Tivibu Reklam Alanları

 • 1,776 views
Uploaded on

 

More in: Business , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,776
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • IPTV, telefon hatları üzerinden sağlanan hızlı internet bağlantısı sayesinde müşterilere ulaştırılan televizyon hizmetine verilen isimdirHizmetin kullanıcıya ulaştırılması; internet bağlantısını sağlayan bir DSL modeme bağlı bir set üstü cihazın kullanıcı ve operatör arasındaki iletişimi yönetmesi ile gerçekleştirilirIPTV platformu diğer televizyon platformlarının aksine çift yönlü iletişim esasına dayalıdırOperatör tarafından gönderilen video sinyalleri set üstü cihaz tarafından çözümlenerek televizyon ekranına yansıtılırKullanıcı tarafından uzaktan kumanda aracılığı ile yapılan işlemler operatöre iletilerek, operatörün doğru verileri kullanıcıya aktarması sağlanır
 • Durdurİzle: Kullanıcıistediğikanallardadilediğiyayınlarıdurdurabilirvedahasonrakaldığıyerdenseyirkeyfinedevamedebilir.Geri Al-İzle: Kullanıcıizlemeyebaşladığıprogramıistediğizamangerialıptekrarizleyebilir.Seç-İzle: Kullanıcıyerli, yabancıfilmler, popülerdiziler, müzikklipleri, belgesellerveçizgifilmlerdenoluşanzengin video içeriğineistediğizamanücretsizolarakerişebilir.Tekrarİzle: Kullanıcı, TV kanallarındayeralanve en beğenilenyerlidizileri, yerlieğlence, yarışma, sporprogramlarınıyayınlanmatarihlerindensonrakibirhaftaboyunca, kaydetmesinegerekkalmadantekrarizleyebilir.Kirala-İzle: Kullanıcı en yeni, popülerfilmleri film başınabirücretödeyerekistediğizaman, istediğiyerdenizleyebilir.
 • Tivibu Web ile bilgisayarınız üzerinden internet bağ-lantınızın olduğu her yerden TV kanallarını ve yüzlerce film, dizi, belgesel ve çocuk içeriğini izleyebilir, TV keyfini istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
 • IPTV teknolojisinin en gelişmiş uygulamalarındanbiriolanTivibuEv’in en büyükavantajıetkileşimolanakları, yüksekçözünürlüklügörüntüsüveüstünseskalite- si. TivibuEv, HD (yüksekçözünürlüklü) yayınve 5.1 Dolby Digital sesözelliğiilesinemakeyfineyakınbir TV izlemedeneyimisunuyor.En çokizlenenulusalkanallarınyanısıraözeltematikkanalları da içerenTivibuEv, sinemakanallarıve HD kanallarlazenginleştirilmiş biriçeriğesahip.
 • KOLAYLAŞTIRAN İNTERAKTİF SERVİSLERTivibuEv’ininteraktifservisleriyletelevizyonunuzüzerinden, TV keyfinearavermeksizinmaçsonuçlarınıöğrenebilir, burçyorumlarınızabakabilir, havadurumu- nu kontroledebilir, son haberleritakipedebilir, Flickr veFacebook fotoğraflarınızabakabilir, hattayemeksiparişi bile verebilirsiniz. Bunungibibirçokbilgiveeğlenceservisinisadeceuzaktankumandanızilekullan- manızmümkün.TivibuEvkullanıcıları ‘Mesajlarım’ uygulamasısaye- sindeTivibuEv’leilgiliyeniliklerdenhaberdarolabilir, diğerTivibuEvkullanıcılarıylahaberleşebilir.TivibuEv’in en gelişmiş özelliklerindenbirisi de kulla- nıcıya TV üzerindenTwitter hesabınıkullanmaimkanıvermesidir. Hattakullanıcıizlediğiprogramlailgilidoğrudan tweet yollayabilir.
 • TivibuplatformununmobilayağıolanTivibuCepisekullanıcıya her yerdetelevizyonizleme, en sevdiğifilmleri, dizileriveyabelgeselleriyanındataşımaim- kanıverecek. TivibuCepsayesindekullanıcısabitbirmekanabağlıkalmadan, dilediği her yerdentelevizyonizlemenintadınıçıkartabilecek. ÇokyakındahizmetesunulacakolanTivibuCephizmetiilekullanıcılar Ti- vibusayesindedahaöncehiçsahipolmadıklarıölçüdezengin, gerçekbirmobil TV deneyiminesahipolacak.
 • Kullanıcılarınatelevizyonkeyfini her yerden, diledikle- rizamansürdürebilmeimkânısağlayanTivibuplatfor- mu zenginiçerikseçenekleriylebüyükilgiçekiyor.KullanıcılarınTivibu’yagösterdikleriilginin en canlıgöstergesi, Tivibu Web abonesayısınınservisinkulla- nımasunulmasındanbuyanageçenbiryıliçinde 1,2 milyonaulaşması. Tivibu Web abonelerininyüzde 77’si erkek, yüzde 23’ü kadın.
