Ëåêö ¹10
¯íäñýí îéëãîëò¯ç¿¿ëýí (Presentation): Òàíèëöóóëãà, èëòãýë, ëеêö ÿðèàíû ìàòåðèàë, ñëàéä, èëòãýã÷èéí òîâ÷ òýìäýãëýë, òºëºâëº...
Õàðàõ ãîðèìóóäÑëàéäûí ãîðèì (Normal) : Ñëàéä áýëòãýõ, çàñâàðëàõ áîëîìæòîé. Ñëàéäûã á¿õýëä íü ýñâýë ò¿¿íèé òîäîðõîé õýñã¿¿ä...
PowerPoint 2007 ïðîãðàì à÷ààëàãäàõàä ºìíºõõóâèëáàðòàéãàà èæèë õýðýãñë¿¿ä íýëýýä èõáàéãààã àíçààðíà, áàñ øèíýýð íýìýãäñýííý...
Îôôèñ òîâ÷ëóóð Îôôèñ òîâ÷ëóóð íü PowerPoint ïðîãðàìûí ºìíºõ õóâèëáàðóóäàä áàéñàí File öýñèéí îëîí ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýíý. Ýíý ...
ÒóóçÒóóç íü áàðèìòûí äýýä òàëä áàéðëàõ áºãººä Home, Insert, Design, Animations, Slide Show, Review, View ãýñýí õàÿã á¿õèé ...
Ò¿ðãýí õàíäàõ êîìàíäûíõýðýãñýë Ò¿ðãýí õàíäàõ êîìàíäûí õýðýãñýë íü ººðèéí õýðýãëýìýýð áàéãàà êîìàíäóóäàà á¿ðä¿¿ëæ ººð÷èëæ á...
Øèíý ¿ç¿¿ëýí ýõë¿¿ëýõ Øèíý ¿ç¿¿ëýíãýý õîîñîí ñëàéä, áýëýí çàãâàð, ìºí áàéãàà ¿ç¿¿ëýíãýý àøèãëàí õèéæ áîëäîã
Õîîñîí ñëàéä àøèãëàí øèíý¿ç¿¿ëýí ¿¿ñãýõ:1. Îôôèñ òîâ÷ëóóðûã äàðíà2. New êîìàíäûã ñîíãîíî3. New Presentation öîíõíû Blank ...
Áýëýí çàãâàð àøèãëàí øèíý¿ç¿¿ëýí ¿¿ñãýõ:1. Îôôèñ òîâ÷ëóóðûã äàðíà2. New êîìàíäûã ñîíãîíî3. Installed Templates -ã äàðíà4. ...
Áàéãàà ¿ç¿¿ëýíãýýñýý øèíý¿ç¿¿ëýí ¿¿ñãýõ:1. Îôôèñ òîâ÷ëóóðûã äàðíà2. New êîìàíäûã ñîíãîíî3. New from Existing äàðíà4. Áàéãà...
¯з¿¿лэнд хєдєлгєєн оруулахБэлтгэсэн ¿з¿¿лэнг компьютерийн дэлгэц ашиглангаргахад зориулан т¿¿ний слайдуудад болон слайданд...
Animations|Preview|Preview êîìàíä õºäºë㺺íèéã õàðóóëíà.Animations|Animations|Animate êîìàíäààð ñëàéäûí îáúåêò á¿ðò õºäº...
Слайдыг   дэлгэцэнд  гаргахøèëæèëòèéí тєрлийг Transition toThis Slide õýñãèéí жагсаалтаассонгоно. Сонголт дýýð õóëãàíûç...
 Transition Sound æàãñààëòààñ äóó ñîíãîæ áîëíî. ªºð äóó ñîíãîõûã õ¿ñâýë Other Sound êîìàíäààð íýýãäýõ Add Sound õàðèëöà...
 Ñëàéä íýìýõ Home|Slides|New Slide òîâ÷èéã äàðíà. Ñëàéäûí ºíãèéã ººð÷ëºõ Ñëàéä íü ò¿¿íèé äýâñãýð (Background), òåêñò (...
Ìàñòåð ñëàéä ò¿¿íèéã çàñâàðëàõ Ãàð÷èã áà òåêñòèéí çàãâàð á¿õèé ñëàéä þì. Ýíý çàãâàðûã àæëûí ñëàéä á¿ðä àøèãëàíà. Ìàñòåð ...
