JBD 5076

SJKT LADANG BUKIT SERAMPANG
LEDANG. JOHOR
Di mana Bumi Dipijak, Di situ Langit Dijunjung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Perutusan Pengerusi
Laporan Pihak Atasan
Membentang dan mengesah minit mesyuarat lalu
Perkara-...
UCAPAN
TERIMA KASIH
ATAS
KEHADIRAN

SELAMAT KEMBALI
BERTUGAS
SELAMAT DATANG

SELAMAT TAHUN BARU
2014
KOMITMEN DAN KESUNGGUHAN
YANG DIBERIKAN
MENJAYAKAN PELBAGAI AGENDA
PENDIDIKAN SEPANJANG
TAHUN 2013
•
•
•
•

MELAKSANAKAN CORE-BUSINESS
PEPERIKSAAN AWAM BERJALAN LANCAR
TIADA ISU-ISU YANG KONTROVERSI
MENGUTAMAKAN ASPEK KES...
MENYEDIAKAN PENDIDIKAN
BERKUALITI DAN
MENYELURUH UNTUK
MELAHIRKAN MODAL INSAN
KELAS PERTAMA
BERTERASKAN FALSAFAH
PENDIDIKA...
1. Berusaha memberikan perkhidmatan
pendidikan yang cemerlang, berkesan dan
bertaraf dunia.
2. Mewujudkan iklim sekolah ya...
4. Mengukuhkan hubungan dengan stakeholder
dan komuniti setempat bagi meningkatkan
prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan...
HARAPAN MASYARAKAT
• Guru adalah kumpulan yang
bertanggungjawab melahirkan insan yang
berakhlak mulia, berkualiti, bertata...
• TAHNIAH KEPADA SEMUA ATAS KOMITMEN
DAN USAHA
• 1 PELAJAR MENDAPAT
1A , 4B, 2C
GPS
GPS 1.71 (2012) 2.14 (2013)
ETR = 2.0
Peratus Pencapaian Tahap Maksimum
100.0% (2012) 100.0% (2013)
ETR = 100%
M.PELAJARAN
B. MELAYU ( K )
B. MELAYU ( P )
B.TAMIL ( K )
B. TAMIL ( P )
B. INGGERIS
MATEMATIK
SAINS

% PENCAPAIAN
2012/20...
GRED PURATA SEKOLAH ( UPSR )
2011 - 2.52
2012 - 1.71
2013 - 2.41
RANKING SEKOLAH
- 2011 - 4422/7697
- 2012 - 1510/7696
- 2...
Pelantikan Baru Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

YBhg. Datuk Dr. Khair bin Mohamad
Yusof
Logo lama

Logo baharu
PERUBAHAN
VISI DAN MISI
Lama

Baharu

Sekolah
Unggul
Penjana
Generasi
Terbilang

Pendidikan
Berkualiti
Insan Terdidik
Nega...
PENJELASAN VISI KPM
Lama
PENDIDIKAN BERKUALITI :
• Pemimpin pendidikan dan pendidik berprestasi
tinggi.
• Infrastruktur ya...
PENJELASAN VISI KPM
Lama

INSAN TERDIDIK :
• Modal insan yang mempunyai pencapaian
potensi tertinggi, mempunyai minda kela...
PENJELASAN VISI KPM
Lama

NEGARA SEJAHTERA:
•
•
•
•
•
•

Aman dan makmur
Kesejahteraan insan.
Melahirkan warganegara berpe...
PERUBAHAN
VISI DAN MISI
Lama

Baharu

Membangun
Potensi Individu
Melalui
Pendidikan
Berkualiti

Melestari Sistem
Pendidika...
PENJELASAN MISI KPM
Lama

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI :
Kelangsungan dan penambahbaikan
status quo perk...
PENJELASAN MISI KPM
Lama
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU :

• Membangun potensi individu pada setiap
peringkat pendidikan.
•...
PENJELASAN MISI KPM
Lama

MEMENUHI ASPIRASI NEGARA :
• Menjadi negara maju berpendapatan
tinggi mengikut acuan sendiri.
• ...
PENJELASAN VISI DAN MISI KPM
(KESIMPULAN)
Lama

•

Pendidikan berkualiti akan menghasilkan
warganegara yang baik dan taat ...
Terkini
Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia
2013-2025 untuk
manfaat kepada
semua warga
pendidikan (walau
pun masih dalam...
Pelan Pembangunan Pendidikan menjadikan
kekuatan laporan dan perancangan lepas
sebagai asas penghasilan
Pelan Induk Pemban...
Tuesday, September 18, 2012

PM Lancar Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2013-2025
KUALA LUMPUR – Perdana Menteri, Dat...
3
5

Aspirasi Utama
Sistem Pendidikan

6
2013-2025

Objektif Pelan Pembangunan
Pendidikan

Aspirasi Utama
Murid

9

Bidang...
HUBUNGAN
KERJASAMA
OUTCOME

KOMUNITI
SEKOLAH

JKD

PPD
1.IKUT ARAHAN KPM
2.GUNA SPI YG BETUL
3. PDCA BANTUAN
4. BANTU JIKA PERLU
E.G. BARU HENDAK MOHON

1. NASIHAT DAN IKUT
SALU...
1
2
Persediaan
Kita
Menjelang
Tahun 2014

Penyediaan Takwim dan
Program PPD/Sekolah 2014
Penyemakan Semula Sasaran
Kerja T...
PENUTUP
PERSIDANGAN KEBANGSAAN
PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
2012

TUAN HAJI SUFA’AT BIN TUMIN
TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAY...
ACHIEVING THE STATUS OF HIGH INCOME NATION:
1ST CHALLENGE
VISION
2020

7 YEARS + 8 MONTHS + 29 DAYS
GOVERNMENT TRANSFORMATION PLAN:
A TALL ORDER
“ The Government is set to begin the
transformation process in
strengthening ...
GURU
PEMIMPIN SEKOLAH
Menjadikan sekolah
bertanggungjawab
terhadap prestasi pelajar

Meningkatkan daya tarikan
profession ...
PENYAMPAIAN
(P&P)

PEMBELAJARAN
MURID

PEMIMPIN

GURU
PRESTASI PELAJAR
•

Kualiti sistem pendidikan tidak
dapat mengatasi kualiti guru.

•

Berdasarkan sistem sekolah
terbaik d...
DIMENSI
MEMBINA MISI
MENGURUS KURIKULUM
DAN INSTRUKSION

MENGGALAKKAN IKLIM
SEKOLAH

FUNGSI
Merangka Matlamat
Menyebarluas...
”Policies and enforcement practices that reduce
tardiness, absenteeism, and truancy to increase
learning time for students...
Kategori

Penjelasan

Masa persekolahan
(Allocated schooling time)

Jumlah masa murid hadir ke sekolah

Masa bilik darjah
...
MASA PERSEKOLAHAN

(5 HARI SEMINGGU)

MASA BILIK DARJAH (6 JAM
SEHARI)

Faktor Pengurusan
Sekolah

MASA INSTRUKSIONAL
(4 -...
Faktor guru dalam mewujudkan iklim sekolah
Negara

Lewat sampai
di sekolah

Tidak hadir

Kurang
persediaan
pedagogi

Austr...
KATEGORI TUGAS GURU
TUGAS UTAMA

TUGAS SAMPINGAN

TUGAS PERKERANIAN

JENIS TUGAS GURU
1.
2.
3.
4.
5.

P&P
Perancangan P & ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pengumuman dari pembesar suara.
Aktiviti sukan sekolah/sukantara.
Aktiviti kokurikulum atau ko akad...
• Tugas-tugas tambahan yang bukan untuk pengajaran (guru
biasiswa, guru data dan lain-lain).
• Kehendak luar bilik darjah ...
• Mengurangkan pelbagai jenis gangguan
masa instruksional
 Faktor pengurusan sekolah
 Faktor instruksional guru
• Mengam...
MATLAMAT
Memastikan masa instruksional berlangsung
seperti yang dirancang mencapai objektif
pembelajaran serta dimanfaat s...
FAKTOR GANGGUAN

SASARAN STRATEGI

PENGURUSAN SEKOLAH
(PEMIMPIN SEKOLAH)

KAWALAN MASA
INSTRUKSIONAL

INSTRUKSIONAL (GURU)...
STRATEGI JANGKA PENDEK (2012-2013)
Strategi yang dapat mengurangkan gangguan
masa instruksional merujuk arahan/pekeliling
...
STRATEGI JANGKA PANJANG (2012-2015)
●
Mengubah minda dan pemikiran serta budaya
organisasi pembelajaran dalam komuniti sek...
ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

Prestasi akademik belum
mencapai sasaran.

1.1

Memastikan prestasi akademik mencapai
s...
Budaya membaca dialam
kalangan murid masih
pada tahap rendah.