 • Türkiye, yaklaşık 32 milyon internet kullanıcısıylaAvrupa’nınöndegelenpazarlarındanbiri. Online videoülkemizdeki internet kullanıcılarınınilgisini en fazlaçekeniçerikbaşlıklararasında ilk sıralarda.Türkiye’detoplamreklampazarıiçinde online reklamharcamalarınınpayı her geçenyılhızlaartıyor. 2005- 2010 arasındareklampazarıyıllıkortalamayüzde 12’lik birbüyümekatederken online reklampazarınınbüyü- me oranıiseyüzde 88 olarakgerçekleşti. 2005 yılındayüzde 1 olan online reklamharcamaları 2010’da yüzde12’lik birpayaulaştı.(*)(*) Aramamotoruvesosyalmedyareklamları da dahiledilmiştir. Kaynak: ReklamcılarDerneğiverileri
 • Hedeflenebilir video reklamlarıreklamvepazarlamadünyasıiçineşsizfırsatlarsunuyor. Tivibutelevizyonmecrasınıngüçlüerişim, rakipsizgörselveişitseletkisini online dünyanınetkileşimveölçümlemeavantajlarıylabirleştiriyor. Üstelik, istendiğindedirektveanlıkyanıtalınabilmesi de mümkün. Bütünreklamlartıklanabilirformattaolduğundananlıkyanıtalabilmeolanağı da var.KullanıcılarTivibu’nunzenginiçeriğindenseçtiklerini, diledikleriyerdenyüksekkalitedeizlerken, ilgiduyduk- larıürünvehizmetlerleilgilireklamlarlakarşılaşabilecek.Hedeflenebilir video reklamlarınınbuetkileşimavan- tajısayesindekullanıcılardanbeklenen satın alma ya da bir web sayfasınıziyaretgibidönüşümhedeflerinedahakolayulaşmakmümkün.
 • TV izleyicileriiçindeönemlibiroranı TV izlerkenkarşılarınaçıkanreklam- larızaplar. Buradakikullanıcılarinteraktifbir TV deneyimiyerinedahapasifbirroldesadecekanaldeğiştirmeseçeneğiileiçerikleriizler. Tivibukullanıcılarıistedikleriiçerikleredilediklerizaman, dilediklerişekildeeri- şebildiklerinden, içerikseçimlerindeaktifbirroloynarlar. BöyleceTivibuplatformundaizleneniçeriktesağlanangörüntülemelerpasifizleyicileregöredahadeğerlidir.Tivibuplatformundayeralan video reklamlarıyüksekgörseletkisininyanısıradirektkullanıcınınreklamayönelikaksiyonageçebileceğisenar- yolariçerir.Tümreklamalanlarıtıklanabilirolduğundansatışayönlendiricimesajiçerenvedirektkullanıcıtepkisiisteyenreklamlariçinoldukçauygundur. Yayınlananreklamiçindekiinteraktivite, kullanıcıyıreklamıtıklamayaözendiripdahadetaylıbilgilerinverildiğireklamveren internet sayfasınagötürerekmarkadünyasınıniçineçeker. Tivibuplatformu, diğerreklamplatformlarınınçoğundaolmayan, lokas- yon, profilvetemabazlıhassashedeflemeolanaklarınasahipolduğuiçinyayınlananreklamlarilgilihedefkitleyedahaetkinşekildeulaşır.
 • Kullanıcıtarafındanseçilen video içeriğininbaşlamasındanhemenöncesunulanreklamvideosudur. Sunumaçısındantelevizyonreklamlarınayakınbirformattır. Etkinliğininartmasıiçinreklamuzunluğununizlenecek video içeriğineorantılıbirşekildeayarlanmasıveizleyicininilgialanıileörtüşmesigerekir.
 • EPG Infobox Video reklamıizleyicilerinseyrettiklerikanal, program gibibilgilerinyeraldığıbilgibarınınsağındagösterilir. Bu alan her kanaldeğiştirildiğindeotomatikolarakçıktığındanreklamyüksekorandagörüntülenmiş olur. Buradayeralanreklamlarıntekilkullanıcılara ne sıklıktaçıkarılacağıayarlanabilir. Bu alandamaksimum 8 saniyelikreklamlaryayınlanabilir.
 • Kullanıcıilgialanınagiren, izlemekistediğiprogramlariçinelektronik program rehberi (EPG) içindearamayapabilir. Ana program rehberimenüsündereklamiçinhazırlanmış özelbirbölümbulunur.Kullanıcı program detaylarınıgörmekistediğindeçıkanekranda da video reklamlarınaaitözelbiralanyeralıyor.
 • ERİŞİM EKRANI, İÇERİK PAKETİ SPONSORLUKLARITivibuplatformundareklamverenleriçinbirçokreklamseçeneğibulunuyor. TivibuWeb’inmasaüstüuygulamasın- dakigiriş ekranımarkalariçinçoketkilibiralansunuyor.İçerikpaketisponsorluğumarkanınseslenmekistediğihedefizleyicikitlesineerişmekiçinçokuygunbirseçenek. Markahedefkitlesininilgialanınagireniçerikpaketine (romantikkomedi, bilimkurgu, aksiyon, belgesel, çizgi film vs.) kendiisminivererek sponsor olabilir.

