i
Syamsuddin Ramadlan al-Nawiy
KAEDAH-KAEDAH TAQLID
Tuntunan Islam Dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
ii
MEMAHAMI KONSEP IJTIHAD DAN TAQLID
DENGAN BENAR
Oleh : KH. M. Shiddiq al-Jawi
asalah ijtihad dan taqlid, merupakan sala...
iii
Muhammad ar-Ramahurmuzy dalam kitab al-Fashil meriwayatkan
dari Asy’at bin Anas bin Sirin,"Aku telah mendatangi kota K...
iv
yang mudah dan mungkin, selama syarat-syaratnya terpenuhi dengan
sempurna.
Dalam kitab Taysir al-Ijtihad ini, Imam Suyu...
v
Islam selaras dengan kondisi masyarakat kontemporer." (Politik
Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria, Jakarta : Pu...
vi
(pasal 8 ayat 3), menghalalkan perkawinan dalam jangka waktu
tertentu (pasal 28), menghalalkan perkawinan antar agama s...
vii
relatif. Dan karena semuanya relatif, kita boleh memilih atau bahkan
membuang pendapat mereka dengan bebas.
Berangkat ...
viii
Semuanya bermuara pada satu keinginan besar untuk mengentaskan
umat Islam dari kemerosotan berpikirnya yang sangat da...
ix
KATA PENGANTAR
Ketidaktahuan sebagian besar kaum Muslim terhadap kaedah taqlid
(mengikuti suatu pendapat) telah mengant...
x
taqlid kepada pendapat manusia? Padahal, Islam telah mengatur
kaedah-kaedah taqlid yang ditujukan agar kaum Muslim –yang...
xi
DAFTAR ISI
MEMAHAMI KONSEP IJTIHAD DAN TAQLID DENGAN BENAR ..............i
KATA PENGANTAR.................................
xii
Sikap Seorang Muqallid Jika Mujtahid Mengubah Pendapatnya
...............................................................
1
BAB I
MENGAPA HARUS
MEMAHAMI KAEDAH TAQLID?
Urgensi Kaedah Taqlid Bagi Seorang
Muqallid
ada dasarnya, terikat dengan sya...
2
‫ا‬‫ﻮ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ـ‬‫ﺘ‬ْ‫ـ‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻛ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬َ‫ـ‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ ُ‫وﻩ‬ُ‫ﺬ‬ُ‫ﺨ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫...
3
Hadits-hadits ini menegaskan, bahwa seorang muslim wajib
memahami, terikat, dan beramal sesuai dengan hukum syariat.
Kew...
4
Akan tetapi, taqlid pun memiliki syarat-syarat dan kaedah-kaedah
yang mesti diikuti dan dipatuhi, sebagaimana ijtihad. S...
5
bukan didasarkan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu,
memahami kaedah taqlid merupakan satu-satunya jalan agar kita...
6
tidak sejalan dengan tuntunan syariat. Misalnya, taqlid kepada
pendapat orang-orang tertentu; atau taqlid kepada orang-o...
7
BAB II
KETENTUAN UMUM
MENGENAI TAQLID
Definisi Taqlid
ecara literal, taqlid diambil dari kata al-qaladzah allatiy
yuqall...
8
Sedangkan menerima semua sabda Rasulullah saw yang
menunjukkan wajibnya menyakini kemukjizatan Rasul, wajibnya
menerima ...
9
Imam al-Raziy dalam kitab al-Mahshuul dari mayoritas fuqaha
menyatakan, bahwa taqlid dalam masalah 'aqidah adalah boleh....
10
kewajiban. Dalil wajibnya melakukan pengamatan adalah firman
Allah swt,
"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi,...
11
seperti orang yang mengikuti pendapat bahwa alam semesta itu
qadam (awal atau pertama kali). Padahal hal semacam ini ad...
12
(nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kami dapati
yang dianut oleh bapak-bapak kalian"?15 F
xvi
Ayat ini jelas-jel...
13
masalah syariat. Jumhur ahli ilmu berpendapat, bahwa taqlid dalam
masalah syariat dilarang secara mutlak. Imam al-Qaraf...
14
khushuush al-sabab"; perngertian itu didasarkan pada keumuman
lafadz bukan didasarkan pada khususnya sebab. Dengan kata...
15
hukum-hukum Allah dalam satu atau beberapa masalah. Oleh karena
itu, ayat ini menunjukkan dengan jelas kebolehan taqlid...
16
berbicara pada konteks keimanan dan nashnya khusus membahas
masalah keimanan. Lagi pula ayat-ayat tersebut tidak bisa d...
17
sesuatu. Nash-nash ini juga tidak mengandung illat dan tidak boleh
dicara-cari 'illatnya. Tidak bisa dikatakan bahwa ya...
18
oleh orang lain, kemudian ia mengikuti pendapat orang lain itu
(muqallid). Sedangkan mengikuti pendapat orang lain adal...
19
Semua orang telah sepakat mengenai wajibnya orang awam memikul
taklif-taklif syariat. Sedangkan mewajibkan mereka merai...
20
memutuskan untuk menerima atau menolak kesaksiannya. Dan
seorang Mujtahid wajib mengetahui kondisi perawi hadits sebelu...
21
orang adil, dan tidak harus bersandar pada bukti yang menyakinkan
(qath'iy). Jika ada satu atau dua orang adil mengatak...
22
pendapat Imam Syafi'iy dan dilarang mengambil pendapat imam lain
yang bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'iy38F
xxx...
23
BAB III
REALITAS TAQLID
ada dasarnya, taqlid adalah mengikuti pendapat orang lain
tanpa hujjah yang bersifat mengikat. ...
24
Fakta "Taqlidnya Seorang Mujtahid"
Seorang mujtahid yang memiliki kemampuan dan keahlian ijtihad
dalam suatu masalah, a...
25
Jika seorang mujtahid menyadari kelemahan dalilnya, sedangkan
dalil mujtahid lain lebih kuat berdasarkan tarjih yang ia...
26
saja mengikuti pendapat mujtahid lain didasarkan pada
ketsiqahannya (kepercayaannya) kepada mujtahid yang lain itu.
Aka...
27
d. Menjaga Kesatuan dan Persatuan Kaum Muslim
Jika dalam kondisi tertentu, kaum Muslim harus berbulat
pendapat demi men...
28
'Utsman bin 'Affan. Bahkan, Ali yang menolak untuk
meninggalkan ijtihadnya juga turut membaiat 'Utsman bin 'Affan.
Akan...
29
kepada orang yang ia ketahui alim dan adil mengenai hukum atas
masalah tersebutliv
. Sebab, Allah swt tidak akan meneri...
30
mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian
itulah agama yang lurus". [al-Bayyinah:5]
Rasulullah saw bers...
31
"Nabi saw bersabda, "Orang yang melakukan penipuan akan
dimasukkan ke dalam api neraka, dan barangsiapa
mengerjakan sua...
32
Zaid bin Zubeir berkata, "Tidaklah diterima suatu perkataan
melainkan diiringi dengan perbuatan, dan tidak akan diterim...
33
Seorang Muqallid Boleh Mengajarkan
Ilmu Yang Ia Ketahui
Seorang muqallid, selain boleh bertanya, atau taqlid terhadap
s...
34
diadopsinya, sama artinya ia memerintahkan seseorang untuk
beramal tidak dengan syariat Allah atas hak dirinya.lxi
Misa...
35
Hanya saja, orang yang belajar kepada pengajar tidak dianggap taqlid
kepada pengajar itu; namun, ia tetap muqallid kepa...
36
Padahal, hal semacam ini jelas-jelas dilarang di dalam Islam. Sebab,
Allah swt melarang kaum Muslim berhukum berdasarka...
37
dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang
kepadamu."[al-Maidah:49]
Atas dasar itu, jika seorang muqallid dihadapk...
38
BAB IV
TARJIHNYA SEORANG MUQALLID
Tarjihnya Seorang Muqallid
eringkali seorang muqallid harus mentarjih seorang mujtahi...
39
Rasulullah saw bersabda, "Manusia yang paling paham adalah orang
yang paling mengerti kebenaran ketika manusia berselis...
40
Seorang muqallid tidak harus terikat dengan pendapat madzhab
tertentu dalam semua masalah. Dalam masalah yang berbeda i...
41
yang asli atau sebenarnya) adalah tarjih yang dinisbahkan kepada
hukum syariatnya, yakni kekuatan dalil yang menyangga ...
42
hampir seluruh muqallid untuk mentarjih atau mengikuti suatu
pendapat. Akan tetapi, ada juga cara tarjih yang tidak dit...
43
diikutinya lebih kuat, maka ia wajib meninggalkan pendapatnya dan
mengikuti pendapat mujtahid lain itu.lxxix
Namun, jik...
44
BAB V
PINDAH MADZHAB
Ijtihad Mujtahid Adalah Hukum Syariat
Bagi Muqallid
ada dasarnya, Allah swt tidak memerintahkan ka...
45
yang digali oleh seorang mujtahid, menjadikannya sebagai imam
mereka; merujuk pendapat-pendapatnya; bahkan menjadikan
m...
46
Seorang Muqallid Tidak Harus Terikat
Dengan Satu Madzhab Saja
Seorang muqallid tidak harus terikat dengan satu madzhab ...
47
kepada madzhab yang lain. Syaratnya adalah; masalah yang hendak
ia hukumi dengan pendapat madzhab lain tersebut tidak
b...
48
Allah swt. Namun, jika mengadopsi suatu hukum, dan langsung
menerapkan hukum tersebut dalam perbuatannya, maka hukum
te...
49
Hukum Muqallid Yang Sembrono
Seorang Muqallid yang memilih suatu pendapat berdasarkan
pertimbangan mana yang paling rin...
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat

3,527 views

Published on

Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
179
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kaedah-Kaedah Taqlid _ Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat

 1. 1. i Syamsuddin Ramadlan al-Nawiy KAEDAH-KAEDAH TAQLID Tuntunan Islam Dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
 2. 2. ii MEMAHAMI KONSEP IJTIHAD DAN TAQLID DENGAN BENAR Oleh : KH. M. Shiddiq al-Jawi asalah ijtihad dan taqlid, merupakan salah satu isu besar yang direspons dengan antusiasme sangat tinggi di kalangan umat Islam. Betapa tidak, seluruh intelektual muslim terkemuka sejak abad ke-18 hingga ke-20 M, baik ulama reformis dan revivalis yang berideologi Islam, seperti Syah Waliyullah al-Dahlawi (1702-1762), maupun intelektual modernis berideologi sekuler, seperti Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), senantiasa mendorong ijtihad di tengah umat dan bahkan mempraktikkannya. Semuanya sepakat ingin membuka dan bahkan mendobrak pintu ijtihad untuk mengatasi kemerosotan berpikir umat Islam yang telah berlangsung lama sejak ditutupnya pintu ijtihad pada abad ke-4 H. Namun sejauh ini usaha itu nampaknya belum berhasil secara gemilang. Buktinya, secara kuantitas, praktik ijtihad masih langka. Mujtahid masih sangat sedikit di tengah-tengah umat. Secara kualitas pun, konsep ijtihad itu sendiri kadang dipahami secara kurang tepat dan bahkan dipahami secara salah. Tentang langkanya mujtahid, hal ini sangat jelas. Coba, apakah Anda tahu, siapa mujtahid yang ada di negeri Anda sekarang ini? Bahkan bukan hanya sekarang, sejak jaman keemasan Islam pun, jumlah mujtahid memang relatif sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah ulama di bidang lainnya (hadits, tafsir, dan sebagainya). Hal ini wajar, sebab untuk menjadi seorang faqih (mujtahid) ilmu-ilmu yang harus dikuasainya sangat banyak sehingga tak banyak orang yang mau mencurahkan seluruh waktu hidupnya untuk menguasai ilmu-ilmu itu. Di masa kejayaan Islam itu, jumlah mujtahid kira-kira 10 % saja dari jumlah ulama di bidang-bidang ilmu keislaman lainnya. Abu M
 3. 3. iii Muhammad ar-Ramahurmuzy dalam kitab al-Fashil meriwayatkan dari Asy’at bin Anas bin Sirin,"Aku telah mendatangi kota Kufah maka aku lihat di dalamnya ada 4000 orang yang sedang mempelajari hadis, dan ada 400 orang yang menjadi faqih [mujtahid]." (Fathi Muhammad Salim, al-Istidlal bi azh-Zhanni fi al-‘Aqidah, Beirut : Darul Bayariq, 1994, hal. 32). Tentang konsep ijtihad itu sendiri, kadang-kadang ia dipahami secara kurang tepat, sehingga malah menjadi kontraproduktif dengan upaya menggalakkan ijtihad di tengah umat. Pada masa Imam Suyuthi (849- 911 H), berkembang pesat paham yang mengatakan bolehnya zuatu zaman kosong dari adanya mujtahid. Maka dari itu, ketika Imam Suyuthi memproklamirkan kepada publik bahwa dirinya adalah seorang mujtahid, masyarakat awam pun tidak percaya dan bahkan mengecam beliau dengan keras. Imam Suyuthi pernah mengumumkan,"Sungguh telah sempurna padaku alat-alat untuk berijtihad, alhamdu lillah. Kalau Anda menginginkan aku untuk menulis sebuah kitab untuk setiap masalah, lengkap dengan dalil- dalil naqli dan qiyasnya, disertai dasar-dasarnya, bantahan- bantahannya, jawaban-jawabannya, serta perbandingan pendapat di antara berbagai mazhab pada masalah itu, niscaya aku mampu untuk melakukannya, alhamdu lillah." (Imam Suyuthi, Husnul Muhadharah, Juz I hal. 339). Imam Suyuthi pun kemudian meluruskan paham yang kurang tepat mengenai ijtihad tersebut dengan menjelaskan tidak bolehnya suatu zaman kosong dari mujtahid. Mujtahid wajib ada pada setiap masa. Beliau menulis kitab al-Radd ‘Ala Man Akhlada ila al-Ardh wa Jahila anna al-Ijtihad Fardhun fi Kulli ‘Ashrin (Bantahan Kepada Orang Yang Ingin Hidup Kekal di Bumi dan Tidak Tahu Bahwa Ijtihad Itu Fardhu Untuk Setiap Masa). Imam Suyuthi juga menulis kitab Taysir al-Ijtihad (Memudahkan Ijtihad), yang dimaksudkan agar umat tidak menganggap ijtihad sebagai hal yang super sulit, namun suatu hal
 4. 4. iv yang mudah dan mungkin, selama syarat-syaratnya terpenuhi dengan sempurna. Dalam kitab Taysir al-Ijtihad ini, Imam Suyuthi menukilkan beberapa riwayat yang menggugah. Antara lain beliau menukilkan perkataan Syaikh Muhibuddin --ayah Syaikh Taqiyuddin Ibnu Daqiqil ‘Ied-- dalam kitabnya Talqih Al-Afham yang berkata,"Menjadi mujtahid telah dianggap berat pada masa sekarang ini. Hal itu bukanlah karena sulitnya mencari alat-alat ijtihad, melainkan karena berpalingnya manusia dari kesibukan yang akan menghantarkan mereka pada ijtihad." Imam Suyuthi juga menukilkan pendapat sebagian ulama yang menegaskan,"Ijtihad pada zaman ini (zaman Imam Suyuthi, red), lebih mudah daripada zaman permulaan Islam, sebab alat-alat ijtihad berupa hadits-hadits dan lain-lain telah dibukukan dan mudah untuk dirujuk. Ini beda dengan zaman permulaan Islam, sebab saat itu tak ada satu pun alat-alat ijtihad yang terbukukan." (Imam Suyuthi, Taysir al-Ijtihad, Makkah : Maktabah Tijariyah, hal. 28). Pada masa sekarang, kesalahpahaman tentang ijtihad lebih gila lagi. Kini ada kesalahpahaman ekstrem tentang ijtihad yang didemostrasikan sangat gamblang oleh kelompok Islam liberal (sekuler). Ini menjadi bukti lain belum berhasilnya upaya melahirkan ijtihad yang sahih di tengah-tengah umat. Kesalahan ekstrem ini jelas hanya akan menyesatkan umat dari hakikat ijtihad yang sebenarnya. Menurut kaum liberal, ijtihad bukan dipahami sebagai usaha sungguh-sungguh untuk mengistinbath hukum syariah dari dalil-dalil syariah, melainkan sebagai upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas masyarakat yang telah diformat dalam citra ideologi kontemporer (kapitalisme-sekuler). Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean mengatakan,"Dalam debat-debat modern, pentingnya aplikasi ijtihad dikaitkan dengan kemungkinan yang diberikannya untuk menyegarkan pemahaman Islam dan hukum
 5. 5. v Islam selaras dengan kondisi masyarakat kontemporer." (Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria, Jakarta : Pustaka Alvabet,2004, hal. 196). Benar bahwa ijtihad memang dimaksudkan untuk menghadapi tantangan zaman kekinian. Tapi bagi kaum liberal, ijtihad bukan dipahami sebagai upaya menghukumi realitas kontemporer dengan hukum Islam, melainkan upaya mengubah dan menyesuaikan hukum Islam agar cocok dengan realitas kontemporer. Dalam konsep ijtihad yang sahih, realitas tidak diasumsikan sebagai standar yang selalu dianggap benar. Sebab realitas itu bukanlah wahyu yang pasti benar, melainkan fakta yang tengah terjadi, yang bisa benar (sesuai wahyu) dan bisa juga tidak benar (menyimpang dari wahyu). Sebaliknya dalam benak kaum liberal, realitas telah dijadikan standar dan dianggap sebagai kebenaran mutlak, sedangkan wahyu diasumsikan sebagai sesuatu yang relatif dan harus mengikuti serta tunduk pada realitas itu. Bukti yang jelas untuk cara berpikir merusak itu adalah adanya draft CLD KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) yang dimaksudkan sebagai usulan RUU alternatif untuk mengganti Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Tapi alhamdulillah draft itu sudah dibatalkan oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni. Namun yang menyedihkan, Ketua Tim Pengarusutamaan Gender Depag, Dr Siti Musdah Mulia, yang memimpin penyusunan draft itu tanpa malu-malu berani mengklaim bahwa draft CLD KHI itu adalah hasil ijtihad. (Tempo, 7 Nopember 2004, hal. 47). Padahal draft tersebut telah melahirkan sejumlah pasal yang menyeleweng jauh sekali dari Islam. Misalnya, mengharamkan poligami (pasal 3 ayat 2), menyamakan bagian waris pria dan wanita