1.6 Menambahbaik pelaksanaan program
galakan membaca di sek...
Usaha pembudayaan
sukan belum mantap
Penglibatan menyeluruh
pelajar-pelajar dalam
kegiatan kokurikulum
belum mencapai taha...
Salah laku disiplin
murid masih
berlaku
Peratus pelajar
ponteng sekolah
membimbangkan
Penghayatan
kerohanian belum
mencapa...
Murid kurang
berketrampilan sebagai
pemimpin
Pengurusan kantin perlu
dimantapkan
Perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling bol...
4. BIDANG KEWANGAN
Pengurusan
kewangan
belum efisyen
sepenuhnya

4.1 Meningkatkan
kecekapan dan
keberkesanan
pengurusan
ke...
5. PENGURUSAN PERSEKITARAN
DAN KEMUDAHAN FIZIKAL
Bilik darjah tidak kondusif

5.1

Menceriakan bilik darjah untuk
melaksanakan proses pengajaran dan
pembelajaran berkesan
...
6. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Pengurusan sumber
manusia belum
mencapai tahap yang
dikehendaki.
Prestasi kerja guru
masih be...
7. PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR
Perhubungan 7.1 Meningkatkan
sekolah dengan
perhubungan sekolah
pihak luar boleh
dengan pih...
8. SISTEM PENYAMPAIAN DAN
PENGURUSAN MAKLUMAT
Sistem
penyampaian
maklumat perlu
dimantapkan

8.1 Memantapkan sistem
penyam...
9. PUSAT SUMBER
Tahap
9.1 Meningkatkan bilangan
penggunaan Pusat
pelajar yang menggunakan
Sumber Sekolah
Pusat Sumber Seko...
10. PENGURUSAN DATA
Data EMIS 10.1 Memastikan
dan SMM
data sentiasa
lengkap dan
lengkap dan
tepat
kemaskini
SAPS
APDM
PELAN TINDAKAN STRATEGIK SEKOLAH
Setiap Matlamat Strategik akan diikuti oleh :
1. Objektif
2. Strategi
3. Program/aktiviti...
Matlamat Strategik 1:
Memastikan prestasi akademik mencapai
sasaran dari segi kualiti dan kuantiti.

Objektif
• Meningkatk...
STRATEGI
• Meningkatkan kecemerlangan pelajar
PROGRAM/AKTIVITI
• Teknik menjawab soalan
• Latih tubi dan ulang kaji
• Kela...
SASARAN 2014
• 1 Pelajar mendapat semua A dalam UPSR

OUTCOME
• Peningkatan bilangan gred ’A’ dan
sifar gred ’D & E’
Tanggungjawab
Undang-Undang

• Menyelia dan melindungi murid
daripada segala mudarat

• Tanggungjawab menjaga
(duty of car...
Dokumen Undang-Undang
• Perlembagaan
• Akta Pendidikan
• PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
(KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997
Mula d...
Seksyen 19 AP 1996
“hendaklah menyediakan muridmuridnya bagi peperiksaan yang
ditetapkan oleh atau di bawah Akta
ini …”
P.U (A) 531: Perkara 6 (1)
Mengadakan dengan serta merta untuk
pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar satu
jadual mengenai
• sem...
P.U (A) 531: Perkara 6 (2)
Hendaklah dengan serta merta
mengadakan untuk pemeriksaan oleh

Ketua Pendaftar jadual waktu un...
P.U (A) 531: Perkara 7
Seorang guru hendaklah dengan serta
merta mengadakan untuk pemeriksaan
oleh Ketua Pendaftar
•salina...
P.U (A) 531: Perkara 8
• Hendaklah menyimpan dan
menyenggara suatu buku rekod
• Buku rekod hendaklah dengan
serta-merta di...
P.U (A) 531: Perkara 10
Seorang Guru Besar/Pengetua suatu
sekolah hendaklah mempamerkan
sesalinan jadual waktu sekolah bag...
Perkara 11 (1)
Seorang guru hendaklah mengajar
mengikut:
– suatu sukatan yang diluluskan
– satu jadual waktu yang dilulusk...
Perkara 11(2) - sambungan
• Jika tidak, dianggap melakukan satu
kesalahan dan boleh didenda:
– tidak melebihi RM5,000

– p...
Perkara 11 (2)
• Seorang Guru Besar, Pengetua atau guru
yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau
10 adalah melakukan kesal...
JADUAL WAKTU
• Guru mestilah mematuhi masa jadual waktu
yang ditetapkan.
• Guru tidak dibenarkan mengubah jadual
waktu yan...
WAKTU LUANG (FREE PERIOD)

•
•
•
•

Waktu luang (free period) adalah masa
bekerja. Guru hendaklah menggunakan masa
luang t...
PERANCANGAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

• Rancangan Pelajaran Tahunan dan
kontrak akademik hendaklah disusun
bersesuaian ...
• Sukatan Pelajaran hendaklah
dihabiskan pada bulan JUN bagi
kelas peperiksaan.
PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
6 komponen pengajaran dalam bilik darjah
1. Set Induksi
Introduction

2. Kandungan
Cont...
•
•
•
•

MEMPELBAGAIKAN TEKNIK P&P
P&P BERASASKAN ICT
RANCANG PENGGUNAAN ICT
REKOD PENGGUNAAN ALAT ICT
DALAM BUKU REKOD PE...
1. Pembelajaran Masteri
2. Pembelajaran Akses kendiri
3. Penilaian Kendalian Sekolah
4. Belajar Cara Belajar
5. Kajian Mas...
7. Kontekstual
8. Inkuiri Penemuan
9. Menghayati kurikulum Sains

10. Kemahiran berfikir
11. Pelbagai kecerdasan

12. Peng...
PEMANTAUAN PROSES P&P
• BERPANDUKAN INSTRUMEN
SKPM
• RUJUK INSTRUMEN
KUOTA LATIHAN PELAJAR
• Tentukan bilangan dan kekerapan
latihan setiap mata pelajaran bagi
setiap tingkatan seperti format...
BUKU LATIHAN PELAJAR
• Jenis-jenis buku latihan, bilangan
buku dan judul buku latihan
hendaklah diputuskan dalam
mesyuarat...
• BRPP adalah dokumen penting untuk
Laporan Nilaian Prestasi Guru-guru
• Lengkapkan semua butir yang
terkandung dalam BRPP...
• BRPP hendaklah sentiasa dihantar pada
setiap AHAD dan KHAMISmulai minggu
pertama untuk disemak dan
ditandatangani oleh P...
• Penulisan buku rekod persediaan
mengajar mestilah berpandukan
kepada Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil.3/1999 Kementerian Pe...
• Rancangan Pelajaran Harian merupakan
terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan
yang mengandungi sekurang-kurangnya
maklumat...
• Bilangan murid yang mencapai objektif p&p
• Nyatakan tindakan terhadap murid yang tidak
mencapai objektif
• Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah
disediakan dalam apa jua bentuk yang
munasabah dan sesuai dengan teknologi
se...
• Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan
penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan
Rancangan Pelajaran Harian juga perlu ...
• Maklumat HEADCOUNT dan POST MORTEM
bagi setiap mata pelajaran dan setiap
tingkatan hendaklah dimasukkan ke dalam
BRPP
• ...
DOKUMEN PERANCANGAN PENINGKATAN
PRESTASI AKADEMIK TAHUNAN
• Disediakan bagi setiap mata pelajaran dan setiap kelas
• Kandu...
Strategi Peningkatan/Pelan Tindakan
STRATEGI HENDAKLAH MENGIKUT 3
KUMPULAN PELAJAR
• CEMERLANG - PASAK
• MANTAP - SEDERHAN...
• Disediakan bagi semua tingkatan
• TOV adalah berdasarkan markah Peperiksaan
Akhir Tahun/Peperiksaan Awam/Ujian
terdahulu...
• BILA NAK SIAP?
• TENTUKAN TARIKH…….
• KELAS PEPERIKSAAN..
• ETR pindaan boleh dibuat apabila murid telah
mencapai sasaran lebih awal.
• Laksanakan post mortem selepas setiap
peperi...
• Setiap guru dikehendaki mempunyai
fail headcount masing-masing yang
memuatkan semua butiran berkaitan
dengan headcount
PEPERIKSAAN & UJIAN
• RUJUK JADUAL PELAKSANAAN YANG
DILAMPIRKAN
KSSR TAHUN 4
2014
PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
• Dilaksana mengikut arahan/jadual
• Integriti guru memberi markah
• Usaha membimbing p...
MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA
MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

(Melaksanakan P&P Sains dan Matematik dalam Bahasa M...
MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA
MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

134
MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA
MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

Strategi Memartabatkan Bahasa Malaysia
r P&P Sains d...
SULIT

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA
MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

PENDEKATAN P&P
r Seni Bahasa (bercerita, dram...
MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA
MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS
Strategi Meningkatkan Penguasaan Bahasa Inggeris
r Me...
MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA
MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

PENDEKATAN P&P
r Seni Bahasa (story telling, drama, ...
MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA
MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

PELUASAN PENGGUNAAN ICT DALAM P&P
r Komputer Noteboo...
MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA
MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