 Хэрэв мастер слайдад мэдээлэл эсвэл, зураг дvрс зэргийг оруулбал ¿з¿¿лэнгийн бvх слайдад уг мэдээлэл буюу зураг орно. Ма...
Handout master View|Presentation View|Handout Master êîìàíäààð гарын авлагын мастер слайдûг сонгоно. Энэ vед гарын авла...
Notes master View|Presentation View|Notes Master илтгэгчийн тэмдэглэлийн мастер слайдûг сонгоно. Энэ vед илтгэгчийн тэм...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Лекц 10

2,875 views
2,815 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,875
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,650
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Лекц 10

 1. 1. Ëåêö ¹10
 2. 2. ¯íäñýí îéëãîëò¯ç¿¿ëýí (Presentation): Òàíèëöóóëãà, èëòãýë, ëеêö ÿðèàíû ìàòåðèàë, ñëàéä, èëòãýã÷èéí òîâ÷ òýìäýãëýë, òºëºâëºãºº çýðãèéã áàãòààñàí ôàéë.Ñëàéä (Slides) äýýðõ ôàéëûí õóóäàñÃàðûí àâëàãà (Handouts): ñîíñîã÷äîä çîðèóëàí ¿ç¿¿ëýíãèéí ñëàéäóóäûã æèæèãëýí íýãòãýñýí ìàòåðèàëÈëòãýã÷èéí òýìäýãëýë (Speaker’s notes): Ñëàéä á¿ðä ò¿¿íèé òîâ÷ òàéëáàðûã õàâñàðãàñàí ìàòåðèàë
 3. 3. Õàðàõ ãîðèìóóäÑëàéäûí ãîðèì (Normal) : Ñëàéä áýëòãýõ, çàñâàðëàõ áîëîìæòîé. Ñëàéäûã á¿õýëä íü ýñâýë ò¿¿íèé òîäîðõîé õýñã¿¿äèéã òîìðóóëæ õàðæ áîëíî.Ñëàéäûí ýðýìáèéí ãîðèì (Slide Sorter): ¯ç¿¿ëýíã á¿õýëä íü õàðæ, ñëàéäóóäûã 纺õ, óñòãàõ, äàðààëëûã ººð÷ëºõ çýðýã ¿éëäëèéã õèéæ áîëíî.Èëòãýã÷èéí òýìäýãëýëèéí ãîðèì (Note Pages view): Òóõàéí ñëàéäûí äýëãýðýíã¿é òàéëáàðûã îðóóëæ èëòãýã÷èéí ëàâëàõ áýëòãýõ ãîðèì.Ñëàéä ¿ç¿¿ëýõ (Slide Show): ¯ç¿¿ëýíãèéí ñëàéäóóäûã êîìïüþòåðèéí äýëãýö äýýð ãàðãàõ ãîðèì.
 4. 4. PowerPoint 2007 ïðîãðàì à÷ààëàãäàõàä ºìíºõõóâèëáàðòàéãàà èæèë õýðýãñë¿¿ä íýëýýä èõáàéãààã àíçààðíà, áàñ øèíýýð íýìýãäñýííýëýýí îëîí õýðýãñëèéã àøèãëàõ áîëîìæòîé.Ýäãýýð øèíý õýðýãñýëä äàðààõ ¿íäñýí ãóðâàíõýðýãñýë îðíî. ¯¿íä: Microsoft Office Button(îôôèñ òîâ÷ëóóð), Quick Access Toolbar(ò¿ðãýí õàíäàõ êîìàíäûí õýðýãñýë) áà Ribbon(òóóç) îðíî. Ýäãýýð õýðýãñë¿¿ä íü PowerPointïðîãðàìûí ºìíºõ õóâèëáàðóóäàä áàéñàíöýñèéí ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýíý.
 5. 5. Îôôèñ òîâ÷ëóóð Îôôèñ òîâ÷ëóóð íü PowerPoint ïðîãðàìûí ºìíºõ õóâèëáàðóóäàä áàéñàí File öýñèéí îëîí ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýíý. Ýíý òîâ÷ëóóð íü áèäýíä øèíý ¿ç¿¿ëýí ¿¿ñãýõ, õàäãàëñàí ¿ç¿¿ëýíãýý íýýõ, õàäãàëàõ, õýâëýõ, ¿ç¿¿ëýíã õààõ áîëîìæóóäûã îëãîíî.
