Modul Bacaan 1-7           ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi              e-Xra        (e...
Modul Bacaan 1-7             ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiKata aluan dari pengarang/penyusunAssalaamu’a...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           a    a a a a    a a a a a a a a a a aa...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     bababa aba a baa ababaaba babaa ababaaabaaba baabaa a...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           ca = CaBaba baca.Baba baca-baca.    d...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           da = DaAda dada.Baba ada dada. __________...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           fa = FaDada Fafa.Fafa baca-baca._________...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           ga = GaGafa ada?Gafa ada.________________...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           ha = HaAda haba.Baha ada?Baha ada.    ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           ja = JaJafa baca-baca.Jafa dahaga.Jafa a...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi          ka = KaKaha     ada kaca.Kaha     ad...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           la = LaBala ada jala.Bala jala-jala.Bala...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embibamala macaka damajafahama gamala hamaja hamaka kamala alamakala...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           na naba cana nada fana naga hana naja kana...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           na = NaMana Mama?Mama ada.Mana Hana?Hana...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     pa papa apa paba pacapada pafa paga paha paja dapa fap...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Papa, mana Mama?’’‘’Papa, mana naga?’’‘’Bapa, mana jala?’’‘’Ba...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embijaraka ralama baracaragaha arama bamarafacara paraka rakana ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      sa sasa sama saca safa gasa jasa saga saja pasa r...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Papa, apa masa?’’‘’Papa, apa jasa?’’Sana ada rama-rama.Sara ba...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           ta = Ta‘’Bapa, mana mata naga?’’kata Hat...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     va vava vaba vada vaca gava hava java kava lava vama n...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Sana ada lava rama-rama,’’kata Varama.Vana rasa dahaga.Varama ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           wa = Wa‘’Mala, apa bahawa?’’kata Hawa pa...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     ya yaya baya caya daya yafa gaya haya jaya kaya yala m...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      ya = Ya‘’Nama apa?’’ kata Yaya.‘’Nama saya Maya,’’ka...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     zazaza zaba zaca zadagaza maza Saza Zanazawa yaza Z...
Modul Bacaan 1-7          ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiSazana ada kaca mata.‘’Sazana, Zahara baca sama-sa...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi        nga    nganga ngada banga    ngaca ngara g...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi       sya   Natasya syara masya   syasya Akasya Basy...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           i       ina ima irama       ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     bi Nabi bibi bina bila Sabira labi-labi abi  bisa ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      ci aci cici cina laci caci     cita-cita  ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      di Adi didi Khadija nadi jadi kadi Adiba Adila ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      fiAfi fifi fila Safi Rafi Afifa Safila Mafiza  ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi       gi  gigi lagi gila ragi   sagi bagi  pagi...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     hihihi hiba wahi hina dahiWahida Syahira Zahira  ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      ji aji haji baji jika biji jiwa kaji taji jiji Fij...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi       ki kiki kita kaki kira maki  saki-baki kira-k...
Modul Bacaan 1-7      ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi        li lili lina lima lali tali lidi liga kali A...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      mi mimi mami mina sami  kami mila rami ami Rama...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      ni nila ini kini bani mini Rani Nani Sani Ani Din...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      piapi pipi pili rapi pizasapi pirana pija tapi pi...
Modul Bacaan 1-7      ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      ri lari riba cari gari dari kari mari sari ja...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi       si sisi sisa basi kasi nasi sasi siri sini misi si...
Modul Bacaan 1-7      ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      tititi mati tiri jati tiba tiga irihati Tina Si...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Bila hari jadi Fatima?’’ kataIzati pada Hayati. "Tiga harilagi...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     wi Awi wira jawi wibawa sawi Zawawi Nawawi    ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi            yi           ayi bayi   ...
Modul Bacaan 1-7      ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi             zi Azi        gizi Aziza...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi         nyi     nyanyi bunyi nyiru      ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi        ngi     wangi Bangi ngilu        ...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     uumi uda ura-ura ubi uli uji upacara udara uriutara ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     buibu Abu bubu bunyi Rabu buka buta budi busa bung...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      cu cuka cucu cuba acu curi cuci cuma curiga cuti...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      duduli adu dadu duri budu dukacita duga dutaAdura...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      gu  guna ragu sagu lagu dagu gula gusi guli guni...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      hu  bahu nahu Huda mahu   tahu huma huni   ...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi       ju  baju juga laju Raju   juta judi Juli juri...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      ku aku baku laku saku sikuliku kuli kubu kuku ku...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      lu balu bulu dulu luka lusa lupa lalu palu lulu l...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      mu musa muda tamu muka ramu kamu jamu mula   ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     nunusa nuri banu Sanusi    nu = Nu      pu  ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiSanusi lari sana-sini. Tiba-tibakaki kiri Sanusi luka. ‘’Pakujug...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           ru = RuAruna ada guru baru. Namaguru ba...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           su = SuSuraya suka ciku. Mula-mulaSuraya ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           tu = TuSuzi mahu cari batu. ‘’Di manaba...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           yu = YuAyu suka bahulu. Ayu mahubahulu....
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           zu = ZuAzura ada guli. Zurina jugaada gu...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     be = Be berita belanga berudu beradu bela beku begini ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Ibu mahu beli buku cerita,’’kata ibu pada Suzi. Ibu mahubeli b...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi becece bebece cebece becebe dede bede cede debe decede cedebe ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi       je = Je    jejari jejaka jemu     jelaga jen...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiKera kelasi itu suka ketawa.Kami ketawa kerana kera kelasiitu su...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     memenari menara merasamelulu menyapu menuju  mengapa...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     ne = Ne  negeri negara neraca    neraka menekaPap...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiPerahu itu perahu Haji Abu.Hari-hari Haji Abu kemudiperahunya. ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi rere cere rebe nere reme lere kere reje gere rede repe rere  ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi sese mese rese pese sele kese jese sege dese sece nese bese ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiRafi bagi Zahari tebu. ‘’Adarezeki lagi hari ini,’’ kataZahari. ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embinge – ngeri pengerusi   mengeliru mengenainye – penyeri penyer...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     e = Ee - esa era eja edisi   ela Edabe – beta berice...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embine-ne(nek) ne(kad)pe-pe(rak)re –kereta reka reja  relase-se(ga...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Beta rasa kecewa,’’ kataPutera Dewa Kesuma.ebe ece neme leke e...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      o = Oo - ovari operasi ole-olebo– bola bonekaco– coki...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embilo –lori loji loteri melodimo – sumo mono semogano – kimono nona...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embinyo- nyonyango- pengoto(r)Jojo suka roti. Jojo juga sukatomato. ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiSeroja. ‘’Semoga MaharajaTokoyono leka semasa betaseranginya.’’...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           iaia - iaitubia – biasa biara biayacia – Ho...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimia – Samia mumiania – Rumania peniaga   Dania Saniapia – pia...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHari Selasa Sofia beli halia.Hari Rabu Sofia beli ikantelapia. H...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Apa itu tenaga suria, umi?’’tanya Ziana. ‘’Tenaga suria ituten...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     uabua – buaya buanacua – cuacadua – kedua-duagua – Gua...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embinyua – menyuarangua – penguasa bua mua nua cua sua dua huagua ju...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHari ini Hari Raya Puasa.Roziana dan semua rakan-rakannya begitu...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      iobio- biola biologifio- fionalio- foliorio- senario...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiFiona mahu beli biola. Padahari jadi Fiona, Papa beli bioladari ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi       aiai – Aini Aina Aidabai – serabai Baizuradai – ked...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embirai – serai cerai gerai   tiraisai – Saidi selesai   misai...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi zai cai bai nai mai kai lai hai gai dai sai pai nyai tai rai ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiNaili suka laici. Ibu beli Naililaici. Naili juga suka serabai.P...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           auau - aurabau – baucau – cincaufau – fauna...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embipau – paurau – surau garausau – pisau saunatau – tauhu tauke tau...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Papa, Zaini mau wau,’’ kataZaini pada Papa. Papa bawaZaini ke ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embigerai Haji Bahau juga adalangau. Haji Bahau halaulangau-langau i...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi coi foi goi hoi joi koi loi poi soi toi voi woi yoi zoi   ...
Modul Bacaan 1-7     ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           an anda anti durian antara‘’Anda suka ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      ban  roti ban reban uban  bantu saban bebanToni suk...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Apa itu candi, ibu? tanya Nonipula pada ibu.‘’Apa itu candu, i...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi         fan       fanta fantasia        g...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      han   Tuhan bahan dahan   Johan tahan MohanTuhan...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi       jan   jantina janda hujan   bijan  Ijan jaja...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi       kan    ikan kanda makan    pekan sakan rakan...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi       lan  Alan landa Balan jalan   kailan lantai la...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiMan ada teman. Alan danJohan teman Man. Alan danJohan temankan M...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      pan sopan pandan pandu papan lapan sarapandepan lip...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      ran saran baran jiran joran  karan amaran rantaiBal...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHari ini hujan. Hasan berasabosan. ‘’Hasan rasa bosan,bapa,’’ ka...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiAtan mahu beli santan. Atanbeli santan di Kedai TamanKantan.Di h...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiWan     Sanusi. Van kawan bapaWan     Zaki biru. Bapa Wa...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiYanti ada kawan. Nama kawanYanti, Rohizan dan Zalizan.Yanti mahu...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi         in   inti intan insan IndiaIntan suka jalan-...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi          cin      cincin licin cinta       ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embifin-Arifingin-gincu bagindahin-hindu Farihin SolihinMaharaja Hin...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embilin- lilin jalinmin- jamin Amin mintaAmin meminta ibunyamenyalak...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embirin- rindu ZaharinZaharin rindukan ibubapanyasemasa diperantauan...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embingin-ingin dingin anginnyin-menyintaiNama ibu Arifin Datin Fatin...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiArifin mahu jalan-jalan denganBudin dan Husin. Arifin mintaizin ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     unbun – sabun rabuncun – racundun – adun tamadungun – ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embinun – kanun lanun tenunpun – pun Jepunrun – turun gurun karun  ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHari ini Jun Tahun Satu.Atun dan Harun juga TahunSatu. Jun suka ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embidurian di dusun. Ibu beridurian dan sukun pada jiran-jiran.Jun m...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiJepun,’’ kata Bapa pada Harun.‘‘Ibu, ibu mahu apa? tanyaHarun. ‘...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embike Kedai Kaca Mata Hun Yun.Pada hari ini, Harun bangunpagi-pagi ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     enen – endau enta(h)ben – benda benci bendi    rebe...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimen – mentega menteri   komen simennen – menentukanpen – penj...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiPada suatu hari Ben lupa bawalencana. Ben pun menelefo(n)ibunya....
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      onon – onde-ondebon – bonda bonsaicon – conto(h) cont...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embipon – pondan taliponron – ronda Haronson – Harison sondolanton –...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHari ini ada kenduri di TamanKencana. Ibu Zaiton danSa’don mahu ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimenekan hon memarahipemandu Honda hijau itu.Kemudian kemarahan i...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     angang – angsa angsana   angkara angkasabang- abang...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embijang- panjang kijang   Kajang jangkakang- belakang cekanglang...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi   jerang rangkasang- sangka pasang   pisang usangtang- pe...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiAbang Atan bela angsa. Angsaabang Atan garang-garang.Abang Atan ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embikayu panjang. Musang itu larilintang-pukang.Di belakang rumah ab...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiarang di belakang. Abang Atansuka main nyalaan api arang.Bapa la...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      bingbing- bingka tebing    bingkaicing- cacing dac...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiling- baling jeling paling   saling kelilingming-minggu tamin...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi   penting betingwing- nama orang cinaying- Nanyingnying- men...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embipun baring. Tiba-tiba”Ring…ring…,” bunyi telefon.Wing Ying menca...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi     ungung - unggunbung- tabung sabungcung- muncung pancung...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimung- mungkinnung- gunung renung   tenungpung- tepung kepung ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embinyung- menyungkilngung- bengungManan tinggal di KampungDuyung. K...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiManan akan ke Gunung Ledangbersama-sama rakan-rakan sekampung de...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimeng- menggalineng- menengkingpeng- penggunareng – renggang gore...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiBenggali itu jiran saya.Benggali itu suka makanlengkung. Petang ...