PENDEKATAN SOFT LANDING
r Guru digalakkan mengajar S...
MESYUARAT KURIKULUM 1
• Ketua-ketua panitia diminta menyediakan
analisis dan post mortem UPSR/ 2013 dan
peperiksaan akhir ...
MESYUARAT PANITIA 1
• ANALISIS DAN POST MORTEM UPSR 2013
• ANALISIS DAN POST MORTEM PEPERIKSAAN
AKHIR TAHUN 2013
• PERANCA...
PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN
DAN ANGGARAN BELANJA
MENGURUS 2014
• SEMUA UNIT
• SILA HANTAR IKUT TARIKH YANG
DITETAPKAN - 1...
BUKU JADUAL KEDATANGAN PELAJAR
• Semua butir yang terdapat dalam buku
berkenaan hendaklah diisi dengan betul
dan lengkap t...
BUKU JADUAL KEDATANGAN PELAJAR
• Buku ini hendaklah sentiasa dikemaskini, tepat
dan dikelolakan oleh guru tingkatan masing...
Surat Amaran Ponteng
• Dikeluarkan mengikut prosedur yang betul
• Ponteng berturut-turut & tidak berturut-turut
• Ponteng ...
TINDAKAN TERHADAP PELAJAR PONTENG
• Guru kenalpasti pelajar ponteng kelas dan
mengambil tindakan sewajarnya bersamasama JK...
TATACARA PENGURUSAN
PONTENG BERTERUSAN:
• Ponteng bermaksud pelajar tidak hadir ke
sekolah tanpa sebab/kebenaran
- 3 hari ...
TATACARA PENGURUSAN PONTENG
TIDAK BERTERUSAN:
- 10 hari - amaran pertama
- 10 hari selepas amaran 1 – amaran
kedua
- 20 ha...
TANGGUNGJAWAB SEBAGAI
GURU DISIPLIN
• Diingatkan bahawa setiap orang guru
adalah guru disiplin dan
bertanggungjawab terhad...
TINDAKAN DISIPLIN
• Semua tindakan disiplin hendaklah
mematuhi peraturan/arahan / surat
pekeliling Kementerian Pelajaran
M...
HUKUMAN/DENDA YANG DILARANG
( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1983)

•
•
•
•
•
•

JEMUR TENGAH PANAS
LOMPAT KATAK
PUBLIC ...
 Mengetuk / menyekel kepala murid.
 Menampar

 Cubit sehingga lebam.
 Pulas telinga
 Penyeksaan, cacian, hukuman liar...
BENTUK DENDAAN YANG POSITIF
• LENGKAPI NOTA SAMBIL DUDUK DI SUDUT
KELAS
• BERSIHKAN KELAS/SAPU SAMPAH/CUCI
CERMIN TINGKAP/...
PROGRAM IKHTIAR
• Penempatan pelajar sebelum masuk
kelas
• Bacaan ‘ irai vaazhthu ‘
• Pengisian – Info- info terkini
• Kaw...
KEBENARAN KELUAR KAWASAN BAGI PELAJAR
Pelajar hanya dibenarkan keluar kawasan
sekolah pada waktu persekolahan dengan
syara...
PERHIMPUNAN MINGGUAN RASMI
• Semua guru wajib hadir perhimpunan rasmi
sekolah pada hari dan masa yang ditetapkan
sehingga ...
PERHIMPUNAN MINGGUAN RASMI ADALAH MEDAN
UNTUK:
• menyemai, menanam dan memupuk semangat cinta
dan taat setia kepada negara...
• Elak konflik antara murid dan guru, guru dan
guru, pentadbir dan guru.
• Konflik berlaku apabila :
- Menggunakan kata-ka...
ATUR CARA PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN
• Nyanyian Lagu Kebangsaan
• Nyanyian Lagu Sekolah
• Bacaan Doa
• Bacaan Ikrar Pelaja...
• Kegiatan kokurikulum adalah tugas rasmi guru.
• Semua guru adalah wajib hadir untuk
melaksanakan kegiatan kokurikulum di...
• Semua guru adalah bertanggungjawab
menjaga keselamatan murid semasa
menjalankan kegiatan kokurikulum.
• Bantuan awal hen...
• Hari RABU adalah hari menjalankan kegiatan
kokurikulum (persatuan/kelab/UPS)
• Pemakaian Uniform (Guru & murid)
• Perhim...
• Semua peralatan yang dipinjam keluar dari
stor sukan/PJK hendaklah direkod
pergerakannya dan dikembalikan ke stor
selepa...
PERANCANGAN AKTIVITI
PERSATUAN AKADEMIK
• PANITIA MATA PELAJARAN HENDAKLAH
MENCADANGKAN AKTIVITI SOKONGAN
AKADEMIK.
• CADA...
7 SECRET OF SUCCESS
I found the answer in my room:
• Roof said
: AIM HIGH
• Fan said
: BE COOL
• Clock said
: EVERY MINUTE...
• PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM
(KELAKUAN DAN TATATERTIB)1993
TARIKH KUATKUASA : 15.12.1993
• PERATURAN-PERATURAN PEGAW...
PERATURAN 3A
• PENJAWAT AWAM WAJIB MEMATUHI
PERATURAN-PERATURAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN TINDAKAN TATATERTIB
BOLEH DIKENA...
PERATURAN 3C (1)
MENJADI TANGGUNGJAWAB SESEORANG
PEGAWAI UNTUK MENJALANKAN KAWALAN
DAN PENGAWASAN TATATERTIB KE ATAS
PEGAW...
PERATURAN 3C (2)
PEGAWAI YANG GAGAL MENJALANKAN
KAWALAN DAN PENGAWASAN ATAU GAGAL
MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP PEGAWAI
BAWA...
PERATURAN 4
• 4(1) seseorang pegawai hendaklah… pada
setiap masa memberikan taat setia yang tidak
berbelah bagi kepada Ser...
PERATURAN 4 (2)
seseorang pegawai tidak boleh….
• d) berkelakuan….memburukkan nama atau
mencemarkan nama perkhidmatan awam...
PERATURAN 4(2)
seseorang pegawai tidak boleh….
• b)berkelakuan dengan sedemikian cara yang
mungkin menyebabkan kepentingan...
PERATURAN 4(2)
seseorang pegawai tidak boleh….
•
•
•
•

e) kurang cekap atau kurang berusaha
f) tidak jujur atau tidak ama...
PERATURAN 4(2)
seseorang pegawai tidak boleh….
• j) melakukan “ gangguan seksual terhadap
orang lain “
- Perbuatan
- Lisan...
PERATURAN 5: PEKERJAAN LUAR
• Berdasarkan jawatan yang dipegang/diarah oleh
Ketua Jabatan
• Ahli Lembaga Pengarah Syarikat...
Jenis-jenis pekerjaan luar yang dilarang
1. Melibatkan diri dalam pengurusan atau
menjalankan perusahan perdagangan, perta...
PERATURAN 7 :

Menyalahgunakan dadah
• Kecuali bagi maksud perubatan –
dibawah akta perubatan 1971.
• Boleh dibuang kerja ...
PERATURAN 10 PEMUNYAAN HARTA (PP 3/2002
• Pegawai hendaklah mengisytiharkan harta
apabila:
• A) dilantik dalam perkhidmata...
PERATURAN 11 :
MENYELENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI
EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH
• A) menyenggara suatu taraf kehidupan yan...
PERATURAN 23
TIDAK HADIR BERTUGAS
• Ketidakhadiran termasuk kegagalan
untuk hadir pada suatu masa dan
tempat di mana pegaw...
PERATURAN 24
TIDAK HADIR TANPA CUTI
• Seseorang pegawai yang tidak hadir
bertugas tanpa cuti atau tanpa
terlebih dahulu me...
MASA BERTUGAS
MASUK
SESI PAGI

7.20 PAGI

KELUAR
2.30 PTG

• HADIR AKTIVITI KOKURIKULUM
MENGIKUT MASA YANG DITETAPKAN
KEHADIRAN KE SEKOLAH
•
•
•
•
•
•

Menepati masa
Rekodkan masa hadir yang betul
Rekodkan masa pulang
Waktu bertugas mesti d...
KEHADIRAN KE KELAS/KELAS GANTI
• Tanggungjawab guru masuk kelas dan
melaksanakan p&p.
• Menepati masa/elak kelewatan/terlu...
KELUAR KAWASAN
• Mesti mendapat kebenaran GB/GPK terlebih
dahulu.
• Mengisi borang ( PA 5 BAB G )Rekod ke dalam
buku setel...
PINTU PAGAR SEKOLAH
• Pintu pagar B menjadi pintu utama sekolah.
• Semua pelajar dan pelawat akan
menggunakan pintu B seba...
PERANAN GURU BERTUGAS
• RUJUK LAMPIRAN
MENJAGA ETIKA KEGURUAN
• ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB KITA
SEMUA UNTUK MENUNJUKKAN CONTOH DAN
TELADAN YANG BAIK SERTA MEMP...
ETIKA BERPAKAIAN

• MEMATUHI PEKELILING
• PAKAIAN RASMI /SEPARA
RASMI/TIDAK RASMI
• TIDAK MENJOLOK MATA
• BATIK PADA KHAMI...
BEKERJA SEBAGAI SATU
PASUKAN

BUKANNYA
BERPASUK-PASUKAN
SEKOLAH SEBAGAI SEBUAH BAHTERA
DALAM PELAYARAN
Persoalan yang perlu diberi pertimbangan:
 Dari mana?
 Ke mana?
 Dekat /...
SETIAP YANG BERADA DI DALAM
BAHTERA MEMPUNYAI
AKAUNTABILITI

NAKHODA KAPAL
ANAK KAPAL

SETIAP ANAK KAPAL MEMAINKAN PERANAN...
LESSONS WE CAN LEARN
AND

REFLECTIONS
Lessons from Canadian Geese
As each bird flaps its wings, by flying in a Vformation, the whole flock adds 71% flying range...
Lessons from Canadian Geese
As each bird flaps its wings, by flying in a Vformation, the whole flock adds 71% flying
range...
Lessons from Canadian Geese
Whenever a goose falls out of formation, it quickly gets back
into formation to take advantage...
Lessons from Canadian Geese
Whenever a goose falls out of formation, it
quickly gets back into formation to take
advantage...
Lessons from Canadian Geese
When the lead goose gets tired, it rotates back into the
formation and another goose flies at ...
Lessons from Canadian Geese
The geese in formation honk from
behind to encourage those up front to
keep up their speed.
Le...
Lessons from Canadian Geese
When a goose gets sick or wounded or shot down,
two geese drop out of formation and follow and...
Lessons from Canadian Geese
When a goose gets sick or wounded or
shot down, two geese drop out of
formation and follow and...
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK

1,118
-1

Published on

Bahan PPT Mesyuarat Guru 1/2014 SJKT Ldg Bukit Serampang.

