. Tempo para as probas Aínda non hai instrucións definitivas sobre o tempo das probas. Últimas instrucións: Unha hora para as probas de cada ✔ CADERNO. Unha hora para as probas orais (10 ✔ minutos audición). Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 82. 82. QUEN CORRIXE AS PROBAS? En cada centro se corrixen as probas ➢ seguindo as instruccións da Consellería. Posteriormente introdúcense os resultados ➢ nunha aplicación (seguindo a guía de corrección) Os caderniños corrixidos hai que ➢ conservalos(*). (*) Hai unha segunda corrección externa nalgúns centros. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 83. 83. SEGUNDA CORRECCIÓN EXTERNA • Unha vez rematada a AD, a Consellería elixirá uns centros onde se realizará unha 2ª corrección EXTERNA DE CONTRASTE • Estes datos cargaranse na aplicación para ter unha media - contraste externo. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 84. 84. INFORMES • A aplicación estará preparada para elaborar informes: Centro ✔ Galicia: mostra interna e externa ✔ • Os centros educativos, en base aos informes, serán os encargados de informar ás familias do resultado das probas. • Elaborarase un informe sobre AD en Galicia Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 85. 85. Desenvolvemento nos centros (I) • O propio centro descarga da rede e imprime os materiais. Desenvolve o proceso segundo o determinado na orde e nas instrucións. • O propio centro corrixe e introduce na aplicación os resultados (coa guía de corrección). Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 86. 86. Comisión de coordinación da AD nos centros (prescritiva, ao comezo de cada curso escolar) • Composición: director ou directora (presidencia), xefe ou xefa de estudos, xefe ou xefa do departamento de orientación, un titor ou titora de cada un dos niveis que se avalían, nomeados pola dirección do centro. Composición reflectida na PXA. • Funcións: informar á comunidade sobre o sentido e finalidade da AD, coordinar o proceso no centro, colaborar coa administración e a inspección.
 87. 87. Resultados • A aplicación estará preparada para elaborar un informe de resultados: media global da comunidade en cada CB, xunto coa puntuacion acadada polo centro. • Informe que se dá ás familias: información por parte das titorías dos resultados do centro de acordo cos informes obtidos da aplicación. • Elaborarase un informe sobre AD en Galicia. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 88. 88. Outras decisións e consecuencias da AD (I) • Interacción AD – formación do profesorado. • Incremento gradual do número de CB en cursos sucesivos. • Análise e contraste resultados da AD e das avaliacións finais nos propios centros. • Como se introduce nos criterios de promoción e titulación o grao de avance nas CB. • Reflexión nos propios centros sobre a similitude ou disparidade do tipo de proba da AD a as das áreas ou materias correspondentes. Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 89. 89. Outras decisións e consecuencias da AD (II) • Como consecuencia da AD, os centros realizarán unha reflexión interna, a través dos seus órganos colexiados de goberno, para establecer as accións de mellora pertinentes, que serán incorporadas á PXA (asesoramento da Inspección educativa na toma de decisións) • Resumo do proceso AD. • Preguntas e respostas (CFR da Coruña)
 90. 90. EXEMPLIFICACIÓNS AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE ANDALUCÍA 4º de PRIMARIA • Situacións-problema. Cuestións en distintos formatos (resposta aberta, pechada, que esixa un procedemento). Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 91. 91. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO ANDALUCÍA Matemáticas 4º PRIMARIA LA CARRERA DE ORIENTACIÓN PREGUNTA 11 Varios colegios van al parque a una El equipo azul, al terminar la carrera, ha carrera de orientación. Se hacen 5 pasado por los siguientes puntos: equipos (azul,blanco, verde, rojo, Encinas,Colinas, Paso del Arroyo, morado), y a cada uno le dan el Matorral y ha terminado en el Parque siguiente mapa con el recorrido: Infantil ¿Cuántos metros ha recorrido? PREGUNTA 12 En la carrera de orientación el equipo azul y el verde fueron juntos hasta el punto 3.Allí, el equipo azul fue al punto 5 y después al 4, mientras que el equipo verde cruzó el río, fue al punto 4 y de allí al 5. 1. ¿Qué equipo recorrió más metros? 2. ¿Cuántos más? 94
 92. 92. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO ANDALUCÍA Comunicación Lingüística 4º PRIMARIA • ANALIZA ESTE PRODUCTO • Vamos a observar el envase de este producto (se encuentra en la página anterior) y después analizamos todos los detalles que aparecen en él: • 1 Contenido del envase. • 2 Marca. • 3 Ingredientes. • 4 Lugar de procedencia. • 5 Vitaminas y minerales. • 6 Valor energético. • 7 Fecha de caducidad. • 8 Número del código de barras. • 9 Número de atención al cliente. • 10 Página web para informarse sobre salud y nutrición. PREGUNTA 4 A continuación escribe una descripción del producto del envase con los datos que has analizado.Escribe un mínimo de ocho líneas con letra clara, con frases bien construidas y sin faltas de ortografía 95
