• Like
Buletin jumat al furqon tahun 05 volume 06 nomor 03 menapak jalan kemuliaan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Buletin jumat al furqon tahun 05 volume 06 nomor 03 menapak jalan kemuliaan

 • 141 views
Uploaded on

Buletin Jumat Al Furqon

Buletin Jumat Al Furqon

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
141
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. MENAPAK JALANKEMUTIAANAIaI s berlinnanl Sc s un88uhnla a n gy a n s p a u n Bmu tj a d i a n ta rakarnudi i .i A Iah i atah or o rang) " ng palinsra q w a i d l a ra k a mu .rQS .a l -Huj urat4ql : r3, d l Rasuiullah 14 b€rsabda: .]ldallah orans Arab leb;h mulia daripada non-Arab dan tidak Dula oranq non-Ar.b lebih mula ddripadaorans Arab.Tidat iusa orans k1llitDurih lJ b h m uliada- r ipado ra n gl a n S b e rk x ti th i ta m d a n ri dakD U ttorane a vanshi . raJnlebih mulia danpaddyang bFrtatir puiih, kecualid;naan +b;6 keiao_ wad. Semua manusiddari q.dam.sedansk/n Adam dari ;nah. rHR Ali_ Tad.5.,44r dan dishahihkanolFh Syaikh dl-Albani rL datam 707tq Syorh Aqidah Thohoaisaah hln . 26a) Dalam hadils yang lainnya beliau b"rsabda: Scsungguhnso | ah ndok meti- ,nar Dodon-Dadon don horta-harta kation, t?topi Da hanuo neqhat poda ha-n-n o n a an om ot onom o ro n /.o /td n .- Ai .tm a m a n N aqaw i ;rf meneranskan:"Yang nenjadi penitaian di sisi AIah adatah hati yans dipenuhi oteh keim;anylns mlmbuallan pcnsasunsan.rusa taktrr dan merasi diawa.i oteh Ajlah-|Jqorn lnahrh MLsttm b/91). Td a k s " or anS pun k e c u a lp a .o me n d d mb a k ak e m u Li aan i nsi n hi duod, i n danb a sa n n aun8anny a.l€ n l e ta p i .a p a k a h j a ta h u h a k k at kemul i da;i tu dan ba_ A d8tumanacnruyanSlcpat untuk mendapatkffn)a? Mat€ denSansfLalumemohonla u ri q A llah1€, pddaedi s ii n j l d raa l € n me mb a h a s tc n ranS h;ki l ,rkemul i aan . rniMakna Kemuliaan KemuIaan.alau dalam bahasaArabnyadi*but :! . artinya adalahkekudtan.. .ke ko ko h an. dan k €m en a n S a n . D d ri t< n a 6 e b u t d apsr di ambi l kesi rnD ul an ma tebahsa kemuLiaan adala} hal yang meliputj arau menganaung kekuard, kei{olo-han. kpmenanrandan )an8 selaras densanmatoa rersabut.watbhu A lan.
 • 2. Antara Macam Dua K€muliaan Dr dalamal-Ouian,kemubaan kadangkaladisunak"n- untuk s€suatu vans )ang lerpuj adalah yanglercelaKemuliaanterpujidan sesuatu kFmurannvang#ft*t*l*;r*;lxif aa"padaorans-oran8 vans-pada::.ii,i*ii.ir, fi;liaan vang ka6r [[ ix *:*:**:lix,HTT;.i,ilffihaki- "aii;; (Murodot AItaThttQuron: 5tJ3Ltn:ta adalal kehinaanvans nlaLabagi merelaoleh ar R"qhib al-tuhfahani)- i",i,?il. Allahia adalah Li,n,iL"t bahqa esuaru ada pemitksegala )ansdi bumi dan lansit s€da segala yang ada di antara keduan-)s bark/nanrr maupxnbatin. ddn dr anlara an8 ada dalam Sen8gaman-Nva adalah kemuuaanrnr ra maM-alan Allai a berikan kepadasiapa saja vang Dia kehendaladr anrarai"t li" *a*"r1"" t lt"iah lans;da disii-Na Maka wajib b"gi seordsmN- r-l i m u ;r m enc ar k emu l a a nl a n S l e l a ha d ad i i s i R n bbnyabrratoak maK a ihinaanlal yans akan ia petik dan rasakan. untukMendapatkanKiat-Kiat Hakiki Kemuliaan iika kila rFlahmemahamibahua kemuliaanhanvaLah milik Robbul izan {Allah a ). mak" tidak adaialan lain vang hans kita rempuhkec!aL Jalan)ang rFran kesearanDiatentulan MaDun elain lalan )angteiah Allah li Sariskanad-alandan kehinasaan. Aaapundi antara kiai_ldalvan8 djtawarkn oleh lsram agar Kramendapatkan kemu}aan