Modul Bacaan 1-7      ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiAda juga kangkung di kebunnyaitu. Pada suatu hari, kaki Ha...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimong- Monggolia omongpong- ping pongrong- serong sorong isirong ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiOng Beng Li suka acara pingpong. Ong Beng Li suka acarasukan pin...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiPada hari minggu yang lalu,Seng Leng ke zoo. Di zoo, adaberuang,...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi        alal – almari alpa soalbal – tebal kebalcal – pec...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiral – aralsal – menyesal asal   sesal fasal Salwatal – gatal ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embidan Zainal mencuri basikalJamal. Basikal Jamal mahalsekali. Apab...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embibendi,’’ kata bapa Salwa. ‘‘Ibupula mahu makan dalca,’’ kataibu ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embilil – Jalil dalil Khalilmil- Kamil Jamil hamilnil – Anilpil – ke...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiIbu meminta Jamil baca bukutetapi Jamil degil. Jamil mahujuga me...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi         bulbul   – kabul Abulcul   – munculdul  ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiIbu ke kedai bawa bakul. Ibuberasa dahaga lalu ibu pun belicendu...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embigol – gol!hol - bohol alkoholjol - kojol Kajol Tajollol - tololt...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi        belbel- bebel kebel lebeldel- deltafel- feldahel-...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiKamal mahu ke Felda UluKinta. Kamal mahu ke sanamenaiki keretapi...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiial – kial sialual – bual jualiol - biolail – kailaul – gaulngai...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           amam - Amranbam- lebam bambucam- macam keca...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimam-demam mampunam- tanam senam   benam enampam- pampasan apam...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHaji Zamri ada kebun di UluYam. Di kebun Haji Zamri adarambutan,...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           bimbim- bimbangcim- cimpanzihim- Rahim himp...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiyim- Ayimzim- Azimnyim- menyimpanngim- pengimpalAzim tiada ibu d...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           bumbum- bumbuhum- humbanjum- jumpakum- kump...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiUmmi Kalsum ada pohonrambutan. Hari-hari UmmiKalsum rajin menyir...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi       bombom - bomba bom !com - Combidom - mengadu-dombaj...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiBaharom suka menonton katun“Tom  dan Jeri”. Bapa Baharombelikan...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embidulu, nanti kami baca buku ! ’’janji Kalsom dan Yommi kepadaibu ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi   menemba(k)pem- pembebasan(semua imbuhan pem….)rem- Rembause...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embidan bapanya sampai di Rembaupada malam hari. BapaBaharom ada keb...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiTembikai itu dijual di pekanRembau. Apabila kesemuatembikai diju...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHarimau suka mengaum.Di kolam itu ada bungakiambang.Adik mencium...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi      asas – asrama Asma Asri   Asli alias Asrinabas- k...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimas- kemas Mastura   mastika cemas   emas ramas lemasnas- ne...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHari ini Yasmin ke TaskaAsnita. Yasmin suka ke TaskaAsnita. Di T...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiPada suatu hari, ada lipas didalam almari Hasrina. Kata ibukepad...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embilantas ibunya memujikecekapannya mengemas.Hasrina suka hati.Bapa...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiSesampai di kebun, merekamembuka bekalan yangdibekalkan ibu. Ibu...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi         bisbis- habis Labis kobiscis- mancis cis!dis- ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiris- keris baris Haris laris   garissis- sistemtis- betisvis- ...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiSelepas itu, ibu beri Aniskismis. Kismis itu manis. Anisberi B...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimus- kamus Mustafa mustikanus- Yunus hunuspus- hapus pupus pusta...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi“Yunus, kamu harus berus gigihari-hari,” pesan ibu kepadaYunus. ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiNabi Yunus (a.s) diutus Allah(swt) menyampaikan seruanagama Isla...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiuntuk dicampakkan ke dalamlaut. Setelah Nabi Yunusdicampakkan ke...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi           osos - Osmanhos- Hosnipos- posmenros- Rosna...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiOsman ingin menjadi seorangbos pada suatu hari nanti.“Saya mesti...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiias – menghias kias biasuas – tuas puas ruas buasius - membiusai...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi        ahah - ahli Ahliya Ah Sengbah- Sabah abah labah-l...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi  mahkamah Rahimahnah- panah nanah kerenahpah- nipah sampah pa...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi“Angah, kunyah makanan itulama-lama,” pesan ayah kepadaAngah. “Y...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiih!bih - lebih tasbihcih!dih - didih sedih pedih dadihgih - gigi...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embibuh – bubuh labuh Subuh lebuhcuh – bancuh acuhduh – aduh! gaduh ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiohboh – cili bohcoh – kecohdoh – jodoh hodohjoh – gelojohkoh – s...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embijeh- menjejehleh – oleh toleh bolehmeh – remeh-temehneh – anehpe...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiIbu Salih menjual kuih-muih.Hari ini kuih yang dijual adalebih. ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiak - aktabak - sebak bakticak - cicakdak - badak tidak landakhak...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi    katak letakwak - awak lawakyak - koyak ayaknyak - banyak ...
Modul Bacaan 1-7      ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embipik -       tempikrik -       tarik seriksik...
Modul Bacaan 1-7    ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embinuk -     tenukpuk -     tepuk lepukruk -     b...
Modul Bacaan 1-7      ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embirek - korek cereksek - Seksyen gesekok     -     ...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embitok - Atok Tok Wanngok - tengok jengokiak – siak riak ketiak bia...
Modul Bacaan 1-7   ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiTomok. “Tidak mengapa…dik.Nanti Atok ketuk kepala abangTomok,” k...
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Emodul

938 views
725 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
938
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Emodul

 1. 1. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi e-Xra (eclectic – Express reading approach) MODUL BACAAN 1- 7 Rohayati Haroun Mohamed Amin Embi Cetakan Pertama 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulangan mana-mana bahagian, ilustrasi dan kandungan modul ini dalam apa juga bentuk dandengan cara apa jua, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain tanpa izin pemilik hak cipta terlebih dahulu.ISBN 983-2446-47-3 1
 2. 2. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiKata aluan dari pengarang/penyusunAssalaamu’alaikum wr.wbSyukur alhamdulillah, dengan rahmat Allah swt dan dengan izinNya kami telah dapatmenyiap dan menyusun kaedah e-Xra setelah sekian lama berhasrat untukmenulisnya. Kaedah e-Xra ini dihasilkan dengan tujuan untuk membantu danmemudahkan ibu bapa dan guru mengajar anak-anak kecil kita supaya dapat membacadengan cepat lagi ekspres. Mudah-mudahan Allah swt meredhai usaha yang kerdil ini.Setelah tamat pengajian di luar negara, saya (Pn. Rohayati Haroun) telah bernekaduntuk menjadi surirumah sepenuh masa demi mendidik anak-anak kami ketika itu.Niat dan iltizam yang sedemikian telah yang mendorong saya untuk mengajar merekatanpa bantuan dari sesiapa. Ketika anak sulung kami mencapai usia tiga setengahtahun (pada awal tahun 1989), semangat membara telah memaksa saya mengajaranak kami membaca Al-Quran menggunakan kaedah tersendiri. Saya memulakandengan mengajarnya membaca muqaddam beserta keinginan yang besar untukmelihatnya menguasai pembacaan Al-Quran pada usia yang masih muda.Alhamdulillah akhirnya hasrat tersebut tercapai kerana anak sulung kami dapatmembaca dengan lancar dan mengkhatam bacaan Al-Qur’an ketika berusia limatahun. Pada tahun berikutnya (pada awal tahun 1991), takdir telah menghantar kamisekeluarga ke England kerana suami saya (Dr. Mohamed Amin Embi) melanjutkanpelajarannya ke peringkat sarjana dan doktor falsafah. Kami tidak menghantar anakkami ke sekolah ketika itu meskipun dia boleh memasuki “pre-school” kerana bimbangdia tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan suasana yang sungguh berbeza diEngland berbanding dengan suasana di Malaysia. Ketika itu kami bercadangmenghantarnya ke sekolah ketika dia genap berusia enam tahun. Oleh kerana sayaberasa sungguh bimbang kerana anak kami belum mengenal huruf dan untukmenyediakannya ke sekolah saya mulai mengajarnya membaca mengikut kaedahtersendiri yang akhirnya membuahkan idea menulis kaedah e-Xra ini. Alhamdulillahsetelah mencuba kaedah ini saya dapati anak kami boleh membaca teks bahasaMelayu dan Inggeris dengan mudah dan cepat. Selepas itu saya mencuba teknik initerhadap anak-anak kami yang lain dan nyata sekali, kaedah e-Xra telah berjayamencapai matlamat nya iaitu supaya anak-anak kami dapat membaca dengan mudah,cepat lagi ekspres. Anak anda juga Insyallah akan dapat membaca dengan cepat lagiekspres dengan kaedah e-Xra ini. Selamat mencuba!Rohayati HarounDr. Mohamed Amin EmbiBandar Baru BangiSeptember 2002ISBN 983-2446-47-3 2
 3. 3. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi a a a a a a a a a a a a a a a aaa a aa a aa a aa aaa a aaa a aaa a a = A___________________ISBN 983-2446-47-3 3
 4. 4. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bababa aba a baa ababaaba babaa ababaaabaaba baabaa ababaa ba = BaAbaBaba ca caca caa caba acabacaa acaca bacacaabaca caaba abacaaacaba babaca cacababacaba cabaca bacacaISBN 983-2446-47-3 4
 5. 5. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ca = CaBaba baca.Baba baca-baca. da dada ada daba daca daa bada cada adabaabada badada dabacaacada badaba dabadadabaca cadaca dababadaba daba bada dadacadaba dabada dabababadada babada dadabaISBN 983-2446-47-3 5
 6. 6. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi da = DaAda dada.Baba ada dada. _______________________ fa fafa afa faba faca fada bafa cafa dafa afaba bacafa badafa bafaca facaba fabada dafaba facafa fadafa cafaba cafaca bafadaISBN 983-2446-47-3 6
 7. 7. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi fa = FaDada Fafa.Fafa baca-baca.___________________ gagaga daga faga badacaga gaca aga gagagaca gaba gada gafabadaga gabada agaba gadaba gafa gadafagabada fagaba bafagacabaga gacaba bagacaISBN 983-2446-47-3 7
 8. 8. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ga = GaGafa ada?Gafa ada.___________________ hahaha haba haca adahafa haga baha caha faha gaha aha haahacaba cabaha cahabahacada dacaha cahadahadafa fahada dafahahafada hafaga hagafaISBN 983-2446-47-3 8
 9. 9. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ha = HaAda haba.Baha ada?Baha ada. ja jaja jaba jaca jada jafa jaga jaha jaa baja caja daja fajajabafa jabaga jabacajadaca jadafa jafagadajaga cajafa badajaISBN 983-2446-47-3 9