 6. 6. ÒóóçÒóóç íü áàðèìòûí äýýä òàëä áàéðëàõ áºãººä Home, Insert, Design, Animations, Slide Show, Review, View ãýñýí õàÿã á¿õèé äîëîîí õýñýãòýé. Õýñýã á¿ð íü á¿ëã¿¿äýä õóâààãääàã. Á¿ëã¿¿ä íü PowerPoint-èéí ñëàéä áîëîâñðóóëàõ, çàñâàðëàõàä àøèãëàãäàõ õýðýãñëèéí ëîãèê öóãëóóëãóóä þì.
 7. 7. Ò¿ðãýí õàíäàõ êîìàíäûíõýðýãñýë Ò¿ðãýí õàíäàõ êîìàíäûí õýðýãñýë íü ººðèéí õýðýãëýìýýð áàéãàà êîìàíäóóäàà á¿ðä¿¿ëæ ººð÷èëæ áîëäîã êîìàíäûí õýðýãñýë þì. Ýíý êîìàíäûí õýðýãñëèéã òóóçíû äýýä òàëä ýñâýë òóóçíû äîîä òàëä áàéðëóóëæ áîëíî. Áàéðëàëûã íü ººð÷ëºõ人 ò¿ðãýí õàíäàõ êîìàíäûí õýðýãñëèéí òºãñãºëä áàéðëàõ ñóìàí äýýð äàðààä Show Below the Ribbon-èéã ñîíãîíî.
 8. 8. Øèíý ¿ç¿¿ëýí ýõë¿¿ëýõ Øèíý ¿ç¿¿ëýíãýý õîîñîí ñëàéä, áýëýí çàãâàð, ìºí áàéãàà ¿ç¿¿ëýíãýý àøèãëàí õèéæ áîëäîã
 9. 9. Õîîñîí ñëàéä àøèãëàí øèíý¿ç¿¿ëýí ¿¿ñãýõ:1. Îôôèñ òîâ÷ëóóðûã äàðíà2. New êîìàíäûã ñîíãîíî3. New Presentation öîíõíû Blank Presentation-ã ñîíãîíî
 10. 10. Áýëýí çàãâàð àøèãëàí øèíý¿ç¿¿ëýí ¿¿ñãýõ:1. Îôôèñ òîâ÷ëóóðûã äàðíà2. New êîìàíäûã ñîíãîíî3. Installed Templates -ã äàðíà4. Õ¿ññýí çàãâàðàà ñîíãîíî
 11. 11. Áàéãàà ¿ç¿¿ëýíãýýñýý øèíý¿ç¿¿ëýí ¿¿ñãýõ:1. Îôôèñ òîâ÷ëóóðûã äàðíà2. New êîìàíäûã ñîíãîíî3. New from Existing äàðíà4. Áàéãàà ¿ç¿¿ëýíãýý ñîíãîíî
 12. 12. ¯з¿¿лэнд хєдєлгєєн оруулахБэлтгэсэн ¿з¿¿лэнг компьютерийн дэлгэц ашиглангаргахад зориулан т¿¿ний слайдуудад болон слайдандээрхи элемент тус б¿рò хєдєлгєєн оруулж болно.Тухайлбал текстийг ¿сэг, ¿г, параграф тус б¿рээр,график, зургийг б¿хэлд нь буюу графикийн элементб¿рийг хєдєлгєєнтэй гаргаж болно. Т¿¿нчлэндэлгэцэнд гарах элементийн дарааллыг тогтоонхугацааг нь тодорхойлон єгєх боломжтой. Õºäºë㺺íîðóóëàõäàà Animations á¿ëãèéí êîìàíäóóäûãõýðýãëýíý.
 13. 13. Animations|Preview|Preview êîìàíä õºäºë㺺íèéã õàðóóëíà.Animations|Animations|Animate êîìàíäààð ñëàéäûí îáúåêò á¿ðò õºäºë㺺í ñîíãîíîAnimations|Transition to This Slide õýñýãò ¿з¿¿лэнгийн слайдàä øèëæèëòèéí тохируулãа õèéíý.