 6. 6. vi (pasal 8 ayat 3), menghalalkan perkawinan dalam jangka waktu tertentu (pasal 28), menghalalkan perkawinan antar agama secara bebas (pasal 54), dan sebagainya. Ini semua terjadi karena para penyusun CLD KHI telah menundukkan hukum Islam di bawah realitas kontemporer yang dibentuk oleh nilai-nilai peradaban Barat, yaitu nilai-nilai gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Dengan kata lain, draft itu lahir sebagai hasil kesalahpahaman ekstrem dalam memahami hakikat makna ijtihad. Senapas dengan konsep ijtihad di atas, konsep taqlid juga tak jarang kurang dipahami dengan baik oleh umat Islam. Tak jarang ulama memilih pendapat secara seenaknya tanpa kaedah dan tanpa standar. Fatwa ulama akhirnya ditundukkan kepada kepentingan dan hawa nafsu manusia. Kita masih ingat, pada pertengahan tahun 80- an, Prof KH Ibrahim Hosen LML (Komisi Fatwa MUI saat itu) mengeluarkan fatwa bolehnya judi undian PORKAS. Fatwa itu dimaksudkan untuk menyukseskan pembangunan, khususnya bidang olah raga. Padahal PORKAS jelas-jelas merupakan judi (maysir) yang haram hukumnya. Selain itu, paham relativisme yang banyak bercokol di benak kaum liberal, menambah parah kesalahpahaman seputar taqlid ini."Semua adalah relatif (All is relative)," begitulah slogan mereka. Padahal slogan ini bukan dari ulama apalagi dari Al-Qur`an dan As-Sunnah, melainkan dari Michael Fackerrell, seorang missionaris Kristen asal Amerika Serikat (Hamid Fahmi Zarkasyi, "Kebenaran", Majalah Islamia, Vol III, No. 1, Th 2006). Yang repot, paham relativisme Kristiani itu akhirnya dimasukkan ke dalam wacana keislaman, lalu dihasilkan dikotomi begini : yang berasal dari Tuhan, absolut kebenarannya. Sedang kalau dari manusia, sifatnya relatif, siapa pun juga manusia itu. Maka pemahaman Imam Syafii, Imam Maliki, atau imam siapa pun, semua
 7. 7. vii relatif. Dan karena semuanya relatif, kita boleh memilih atau bahkan membuang pendapat mereka dengan bebas. Berangkat dari dikotomi yang absurd itu, kaum liberal akhirnya memasukkan "fatwa-fatwa" mereka agar dianggap bagian dari pendapat ulama yang boleh untuk ditaqlidi umat Islam. Hmm, enak benar,ya? Buku Fiqih Lintas Agama (2004) yang ditulis Nurcholish Madjid dkk (kaum sekuler) dan disponsori Yayasan Asia Foundation (dari Amerika) merupakan contoh upaya menjajakan "fatwa-fatwa" liberal dalam naungan konsep relativisme agama tersebut. Tentu saja kaedah taqlid gaya liberal dengan dikotomi absolut-relatif itu tidaklah benar. Sebab bahwasanya Tuhan itu Maha Mengetahui dan pengetahuan-Nya absolut benar, itu sudah jelas. Maka tak perlu dimasukkan dalam dikotomi. Sebab dikotomi yang seharusnya kita miliki adalah dikotomi untuk pendapat di antara manusia, bukan antara "pendapat" Tuhan dan pendapat manusia. Selain itu, dikotomi sebelumnya itu sungguh tidak adil, karena meletakkan semua pendapat manusia dalam posisi yang sama (sama-sama relatif). Samakah pendapat orang berilmu dengan pendapat orang tak berilmu? Samakah ulama dengan juhala (orang bodoh)? Maka, dikotomi yang benar adalah, ada pendapat ulama yang benar dan kuat (yang layak ditaqlidi), dan ada pendapat ulama yang salah atau lemah (yang tidak layak ditaqlidi). Itulah dikotomi yang benar. Nah, berkaitan dengan dikotomi itu, kehadiran buku Kaedah Taqlid Tuntunan Islam Dalam Mengikuti dan Memilih Suatu Pendapat, karya sahabat kami A. Said 'Aqil Humam 'Abdurrahman, patutlah disambut dengan gembira. Buku ini dengan tepat memberikan pencerahan mengenai kaedah-kaedah mengenai taqlid untuk membedakan mana pendapat ulama yang layak diikuti dan mana yang tidak. Selain itu, buku ini juga ingin berkontribusi dalam menjelaskan konsep ijtihad secara benar.
 8. 8. viii Semuanya bermuara pada satu keinginan besar untuk mengentaskan umat Islam dari kemerosotan berpikirnya yang sangat dahsyat, khususnya perihal aktivitas ijtihad dan taqlid. Buku ini kiranya sudah bisa dianggap berhasil, jika bisa menghasilkan para muqallid yang baik, bukan lagi muqallid bermasalah. Syukur-syukur bisa melahirkan para mujtahid yang cemerlang di kemudian hari. Insya Allah. Semoga tujuan mulia ini, tercapai pula adanya. Amin Ya Mujibas Sa’ilin. Yogyakarta, 21 Mei 2006 Al-Faqir ila Rabbihi, KH. Muhammad Shiddiq al-Jawi
 9. 9. ix KATA PENGANTAR Ketidaktahuan sebagian besar kaum Muslim terhadap kaedah taqlid (mengikuti suatu pendapat) telah mengantarkan mereka mengikuti pendapat secara serampangan dan asal-asalan. Sebagian mereka ada yang mengikuti pendapat-pendapat pribadi ulama, bukan mengikuti hukum syariat yang digali oleh 'ulama berdasarkan kaedah-kaedah ijtihad. Sebagian lagi ada yang mengambil pendapat ulama hanya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dunianya. Jika ia menginginkan "hukum mubah"; ia akan bertaqlid kepada 'ulama yang mengeluarkan fatwa mubah. Jika ia menginginkan "hukum wajib", ia akan mengikuti 'ulama yang mewajibkan, dan seterusnya. Padahal, perbuatan semacam ini sama artinya telah menundukkan hukum syariat di bawah hawa nafsu dan kepentingannya. Mestinya, hawa nafsu dan keinginan-keinginannya harus tunduk di bawah al-Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya. Kadang-kadang, seorang Muslim dihadapkan pada ragam pendapat dalam satu kasus. Sebagian ulama berpendapat boleh, sebagian lagi tidak boleh, sebagian lagi sunnah, sebagian lagi makruh, dan sebagian lagi haram. Lantas, ia harus mengikuti dan memilih yang mana? Bagaimana tata cara memilih satu pendapat diantara pendapat-pendapat itu? Sebagian lagi menghukumi satu perbuatan dengan banyak hukum, dan berpindah-pindah dari satu pendapat menuju pendapat yang lain. Kadang-kadang ia sholat dengan tata cara madzhab Imam Syafi'iy, kadang-kadang dengan madzhab Hanafiy, dan sebagainya. Lebih ironis lagi, sebagian lagi tidak mengetahui kepada dan dengan siapa ia bertaqlid? Apakah ia taqlid kepada hukum Syariat ataukah
 10. 10. x taqlid kepada pendapat manusia? Padahal, Islam telah mengatur kaedah-kaedah taqlid yang ditujukan agar kaum Muslim –yang tidak mampu melakukan ijtihad— tetap bertaqlid kepada hukum-hukum Allah swt, bukan taqlid kepada hawa nafsu maupun keinginan- keinginannya. Untuk itu, harus ada penjelasan yang gamblang mengenai masalah ini (taqlid), agar seorang muqallid benar-benar memahami ketentuan Islam dalam memilih pendapat diantara banyaknya pendapat. Dengan kata lain, harus ada buku panduan yang mampu menuntun mereka agar tidak terjatuh pada taqlid buta, dan taqlid-taqlid yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan hawa nafsu yang bersifat sesaat. Buku yang ada di tangan Anda ini merupakan panduan agar taqlid kita tidak menyimpang dari tuntunan Islam. Lebih dari itu, buku ini juga ditujukan agar kita tetap mengikuti hukum Syariat, bukan mengikuti pendapat pribadi ulama, hawa nafsu, dan kepentingan- kepentingan dunia; selalu mengikuti Allah swt dan RasulNya, dan bukan mengikuti setan yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Wallahu A'lam bi al-Shawab Penulis
 11. 11. xi DAFTAR ISI MEMAHAMI KONSEP IJTIHAD DAN TAQLID DENGAN BENAR ..............i KATA PENGANTAR..............................................................................ix DAFTAR ISI..........................................................................................xi BAB I MENGAPA HARUS MEMAHAMI KAEDAH TAQLID? ...................1 Urgensi Kaedah Taqlid Bagi Seorang Muqallid............................1 Taqlid: Solusi Bagi Non Mujtahid.................................................3 BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI TAQLID..................................7 Definisi Taqlid..............................................................................7 Larangan Bertaqlid Dalam Masalah Aqidah ................................8 Bolehnya Taqlid Dalam Masalah Hukum Syariat.......................12 Orang Awam ('Amiy) Wajib Meminta Fatwa dan Mengikuti 'Ulama.......................................................................................18 Seorang Muqallid 'Amiy Tidak Boleh Meminta Fatwa Kecuali Kepada Orang Yang Keilmuan dan Keadilannya Telah Ia Ketahui ..................................................................................................19 Jika Di Sebuah Negeri Hanya Ada Seorang Mufti Saja...............21 BAB III REALITAS TAQLID ...................................................................23 Fakta "Taqlidnya Seorang Mujtahid".........................................24 Taqlidnya Seorang Muqallid......................................................28 Seorang Muqallid Boleh Mengajarkan Ilmu Yang Ia Ketahui.....33 Ketentuan Seorang Muqallid Di Hadapan Dua Pendapat..........35 BAB IV TARJIHNYA SEORANG MUQALLID..........................................38 Tarjihnya Seorang Muqallid ......................................................38 Muqallid 'Amiy dan Muqallid Muttabi'......................................41 BAB V PINDAH MADZHAB .................................................................44 Ijtihad Mujtahid Adalah Hukum Syariat Bagi Muqallid..............44 Seorang Muqallid Tidak Harus Terikat Dengan Satu Madzhab Saja............................................................................................46 Jika Muqallid Menentukan Salah Satu Madzhab Tertentu........46 Kapan Seorang Muqallid Meninggalkan Pendapatnya..............47
 12. 12. xii Sikap Seorang Muqallid Jika Mujtahid Mengubah Pendapatnya ..................................................................................................48 Hukum Muqallid Yang Sembrono..............................................49 BAB VI IMPLIKASI-IMPLIKASI TAQLID BAGI KAUM MUSLIM .............50 Taqlid dan Implikasinya Bagi Kemunduran Berfikir Umat Islam 52 BAB VII TARJIH DAN KETENTUANNYA ...............................................56 Definisi Tarjih ............................................................................56 Beramal Dengan Dalil Yang Rajih ..............................................57 Hakekat Pertentangan dan Mendahulukan Kompromi.............59 BAB VIII MEMAHAMI IJTIHAD............................................................68 Definisi Ijtihad ...........................................................................68 Lingkup Ijtihad...........................................................................71 Syarat-syarat Mujtahid..............................................................72 Kesalahan Persepsi Seputar Ijtihad ...........................................73 BAB IX RASULULLAH SAW BUKAN SEORANG MUJTAHID..................77 Memilih Pendapat Yang Terkuat...............................................78 Penjelasan Mengenai Ayat-Ayat Yang Digunakan Sandaran Bolehnya Rasulullah saw Melakukan Ijtihad .............................87 Surat al-Anfaal Ayat 67 .......................................................90 Surat al-Taubah Ayat 43......................................................95 Surat al-Taubah Ayat 84......................................................97 Surat 'Abasa Ayat 1 – 3 .....................................................100 DAFTAR PUSTAKA............................................................................103
 13. 13. 1 BAB I MENGAPA HARUS MEMAHAMI KAEDAH TAQLID? Urgensi Kaedah Taqlid Bagi Seorang Muqallid ada dasarnya, terikat dengan syariat Islam merupakan kewajiban asasi seorang Muslim. Sebab, ketundukan dan kepatuhan terhadap syariat Islam merupakan bukti keimanan seorang Muslim kepada Allah swt dan RasulNya. Seseorang tidak disebut Mukmin sejati jika ia tidak menerima hukum-hukum Allah swt dengan penuh kerelaan dan keridloan. Seorang Mukmin mesti menundukkan diri dan menerima hukum-hukum Allah swt tanpa ada pilihan lagi.i Selain itu, berbuat sesuai dengan hukum syariat merupakan salah satu syarat agar amal perbuatan seseorang diterima oleh Allah swtii . Perbuatan apapun tidak akan pernah diterima Allah swt, jika tidak sejalan dengan syariat Allah swt. Al-Quran telah menyatakan masalah ini dengan sangat jelas. Allah swt berfirman: P
 14. 14. 2 ‫ا‬‫ﻮ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ـ‬‫ﺘ‬ْ‫ـ‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻛ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬َ‫ـ‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ ُ‫وﻩ‬ُ‫ﺬ‬ُ‫ﺨ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﻛ‬‫ﺎ‬َ‫اﺗ‬َ‫ء‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”.[al- Hasyr:7] Ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan, bahwa perbuatan seorang muslim tidak akan diterima oleh Allah swt, bila tidak sesuai dengan tuntunan hukum syariat. Dalam hadits shahih disebutkan: َ‫ﻋ‬ َ‫ﺲ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ ً‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻞ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ ِ‫ر‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﰲ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻳﻌ‬ِ‫ﺪ‬َْ‫ﳋ‬‫ا‬ َ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺳ‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﱡ‬ِ‫ﱠﱯ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ َ‫ﺎل‬َ‫ﻗ‬ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬ ‫ﱞ‬‫د‬َ‫ر‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ـ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻧ‬ُ‫ﺮ‬ْ‫َﻣ‬‫أ‬ "Nabi saw bersabda, "Orang yang melakukan penipuan akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan kami, maka perbuatan itu tertolak."[HR. Bukhari] َ‫ﺔ‬َ‫ﺸ‬ِ‫ﺎﺋ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺳ‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺻ‬ ِ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ َ‫ﺎل‬َ‫ﻗ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻟ‬‫ﺎ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ـ‬‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ﺿ‬َ‫ر‬ ‫ﱡ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻣ‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﺨ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ٍ‫ﺮ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺟ‬ ُ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ِ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫اﻩ‬َ‫و‬َ‫ر‬ ‫ﱞ‬‫د‬َ‫ر‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ـ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﻴﻪ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ﺲ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ ‫ا‬َ‫ﺬ‬َ‫ﻫ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻧ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫َﻣ‬‫أ‬ ِ‫ﰲ‬ َ‫ث‬َ‫ﺪ‬ْ‫َﺣ‬‫أ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺳ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ ٍ‫ن‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫َﰊ‬‫أ‬ ُ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ِ‫ﺪ‬ِ‫اﺣ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻋ‬َ‫و‬َ‫ﻴﻢ‬ِ‫اﻫ‬َ‫ﺮ‬ْ‫ـ‬‫ﺑ‬ِ‫إ‬ "Dari 'Aisyah ra, ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda," Siapa saja yang membuat-buat perkara baru dalam urusan kami, padahal urusan itu tidak diperintahkan, maka perkara itu tertolak." [HR. Bukhari; hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ja'far al-Makhramiy, 'Abdul Wahid bin Abi Aun, dari Sa'id bin Ibrahim]; dan masih banyak hadits-hadits lain yang menerangkan masalah ini.
