Qlikview

1,414 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
95
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Qlikview

  1. 1. kapak konusu röportaj› Ersin KAYA ersin@telecomtrdergisi.com Yeni ifl arkadafl›n›z “QlikView” QlikView’in tüm felsefesini her türlü ifl kullan›c›s›n› kapsayacak bir basitlik üzerine kurulu oldu€unu belirten B› Technology Yönetici Orta€› Muzaffer Yöntem sözlerini flöyle sürdürdü. Bugün ifl zekas› projelerinin baflar›s›n›n en önemli kriteri, son kullan›c›n›n kullan›m› yani kullan›labilirliktir. On y›l› aflan tecrübe ve yüzlerce proje sonras›nda rahatl›kla söyleyebiliriz; QlikView ile yap›lan projeler flafl›rt›c› seviyede yüksek kullan›m ve tatmine ulaflmaktad›r Tele.com.tr: QlikView çözümünü genel hatlar› ile tan›t›r m›s›n›z? len flekilde en basit ama en yüksek görsellikle yap›labilmektedir . Farkl› QlikView Geleneksel ifl zekas› dünyas›n›n teknolojik ömrünün so- veri kaynaklar›n›n entegrasyonunu çok farkl› modül ve uzun süren nuna yaklaflmas›yla beraber, yeni nesil ak›m›n öncüsü olarak ortaya OLAP, veri ambar› gibi uzun maliyetli kompleks projelerle de¤il; bütü- ç›km›fl bir yaz›l›md›r. Bunu da “Associative In-Memory Technology” nüyle tek ürün tek platformla yüzde seksenlere varan veri s›k›flt›rmas› olarak adland›r›lan yeni bir bulufl ile patentleyerek gelecek nesil ifl ze- ile günler seviyesinde kolayca çözmektedir.Ortaya ç›kan sonuç flafl›rt›c› kas› olarak adland›r›lan yeni ak›m›n öncüsü olarak yapm›flt›r. Yeni ve inan›lmas› güç seviyede performans avantaj›d›r. Türkçe’ye ça¤r›msal yaklafl›mda farkl› kaynaklardaki milyonlarca detaydaki veriler hard veya iliflkili olarak çevirdi¤imiz “association” yaklafl›m› ile de özellikle disk yans›mal› olarak belle¤e yüklenerek milisaniyeler içinde sorgula- son kullan›c›da neredeyse ba¤›ml›l›k yaratacak bir basitlik sunarken nabiliyor. Bu sorgulamalar ise iste¤e ba¤l› olarak rapor, anl›k sorgula- hem son kullan›c› hemde implementasyonu yapan ekiplere de ayn› ma, OLAP,dashboard, veri madencili¤i veya mobil cihazlardan isteni- basitli¤i sunmaktad›r. Basitlik felsefi ile yola ç›k›p dakikalar içinde veri-40 tele.com.tr aral›k ‘09
  2. 2. projelerin yerini haftalar seviyesinde tamamlanan çok tatminkar QlikVi- ew projeleri almaktad›r. Gerek global gerek lokal projelerimiz gösteri- yorki, tipik ifl zekas› proje sürelerini en az dörtte bir seviyesine indir- mektedir. Geleneksel yöntemlerde büyükk maliyeti oluflturan veri taba- n›, raporlama, OLAP, Dashboard, ETL gibi bir çok farkl› modüllerin li- sanslama bedellerinin yan›nda her biri için gereken e¤itim ve özellikle uzun süren implementasyon maliyetleri söz konusudur. Bahsi geçen tüm modül ihtiyaçlar›, QlikView ‘in entegre ve özellikle alt›n› çizerek söylüyorum, tek entegre ön yüzü ile toplam sahip olma maliyeti en dü- flük flekilde kolayca karfl›lanmaktad›r. Tele.com.tr: QlikView ‘in özellikle telekom sektöründeki müflterile- rine sa¤lad›klar› nelerdir ? ‹fl zekas› sektöründen bugün en fazla fayda sa¤layan veya sa¤la- mas› gereken sektörlerin bafl›nda telekom sektörü gelmektedir. Sonlen bir e¤itim ile sadece “Qlik” ler ile en komplek ifl sorusu veya sorgu derece rekabetçi olan bu sektörde bilinen bir baflka gerçek var ki, verisonuçlar›na çok h›zl› en görsel