 14. 14. Слайдыг дэлгэцэнд гаргахøèëæèëòèéí тєрлийг Transition toThis Slide õýñãèéí жагсаалтаассонгоно. Сонголт дýýð õóëãàíûçààã÷èéã áàéðëóóëàõàä т¿¿ний¿йлчлэл нь тухайн ñëàéä дээр шуудõàðàãäàíà.
 15. 15.  Transition Sound æàãñààëòààñ äóó ñîíãîæ áîëíî. ªºð äóó ñîíãîõûã õ¿ñâýë Other Sound êîìàíäààð íýýãäýõ Add Sound õàðèëöàõ öîíõíîîñ ñîíãîëò õèéíý. Transition Speed øèëæèëòèéí õóðäûã ñîíãîíî. ¯¿íä: Slow удаан, Medium дунд зэрэг, Fast хурдан Advance Slide ñлайдыг ээлжлэн гаргах ажиллагааг удирдах аргыг тодорхойлно. ¯¿íä: On mouse click дараагийн слайдыг дэлгэцэнд гаргаõäàа Click õèéíý. Automatically after çàасан хугацааны дараа автоматаар слайдуудыг солин дэлгэцэнд гаргана. Apply to all товчлуурыг дарахад дээрхи тохируулгыг ¿з¿¿лэнгийн б¿х слайдын хувьд хийнэ.
 16. 16.  Ñëàéä íýìýõ Home|Slides|New Slide òîâ÷èéã äàðíà. Ñëàéäûí ºíãèéã ººð÷ëºõ Ñëàéä íü ò¿¿íèé äýâñãýð (Background), òåêñò (Text), õîëáîîñ (Hyperlink), áóñàä ç¿éëñ (Accent) çýðãýýñ á¿ðäýíý. ªí㺠ñîíãîõäîî Design|Themes|Colors êîìàíä ñîíãîíî. Õýðýãëýã÷ ººðèéí ºí㺠á¿ðä¿¿ëýõäýý Design|Themes|Colors Create New Theme Colors... êîìàíä ñîíãîæ òîõèðóóëãàà õèéíý
 17. 17. Ìàñòåð ñëàéä ò¿¿íèéã çàñâàðëàõ Ãàð÷èã áà òåêñòèéí çàãâàð á¿õèé ñëàéä þì. Ýíý çàãâàðûã àæëûí ñëàéä á¿ðä àøèãëàíà. Ìàñòåð ñëàéäûí çàãâàðûã ººð÷èëæ áîëîõ áºãººä ò¿¿íä àæëûí ñëàéä á¿ðä ãàðãàõ ìýäýýëýë, çóðàã, ä¿ðñ çýðãèéã îðóóëæ áîëíî. Slide master, Handout master, Notes master ãýæ áàéíà. Slide Master View|Presentation View|Slide Master êîìàíäààð Slide master-ã ñîíãîíî. Ò¿¿íä õèéñýí ººð÷ëºëò òóõàéëáàë ¿ñãèéí ôîíò, õýìæýý çýðýã íü àæëûí ñëàéäóóäàä ìºí õèéãäýíý. Энэ vед слайдын мастер слайд тvvний командын зурвасын хамт дэлгэцнээ гарна. Мастер слайдад засвар хийхдээ засвар хийх хэсýгò click õèéæ сонгон засварыг хийнэ.
 18. 18.  Хэрэв мастер слайдад мэдээлэл эсвэл, зураг дvрс зэргийг оруулбал ¿з¿¿лэнгийн бvх слайдад уг мэдээлэл буюу зураг орно. Мастер слайдын засварыг хийж дуусаад Close Master Veiw товчèéг дарахад мастер слайд хаагдаж, ажлын слайд дэлгэцнээ гарна.
 19. 19. Handout master View|Presentation View|Handout Master êîìàíäààð гарын авлагын мастер слайдûг сонгоно. Энэ vед гарын авлагын мастер слайд тvvний командын зурвасын хамт дэлгэцнээ гарна. Гарын авлагын мастер слайдын засвар нь слайдын мастер слайдынхтай адил болно.
 20. 20. Notes master View|Presentation View|Notes Master илтгэгчийн тэмдэглэлийн мастер слайдûг сонгоно. Энэ vед илтгэгчийн тэмдэглэлийн мастер слайд тvvний командын зурвасын хамт дэлгэцнээ гарна. Илтгэгчийн тэмдэглэлийн мастер слайдын засвар нь слайдын мастер слайдынхтай адил болно.

×