 15. 15. 3 Hadits-hadits ini menegaskan, bahwa seorang muslim wajib memahami, terikat, dan beramal sesuai dengan hukum syariat. Kewajiban untuk selalu terikat dengan syariat Islam mengharuskan seseorang untuk menggali hukum syariat dari al-Quran dan Sunnah. Sebab, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil syara' adalah ijtihad atau istinbath, tidak ada cara yang lain. Oleh karena itu, hukum asal seorang Muslim harus menjadi seorang Mujtahid, agar perbuatannya selalu sejalan dengan hukum syariat.iii Taqlid: Solusi Bagi Non Mujtahid Hanya saja, tidak semua orang mampu melakukan ijtihad atau istinbath. Hanya orang-orang tertentu saja, yakni orang yang mampu memenuhi syarat-syarat kelayakan ijtihad, yang boleh melakukan proses ijtihad dan istinbath. Ini didasarkan pada kenyataan, bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Ada orang yang bodoh, ada yang cerdas, dan ada pula yang dianugerahi dengan kejeniusan yang luar biasa. Orang-orang yang bodoh dan awam terhadap dalil-dalil syara', tentu saja tidak mungkin melakukan proses ijtihad dengan benar dan selamat. Orang-orang yang hanya menguasai bidang ilmu tertentu namun tidak menguasai ilmu-ilmu istinbath, juga tidak mungkin melakukan proses ijtihad untuk menggali hukum syariat. Mesti demikian, tidak berarti bahwa orang- orang yang tidak mampu melakukan ijtihad diberi keringanan untuk tidak terikat dengan aturan Islam. Mereka tetap diwajibkan berbuat sesuai dengan hukum syariativ . Syariat Islam telah memberikan jalan keluar bagi orang yang tidak mampu melakukan proses ijtihad untuk tetap terikat dengan syariat Islam. Jalan keluar itu adalah taqlid. Taqlid adalah mengikuti hukum syariat yang digali oleh seorang mujtahid tanpa hujjah yang bersifat mengikat.v
 16. 16. 4 Akan tetapi, taqlid pun memiliki syarat-syarat dan kaedah-kaedah yang mesti diikuti dan dipatuhi, sebagaimana ijtihad. Sebab, taqlid adalah bagian dari perbuatan yang mesti didasarkan pada tuntunan syariat. Taqlid tidak boleh dilakukan dengan cara semena-mena dan asal-asalan. Jika seseorang bertaqlid tanpa mengikuti kaedah-kaedah yang benar, bisa dipastikan taqlidnya didasarkan pada hawa nafsu. Tidak hanya itu saja, seringkali seorang muqallid terjatuh dengan taqlid yang membabi buta, atau memilih pendapat yang kira-kira bisa sejalan dengan keinginan dan hawa nafsunya. Akhirnya, mereka memilih suatu pendapat bukan untuk terikat dengan syariat Allah, akan tetapi untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan mereka. Dalam kondisi semacam ini, orang tersebut telah menundukkan hukum syariat di bawah hawa nafsunya, bukan menundukkan hawa nafsunya di bawah ketentuan al-Quran dan Sunnah. Jika suatu hukum sejalan dengan keinginan dan kepentingannya; ia ambil hukum tersebut dan mengesampingkan yang lain.. Sesungguhnya, ketidaktahuan seseorang terhadap kaedah taqlid akan menjatuhkan seseorang pada plin-plan dalam berpendapat. Kadang-kadang, untuk menghukumi satu perbuatan, ia memilih pendapat madzhab ini, kadang-kadang ia memilih pendapat madzhab yang lain lagi. Lebih buruk lagi, mereka malah pasrah dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpinnya. Apa yang dikatakan pemimpinnya harus ditaqlidi (diikuti), dan dianggap kebenaran mutlak. Padahal pendapat para pemimpinnya sama sekali tidak didasarkan pada al-Quran dan Sunnah. Bahkan, pendapat-pendapat mereka telah menyimpang jauh dari tuntunan Islam. Lebih ironis lagi, pemimpin-pemimpinnya juga terkenal fasik dan ahli bid'ah yang seharusnya tidak boleh diikuti. Jika keadaan ini dibiarkan terus berlanjut, tentunya kaum Muslim akan semakin terjatuh pada taqlid yang didasarkan hawa nafsu,
 17. 17. 5 bukan didasarkan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, memahami kaedah taqlid merupakan satu-satunya jalan agar kita benar-benar mengikuti Allah dan RasulNya bukan malah mengikuti hawa nafsu dan setan yang akan menceburkan kita ke dalam kehinaan dan kenistaan. Allah swt telah menyindir masalah ini di dalam sebuah firmanNya; ‫ا‬‫ﻮ‬ُ‫ﻟ‬‫ﺎ‬َ‫ﻗ‬َ‫و‬ (.) َ‫ﻮﻻ‬ُ‫ﺳ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻃ‬َ‫أ‬َ‫و‬ َ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻃ‬َ‫أ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻨ‬َ‫ـ‬‫ﺘ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬‫ﺎ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ن‬‫ﻮ‬ُ‫ﻟ‬‫ﻮ‬ُ‫ﻘ‬َ‫ـ‬‫ﻳ‬ ِ‫ر‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﰲ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬ُ‫ﻮﻫ‬ُ‫ﺟ‬ُ‫و‬ ُ‫ﺐ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﻘ‬ُ‫ـ‬‫ﺗ‬ َ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ـ‬‫ﻳ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ِْ‫ﲔ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻌ‬ِ‫ﺿ‬ ْ‫ﻢ‬ِِ‫ﺗ‬‫ﺒِﻴﻼَ ).( رَﺑـﱠﻨَﺎ ءَاﻬ‬‫ﱠ‬‫ﺿَﻠﱡﻮﻧَﺎ اﻟﺴ‬َ‫َﺑـﱠﻨَﺎ إِﻧﱠﺎ أَﻃَﻌْﻨَﺎ ﺳَﺎدَﺗـَﻨَﺎ وَﻛُﺒـَﺮَاءَﻧَﺎ ﻓَﺄ‬ َ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬‫ا‬ً‫ﲑ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﻛ‬‫ﺎ‬ً‫ﻨ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬ْ‫ـ‬‫ﻨ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫اب‬َ‫ﺬ‬ "Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata kami ta`at kepada Allah dan ta`at (pula) kepada Rasul". Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menta`ati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar". [al- Ahzab: 66- 68[ Dari sini kita bisa memahami, bahwa memahami kaedah taqlid menjadi sangat penting. Sebab, seorang Muslim yang tidak mampu melakukan ijtihad; ia diwajibkan taqlid (mengikuti) seorang mujtahid agar dirinya memahami hukum syariat. Hanya saja, seorang muqallid harus memahami kaedah taqlid terlebih dahulu, sebelum memilih dan mengambil suatu pendapat. Bila seorang muqallid tidak memahami kaedah taqlid, bisa dipastikan ia akan memilih suatu pendapat berdasarkan hawa nafsu belaka. Lebih dari itu, ketidaktahuan seorang Muslim akan kaedah taqlid, akan menjatuhkan dirinya ke dalam taqlid-taqlid yang menyimpang atau
 18. 18. 6 tidak sejalan dengan tuntunan syariat. Misalnya, taqlid kepada pendapat orang-orang tertentu; atau taqlid kepada orang-orang yang terkenal fasiq dan suka melanggar hukum syariat . Untuk itu, "kaedah taqlid" ini harus dihadirkan kembali di tengah- tengah kaum Muslim, agar kaum Muslim yang terus terpuruk ke dalam kemunduran ini tidak semakin hancur dan binasa akibat ketidaktahuan mereka terhadap ketentuan memilih dan mengambil pendapat .
 19. 19. 7 BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI TAQLID Definisi Taqlid ecara literal, taqlid diambil dari kata al-qaladzah allatiy yuqallidu ghairahu bihaa." (kalung yang dikenakan kepada orang lain).5F vi Sedangkan menurut istilah, taqlid adalah 'amal biqauli al-ghairi min ghair hujjah mulzimah." (beramal dengan mengikuti pendapat orang lain tanpa ada hujjah (dalil) yang bersifat mengikat).6F vii " Misalnya, orang awam yang mengikuti pendapat orang awam lainnya, atau seorang mujtahid yang mengikuti pendapat mujtahid lainnya. Menurut al-Amidiy, merujuknya seseorang kepada sabda Nabi saw, atau ijma' Mujtahid di suatu masa, vonisnya seorang qadliy berdasarkan kesaksian seorang yang adil, dan merujuknya seorang muqallid kepada seorang mufti (pemberi fatwa) tidak terkategori sebagai taqliid; dikarenakan tidak adanya hujjah lazim yang bisa dijadikan pegangan.7 F viii S
 20. 20. 8 Sedangkan menerima semua sabda Rasulullah saw yang menunjukkan wajibnya menyakini kemukjizatan Rasul, wajibnya menerima ijma' mengenai kewajiban menerima perkataan Rasulullah saw, wajibnya menerima pendapat seorang mufti atau para saksi; semua ini disebut dengan taqlid menurut 'urf (kebiasaan) pengguna bahasa8F ix . Ibnu Hammam dalam al-Tahriir mengatakan, "Taqlid adalah berbuat berdasarkan pendapat orang yang tidak memiliki hujjah, tanpa ada alasan".9 F x Al-Qaffaal menyatakan, "Taqlid adalah mengikuti pendapat orang yang anda sendiri tidak tahu dari mana pendapat itu berasal.10 F xi " Syaikh Abu Hamid dan Abu Manshur berpendapat, "Taqlid adalah menerima pendapat orang lain tanpa ada hujjah atas pendapat tersebut".11 F xii Larangan Bertaqlid Dalam Masalah Aqidah Seorang muslim dilarang (diharamkan) taqlid dalam masalah-masalah 'aqidah. Mayoritas 'ulama telah sepakat bahwa hukum bertaqlid dalam masalah 'aqidah adalah haram. Hanya sebagian kecil ulama yang membolehkan taqlid dalam masalah 'aqidah, yaitu, 'Ubaidullah bin al-Hasan al-'Anbariy, kelompok Hasyawiyah, dan Ta'limiyyah.12F xiii Sebagian yang lain malah berpendapat, wajibnya bertaqlid dalam masalah 'aqidah. Menurut mereka al-nadhr (pengamatan) dan ijtihad dalam masalah 'aqidah adalah haram .