 10. 10. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ja = JaJafa baca-baca.Jafa dahaga.Jafa ada baja.__________________ kakaka kaba kaca kada kaga kafa kaha kaja daka baka gaka jakakabaca kacada kadafafakaga kagaha cadakabafaka fakaha bakafaISBN 983-2446-47-3 10
 11. 11. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ka = KaKaha ada kaca.Kaha ada baja.Kaha dahaga.Kaha baca-baca.___________________ la lala ala laba laca lada lafa laga laha laka bala cala dalalagaja lahaka lajalabalaca calada dalafagalaha dalaga bakalacafala dahala fagalaISBN 983-2446-47-3 11
 12. 12. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi la = LaBala ada jala.Bala jala-jala.Bala baca-baca.Bala dahaga.Lala ada jala.Lala jala-jala.Lala ada baja.________________________ mamama lama maba macamada mafa maga mahamaja maka mala bamacama dama gama ahamaISBN 983-2446-47-3 12
 13. 13. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embibamala macaka damajafahama gamala hamaja hamaka kamala alamakalama gadama labamafagama lacama magaja___________________ ma = MaMama jaga Kama.Mama ada lada.Mama ada kaca.Kaca Mama lama.Kama baca lama-lama.ISBN 983-2446-47-3 13
 14. 14. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi na naba cana nada fana naga hana naja kana fana mana nama bana cana dana fana gana bacana nadafa gahana janaka nalama ganala manada kanala nadaba nadaba fanama magana hanaja kalana nadamaISBN 983-2446-47-3 14
 15. 15. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi na = NaMana Mama?Mama ada.Mana Hana?Hana ada.Hana baca-baca.Hana dahaga.Ada naga?Naga ada.Ada baja?Nana ada baja.Nana dahaga.ISBN 983-2446-47-3 15
 16. 16. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi pa papa apa paba pacapada pafa paga paha paja dapa fapa hapapamana bapaca padafapafaca bapaka dahapa gafapa kapada lapaga___________________ pa = Pa“Papa, ada kaca!”kata Jana pada Papa.“Mana kaca?” kata Papa.‘’Kaca ada pada Mama,’’kata Jana pada Papa.ISBN 983-2446-47-3 16
 17. 17. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Papa, mana Mama?’’‘’Papa, mana naga?’’‘’Bapa, mana jala?’’‘’Bapa, apa pahala?’’Apa nama bapa?Nama bapa Gafa.Bapa baca-baca.___________________ rarara ara raba rakaraca rama rala rapadara fara gara haraISBN 983-2446-47-3 17
 18. 18. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embijaraka ralama baracaragaha arama bamarafacara paraka rakana ra = Ra‘’Papa, apa bara?’’‘’Papa, mana Fara?’’Fara ada rama-rama.Fara ada raga.Fara ada lada.Fara baca-baca.Gara-gara Fara.ISBN 983-2446-47-3 18
 19. 19. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi sa sasa sama saca safa gasa jasa saga saja pasa rasa dasa lasa sabara casapa danasa gasala hakasa sanaba sakara hajasa masala sa = Sa‘‘Mana saga, Sara?’’‘’Sana ada saga,’’ kata Sara.‘’Sara, mana raga?’’‘’Sana ada raga,’’ kata Sara.‘‘Apa rasa Mama?’’ kata Sara.ISBN 983-2446-47-3 19
 20. 20. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Papa, apa masa?’’‘’Papa, apa jasa?’’Sana ada rama-rama.Sara baca-baca.___________________ ta tata tada taca tafa bata hata kata lata taha nata tasa rataPamata batada tanaratalaga kalata kataharatama tanasa kamataISBN 983-2446-47-3 20
 21. 21. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ta = Ta‘’Bapa, mana mata naga?’’kata Hata.‘’Papa, ada masa?’’kata Taha.‘’Ada,’’ kata Papa pada Taha.‘’Hata, mana kaca mata?’’Kaca mata ada pada Taha.Taha ada kaca mata.Kaca mata Taha lama.Taha baca-baca.ISBN 983-2446-47-3 21
 22. 22. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi va vava vaba vada vaca gava hava java kava lava vama nava vapa vadafa gavaha jakava vanara savana manava navapa gatava havaba va = Va‘’Mama, apa lava?’’ kata Vana.‘’Papa, apa Savana?’’ kataVarama pada Papa.‘’Varama, mana lava rama-rama?’’ISBN 983-2446-47-3 22
 23. 23. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Sana ada lava rama-rama,’’kata Varama.Vana rasa dahaga.Varama baca-baca.__________________ wa wawa waba waca wada wafa gawa awa kawalawa wama nawa waparawa sawa tawa wavabawa cawa waga wajawahada fawaga hawajakalawa mawana parawaISBN 983-2446-47-3 23
 24. 24. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi wa = Wa‘’Mala, apa bahawa?’’kata Hawa pada Mala.‘’Hawa, bawa raga,’’ kataMama pada Hawa.‘’Hawa, bawa saga,’’ kata Hanapada Hawa.‘’Hawa, bawa kaca mata,’’kata Naha pada Hawa.‘’Hawa lawa,’’ kata Fara.‘’Fara sama-sama lawa,’’kata Mama pada Fara.ISBN 983-2446-47-3 24
 25. 25. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ya yaya baya caya daya yafa gaya haya jaya kaya yala maya yana paya raya saya taya vaya yawa yaba yada dayaba cahaya yamaha yafaca gadaya hayata yadaja kayaga halaya najaya kalaya yapama sayara vataya yawabaISBN 983-2446-47-3 25
 26. 26. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ya = Ya‘’Nama apa?’’ kata Yaya.‘’Nama saya Maya,’’kata Maya pada Yaya.‘’Yaya ada daya bawa raga,’’kata Maya pada saya.‘’Maya kaya–raya,’’ kata Yayapada Rahaya.‘’Maya ada gaya,’’ kataRahaya pada Yaya.‘’Maya, sana ada paya,’’kata Yaya pada Maya.‘’Yaya, sana ada cahaya,’’kata Maya pada Yaya.‘’Yaya ada daya baca,’’ kataMama pada Papa.ISBN 983-2446-47-3 26
 27. 27. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi zazaza zaba zaca zadagaza maza Saza Zanazawa yaza Zafa Zara zanara wataza lazanasazafa wazaya saraza za = Za‘’Nama saya Zana,’’kata Zana pada Zahara.‘’Nama saya Zahara,’’kata Zahara pada Zana.Zahara lawa.Zahara bawa raga.ISBN 983-2446-47-3 27
 28. 28. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiSazana ada kaca mata.‘’Sazana, Zahara baca sama-sama.’’________________________________________________________________________ nya nya nyala nyawa tanya nyata hanya sanya nyaga canya nyaja nyama nyapa nyara nya = NyaNyawanya bahaya.Nyala ada haba.‘’Apa nyawa?’’ tanya Ana.ISBN 983-2446-47-3 28
 29. 29. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi nga nganga ngada banga ngaca ngara gada hanga danga langa nga = Nga‘’Papa, nganga naga ada habaka?’’“Ya, nganga naga ada haba,”tanya Ana.Papa nganga-nganga.ISBN 983-2446-47-3 29
 30. 30. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi sya Natasya syara masya syasya Akasya Basya syasya basya rasya syana syaza akasya hasya tasya dasya sya = Sya“Namanya apa?” tanya Basya.“Namanya Syasya,” kataAkasya pada Basya.ISBN 983-2446-47-3 30
 31. 31. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi i ina ima irama ita iza ila ida i = I‘’Nama saya Ita,’’‘’Nama papa saya Isa,’’‘’Nama mama saya Ina,’’ kataIta pada Ida.‘’Mana Ima?’’ tanya Ida padaIta.‘’Sana ada Ima,’’ kata Ita padaIda.ISBN 983-2446-47-3 31
 32. 32. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bi Nabi bibi bina bila Sabira labi-labi abi bisa babi Sabiha bi = BiBibi ada labi-labi.‘’Sabiha, mana labi-labi Bibi?’’tanya Bibi.‘’Sana ada labi-labi Bibi,’’kata Sabiha pada Bibi. bibi bi i bibi ibi bi bi ibi bibi ibi ibi ibi bi bi ibi bibi bi ibiISBN 983-2446-47-3 32
 33. 33. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ci aci cici cina laci caci cita-cita ci = Ci‘’Aci, mana laci?’’ tanya Cici.‘’Aci, apa caci?’’ tanya Cici.‘’Aci, mana Cina?’’ tanya Cici.‘’Apa cita-cita Sabira?’’ tanyaCici pada Sabira. ici bici cici aci cica cibi cici ici caci laci cibi ici cici ici ici cibi cikaci cidaci cikaca cicabi iciraISBN 983-2446-47-3 33
 34. 34. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi di Adi didi Khadija nadi jadi kadi Adiba Adila di = Di‘’Apa nama?’’ tanya Didi.‘’Hadi,’’ kata Hadi pada Didi.‘’Di mana kadi?’’ tanya Adiba.‘’Kadi ada di sana,’’ kata Hadipada Adiba. didi bidi idi cidi dibi dici didi dadi kadi jadi nadi didibi ididiISBN 983-2446-47-3 34
 35. 35. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi fiAfi fifi fila Safi Rafi Afifa Safila Mafiza fi = Fi‘’Nama saya Afifa,’’ kata Afifapada Fifi.‘’Nama saya Fiza,’’ kata Fizapada Fifi.‘’Nama saya Syafi,’’ kata Syafipada Fifi. fifi fidi ifi fici bifi fifa fifi rafi syafi safi difi fija ififiISBN 983-2446-47-3 35
 36. 36. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi gi gigi lagi gila ragi sagi bagi pagi gi = Gi‘’Rafi, apa ragi?’’ tanya Fifipada Rafi.Ragi ada di laci.Rafi bagi Fifi ragi.gigi figi gidi cigi bigi igi giga gisagi bagi hagi pagi lagi gila ragi igi gibi gici digi gifi dagi imagigina gica nagi gita wagi giza igigigi yagi hagi lagi gagi bagi bigiISBN 983-2446-47-3 36
 37. 37. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi hihihi hiba wahi hina dahiWahida Syahira Zahira hi = Hi‘’Zahira, di mana Syahida ?’’tanya Syahira pada Zahira.‘’Syahida ada di sana,’’ kataZahira pada Syahira.Wahida rasa hiba.Wahida rasa hina. hihi hici bihi ihi hidi gihi hibi fihi ihi hihici hahihi hibi hifiISBN 983-2446-47-3 37
 38. 38. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ji aji haji baji jika biji jiwa kaji taji jiji Fiji ji = Ji‘’Nama bapa saya Haji Rafi,’’kata Najiha.‘’Haji Rafi jadi kadi,’’ kata HajiHadi pada Haji Wafi.‘’Bila Haji Rafi jadi kadi ?’’tanya Haji Wafi. jiji jifi fiji jidi jigi biji jici iji liji aji diji jibi ciji giji hiji jihiISBN 983-2446-47-3 38
 39. 39. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ki kiki kita kaki kira maki saki-baki kira-kira laki-laki Zaki Syakira ki = KiZaki laki-laki.‘’Zaki ada biji saga,’’ kataSyakira. Zaki kira biji saga.Syakira kira saki-baki bijisaga. Zaki kira sama-sama.kiki kihi jiki kiki fiki kifi kibi kiiki biki diki kici kidi giki kiki ikiISBN 983-2446-47-3 39
 40. 40. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi li lili lina lima lali tali lidi liga kali Ali bali gali cili Sazali Salina kalima = LiliAli ada lima tali. Ali bagi Lilitali. Ali bagi Sazali tali. Alibagi Salina tali. Ali, Lili,Sazali, Salina sama-sama adatali. ‘’Kita ada tali,’’ kata Ali,Lili, Sazali, Salina sama-sama. lili lidi bili cili bili fili ligi ili ili jili lihi kili liki libi gili lihi ililiISBN 983-2446-47-3 40
 41. 41. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi mi mimi mami mina sami kami mila rami ami Ramasami Kamila Amira mi = Mi‘’Di mana Kamila?’’ kata Mimi.‘’Kamila ada di sana,’’ kataRamasami pada Mimi.‘’Kami kira lidi,’’ kata Amira,Hamidi, Kamila, Kimi, Mimi. mimi midi cimi bimi imi gimi mifi himi jimi miki mili imimiISBN 983-2446-47-3 41
 42. 42. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ni nila ini kini bani mini Rani Nani Sani Ani Dini ni = Ni‘’Di mana Rani?’’ kata Nanipada Nina. ‘’Ini Rani,’’ kataNina pada Nani.‘’Apa nila Ani?’’ kata Nisa padaAni. ‘’Ini nila,’’ kata Ani padaNisa. Ani bagi Nisa nila.nini nibi fini dini cini ini gini jininihi kini nili mini bini inini nihinibani sani lani nika anida hanisaISBN 983-2446-47-3 42
 43. 43. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi piapi pipi pili rapi pizasapi pirana pija tapi pita pi = PiHanapi nyala api. Nyala apiada lagi. ‘’Di mana ada api?’’kata Pija. ‘’Di sana ada api,’’kata Hanisa.‘’Di mana ada pirana?’’ kataHamidi pada Hanapi. ‘’Di Fijiada pirana,’’ kata Hanapi.pipi mipi pimi hipi pigi pisa ipipipihi bipi lipi pidi jipi piki pini piISBN 983-2446-47-3 43
 44. 44. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ri lari riba cari gari dari kari mari sari jari tari Zarina Marina biri-biri = Ri riPagi-pagi lagi Rina cari Rita.‘’Mari kita cari Rita sama-sama,’’ kata Rina pada Marina.’’Dari pagi tadi lagi kami cariRita,’’ kata Rina pada Sarima.‘’Dari pagi tadi Rita ada disana,’’ kata Sarima. ’’Mari cariRita di sana!’’ kata Sarima.ISBN 983-2446-47-3 44
 45. 45. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi si sisi sisa basi kasi nasi sasi siri sini misi sila isi irigasi si = Si‘’Mari sini, Fariza, saya adabawa nasi kari,’’ kata Asila.‘’Mari sini, kita rasa sama-sama,’’ Asila bagi Fariza rasanasi kari. Fariza rasa nasi kariAsila. ‘’Tapi nasi kari ini basi,’’kata Fariza pada Asila.sisi risi kisi siri sili pisi isi sicihisi simi nisi sifi pisi sipi gisi siISBN 983-2446-47-3 45
 46. 46. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi tititi mati tiri jati tiba tiga irihati Tina Siti Fatima Hayati Izati ti = Ti‘’Tini, mana titi?’’ tanya Yati.‘’Mari sini Yati,’’ kata Tinipada Yati. ‘’Di sini ada titi,’’kata Tini lagi pada Yati. ‘’Titiini titi jati,’’ kata Tini. ‘’Di titijati ini ada tiga labi-labimati,’’ kata Tini lagi pada Yati.ISBN 983-2446-47-3 46
