Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Perkembangan ilmu fizik dlm sejati& tokoh

on

 • 2,667 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,667
Views on SlideShare
2,623
Embed Views
44

Actions

Likes
0
Downloads
62
Comments
0

1 Embed 44

http://fatinzulkiflay.blogspot.com 44

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Perkembangan ilmu fizik dlm sejati& tokoh Perkembangan ilmu fizik dlm sejati& tokoh Presentation Transcript

 • PERKEMBANGAN ILMU FIZIK DALAM SEJARAH TAMADUN ISLAM
  DISEDIAKAN OLEH:
  MURNIANA SHAZWEN SHAFIEN
  SITI BASYIRAH AWANG
 • Pengenalan
  • Fizik {dariYunaniFusikos (phusikos): semulajadi, Fizik(fysis): Alamsemulajadi} – adalahsainsmengenaialamdalambentuk am.
  • Fizikmengkajitabiatdaninteraksiantarajisimdanradiasi.
  Hukumfizikdiluahkansebagaipersamaanmatematikyang mewakiliusahauntukmewujudkankaitanantara data ujikajiberbeza.
  Kaedahsaintifik pula mewakiliusahauntukmenjelaskanhukumdiperolehidariujikaji.
  Fizikterdapatdalamkimiaiaitumekanikkuantum, termodinamik, dankeelektromagnetan.
  • TakrifFizikmoden – kajianmengenaijirimdantenaga.
  • Maksudfizik, mempunyaihubunganantarafizikbaratdanislamklasikaldarisegimetodologi. Tapidinafikanolehsejarahsainsbarat.
  • Fizikadalahterassainsmodendankinidikenalisebagaisumbersainsnukleardansumbersainselektronik.
  MenurutKhalijahMohdSalleh (1984), ilmufizikmerupkansatucabangilmuberkenaandenganjasmani (alamfizik), sifat-sifatbendaalamitudantindakanbersaingantarabendaitu.
  Perkataanfizikadalahdaripadaurutanperkataan ‘physis’ yang beertitabi’i.
 • قال تعالى:
  وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قران ولا تعلمون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض ولا فى السمآء ولآ اصغر من ذلك ولا اكبر الا فى كتب مبين
  ‘tidakluputdaripengetahuanTuhanmubiarpunsebesarzarah (atom) dibumiataupundilangit. Tidak pula yang lebihkecildantidak yang lebihbesardariitumelainkan (semuatercatat) dalamkitab yang nyata (LuhMahfuz)’. (Yunus;61):
  • TeoriFizik: MekanikKlasik, Elektromagnetik, TermodinamikdanMekanikStatik, MekanikKuantumdanTeoriRelativiti.
  • Seseorangdikatakanmemahamifizikapabilatahusedikittentangmekanikstatikdandinamik, keelektrikan, kemagnetan, gelombang, optik, keaktifan, termodinamikdanmekanikkuantum.
  • Dalamtradisisainsislam, mengkajifenomenaalamtabiisecarakualitatifdankuantitatif.
  • Antarabidang-bidangutamapadazamanawaltamadunislammekanik, hidrodinamik, hidrostatikdankajiankeatassifat-sifatfizik air.
  • Ilmufiziktelah lama wujuddalamtamadunsebelumislamsepertitamadunbabilon, MesirKuno, Parsi, Hindi, dan China.
 • FizikYunani
  • BermuladarizamanfalsafahMilesianhinggakezaman Aristotle.
  • Kemunculan Plato menekankanpendekatanfizik yang dikenalisebagaiparadigmasimbolikataumatematikal (bersifatkuantitatif).
  • ManakalaAristotelmenekankankepentinganilmufizikempiris (bersifatcerapan) yang menggunakankaedahkualitatif.
  • Kemudiandikembangkanolehtokoh-tokohhellenistiksepertiEukliddanPtolemi yang menggunakan model geometri.
  • LeusippusdanDemokritusmenghuraikanfenomenafizikalamtabiidarisudutparadigmamekanistikdanbukanteleologi.
 • PengaruhYunanipadatahapawalpengasasanFizik
  • Tahappertama –tahappenterjemahan (daribahasayunanikebahasaarab).
  • ParadigmautamapadamasaituialahparadigmafizikOrganik (Aristotle), Simbolik (Pitagoras-Plato/Neo-Platonik) dannaturalistikataumekanistik (Leusippus/Demokritus).
  • TerjemahaninidilakukanolehtokohbukanislamterutamanyadarikaumNasranidanSabian.