hakiki adalah:1. Menvempumakan ketaatan kepadaIlyaAllah JEberfiman: V..:.;lij-;rti""}t<J kemuliaan maka bagi Allah-Lahkemuliaan BarangsiaPayans menghendaki itu semuaNa (QS.Fathir t35lr lol k"mu Al-lmam lbnu v.atsir d. berkata:Maka siapasajavangmensidamlnn liaan di dunia dan akhiral. hendaklabenantiaa taal kepadaAllah 4r k?rFnanal q ihl ak"n menqantarkannva kepadaapa yang ia can (k€mu[aan KarenaArran N)! scgarrre adslahar !a;s merajaidunia dan akhiral sertehanva kepunvaan j3q 2. Mengagungkan dan mengikutisunnah Rasulullah Rasuluttah aq bersabda: - i - r : r {aJ,> ; i rr r-- .5r" .-!r ,/ ,y ,-^aJJ Dibuathina da n re n d a i o ra n sv a n 8 me n v l i si hip ri ahk!-(H R A hmad 2/50, berhta SyaikhAhmad S)akir: "Sanadhadit5rr shatun ) Al-lnam lbnul Oawim u menjelaskan:"sebagaimana kehinaandicalnPrkkdn leoada orans yang menveLisihi perintain)a (Nabi s:) maka kemulaan akan ar i"iri-. a"" ili"i ia; r,i " (zadul Mahd t/ss) iang taat dan mengiLuntrya -ane 3. Menuntutilmu agama A ah J3bedrnan: :faisir lAlild @dn I t&tttior Tojin Ibni Kdtslr3/5a7
 • 3. ,,..,1 .. . " ./+, i)i |;, tA.rij, eai rJr,u Jinidit Allah alan mengangkat (deEjsl) oranS-orangyang berimandi antara kaIan dan orans-orang yangberilrnubebefapa derajat.lQS. t4 ujaditahlSSlr fi) RAululldh ra juga felah bersabda:Scsungguinyd Allah okon nengangkat (dc-rojot) suatu kaun denganaLQurhn don Dia juga akan ncrcndohkon Aang to-innga d?no(lnn!r.- (HR-Muslimr18 97)Berlala Abu Hurajrah +: -SeSala puji hanlalah milik A[ah yang tetah menjadi-kan asamalslam rbaSai penopang Ihidup) dan menjadik n Abu Hurajral + se-basai imam serela,h dahulu menjadi pembantu putri Chaean haqya karcna iaingrn mpnsjsi perul dan menopanskehidupan. tNuzhotut Fudhatal31()) "n8lapar4. lawadhu (rendah hati d an tldak sornbong)TauJadftumerupakan akhlak para nabi dan ia nerupakan p€nyebab terangkatnyalarkat sena kemuljaanseseorans. Dan sunggul pala salatdahulu adalal orans-oran8 yang lawadhu nanun tinggi d€Rjat mer€ka.tMoolim I Thanq ThatobitTlmi: 167-168)Rasulu ah &be$abda: iDon riddftldh seseorang tauadhukarena Allah keuali AIIah akan mensangkat derajatnva. " (HR Muatirn | 6592)Pemah ditanyakan kepada Yusuf bin Asbath ,j;i: Apakah puncak tawadhu, itu?,BeIau menjawab:"Tdaklah kamu bedumpa deosansrseoraq kecuaLi kamu me-Ihrr banha dia lebih baik dari djrimui- tt,zrafil fu dhatoT;hdnb siuar AtamN,b d l o :832Jalan-Jalan Kehinaan Saudarap€mba6 yans dirahmati AIan *, di sampingterdapatjatan-jalanyang alan mengantarkan semua kita kepadakejayaan k€muliaan,perlu dike, dantahujbah$adi sana jugaada jalanyangmenghinak"n hta seandainya din dilem.puh.Di sini alan disebutkan jalan beberapa kehinarn asarkitabisamenjauninya.r. KuturkepadaAllah iJ*Sebagaimana yang telah AIah d* sebutkandalam al-euran ketika nengisahkanpeihal Bani Israil: irj<ji;<gt,+ii ;,1, I #v si,:lj;ji.r[xi i; ;, U),; =.:J ;s i,31u-.ru1i;ji;J-+i3j&i.r,ic;E tl.4 Kemudianmerekaditimpa kehinaandan kernishnan,dan m€rcka(kenbati) mendapatkemurkaandari Allal. Hal itu (terjadi) krena nereka mensins- kan aya.ayat AIah dan membumn para nabi tanpa hak (atasanyang ba- nar). Demihan itu karenanereka durhaka dan melampauibatas.(eS. al- Baqaran [2]:61)2. Eerlebihlebihan dalamurusanduniaRasululah&i bersabdal "Jila kalianbedualbelj dengancara lnoi, memegangi buniul sapi,tebih reladenSan penanian. kalianringgalkan lalu jihad,niscalaAltshakantim-a Di adtara jenis jual beli yans dihdanlan Larena n€ngandung u.s!r riba.
