• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Lecture11
 

Lecture11

on

 • 780 views

 

Statistics

Views

Total Views
780
Views on SlideShare
780
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Lecture11 Lecture11 Presentation Transcript

  • Лекц 11
   Диск төлөвлөлт, хуваалт, Тасалдал боловсруулах
  • Тасалдлууд
   Процессорынхэвийнявагдажбайгааүйлявцыгкомпьютерийнбусадмодулиуд (О/Г , санахой ) ньтасалдуулахмеханизмбүхкомпьютерийнсистемдбайдаг.  1.1-р хүснэгтэд  тасалдлуудынөргөнтохиолддогтөрлүүдийгүзүүлэв. 
   БоловсруулалтынүрашигтайбайдлыгдээшлүүлэхүүднээсТасалдлынмеханизмыгашигладаг.  Жишээнь :   Гадаадтөхөөрөмжүүдийнхурдньпроцессорынхурдаасхэддахинбагабайдаг.  
  • Процессорхэвлэхтөхөөрөмжрүүмэдээлэлдамжуулжбайгааүйлявцыгавчүзье. 
   а. Процессорхэвлэгчрүү  блокөгөгдлийгдамжуулна.
   b. Үүнийдараахэвлэгчийнбуферцэвэрлэгдтэл  ө.х  блок  өгөгдлийгхэвлэж 
   c. дуусталпроцессорюу ч хийхгүйсулзогсохбуюухүлээнэ. Энэньхичнээн ч хугацааавчболно.  Процессорыгингэжашиглахньмашихүрэлгэнбайдалмөн.
  • Зурагт  хэрэглэгчийнпрограммхэдхэдэн  БИЧИХ үйлдлийггүйцэтгэжбайгаабөгөөдэнэньпроцессорынбиелэлтийгсулзогсоожбайна.  1, 2, 3 –р кодсегментнь О/Г-ынүйлдлийгагуулаагүйкомандуудындараалал  юм.  БИЧИХ үйлдэлнь О/Г-ынүйлдлийггардангүйцэтгэх ОГ-ынпрограммыгдуудажбайна. О/Г-ынпрограммнь 3 хэсгээстогтожбайна. 
    4 гэждугаарлагдсанбүлэгкомандууднь О/Г-ынүйлдлийггүйцэтгэхэдбэлтгэжбайна. Бэлтгэхүйлажиллагаандөгөгдлийгтусгайбуфертхуулах  батөхөөрөмжидилгээхкомандыгбэлтгэхгэхүйлдлүүдбагтажболно.
   Оролтгаралтынүйлдлийггүйцэтгэнэ. Тасалдалашиглаагүйүедпрограмм О/Г-ынүйлдэлгүйцэтгэгдэждуусахыгхүлээнэ. Оролтгаралтынүйлдэлгүйцэтгэгдсэнэсэхийгхүлээжбайхявцдаашалгана.
   5 гэждугаарлагдсанбүлэгкомандууднь ОГ-ынүйлдлийгдуусгах  үйлажиллагааггүйцэтгэнэ. Оролтгаралтынүйлдэламжилттайгүйцэтгэгдсэнэсэхийгзаасантөлөвийнутгыгтогтооно. 
  • Тасалдлуудболонтасалдлынцикл
    Тасалдалашиглавал  О/Г-ынүйлдэлгүйцэтгэгдэжбайхүедпроцессорөөрбусадүйлдлүүдийггүйцэтгэхболомжтойболно.  Зураг 1.5b –ынудирдлагынурсгалыгавчүзье.  
    Хэрэглэгчийнпрограмм БИЧИХ үйлдлийгдуудна. 
    О/Г-ынпрограммньзөвхөнүйлдлийггүйцэтгэхэдбэлдээд , үйлдэлгүйцэтгэхкомандыгилгээнэ. 
    Эдгээрүйлдлүүдгүйцэтгэгдсэнийдарааудирдлагабуцажпроцессортшилжинэ.
  •  Гадаадтөхөөрөмжсанахойгоосөгөгдөлхүлээнавчтүүнийгхэвлэжэхэлнэ. 
    Гадаадтөхөөрөмжпроцессортүйлчилэхэдбэлэнболмогцөөрөөрхэлбэлпроцессороосдахинөгөгдөлхүлээнавахадбэлэнболмогцтухайнгадаадтөхөөрөмжийноролтгаралтынмодульпроцессорруу ТАСАЛДЛЫН сигналявуулдаг.  
    Процессоридэвхтэйажиллажбайгаапрограммынбүхтөлөвбайдлыгхадгалаад ТАСАЛДЛЫН боловсруулагчгэжнэрлэгдэхтухайноролтгаралтынтөхөөрөмжидүйлчилдэгпрограммыгажиллуулдаг.  
    Төхөөрөмжидүйлчилждууссаныдарааидэвхтэйажиллажбайсанпрограммынбүхтөлөвбайдлыгсэргээнажиллуулдаг. 
   (  Зураг 1.5b –д тасалдалболжбайгаахэсгийг x гэжтэмдэглэсэнболно.  )