  Al-Kindicubamengemukakankonsepfizik yang selaridenganislamtetapiusahainidianggapterpencil.
 • SumbanganAsli
  • IbnuSinatelahmembina 1 paradigmafizik yang berjayamengintegrasikan ajaran2 Aristotle dan Plato.
  • Beliaucubamenyesuaikanparadigmabeliaudengan ajaran2 pokokislam.
  • Usaha inidapatdiketahuidalamkarya-karyabeliauseperti Oriental Philosophy ataufalsafahketimuran.
  • Tetapi al-ghazalitelahmengkritikunsur-unsur tertentu dalamkaryaIbnSina.
 • ParadigmaFizikUtamadalamSains Islam
  ParadigmaMekanistik/ Dahriyun
  • terbahagipada 2 i) dahriyunatomisme
  ii) dahriyunkuantitatif
  • DahriyunAtomisme
  - didukungolehglgnmuktazilah
  - menekankanbahawasemuakejadianfizik / tabiiadalahterdiridaripadajisim.
  - iniberbezadenganpandanganfizik al-Asy’ariah, sebabpandanganatomismeinimenekankankausalitisekunder.
 • DahriyunKuantitatif
  • Paradigmainimenekankankajianalamtabiiberdasarkanujikajidan model-model matematikkuantitatif.
  • Tokoh2 ialah al-BirunidanIbnHaitham.
  • Sebagaicontoh:
  IbnHaithammembuatsumbangan yang banyakdalamteorigerakansepertiteoriinersiadanoptik.
  menggunakanpendekatananalisishalajusegiempatkeataspermukaanpembiasan.
  Iaitumendahului Isaac Newton.
 • ParadigmaFizikTabi’iyun
  • Menurut al-farabi: paradigmafiziktabi’iyuniniialahkajianmengenaijisimtabiidana’raddidalamnya.
  • Al-Kindi :pengetahuanmengenaijisimtabiidaniaadalahpengetahuanjisimdalampergerakan.
  • Segalaprosesfizikalamtabiididorongolehprinsipteleologiiaituperubahanbermatlamat.
 • ParadigmaIllahiyun
  • Alamtabiiadalahruang yang menampungpelbagaijenissimbolbagihakikat yang lebihtinggi.
  • Alamialahprojeksirealitiataukesempurnaan yang wujuddiluaralamfizikitusendiri.
  • Ilmufizikialahilmu yang mengklasifikasikansimboltersebutdanmenterjemahkankedalamkerangkaprinsip yang lebihtinggi.
  • Fenomenaalamtabiibukanlagimenjadi data atauprosessimbolikbagihakikat yang lebihtinggi.
  • Abu Ali Muhammad bin al-Hasan bin al-Haitham al-Basri al-Misri.
  • BahasaArab: ابو علي, الحسن بن الحسن بن الهيثم, Parsi: ابن هیثم, Latin: AlhacenatauAlhazen.
  • Di Barat dikenalisebagaiAlhazen,AvennathandanAvenetan.
  • DigelarBapaIlmuOptikModenolehduniaIslam. PtolemaeusSecundus(Ptolemy II) atau "Ahlifizik" padaabadpertengahanEropah.
  • KitabAl-Manazir(Book of Optics), yang ditulispada 1011-1021M.
  • Meninggalketikausia 74 tahun.
  IbnHaitham
  • (965M di Basra-1039M diKaherah)
 • Optik
  • Menjelaskansistempenglihatanbermuladarifungsisaraf (otak) hinggafungsimata (konjungtiva, iris, kornea, lensa).
  • DikembangkanolehIbnuFirnasdiSepanyoldenganmenciptakacamata.
  • Mencetuskanteorilensapembesar yang digunakansaintis(Italy) untukmenghasilkankacapembesarpertamadidunia.
 • KameraObscura &LubangJarum.
  • IbnuAl-HaithambersamaKamaluddinAl-farisiberjayamenelitidanmerakamfenomenakameraObscura.
  • Penemuanbermulaketikamempelajariilmugerhanamatahari.
  • Membuatlubangkecilpadadindingsupayabayanganmatahariyang kurangjelasdipantulmelaluipermukaandatar.
 • Sumbangan
  • Teorihukumpembiasan(fenomenaatmosfera), teoripenglihatan(optik), cermin kanta cekung dan kanta cembung danteoribiasancahaya.
  • Mengkajigerakancahaya, ciri-ciribayang, imejdanbanyaklagifenomenaoptik yang penting
  • Menganggapbukanmata yang membericahaya, sebaliknyabenda yang dilihatitu yang memantulkancahayakemata (menolakteori Ptolemy dan Euclid).
  • Berjaya menyusunsumbercahaya yang berbezadanmemantulkankeseluruhangambardariluarkedalambilikskrindengankameraobscura.