 47. 47. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Bila hari jadi Fatima?’’ kataIzati pada Hayati. "Tiga harilagi hari jadi Fatima,’’ kataHayati pada Izati. Pada harijadi Fatima, Izati tiba pagi-pagi lagi. titi tibi hiti riti tiki iti jiti ticitidi giti tifi kiti tili miti tipi itiniti tisi titi tiba tahiti pati katijiri riti riri biri siri riti rigi riciri hiri biri diri miri kiri tiri ririba siri kari sari mari riri ridiISBN 983-2446-47-3 47
 48. 48. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi wi Awi wira jawi wibawa sawi Zawawi Nawawi wi = Wi‘’Nama saya Awi,’’ kata Awi.‘’Nama saya Nawawi,’’ kataNawawi. ‘’Apa Awi baca?’’tanyaNawawi. ‘’Awi baca jawi,’’ kataAwi pada Nawawi. ‘’ApaNawawi baca?’’ tanya Awi.‘’Nawawi baca jawi,’’ kataNawawi.ISBN 983-2446-47-3 48
 49. 49. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi yi ayi bayi yi = YiAyi ada bayi. Ayi riba bayi.Nama bayi Ayi, Tina. Bayi Ayiada tiga gigi sahaja. wiyi yiwi witi tiyi riwi yiri wihi hiyi giyi kiwi yigi wiki diyi liyi yili yiyi diwi bayi sawi rawi ayiISBN 983-2446-47-3 49
 50. 50. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi zi Azi gizi Aziza Razi zi = ZiNama bayi ini Razi. Bayi inilaki-laki. Azi jaga bayi ini.Azizi riba bayi ini.zizi yizi lizi wizi ziwi ziyi siyi zi tiyi mizi rizi jizi sizi hizi kizi dizi zila zifi sazi zini bizi riziISBN 983-2446-47-3 50
 51. 51. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi nyi nyanyi bunyi nyiru nyi = NyiPagi-pagi Azizi nyanyi-nyanyi.Azizi nyanyi sama-samaFatimi.ISBN 983-2446-47-3 51
 52. 52. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ngi wangi Bangi ngilu ngi = NgiFatimi dari Bangi. Hari iniFatimi wangi. nyi ngi ngi ngi nyi ngi nyi nyi ngi nyi ngi nyi nyi ngi nyi ngi ngi nyi ngi nyi ngi nyi ngi nyiISBN 983-2446-47-3 52
 53. 53. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi uumi uda ura-ura ubi uli uji upacara udara uriutara ulama upaya usaha u = UUmi hadiri upacara uji diri.Umi usaha di upacara uji diri.Umi ada upaya uli ubi. Umi uliubi dari pagi tadi lagi.uzi ubi usi uki udi uhi uji uci ufiumi uni upi uri ugi uli uti uwi uuISBN 983-2446-47-3 53
 54. 54. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi buibu Abu bubu bunyi Rabu buka buta budi busa bunga bumi buli-buli bu = BuHari ini hari Rabu. Lima harilagi hari jadi Abu. Bila harijadiAbu tiba, ibu bagi Abu bumimini.ubu bu u ubu bubu bu u u bu uu ubu ububu bu u bu ububu ubuISBN 983-2446-47-3 54
 55. 55. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi cu cuka cucu cuba acu curi cuci cuma curiga cuti cu = CuAbu cucu Haji Ali. Haji Alibuta. Haji Ali rasa curiga.Hari ini Abu cuti. Hari ini harijadi Haji Ali. ‘’Cuba rasa apaini,’’ kata Abu. Abu cuma bagiHaji Ali kaca mata. Haji Alicuba kaca mata Abu bagi.cucu bucu ucu cubu cu ubucu cubucu cucubu bubucu ucucu cucuISBN 983-2446-47-3 55
 56. 56. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi duduli adu dadu duri budu dukacita duga dutaAdura hidu duti duda du = DuAdura cuba rasa budu. ‘’Buduini rasa basi,’’ kata Adura padaAduka. Aduka cuba rasa budu.‘’Budu ini rasa basi,’’ kataAduka pada Adura. dudu budu cudu udu dudubu du cududu ududu dubu ducu ududuISBN 983-2446-47-3 56
 57. 57. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi gu guna ragu sagu lagu dagu gula gusi guli guni gu = GuIbu ada lima gula-gula. Ibubagi Abu gula-gula. Abu bagigula-gula pada Adura. Adurarasa ragu-ragu pada Abu bilaAbu bagi padanya gula-gula. gugu gubu ugu cugu gudu guguugugu gudugu budugu gucugu gu lagu gula sagu guli gusi daguISBN 983-2446-47-3 57
 58. 58. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi hu bahu nahu Huda mahu tahu huma huni hu = Hu“Huda, mana bahu kiri Huda?’’kata ibu pada Huda. ‘’Ini bahukiri Huda,’’kata Huda pada ibu.‘’Ibu, apa nahu?’’ kata Huda.‘’Huda mahu tahu apa nahu,’’kata Huda pada ibu lagi. huhu uhu buhu duhu guhu cuhu huhu guhu hudu buhu uhu duhuISBN 983-2446-47-3 58
 59. 59. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ju baju juga laju Raju juta judi Juli juri ju = JuRaju mahu lari-lari di tadika.Juli juga mahu lari-lari ditadika. Juli mahu lari laju-lajudari Raju. Juli lari lagi lajudaripada Raju.juju buju jucu duju fuju juguju jujuhu juhuju jubu cuju juduju baju laju juga jujuba juhi kijujubi jugi ujudi giju siju juri tijuISBN 983-2446-47-3 59
 60. 60. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ku aku baku laku saku sikuliku kuli kubu kuku kuda paku ciku kura-kura ku = KuKumari ada buku. Kumari sukabaca buku. Kumari ada limabuku. Kumari juga ada bukuBahasa Cina. Kumari juga adabuku ‘’Sakura’’ dari Fujiyama.Kumari bawa buku sana-sini. kuku kubu juku kuhu guku dukuISBN 983-2446-47-3 60
 61. 61. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi lu balu bulu dulu luka lusa lupa lalu palu lulu lucu malu talu pilu bahulu lu = LuLulu lupa bawa buku Kumari.Lulu rasa malu. ‘’Aku lupa bawabuku,’’ kata Lulu pada Kumari.‘’Bawa buku aku lusa ya!,’’ kataKumari pada Lulu. ‘’Ya, akubawa lusa,’’ kata Lulu lagi.lulu dulu lucu bulu lugu hulu juluISBN 983-2446-47-3 61
 62. 62. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi mu musa muda tamu muka ramu kamu jamu mula mu = MuLusa hari Rabu. Lusa hari jadiMusa. ‘’Musa, kamu mahu apapada hari jadi kamu?’’ kata ibupada Musa. ‘’Musa mahu buku,ibu,’’ kata Musa. Ibu bagiMusa buku pada hari jadinya. mumu mulu kumu umu mubu cumu mudu fumu mugu humuISBN 983-2446-47-3 62
 63. 63. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi nunusa nuri banu Sanusi nu = Nu pu sapu pula kupu-kupu pura-pura pusara puri purata puji puja punya pu = Pu‘’Sanusi, mari sini,’’ kata Nuripada Sanusi. ‘’Di sini ada kupu-kupu,’’ kata Nuri pada Sanusi.ISBN 983-2446-47-3 63
 64. 64. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiSanusi lari sana-sini. Tiba-tibakaki kiri Sanusi luka. ‘’Pakujuga ada di sini,’’ kata Sanusi.Ibu ubati luka kaki kiri Sanusi. pupu nunu punu nupu upu puku hunu puhu nucu unu dunu puju nupu kupu upu nuhu mupu lunu ru rusa baru garu biru tiru guru buru huru-hara haru paru-paru baharuISBN 983-2446-47-3 64
 65. 65. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ru = RuAruna ada guru baru. Namaguru baru Aruna, Rusita. GuruRusita guru baru. Guru Rusitaada baju baru. Baju baru guruRusita biru. Aruna juga adabaju biru tapi baju biru Arunalama. su sunyi Suzana Suhanasusu busu sudu suhu sudisuku suci pasu suka suriISBN 983-2446-47-3 65
 66. 66. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi su = SuSuraya suka ciku. Mula-mulaSuraya ada lima biji ciku.Suraya bagi tiga biji ciku padaSuhana. Suhana ada tiga bijiciku. Suhana suka hati. susu busu jusu suku susu sudu fusu gusu suhu husu suju rusu tu tubi satu batu kutu ratu tuju tuba catu jitu situ tuti tugu tuliISBN 983-2446-47-3 66
 67. 67. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi tu = TuSuzi mahu cari batu. ‘’Di manabatu itu, Tuti?’’ tanya Suzipada Tuti. ‘’Batu itu ada disitu’’ kata Tuti pada Suzi.‘’Mari kita cari batu di situ,’’kata Suzi pada Tuti. tutu rutu putu tusu tudu futu tugu hutu jutu kutu tulu utuju yu ayu bayu sayu layu kayu rayu yunisa kuyuISBN 983-2446-47-3 67
 68. 68. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi yu = YuAyu suka bahulu. Ayu mahubahulu. ’’Yunisa, di mana bahulutadi?’’ kata Ayu pada Yunisa.‘’Bahulu ada di situ,’’ kataYunisa pada Ayu. Yunisa bagiAyu bahulu.yuyu ruyu tuyu puyu uyunu yulusuyu duyu guyu yuhu juyu yumu zu Azura Zurita Zurida Zurina ZuliISBN 983-2446-47-3 68
 69. 69. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi zu = ZuAzura ada guli. Zurina jugaada guli. Guli-guli Azura baru.Guli-guli Azura biru. Guli-guliZurina pula lama. Azura bagiZurina lima biji guli biru.Zurina ada lima biji guli biru.zuzu zumu nuzu buzu cuzu zulusuzu zudu guzu zuhu juzu zuku nyu ngu dungu unguSanusi suka baju ungu.ISBN 983-2446-47-3 69
 70. 70. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi be = Be berita belanga berudu beradu bela beku begini beli berapa begitu besiAni suka bela kura-kura. Bapabeli Ani tiga kura-kura.Berapa bapa Ani beli kura-kuraitu?Bapa Ani beli tiga kura-kura. ce = Ce cerita cerana cela celana cepu celaruISBN 983-2446-47-3 70
 71. 71. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Ibu mahu beli buku cerita,’’kata ibu pada Suzi. Ibu mahubeli buku cerita ’Si Nani’.‘’Cerita apa itu, ibu?’’ tanyaSuzi pada ibu. ‘’Cerita Si Naniitu cerita rusa,’’ kata ibu padaSuzi. de = Dedera demi derita cederaKaki Sanusi luka. Kaki Sanusicedera. Ada kaca pada kakikiri Sanusi.ISBN 983-2446-47-3 71
 72. 72. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi becece bebece cebece becebe dede bede cede debe decede cedebe debede becece dedebe ge = Ge gerudi geli gema gelama gesa geliga gejala gebu‘’Suzana, di sana ada berudu,’’kata Sanusi.‘’Saya geli….,’’ kata Suzana.Sanusi rasa geli hati.gege gede dege cege gece bege gegebe gecege gedege gedegeISBN 983-2446-47-3 72
 73. 73. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi je = Je jejari jejaka jemu jelaga jenama jerami jemari jenakaNama jejaka itu Zahari.Jejaka itu beli baju jenama‘Geje’. ke = Kekerana kerusi kena kerakenari keli ketara kelasikeji ketika ketawa keluISBN 983-2446-47-3 73
 74. 74. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiKera kelasi itu suka ketawa.Kami ketawa kerana kera kelasiitu suka ketawa. Kami ketawakerana geli hati. le = Lelelaki lesu lega gelemaLelaki itu berasa lesu. Bapaberi lelaki itu susu. Lelaki ituberasa lega. lele gele jele lebe cele ledeleISBN 983-2446-47-3 74
 75. 75. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi memenari menara merasamelulu menyapu menuju mengapa mengaji menyara menyanyi‘’Mari kemari, Melisa,’’ kataPapa pada Melisa. ‘’MengapaPapa?’’ kata Melisa. ‘’Papamahu cerita,’’ kata Papa.‘’Cerita apa?’’ kata Melisa lagi.‘’Cerita kera suka menari.’’meme keme mele meleme mekemebe ceme deme geme mehemeISBN 983-2446-47-3 75
 76. 76. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ne = Ne negeri negara neraca neraka menekaPapa Nelisa baru tiba dariNegara Itali. Papa beli kerusimini. Papa beri Nelisa kerusimini itu. Nelisa suka hati. pe = Pe peta penari pelita peti perisa pelangi pedulipenyu peka peluru penitiISBN 983-2446-47-3 76
 77. 77. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiPerahu itu perahu Haji Abu.Hari-hari Haji Abu kemudiperahunya. pepe peme nepe mepe pejepe penepe kepene lepege peneke re = Re remaja reda regu rebanaNama remaja itu Zahari.Remaja suka rebana. Remajaitu juga suka menari. Remajaitu menari ke sana ke mari.ISBN 983-2446-47-3 77
 78. 78. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi rere cere rebe nere reme lere kere reje gere rede repe rere se = Se Selasa sekata selalu sekaya seketika selagi sedu sela segera setujuHari ini hari Selasa. Seri mahuke Selama. Sedari dulu, Seriselalu ke Selama pada hariSelasa.‘’Mari kemari segera, keretake Selama tiba,’’ kata bapaSeri kepadanya.ISBN 983-2446-47-3 78
 79. 79. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi sese mese rese pese sele kese jese sege dese sece nese bese te = Te tenusu terasa tenaga ketemu tebu telaga tepi teka-teki tetapi seterika telinga ze = Ze rezekiDi tepi telaga Haji Rafi adatebu. Zahari suka tebu. HajiISBN 983-2446-47-3 79
 80. 80. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiRafi bagi Zahari tebu. ‘’Adarezeki lagi hari ini,’’ kataZahari. Tetapi sepupu Zaharijuga ada di situ. SepupuZahari juga suka tebu. Jadi,Zahari bahagi tebu-tebu itu.Sepupu Zahari suka hati.‘’Apa itu tenaga suria, ibu?’’Tenaga suria itu tenagamatahari. tese sete zete teze pete zepereze tere meze nete teme teneISBN 983-2446-47-3 80
 81. 81. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embinge – ngeri pengerusi mengeliru mengenainye – penyeri penyeruIbu menyeterika baju Ani.Pengerusi itu memula(kan)upacara itu.nge nye nye ngenge nyenge nyengenye nge nge nyenge nye nyeISBN 983-2446-47-3 81
 82. 82. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi e = Ee - esa era eja edisi ela Edabe – beta berice – kecewa ceride – desa dewasa dewife - ferije – Jerile – lena selesa leka lewame – meja mega meta kemejaISBN 983-2446-47-3 82