 21. 21. 9 Imam al-Raziy dalam kitab al-Mahshuul dari mayoritas fuqaha menyatakan, bahwa taqlid dalam masalah 'aqidah adalah boleh. Namun, Ibnu Hajib tidak menuturkan pendapat ini kecuali dari al- 'Anbariy saja. Sedangkan jumhur 'ulama berpendapat, bahwa taqlid dalam masalah aqidah adalah haram. Abu Ishaq dalam Syarah al-Tartiib menuturkan tentang kesepakatan para ahli ilmu dari berbagai golongan mengenai haramnya taqlid dalam masalah 'aqidah. Abu al-Husain bin al- Qaththaan menyatakan, "Kami tidak melihat adanya iktilaf dalam hal haramnya taqlid dalam masalah tauhid." Ibnu al-Sam'aniy menuturkan, bahwa seluruh ahli ilmu kalam dan sekelompok fuqaha telah sepakat mengenai haramnya taqlid dalam masalah 'aqidah. Menurut Imam al-Haramain, dalam al-Syaamil, tak seorangpun yang berpendapat bolehnya taqlid dalam masalah 'aqidah kecuali kelompok Hanabilah. Sedangkan menurut Imam al-Isyfirainiy, yang berpendapat bolehnya taqlid dalam masalah 'aqidah hanyalah ahli dzahir.13 F xiv Menurut Imam al-Amidiy pendapat yang terkuat adalah pendapat yang melarang taqlid dalam masalah 'aqidah. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Syafi'iy, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Hanbal. Adapun alasan-alasan yang melarang taqlid dalam masalah 'aqidah adalah sebagai berikut; Pertama, sesungguhnya pengamatan adalah wajib, sedangkan taqlid telah meniadakan kewajiban untuk melakukan pengamatan dan penelitian. Padahal hal semacam ini –meninggalkan pengamatan dan penelitian -- adalah perbuatan haram. Sebab, ia telah meninggalkan
 22. 22. 10 kewajiban. Dalil wajibnya melakukan pengamatan adalah firman Allah swt, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan."[al-Baqarah:12] Rasulullah saw bersabda, "Celakalah bagi siapa saja yang membaca ayat ini, namun tidak pernah memikirkan isinya.". Hadits ini merupakan ancaman bagi siapa yang meninggalkan pengamatan dan pengkajian. Walhasil, hukum pengamatan dan pengkajian adalah wajib.14 F xv Kedua; menurut Imam al-Amidiy, para ulama salaf berkonsensus mengenai wajibnya makrifat kepada Allah swt, baik dalam hal yang boleh bagi Allah dan apa yang tidak boleh bagi Allah swt. Barangkali ada yang mengatakan, bahwa makrifat kepada Allah juga bisa ditempuh dengan taqlid. Pendapat ini tertolak karena alasan-alasan berikut ini; (1) orang yang memberikan fatwa dalam masalah 'aqidah tidaklah maksum, dan tidak boleh dianggap maksum. Karena ia tidak maksum, maka berita yang disampaikannya tidak wajib untuk diimani. Jika berita yang disampaikannya tidak wajib diimani, berarti berita yang disampaikannya tidak berfaedah kepada ilmu (keyakinan). (2) sekiranya taqlid itu menghasilkan ilmu (keyakinan), tentunya bagi orang yang mengikuti pendapat bahwa alam semesta itu huduts (baru atau diciptakan) akan memperoleh keyakinan sama
 23. 23. 11 seperti orang yang mengikuti pendapat bahwa alam semesta itu qadam (awal atau pertama kali). Padahal hal semacam ini adalah sesuatu yang mustahil; sebab dua keyakinan semacam ini tidak mungkin dikompromikan. (3) sekiranya taqlid itu menghasilkan ilmu (keyakinan), padahal keyakinan dalam masalah seperti itu kadang- kadang bersifat dlaruriy atau nadzariy: tentunya keyakinan (ilmu) tersebut tidak boleh bersifat dlaruriy. Jika tidak bersifat dlaruriy, tentunya akan terjadi perbedaan di kalangan manusia. Padahal dalam masalah 'aqidah tidak boleh ada perbedaan. Ketiga, al-Quran telah mencela taqlid dalam masalah 'aqidah, namun tidak dalam masalah syariat. Adapun nash yang melarang taqlid dalam masalah 'aqidah adalah sebagai berikut; ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ﺬ‬َ‫ﻛ‬َ‫و‬ (.) َ‫ن‬‫و‬ُ‫ﺪ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻬ‬ُ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻫ‬ِ‫ر‬‫ﺎ‬َ‫ﺛ‬‫ا‬َ‫ء‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻧ‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻣ‬ُ‫أ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻧ‬َ‫ﺎء‬َ‫اﺑ‬َ‫ء‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻧ‬ْ‫ﺪ‬َ‫ﺟ‬َ‫و‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻧ‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫ﻮ‬ُ‫ﻟ‬‫ﺎ‬َ‫ﻗ‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻧ‬َ‫ﺎء‬َ‫اﺑ‬َ‫ء‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻧ‬ْ‫ﺪ‬َ‫ﺟ‬َ‫و‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻧ‬ِ‫إ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻮﻫ‬ُ‫ﻓ‬َ‫ﺮ‬ْ‫ـ‬‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬ َ‫ﺎل‬َ‫ﻗ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬ ٍ‫ﺮ‬‫ﻳ‬ِ‫ﺬ‬َ‫ﻧ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻳ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ـ‬‫ﻗ‬ ِ‫ﰲ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ـ‬‫ﻗ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﺳ‬ْ‫َر‬‫أ‬ٍ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻣ‬ُ‫أ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻛ‬َ‫ﺎء‬َ‫اﺑ‬َ‫ء‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُْ‫ﰎ‬ْ‫ﺪ‬َ‫ﺟ‬َ‫و‬ ‫ﱠﺎ‬ِ‫ﳑ‬ ‫ى‬َ‫ﺪ‬ْ‫َﻫ‬‫ﺄ‬ِ‫ﺑ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﺌ‬ ِ‫ﺟ‬ ْ‫ﻮ‬َ‫ﻟ‬َ‫َو‬‫أ‬ َ‫ﺎل‬َ‫ﻗ‬ (.) َ‫ن‬‫و‬ُ‫ﺪ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻘ‬ُ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻫ‬ِ‫ر‬‫ﺎ‬َ‫ﺛ‬‫ا‬َ‫ء‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻧ‬ِ‫إ‬َ‫و‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ﺮ‬ِ‫ﺎﻓ‬َ‫ﻛ‬ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺑ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺳ‬ْ‫ُر‬‫أ‬ ‫ﺎ‬َِ‫ﲟ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻧ‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫ﻮ‬ُ‫ﻟ‬‫ﺎ‬َ‫ﻗ‬ "Bahkan mereka berkata, "Sesungguhnya kami mendapati pada bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Dan demikianlah bahwa Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun di suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Sesungguhnya kami mendapati pada bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. (Rasul itu) berkata, : Apakah (kamu akan mengikutinya juga), sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih
 24. 24. 12 (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kami dapati yang dianut oleh bapak-bapak kalian"?15 F xvi Ayat ini jelas-jelas mencela orang-orang yang bertaqlid dalam masalah keyakinan; dan masih banyak ayat-ayat lain yang mencela kaum Muslim taqlid dalam masalah 'aqidah. Selain itu, berpikir menyangkut masalah aqidah adalah mudah, sebab, dalil-dalil yang berkenaan dengan aqidah sangat jelas (tidak perlu ijtihad).16F xvii Imam Ahmad menyatakan, "Tanda yang menunjukkan dangkalnya ilmu seseorang, bahwa ia bertaqlid kepada orang lain dalam masalah aqidah".17F xviii Menurut Abu Manshur, para 'ulama berbeda pendapat mengenai orang yang beraqidah dengan jalan taqlid, atau tidak memahami dalil-dalilnya. Mayoritas 'ulama berpendapat, mereka tetap Mukmin yang akan mendapatkan syafa'at, namun berpredikat fasiq, dikarenakan meninggalkan istidlal (proses berdalil). Pendapat semacam ini dipegang oleh mayoritas ulama hadits. Imam al-Asy'ariy dan mayoritas Mu'tazilah menyatakan: seseorang tidak akan mendapat predikat Mukmin hingga ia meninggalkan taqlid.18F xix Namun, Imam Syaukani membantah pendapat itu dengan menyatakan, bahwa mereka tetap Mukmin dan tidak boleh digelari dengan gelar fasiq. Sebab, syariat tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya19F xx . Bolehnya Taqlid Dalam Masalah Hukum Syariat Di dalam kitab Irsyaad al-Fuhuul, Imam Syaukani menyatakan, bahwa para 'ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya taqlid dalam
 25. 25. 13 masalah syariat. Jumhur ahli ilmu berpendapat, bahwa taqlid dalam masalah syariat dilarang secara mutlak. Imam al-Qarafiy menuturkan: madzhab Malikiyyah dan mayoritas ulama menyatakan wajibnya ijtihad dan membatilkan taqlid. Imam Ibnu Hazm menyatakan konsensus para ulama untuk menolak taqlid dalam masalah syariat.20 F xxi Imam al-Amidiy memilih pendapat yang membolehkan seseorang bertaqlid kepada seorang mujtahid. Beliau menyatakan, "Masyarakat awam dan orang-orang yang tidak memiliki keahlian untuk berijtihad, meskipun ia memiliki sebagian ilmu yang bisa digunakan untuk berijtihad, wajib mengikuti pendapat para mujtahid, dan mengambil fatwanya. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh ahli pentahqiq dalam masalah ushul.21F xxii Menurutnya, pendapat ini didukung oleh nash, ijma' dan akal pikiran . Adapun alasan-alasan yang membolehkan taqlid dalam masalah syariat adalah sebagai berikut: Pertama, Allah swt telah berfirman: "Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang- orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui."[al-Nahl:4] Ayat ini berlaku umum untuk setiap mukhaatib; sekaligus berisi perintah untuk bertanya atas sesuatu yang tidak diketahui22F xxiii . Meskipun konteks ayat ini berbicara mengenai penolakan terhadap orang-orang Musyrik saat mereka mengingkari keberadaan Rasul sebagai manusia biasa, akan tetapi lafadz yang terkan0dung di dalamnya bersifat umum. Dalam kondisi semacam ini, tafsir ayat ini harus dikembalikan pada kaedah "al-'ibrah bi 'umuum al-lafdz laisa bi
 26. 26. 14 khushuush al-sabab"; perngertian itu didasarkan pada keumuman lafadz bukan didasarkan pada khususnya sebab. Dengan kata lain, yang dijadikan dasar adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Oleh karena itu, tidak bisa dinyatakan, bahwa ayat ini hanya berhubungan dengan perintah kepada orang Musyrik untuk bertanya kepada ahlul kitab agar mereka mengetahui bahwa Allah swt tidak pernah mengutus seorang Rasul kepada umat manusia kecuali dari kalangan manusia. Dengan demikian, ayat ini merupakan perintah kepada orang-orang Musyrik untuk bertanya mengenai masalah yang tidak diketahuinya kepada ahlu dzikr.23 F xxiv Frase "fas- aluu" di sini datang dalam bentuk umum; maknanya adalah, "bertanyalah kalian agar kalian mengetahui, bahwa Allah tidak pernah mengutus Rasul kepada umat-umat sebelumnya, kecuali dari kaum laki-laki (manusia biasa)." Dari sini bisa dilihat, bahwa pertanyaan tersebut berhubungan dengan masalah pengetahuan (makrifat), tidak berkaitan dengan masalah "keimanan" ('aqidah). Sedangkan kata "ahlu al-dzikr", meskipun "musyar ilaihi (orang yang disebutkan)" adalah ahlul kitab, akan tetapi sighatnya dalam bentuk umum. Oleh karena itu, frasa "ahlu al-dzikr" di sini berlaku umum untuk seluruh ahlu al-dzikr, dan tidak hanya berlaku untuk ahlul kitab saja.24F xxv Kaum Muslim sendiri termasuk ahlu al-dzikr. Hal semacam ini telah disebutkian di dalam al-Quran; "Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."[al-Nahl:44] Walhasil, orang-orang yang memahami hukum-hukum syara' tergolong ahlu al-dzikr; baik yang memiliki ilmu ijtihad maupun ilmu talaqqin. Faktanya, seorang muqallid biasa bertanya mengenai
 27. 27. 15 hukum-hukum Allah dalam satu atau beberapa masalah. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan dengan jelas kebolehan taqlid dalam masalah syariat.xxvi Selain itu, kebolehan taqlid juga ditunjukkan di dalam sunnah. Diriwayatkan dari Jabir ra; ada seorang laki-laki tertimpa batu hingga kepalanya retak, lalu bermimpi junub. Kemudian, ia bertanya kepada para sahabatnya, ‘Apakah kalian mendapatkan untukku rukhshah (keringanan) untuk bertayamum? Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkan untukmu rukhshah sementara engkau mampu menggunakan air’. Laki-laki itu mandi, tetapi setelah itu meninggal dunia. Nabi saw berkata: "Adalah cukup baginya bertayamum dan membalut kepalanya dengan kain, lalu menyapukan (debu) diatasnya dan membasuh seluruh badannya." Beliau bersabda,"Mengapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu, jika tidak tahu. Sesungguhnya, obat ketidaktahuan hanyalah bertanya." Hadits ini menunjukkan, bahwa Rasulullah menganjurkan para shahabat untuk bertanya mengenai hukum syara’. Benarlah kata al-- Sya’bi: ‘Ada enam orang sahabat Rasulullah saw yang biasa memberikan fatwa kepada orang-orang; yaitu Ibnu Mas’ud, Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka’ab dan Abu Musa al-Asyari’ ra. Biasanya, tiga orang meninggalkan pendapat mereka dan mengikuti tiga orang yang lain; yaitu Abdullah meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Umar, Abu Musa meninggalkan pendapatnya dan ikut pendapat Ali, dan Zaid meninggalkan pendapatnya dan ikut pendapat Ubay bin Ka’ab’. Ini menunjukkan bahwa para sahabat menjadi rujukan kaum Muslim, dan sebagian mereka bertaqlid kepada sebagian yang lain. Adapun celaan taqlid yang terdapat di dalam al-Quran al-Karim, hanyalah berhubungan dengan perkara keimanan bukan dalam masalah hukum-hukum syara’. Sebab, ayat-ayat tersebut hanya