Published in: Education, Career
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,118
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PPT MESYUARAT GURU 1/2014 SJKT LDG BKT SERAMPANG,TANGKAK

 1. 1. JBD 5076 SJKT LADANG BUKIT SERAMPANG LEDANG. JOHOR
 2. 2. Di mana Bumi Dipijak, Di situ Langit Dijunjung
 3. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Perutusan Pengerusi Laporan Pihak Atasan Membentang dan mengesah minit mesyuarat lalu Perkara-perkara berbangkit Pengesahan Perlantikan jawatankuasajawatankuasa 2014 Pembentangan Pelan Tindakan Strategik/School Key Result Areas (SKRA) 2014 Taklimat Bidang Kurikulum, Kokurikulum, HEM & Pentadbiran House Keeping Hal-hal lain
 4. 4. UCAPAN TERIMA KASIH ATAS KEHADIRAN SELAMAT KEMBALI BERTUGAS SELAMAT DATANG SELAMAT TAHUN BARU 2014
 5. 5. KOMITMEN DAN KESUNGGUHAN YANG DIBERIKAN MENJAYAKAN PELBAGAI AGENDA PENDIDIKAN SEPANJANG TAHUN 2013
 6. 6. • • • • MELAKSANAKAN CORE-BUSINESS PEPERIKSAAN AWAM BERJALAN LANCAR TIADA ISU-ISU YANG KONTROVERSI MENGUTAMAKAN ASPEK KESELAMATAN PELAJAR DAN STAF • MEMUPUK DAN MENGAMALKAN BUDAYA PENYANYANG • BERJAYA MELAKSANAKAN KURSUS/LDP BAGI MENINGKATKAN PROFESIONALISME KEGURUAN ( KSSR TAHUN 4 & PBS )
 7. 7. MENYEDIAKAN PENDIDIKAN BERKUALITI DAN MENYELURUH UNTUK MELAHIRKAN MODAL INSAN KELAS PERTAMA BERTERASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 8. 8. 1. Berusaha memberikan perkhidmatan pendidikan yang cemerlang, berkesan dan bertaraf dunia. 2. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif untuk pembelajaran dan pengajaran yang berkesan 3. Menjana generasi murid cemerlang yang beriman, bermoral, beriltizam, berdaya saing, dan berketrampilan
 9. 9. 4. Mengukuhkan hubungan dengan stakeholder dan komuniti setempat bagi meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan pendidikan 5. Memartabatkan profesion keguruan ke arah kecemerlangaan pendidikan.
 10. 10. HARAPAN MASYARAKAT • Guru adalah kumpulan yang bertanggungjawab melahirkan insan yang berakhlak mulia, berkualiti, bertatasusila, beradap, sopan, prihatin terhadap alam sekitar, tidak mementingkan diri, tidak kurang ajar, bersopan di jalan raya, menghormati orang tua, tidak sombong, bertanggungjawab, tidak mengambil dadah, tidak mengamalkan rasuah, dan seribu satu nilai yang baik lagi …..Salleh Long
 11. 11. • TAHNIAH KEPADA SEMUA ATAS KOMITMEN DAN USAHA • 1 PELAJAR MENDAPAT 1A , 4B, 2C
 12. 12. GPS GPS 1.71 (2012) 2.14 (2013) ETR = 2.0 Peratus Pencapaian Tahap Maksimum 100.0% (2012) 100.0% (2013) ETR = 100%
 13. 13. M.PELAJARAN B. MELAYU ( K ) B. MELAYU ( P ) B.TAMIL ( K ) B. TAMIL ( P ) B. INGGERIS MATEMATIK SAINS % PENCAPAIAN 2012/2013 100/ 100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100
 14. 14. GRED PURATA SEKOLAH ( UPSR ) 2011 - 2.52 2012 - 1.71 2013 - 2.41 RANKING SEKOLAH - 2011 - 4422/7697 - 2012 - 1510/7696 - 2013 ? BAND SEKOLAH - 2011 - 3 - 2012 - 2 - 2013 - ? SKOR KOMPOSIT - 2011 - 69.30 (OT) HARAPAN - 2012 - 78.32 (OT) HARAPAN - 2013 - ?
 15. 15. Pelantikan Baru Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia YBhg. Datuk Dr. Khair bin Mohamad Yusof
 16. 16. Logo lama Logo baharu
 17. 17. PERUBAHAN VISI DAN MISI Lama Baharu Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
 18. 18. PENJELASAN VISI KPM Lama PENDIDIKAN BERKUALITI : • Pemimpin pendidikan dan pendidik berprestasi tinggi. • Infrastruktur yang lengkap dan selaras dengan keperluan pendidikan semasa. • Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. • Penilaian dan pentaksiran sekolah bertaraf global. • Perkongsian pintar bersama pihak berkepentingan secara kreatif dan inovatif. • Pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran bertaraf pendidikan abad 21.
 19. 19. PENJELASAN VISI KPM Lama INSAN TERDIDIK : • Modal insan yang mempunyai pencapaian potensi tertinggi, mempunyai minda kelas pertama dan bertaraf dunia. • Mempunyai daya juang dan daya saing yang tinggi. • Mesra pembaharuan. • Istiqamah dalam melaksanakan tanggungjawab. • Produk pendidikan yang boleh diterima di pasaran antarabangsa. • Insan yang mempunyai sahsiah terpuji
 20. 20. PENJELASAN VISI KPM Lama NEGARA SEJAHTERA: • • • • • • Aman dan makmur Kesejahteraan insan. Melahirkan warganegara berpendapatan tinggi. Mempunyai akses kepada pendidikan tertinggi. Kuasa beli yang tinggi. Menghayati hakikat kepelbagaian
 21. 21. PERUBAHAN VISI DAN MISI Lama Baharu Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti Melestari Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
 22. 22. PENJELASAN MISI KPM Lama MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI : Kelangsungan dan penambahbaikan status quo perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia.
 23. 23. PENJELASAN MISI KPM Lama MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU : • Membangun potensi individu pada setiap peringkat pendidikan. • Menyediakan pelbagai jurusan pendidikan mengikut potensi dan minat • Menyediakan keperluan khas bagi golongan yang menghadapi masalah pembelajaran.
 24. 24. PENJELASAN MISI KPM Lama MEMENUHI ASPIRASI NEGARA : • Menjadi negara maju berpendapatan tinggi mengikut acuan sendiri. • Meletakkan tahap pencapaian pendidikan negara antara kelompok satu pertiga terbaik di dunia
 25. 25. PENJELASAN VISI DAN MISI KPM (KESIMPULAN) Lama • Pendidikan berkualiti akan menghasilkan warganegara yang baik dan taat kepada penciptanya. • Insan terdidik mempunyai daya saing dan daya juang yang kental. • Negara sejahtera diterjemahkan melalui Rakyat yang bertoleransi, berakhlak mulia dan makmur
 26. 26. Terkini Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 untuk manfaat kepada semua warga pendidikan (walau pun masih dalam proses penambahbaikan)
 27. 27. Pelan Pembangunan Pendidikan menjadikan kekuatan laporan dan perancangan lepas sebagai asas penghasilan Pelan Induk Pembangunan 1956 Laporan Razak 1960 Laporan Rahman Talib 1967 Akta Pelajaran Kebangsaan 1971 Laporan Hussein Onn 1979 Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1988 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1996 Akta Pendidikan 2001 Pelan Pembangunan Pendidikan 2006 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Pendidikan 2006-2010 (PIPP) ‘Membina Asas’ Menetapkan 6 Teras Utama bagi Merealisasi Wawasan 2020 • Pembinaan Negara Bangsa • Pembangunan Modal Insan • Memperkukuh Sekolah Kebangsaan • Merapatkan Jurang Pendidikan • Memperkasakan Profesionalisme Keguruan • Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan
 28. 28. Tuesday, September 18, 2012 PM Lancar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 KUALA LUMPUR – Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 begitu komprehensif dan menyeluruh. “Pelan tindakan itu adalah berdasarkan maklum balas yang diterima daripada semua pihak, termasuk pandangan dari pendidik tempatan dan antarabangsa,” katanya ketika melancarkan Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 di sini, Selasa. Beliau berkata, pelan jangka panjang itu akan menggariskan 11 anjakan dan akan menjadi cabaran kepada semua pihak berkenaan. “Tugas yang menanti adalah satu cabaran kerana ia bukan saja melibatkan orang di dalam mahupun luar dewan ini tetapi semua 28 juta rakyat Malaysia,” katanya. Beliau berkata, pelan itu bukan saja bertumpu kepada pengetahuan dan kemahiran tetapi nilainilai yang betul untuk menjamin masa depan negara. “Demonstrasi jalanan dan menjatuhkan maruah orang lain bukan nilai-nilai kita. “Kita memerlukan nilai-nilai untuk memastikan generasi muda masa kini berupaya memacu negara ke peringkat tertinggi,” katanya.
 29. 29. 3 5 Aspirasi Utama Sistem Pendidikan 6 2013-2025 Objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Aspirasi Utama Murid 9 Bidang Keberhasilan Utama Pendidikan Anjakan Utama Tranformasi Sistem Pendidikan Negara
 30. 30. HUBUNGAN KERJASAMA OUTCOME KOMUNITI