 83. 83. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embine-ne(nek) ne(kad)pe-pe(rak)re –kereta reka reja relase-se(gak) se(ret)te-Teri te(ko)Nama pemuda itu Teri. Terisuka kereta Kenari. Teri mahubeli kereta Kenari biru.Jeri ada kemeja hijau. Jerirasa selesa. Ibu Jerikata,’’Baca buku.’’ Jeri lenasemasa baca buku.ISBN 983-2446-47-3 83
 84. 84. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Beta rasa kecewa,’’ kataPutera Dewa Kesuma.ebe ece neme leke eje gefedesepete rece bene mere rekemenge - mengejanye - menyewa nge nye nye nge nge nye ngeEda mahu mengaji. Eda eja-eja. Eda tahu mengeja.Bapa Eda guru mengaji. BapaEda menyewa di Bangi.ISBN 983-2446-47-3 84
 85. 85. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi o = Oo - ovari operasi ole-olebo– bola bonekaco– coki-cokido– dosa dobi do’a gado-gadogo– goda pagoda lego gorilaho – hobi holo hohohojo – jojo joli jokiko – koko teko koma kodi kolera kotaISBN 983-2446-47-3 85
 86. 86. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embilo –lori loji loteri melodimo – sumo mono semogano – kimono nona Nora notapo – polo monopoli polisiro – roti roda Rohaniso – Sogo soya soreto – soto tomato toko ajinomoto petolavo - kosovoyo - yoyozo – zoroISBN 983-2446-47-3 86
 87. 87. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embinyo- nyonyango- pengoto(r)Jojo suka roti. Jojo juga sukatomato. Bapa Jojo suka misoto. Mama jojo pula sukagado-gado. Jojo suka lagu ‘InaBobo’. Papa beli Jojo lego.Papa beri Jojo lego. Jojo sukahati. Jojo reka kereta darilego. Kereta Jojo koko.‘’Beta rasa kecewa kerana desabeta dicerobohi MaharajaTokoyono,’’ kata Putera DewaKesuma kepada Puteri DewiISBN 983-2446-47-3 87
 88. 88. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiSeroja. ‘’Semoga MaharajaTokoyono leka semasa betaseranginya.’’Nyonya Melaka suka bahasaMelayu. Nyonya Melaka sukabaju kebaya serupa wanitaMelayu. obo codo fogo hojo kolo monomoko joho godo sopo toro zoco vobo noso domo folo goko hojo poyo tozo roco toco boyo noso domo golo hoko jopo yoto rozongo nyo ngo nyo nyo ngo nyonyo ngongo nyongo ngonyo ngongoISBN 983-2446-47-3 88
 89. 89. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi iaia - iaitubia – biasa biara biayacia – Ho Ciadia – dia sedia Dianafia – Sofia tali rafiagia – bahagia sayugiahia - Hiajia – Jiakia – kiara Rokialia – Lilia Liana halia mamalia menyeliaISBN 983-2446-47-3 89
 90. 90. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimia – Samia mumiania – Rumania peniaga Dania Saniapia – piala telapia piano piaturia – boria suria ceria deria Rianasia – siapa sia-sia usiatia – mutiara setiazia – Suziana RoziaISBN 983-2446-47-3 90
 91. 91. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHari Selasa Sofia beli halia.Hari Rabu Sofia beli ikantelapia. Hari ini pula PapaSofia beli dia mutiara darinegara Rusia. Papa Sofia jugabeli kereta Tiara.‘’Siapa tahu di mana Rumania?’’tanya guru. ‘’Saya tahu dimana Rumania, kata Suziana.‘’Safia, mengapa kamu begituceria hari ini?’’ tanya Lianapada Safia. ‘’Safia begitu ceriakerana dia ada baju Diadorabaru,’’ kata ibu Safia.ISBN 983-2446-47-3 91
 92. 92. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Apa itu tenaga suria, umi?’’tanya Ziana. ‘’Tenaga suria itutenaga dari matahari,’’ kataumi. ‘’Apa itu deria pula?’’tanya Ziana lagi pada ibunya.‘’Mata, telinga, rasa itu jugaderia,’’ kata ibu Ziana lagi.‘’Siapa tahu apa itu setia?’’tanya Diana. ‘’Sofia tahu apaitu setia,’’ kata Liana padaDiana.ia bia cia dia fia gia hia jia kialia mia nia pia ria sia tia zia iaISBN 983-2446-47-3 92
 93. 93. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi uabua – buaya buanacua – cuacadua – kedua-duagua – Guatamala iguanajua – juara Juanakua – kuala kuasa kuarimua- muara semuanua – benuapua – puasa puakasua – suasana suaratua – petuaISBN 983-2446-47-3 93
 94. 94. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embinyua – menyuarangua – penguasa bua mua nua cua sua dua huagua jua kua lua pua tua rua uanyua ngua nyua nyua ngua nguakhua nyua khua khua ngua khuaPada suatu hari, Diana keMuara Puaka. ‘’Pada masadahulu ada dua buaya dan limaiguana di Muara Puaka ini,’’kata bapa Diana padanya.’’Tetapi kesemuanya mati…,’’kata bapanya lagi.Diana berasa lega.ISBN 983-2446-47-3 94
 95. 95. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHari ini Hari Raya Puasa.Roziana dan semua rakan-rakannya begitu ceria sekali.Hari Raya Puasa kali ini,Roziana dan semua rakan-rakannya ke Kuala Kubu Baru.Mereka semuanya beraya diKuala Kubu Baru. Suasana HariRaya di Kuala Kubu Baru terasabegitu bahagia.ua mua cua nua ua sua dua gua hua jua kua lua pua nyua ruangua tua lua khua jua hua guadua sua cua bua nua mua nyuaISBN 983-2446-47-3 95
 96. 96. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi iobio- biola biologifio- fionalio- foliorio- senario cio dio gio hio jio kio mio nio pio sio tio bio fio lio rio dioISBN 983-2446-47-3 96
 97. 97. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiFiona mahu beli biola. Padahari jadi Fiona, Papa beli bioladari Rio de Jenario.Fiona suka jenaka dari‘Senario’. Jenaka dari ‘Senario’melucukan. iu biu ciu siu iu biu ciu siu diu liu siu biu ciuISBN 983-2446-47-3 97
 98. 98. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi aiai – Aini Aina Aidabai – serabai Baizuradai – kedai sidai badaihai – hai hairan Hairigai – bagai bagaimanajai – Ajaikai – sakai pakai cukailai – Laili salai laicimai – semai damainai – Naili Sinai anaipai – tupai tapaiISBN 983-2446-47-3 98
 99. 99. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embirai – serai cerai gerai tiraisai – Saidi selesai misaitai – petaiwai – dawaiyai - kiyaizai – Rozaida Zaibo Zaimi Zainingai – sungainyai- renyaiISBN 983-2446-47-3 99
 100. 100. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi zai cai bai nai mai kai lai hai gai dai sai pai nyai tai rai wai ngai ngai sai dai ngai hai jai kai nyai rai ngai tai mai ngaiIbu Aimi mahu ke kedai. IbuAimi ke kedai bawa raga. Ibubeli serai dari Gerai HajiZaini. Ibu beli petai pula, dariGerai Haji Zaidi.Hari ini Hari Raya Puasa. Ainimemakai baju baru. Aina jugamemakai baju baru. Zaini pulamemakai baju Melayu.ISBN 983-2446-47-3 100
 101. 101. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiNaili suka laici. Ibu beli Naililaici. Naili juga suka serabai.Papa pula beli serabai.Suhaili ke Sungai Tekali.‘’Di Sungai Tekali ada tupai,’’kata Suhaili pada Hairi. ‘’Disini juga ada anai-anai,’’ kataHairi pula pada Suhaili.‘’Bagaimana pula anai-anai adadi sini?’’ tanya Suhaili padaHairi. ‘’Di mana-mana adaanai-anai,’’ kata Hairi.ISBN 983-2446-47-3 101
 102. 102. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi auau - aurabau – baucau – cincaufau – faunagau – igauhau – bahaujau – bajau jauharikau – bakau pukaulau – kalau relau pulaumau – harimau maulananau - panau enauISBN 983-2446-47-3 102
 103. 103. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embipau – paurau – surau garausau – pisau saunatau – tauhu tauke taugewau – wau Tawauyau – merayaungau-sengau bangau langauISBN 983-2446-47-3 103
 104. 104. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Papa, Zaini mau wau,’’ kataZaini pada Papa. Papa bawaZaini ke Tawau. Di Tawau adakuda-kuda Bajau. Zaini cariwau di kedai-kedai di Tawau.Wau Zaini dibeli dari Tawau.Wau Zaini hijau. Tali wau Zainipula biru. Kini, Zaini berada ditepi danau. Di tepi danau adabangau. Bangau-bangau ituhanya merayau-rayau di tepidanau. Beberapa ketika, Zainiberasa dahaga. Dia ke GeraiHaji Bahau. Di gerai itu, adacincau, soya dan pau. Dia belicincau dan pau. Tetapi, diISBN 983-2446-47-3 104
 105. 105. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embigerai Haji Bahau juga adalangau. Haji Bahau halaulangau-langau itu. oiboi – koboidoi- adoi dodoihoi- hoiloi- baloi kaloimoi- amoinoi- anoiroi- seroiISBN 983-2446-47-3 105
 106. 106. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi coi foi goi hoi joi koi loi poi soi toi voi woi yoi zoi boi doi loi coiZuli suka cerita koboi. Zulimahu beli topi koboi. Bapa Zulibeli topi koboi di kedai Amoi.Pada suatu hari, Zuli mahu kekedai Amoi beli baju koboipula. Di kedai Amoi, ada kaca.Tiba-tiba jari Zuli kena kaca.‘’Adoi,!’’ kata Zuli. Jari Zuliluka. Amoi ubati luka dijarinya.ISBN 983-2446-47-3 106
 107. 107. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi an anda anti durian antara‘’Anda suka durian?’’ tanya An-nisa pada Anni. ‘’Saya sukadurian,’’ kata Anni pada An-nisa. ‘’Diantara durian-durianini, anda suka mana satu?’’tanya An-nisa lagi. ‘’Saya sukadurian wangi,’’ kata Anni.ISBN 983-2446-47-3 107
 108. 108. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ban roti ban reban uban bantu saban bebanToni suka roti ban. Ibu Tonibeli roti ban. Roti ban toni adasekaya. can belacan candi candu‘’Mana belacan, Noni? tanyaibu Noni. ‘’Belacan ada di sini,’’kata Noni.ISBN 983-2446-47-3 108
 109. 109. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi‘’Apa itu candi, ibu? tanya Nonipula pada ibu.‘’Apa itu candu, ibu?’’tanya Noni lagi pada ibu. dan dansa padan teladan badan dandan bidan‘’Apa itu dansa, ibu?’’ tanyaAn-nisa pada ibu. ‘’Dansa itumenari,” kata ibu An-nisa.‘’Anni, mari kita dansa sama-sama,’’ seru An-nisa. An-nisadan Anni dansa sama-sama.ISBN 983-2446-47-3 109
 110. 110. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi fan fanta fantasia gan bagan ganti segan ganda ligan ganja‘’Saya mahu ke Bagan,’’ kataHaji Nawawi. ‘’Saya mahu gantiroda kereta,’’ katanya lagi.‘’Ibu, apa itu ligan?’’ tanya An-nisa pada ibunya. ‘’Ligan itulari laju-laju,’’ kata ibu.ISBN 983-2446-47-3 110
 111. 111. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi han Tuhan bahan dahan Johan tahan MohanTuhan itu satu. Tuhan ituMaha Esa. Tuhan itu MahaSuci. Tuhan beri rezeki kepadakita semua.Johan dan Mohan suka bacabuku cerita hantu.ISBN 983-2446-47-3 111
 112. 112. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi jan jantina janda hujan bijan Ijan jajanIjan dan Johan mahu binareban. Ijan dan Johan binareban di sana. Ketika rebandibina, tiba-tiba hari hujan.Tetapi, hujannya renyai-renyai. Ijan dan Johan kenahujan.ISBN 983-2446-47-3 112
 113. 113. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi kan ikan kanda makan pekan sakan rakan kanta bukan tekanMohan mahu makan kari kepalaikan. Bapa dan ibu Mohan kepekan. Mereka beli ikan dipekan. Ibu Mohan berinyamakan kari kepala ikan.ISBN 983-2446-47-3 113
 114. 114. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi lan Alan landa Balan jalan kailan lantai landaiBalan mahu bantu Ijan danJohan bina reban. Balan jalankaki ke kedai beli bahan-bahanbinaan reban. man mandi teman aman saman taman manjazaman reman BahamanISBN 983-2446-47-3 114
 115. 115. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiMan ada teman. Alan danJohan teman Man. Alan danJohan temankan Man ketaman. Mereka bawa bola ketaman. nan nanti roti nan kenanAnan dan Mohan mahu makanroti nan. ‘’Nanti dulu,semuakena mandi dulu,’’ kata bapaAnan. ‘’Kemudian baru makanroti nan,’’ kata bapanya.ISBN 983-2446-47-3 115
 116. 116. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi pan sopan pandan pandu papan lapan sarapandepan lipan pandai kapanSarapan pagi hari ini, Man danJohan makan roti nan dan kariikan. Mereka sarapan sopan-sopan. Pagi-pagi lagi Man danJohan mahu ke Taman Pandandi depan kedai papan. BapaMan pandu kereta Kelisa keTaman Pandan.ISBN 983-2446-47-3 116
 117. 117. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ran saran baran jiran joran karan amaran rantaiBalan dan Mohan jiran Man.Man ada lapan joran ikan. Manbagi satu joran ikan kepadaBalan dan satu lagi joran ikankepada Mohan. sanHasan lisan bosan santai perasan pesan kesanISBN 983-2446-47-3 117
 118. 118. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHari ini hujan. Hasan berasabosan. ‘’Hasan rasa bosan,bapa,’’ kata Hasan padabapanya. ‘’Bila sahaja Hasanrasa bosan, baca buku cerita,’’pesan bapanya pula. tanhutan tanpa rotan tandacatitan santan Kelantan Atan tandan jantanISBN 983-2446-47-3 118