 28. 28. 16 berbicara pada konteks keimanan dan nashnya khusus membahas masalah keimanan. Lagi pula ayat-ayat tersebut tidak bisa dicari-cari illatnya. Firman Allah Swt: "Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah dinegeri itu berkarta: ‘Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak mereka’. (Rasul itu) berkata: ‘Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk dari pada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?’ [al- Zukhruf: 23-24] "(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: ’Seandainya kami dapat kembali (kedunia) pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami’. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak keluar dari api neraka." [al- Baqarah : 166-167] "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?’ Mereka menjawab: ‘Kami mendapati bapak- bapak kami menyembahnya’."[Al-Anbiya: 52-53] Konteks pembicaraan (maudlu') ayat-ayat ini hanya berkaitan dengan keimanan dan kekufuran saja. Keumumannya hanya meliputi masalah keimanan dan kekufuran saja, dan tidak umum untuk segala
 29. 29. 17 sesuatu. Nash-nash ini juga tidak mengandung illat dan tidak boleh dicara-cari 'illatnya. Tidak bisa dikatakan bahwa yang dijadikan acuan adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab. Kaedah ini bisa diterapkan jika ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan sebab nuzul, yaitu kejadian yang menjadi penyebab turunnya ayat. Namun, pernyataan itu tidak benar jika dikaitkan dengan maudlu’ (konteks pembicaraan) ayat. Pada dasarnya, yang jadi acuan adalah konteks pembicaraan ayat tersebut, sedangkan keumumannya terbatas pada konteks pembicaraan ayat itu saja, dan tidak umum meliputi segala hal yang tidak tercakup dalam konteks pembicaraannya. Juga tidak bisa dinyatakan, bahwa ayat tersebut konteks pembicarannya berkaitan dengan keimanan dan kekufuran, akan tetapi penafsirannya juga berlaku untuk para muqallid; dengan asumsi bahwa hukum itu beredar sesuai dengan ada atau tidak adanya 'illat. Sebab, ayat-ayat tersebut tidak mengandung illat dan tidak boleh dicari-cari 'illatnya; baik nash-nash yang berasal dari al-Quran maupun Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada satu nash pun yang melarang taqlid dalam masalah syariat. Nash-nash maupun realita kaum Muslim pada masa Rasulullah dan para shahabat malah menunjukkan bolehnya taqlid .26 F xxvii Taqlid bisa saja terjadi pada muttabi' maupun 'aamiy. Ini disebabkan karena, Allah swt menamakan taqlid dengan ittibaa'. Allah swt berfirman; "(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali."[al-Baqarah:166] Selain itu, hukum syariat yang diadopsi seseorang kadang-kadang diistinbathkan sendiri (mujtahid), atau kadang-kadang diistinbathkan
 30. 30. 18 oleh orang lain, kemudian ia mengikuti pendapat orang lain itu (muqallid). Sedangkan mengikuti pendapat orang lain adalah taqlid, baik dengan hujjah yang bersifat mengikat, maupun tanpa hujjah. Dengan demikian, muttabi' termasuk muqallid. Selain itu, ittibaa' adalah mengkaji pendapat seorang mujtahid yang meliputi kajian terhadap dalil-dalil yang digunakan istinbath oleh mujtahid tersebut tanpa harus memberikan justifikasi terhadap dalil-dalil tersebut, atau tanpa harus terikat dengan dalil-dalil tersebut27 F xxviii . Akan tetapi, jika anda telah memberikan justifikasi terhadap dalil tersebut, atau terikat dengan dalil tersebut; memahami arah istinbath dari hukum tersebut, dan anda sepakat terhadap istinbath hukum tersebut, maka anda harus terikat dengan hujjah yang membangun hukum tersebut. Walhasil, pendapat anda tak ubahnya pendapat seorang mujtahid. Dalam kondisi semacam ini, anda adalah seorang mujtahid, bukan seorang muttabi'. Atas dasar itu, ittibaa' terkategori taqlid, sedangkan muttabi' (orang yang melakukan kajian) termasuk seorang muqallid, meskipun ia memahami dalil28F xxix . Orang Awam ('Amiy) Wajib Meminta Fatwa dan Mengikuti 'Ulama Hujjatul Islam Imam al-Ghazali, dalam kitab al-Mustashfa fi 'Ilm Ushul menyatakan, bahwa para shahabat telah terbiasa memberikan fatwa kepada orang-orang awam, dan tidak pernah menyuruh orang-orang awam untuk meraih derajat mujtahid. Keadaan ini telah dimaklumi dan dituturkan berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir dari kalangan 'ulama maupun awam. Ini menunjukkan, bahwa taqlid telah dikenal dan terjadi baik pada masa shahabat maupun masa-masa berikutnya.29 F xxx
 31. 31. 19 Semua orang telah sepakat mengenai wajibnya orang awam memikul taklif-taklif syariat. Sedangkan mewajibkan mereka meraih kemampuan seperti seorang mujtahid adalah kemustahilan. Sebab, hal ini pasti akan menyebabkan terputusnya kegiatan pertanian, perindustrian, dan lain-lain dikarenakan kesibukan untuk menuntut ilmu hingga meraih derajat mujtahid. Lebih dari itu, keadaan ini justru akan menghancurkan kehidupan para ulama itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi mereka (orang awam) selain taqlid dalam masalah hukum syariat.30F xxxi Lebih lanjut Imam Ghazali menyatakan,"Taqlid adalah menerima pendapat tanpa hujjah. Sedangkan mereka (orang awam) wajib menerima pendapat yang difatwakan. Ketentuan ini didasarkan pada ijma', sebagaimana wajibnya seorang hakim menerima kesaksian, atau wajibnya kita menerima khabar ahad".31 F xxxii Seorang Muqallid 'Amiy Tidak Boleh Meminta Fatwa Kecuali Kepada Orang Yang Keilmuan dan Keadilannya Telah Ia Ketahui Pada dasarnya, seorang muqallid 'amiy wajib meminta fatwa kepada orang-orang yang ia ketahui berilmu dan memiliki keadilan32F xxxiii . Ia tidak boleh meminta fatwa kepada orang yang keilmuan dan keadilannya tidak ia ketahui. Sebab, setiap orang yang diwajibkan untuk mengikuti pendapat orang lain (muqallid), maka ia juga diwajibkan untuk mengetahui keadaan orang yang diikutinya; sebagaimana wajibnya umat Islam mengetahui dengan dirinya sendiri, kemukjizatan Rasulullah. Seseorang tidak boleh menyakini begitu saja, orang yang mengaku dirinya Rasulullah sementara itu, orang tersebut tidak pernah dikenalnya. Seorang hakim juga wajib mengetahui kondisi saksi, apakah ia adil atau tidak, sebelum
 32. 32. 20 memutuskan untuk menerima atau menolak kesaksiannya. Dan seorang Mujtahid wajib mengetahui kondisi perawi hadits sebelum ia menerima khabarnya. Atas dasar itu, orang awam wajib mengetahui kondisi orang yang hendak ditanyai pendapatnya33F xxxiv . Lalu, jika keadilan seorang mujtahid tidak diketahui, apakah seseorang dituntut untuk menelitinya? Menurut Imam al-Ghazali, seorang awam tidak dituntut untuk meneliti keadilan seorang Mujtahid yang tidak dikenalnya. Sebab, fakta menunjukkan, jika seorang masuk ke sebuah negeri, ia hanya wajib bertanya siapa orang alim di negeri itu, dan tidak dituntut untuk membuktikan keadilannya. Demikian juga jika orang awam tidak tahu keilmuan Mujtahid, ia tidak dituntut untuk menelitinya. Sebab, orang alim yang sudah terkenal di suatu negeri, dan dikenal oleh masyarakat setempat, maka keadilan dan keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, dan orang awam tidak perlu melakukan kajian secara lebih mendalam mengenai keilmuan dan keadilannya34F xxxv . Jika seorang diketahui kefasikannya, ia tidak boleh ditanyai pendapatnya. Sebaliknya, jika seorang mufti diketahui keadilannya, maka seorang awam baru boleh bertanya meminta fatwanya35F xxxvi . Jika seorang awam tidak mengetahui hal ihwal mufti (yang hendak dimintai fatwanya), ia tidak perlu menolaknya, akan tetapi ia harus bertanya terlebih dahulu mengenai keadilannya. Ini ditujukan agar ia terhindar dari kedustaan dan kejahatan dari mufti tersebut. Sesungguhnya, jiwa seorang mufti sudah terkenal memberikan fatwa di suatu negeri, maka biasanya ia juga terkenal memiliki keadilan. Sedangkan untuk menetapkan keadilan dan keilmuan seorang mufti, seorang awam cukup menyandarkan kepada persangkaan kuatnya (ghalabat al-dzan) yang didasarkan pada perkataan satu atau dua
 33. 33. 21 orang adil, dan tidak harus bersandar pada bukti yang menyakinkan (qath'iy). Jika ada satu atau dua orang adil mengatakan bahwa mufti ini adil, maka seorang awam boleh mengambil fatwa dari orang tersebut .36 F xxxvii Jika Di Sebuah Negeri Hanya Ada Seorang Mufti Saja Jika di sebuah negeri hanya ada seorang mufti saja, seorang awam wajib merujuk kepada mufti tersebut. Namun, jika di sebuah negeri terdapat banyak mufti, maka ia bisa bertanya kepada siapa saja, dan tidak wajib hanya merujuk kepada salah satu mufti saja; seperti halnya pada masa shahabat ra. Ada sebagian orang yang berpendapat, bahwa seorang awam wajib mengikuti mufti yang paling utama (afdlal). Jika orang-orang awam hendak meminta fatwa, maka mereka memilih salah satu diantara mufti-mufti itu. Menurut al-Ghazali, pendapat semacam ini bertentangan dengan ijma' shahabat. Sebab, shahabat-shahabat yang paling utama dan kesohor tidak pernah menghalang-halangi orang awam untuk meminta fatwa kepada shahabat-shahabat lain yang keutamaan lebih rendah. Sesungguhnya, orang-orang awam hanya diwajibkan merujuk kepada mufti yang diketahui adil dan memiliki ilmu. Seluruh shahabat telah memahami masalah ini.37 F xxxviii Namun demikian, jika dua orang mufti memfatwakan hukum yang berbeda, maka; jika kedua orang mufti itu diketahui sama-sama adil dan alim, maka orang awam boleh memilih salah satu diantara dua mufti tersebut. Namun, jika diketahui bahwa salah seorang diantara mufti-mufti tersebut adalah yang lebih adil dan alim, maka ia wajib mengikuti mufti yang diyakininya lebih adil dan alim tersebut. Misalnya, jika seseorang menyakini bahwa Imam Syafi'iy lebih alim dibandingkan imam-imam yang lain, maka ia wajib mengikuti
 34. 34. 22 pendapat Imam Syafi'iy dan dilarang mengambil pendapat imam lain yang bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'iy38F xxxix , hanya karena ingin mengikuti hawa nafsunya. Keadaan ini mirip dengan seorang mufti yang harus melakukan tarjih diantara dua dalil yang bertentangan. Sedangkan tarjih yang bisa dilakukan oleh kalangan awam adalah mengikuti pendapat mufti yang dianggapnya lebih alim dan adil.39F xl Akan tetapi, bukan berarti seorang awam mesti harus selalu merujuk kepada seorang Mujtahid saja. Seorang muqallid sah- sah saja mengikuti seorang mujtahid untuk satu kasus, dan mengikuti mujtahid yang lain untuk kasus yang berbeda. Akan tetapi, seorang awam tidak diperbolehkan mengikuti pendapat dua orang mujtahid untuk satu kasus yang sama. Sebab, hukum syara' atas satu perbuatan harus berjumlah satu dan tidak boleh berbilang.40 F xli Jika seseorang telah berbulat tekad dan mengambil keputusan untuk mengikuti satu madzhab tertentu, maka ia tidak boleh mengambil pendapat selain pendapat madzhab yang dipilihnya itu. Namun demikian, ada pula yang berpendapat diperbolehkan dirinya mengambil pendapat mujtahid lainnya, sekiranya pendapat mujtahid lain tersebut lebih kuat dibandingkan pendapat imam madzhabnya.41 F xlii
 35. 35. 23 BAB III REALITAS TAQLID ada dasarnya, taqlid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa hujjah yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, sisi yang dipentingkan dalam taqlid adalah mengikuti pendapat orang lain; tanpa memandang lagi siapa yang melakukan taqlid; apakah seorang mujtahid atau muqallid. Sebab, seorang mujtahid diperbolehkan mengikuti pendapat mujtahid lain dalam satu masalah, meskipun ia sendiri ahli dalam berijtihad. Benar, pada konteks awalnya, seorang mujtahid jika telah berijtihad hingga melahirkan sebuah hukum; dia dilarang mengikuti pendapat Mujtahid lain. Namun, jika ia tidak melakukan ijtihad dalam suatu masalah maka ia diperbolehkan taqlid kepada mujtahid yang lain.42F xliii Dalam kondisi semacam ini, mujtahid tersebut disebut muqallid dalam satu masalah itu saja. Ini menunjukkan, bahwa suatu pendapat yang digali oleh seorang mujtahid kadang-kadang diikuti oleh seorang mujtahid lain, atau diikuti oleh seorang muqallid. Adapun realitas taqlidnya seorang mujtahid dan muqallid dapat diperinci sebagai berikut. P
 36. 36. 24 Fakta "Taqlidnya Seorang Mujtahid" Seorang mujtahid yang memiliki kemampuan dan keahlian ijtihad dalam suatu masalah, atau semua hal, jika ia berijtihad hingga melahirkan suatu hukum syariat; ia tidak boleh bertaqlid kepada mujtahid lainnya.43F xliv Ia juga tidak diperbolehkan meninggalkan hasil ijtihadnya, kecuali karena empat sebab; a. Ijtihadnya Terbukti Lemah Terbukti dengan sangat jelas, bahwa dalil-dalil yang dijadikan sandaran pendapatnya lemah, sedangkan dalil yang diketengahkan oleh mujtahid lain lebih kuat. Dalam kondisi semacam ini, seorang mujtahid wajib meninggalkan pendapatnya dan mengikuti dalil yang lebih kuat. Haram baginya tetap bersikukuh dengan pendapatnya yang telah terbukti lemah. 44F xlv Ia tidak boleh menolak untuk mengambil hukum baru yang digali oleh mujtahid baru, atau hukum yang belum pernah dinyatakan oleh para mujtahid sebelumnya. Sebab, yang jadi patokan adalah kekuatan dalilnya, bukan banyaknya orang yang menyatakan pendapat itu, atau pendapat itu telah dikemukan ulama-ulama dahulu. Selain itu, berpendapat dan beramal dengan pendapat yang lebih rajih adalah wajib. Para shahabat ra bersepakat memilih pendapat yang lebih rajih dalam berbagai masalah hukum yang bertentangan. Oleh karena itu, kewajiban untuk berpendapat dan beramal dengan pendapat yang rajih didasarkan pada ijma' shahabat. Contohnya, para shahabat lebih memilih khabar dari 'Aisyah ra daripada khabarnya Abu Hurairah, mengenai masalah puasanya orang junub. Sebab, mereka memahami, bahwa 'Aisyah lebih memahami Rasulullah saw daripada Abu Hurairah ra45F xlvi . Selain itu, betapa banyak ijtihad para shahabat yang terbukti kelemahannya di masa berikutnya.