 31. 31. SEKOLAH JKD PPD
 32. 32. 1.IKUT ARAHAN KPM 2.GUNA SPI YG BETUL 3. PDCA BANTUAN 4. BANTU JIKA PERLU E.G. BARU HENDAK MOHON 1. NASIHAT DAN IKUT SALURAN (PGB) 2. AKUR DENGAN ARAHAN – PGB TEGAS SEKOLAH RENDAH 1.TARIKH AKHIR 26/12/2012 27 SEKOLAH BLM SIAP 2.SKPM 2010 41 SEKOLAH BLM SIAP 3.965 PEGAWAI BLM KEMASKINI 4.SKPM 2003 – 9 SEKOLAH BAWAH 80% - TINDAKAN PEMBETULAN 1.SEKOLAH TERIMA RAYUAN – KUMPULKAN 2.TEMPOH BERTENANG 1 BULAN KECUALI DARI LUAR NEGERI DAN DAERAH 3.LAPORKAN STATUS 4.SEKOLAH TUBUH PANEL DGN ANGGOTA 5 ORANG
 33. 33. 1 2 Persediaan Kita Menjelang Tahun 2014 Penyediaan Takwim dan Program PPD/Sekolah 2014 Penyemakan Semula Sasaran Kerja Tahunan dan KPI Untuk Tahun 2014 3 Persediaan Taklimat Awal Persekolahan Tahun 2014 4 Persediaan Touch Point TPM/ KPM. Kerusi, Meja, Buku Teks dan Guru Mencukupi Buat Post-Mortem Programprogram Yang Telah dilaksanakan
 34. 34. PENUTUP
 35. 35. PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA 2012 TUAN HAJI SUFA’AT BIN TUMIN TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA (SPPK) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 36. 36. ACHIEVING THE STATUS OF HIGH INCOME NATION: 1ST CHALLENGE VISION 2020 7 YEARS + 8 MONTHS + 29 DAYS
 37. 37. GOVERNMENT TRANSFORMATION PLAN: A TALL ORDER “ The Government is set to begin the transformation process in strengthening the efficiency of its delivery system” “ The KPI / KRA were not mere acronyms as they offered clear measures designed to ensure that the government is continuously working to better serve the needs of Malaysians” “ Our real work will begin as we make the transformation of government services happen”
 38. 38. GURU PEMIMPIN SEKOLAH Menjadikan sekolah bertanggungjawab terhadap prestasi pelajar Meningkatkan daya tarikan profession keguruan dan menghasilkan guru terbaik Membuat pelaburan bagi membangun kepimpinan unggul di setiap sekolah Memastikan setiap kanak – kanak boleh berjaya RMK 10 (BAB 5) Membangun & Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia
 39. 39. PENYAMPAIAN (P&P) PEMBELAJARAN MURID PEMIMPIN GURU
 40. 40. PRESTASI PELAJAR • Kualiti sistem pendidikan tidak dapat mengatasi kualiti guru. • Berdasarkan sistem sekolah terbaik di dunia, menambahbaik keadah pengajaran dalam bilik darjah adalah cara terbaik meningkatkan pencapaian pelajar. • Kualiti guru merupakan penentu utama mengatasi faktor lain termasuk saiz kelas. 100 PRESTASI PELAJAR (%) 90 peratus ∆ = 53 peratus 50 37 peratus 8 tahun 11 tahun UMUR PELAJAR (Tahun) Sumber: Kesan kumulatif dan sampingan ke atas pencapaian pelajar pada masa hadapan, Sanders & Rivers: Bagaimana sistem sekolah dengan pencapaian terbaik menduduki tempat teratas. McKinsey and Co. 2007
 41. 41. DIMENSI MEMBINA MISI MENGURUS KURIKULUM DAN INSTRUKSION MENGGALAKKAN IKLIM SEKOLAH FUNGSI Merangka Matlamat Menyebarluas Matlamat Memahami kurikulum dan Instruksional Menjajar Kurikulum Menyelia dan Menilai Memantau Kemajuan Murid Merangka Standard Merangka Sasaran Akademik Melindungi Masa Instruksional Menggalakkan Penambahbaikan (Hallinger & Murphy, 1987)
 42. 42. ”Policies and enforcement practices that reduce tardiness, absenteeism, and truancy to increase learning time for students. Principal can also increase student opportunities to learn by protecting classroom instructional time from interruptions due to public address annoucements, by working with teachers to develop more effective classroom management and instructional practices, and by reducing the number of non-instructional school activities that enroach on classroom time.” (Hallinger & Murphy, 1986)
 43. 43. Kategori Penjelasan Masa persekolahan (Allocated schooling time) Jumlah masa murid hadir ke sekolah Masa bilik darjah (Allocated class time) Jumlah masa murid berada dalam kelas (tidak termasuk waktu rehat, pertukaran kelas, waktu makan tengah hari dll). Ia merupakan subkategori masa persekolahan Masa instruksional (Instructional time) Jumlah masa yang digunakan untuk instruksional (tidak termasuk gangguan, pengurusan rekod, dll) Masa pembelajaran akademik (Academic learning time) Jumlah masa instruksional di mana murid memberi perhatian dan menerima instruksion pada tahap penguasaan tertentu serta berlakunya pembelajaran berkesan/bermakna. (Sumber: Levin & Tsang, 1987)
 44. 44. MASA PERSEKOLAHAN (5 HARI SEMINGGU) MASA BILIK DARJAH (6 JAM SEHARI) Faktor Pengurusan Sekolah MASA INSTRUKSIONAL (4 -5 JAM SEHARI) MASA PEMBELAJARAN AKADEMIK (3 JAM SEHARI) ENGAGED LEARNING ? TIME ….. MASA PEMBELAJARAN BERKESAN ...? Faktor Instruksional Guru
 45. 45. Faktor guru dalam mewujudkan iklim sekolah Negara Lewat sampai di sekolah Tidak hadir Kurang persediaan pedagogi Australia 7.8% 22.9% 35.8% Malaysia 13.2% 19.5% 30.2% Korea 17.8% 23.3% 33.8% Iceland 14.1% 24.0% 12.7% TALIS (Purata) 15.3% 25.8% 24.1% (Sumber: OECD, 2009)
 46. 46. KATEGORI TUGAS GURU TUGAS UTAMA TUGAS SAMPINGAN TUGAS PERKERANIAN JENIS TUGAS GURU 1. 2. 3. 4. 5. P&P Perancangan P & P Penilaian murid Perjumpaan kokurikulum Bimbingan akademik diluar masa P & P Menghadiri LADAP, mesyuarat,mengiringi murid, melatih murid, kelas tambahan, relief, program khas sekolah,majlis sekolah, dan mesyuarat PIBG 1. Tugas perkeranian mingguan. 2. Tugas perkeranian bulanan 3. Tugas perkeranian tahunan (Sumber: BPG, 2011) MIN JUMLAH JAM SEMINGGU 11.16 40.00 16.88
 47. 47. • • • • • • • • • • • Pengumuman dari pembesar suara. Aktiviti sukan sekolah/sukantara. Aktiviti kokurikulum atau ko akademik. Waktu pengajaran kerap kali diganggu dengan kelewatan pelajar kerap kali masuk dalam kelas. Guru atau pelajar dipanggil ke pejabat. Susun atur kelas dan dalam kelas. Sikap guru. Kepentingan aktiviti bercanggah Prasarana dan kemudahan sekolah Faktor luar kawal (guru cuti sakit, cuti ganti, hal-hal peribadi, cuti kecemasan) Guru menduduki peperiksaan bagi yang menjalani pengajian melalui Pendidikan Jarak Jauh.
 48. 48. • Tugas-tugas tambahan yang bukan untuk pengajaran (guru biasiswa, guru data dan lain-lain). • Kehendak luar bilik darjah (aktiviti kokorikum, guru bermesyuarat, guru berkursus, mengawas peperiksaan) • Keberkesanan pengajaran guru. • Disiplin murid. • Guru menghadiri kursus. • Guru menjalankan tugas jurulatih utama. • Kesediaan murid belajar. • Persekitaran sekolah • Kesediaan guru melaksanakan pengajaran. • Kerosakan peralatan seperti komputer. • Guru bukan opsyen mengajar mata pelajaran tertentu.
 49. 49. • Mengurangkan pelbagai jenis gangguan masa instruksional  Faktor pengurusan sekolah  Faktor instruksional guru • Mengamalkan kepimpinan instruksional untuk kualiti pembelajaran murid • Fokus kepada kepentingan melindungi masa instruksional
 50. 50. MATLAMAT Memastikan masa instruksional berlangsung seperti yang dirancang mencapai objektif pembelajaran serta dimanfaat secara optimum untuk mencapai pembelajaran berkesan dalam kalangan murid. FALSAFAH UNTUK GURU ADA, BERFUNGSI, BERSIH
 51. 51. FAKTOR GANGGUAN SASARAN STRATEGI PENGURUSAN SEKOLAH (PEMIMPIN SEKOLAH) KAWALAN MASA INSTRUKSIONAL INSTRUKSIONAL (GURU) PENINGKATAN MASA PEMBELAJARAN BERKESAN ATAU ALT MATLAMAT
 52. 52. STRATEGI JANGKA PENDEK (2012-2013) Strategi yang dapat mengurangkan gangguan masa instruksional merujuk arahan/pekeliling semasa yang tidak melibatkan perubahan dasar makro serta memberikan empowerment kepada pemimpin sekolah berdasarkan masalah pengurusan setempat dan tidak memerlukan peruntukan kewangan.
 53. 53. STRATEGI JANGKA PANJANG (2012-2015) ● Mengubah minda dan pemikiran serta budaya organisasi pembelajaran dalam komuniti sekolah. ● Meningkatkan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan sasaran utama dengan membangun, melatih semula dan meningkatkan kemahiran pengajaran guru melalui kedah pembangunan professional learning community (PLC) dan pembangunan profesionalisme guru secara berasaskan sekolah yang lebih kontekstual merujuk masalah pembelajaran murid yang dihadapi oleh guru serta mendapat sokongan pemimpin ● Meningkatkan jaringan profesionalisme inter dan intra sekolah atau daerah/negeri