  • Хэрэглэгчийнпрограммынзүгээсхарвалтасалдалгэдэгньердөө л  программынхэвийнбиелэгдэжбайсандарааллыгтасалдуулахгэсэнойлголтюм. Тасалдлыгболовсруулждуусмагцпрограммынүйлажиллагаадахинхэвийндараалалдааорно.
    (Зураг 1.6)
   Хэрэглэгчийнпрограммньтасалдлынболовсруулалтандямар ч үүрэггүй, учирньүйлдлийнсистемньхэрэглэгчийнпрограммыгтүрзогсоож , дарааньзогссонцэгээсүргэлжлүүлэнажиллуулдаг
  • Тасалдалболовсруулахынтулдкомандынүндсэнциклдээр ТАСАЛДЛЫН ЦИКЛ нэмэгдэнэ. (Зураг 1.7-д үзүүлэв.)
   Тасалдлынциклдпроцессорямарнэгэнтасалдлынсигналирсэнэсэхийгшалгадаг.  Хэрэвямарнэгэнтасалдалүүсээгүйболуншихциклийгболовсруулжпрограммындараагийнкомандыгуншина.  Хэрэвтасалдалүүссэнболпроцессорпрограммынүйлажиллагаагзогсоож,  тасалдлынболовсруулагчийгажиллуулна.  Тасалдалболовсруулагчпрограммньүндсэндээүйлдлийнсистемийннэгхэсэгюм. 
  • О/Г- ынүйлдэлдшаардагдаххугацааньхарьцангуйбагабөгөөдхэрэглэгчийнпрограммдахь  бичихүйлдлүүдийнхоорондохкомандуудыгбиелүүлэххугацаанаасбагабайна. Харинпринтергэхмэтийнудаанажилладагтөхөөрөмжтэйхарьцажбайхүедхугацаанькомандуудыгбиелүүлэххугацаанаасхавьгүйудаанбайхболно.   ЭнэтохиолдолдЗураг 1.5с –д үзүүлснийдагуушинэоролтгаралтынүйлдэлэхлэхийнөмнөөмнөхоролтгаралтынүйлдлийгбүрэндуусгаад, дарааньшинэүйлдэлэхлэдэгмеханизмыгашигладаг.  
  • Энэмеханизмынтасалдалашигласанболонашиглаагүйүеийнхугацааныүечлэлийг
   Зураг1.9-д үзүүлэв.  
   Энэтохиолдолдпроцессормөн л үрашиггүйхүлээлтгүйцэтгэжбайна. 
  • Тасалдлыгболовсруулах 
   Тасалдал боловсруулагдахдарааллыгЗураг1.10-т үзүүлэв . 
    Дээрхүйлдлүүдийндарааллыгдэлгэрэнгүйтайлбарлая.
   1. Төхөөрөмжтасалдлынсигналыгпроцессортилгээнэ. 
   2. Процессортухайнагшиндгүйцэтгэжбайсанкомандынбиелэлтийгдуусгана.
   3. Процессортасалдлыгшалгаадтасалдлыгхүлээнавсангэдэгсигналыгтөхөөрөмжрүүилгээнэ. Төхөөрөмжүүнийгхүлээнаваадпроцессорлуусигналявуулжбайгааүйлдлээзогсооно. 
  • 4. Процессорудирдлагыгтасалдлынболовсруулагчидшилжүүлэхэдбэлтгэнэ.  Тухайнпрограммыгтасалдуулсангазраасэргэнажиллуулахадшаардлагатайөгөгдлүүдийгхадгалаххэрэгтэй.  Хамгийнбагадаа ПТҮ (Программынтөлөвийнүг)  болон ПТ (Программынтоолууррегистр) –ынутгуудыгхадгалахшаардлагатай.  Эдгээрийгсистемийнстекгэжнэрлэгдэхоронзайдхадгална. 
   5. Процессор ПТ-д  биелэгдэхгэжбайгаатасалдлынболовсруулагчийнхаягийгхийжөгнө. Хэрэвтасалдлынболовсруулагчньнэгээсолонболалийгньдуудахаапроцессоршийднэ.  Альтасалдалдуудагдахвэгэдэгньтөхөөрөмжөөсиржбуйсигналд ч тодорхойлогдсонбайжболно.  
   ПТ-ынутгыголгосонболпроцессорынкомандынциклажиллажэхлэхбаингэснийүрдүндтасалдлынболовсруулагчидудирдлагашилжинэ. 
   6. Хэдийгээр ПТҮ болон ПТ –ынутгыгхадгалсанболовчпрограммынажиллагаандхэрэгтэй, хадгалахшаардлагатай  бусадөгөгдөл  байдаг.  Жишээньпроцессорынрегистрүүдийгзаавалхадгалаххэрэгтэй. Учирньтасалдлынболовсруулагчтэдгээррегистрүүдийгашиглана. Иймээстасалдлынболовсруулагчньэхлэхдээхадгалахшаардлагатайбусадбүхөгөгдлийгхадгалдаг.  Зураг 1.11a-д энгийнжишээүзүүлэв.  