yöntemlerle ulaflabilmektedir. QlikVi- hacminin çok büyük oldu¤udur. Bir yanda rekabetçi ortamda en h›zl›ew yola ç›karken ifl zekas›n›n ifl dünyas›n› için oldu¤u gerçe¤ini ürün karar ve aksiyonlar› alma zorunlulu¤u varken di¤er yanda da, iflintasar›m›na da yans›tarak global arenada da giderek büyüyen bir ak›m›n do¤as› gere¤i çok büyük veri setlerini üst yönetimden, birim yönetici-taklit edilen öncüsü olmufltur. Bunun do¤al sonucu olarak da son üç sine, analistlerden gerekti¤inde müflterilerine dahi açabildi¤i tümy›ld›r uluslararas› arenada en h›zl› büyüyen ifl zekas› yaz›l›m›d›r. Türki- kullan›c› profillerine uygun ifl zekas› ortam› zorunludur. Finans, mu-ye’de de yaklafl›k bir y›ll›k dönemde onbeflden fazla hayata geçmifl hasebe, operasyon, teknik, ça¤r› merkezi gibi departman ba¤›ms›zproje ile de k›r›lmas› zor bir rekora imza atm›flt›r. olarak her departman›n ihtiyaçlar›na cevap verebilmesi de gerekmek- Tele.com.tr: QlikView çözümünün kullan›c› kolayl›¤› aç›s›ndan ne tedir. Kullan›m ihtiyac›n›n Dashboard, rapor, OLAP ya da mobil vs.gibi avantajlar› var? Zaman, maliyet ve katma de¤er aç›s›ndan üstün- tüm ihtiyaçlara aç›k olmas›n›n yan›nda, bunun en k›sa sürede kulla-lükleri var m›? Aç›klar m›s›n›z? n›ma sunulabilmesi olmazsa olmaz bir ihtiyaç olarak karfl›m›za ç›k›- QlikView ‘in tüm felsefesi , “basitlik” üzerine ve her tür ifl kullan›c›s›- yor. Telekom sektörünün baflar›l› nitelenen veri ambarlar› üzerindenn› kapsayacak flekildedir. Bugün ifl zekas› projelerinin baflar›s›n›n en dahi uzun zaman alan sorgu ve analizlerden flikayet etti¤ine flahitönemli kriteri, son kullan›c›n›n kullan›m› yani kullan›labilirlik- olup, teknolojik k›s›tlar›n imkan verdi¤i ölçüde son kullan›c›n›n elin-tir. On y›l› aflan tecrübe ve yüzlerce proje sonras›nda ra- den gelenin en iyisini yapmaya çal›flt›¤›n› görüyoruz. Telekom flirket-hatl›kla söyleyebiliriz; QlikView ile yap›lan projeler lerinin her geçen gün artan veri hacmi dünyas›nda, bu verileriniflafl›rt›c› seviyede yüksek kullan›m ve tatmine ulafl- geleneksel yöntemlerle internet üzerinden efektik bir flekilde içmaktad›r. Sadece bir kaç dakika içinde verilen d›fl kullan›c›lara efektik bir biçimde açamamaktad›r. Oysa sonson kullan›c› adaptasyonu ile kullan›ma geçile- kullan›c› sahip oldu¤u verisi ile üçyüzaltm›fl derece bakabil-bilmesi ve kullan›c›n›n tek yapmas› gerekenin” mek üzere limitler olmadan oynamak istiyor. Bu noktada tar-Qlik” ler olmas› baflar›s›n›n altyap›s›n› olufl- t›flmas›z yüksek performansa ve en ileri veri görselleme tek-turmaktad›r. Bunun nedeni de, QlikView’in niklerine sahip QlikView, global telekom dünyas›ndaki iv-daha tasar›m aflamas›nda bu iflin kullan›c›s›- melenmesini Türkiye’de de göstermektedir. TTNET ‘dekin›n yani insan akl›n›n çal›flma prensiplerin- QlikView projemiz, inan›lmas› zor bir flekilde bir kaç haftadaden yola ç›kmas›d›r. ‹nsan akl›n›n karfl›laflt›¤› aya¤a kalkm›flt›r. ‹ki üç günlük sürelerde dahi aylarca süre-sorun ya da problemlerde lineer olmayan fle- bilecek olan projelerin protatiplerini limitler içermeyecek fle-kilde düflünmesi ve olaylar aras›nda ba¤- kilde telekom dünyas›n›n ifl kullanc›lar›na sunabiliyoruz.lant› ya da iliflkiler ile sorunu çözmeye Tele.com.tr: Son bir y›l içinde ifl