 54. 54. ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK Prestasi akademik belum mencapai sasaran. 1.1 Memastikan prestasi akademik mencapai sasaran dari segi kualiti dan kuantiti. Pelaksanaan program Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) perlu dimantapkan 1.2 Memastikan PKB dilaksanakan sepenuhnya menepati perancangan Sistem penyampaian guru dalam bilik darjah perlu dimantapkan 1.3 Meningkatkan keberkesanan P&P melalui sistem penyampaian guru yang berkesan. Penggunaan peralatan ICT dalam P&P masih pada tahap memuaskan 1.4 Meningkatkan penggunaan peralatan ICT dalam P&P. ’Soft landing’ PPSMI menjelang 2010 1.5 Memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkukuhkan penguasaan Bahasa Inggeris
 55. 55. Budaya membaca dialam kalangan murid masih pada tahap rendah. 1.6 Menambahbaik pelaksanaan program galakan membaca di sekolah (NILAM) Pengurusan peperiksaan dan penilaian perlu dimantapkan 1.7 Memantapkan pengurusan dan pelaksanaan peperiksaan awam, peperiksaan dalaman dan penilaian Masih terdapat murid yang tidak menguasai 3M 1.8 Memastikan pelajar menguasai kemahiran asas dalam 3M Dasar 60 : 40 masih belum tercapai 1.9 Meningkatkan minat murid dalam bidang sains
 56. 56. Usaha pembudayaan sukan belum mantap Penglibatan menyeluruh pelajar-pelajar dalam kegiatan kokurikulum belum mencapai tahap maksimum. 2.1 Memperkasakan sukan sekolah Pengurusan kokurikulum belum mencapai sasaran Kepakaran dan kemahiran guru sebagai juru latih sukan dan permainan perlu dimantapkan Kemudahan peralatan dan prasarana kokurikulum belum lengkap dan mencukupi 2.3 Memastikan pengurusan kokurikulum mencapai standard yang ditetapkan. 2.4 Menambahkan kepakaran guru sebagai juru latih dalam bidang sukan dan permainan. 2.2 Meningkatkan prestasi aktiviti dan kegiatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. 2.5 Menaiktaraf kemudahan prasarana dan peralatan kokurikulum
 57. 57. Salah laku disiplin murid masih berlaku Peratus pelajar ponteng sekolah membimbangkan Penghayatan kerohanian belum mencapai tahap yang memuaskan 3.1 Mengurangkan salah laku disiplin dalam kalangan murid. 3.2 Sifar ponteng 3.3 Memantapkan penghayatan kerohanian dalam diri murid. Pengurusan 3.4 Memastikan pengurusan kebajikan murid kebajikan murid lebih efisien boleh ditingkatkan dan bersistematik. ke tahap yang lebih baik.
 58. 58. Murid kurang berketrampilan sebagai pemimpin Pengurusan kantin perlu dimantapkan Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling boleh ditingkatkan ke tahap yang lebih berkesan dan menyeluruh 3.5 Meluaskan peluang kepada murid memperkembangkan potensi diri 3.6 Memastikan pengurusan kantin mencapai tahap yang ditetapkan 3.7 Memantapkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah Prestasi penampilan dan 3.8 Menerap budaya sekolah sahsiah murid belum agar sebati dalam diri pelajar mencapai tahap gemilang
 59. 59. 4. BIDANG KEWANGAN Pengurusan kewangan belum efisyen sepenuhnya 4.1 Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kewangan sekolah.
 60. 60. 5. PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL
 61. 61. Bilik darjah tidak kondusif 5.1 Menceriakan bilik darjah untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran berkesan Kebersihan, keselamatan 5.2 dan keceriaan ( 3K ) masih perlu dipertingkatkan. Memastikan sekolah berada dalam suasana kondusif dan selamat. Penyelenggaraan dan naik 5.3 taraf kemudahan fizikal perlu dipertingkatkan Memastikan semua kemudahan di bilik-bilik khas berada dalam keadaan baik dan sedia guna Pengurusan aset alih kerajaan belum mantap 5.4 Memastikan prosedur pengurusan aset alih kerajaan dipatuhi Pengurusan stor belum mantap 5.5 Memantapkan pengurusan stor sekolah
 62. 62. 6. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Pengurusan sumber manusia belum mencapai tahap yang dikehendaki. Prestasi kerja guru masih belum mencapai tahap yang maksimum. 6.1 Meningkatkan keberkesanan pengurusan sumber manusia. Prestasi dan kemahiran staf sokongan belum mantap 6.3 Meningkatkan prestasi dan kemahiran kerja staf sokongan. 6.2 Meningkatkan prestasi kerja guru ke tahap yang maksimum. .
 63. 63. 7. PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR Perhubungan 7.1 Meningkatkan sekolah dengan perhubungan sekolah pihak luar boleh dengan pihak luar ke ditingkatkan ke tahap yang cemerlang tahap yang 7.2 Mewujudkan sekolah lebih yang mesra melalui cemerlang. hubungan komuniti yang berkesan
 64. 64. 8. SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENGURUSAN MAKLUMAT Sistem penyampaian maklumat perlu dimantapkan 8.1 Memantapkan sistem penyampaian dan p pengurusan maklumat E-info 8.2 Meningkatkan keberkesanan pengurusan maklumat
 65. 65. 9. PUSAT SUMBER Tahap 9.1 Meningkatkan bilangan penggunaan Pusat pelajar yang menggunakan Sumber Sekolah Pusat Sumber Sekolah sebagai pusat ilmu sebagai pusat ilmu. belum mencapai tahap Nisbah buku 9.2 Menambah pelbagai koleksi dengan pelajar bahan bacaan 1:11 Penggunaan ABM 9.3 Menyedia dan dan BBM yang menyelenggara Alat Bantu kurang berkesan Mengajar dan Bahan Bantu Mengajar
 66. 66. 10. PENGURUSAN DATA Data EMIS 10.1 Memastikan dan SMM data sentiasa lengkap dan lengkap dan tepat kemaskini SAPS APDM
 67. 67. PELAN TINDAKAN STRATEGIK SEKOLAH Setiap Matlamat Strategik akan diikuti oleh : 1. Objektif 2. Strategi 3. Program/aktiviti 4. Tanggungjawab 5. Kos 6. Tarikh pelaksanaan 7. KPI/sasaran 8. Outcome/indikator kejayaan
 68. 68. Matlamat Strategik 1: Memastikan prestasi akademik mencapai sasaran dari segi kualiti dan kuantiti. Objektif • Meningkatkan pencapaian dari segi kuantiti dan kualiti dalam peperiksaan awam UPSR supaya mencapai sasaran
 69. 69. STRATEGI • Meningkatkan kecemerlangan pelajar PROGRAM/AKTIVITI • Teknik menjawab soalan • Latih tubi dan ulang kaji • Kelas tambahan • Program SEGAR PAGI • Program SEGAR MINDA • Program SKOR A • Program jejak gemilang ’A’ • Gempur soalan negeri • Program Pecutan Akhir • Ceramah motivasi • Program Ole-ole masa cuti
 70. 70. SASARAN 2014 • 1 Pelajar mendapat semua A dalam UPSR OUTCOME • Peningkatan bilangan gred ’A’ dan sifar gred ’D & E’
 71. 71. Tanggungjawab Undang-Undang • Menyelia dan melindungi murid daripada segala mudarat • Tanggungjawab menjaga (duty of care) • ‘In loco parentis’
 72. 72. Dokumen Undang-Undang • Perlembagaan • Akta Pendidikan • PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997 Mula dikuatkusa pada 1 Januari 1998 • Akta lain yang berkaitan • Pemberitahu Undang-Undang (Am) • Surat Pekeliling Berkaitan
 73. 73. Seksyen 19 AP 1996 “hendaklah menyediakan muridmuridnya bagi peperiksaan yang ditetapkan oleh atau di bawah Akta ini …”
 74. 74. P.U (A) 531: Perkara 6 (1) Mengadakan dengan serta merta untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar satu jadual mengenai • semua mata pelajaran yang diajar • sukatan pelajaran mata pelajaran yang diajar
 75. 75. P.U (A) 531: Perkara 6 (2) Hendaklah dengan serta merta mengadakan untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar jadual waktu untuk penggal persekolahan semasa
 76. 76. P.U (A) 531: Perkara 7 Seorang guru hendaklah dengan serta merta mengadakan untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar •salinan sukatan pelajaran yang diajar •senarai murid di bawah tanggungjawabnya
 77. 77. P.U (A) 531: Perkara 8 • Hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod • Buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar
 78. 78. P.U (A) 531: Perkara 10 Seorang Guru Besar/Pengetua suatu sekolah hendaklah mempamerkan sesalinan jadual waktu sekolah bagi penggal persekolahan semasa yang ditandatangani olehnya di suatu tempat yang mudah dilihat di sekolah