 119. 119. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiAtan mahu beli santan. Atanbeli santan di Kedai TamanKantan.Di hutan Kelantan ada rotandan batu-batan. van wansawan kawan awan lawan haiwan cawan Taiwan tawan wantanKawan bapa Wan Zaki ada van.Nama kawan bapa Wan Zaki,ISBN 983-2446-47-3 119
 120. 120. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiWan Sanusi. Van kawan bapaWan Zaki biru. Bapa Wan Zakisuka van kawannya. Bapa WanZaki mahu beli van itu.yan- ayan Boyan Yanti bayan layan koyanzan- azan Rohizan hafazan Zalizanngan- tangan jangan lengan dengan kenangannyan- kemenyanISBN 983-2446-47-3 120
 121. 121. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiYanti ada kawan. Nama kawanYanti, Rohizan dan Zalizan.Yanti mahu ke pekan denganRohizan dan Zalizan. ‘’Janganlupa beli cawan di pekan,’’pesan ibu Yanti kepadanya.Pada badan kita ada kaki,tangan, lengan, jari, bahu,mata, telinga dan sebagainya.‘’Jangan lupa kenangan kita diPulau Boyan dulu,’’ pesan Izan.ISBN 983-2446-47-3 121
 122. 122. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi in inti intan insan IndiaIntan suka jalan-jalan. Intansuka jalan dengan kawan-kawannya. Intan suka makanban inti serikaya. Ibu Intanbelikannya ban inti serikaya. bin binti jubin MubinNama saya Intan Suraya bintiHaji Mubin. Bapa saya peniagajubin.ISBN 983-2446-47-3 122
 123. 123. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi cin cincin licin cinta cintanBapa Intan Suraya belikancincin pada hari jadi ibunya. din Bidin sadin Sudin Aladin MaidinBidin dan Sudin suka katunAladin.ISBN 983-2446-47-3 123
 124. 124. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embifin-Arifingin-gincu bagindahin-hindu Farihin SolihinMaharaja Hindu itu bawa ole-ole dari India dan di berikankepada Baginda Raja Arifin.jin- rajin jintanSolihin rajin baca buku.kin- makin IkinIkin makin rajin baca buku.ISBN 983-2446-47-3 124
 125. 125. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embilin- lilin jalinmin- jamin Amin mintaAmin meminta ibunyamenyalakan lilin hari jadinya.nin- ninda janin ninjapin- zapin pinda pintu pinta pin bajuNinda Raja Alaudin memintakeputusan Baginda Raja Alaudindipinda segera.ISBN 983-2446-47-3 125
 126. 126. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embirin- rindu ZaharinZaharin rindukan ibubapanyasemasa diperantauan.sin- masin Husin Jasin‘’Masinnya kari ini,’’ kata Jasinpada Husin.tin- Datin satin latin batin Fatin kantinwin-Win Cinyin-Sin Yinzin- izinISBN 983-2446-47-3 126
 127. 127. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embingin-ingin dingin anginnyin-menyintaiNama ibu Arifin Datin Fatin.Datin Fatin ada baju satin.Baju satin Datin Fatin licin.Pada hari cuti lalu, Datin Fatinbawa Arifin makan angin keDanau Toba. ‘’Udara di DanauToba terasa dingin. Anginnyasepoi-sepoi bahasa dan terasanyaman sekali,’’ cerita DatinFatin akan kenangannya semasadi Danau Toba.ISBN 983-2446-47-3 127
 128. 128. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiArifin mahu jalan-jalan denganBudin dan Husin. Arifin mintaizin dari Datin Fatin. DatinFatin beri izin pada Arifin.Linda dan Amin rakan Farihin.Linda dan Amin rajin bacabuku. Farihin pula jadi makinrajin baca buku. Linda danAmin juga jiran Farihin.Mereka suka jalan dan makansama-sama. Farihin teringinmakan nasi dan kari ikan sadin.Farihin minta nasi dan kari ikansadin dari ibu.ISBN 983-2446-47-3 128
 129. 129. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi unbun – sabun rabuncun – racundun – adun tamadungun – lagun pegunhun – mihun tahunjun – ma’jun Junkun – jakun sukun rukun dukunlun – alun salun balunmun – samun namun timun lamunISBN 983-2446-47-3 129
 130. 130. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embinun – kanun lanun tenunpun – pun Jepunrun – turun gurun karun Harun gerunsun –susun dusun Asuntatun –pantun katun tundayun – ayun duyunngun- Dungun mengundi bangunnyun- penyuntin(g)ISBN 983-2446-47-3 130
 131. 131. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHari ini Jun Tahun Satu.Atun dan Harun juga TahunSatu. Jun suka makan mihundengan timun di kantin. ‘’Marikita makan mihun dengantimun’’, kata Jun pada Atundan Harun. Mereka makanmihun dengan timun sama-samadi kantin.Ibu Jun ada dusun. Di dusunibu Jun ada durian, duku, ciku,duku dan sukun. ‘’Nun di sanaada sukun,’’ kata ibu pada Jun.Jun jalan-jalan cari sukun didusun. Jun main daun-daunsukun di dusun. Jun makanISBN 983-2446-47-3 131
 132. 132. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embidurian di dusun. Ibu beridurian dan sukun pada jiran-jiran.Jun mahu mandi. Jun mintasabun dari ibu. Ibu beri Junsabun mandi. Jun pun turundan mandi.Bulan ini bulan Jun. Lapan harilagi hari jadi Harun. BapaHarun akan ke Jepun. ‘’Nantibila bapa ke Jepun, jangan lupabelikan Harun buku-buku katundari Jepun ye!’’ pesan Harunpada bapanya. ‘‘Bapa akan cubacarikan buku-buku katun dariISBN 983-2446-47-3 132
 133. 133. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiJepun,’’ kata Bapa pada Harun.‘‘Ibu, ibu mahu apa? tanyaHarun. ‘’Ibu mahu baju kimonodari Jepun,’’ pesan ibu padabapanya. Bapa Harun hanyaketawa sahaja.Hari ini Harun lapan tahun.Bapa berikan buku-buku katundari Jepun kepada Harun. Bapabelikan ibu baju kimono. Harundan ibunya suka hati.Mata Harun mulai rabun. ‘’Ibu,guru Harun kata Harun kenapakai kaca mata,’’ kata Harunpada ibunya. Ibu bawa HarunISBN 983-2446-47-3 133
 134. 134. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embike Kedai Kaca Mata Hun Yun.Pada hari ini, Harun bangunpagi-pagi lagi. Hari ini limahari bulan Jun. Harun mahu kekedai Hun Yun. Harun dapatikaca matanya dari Kedai KacaMata Hun Yun. Mulai hari ini,Harun memakai kaca matabaru. Harun suka hati.ISBN 983-2446-47-3 134
 135. 135. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi enen – endau enta(h)ben – benda benci bendi reben benderacen – cendawan cendana cencaruden – dendan dendangangen – gencatanhen – hentakan hentikanjen – jentera ejenken – kenduri kencanalen – lencana lencunISBN 983-2446-47-3 135
 136. 136. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimen – mentega menteri komen simennen – menentukanpen – penjaga pencuci pencen penren – rencana renda orensen – senda sentosa besen senten – tentera patenngen- mengendalinyen- menyentu(h)ISBN 983-2446-47-3 136
 137. 137. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiPada suatu hari Ben lupa bawalencana. Ben pun menelefo(n)ibunya. “Ibu, Ben lupa bawalencana. Jangan lupa bawakanlencana Ben bila ibu ke sini,”pesan Ben kepada ibunya. IbuBen segera bawakan lencanadan berikannya kepada Ben.ISBN 983-2446-47-3 137
 138. 138. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi onon – onde-ondebon – bonda bonsaicon – conto(h) contengandon – Sa’donfon – telefongon – Saigon gondolanhon – Honda pohonkon – konlon – belon lontaranmon - Digimon Wak Monnon – konon EnonISBN 983-2446-47-3 138
 139. 139. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embipon – pondan taliponron – ronda Haronson – Harison sondolanton – menonton Zaitonzon – ozonnyon – menyondo(l)ian - kian gian kalianuan – tuan puan haluanion – ion pionain – kain lain mainaun – paun gaunoin - poinISBN 983-2446-47-3 139
 140. 140. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHari ini ada kenduri di TamanKencana. Ibu Zaiton danSa’don mahu bawa mereka kekenduri itu. Zaiton pakai bajubaru ada reben. Ibu Zaitondan Sa’don pandu kereta Hondabiru. Semasa memandu ibumereka berkata, “ Ibu mahubeli pohon bonsai,” “Dimana ibumahu beli pohon bonsai itu?”tanya Zaiton pula. “Ibu akanbeli di Kedai Harison.”Tiba-tiba ada kereta Hondahijau memacu dengan lajunyamendekati kereta Honda ibu.Hon! hon! hon! Ibu ZaitonISBN 983-2446-47-3 140
 141. 141. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimenekan hon memarahipemandu Honda hijau itu.Kemudian kemarahan ibu punreda. Lalu ibu pun memandukereta Hondanya itu menuju keTaman Kencana. Di sana adaramai rakan-rakan Zaiton.Rakan-rakan Zaiton beri Zaitondan Sa’don dua biji belon.Zaiton, Sa’don dan ibu merekamakan nasi beriani, kari dantimun. Di situ juga ada onde-onde dan gula-gula bon-bon.ISBN 983-2446-47-3 141
 142. 142. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi angang – angsa angsana angkara angkasabang- abang lubang tebang bangsacang- bacang cincang tocang kacangdang-sedang pedang ladang kandanggang-ganggu gagang pegang teganghang- Pahang rahangISBN 983-2446-47-3 142
 143. 143. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embijang- panjang kijang Kajang jangkakang- belakang cekanglang- helang selang belalang halangmang- mangga lemang siamang gelumangnang- nangka menang kenang senangpang- lapang Sepang senapang capangrang- orang sarangISBN 983-2446-47-3 143
 144. 144. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi jerang rangkasang- sangka pasang pisang usangtang- petang tanggal tangga tangkiwang- pawang wangsa bawang sawangyang- sayang layang bayang loyangnyang - menyangka kenyangngang – lengang jongangISBN 983-2446-47-3 144
 145. 145. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiAbang Atan bela angsa. Angsaabang Atan garang-garang.Abang Atan beri angsa makanpagi dan petang. Pada suatuhari, kandang angsa dibelakang didatangi musang.Musang itu pun menyerangangsa-angsa itu. Angsa-angsaitu lari ketakutan. Ang! ang!ang! Bunyi angsa-angsa ituketakutan. Abang Atanmenyangka angsanya kelaparan.Abang Atan pun lari kekandang. Rupa-rupanya adamusang di dalam kandang.Abang halau musang denganISBN 983-2446-47-3 145
 146. 146. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embikayu panjang. Musang itu larilintang-pukang.Di belakang rumah abang Atanada lalang panjang. Bapa abangAtan ada parang panjang. Bapaabang Atan terangkan dibelakang dari lalang denganparang panjang itu. Sekarang,lalang yang panjang tiada lagi.Sekarang di belakang menjadilapang dan terang.Ibu meminta bapa panggangkanikan dengan bara arang keranaada ramai tetamu yang datang.Bapa panggang ikan di atasISBN 983-2446-47-3 146
 147. 147. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiarang di belakang. Abang Atansuka main nyalaan api arang.Bapa larang Abang Atan mainnyalaan api arang. Bapapanggang ikan dari tengaharike petang kerana menjamuramai tetamu yang datang. IbuAbang Atan berikannya makannasi dengan ikan panggang.Abang Atan sayangkan ibu danbapanya.ISBN 983-2446-47-3 147
 148. 148. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bingbing- bingka tebing bingkaicing- cacing dacing kancing pancingding- dinding gading banding serundingging- daging maginghing- hinggajing- jingga anjing jinjingking- PekingISBN 983-2446-47-3 148
 149. 149. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiling- baling jeling paling saling kelilingming-minggu taming sarining- pening kening kuning peninggalanping- keping pinggan pinggan Taipingring- jaring baring taring keringsing- gasing pusing masing lesingting- Banting antingISBN 983-2446-47-3 149
 150. 150. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi penting betingwing- nama orang cinaying- Nanyingnying- menyingsingWing Ying ada anjing. Namaanjing Wing Ying ‘King’. Kingsuka jinjing tulang. Bapa WingYing pula peniaga daging. Hari-hari Bapa Wing Ying bawapulang tulang dan berikannyakepada ‘King’.Pada suatu hari minggu, WingYing pening kepala. Wing YingISBN 983-2446-47-3 150
 151. 151. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embipun baring. Tiba-tiba”Ring…ring…,” bunyi telefon.Wing Ying mencapai telefon.Abang Wing Yingmenelefonnya. “Ada beritapenting! Kaki abang cederakerana kemalangan jalan raya.Minta Papa datang sekarangjuga,” pesan abang Wing Ying.Wing Ying menceritakan beritapenting itu kepada bapanya.ISBN 983-2446-47-3 151
 152. 152. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ungung - unggunbung- tabung sabungcung- muncung pancungdung- kudung tudung hidung bandunggung- agung jagung tanggung canggungjung- hujung anjung kunjungkung- takung kangkunglung- kalung sulungISBN 983-2446-47-3 152
 153. 153. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimung- mungkinnung- gunung renung tenungpung- tepung kepung terapungrung- kurung sarung jerung karungsung- lesung langsung Sungkaitung- patung tunggang betung rentungyung- payung buyungISBN 983-2446-47-3 153