 37. 37. 25 Jika seorang mujtahid menyadari kelemahan dalilnya, sedangkan dalil mujtahid lain lebih kuat berdasarkan tarjih yang ia lakukan terhadap sebagian dalil, maka dalam kondisi semacam ini mujtahid tersebut adalah seorang muqallid. Sebab, keadaan mujtahid tersebut seperti halnya seorang muqallid yang mentarjih atas suatu pendapat. Namun, jika ia menyadari kelemahan dalilnya dan dalil mujtahid lain jelas-jelas lebih kuat berdasarkan penelitian dan istinbathnya terhadap dalil, hingga melahirkan suatu kesimpulan seperti kesimpulan mujtahid lainnya itu, maka dalam kondisi semacam ini ia bukanlah seorang muqallid, akan tetapi, ia tetap dianggap seorang mujtahid yang telah menyadari kesalahan ijtihadnya yang pertama (qaul qadim), kemudian ia mengadopsi ijtihadnya yang baru (qaul jadid). Hal semacam ini seringkali dilakukan oleh Imam Syafi'iy ra.xlvii b. Meyakini Mujtahid Lain Lebih Mumpuni Jika seorang mujtahid memandang mujtahid lain lebih mumpuni dan lebih ahli dalam suatu masalah; lebih banyak menguasai dalil-dalil sam'iyyah, lebih kuat dalam memahami dalil-dalil syara', dan lain sebagainya. Lalu, ia melakukan tarjih dengan sebuah keyakinan bahwa mujtahid tersebut lebih dekat dengan kebenaran dalam masalah tertentu, maka, dalam kondisi semacam ini, ia boleh meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti pendapat mujtahid lain yang dianggapnya lebih paham dan lebih menguasai bidang tersebut. Imam al-Sya'biy menuturkan, bahwa Abu Musa pernah meninggalkan pendapatnya karena mendengar pendapat Ali ra; Zaid juga meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapatnya Ubay bin Ka'ab, 'Abdullah bin Umar meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Umar bin Khaththab. Juga dituturkan dalam sebuah hadits, bahwa Abu Bakar dan Umar meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti pendapat Ali ra. Ini menunjukkan, bahwa seorang mujtahid bisa
 38. 38. 26 saja mengikuti pendapat mujtahid lain didasarkan pada ketsiqahannya (kepercayaannya) kepada mujtahid yang lain itu. Akan tetapi, hal ini hukumnya hanyalah mubah bagi seorang mujtahid, dan tidak wajib.xlviii c. Jika Kepala Negara Telah Melegalisasi Hukum Tertentu Jika kepala negara memutuskan untuk melegalisasi sebuah hukum yang digali oleh mujtahid lain. Dalam kondisi semacam ini, ketetapan kepala negara wajib untuk diikuti dan dilaksanakan oleh seorang mujtahid, meskipun pendapat tersebut bertentangan dengan pendapatnya. Ia mesti beramal dengan pendapat yang dilegalisasi kepala negara, bukan pendapat dirinya sendiri. Imam al-Amidiy menuturkan, bahwa para 'ulama telah sepakat mengenai tidak bisa dihapuskannya ketetapan penguasa dalam masalah-masalah ijtihadiyyah demi kemaslahatan hukum. Namun, ketetapan penguasa bisa saja dihapus jika bertentangan dengan nash-nash qath'iy. Jika ketetapan penguasa (khalifah) bertentangan dengan dalil-dalil dzanniy, maka ketetapannya tidak bisa dihapus.xlix Masih menurut Imam al-Amidiy, para 'ulama telah sepakat mengenai ketidakbolehan seorang khalifah melegalisasi hukum yang bertentangan dengan hasil ijtihadnya dan taqlid kepada mujtahid lain. Dalam kondisi semacam ini ketetapan hukum khalifah bisa batal. Ini jika khalifah tersebut seorang mujtahid. Jika seorang khalifah taqlid kepada seorang imam, kemudian ia mengadopsi hukum yang bertentangan dengan pendapat imamnya; hal ini harus dilihat dahulu. Jika ia berpendapat boleh taqlid kepada imam yang lain, maka ketetapannya tidak batal. Jika ia berpendapat tidak boleh taqlid kepada imam yang lain, maka keputusannya bisa dihapuskan.l
 39. 39. 27 d. Menjaga Kesatuan dan Persatuan Kaum Muslim Jika dalam kondisi tertentu, kaum Muslim harus berbulat pendapat demi menjaga kepentingan bersama dan demi utuhnya persatuan dan kesatuan kaum Muslim, maka seorang mujtahid bisa saja meninggalkan pendapatnya demi tujuan-tujuan tersebut. Dalilnya adalah ijma' shahabat ra saat membai'at 'Abdurrahman bin 'Auf. Diriwayatkan, bahwa 'Abdurrahman bin 'Auf setelah bertanya kepada masyarakat baik secara terang- terangan maupun rahasia, beliau lantas mengumpulkan masyarakat di dalam masjid. Ia naik mimbar dan memanjatkan doa panjang sekali. Setelah itu ia memanggil 'Ali bin Abi Thalib seraya menggenggam tangannya. 'Abdurrahman bertanya kepada 'Ali ra, "Apakah anda bersedia membai'atku untuk memerintah sesuai dengan Kitabullah, Sunnah RasulNya, serta ijtihadnya Abu Bakar dan Umar? Ali menjawab, "Aku akan membaitmu atas dasar Kitabullah, Sunnah RasulNya, dan ijtihadku." 'Abdurrahman bin 'Auf melepaskan tangannya. Kemudian ia memanggil 'Utsman bin 'Affan, dan bertanya, "Apakah anda bersedia membai'atku berdasarkan Kitabullah, Sunnah RasulNya, dan ijtihadnya Abu Bakar dan 'Umar? 'Utsman menjawab, "Allaahumma, bersedia." 'Abdurrahman mendongakkan kepalanya ke atas masjid, sedangkan tangannya masih memegang tangan 'Utsman bin 'Affan; dan berkata tiga kali, "Ya Allah, dengarkanlah dan saksikanlah." Lalu, ia membaiat 'Utsman bin 'Affan, dan seluruh yang ada di masjid membaiat 'Utsman bin 'Affan.li Dari kisah di atas terlihat dengan jelas, bahwa 'Abdurrahman telah meminta seorang mujtahid, yakni 'Ali bin Abi Thalib untuk meninggalkan ijtihadnya dan mengikuti ijtihadnya Abu Bakar dan Umar ra dalam seluruh masalah. Para shahabat pun menyetujui tindakan 'Abdurrahman bin 'Auf dan kemudian membaiat
 40. 40. 28 'Utsman bin 'Affan. Bahkan, Ali yang menolak untuk meninggalkan ijtihadnya juga turut membaiat 'Utsman bin 'Affan. Akan tetapi, ketentuan semacam ini tidaklah wajib bagi seorang mujtahid. Buktinya, 'Ali ra tidak bersedia meninggalkan ijtihadnya. Tindakan 'Ali ini juga tidak diingkari oleh satupun shahabat; ini berarti menunjukkan kemubahan (jaiz), bukan kewajiban.lii Inilah beberapa fakta taqlidnya seorang mujtahid kepada mujtahid lain karena sebab-sebab tertentu. Namun demikian, jika seorang mujtahid belum berijtihad untuk suatu masalah, maka ia diperbolehkan taqlid kepada mujtahid lain, dan tidak melakukan ijtihad dalam masalah itu. Sebab, hukum ijtihad adalah fardlu kifayah, bukan fardlu 'ain. Jika seorang mujtahid dihadapkan pada suatu masalah baru, maka ia tidak wajib melakukan ijtihad dalam masalah tersebut. Akan tetapi, ia boleh saja berijtihad maupun taqlid kepada mujtahid lain dalam masalah tersebut. Dalam sebuah riwayat dituturkan, bahwa 'Umar pernah berkata kepada Abu Bakar, "Lebih baik kami mengikuti pendapat anda." Dituturkan juga, bahwa Ibnu Mas'ud pernah mengambil pendapat 'Umar bin Khaththab. Perkara ini telah masyhur dan disaksikan oleh para shahabat, dan mereka tidak pernah mengingkari perbuatan Umar maupun Ibnu Ma'sud. Walhasil, bolehnya seorang mujtahid taqlid kepada mujtahid lain merupakan konsensus para shahabat (ijma' sukutiy). Sedangkan ijma' shahabat absah digunakan sebagai dalil syara'liii . Taqlidnya Seorang Muqallid Adapun taqlidnya seseorang yang bukan mujtahid, baik muqallid mutabbi' dan 'amiy dapat dirinci sebagai berikut. Pada dasarnya, jika seorang muqallid di hadapkan pada satu masalah, ia wajib bertanya
 41. 41. 29 kepada orang yang ia ketahui alim dan adil mengenai hukum atas masalah tersebutliv . Sebab, Allah swt tidak akan menerima ibadah yang didasarkan pada ketidaktahuan atau kebodohan. Ibadah harus didasarkan pada ilmu. Allah swt berfirman; "Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[al-Baqarah:282]. Maknanya, Allah swt telah mengajarkan segala sesuatu kepada kamu sekalian. Dengan demikian, ilmu itu sebelum taqwa. Sebab, perintah untuk bertaqwa kepada Allah hanya akan tercapai jika ia telah diajari dengan ilmu pengetahuan. Di sisi yang lain, salah satu syarat agar amal perbuatan seseorang diterima Allah swt adalah benar (shawab) sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Imam Fudlail bin ‘Iyadl tatkala ditanya tentang ihsaan al-‘amal, beliau menyatakan, "Sebuah amal baru bisa dikatakan sebagai amal yang ihsan, tatkala amal tersebut memenuhi dua prasyarat. Pertama, ikhlash. Kedua, benar. Pertama, ikhlash. Ikhlash adalah, berbuat semata-mata mencari ridla Allah swt. Banyak ayat yang memerintahkan seorang Muslim untuk berbuat hanya untuk mendapatkan ridlo Allah swt, alias ikhlash. Diantaranya adalah firman Allah swt, sebagai berikut: ‫ﱢﻳ‬‫ﺪ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﲔ‬ِ‫ﺼ‬ِ‫ﻠ‬ُْ‫ﳐ‬ َ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ﺪ‬ُ‫ﺒ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ـ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ﺮ‬ِ‫ُﻣ‬‫أ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬َ‫ة‬‫ﺎ‬َ‫ﻛ‬‫ﱠ‬‫ﺰ‬‫اﻟ‬ ‫ا‬‫ﻮ‬ُ‫ﺗ‬ْ‫ﺆ‬ُ‫ـ‬‫ﻳ‬َ‫و‬ َ‫ة‬ َ‫ﻼ‬‫ﱠ‬‫ﺼ‬‫اﻟ‬ ‫ا‬‫ﻮ‬ُ‫ﻴﻤ‬ِ‫ﻘ‬ُ‫ﻳ‬َ‫و‬ َ‫ﺎء‬َ‫ﻔ‬َ‫ـ‬‫ﻨ‬ُ‫ﺣ‬ َ‫ﻦ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬‫ﱢ‬‫ﻴ‬َ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻳﻦ‬ِ‫د‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ذ‬َ‫و‬ "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka
 42. 42. 30 mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus". [al-Bayyinah:5] Rasulullah saw bersabda, artinya, “Sesunggguhnya amal itu tergantung dengan niatnya.” [muttafaq ‘alaih]. Kedua, benar. Prasyarat berikutnya adalah benar. Imam Fudlail bin ‘Iyyadl menyatakan bahwa benar di sini adalah berbuat sesuai dengan al-Quran dan Sunnah. Allah swt berfirman: ‫ا‬‫ﻮ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ـ‬‫ﺘ‬ْ‫ـ‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻛ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬َ‫ـ‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ ُ‫وﻩ‬ُ‫ﺬ‬ُ‫ﺨ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﻛ‬‫ﺎ‬َ‫اﺗ‬َ‫ء‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”.[al- Hasyr:7] Perbuatan seorang muslim tidak akan diterima oleh Allah swt, bila tidak memenuhi dua prasyarat di atas. Kedua-duanya harus ada tatkala seseorang mengerjakan sebuah amal. Meskipun seorang muslim ikhlash dalam beramal, akan tetapi amalnya tersebut tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam, maka amal tersebut tertolak. Sebaliknya, meskipun amal perbuatannya sesuai dengan al-Quran dan Sunnah, namun tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah, maka perbuatannya juga tertolak. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan: ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﺲ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ ً‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻞ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ ِ‫ر‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﰲ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻳﻌ‬ِ‫ﺪ‬َْ‫اﳋ‬ َ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺳ‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﱡ‬ِ‫ﱠﱯ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ َ‫ﺎل‬َ‫ﻗ‬ ‫ﱞ‬‫د‬َ‫ر‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ـ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻧ‬ُ‫ﺮ‬ْ‫َﻣ‬‫أ‬
 43. 43. 31 "Nabi saw bersabda, "Orang yang melakukan penipuan akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan kami, maka perbuatan itu tertolak."[HR. Bukhari] Di dalam riwayat lain, juga dituturkan: ‫ا‬ ُ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ َ‫ﺎل‬َ‫ﻗ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻟ‬‫ﺎ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ـ‬‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ﺿ‬َ‫ر‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﺸ‬ِ‫ﺎﺋ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺳ‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺻ‬ ِ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﻟ‬ ‫ﱡ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻣ‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﺨ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ٍ‫ﺮ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺟ‬ ُ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ِ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫اﻩ‬َ‫و‬َ‫ر‬ ‫ﱞ‬‫د‬َ‫ر‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ـ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﻴﻪ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ﺲ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ ‫ا‬َ‫ﺬ‬َ‫ﻫ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻧ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫َﻣ‬‫أ‬ ِ‫ﰲ‬ َ‫ث‬َ‫ﺪ‬ْ‫َﺣ‬‫أ‬ َ‫ﻴﻢ‬ِ‫اﻫ‬َ‫ﺮ‬ْ‫ـ‬‫ﺑ‬ِ‫إ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺳ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ ٍ‫ن‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫َﰊ‬‫أ‬ ُ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ِ‫ﺪ‬ِ‫اﺣ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻋ‬َ‫و‬ "Dari 'Aisyah ra, ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda," Siapa saja yang membuat-buat perkara baru dalam urusan kami, padahal urusan itu tidak diperintahkan, maka perkara itu tertolak." [HR. Bukhari; hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ja'far al-Makhramiy, 'Abdul Wahid bin Abi Aun, dari Sa'id bin Ibrahim]; dan masih banyak hadits-hadits lain yang menerangkan masalah ini. Agar perbuatan memenuhi syarat yang kedua, yakni benar, maka sudah seharusnya bagi seorang Muslim belajar dan memahami ketentuan-ketentuan Allah swt (syariat Allah). Tanpa memahami ketentuan Allah swt, seorang Muslim mustahil bisa berbuat sesuai dengan tuntunan Allah dan RasulNya. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa memahami syariat Islam yang berhubungan erat dengan amal perbuatan, adalah aktivitas yang sangat urgen. Tanpa belajar hukum syariat, kita tidak bisa menilai apakah perbuatan yang kita lakukan telah sesuai dengan syariat atau belum. Padahal, benar dalam beramal –sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Sunnah— merupakan salah satu syarat agar amal kita diterima oleh Allah swt.
