Your SlideShare is downloading. ×
0
Лекц 13
Лекц 13
Лекц 13
Лекц 13
Лекц 13
Лекц 13
Лекц 13
Лекц 13
Лекц 13
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Лекц 13

1,746

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,746
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Ëåêö ¹13
 • 2. Ажлын хуудас нэмэх банэрийг нь өөрчлөх Àæëûí õàâòàñ äàõü àæëûí õóóäñûã òºëºâèéí ìºðíèé äýýð áàéðëàõ íýð äýýð íü äàðæ ñîíãîíî. Àæëûí õàâòàñ á¿ð ãóðâàí àæëûí õóóäàñòàé áàéíà. Àæëûí õóóäàñ íýìýõäýý ò¿¿íèé íýðèéí õóðààíãóé öýñýýñ Insert êîìàíä ñîíãîæ, íýðèéã íü ººð÷ëºõ人 Rename êîìàíäûã ñîíãîíî. Íýðèéã áè÷ýýä ENTER òîâ÷ äàðíà.
 • 3. Àæëûí õóóäàñ çàñâàðëàõ Ìàóç àøèãëàí õ¿ññýí í¿äýý ñîíãîæ ºãºãäºë îðóóëæ áîëäîã ÷ àæëûí õóóäàñíû í¿ä¿¿äýä ãàð àøèãëàí êóðñîð øèëæ¿¿ëýõ æàãñààëòûã äîð õàðóóëàâ.
 • 4. Шилжилт ТовчлуурÄýýøýý íýã í¿ä Äýýø çààñàí ñóì Äîîø çààñàí ñóì ýñâýëÄîîøîî íýã í¿ä ENTERÇ¿¿í òèéø íýã í¿ä Ç¿¿í ñóìÁàðóóí òèéø íýã í¿ä Áàðóóí ñóì ýñâýë TABÀæëûí õóóäàñíû äýýð (A1 CTRL+HOMEí¿ä)Àæëûí õóóäàñíû òºãñãºë(ºãºãäºë àãóóëñàí CTRL+ENDñ¿¿ë÷èéí í¿ä )̺ðèéí òºãñãºë CTRL+áàðóóí ñóìÁàãàíû òºãñãºë CTRL+äîoø ñóì Home|Editing|Go ToÄóðûí í¿ä êîìàíä
 • 5. Ажлын хуудсанд зэрэгөгөгдөл оруулах Õýä õýäýí í¿äí¿¿äýä òîãòìîë, òýíö¿¿ óòãóóäûã í¿ä á¿ðèéã èäýâõæ¿¿ëýí ãàðíààñ òóõàéí ºãºãä뺺 äàâòàí îðóóëæ ºã÷ áîëîõîîñ ãàäíà òóñãàé àðãóóäààð õÿëáàðõàí îðóóëàõ áîëîìæ áèé.
 • 6. Мөр ба баганы дагуу тогтмол,тэнцүү утгуудыг оруулах1) Ýõíèé í¿äýíä ºãºãäëèéã îðóóëíà.2) ªãºãäºëòýé í¿äèéã èäýâõæ¿¿ëíý3) Óòãà îðóóëàõ ìºð áà áàãàíûã òýìäýãëýíý4) ̺ðèéí äàãóó îðóóëàõ òîõèîëäîëä ãàðíû Ctrl+R , áàãàíû äàãóó îðóóëàõ òîõèîëäîëä ãàðíû Ctrl+D òîâ÷íû õîñëîëûã äàðíà.
 • 7. Нүднүүдэд тогтмол, тэнцүүутгуудыг оруулах1) Ìóæèéã òýìäýãëýíý. Ìóæ çààâàë çýðýãöýý í¿äí¿¿ä áàéõ àëáàã¿é2) Óòãûã îðóóëíà. Îðóóëñàí óòãà òýìäýãëýãäñýí ìóæèéí èäýâõòýé í¿äýíä áè÷èãäýíý3) Ãàðíû Ctrl+Enter òîâ÷ëóóð äýýð äàðàõàä òýìäýãëýãäñýí ìóæèéí í¿äí¿¿äýä òóõàéí óòãà îðíî
 • 8. Àæëûí õóóäñóóäûí àäèëõàí õàÿãòàé í¿äí¿¿äýäòîãòìîë, òýíö¿¿ óòãóóäûã îðóóëàõ1) Óòãà îðóóëàõ àæëûí òàëáàðóóäûã èäýâõæ¿¿ëíý2) Èäýâõòýé äóðûí òàëáàðûí óòãûã îðóóëàõ í¿ä áà ìóæèéã òýìäýãëýíý3) Óòãûã îðóóëíà. Îðóóëñàí óòãà òýìäýãëýãäñýí ìóæèéí èäýâõòýé àæëûí òàëáàðûí èäýâõòýé í¿äýíä áè÷èãäýíý4) Íýã í¿ä òýìäýãäýæ, òîãòìîë óòãûã îðóóëñàí òîõèîëäîëä ãàðíû Enter òîâ÷ëóóð, ìóæ òýìäýãëýñýí òîõèîëäîëä ãàðíû Ctrl+Enter òîâ÷íû õîñëîë äàðíà.
 • 9. Ажлын нэг хуудаст оршин буй утгуудыг бусадажлын хуудаснуудын харгалзах нүднүүдэдоруулах1) Áóñàä àæëûí òàëáàðò îðóóëàõ óòãóóä á¿õèé ìóæèéã òýìäýãëýíý2) Ýäãýýð ºãºãäë¿¿äèéã îðóóëàõ àæëûí òàëáàðóóäûã òýìäýãëýýä Home|Editing|Fill|Across Worksheet êîìàíäûã ñîíãîíî.

×