  • Mengembangkanteoriunjurantitikcahayadaripermukaanobjekuntukmembentuksebuahgambarpadaskrin.
  • Menyiasatmeteorologipelangi, ketumpatanatmosferadanfenomenaangkasa (gerhana, senja, cahayabulan).
  • Mendapati celestial sphere tidakterdiridaripadabahanpepejal, danlangitkurangpadatdaripadaudara.
  • Menggambarkankawasanpenglihatan, strukturmata, pembentukancitradimata, dansistem visual.
  • Menggambarkankelajuancahayaterhaddandiperbuatdaripadazarah-zarah. Mendapaticahayabergeraklurus.
  • Mengurangkancahaya yang dipantulkandansinardibiaskanmenjadikomponenmenegakdanmelintang (hukumsnell sinus).
  • Mengembangkankonsep momentum, teoribilangan, rumussegiempat (Teorem Wilson) danteorigeometrioptik.
  • Abu al-Raihan Muhammad Ibn Ahmad al-Biruni.
  • Parsi:ابوریحان محمد بن احمد بیرونی
  • DikenalisebagaiAlberuni, Al Beruniatauvarian.
  • MahirbahasaParsi, Arab, Sanskrit, Prakrit, Yunani, Barbar, Hebrew dan Syria.
  • Kitab Al-Athar Al-Baqiyah ‘An Al-Qurun Al-Khaliyah.
  • Meninggal ketika usia 75 tahun di Afghaniztan.
  Al-Biruni (973 Kath, Khwarazm -1048M Ghazni
 • Sumbangan
  • Membincangkandanmenganalisiskonsepasasfizik (graviti, jirim, ruangdangerakanbumi).
  • Membincangkanteoremastronomi, trigonometri, solar, lunar danpergerakan planet.
  • Menetapkanlatituddanlongtitudbumisecaratepatsertamenaksirukurlilitbumi.
  • Memperkenalkankaedahgarissudut yang tidakmampudiselesaikanmenggunakanpembarisdankompassahaja.
 • Different phases of the moon
  • Celestial mekanik, eksperimentalmekanik, teorimekanikdanoptik.
  • Menulisteoriunjuranpemetaan, kartografi, refraction, warnadanoptik.
  • Orangpertama (bersamaIbn al-Haytham) mendalilkanbahawakelajuancahayaterhad. Kelajuancahayajauhlebihcepatdaripadakelajuanbunyi.
  • Teori refraction; sesuatubendabolehdilihatkeranaiamemantulkansinarkepadamata (menolakpendapatEuclidesdanPtolemies).
  • Mendapatiadagravitididalambenda-bendalangitdan celestial sphere (mengkritikAristoteles).
  • Mendapatibungaada 3,4,5,6 atau 18 kelopakdantidakada 7 atau 9 kelopak.
  • Penentuanketumpatan 18 jenisbatu (Kitab al-Jamahir).
  • Mengukurketumpatancecair, merekodkanperbezaanberatantara air tawardan air masin, antara air panasdan air sejuk.
 • Tokoh-tokoh lain
  • Abu Barakah al-Baghdadi (1077-1165M)
  Mengkajimasalahpecutanjasadterjatuhdanterluncur.
  Memikirkankonsepmasa.
  • Ibnu Musa
  -Membuatkajianterhadapmekaniksertabinaangeometrik.
  Karyaterunggulhiyalbanu Musa.
  • Suhrahwadi
  • Pengasasteoricahayatermasukgerakandankepantasancahaya.
  • Berpendapatbumidan planet mematuhihukum yang sama.
  • Abdul Rahman al-Khazini
  Bekerjadalambidangmekanikdanhidrostatik.
  KitabMizan al-Hikmah (NeracaKebijaksanaan) tentangkajianpusatgraviti.
  Menggunakanhasilkerja Archimedes, al-Nairiaidan al-Biruni.
  Jadualmekanik cyclopedia 1728
 • Kesimpulan
  Tradisifizik Islam padadasarnyamengutamakanpendekatan yang mengimbangkanpenekananpenghuraiankuantitatifdankualitatif.
  PertembungandengansainsYunanimelahirkantigaparadigmafizikiaituParadigmaMekanistik/ Dahriyun, Tabi’iyundanIllahiyun.
  Pendekatanfizik Islam bukanmonolitikdanbersifatbeku, bahkanterdapatkepelbagaiandinamik yang jelasterbayangdalamamalandanpandanganilmiahtokoh-tokohSains Islam.
  Ibnu al-Haithamdan al-Biruniantaratokohfizik yang terkenaldenganpenemuandanteori yang dicetuskanolehmerekasehinggamenolakteoribarat yang bercanggahdengankonsepasaldalamalamtabi’i.