 • 4. pakan kehinaanpada kalian dan Dia tidak akan mengangkat kehinaanitu hinssakalian kembalikepada asamakalian.sAsy-Syaikb al-Albani !dj;Jb€rkata:"Kehinaantersebutbukanlahsemata-mata disebabkan cocoktanam saja,namunjika hal itu dijadikan kebiasaaryans rnenyi-bukkandari jihad di j alanAIan."3, Perbuatan maksiatIbnul Qalyin CiEp€mah nensisahkan: "Dahulu para salaf berdoa: Ya AllahlMuliakan aku densanketaatankepada-Mudan janganlah Engkauhinakan akudengan kemaksiatan adap-Mu." t€BerkataAbdullah bin al-Mubaral ti!r: "A1(u nelihat bahwad6a-dosa dapat me-matikan hatj dan m€wadskan kehinaanpadadiri, sedangkan m€ninggalkan dosaadalahkehidupanbasinya,dan sebaik-baik basijiwamu adahn rnen)€lisihidosa-dosa (rneninssalkan dosa).""4, Berpaling derl llmu syayi ,,t!rImam kita, al-Imam asy-Sya6i menasihatlanr"Bafallg siapayangtidak p€r-nah merasakan payahnya menuntut ilmu sesaat saja,kelak ia akan menegukmi-nunan (da.i) selaskebodohan s€panjans hayatnya."?Penutuo Dikisahkanketila r1lalifah Umar bin Khaththab+, nendatansi SFn (yan8telah ditakluklGn oleh Abu Lrbaidahbin Janah ,.9:,) maka b€liau dihalansi olehsunsai kecil )?ng mengharuskan beliau untuk turun dari untanya,maka beliaupun turun dan m€ncopot keduasepatunya, kemudianmenyeb€rangi sunsaiterse-but. Ketika telah sampaidi tepi, Abu Llbaidah+ be.kata: "SunssuhAnda telahberbuat sesuatuyang amat har biasabasi pendudukSym, Anda telah berblatbesini dan begini (hal ini akan membuatp€ndudukSyammenghinalan kita, dinana seoransmja berbuatapayans diperbuatralgat jelata, Pen)."Maka urnar+ pun memukuidadaAbu Ubaidal +- serayamengatakan:"Aduhai ... seandai-nyabukan engkauyang mengatakannya, ttbaidahl Sesunggulnya Abu kalian da-hulu adalahorangyanspalins hina, palins rendal, danjumlah kalian pun sedikit,lantasAllai damernuliakan kalian densanIstam.Jikalau s€andainya kalian rnen-ca kemuliaanselainyang adapada rshm pasti AIah akanhinakankalian." (ol-Bidasah ].r]an Nihaaah e/666) r Ibnu Jainan al-Atsary !a " Libai dsi-shdhftan: L r lihatad Daluad DaM:9435. 7 Al-Ajuibahol-Mulidn asDbdrk a r o e h M a r a h A r F URa o Nia p b u ;i1 le n p *lb r sa e b m n tu p ikl l vow 4Redakr(hhuk)run Ab! Lremah ar.Inirqp$tsrdr:Rr3o.dq-(r,wtRpt5.mo,-(Drbwa *audrsu.kaideBano4*osknn) prk.vvorun. s.bah:*f @5oeksernar: b! d i.:[!rqdi@gmii lom