 44. 44. 32 Zaid bin Zubeir berkata, "Tidaklah diterima suatu perkataan melainkan diiringi dengan perbuatan, dan tidak akan diterima perkataan dan amal kecuali dengan niat; dan tidak akan diterima perkataan, amal, dan niat kecuali sesuai dengan sunnah Nabi saw."lv Imam Malik pernah berkata, "Sunnah adalah perahu Nabi Nuh. Barangsiapa yang menumpanginya, maka ia akan selamat, dan barangsiapa yang tidak menumpanginya akan tenggelam."lvi Dengan demikian, seorang Muslim wajib memahami hukum syariat sebelum melaksanakan suatu perbuatan. Sebab, ia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ilmu dan pengetahuan. Bagi orang yang tidak bisa menggali hukum syariat langsung dari dalil-dalil syariat; atau tidak bisa melakukan ijtihad; satu-satunya jalan untuk memahami hukum syariat adalah bertanya kepada orang paham syariat. Dengan kata lain, seorang muqallid wajib bertanya mengenai hukum syariat kepada orang yang paham syariat sebelum ia melaksanakan suatu perbuatan. Orang-orang awam di masa shahabat ra tak henti-hentinya meminta fatwa kepada para mujtahid, dan taqlid kepada mereka dalam masalah hukum syariat. Bahkan, hampir-hampir mereka hanya bertanya mengenai status hukumnya saja, tanpa pernah bertanya dalil-dalil yang digunakan istinbath oleh para mujtahid yang mereka ikuti. Namun, para shahabat tidak pernah melarang mereka, dan tidak seorangpun shahabat yang mengingkari praktek demikian. Ini menunjukkan, bahwa taqlidnya orang awam kepada orang alim telah menjadi ijma para shahabat.lvii
 45. 45. 33 Seorang Muqallid Boleh Mengajarkan Ilmu Yang Ia Ketahui Seorang muqallid, selain boleh bertanya, atau taqlid terhadap seorang mujtahid dalam masalah-masalah tertentu, ia juga diperbolehkan belajar, dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Tidak ada larangan baginya untuk mengajarkan hukum syariat yang telah diketahuinya kepada orang lain.lviii Jika seorang muqallid telah mengadopsi hukum syariat yang diistinbathkan oleh seorang mujtahid, menyakini kebenarannya, dan menjadikannya sebagai hukum syariat atas dirinya, maka ia wajib beramal sesuai dengan hukum syariat tersebut. Ia dilarang beramal dengan hukum syariat lain yang diistinbathkan oleh mujtahid lain. Sebab, hukum syariat bagi dirinya adalah hukum syariat yang telah ia tetapkan dan ia yakini kebenarannya. Sedangkan hukum syariat yang berbeda dengan hukum syariat yang diadopsinya, bukanlah hukum syariat (hukum Allah) bagi dirinya. Oleh karena itu, seorang muqallid tidak boleh mengajarkan kepada orang lain, hukum syariat yang berbeda dengan apa yang telah diadopsinya agar orang lain tersebut beramal dengan pendapat itu. Bahkan, ia tidak boleh menyatakan, bahwa pendapat tersebut adalah pendapat dirinya. Sebab, hukum syariat yang tidak ia yakini kebenarannya bukanlah hukum syariat bagi dirinya.lix Hanya saja, seorang muqallid yang telah mengetahui suatu hukum, maka ia wajib mengajarkannya kepada orang lain. Ia boleh mengajarkan apa saja yang ia ketahui kepada orang lain, namun, ia tidak boleh memerintahkan orang lain untuk beramal dengan hukum yang tidak diadopsi menjadi pendapatnya. Ia hanya boleh mengatakan, bahwa hukum ini menurut 'ulama ini adalah begini, sedangkan yang lain adalah begini; sedangkan menurut saya yang benar adalah pendapat ulama ini. lx Sebab, jika ia memerintahkan seseorang beramal dengan hukum yang tidak
 46. 46. 34 diadopsinya, sama artinya ia memerintahkan seseorang untuk beramal tidak dengan syariat Allah atas hak dirinya.lxi Misalnya, seorang muqallid telah mengadopsi pendapat; nikah tanpa wali adalah sah. Berarti, hukum syariat bagi dirinya adalah nikah tanpa wali sah. Tatkala dirinya telah mengadopsi hukum ini, berarti, ia wajib beramal dengan hukum tersebut, dan tidak boleh beramal dengan hukum lain; misalnya nikah sah tanpa wali. Ia juga tidak boleh mengajarkan "hukum nikah tanpa wali tidak sah" kepada orang lain, agar orang lain itu beramal dengan hukum tersebut. Sebab, "hukum nikah tanpa wali tidak sah" bukanlah hukum syariat bagi dirinya. Jika ia menyuruh orang untuk beramal dengan hukum ini, sama artinya ia menyuruh orang lain untuk berbuat tidak dengan hukum Allah atas hak dirinya. Benar, seorang muqallid wajib menyampaikan semua hukum yang ia ketahui kepada orang lain. Ia dilarang menyembunyikan atau merahasiakan ilmu kepada orang lain. Dalam satu hadits dituturkan, bahwa Rasulullah saw bersabda, " ٍ‫ر‬‫ﺎ‬َ‫ﻧ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﺎم‬َ‫ﺠ‬ِ‫ﻠ‬ِ‫ﺑ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﺎﻣ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ـ‬‫ﻳ‬ َ‫ﻢ‬ِْ‫ُﳉ‬‫أ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻛ‬‫ُﱠ‬‫ﰒ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ٍ‫ﻢ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻞ‬ِ‫ﺌ‬ُ‫ﺳ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ "Siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya, kemudian ia menyembunyikan ilmu tersebut, maka ia akan diberi tali kendali pada hari kiamat dengan tali kendali dari api". [HR. Turmidziy] Kata "ilmu" di sini bersifat umum, mencakup semua ilmu yang ia ketahui, baik sedikit maupun banyak. Seorang Muslim dilarang menyembunyikan ilmu yang ia ketahui kepada orang lain.
 47. 47. 35 Hanya saja, orang yang belajar kepada pengajar tidak dianggap taqlid kepada pengajar itu; namun, ia tetap muqallid kepada mujtahid yang menggali hukum syariat yang diajarkan oleh pengajar tersebut. Pengajar tersebut hanya berkedudukan sebagai pengajar saja, tidak lebih. Sebab, taqlid tidak pernah terjadi kecuali kepada seorang mujtahid. Walaupun pengajar tersebut memiliki kemampuan ilmu yang luar biasa, bahkan disebut 'ulama, akan tetapi orang yang diajari tetap tidak boleh taqlid kepada sang pengajar itu. Orang yang diajari hanya boleh belajar kepada sang pengajar, tapi tidak boleh taqlid kepadanya.lxii Ketentuan Seorang Muqallid Di Hadapan Dua Pendapat Seorang muqallid tidak boleh memilih begitu saja dua pendapat yang bertentangan; seperti halnya jika para mujtahid berbeda pendapat dalam satu masalah. Bila seorang muqallid dihadapkan pada dua hukum syariat yang berbeda ia diwajibkan untuk mentarjih salah satu pendapat diantara dua pendapat tersebut. Seorang muqallid tidak boleh menganggap, bahwa dua hukum syariat yang berbeda itu, jika dinisbahkan kepada dirinya, adalah satu hukum syariat bagi dirinya; sehingga ia boleh memilih begitu saja dua pendapat tersebut. Akibatnya, ia memilih hukum syariat berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Kadang-kadang ia memilih pendapat mujtahid ini, kadang- kadang memilih pendapat mujtahid lainnya untuk memenuhi keinginan-keinginannya yang terus berubah. Jika ia menginginkan hukum mubah, ia ikuti mujtahid yang mengeluarkan pendapat mubah. Jika ia ingin hukum haram, ia ikuti mujtahid yang mengharamkan dan seterusnyalxiii .
 48. 48. 36 Padahal, hal semacam ini jelas-jelas dilarang di dalam Islam. Sebab, Allah swt melarang kaum Muslim berhukum berdasarkan kepentingan hawa nafsu. Alloah swt berfirman," "Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran."[al-Nisaa':135] Selain itu, hukum syariat bagi seorang Mukmin hanyalah satu, tidak boleh berbilang. Jika ia telah mengadopsi suatu hukum, maka hukum tersebut adalah hukum Allah bagi dirinya, sedangkan yang lain, bukanlah hukum syariat bagi dirinya. Dalam keadaan semacam ini, ia tidak boleh memilih dan berbuat dengan dua hukum syariat; atau berhukum dengan syariat yang tidak diadopsinya.lxiv Jika seorang muqallid dihadapkan pada berbagai pendapat (hukum syariat) yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid, ia wajib melakukan tarjih hingga menetapi satu hukum syariat. Bagi seorang muqallid, kedudukan dua orang mujtahid yang mengeluarkan pendapat (hukum syariat) yang bertentangan, tak ubahnya dengan seorang mujtahid yang menghadapi dua dalil yang bertentangan. Seperti halnya seorang mujtahid yang harus mentarjih dua dalil yang bertentangan tersebut, seorang muqallid juga wajib mentarjih dua pendapat yang dikeluarkan oleh dua orang mujtahid. Seorang muqallid dilarang memilih salah satu pendapat diantara pendapat- pendapat yang ada menurut kehendak dan hawa nafsunya. Sebab, jika hal semacam ini diperbolehkan bagi seorang muqallid, tentunya seorang penguasa atau hakim juga boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan kehendak dan hawa nafsunya. Padahal, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ijma' shahabat dan nash yang sharih.lxv Allah swt berfirman, " "maka, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka
 49. 49. 37 dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu."[al-Maidah:49] Atas dasar itu, jika seorang muqallid dihadapkan pada perbedaan dan perselisihan pendapat antara dua orang mujtahid; ia wajib mengembalikan perselisihan dan perbedaan pendapat itu kepada Allah dan RasulNya; yakni merujuk kepada pendapat yang lebih rajih (kuat). Sesungguhnya, mengembalikan perselisihan dan perbedaan pendapat kepada Allah swt dan RasulNya akan menjauhkan seorang muqallid dari mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Walhasil, seorang muqallid wajib melakukan tarjih jika dihadapkan pada dua pendapat yang bertentangan. Dengan kata lain, ia wajib memilih satu pendapat berdasarkan kaedah tarjih yang diridloi Allah swt dan RasulNya lxvii lxvi . Sebab, ia tidak mungkin beramal dengan dua hukum yang saling bertentangan, tanpa melakukan tarjih terlebih dahulu . Adapun mengenai cara-cara muqallid melakukan tarjih diterangkan pada bab berikutnya.
 50. 50. 38 BAB IV TARJIHNYA SEORANG MUQALLID Tarjihnya Seorang Muqallid eringkali seorang muqallid harus mentarjih seorang mujtahid atas mujtahid yang lain, atau satu hukum atas hukum yang lain. Ini didasarkan kenyataan, bahwa seorang Muslim; baik mujtahid maupun muqallid, wajib beramal dengan satu hukum saja. Ia dilarang beramal dengan dua hukum yang bertentangan. Dalam kondisi semacam ini, seorang seorang Muslim diwajibkan untuk melakukan tarjih atas pendapat-pendapat yang ada.lxviii Adapun tarjih yang lazim dilakukan seorang muqallid sebelum menetapi suatu pendapat --baik tarjih terhadap seorang mujtahid atas mujtahid lainnya, maupun sebuah hukum syariat atas hukum syariat yang lain--, adalah a'lamiyyah dan al-fahmulxix . Qadli al- Nabhani menuturkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya beliau ra pernah ditanya oleh Rasulullah saw, "Wahai 'Abdullah bin Mas'ud!" Saya menjawab, "Ada apa yang Rasulullah?" Rasulullah saw melanjutkan, "Tahukan engkau siapakah manusia yang paling paham? Saya menjawab, "Allah dan RasulNya lebih memahami." S
 51. 51. 39 Rasulullah saw bersabda, "Manusia yang paling paham adalah orang yang paling mengerti kebenaran ketika manusia berselisih paham; meskipun ia sedikit amalnya dan berjalan merayap dengan pantatnya."lxx . Atas dasar itu, muqallid harus mentarjih (menguatkan) orang-orang yang ia ketahui keilmuan dan keadilannya. Ini didasarkan kenyataan, bahwa keadilan adalah syarat diterimanya kesaksian dari seorang saksi. lxxii lxxiii lxxi Jika orang yang bersaksi tidak adil, maka kesaksian dan beritanya harus ditolak. Oleh karena itu, seorang peneliti hadits hanya akan menerima riwayat-riwayat yang dituturkan oleh perawi- perawi yang adil. Begitu pula seorang muqallid, ia mesti mengetahui bahwa orang yang menyampaikan suatu hukum syariat kepadanya adalah orang-orang yang keadilannya tidak perlu dipertanyakan. Seorang muqallid dilarang bertanya atau meminta fatwa dari orang- orang fasiq . Atas dasar itu, keadilan merupakan patokan dasar bagi seorang muqallid untuk menerima pendapat dari seorang mufti. Jika orang yang menyampaikan hukum syariat kepadanya adalah orang yang adil, baik mujtahid maupun seorang mu'allim (pengajar); maka ia wajib menerima hukum syariat tersebut; sebagaimana wajibnya seorang Muslim menerima khabar ahad yang shahih . Sedangkan ilmu (al-fahmu) adalah murajih (orang yang dikuatkan). Misalnya, jika seorang muqallid dihadapkan pada dua pendapat; misalnya pendapat Imam Syafi'iy dan Imam Maliki, maka, bila dirinya menyakini bahwa Imam Syafi'iy lebih paham dan lebih benar pendapatnya dibandingkan Imam Malikiy, ia harus memilih pendapat Imam Syafi'iy. Ia dilarang beramal dengan pendapat yang bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'iy lxxiv , hanya karena mengikuti kehendak dan hawa nafsunya. Akan tetapi, seorang muqallid wajib meninggalkan pendapat imamnya, dan mengikuti pendapat imam yang lain, jika pendapat imam yang lain itu lebih kuat, sedangkan pendapat imamnya terbukti lemah.