Transcript

 • 1. IPTV ve Tivibu
  Murat Kahraman
  Temmuz 2011
 • 2. IPTV, IP teknolojisini kullanarak içerik dağıtımını sağlayan bir televizyon hizmetidir
  • Telefon hatları üzerinden hızlı internet bağlantısı
  • 3. DSL Modem - Settop Box – TV
  • 4. Çift Yönlü İletişim
 • YENİ NESİL TV PLATFORMU
 • 5.
 • 6.
  • Desktop client veya tarayıcı aracılığı ile
  • 7. İnternet bağlantısı ve bilgisayar olan her yerde
  • HD yayın ve 5.1 Dolby Digital ses
  • 8. En çok izlenen ulusal kanallar, sinema kanalları
  • Akıllı telefonlar ve tabletler
  • 14. Mobile özel içerikler
 • 1.2M Tivibu Web Abonesi
  • %77 erkek, %23 kadın
  • 15. %22 26-35 yaş, %28 36-45 yaş
  • 16. %39 Lise, %18 Üniversite mezunu
 • Online reklamcılık
  • 32M internet kullanıcısı
  • 17. Reklam Pazarı %12 artarken, online reklam pazarı %88 arttı
  • 18. 2010 yılında %12’lik pay
 • Hedeflenebilir Video Reklamları
  • Etkileşim ve gerçek zamanlı ölçümleme
  • 19. Lokasyon, profil, tema bazlı hedefleme
  • 20. Yüksek geri dönüş
 • 21. Tivibu Reklam Seçenekleri
 • 22. ‘PRE–ROLL’ VİDEO
 • 23. EPG INFOBOX VİDEO
 • 24. EPG ANA/DETAY EKRAN BANNER’I
 • 25. İÇERİK PAKETİ SPONSORLUĞU
 • 26. Teşekkürler...
  posta@muratkahraman.net
  twitter/muratkahraman