  • 7. Одоотасалдлынболовсруулагчийнүйлажиллагааявагдахадбүрэнбэлэнболлоо. Энэпрограммажилласнаар О/Г-ынүйлдэлгүйцэтгэгдсэнтухаймэдээллийг  төхөөрөмжөөсуншина.
   8. Тасалдалболовсруулагдаждуусмагцхадгалагдсанрегистрүүдийнутгыгстекээсавчсэргээнтогтооно.   (Зураг 1.11b)
   9. Хамгийнсүүлднь ПТҮ болон ПТ-ынутгыгсэргээнтогтоож  тасарсанпрограммынүйлажиллагаагүргэлжлүүлнэ.  
  • Олонтасалдал  
   Урьдньбидзөвхөннэгтасалдалүүсэх  түүнийгболовсруулахтухайүзсэн. Гэвчзаримтохиолдолдтасалдлуудзэрэгүүсэхнөхцөл  байдаг.  Жишээнь : Программсүлжээнийшугамаасболонхэвлэгчээснэгэнзэрэгтасалдлынсигналхүлээнавчболно.  Хэвлэгчньхэвлэхүйлажиллагаагаадуусах  болгоныхоодараатасалдлынсигналыгилгээдэг. Мөнсүлжээгээрөгөгдөлдамжинирэхтоолондтасалдлынсигналүүсдэг.  Ингэхээрпринтерийнилгээсэнтасалдлынсигналыгболовсруулжбайхявцад  өгөгдлирлээгэсэнтасалдлынсигналсүлжээнээсиржболно.  Иймтохиолдлуудыг 2  аргааршийддэг. 
  • Тасалдалболовсруулагдажбайхявцадөөртасалдал  боловсруулахыгхориглохаргабайдаг. ТАСАЛДЛЫГ ХОРИГЛОХ гэдэгмаань  төхөөрөмжөөсиржбуйтасалдлынсигналдпроцессорхариуөгөхгүйгэсэнүгюм.  Төхөөрөмжтасалдлынсигналыгявуулсаарбайхбөгөөдпроцессор ТАСАЛДЛЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ үйлдлийггүйцэтгэснийдараа л туссигналдхариуөгнө.  Энэаргындагуухэрэглэгчийнпрограммажиллажявцадтасалдалүүсмэгцөөртасалдалболовсруулахыгхориглодог.  Тасалдлынболовсруулагчдуусмагцхэрэглэгчийнпрограммүйлажиллагаагааүргэлжлүүлэхээсөмнөпроцессорөөртасалдалүүссэнэсэхийгшалгажүзээдтасалдлыгзөвшөөрдөг.  Хэрвээтасалдалүүссэнбайвалтүүнийгшуудболовсруулдаг.  (Зураг 1.12a).   
  • Өөрнэгарганьтасалдлуудадзэрэглэлтогтоожөгөхбаөндөрзэрэглэлтэйтасалдалньбагазэрэглэлтэйтасалдалболовсруулагдажбайхадтүүнийгтасалдуулжчадна.  (Зураг 1.12b)  Энэаргыг  дараахоролтгаралтынтөхөөрөмжүүдтэйсистемийгсонгонавч  хэлэлцэе .
   Принтер (Зэрэглэл =2 ),
   Диск (Зэрэглэл=4),
   Сүлжээ  (Зэрэглэл=5) 
  • Хэрэглэгчийнпрограмм t=0 үедэхэлжбайна.  t=10 үедпринтертасалдалүүсгэхбөгөөдсистемийнстекдпрограммынтөлөвбайдалхадгалагдаадпринтерийнтасалдалдүйлчлэхмодуль (ТҮМ) ажиллажбайна.  Энэмодульажиллажбайхадбуюу t=15 байхадсүлжээнийтасалдалүүсчбайна. Учирньэнэтасалдалньөмнөхөөсөөилүүөндөрзэрэглэлтэйболно. 
   Принтерийн ТҮМ таслагдаж , түүнийтөлөвстектхадгалагдахбөгөөдсүлжээний ТҮМ ажиллажэхэлнэ.  Энэтасалдалболовсруулагдажбайхявцад  буюу (t=20) байхаддискийнтасалдалүүсэв. Гэвчтүүнийзэрэглэлньажиллажбайгаатасалдлаасбагаучирсүлжээнийтасалдалүйлажиллагаагаахэвийнүргэлжлүүлнэ. Сүлжээнийтасалдалажиллаждуусмагц (t=25), принтерийн ТҮМ ажиллахболомжтойболсонболовчтүүнээсилүүөндөрзэрэглэлтэйдискийнтасалдлынсигналыгпроцессорхүлээнавахбөгөөддискийн ТҮМ ажиллана. 
   Ингээддискийн ТҮМ ажиллагаагаадуусгасныдараа л (t=35)  принтерийн ТҮМ үйлажиллагаагааүргэлжлүүлнэ.  Принтерийн ТҮМ ажиллаждуусахадхэрэглэгчийнпрограммдудирдлагаэргэжирнэ.