zekas› çözümleriniziçal›flmas›; bir baflka deyiflle çok h›zl› gelifltirici katk›da bulunan düzenlemeler yapt›n›z m›?ve çok ideal bir filtreleme fleklinde BI Technology olarak son bir y›ll›k ve Qlikview ileçal›flmas› QlikView’in tasar›m›- bafllayan süreçte bütünüyle yeni nesil ifl zekas›nan›n ilham kayna¤›d›r. Bu yüz- fokus olarak, var olan tecrübemizi bu yeni yaklafl›-dendir ki kullac›da yaratt›¤› tat- ma adapte ettik. K›sacas› flirketimizin tümmin, ba¤›ml›l›k seviyesindeki kurulufl felfesi sorunuzun karfl›l›¤›-kullan›m arzusu, gerçekten ifl d›r. Geçmifl tecrübelerimizi tek-zekas›n› ve ifl analizini hiç ol- nolojik ve ifl dünyas›ndakimad›¤› kadar e¤lenceli bir ifl geliflmelerle de¤erlendiri-haline getirmektedir. Di¤er rek art›k h›z ve performan-yandan y›llar, aylar süren bafla- s›n, kullan›c› özerkli¤ininr›s› ve kullan›m› soru iflareti Yönetici Ortak öne ç›kt›¤›n› görerek enolan veriambar›, OLAP gibi Muzaffer Yöntem optimum toplam sahip ol- tele.com.tr aral›k ‘09 41
  3. 3. kapak konusu röportaj› ma maliyetleriyle proje ölçümlemek, performans› say›sallaflt›rmak , verimli- teslim edilmesi zorunlu- lik bunlar›n hepsinin ölçümlemesi mümkün olma- lu¤unun öne ç›kt›¤›n› makla beraber,birinci dakikada yap›lam›yor. Halen gördük. Zaten bu çerçe- Türkiye’de ifl gücü a¤›rl›kl› bir yaklafl›m oldu¤u için, vede QlikView bizler için proje sonunda elde edilen gereksiz ifl gücünün orta- kaç›n›lmaz bir seçimdi. dan kald›r›lmas›, elde edilen h›z, performans vb. Di¤er yandan ifl zekas› ç›kt›lar malesef gözard› edilip, özellikle maliyetlen- marketi var oldu¤u süre- dirme kriterlerine girmiyor. Örne¤in QlikView, IDC ce gündeme gelen ama nin global anlamda yapt›¤› araflt›rmada çok net so- gerçek anlamda hayata nuçlar ile ispatlanm›flt›r. QlikView ile yap›lan yeni geçemeyen sektörel yak- nesil ifl zekas› projelerinde yat›r›mlar›n ortalama geri lafl›ma önem vermekte- dönüflüm süresinin 186 gün, geri ödeme süresinin yiz. Bu flekilde telekom- ise 196 gün oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Yine ayn› arafl- dan , finansa, FMCG den t›rma QlikView ile yap›lan projelerin %78 baflar›l› ça¤r› merkezine ya da oldu¤unu ortaya koymufltur, ki bizler için düflük HR gibi çok dikey alan- orand›r. Rakiplerine göre son derece yüksek bir tat- lardaki yaklafl›mlar›n bir min oran›d›r. Hepsinden daha önemlisi ortalama 1 kaç haftal›k çal›flmalar ile 3 ay aras›nda hemen kullan›ma geçip de¤er yara- sonucunda rahatl›kla t›m›na baflland›¤› sonucu ç›km›flt›r. Bu konuda da kullan›c›n›n önüne koya- ba¤›ms›z oldu¤una inan›lan kurulufllar›n raporlar›n- biliyoruz.. Böylelikle kul- dan da dan›flmanl›klardan faydalan›labilinir. lan›c›dan yorumlar al›na- Tele.com.tr: KOB‹’lere özel çözümleriniz hakk›n- bilip, k›sa süreli tekrarlanan çal›flmalarla da bilgi verir misiniz? projelerin baflar›s› inan›lmaz düzeyde art›r›l- Bu noktada gerçekten QlikView ‘in KOBI lere BI Technology, son üç y›ld›r ifl mamaktad›r. Kullan›c› geleneksel yaklafl›mlarla 6 ay yaklafl›m›ndan son derece mutluyuz, lakin KOBI le- zekas› dünyas›n›n en h›zl› -1 y›l sonra eriflece¤i bir hayal proje yerine bir kaç rin en çok ihtiyac› olan son derece yal›n ve çoklu büyüyen yeni nesil ifl zekas› gün içinde deneme olarak nihainde ulaflaca¤› ç›kt›y› insan gücü gerektirmeyen