 154. 154. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embinyung- menyungkilngung- bengungManan tinggal di KampungDuyung. Kampung itu beradadi tepi pantai. Kononnya padamasa dahulu, kampung itu didatangi ikan duyung. Kini ikanduyung tiada lagi di situ.Manan mahu ke GunungLedang. Manan mungkin keGunung Ledang selamaseminggu. Manan mahumenimba pengalamanmenjelajahi Gunung Ledang.ISBN 983-2446-47-3 154
 155. 155. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiManan akan ke Gunung Ledangbersama-sama rakan-rakan sekampung dengannya. engeng – engganbeng- bengkang Benggaliceng-loceng boncengdeng-denggigeng-gengjeng-Jengkakeng-kengkangleng-lengkungISBN 983-2446-47-3 155
 156. 156. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimeng- menggalineng- menengkingpeng- penggunareng – renggang gorengseng-sengketa sengkangteng- tengking tenggaraweng- seleweng Wengyeng- Yengzeng- Zengngeng- dongengISBN 983-2446-47-3 156
 157. 157. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiBenggali itu jiran saya.Benggali itu suka makanlengkung. Petang itu, bapa berilengkung kepada Benggali.Benggali itu pula beri capati.Malangnya, hari ini Benggali itudijangkiti Denggi. Benggali itudibawa segera ke BahagianKecemasan. Selang beberapahari kemudian, Benggali itu punpulang dari rawatan.Haji Ujang tinggal di KampungJengka. Pada masa lapang HajiUjang suka ke kebun. Adaberbagai tanaman di kebunnya.ISBN 983-2446-47-3 157
 158. 158. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiAda juga kangkung di kebunnyaitu. Pada suatu hari, kaki HajiUjang bengkak. Haji Ujangubati bengkak di kakinya. ongong – Ong Guanbong- lo(m)bong so(m)bongcong- keroncongdong- condong kedondongfong- Fonggong- gong!hong- bohongjong- jongkang-jongki(t)kong- Hong Kong jongkonglong- tolong longkangISBN 983-2446-47-3 158
 159. 159. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimong- Monggolia omongpong- ping pongrong- serong sorong isirong kerongsang ronggasong- songsang Losongtong- Bentongwong- Wongyong- Yongnyong – menyongsangngong- bengong mengongkongiang – riang siang liang tianguang – ruang buang juang tuang sengkuang seluangiong – tiong siong riongaing – saingaung – gaung maung melaungkanISBN 983-2446-47-3 159
 160. 160. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiOng Beng Li suka acara pingpong. Ong Beng Li suka acarasukan ping pong sedari duluhingga sekarang. Ong Beng Liakan ke Hong Kong mewakilinegara di acara sukan pingpong Asia. Ong Beng Li memangjuara sukan ping pong seanteroAsia.Ong ada burung tiong. Namaburung tiong Ong - Riong. Padasiang hari, burung tiong Ongsuka menyanyi.ISBN 983-2446-47-3 160
 161. 161. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiPada hari minggu yang lalu,Seng Leng ke zoo. Di zoo, adaberuang, harimau, keluang,singa, seluang, burung tiongdan lain-lain lagi.ISBN 983-2446-47-3 161
 162. 162. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi alal – almari alpa soalbal – tebal kebalcal – pecaldal – dalca kidal bedalfal – hafalgal – gagalhal – mahal perihaljal – ajal pepejal dajalkal – kekal cekal nakal bakal akal bekal motosikal basikallal – halal Jalalmal- Kamal amal ramalnal – kenal Zainalpal – kepal kapal epalISBN 983-2446-47-3 162
 163. 163. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiral – aralsal – menyesal asal sesal fasal Salwatal – gatal bantal kental menyentalwal – awal bawal kawalyal – khayalzal – gazalngal- sengal cengalnyal- kenyalKamal kenal Jalal. Jalal jiranKamal. Jalal kenalkan Kamalkepada Zainal. Jalal, Kamaldan Zainal sama-sama nakal.Pada suatu hari, Jalal, KamalISBN 983-2446-47-3 163
 164. 164. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embidan Zainal mencuri basikalJamal. Basikal Jamal mahalsekali. Apabila ibu bapa Jalal,Kamal dan Zainalmengetahuinya, merekadirotani. Ibu bapa merekaberasa kesal akan perbuatanmereka itu.Awal-awal lagi ibu bapa Salwabawa Salwa ke kedai. ‘‘Sayamahu makan epal, bapa,’’ kataSalwa kepada bapanya.Bapanya belikan Salwa lapanbiji epal. ‘’Hari ini bapa mahumakan kari ikan bawal denganISBN 983-2446-47-3 164
 165. 165. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embibendi,’’ kata bapa Salwa. ‘‘Ibupula mahu makan dalca,’’ kataibu Salwa pula. Ibu dan bapaSalwa belikan bahan-bahanmasakan mereka pada hari itu. ilil - ilmu Ilya Ilyanibil – sabil Nabil Qabilcil – kecil kancildil – adil bedilfil – Al-filgil – degil Agilhil – jahil tahil Rahiljil – sijil Ajilkil – wakilISBN 983-2446-47-3 165
 166. 166. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embilil – Jalil dalil Khalilmil- Kamil Jamil hamilnil – Anilpil – kepil pilril – Khairiltil – katilKamil ada kereta baru. Keretabaru Kamil jenama Kancil.Kereta Kancil Kamil kecil tetapitahan dan laju. Kereta KancilKamil ungu. Kamil menjagakereta Kancil barunya denganrapi dan teliti.ISBN 983-2446-47-3 166
 167. 167. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiIbu meminta Jamil baca bukutetapi Jamil degil. Jamil mahujuga menonton siri katunDigimon. Jamil ada satu akal.Jamil pura-pura baca bukukerana Jamil mahu jugamenonton siri katun Digimonkegemarannya itu.Kamil pula rajin baca buku.Pagi-pagi lagi Kamil baca buku.Kamil rajin dan cekal. Kamilmencari-cari buku cerita “SiKancil”. Rupa-rupanya bukucerita “Si Kancil” cuma beradadi katil.ISBN 983-2446-47-3 167
 168. 168. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bulbul – kabul Abulcul – munculdul – bendul cendulgul – sugul sanggulkul – bakul takul pikul pukul tukulpul – kepul ku(m)pul sa(m)pulrul – Arul Nurul Khairulsul – Rasul sultan bisultul – ketul pantul betulzul - ZulRasul itu utusan Allah.Rasul itu pilihan Allah.Rasul itu ikutan semua.ISBN 983-2446-47-3 168
 169. 169. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiIbu ke kedai bawa bakul. Ibuberasa dahaga lalu ibu pun belicendul. Ibu beli cendul di GeraiBedul. Ibu juga mahu beli ikanbawal. Ibu memenuhi bakuldengan bahan-bahan masakan.Ibu minta bapa beli pisau barukerana pisau lama tu(m)pul.Bapa beli pisau baru dari kedaiHaji Zul. bolbol - ja(m)boldol - Badol dodolfol - SaifolISBN 983-2446-47-3 169
 170. 170. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embigol – gol!hol - bohol alkoholjol - kojol Kajol Tajollol - tololtol - botolHari ini hari raya puasa. Saifolsuka makan dodol. Ibu Saifolbeli dodol dari kedai HajiBadol. Pada awal-awal pagi lagiSaifol memakan dodol. Bapabawa Saifol makan angin. Bapamemandu kereta Volvo melaluitol. Bapa bawa Saifol jalan-jalan di kota raya. Saifolberasa suka hati.ISBN 983-2446-47-3 170
 171. 171. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi belbel- bebel kebel lebeldel- deltafel- feldahel- kehelkel- keldaimel- keretapi melnel- panelpel- sa(m)pelrel- rel keretapisel- sel badan wiselwel- sewelISBN 983-2446-47-3 171
 172. 172. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiKamal mahu ke Felda UluKinta. Kamal mahu ke sanamenaiki keretapi mel. Keretapiada jalannya sendiri. Jalankeretapi dinamakan rel. Relkeretapi di bina dari besi dankayu jati.Petani itu ada keldai. Keldaipetani itu suka makan jerami.Pada suatu hari petani itubawa keldainya ke pekan.Keldai itu memikul sayuran darikebunnya. Petani itu menjualsayuran taninya di pekan.Petani itu perolehi hasil yanglumayan.ISBN 983-2446-47-3 172
 173. 173. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiial – kial sialual – bual jualiol - biolail – kailaul – gaulngail- mengailHaji Jamil suka mengail ikan.Haji Jamil mengail ikan disungai. Kadang-kadang, HajiJamil menjual ikan yang dikailitu.ISBN 983-2446-47-3 173
 174. 174. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi amam - Amranbam- lebam bambucam- macam kecamdam- padam ladam badam Adamgam- agam meragam logam seragamham- hampa hamba faham sahamjam- kejam pejam rejam jambu jampikam - sekam tikam rokam manikamlam - kolam selam kelam malam lampuISBN 983-2446-47-3 174
 175. 175. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimam-demam mampunam- tanam senam benam enampam- pampasan apamram- rambutan rambai seram garam siramsam- sampan masam Samsul sampintam- hitam pitam tampi Batam ketamwam- awamyam- ayam bayamzam- azam zam-zam Zamringam- mengambilnyam- menyambungISBN 983-2446-47-3 175
 176. 176. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHaji Zamri ada kebun di UluYam. Di kebun Haji Zamri adarambutan, rambai, dan durian.Haji Zamri juga ada menanambayam di kebunnya. Hari-hariHaji Zamri menyiram sayuranbayamnya.Haji Zamri juga ada belaayam. Haji Zamri juga adakolam ikan. Di dalam kolamikan Haji Zamri, ada ikanlampam, keli, haruan dantilapia. Haji Zamri menyukaiakan kolam ikannya itu.ISBN 983-2446-47-3 176
 177. 177. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bimbim- bimbangcim- cimpanzihim- Rahim himpunjim- jimrama Ajimkim- mukim hakimlim- Salim Kulim malim limpamim- mimpi Tamimnim- menimpa Hanimpim- pimpinrim- kirim rimba Karimsim- Kasim simpati simpan simpultim- timpa timba Hatim yatimISBN 983-2446-47-3 177
 178. 178. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiyim- Ayimzim- Azimnyim- menyimpanngim- pengimpalAzim tiada ibu dan bapa. Azimyatim piatu namun Azim rajinmenimba ilmu. Azim berazammenjadi peguam pada suatuhari nanti. Azim ada ramairakan. Nama rakan-rakannya;Hatim, Karim, Salim danHanim. Mereka semua berazammenjadi semacam Azim.ISBN 983-2446-47-3 178
 179. 179. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bumbum- bumbuhum- humbanjum- jumpakum- kumpul kumbanglum- belum lumbamum- umum Mumbainum- ranum Anumrum- rumpun jarum harumsum- sumbu sum-sum Kalsumtum- tumpul dentumum- umpan umpama umbinyum- senyum menyumbangngum- mengumpulISBN 983-2446-47-3 179
 180. 180. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiUmmi Kalsum ada pohonrambutan. Hari-hari UmmiKalsum rajin menyiram pohonrambutan itu. Rambutan UmmiKalsum mulai ranum. UmmiKalsum suka makan rambutanranum. Ummi Kalsum berirambutan ranum pada Hanumdan Hanim. Hanum dan Hanimjiran Ummi Kalsum.ISBN 983-2446-47-3 180
 181. 181. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bombom - bomba bom !com - Combidom - mengadu-dombajom – jom!kom - telekom kompute(r)lom - lombongnom - nombo(r)rom - Baharom Rompinsom - Kalsom sombongtom - tom yamyom – Yomminyom- menyombongISBN 983-2446-47-3 181
 182. 182. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiBaharom suka menonton katun“Tom dan Jeri”. Bapa Baharombelikan cakera “Tom dan Jeri”.Baharom suka hati. Baharompinjamkan cakera ‘Tom danJeri’ pada Kalsom. “Jom, marikita tonton katun ’Tom danJeri’ sama-sama,” kata Kalsompada Yommi. Kalsom dan Yommimenonton katun ‘Tom dan Jeri’sama-sama. Tiba-tiba ibumereka memanggil mereka“Kalsom ! Yommi ! Baca buku !‘’pesan ibu Kalsom dan Yommi .‘’Kalsom dan Yommi mahumenonton katun ‘Tom dan Jeri ’ISBN 983-2446-47-3 182
 183. 183. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embidulu, nanti kami baca buku ! ’’janji Kalsom dan Yommi kepadaibu mereka. emem - embuncem - cemburugem - gempa gempita gembirahem - hempa(s)jem - jemkem - kembang kemlem - lembu lembingmem - membawa(semua imbuhan mem….)nem - menempi(k)ISBN 983-2446-47-3 183
 184. 184. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi menemba(k)pem- pembebasan(semua imbuhan pem….)rem- Rembausem- sembilu sembilan semba(h)yangtem- tempatan tembaga tembikainyem- menyembuhkanngem- mengembangBapa Baharom mahu keRembau, Negeri Sembilan.Baharom dan bapanya keRembau menaiki van. BaharomISBN 983-2446-47-3 184
 185. 185. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embidan bapanya sampai di Rembaupada malam hari. BapaBaharom ada kebun tembikai diRembau. Sesampai di Rembau,mereka sembahyang Isya.Tembikai di kebun bapaBaharom mulai ranum. BapaBaharom mahu menjualkesemua tembikai di kebunnyaitu. Pagi-pagi lagi bapaBaharom membawa tembikai-tembikai itu ke dalam van.Baharom juga membantubapanya membawa tembikai kedalam van. Bapanya membawatembikai itu ke pekan Rembau.ISBN 983-2446-47-3 185
 186. 186. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiTembikai itu dijual di pekanRembau. Apabila kesemuatembikai dijual, bapa Baharomberasa gembira. Merekamemperolehi hasil yanglumayan. “Hari ini bapa mahubelanja Baharom makan,” katabapanya dengan perasaangembira.iam – kiambang siam diamuam – tuam ruam suamium – cium aluminiumaum – kaumngaum- mengaumISBN 983-2446-47-3 186