 93. 93. LECHE SEMIDESNATADA LECHE ENRIQUECIDA EN VITAMINAS A Y D SEMIDESNATADA Ingredientes: ENRIQUECIDA EN VITAMINAS A Y D Leche semidesnatada y vitaminas A y D. Ingredientes: Leche semidesnatada y vitaminas A y D. CONSUMIR PREFERENTEMENTE INFORMA C I Ó N N UTRICIONAL ANTES DEL: / BEST BEFORE: / LOTE x100 ml x250 ml 1O-11-07 VValor energético kcal 45 116 H15432 12:08 98765432 kJ 195 489 ES Proteínas g 3,1 7,7 CEE Hidratos de carbono g 4,7 11,8 123/H El desnatado parcial de la leche Grasas g 1,7 4,3 separa parte de la grasa y las VITAMINAS Y MINERALES vitaminas que van en ella, Vit. A μg 120 300 como la A y la D, que (15% CDR) (38% CDR)* intervienen en la regulación de Vit. D μg 0,75 1,90 la función visual y en la (15% CDR) (38% CDR) absorción y fijación del calcio Vit. B12 μg 0,38 0,95 respectivamente. Por ello, en (38% CDR) (95% CDR) ANDALAC A+D reponemos las vitaminas A y D, para aquellas Calcio mg 120 300 personas que desean un (15% CDR) (38% CDR) alimento bajo en grasa, pero sin *CDR: Cantidad Diaria Recomendada renunciar a las vitaminas que la (Un vaso contiene aproximadamente 250 ml) leche aporta. Andalac Una vez abierto el envase, debe Atención al conservarse en frío, siendo consumidor 902 1242433 aconsejable su consumo en los 2-3 días siguientes. Once Información sobre salud y nutrición en opened, keep refrigerated and www.andalac.com consume within 2-3 days. Andaluza de Lácteos C. Sol, 13 210343 HUELVA LECHE SEMIDESNATADA ENRIQUECIDA EN VITAMINAS A Y D Ingredientes: 96
 94. 94. PREGUNTA 5 Lee la información que aparece en el envase de la leche y pon una X donde corresponda. CORRECTO INCORRECTO Abierto se aconseja su consumo en dos o tres días Contiene vitaminas A, D y B12 No debe conservarse en frío una vez abierto Contiene vitamina C Es leche semidesnatada No contiene calcio Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui 97
 95. 95. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO JUNTA DE ANDALUCÍA 2007/08 Matemáticas 4º PRIMARIA Tu padre te pide que le acompañes a ● comprar al supermercado que está a 7 kilómetros de tu casa y se tarda 20 minutos en llegar. Compráis: 3 kilos de naranjas (1€ el kilo); 5 litros de leche (80 céntimos un litro); Kilo y medio de tomates (2€ el kilo); Un cuarto de kilo de queso (8€ el kilo)
 96. 96. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO JUNTA DE ANDALUCÍA 2007/08 Matemáticas 4º PRIMARIA • Tu padre entrega un billete de 20€ al cajero. Completa esta tabla con esos datos Artículo Cantidad Precio Importe Naranjas 3 kg 1€ el kilo 3€ Leche Kilo y medio 8 € el kg TOTAL... Entregado para pagar... Devolución... Asesoría científico-tecnolóxica. CR Vigo-Tui
 97. 97. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO C. lingüística 4º PRIMARIA
 98. 98. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO C. lingüística 4º PRIMARIA
 99. 99. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO Matemáticas 4º PRIMARIA
 100. 100. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO Matemáticas 4º PRIMARIA
 101. 101. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO Matemáticas 4º PRIMARIA
 102. 102. PROBA DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO Matemáticas 4º PRIMARIA
 103. 103. Avaliacións de diagnóstico (AD) Como se analizarán e presentarán os resultados das AD? Referencia: AD Asturias 2009 Informe que recibe cada centro consta de dúas partes: Informe de resultados: situación do centro en canto a valor engadido e situación do alumnado en canto a niveis de rendemento por competencia avaliada. Informe sobre factores e variables que inciden nos bos rendementos.
 104. 104. Como se analizarán e presentarán os resultados das AD? Informe de resultados • Valor engadido: diferenza de puntuacións entre a media da puntuación lograda polo alumnado e a puntuación esperada tendo en conta o índice socioeconómico e laboral. • Normalidade: -35 y +35 35: o centro achega valor engadido -35 o centro rende por debaixo do que cabería esperar.
 105. 105. Informe sobre factores e variables que inciden nos bos rendementos (datos obtidos a partir dos cuestionarios de: dirección do centro, profesorado, alumnado e familias). Exemplos:
 106. 106. Plan de actuación posterior á avaliación de diagnóstico (I) Unha vez realizada a lectura dos informes: o ● centro detecta as fortalezas e as debilidades. ●Primeiro paso: recoller os datos do informe de resultados (cautela: os datos proveñen dun limitado nº de persoas) Puntos fortes Aspectos de mellora
 107. 107. Plan de actuación posterior á avaliación de diagnóstico (II) Relacionar os puntos a mellorar coas posibles causas ● que o xeran. Insuficiente enfoque en termos de competencias?. Historial académico do alumnado?... ●Formular liñas de actuación para a mellora Ámbito de acción nº 1 Descrición do problema Posibles causas Obxectivo a alcanzar Accións de mellora 1.- 2.- 3.- (...) Temporalización Resultados esperados
 108. 108. Plan de actuación posterior á avaliación de diagnóstico (III) CONTIDO DO PLAN DE ACTUACIÓN INTRODUCIÓN Breve presentación expoñendo os fins que se pretenden e o contexto no que se desenvolve. FORTALEZAS E DEBILIDADES Agrupados en dous bloques (dos resultados dos informes). INTERPRETACIÓN DOS Relacionar cada resultados coas posibles causas. RESULTADOS ÁMBITOS DE TRABALLO Ámbitos seleccionados para traballar no curso escolar. Indicar a Xustificación da selección e os obxectivos. Non abordar máis de 3- 4 accións por curso. FICHAS DE PROXECTO Para cada un dos ámbitos, ficha co plan concreto.

×