 79. 79. Perkara 11 (1) Seorang guru hendaklah mengajar mengikut: – suatu sukatan yang diluluskan – satu jadual waktu yang diluluskan
 80. 80. Perkara 11(2) - sambungan • Jika tidak, dianggap melakukan satu kesalahan dan boleh didenda: – tidak melebihi RM5,000 – penjara tidak lebih 3 bulan – kedua-duanya sekali
 81. 81. Perkara 11 (2) • Seorang Guru Besar, Pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan kesalahan • Jika disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM500
 82. 82. JADUAL WAKTU • Guru mestilah mematuhi masa jadual waktu yang ditetapkan. • Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang ditetapkan tanpa kebenaran. • Guru Kelas hendaklah bertanggungjawab menyediakan satu salinan jadual waktu kelas untuk dipamerkan dalam kelasnya. • Jadual waktu dan analisis waktu hendaklah dilengkapkan di dalam BRPP
 83. 83. WAKTU LUANG (FREE PERIOD) • • • • Waktu luang (free period) adalah masa bekerja. Guru hendaklah menggunakan masa luang tersebut mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas bil. 3/1981. Mengganti guru yang tidak hadir Membuat persediaan mengajar Memeriksa buku latihan Mengadakan pertemuan khas dengan murid bermasalah pembelajaran
 84. 84. PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN • Rancangan Pelajaran Tahunan dan kontrak akademik hendaklah disusun bersesuaian dengan takwim persekolahan dengan mengambil kira minggu - minggu ujian dan peperiksaan (peperiksaan dalaman dan awam) dan acara-acara sekolah
 85. 85. • Sukatan Pelajaran hendaklah dihabiskan pada bulan JUN bagi kelas peperiksaan.
 86. 86. PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6 komponen pengajaran dalam bilik darjah 1. Set Induksi Introduction 2. Kandungan Content 5. Pengayaan, Pengukuhan, Pemulihan 6.Perkembangan Extension Enrichment Enhancement Remedial 3. Aktiviti Activity 4. Penilaian Evaluation Pembelajaran yang menarik minat pelajar hasil daripada: Project Quiz Story Experiment Game Song / rhyme
 87. 87. • • • • MEMPELBAGAIKAN TEKNIK P&P P&P BERASASKAN ICT RANCANG PENGGUNAAN ICT REKOD PENGGUNAAN ALAT ICT DALAM BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 88. 88. 1. Pembelajaran Masteri 2. Pembelajaran Akses kendiri 3. Penilaian Kendalian Sekolah 4. Belajar Cara Belajar 5. Kajian Masa Depan 6. Konstruktivisme
 89. 89. 7. Kontekstual 8. Inkuiri Penemuan 9. Menghayati kurikulum Sains 10. Kemahiran berfikir 11. Pelbagai kecerdasan 12. Pengajaran dan Pembelajaran
 90. 90. PEMANTAUAN PROSES P&P • BERPANDUKAN INSTRUMEN SKPM • RUJUK INSTRUMEN
 91. 91. KUOTA LATIHAN PELAJAR • Tentukan bilangan dan kekerapan latihan setiap mata pelajaran bagi setiap tingkatan seperti format PKB (Pemantauan Kurikulum Berkualiti) • Serah satu salinan Perancangan Kuota Latihan Pelajar kepada GPK pada minggu ke-3
 92. 92. BUKU LATIHAN PELAJAR • Jenis-jenis buku latihan, bilangan buku dan judul buku latihan hendaklah diputuskan dalam mesyuarat panitia mata pelajaran masing-masing dan diseragamkan.
 93. 93. • BRPP adalah dokumen penting untuk Laporan Nilaian Prestasi Guru-guru • Lengkapkan semua butir yang terkandung dalam BRPP. • Patuhi peraturan penyediaan & masa penghantaran. (Rujuk jadual penghantaran)
 94. 94. • BRPP hendaklah sentiasa dihantar pada setiap AHAD dan KHAMISmulai minggu pertama untuk disemak dan ditandatangani oleh Pentadbir. • GB akan menyemak semua butir di dalam BRPP secara terperinci . • Pemeriksaan akan bermula pada minggu ke-4 dan diselesaikan sebelum berakhir bulan Februari.
 95. 95. • Penulisan buku rekod persediaan mengajar mestilah berpandukan kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999 Kementerian Pelajaran Malaysia bertarikh 9 Mac 1999 dan saranan Jemaah Nazir Sekolah.
 96. 96. • Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai. • TEGURAN NAZIR TERHADAP PENULISAN REFLEKSI
 97. 97. • Bilangan murid yang mencapai objektif p&p • Nyatakan tindakan terhadap murid yang tidak mencapai objektif
 98. 98. • Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. la haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.
 99. 99. • Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian juga perlu diurus dengan baik dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.
 100. 100. • Maklumat HEADCOUNT dan POST MORTEM bagi setiap mata pelajaran dan setiap tingkatan hendaklah dimasukkan ke dalam BRPP • Maklumat kutipan DERMA PIBG dan TABUNG AKADEMIK hendaklah direkod ke dalam BRPP bahagian catatan.(TINDAKAN GURU KELAS)
 101. 101. DOKUMEN PERANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK TAHUNAN • Disediakan bagi setiap mata pelajaran dan setiap kelas • Kandungan dokumen - Matlamat - Objektif - Headcount - Strategi Peningkatan/Pelan Tindakan (Program) - Pelan Taktikal - Pelan Operasional - Pelan Kontigensi - Carta Gantt Pelaksanaan
 102. 102. Strategi Peningkatan/Pelan Tindakan STRATEGI HENDAKLAH MENGIKUT 3 KUMPULAN PELAJAR • CEMERLANG - PASAK • MANTAP - SEDERHANA • PUGAR - LEMAH
 103. 103. • Disediakan bagi semua tingkatan • TOV adalah berdasarkan markah Peperiksaan Akhir Tahun/Peperiksaan Awam/Ujian terdahulu. • Setiap pelajar mesti ada TOV • Markah ETR individu pelajar adalah lonjakan daripada TOV dalam lingkungan 15 – 30% berdasarkan kemampuan pelajar dan target sekolah.
 104. 104. • BILA NAK SIAP? • TENTUKAN TARIKH……. • KELAS PEPERIKSAAN..
 105. 105. • ETR pindaan boleh dibuat apabila murid telah mencapai sasaran lebih awal. • Laksanakan post mortem selepas setiap peperiksaan. (PM1, PM2, PM3) difailkan • Graf Prestasi Diri (GPD) individu pelajar hendaklah disediakan bagi setiap mata pelajaran dan dilengkapi selepas setiap ujian/peperiksaan.
 106. 106. • Setiap guru dikehendaki mempunyai fail headcount masing-masing yang memuatkan semua butiran berkaitan dengan headcount
 107. 107. PEPERIKSAAN & UJIAN • RUJUK JADUAL PELAKSANAAN YANG DILAMPIRKAN
 108. 108. KSSR TAHUN 4 2014
 109. 109. PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) • Dilaksana mengikut arahan/jadual • Integriti guru memberi markah • Usaha membimbing pelajar sehingga mencapai tahap amatlah diharapkan • Dokumen PBS hendaklah lengkap dan kemaskini • Bahan bukti hasil kerja pelajar disedia menepati arahan • Bahan bukti disimpan selamat
 110. 110. MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS (Melaksanakan P&P Sains dan Matematik dalam Bahasa Malaysia di SK dan SMK (Tingkatan 1 hingga 5) manakala BC di SJKC dan BT di SJKT) Kementerian Pelajaran Malaysia 133
 111. 111. MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS 134
 112. 112. MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS Strategi Memartabatkan Bahasa Malaysia r P&P Sains dan Matematik dalam BM di Tingkatan Satu hingga Lima di SMK dan SK manakala BC di SJKC dan BT di SJKT r Menambah waktu P&P BM di SJKC dan SJKT r Menggunakan ICT dalam P&P BM r Menyediakan bahan bacaan BM r Memperkenalkan seni bahasa dalam P&P BI 135
 113. 113. SULIT MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS PENDEKATAN P&P r Seni Bahasa (bercerita, drama, nyanyian, puisi, bahas, syarahan, pengucapan awam) r Pembelajaran menyeronokkan r Kesusasteraan Melayu r Modular r ICT 136
 114. 114. MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS Strategi Meningkatkan Penguasaan Bahasa Inggeris r Menyediakan guru BI yang mencukupi menerusi pengambilan guru bersara, guru dari luar negara dan IPTS selain daripada pengambilan melalui IPGM dan IPTA. r Menyediakan guru BI di luar norma iaitu 2 orang guru bagi setiap kelas berenrolmen tinggi (contoh: melebihi 35 murid) r Menyediakan bahan bacaan BI r Memperkenalkan language arts dalam P&P BI 137
 115. 115. MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS PENDEKATAN P&P r Seni Bahasa (story telling, drama, singing, poetry, debate, public speaking etc) r English Literature r Fun learning r Modular r ICT 138