 52. 52. 40 Seorang muqallid tidak harus terikat dengan pendapat madzhab tertentu dalam semua masalah. Dalam masalah yang berbeda ia boleh merujuk kepada imam madzhab yang lain. Misalnya, seorang muqallid merujuk merujuk kepada pendapat imam Malik dalam masalah puasa, sedangkan untuk masalah zakat merujuk kepada imam Syafi'iy. Yang tidak diperbolehkan adalah, dalam satu masalah mengikuti dua pendapat imam madzhab. Contohnya, seorang muqallid merujuk kepada imam Malik dan Syafi'iy dalam masalah yang sama, sholat misalnya. lxxv Walhasil, obyek yang ditarjih dalam taqlid ada dua macam. Pertama, obyek tarjih yang bersifat umum (murajjih al-'aam); yakni tarjih yang berkaitan dengan orang yang hendak diikuti oleh seorang muqallid; misalnya apakah ia hendak memilih Imam Malik atau Imam Syafi'iy. Kedua, obyek tarjih yang bersifat khusus (murajjih khaash); yakni tarjih yang berhubungan hukum syariat yang hendak diikutinya. Kedua obyek yang hendak ditarjih ini, baik umum maupun khusus, bisa didekati dengan a'lamiyyah. Untuk masalah-masalah dan kejadian-kejadian yang terjadi di Madinah di era Imam Malik, maka Imam Malik dianggap lebih memahami daripada Abu Yusuf. Sedangkan masalah-masalah dan kejadian-kejadian yang terjadi di Kufah di era Imam Ja'far, maka beliau dianggap lebih memahami kejadian dan masalah tersebut dibandingkan Imam Ibnu Hanbal. Ini jika ditinjau dari sisi masalah-masalah maupun kejadian-kejadian yang terjadi. Adapun bila ditinjau dari sisi orang yang hendak diikuti, maka semuanya dikembalikan kepada maklumat-maklumat yang sampai ke telinga seorang muqallid dari seorang mujtahid. Akan tetapi, a'lamiyyah bukan satu-satunya metode untuk melakukan tarjih dalam masalah taqlid. Bahkan, a'lamiyyah tidak bisa disebut sebagai tarjih hakiki (tarjih sebenarnya) jika ditinjau dari sisi tarjih itu sendiri. A'lamiyyah adalah cara tarjih kepada orang yang hendak diikuti (ditaqlidi) secara global. Adapun tarjih hakiki (tarjih
 53. 53. 41 yang asli atau sebenarnya) adalah tarjih yang dinisbahkan kepada hukum syariatnya, yakni kekuatan dalil yang menyangga hukum syariat itu. Namun, karena muqallid tidak mengetahui dan memahami dalil, tentunya, ia akan mentarjih pendapat dengan metode a'lamiyyah.lxxvi Muqallid 'Amiy dan Muqallid Muttabi' Seorang muqallid, baik 'amiy maupun muttabi', boleh saja mengambil pendapat dari seorang mujtahid jika telah terbukti bahwa pendapat tersebut adalah hasil ijtihad; meskipun pembuktiannya berdasarkan khabar ahad. Jika seorang muqallid menghadapi suatu masalah, dan ia hanya mengetahui satu pendapat dari seorang mujtahid saja, sedangkan pendapat-pendapat mujtahid lain dalam masalah itu tidak ia ketahui; maka ia boleh mengambil hukum dari mujtahid yang ia ketahui tersebut.lxxvii lxxviii Sebab, ia hanya dituntut untuk mengetahui hukum syariat, bukan mengkaji pendapat para mujtahid. Dalam kondisi semacam ini, ia tidak dituntut untuk melakukan tarjih. Jika seorang muqallid mengetahui ragam pendapat dari para mujtahid, dan hendak mengambil salah satu pendapat diantara pendapat- pendapat tersebut, maka ia wajib melakukan tarjih. Hanya saja, ia tidak boleh mengambil salah satu pendapat, atau melakukan tarjih berdasarkan kehendak hawa nafsunya dan kepentingan- kepentingannya. Sebab, tujuan diturunkannya syariat adalah agar manusia tidak berhukum kepada hawa nafsu dan kepentingan- kepentingannya; sehingga, ia benar-benar beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlash. Dengan kata lain, ia harus melakukan tarjih yang syar'iy, bukan tarjih yang ditujukan untuk memperturutkan kepentingan dan hawa nafsu. Dari sini bisa dipahami, bahwa tarjih yang dilakukan oleh seorang muqallid sangatlah beragam, tergantung dari kondisi muqallid itu sendiri. Benar, a'lamiyyah adalah cara yang lazim digunakan oleh
 54. 54. 42 hampir seluruh muqallid untuk mentarjih atau mengikuti suatu pendapat. Akan tetapi, ada juga cara tarjih yang tidak ditempuh dengan cara a'lamiyyah. Biasanya, seorang muqallid 'amiy mengikuti pendapat seorang mujtahid berdasarkan dua cara. Pertama, seorang muqallid mengikuti pendapat seorang mujtahid atau 'ulama berdasarkan kepercayaan dirinya terhadap keilmuan dan ketaqwaan orang yang diikutinya, seperti kepercayaannya kepada bapaknya, atau seorang alim ulama. Setelah ia mengetahui keilmuan dan ketaqwaan orang yang diikutinya, selanjutnya ia taqlid kepada orang tersebut. Sesungguhnya, tarjih semacam ini tetap bertumpu pada agama (syariat Islam), bukan bertumpu atau berdasarkan hawa nafsu. Kedua, kadang-kadang ada muqallid 'amiy yang mengetahui hukum syariat dan dalil-dalil mengenai wajibnya belajar fikih, hadits dan sebagainya. Kemudian, ia mampu membedakan hukum syariat beserta dalil-dalilnya, mengambil hukum syariat jika didasarkan pada dalil-dalil syariat, dan ia tidak mengambil hukum syariat yang tidak disertai dalilnya. Dalam kondisi semacam ini, seorang muqallid 'amiy tidak boleh mengambil pendapat berdasarkan kepercayaannya kepada mujtahid, akan tetapi ia harus mengambil hukum syariat berdasarkan dalil. Dua cara ini lazim dilakukan oleh muqallid 'amiy; yakni seorang muqallid yang tidak memiliki sebagian pengetahuan yang lazim digunakan untuk ijtihad. Jika muqallid 'amiy berada dalam dua kondisi ini telah mengetahui dalil, maka ia wajib meninggalkan pendapat yang didasarkan pada ketsiqahannya (kepercayaannya) kepada seorang mujtahid. Ia wajib mengambil pendapat berdasarkan dalil syariat, bukan berdasarkan kepercayaannya terhadap seorang mujtahid atau ulama. Oleh karena itu, jika seorang muqallid menyakini bahwa dalil yang dijadikan sandaran mujtahid yang tidak
 55. 55. 43 diikutinya lebih kuat, maka ia wajib meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat mujtahid lain itu.lxxix Namun, jika ia tidak yakin dengan kekuatan dalil mujtahid yang tidak diikutinya, maka ia tidak harus meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti mujtahid lain itu. Sebab, ia tidak menemukan dalil yang lebih kuat. Atas dasar itu, seorang muqallid 'amiy tidak boleh memilih-milih dan mengikuti banyak madzhab berdasarkan hawa nafsu dengan keinginannya. Ia tidak bisa dengan mudah mengambil pendapat dari madzhab-madzhab yang berbeda untuk setiap masalah yang dihadapinya. Akan tetapi, ia harus melakukan tarjih bila dihadapkan banyak pendapat dan madzhab.lxxx
 56. 56. 44 BAB V PINDAH MADZHAB Ijtihad Mujtahid Adalah Hukum Syariat Bagi Muqallid ada dasarnya, Allah swt tidak memerintahkan kaum Muslim untuk mengikuti pendapat seorang mujtahid. Akan tetapi, Dia hanya memerintahkan kaum Muslim untuk memahami dan mengambil hukum syariat, bukan yang lain. Allah swt juga memerintahkan kita untuk mengambil semua ketentuan yang telah diturunkan kepada Nabi Mohammad saw lxxxi . Allah swt telah berfirman; "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya."[al-Hasyr:7] Berdasarkan ayat ini; seorang Muslim tidak diperbolehkan secara syar'iy mengikuti seseorang selain Rasulullah saw. Namun demikian, fakta taqlid telah menjadikan kaum Muslim mengikuti hukum syariat P
 57. 57. 45 yang digali oleh seorang mujtahid, menjadikannya sebagai imam mereka; merujuk pendapat-pendapatnya; bahkan menjadikan mereka sebagai imam madzhab. Semua ini semata-mata dilakukan karena keterbatasan dan ketidakmampuan mereka dalam menggali hukum syariat langsung dari dalil-dalil syariat. Akibatnya, kita mengenal pengikut Imam Syafi'iy (Syafi'iyyah), Imam Abu Hanifah (Hanafiyah), Imam Malik (Malikiyyah), Imam Ibnu Hanbal (Hanabilah), Zaidiyyah, dan lain sebagainya. Orang-orang ini, sesungguhnya bukan mengikuti Imam-imam Madzhab tersebut maupun pendapat pribadi mereka, akan tetapi, mereka mengikuti hukum syariat yang digali oleh Imam-imam Madzhab tersebut. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan itu tetap sah menurut syariat (syar'iy ); dikarenakan mereka hanya mengikuti hukum syariat. Adapun jika mereka mengikuti person-person mujtahid tersebut, bukan mengikuti ijtihadnya (hukum syariat yang digali oleh mujtahid tersebut), maka perbuatan semacam ini tidak sah menurut syariat (ghair syar'iy); dan apa yang diikutinya bukan termasuk hukum syariat. Sebab, ia mengikuti pendapat seseorang yang tidak bersumber pada perintah dan larangan Allah swt dan RasulNya.lxxxii Atas dasar itu, seorang muqallid harus memahami; tatkala ia mengikuti suatu madzhab, sesungguhnya ia hanya mengikuti hukum syariat yang digali oleh imam Madzhab tersebut, dan bukan mengikuti pendapat pribadi sang Imam. Sebab, jika ia mengikuti pendapat pribadi seorang Mujtahid, bukan mengikuti hukum syariat yang digali oleh Mujhtahid tersebut, berarti ia tidak mengikuti Allah dan RasulNya, akan tetapi mengikuti manusia. Padahal, perbuatan semacam ini adalah haram. lxxxiii
 58. 58. 46 Seorang Muqallid Tidak Harus Terikat Dengan Satu Madzhab Saja Seorang muqallid tidak harus terikat dengan satu madzhab untuk setiap persoalan yang ia hadapi. Ia boleh saja berpindah ke madzhab yang lain untuk masalah-masalah yang berbeda.lxxxiv lxxxv Dalilnya adalah ijma' shahabat. Kaum awam di masa shahabat, biasa merujuk satu masalah kepada shahabat satu, dan untuk masalah yang lain merujuk kepada shahabat yang lain. Ini menunjukkan, bahwa orang awam boleh saja mengambil pendapat dari satu madzhab untuk satu masalah, dan mengambil pendapat dari madzhab lain, untuk masalah yang berbeda. Jika Muqallid Menentukan Salah Satu Madzhab Tertentu Apabila seorang muqallid telah menentukan madzhab tertentu, misalnya madzhab Syafi'iy atau Malikiy; dan berkata, "Saya berada di atas madzhab Syafi'iy, dan terikat dengan madzhabnya", dalam masalah ini perlu perincian lebih lanjut. Jika amal yang hendak ia hukumi dengan pendapat madzhab lain, berhubungan dengan amal perbuatan yang telah dihukumi dengan pendapat madzhab yang diikutinya, maka maka dalam kondisi semacam ini ia dilarang mengikuti pendapat madzhab yang lain. Namun jika amal perbuatan yang hendak ia hukumi dengan pendapat madzhab yang lain tersebut tidak berhubungan dengan amal perbuatan yang telah dihukuminya dengan pendapat madzhabnya, maka ia tidak dilarang mengikuti pendapat madzhab yang lainlxxxvi . Oleh karena itu, muqallid semacam ini harus benar-benar mengetahui syarat-syarat yang membolehkan dirinya untuk merujuk
 59. 59. 47 kepada madzhab yang lain. Syaratnya adalah; masalah yang hendak ia hukumi dengan pendapat madzhab lain tersebut tidak berhubungan atau terpisah sama sekali dengan masalah madzhabnya; dan jika ia meninggalkan pendapat madzhabnya; hal itu tidak mengakibatkan kekacauan dalam hukum syariat. Namun jika masalahnya saling berhubungan dan berkaitan dengan pendapat madzhabnya, maka ia dilarang merujuk kepada pendapat madzhab lainlxxxvii . Suatu masalah dianggap berkaitan dengan masalah yang lain, jika masalah tersebut menjadi syarat, atau menjadi rukun kesempurnaan bagi masalah yang lain. Misalnya, sholat, wudlu, dan rukun-rukun sholat. Seorang yang bermadzhab Syafi'iy tidak boleh mengikuti pendapat Abu Hanifah dalam hal batal atau tidaknya wudlu, sementara itu sholatnya tetap mengikuti pendapat Imam Syafi'iy. Ia juga tidak boleh mengikuti pendapat yang membolehkan gerakan lebih tiga kali di dalam sholat; atau pendapat yang mengatakan bahwa membaca surat al-Fatihah bukan termasuk rukun sholat; namun tetap mengerjakan sholat dengan bertaqlid kepada ulama yang melarang gerakan tiga kali dalam sholat, dan berpendapat bahwa membaca al-Fatihah termasuk rukun sholat. Hukum yang boleh ditinggalkannya adalah yang tidak memberikan pengaruh bagi perbuatan-perbuatan yang hendak dihukumi dengan pendapat lain.lxxxviii Kapan Seorang Muqallid Meninggalkan Pendapatnya Jika seorang muqallid mengadopsi suatu hukum, namun ia belum menerapkan hukum tersebut dalam amal perbuatannya, maka ia berhak meninggalkan hukum tersebut dan beramal dengan hukum lain, berdasarkan kaedah-kaedah tarjih yang ditetapkan oleh syariat
 60. 60. 48 Allah swt. Namun, jika mengadopsi suatu hukum, dan langsung menerapkan hukum tersebut dalam perbuatannya, maka hukum tersebut menjadi hukum Allah bagi dirinya, dan ia tidak boleh meninggalkan hukum tersebut dan mengadopsi hukum lain; kecuali jika hukum yang lain itu ia ketahui beserta dalil-dalilnya, sedangkan hukum yang pertama tidak diketahui dalilnya; atau jika ia mengetahui bahwa hukum yang lain tersebut lebih kuat dalilnya dibandingkan hukum pertama berdasarkan kajian dan pengetahuannya. Dalam dua kondisi semacam ini --pertama, mengerti dalil hukum dan kedua, kekuatan dalil-- seorang muqallid wajib meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti pendapat yang lebih kuat dikarenakan kepuasaan dirinya terhadap dalil hukum yang ia ikuti. Namun, jika ia tidak puas atau belum qana'ah (setuju) dengan dalil pendapat yang lain, maka ia tidak diperbolehkan meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti pendapat yang lainlxxxix . Sikap Seorang Muqallid Jika Mujtahid Mengubah Pendapatnya Pada dasarnya, jika seorang mujtahid memfatwakan sebuah hukum kepada seorang muqallid, misalnya sahnya nikah tanpa wali; kemudian mujtahid tersebut mengubah ijtihadnya, maka menurut Imam al-Amidiy, muqallid tadi harus menceraikan isterinya, disebabkan perubahan ijtihad dari sang mufti. Masih menurut Imam al-Amidiy, kasus semacam ini sama dengan ketika seorang muqallid wajib mengubah arah kiblatnya, ketika mufti yang dimintai pendapatnya mengubah fatwanya dikarenakan sebab-sebab tertentu; misalnya karena salah menentukan arah kiblat.89 F xc
 61. 61. 49 Hukum Muqallid Yang Sembrono Seorang Muqallid yang memilih suatu pendapat berdasarkan pertimbangan mana yang paling ringan dan paling mudah bagi dirinya, maka menurut Abu Ishhaq al-Maruziy, muqallid semacam ini dihukumi fasiq. Sedangkan menurut Ibnu Abu Hurairah, muqallid semacam tidak sampai jatuh ke derajat fasiq. Imam Ibnu Hanbal mengatakan, "Seandainya seseorang beramal dengan pendapat penduduk Kufah dalam masalah al-nabidz (khamer), dan beramal dengan pendapat penduduk Madinah dalam masalah al-samaa' (kesaksian), dan beramal dengan pendapat Mekah dalam masalah mut'ah, maka muqallid semacam ini termasuk orang yang fasiq." xci Ibnu 'Abd al-Salam mengatakan; jika seorang muqallid mengikuti pendapat yang jelas-jelas telah masyhur keharamannya secara syar'iy, maka ia berdosa. Namun, jika pendapat yang ia ikuti tersebut tidak masyhur keharamannya, maka ia tidak berdosa.xcii Di dalam Sunan al-Baihaqiy dituturkan dari al-Auza'iy, bahwa siapa saja yang mengambil pendapat dari 'ulama-ulama yang asing (nyleneh), maka ia telah keluar dari Islam.xciii

×