 187. 187. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHarimau suka mengaum.Di kolam itu ada bungakiambang.Adik mencium ibu sebelum kesekolah.ISBN 983-2446-47-3 187
 188. 188. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi asas – asrama Asma Asri Asli alias Asrinabas- kebas libas basmi Abas tebas bascas - beluncasdas - pedasgas- agas gegas tegashas- bahas hasta nahas Hasnita Hasrijas- jejas Jasminkas- lekas bekas kastam kasturilas- gelas alas galas belas malas jelas kelasISBN 983-2446-47-3 188
 189. 189. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimas- kemas Mastura mastika cemas emas ramas lemasnas- nenas panas Anaspas- lepas lipas kipas pasti kapasras- aras rasmi beras teras paras kerassas- asas sastera desas kesastas- atas batas cantas rentas taskawas- awas was-wasyas- Yasmin YassinISBN 983-2446-47-3 189
 190. 190. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiHari ini Yasmin ke TaskaAsnita. Yasmin suka ke TaskaAsnita. Di Taska, AsnitaYasmin baca buku “Lekas-lekasbaca buku”. Yasmin jugamengira satu ,dua , tiga,…,lima, enam, …., lapan,sembilan…. .Hari-hari Yasmin bawa bekal.Yasmin ada meja kecil. Yasminjuga ada kerusi kecil. Yasminsuka ke Taska Asnita hari-harikerana di situ ada ramaikawan-kawan.ISBN 983-2446-47-3 190
 191. 191. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiPada suatu hari, ada lipas didalam almari Hasrina. Kata ibukepada Hasrina,“Lekaskemaskan almari ini,Hasrina! Didalam almari ini ada lipas.”Hasrina pun lekas-lekasmengemas almarinya. Selepasmengemas almarinya, ibunyameminta Hasrina membantunyamengemas di bahagian ataspula. Dengan pantas, Hasrinapun ke bahagian atas. Hasrinamemang rajin mengemas.Apabila Hasrina selesaimengemas di bahagian atas,ISBN 983-2446-47-3 191
 192. 192. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embilantas ibunya memujikecekapannya mengemas.Hasrina suka hati.Bapa Abas ada kebun nenas.Kebun nenas bapa Abas beradadi Gemas.Pada suatu pagi, bapanyamembawa Abas dan Hasni kekebun nenas. Mereka ke kebunnenas menaiki bas. Hari itupanas. Abas bawa kipaskertas. Abas kipas-kipaskerana dia terasa panas.ISBN 983-2446-47-3 192
 193. 193. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiSesampai di kebun, merekamembuka bekalan yangdibekalkan ibu. Ibu bekalkannasi dan gulai nenas. Gulainenas itu pedas. Selepasmakan, Abas kemas-kemas.Bapa Abas membawa Abas danHasni merentas kebun nenas.“Awas,duri nenas tajam,”pesan bapa Abas. Bapa Abasmenebas beberapa biji nenas.Bapa Abas mengupas satudaripada nenas itu. Selepas itubapa beri Abas dan Hasnimakan nenas.ISBN 983-2446-47-3 193
 194. 194. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bisbis- habis Labis kobiscis- mancis cis!dis- hadis kudis gadisgis- Bugishis- histeriais – istana isteri Ismail istimewa Isnin Islamjis- Ajisman najiskis- sarkis Balkis Pakistan lukis kikis hakislis- kalis alismis- kismis miskin remis kumis Khamis misterinis- manis nista hanispis- tapis pistol lapis nipisISBN 983-2446-47-3 194
 195. 195. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiris- keris baris Haris laris garissis- sistemtis- betisvis- Alta Vistawis- wisma Lewisyis - yisngis- menangis bengis tangisAnis mahu makan kismis tetapikismis pula habis. Mancis ibujuga habis. Jadi, ibu Anis punsegera membeli mancis dankismis di Kedai Haji Haris.ISBN 983-2446-47-3 195
 196. 196. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiSelepas itu, ibu beri Aniskismis. Kismis itu manis. Anisberi Balqis makan kismis. Anisdan Balqis suka makan kismisyang manis itu. usus- Usman Ustazahbus- kabus rebus tebusdus- kudus dustagus- bagus gusti sugushus- Husna Hussin Hussairijus- gajuskus- kukus rakus tikus kustalus- lulus galus halus telus tulus halusISBN 983-2446-47-3 196
 197. 197. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embimus- kamus Mustafa mustikanus- Yunus hunuspus- hapus pupus pustaka kampus Pusparus- berus harus tadarus arus kurus lurus tirus Ruslisus- usustus- putus meletus utus ratusyus- Yusri Yusrina dayusngus- hangusISBN 983-2446-47-3 197
 198. 198. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi“Yunus, kamu harus berus gigihari-hari,” pesan ibu kepadaYunus. “Ya, ibu. Yunus akanberus gigi hari-hari. Yunusrajin memberus giginya hari-hari.“Rusli, apa itu galus,” kataYusri pada Rusli. “Cuba cari didalam kamus,” kata Rusli pulakepada Yusri. Yusri mencarima(k)na “galus” di dalamkamus. Yusri jumpa makna“galus” di dalam kamus. “‘Galusitu … gagal lulus,” kata Yusri.“O..begitu,”kata Rusli.ISBN 983-2446-47-3 198
 199. 199. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiNabi Yunus (a.s) diutus Allah(swt) menyampaikan seruanagama Islam. Nabi Yunus putusasa kerana kaumnya engganmenerima seruannya. Lalu NabiYunus terus menaiki kapalmembawa diri. Di dalamperjalanan, kapal yang dinaikiNabi Yunus menghadapimasalah. Oleh kerana kapal ituterlampau sarat denganpenumpang dan barangan,mereka terpaksa membuatundian untuk meringankanbebanan kapal. Daripadaundian, Nabi Yunus dipilihISBN 983-2446-47-3 199
 200. 200. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiuntuk dicampakkan ke dalamlaut. Setelah Nabi Yunusdicampakkan ke dalam laut,baginda telah ditelan oleh ikanpaus. Dengan penuh kesabaranNabi Yunus memohon doa dankeampunan dari Allah. Denganlimpah Rahim dan rahmatNya,Allah menyelamatkan NabiYunus setelah berada selamaempat puluh hari empat puluhmalam di dalam perut ikan pausitu. Subhanallah.ISBN 983-2446-47-3 200
 201. 201. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi osos - Osmanhos- Hosnipos- posmenros- Rosnani Rosman rosbos dos kos sos tos eses - Esmames- mestires- restuISBN 983-2446-47-3 201
 202. 202. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiOsman ingin menjadi seorangbos pada suatu hari nanti.“Saya mesti jadi bos suatu harinanti,” kata Osman padaRosnani. “Sekiranya kamu inginmenjadi seorang bos, kamumesti tegas dan rajin,” pesanRosnani.“Saya pula ingin menjadiseorang posmen,” kata Hosnipada Osman. ”Saya sukamenjadi seorang posmen keranasaya suka menaiki motosikal.”Osman dan Rosnani ketawasahaja.ISBN 983-2446-47-3 202
 203. 203. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiias – menghias kias biasuas – tuas puas ruas buasius - membiusais – ais kaisaus – paus hausuis - suisngais – mengaisnguis – menguisAyam belaan ibu suka mengaisdan menguis tana(h).Ikan paus merupakan ikan yangpaling besar di lautan.Ibu menghias ruang tamu itudengan bunga-bungaan.ISBN 983-2446-47-3 203
 204. 204. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ahah - ahli Ahliya Ah Sengbah- Sabah abah labah-labah sembah rebah jubahcah- Ecah acah pecahdah- sudah dadah padah Kedah Bedah indah dedahfah- zirafahgah- gagah cegah tegahhah- Solehahjah- gajah Ijah jelajahkah- kahwin nikah pangkahlah- kalah telah celah lelah belah galah malahmah-Imah mamah jamah ramah tamah lemahISBN 983-2446-47-3 204
 205. 205. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi mahkamah Rahimahnah- panah nanah kerenahpah- nipah sampah papah lapahrah- darah arah rahsia parah zarah cerah merah serah perah rahmat barahsah- asah basah mengesahkan susah kesah resahtah- patah latah jelantah melatah entah antahwah- sawah kawah bawah mewah Wah!yah- ayah payah goyahzah- Azizah Hafizah Rohizahnyah- kunyah Nyah!ngah- Angah tengah mengahISBN 983-2446-47-3 205
 206. 206. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi“Angah, kunyah makanan itulama-lama,” pesan ayah kepadaAngah. “Ya, ayah. Angah akankunyah lama-lama”. ‘’Makananyang dikunyah lama-lamamudah hadam,’’ tambah ayahlagi. Tiba-tiba gelas minumanAngah pecah. “Awas! Janganpegang gelas yang telah pecah.Nanti luka tangan Angah!”pesan ayah.ISBN 983-2446-47-3 206
 207. 207. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiih!bih - lebih tasbihcih!dih - didih sedih pedih dadihgih - gigih ketagih agihhih - sahihjih – bijihkih – Kih! Kih! Kih!lih – Salih pilih alihnih – benihpih – pipihrih – sirihsih – kasih masih sisih selasihtih – putih letihnyih – SemenyihISBN 983-2446-47-3 207
 208. 208. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embibuh – bubuh labuh Subuh lebuhcuh – bancuh acuhduh – aduh! gaduh tuduh teduhguh – teguh jaguhhuh – huh!juh – tujuh tengkujuhkuh- kukuh angkuhluh – sepuluh peluh keluh suluhnuh – penuh jenuh Nuhpuh – lumpuhruh – keruh suruh ruhsuh – asuh basuh Jusuhtuh – patuh runtuh utuh sentuhyuh- kayuh puyuhnguh – lenguhISBN 983-2446-47-3 208
 209. 209. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiohboh – cili bohcoh – kecohdoh – jodoh hodohjoh – gelojohkoh – selekohloh – Sungai Bulohmoh - bomohnoh – senonohpoh – Ipohtoh – contoh Toh Puanehceh – Acehdeh – Mak Andehgeh – terhegeh-hegehISBN 983-2446-47-3 209
 210. 210. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embijeh- menjejehleh – oleh toleh bolehmeh – remeh-temehneh – anehpeh – upehreh – menorehteh - tehngeh – sengehiah – meriah jariah Kamariahuah – kuah limpah-ruah meluahiuh - riuhaih – meraihauh – sauh jauh pauhuih – buih kuih muihISBN 983-2446-47-3 210
 211. 211. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiIbu Salih menjual kuih-muih.Hari ini kuih yang dijual adalebih. “Boleh Salih makan kuihini ibu?” tanya Salih apabiladidapatinya ada kuih yang lebihpenuh di atas meja. “Sudahtentu boleh,” kata ibunya.Ibu menyuruh Kamariahmembancuh teh. Kamariahmembancuh teh dengan segera,tetapi teh itu pula tertumpah.ISBN 983-2446-47-3 211
 212. 212. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embiak - aktabak - sebak bakticak - cicakdak - badak tidak landakhak - hak pihakjak - pijak ajakkak - kakak cekak tekaklak - tolak balak tolakmak - mamak semaknak - anak tanak jinak lunak kanak-kanakpak - sepak cupak kepak pakcik nampakrak - Perak selerak raksaksasak - lasak pasak saksi pesaktak - petak tetak retakISBN 983-2446-47-3 212
 213. 213. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi katak letakwak - awak lawakyak - koyak ayaknyak - banyak menyaksi lanyakngak - dongakik - iklan ikrar iktibarbik - tabik lembikcik - licik makcik Cik Sitidik - adik didikjik - jijikkik - cekik pekiklik - pelik balikmik - kemiknik - manik menikmatiISBN 983-2446-47-3 213
 214. 214. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embipik - tempikrik - tarik seriksik - siksa sisik usiktik - patik petik putik itiksyik - asyiknyik - menyiksaukbuk - sibuk tebuk bukti tumbukcuk - cucuk pucukduk - duduk sendukguk - teguk anggukjuk - ajuk merajuk pujuk sejukkuk - lekuk mangkukluk - peluk selukmuk - mengamuk gemukISBN 983-2446-47-3 214
 215. 215. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embinuk - tenukpuk - tepuk lepukruk - buruk beruk teruk jeruksuk - masuk susuk pelusuktuk - ketuk mengantuk patuknyuk - nyanyukekcek - cekdek - dek kapaljek - ejekkek - kek harijadilek - gelek jelekmek - kemek Mek Kelantannek - nenekpek - kopek kerepekISBN 983-2446-47-3 215
 216. 216. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embirek - korek cereksek - Seksyen gesekok - Oktoberbok - tembokcok - becokdok - kodok pondok sodokhok - Hok Sengjok - Ijokkok - kokok pokok rokoklok - belok Lokmanmok - momok Tomoknok - seronokpok - keropokrok - sorok menyoroksok - gosok esokISBN 983-2446-47-3 216
 217. 217. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embitok - Atok Tok Wanngok - tengok jengokiak – siak riak ketiak biakuak – puak kuak buak muakaik – naik baik daikauk – sauk kauk lauk paukiuk - periukTomok mengejek adiknya.Adiknya pun merajuk. Kakaknyapula datang memujuk. Adikmengadu kepada Atoknya pula.“Atok..Atok… Abang Tomokkata adik busuk dan gemuk.Adik sedih…Atok,” adu adikISBN 983-2446-47-3 217
 218. 218. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin EmbiTomok. “Tidak mengapa…dik.Nanti Atok ketuk kepala abangTomok,” kata Atoknya memujukadik lagi. Adik suka hati.Semua orang ketawa dengantelatah Adik.Lokman mahu ke kedai Mamak.Di kedai Mamak itu ada rojak.Mamak itu juga ada menjuallaksa. Mamak mengajak Lokmanmakan rojak. Lokman nampakbaju Mamak yang koyak.Mamak itu juga agak pekaktetapi sungguh baik hatiorangnya. Mamak meletakkanISBN 983-2446-47-3 218

×