h›zl› projeler sunabil- dünyas›n›n öncüsü QlikView gördü¤ünde projeye çok daha fazla aidatl›k hisse- mekteyiz. OLAP, veri entegrayonu derken malesef ‘in Türkiye tek dip girdi sa¤layabiliyor. Bun- yüksek teknik e¤itimli personel distribütörüdür. Patentli ve dan da karfl›l›kl› tüm gruplar gere¤i, QlikView ile yap›lacak eflsiz ça¤r›msal bellek içi fayda sa¤l›yor. Bu yöndeki sek- olan implementasyonlarda söz yaklafl›m›n›” Basitlik” ve “Performans” prensipleriyle törel çal›flmalar›m›z› QlikView’e konusu de¤il. Office teknoloji- destekleyen, sadece “Qlik” ler dair partner ekosistemi ile de lerine hakim ifl-teknoloji bak›- ile kullan›labilinen QlikView, sürekli olarak yak›nen destekli- fl›n› beraber bar›nd›ran ifl kul- milyonlarca sat›r verinin yoruz. Bu flekilde telekom, ilaç, lanc›lar› bile al›nan basit bir milisaniyelerde sigorta, sa¤l›k, telekom, FMCG e¤itim ile , OLAP ya da prog- sorgulanmas›na imkan derken farkl› alandaki tecrübeli ramlama ile al›nmas› zor olan vererek sektörde yeni bir partner sistemimiz ile projeleri kompleks sorgular›n cevaplar›- dönem açm›flt›r. Türkiye’nin k›sa süre içinde hayata geçirebi- na kendileri rahatl›kla qlik ler ifl zekas› sektöründe yaflca liyoruz. Mevcut olarak Micro- ile ulafl›labiliyor. Ayr›ca part- genç ama EEMEA bölgesinde soft Dynamics, Axapta , SAP konular›nda uzman nerlerimizca gelifltirilen Logo, Axapta, MS Dyna- dahil tarihsel olarak çok tecrübeli dan›flmanl›k ve partnerlar›m›z yetiflmektedir. Örnek olarak Örne¤in, mics gibi bir çok özel çözümde son derece önemli yönetici ekibinin hizmet SAP R3 sistemi üzerinde QlikView kullan›lmak is- de¤er ve h›z sa¤lamaktad›r. Ayt›ca arzu eden her- sundu¤u BI Technology’nin, tendi¤inde her modül çin haz›r gelen ifl zekas› mo- kes QlikView’i ister dizüstü bilgisayar›nda milyon- Türkiye’de TTNET, Digitürk, dellerini 2- 3 günlük çal›flma ile kullan›c›n›n önüne larca veriyi analiz ederek, ister binlerce kullan›c›l› Türk Hava Yollar›, HSBC, koyarken, milyonlarca veriyi milinsaniyerlerde sor- web tabanl› ; isterse se Iphone blackberry gibi ci- Astra Zeneca, Anadolu gulayan SAP kullan›c›lar›n› çok cezbediyor. hazlar›ndan ayn› basitlikte kullanabilir. Kobiler için Sigorta, Yemek Sepeti , Tele.com.tr: ‹fl zekas› projesi uygulamalar›n›n ge- minumum girifl maliyeti her zaman önemlidir, böy- Silverline, gibi her sektörden tirileri objektif olarak ölçümlenebiliyor mu? Bu alana lelikle gerek risklerini minimize edip hayale de¤il ve her profilden kurumsal yap›lacak yat›r›mlar›n kendini geri ödeme sürelerine gerçe¤e yat›r›m yap›yorlar. Bizlerde bu yaklafl›ma referansa sahiptir. BI iliflkin bir de¤erlendirme yap›labilir mi? son derece s›cak bak›yoruz. Zaten “QlikView per- Technology 2009 y›l› Eylül ay›nda , Benelux, Israil ve Kesinlikle mümkün olmakla beraber di¤er alan- sonel edition” versiyonunu ücretsiz olarak pazara Türkiye nin dahil oldu¤u lardaki projelerde oldu¤u kadar kolay olmad›¤› afli- sunarak, sektörde rekabete son noktay› koymufl bölgede “Sales Excellence” kar. Özellikle say›sallaflt›r›lmas›nda ciddi zorluklar durumda. böylelikle herkes bu ifl de¤erini bizzat ödülüne layik görülmüfltür. söz konusudur. Örne¤in son kullan›c› tatminini iyi test edip görerek dokunarak yat›r›m yapacak.42 tele.com.tr aral›k ‘09

×