 116. 116. MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS PELUASAN PENGGUNAAN ICT DALAM P&P r Komputer Notebook r Projektor LCD r Menambah baik fungsi makmal komputer kepada makmal bahasa r Perisian 139
 117. 117. MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS PENDEKATAN SOFT LANDING r Guru digalakkan mengajar Sains dan Matematik dalam dwibahasa mulai tahun 2010 di sekolah rendah dan sekolah menengah. r P&P bagi Tahun 4 pada tahun 2012, 2013 dan 2014, Tahun 5 pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dan Tahun 6 pada tahun 2014, 2015 dan 2016 akan dilaksanakan dalam dwibahasa. Sehubungan itu, peperiksaan Sains dan Matematik UPSR akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehingga tahun 2016. r P&P Tingkatan 4 pada tahun 2012, 2013 dan 2014, dan Tingkatan 5 pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dilaksanakan dalam dwibahasa. Sehubungan itu, peperiksaan Sains dan Matematik SPM akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehingga tahun 2015. 140
 118. 118. MESYUARAT KURIKULUM 1 • Ketua-ketua panitia diminta menyediakan analisis dan post mortem UPSR/ 2013 dan peperiksaan akhir tahun untuk dibentang dalam mesyuarat. • Format seperti tahun lepas • Serah satu salinan kepada GPK untuk dijilid.
 119. 119. MESYUARAT PANITIA 1 • ANALISIS DAN POST MORTEM UPSR 2013 • ANALISIS DAN POST MORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013 • PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK • PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA & PROGRAM SOKONGAN AKADEMIK • KEWANGAN PANITIA • PEDAGOGI
 120. 120. PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN DAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS 2014 • SEMUA UNIT • SILA HANTAR IKUT TARIKH YANG DITETAPKAN - 15 DISEMBER 2013 • RUJUK LAMPIRAN AGIHAN PCG
 121. 121. BUKU JADUAL KEDATANGAN PELAJAR • Semua butir yang terdapat dalam buku berkenaan hendaklah diisi dengan betul dan lengkap termasuk nombor telefon pejabat & rumah/bimbit yang terkini. • Buku Jadual Kedatangan tidak boleh dibawa pulang atau disimpan di bilik guru. Ianya hendaklah sentiasa berada di Pejabat Sekolah.
 122. 122. BUKU JADUAL KEDATANGAN PELAJAR • Buku ini hendaklah sentiasa dikemaskini, tepat dan dikelolakan oleh guru tingkatan masingmasing sahaja ( tidak dibenarkan pelajar menanda maklumat kehadiran pelajar) • Tidak dibenarkan sama sekali menggunakan cecair pemadam untuk memadam kesalahan ejaan. • Semakan oleh GPK HEM dan JK penyemakan akan dilaksanakan (sebulan sekali/bergantung kepada keperluan)
 123. 123. Surat Amaran Ponteng • Dikeluarkan mengikut prosedur yang betul • Ponteng berturut-turut & tidak berturut-turut • Ponteng bermaksud ; tidak hadir ke sekolah tanpa sebab/kebenaran. • Siapa tandatangan surat amaran? • Amaran 1 –GPK HEM/GB • Amaran 2 –GPK HEM/GB • Amaran Terakhir – GB (surat berdaftar)
 124. 124. TINDAKAN TERHADAP PELAJAR PONTENG • Guru kenalpasti pelajar ponteng kelas dan mengambil tindakan sewajarnya bersamasama JK Tindakan Ponteng pada hari berikutnya.
 125. 125. TATACARA PENGURUSAN PONTENG BERTERUSAN: • Ponteng bermaksud pelajar tidak hadir ke sekolah tanpa sebab/kebenaran - 3 hari berterusan - amaran pertama - 7 hari selepas amaran 1 – amaran kedua - 7 hari selepas amaran 2 – amaran terakhir - 14 hari selepas amaran terakhir – buang sekolah
 126. 126. TATACARA PENGURUSAN PONTENG TIDAK BERTERUSAN: - 10 hari - amaran pertama - 10 hari selepas amaran 1 – amaran kedua - 20 hari selepas amaran 2 – amaran terakhir - 20 hari selepas amaran terakhir – buang sekolah
 127. 127. TANGGUNGJAWAB SEBAGAI GURU DISIPLIN • Diingatkan bahawa setiap orang guru adalah guru disiplin dan bertanggungjawab terhadap disiplin murid dalam kelasnya sewaktu mengajar dan disiplin am semasa di kawasan sekolah (SPI bil.19/2001).
 128. 128. TINDAKAN DISIPLIN • Semua tindakan disiplin hendaklah mematuhi peraturan/arahan / surat pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. • Hukuman kepada pelajar hendaklah mematuhi SPI bil 7/1995. • Proses bimbingan perlu ada. • Buku Panduan Disiplin Murid hendaklah sentiasa dirujuk.
 129. 129. HUKUMAN/DENDA YANG DILARANG ( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1983) • • • • • • JEMUR TENGAH PANAS LOMPAT KATAK PUBLIC CANNING KETUK KETAMPI MEROTAN PELAJAR PEREMPUAN BODY CONTACT (TAMPAR, TUMBUK, TABUH, SEPAK DLL.)
 130. 130.  Mengetuk / menyekel kepala murid.  Menampar  Cubit sehingga lebam.  Pulas telinga  Penyeksaan, cacian, hukuman liar harus dielakkan
 131. 131. BENTUK DENDAAN YANG POSITIF • LENGKAPI NOTA SAMBIL DUDUK DI SUDUT KELAS • BERSIHKAN KELAS/SAPU SAMPAH/CUCI CERMIN TINGKAP/BUANG SAMPAH • BUAT LATIHAN TAMBAHAN • KELAS TAHANAN – BERI KERJA BERTULIS
 132. 132. PROGRAM IKHTIAR • Penempatan pelajar sebelum masuk kelas • Bacaan ‘ irai vaazhthu ‘ • Pengisian – Info- info terkini • Kawalan guru
 133. 133. KEBENARAN KELUAR KAWASAN BAGI PELAJAR Pelajar hanya dibenarkan keluar kawasan sekolah pada waktu persekolahan dengan syarat: • Mendapat kebenaran GB/GPK • Diiringi guru bertugas/Dijemput oleh waris/Diiringi oleh Guru Pengiring • Merekod ke dalam Buku Rekod Keluar Kebenaran Kawasan Bagi Pelajar
 134. 134. PERHIMPUNAN MINGGUAN RASMI • Semua guru wajib hadir perhimpunan rasmi sekolah pada hari dan masa yang ditetapkan sehingga tamat perhimpunan. • Tema Ahad- hitam putih.Semua guru dikehendaki memakai blazer semasa perhimpunan rasmi mingguan. • Pengendalian perhimpunan rasmi hendaklah mematuhi SPI bil. 4/1984
 135. 135. PERHIMPUNAN MINGGUAN RASMI ADALAH MEDAN UNTUK: • menyemai, menanam dan memupuk semangat cinta dan taat setia kepada negara • meningkatkan disiplin dan sifat-sifat keteladanan di kalangan murid-murid. • memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada pelajar. • Memotivasikan pelajar. • Meningkatkan jati diri murid. • Memupuk semangat kekitaan, rasa selamat dan menyeronokkan • Pelajar diberi peluang menyampaikan bakat yang boleh dicontohi pelajar lain.
 136. 136. • Elak konflik antara murid dan guru, guru dan guru, pentadbir dan guru. • Konflik berlaku apabila : - Menggunakan kata-kata kesat - Menjatuhkan maruah murid - Menggunakan nada suara yang tinggi - Menyindir pihak-pihak tertentu - Membuat justifikasi yang salah - Mementingkan peribadi melebihi organisasi - Menghukum pelajar di khalayak ramai
 137. 137. ATUR CARA PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN • Nyanyian Lagu Kebangsaan • Nyanyian Lagu Sekolah • Bacaan Doa • Bacaan Ikrar Pelajar & Rukunegara • Laporan Guru Bertugas Minggu Lalu • Penyampaian Hadiah/Anugerah (Jika berkaitan) • Ucapan Guru Besar /Penolong Kanan • Nyanyian Lagu Negeri Johor • Perhimpunan tamat MEMATUHI PROTOKOL GELARAN/ADRESS DENGAN BETUL
 138. 138. • Kegiatan kokurikulum adalah tugas rasmi guru. • Semua guru adalah wajib hadir untuk melaksanakan kegiatan kokurikulum di luar waktu persekolahan. (Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996) • Semua guru hendaklah merekod kehadiran masing-masing ke dalam Buku Rekod Kehadiran Kegiatan Kokurikulum.
 139. 139. • Semua guru adalah bertanggungjawab menjaga keselamatan murid semasa menjalankan kegiatan kokurikulum. • Bantuan awal hendaklah diberikan jika pelajar mengalami kecederaan. Ibu bapa hendaklah dimaklumkan jika pelajar mengalami kecederaan yang serius dan membahayakan.
 140. 140. • Hari RABU adalah hari menjalankan kegiatan kokurikulum (persatuan/kelab/UPS) • Pemakaian Uniform (Guru & murid) • Perhimpunan Mingguan Kokurikulum akan diadakan pada hari ISNIN mengikut giliran minggu perhimpunan. • Pengisian perhimpunan mematuhi SPI • Kegiatan kokurikulum dilaksanakan mengikut giliran pada hari RABU.
 141. 141. • Semua peralatan yang dipinjam keluar dari stor sukan/PJK hendaklah direkod pergerakannya dan dikembalikan ke stor selepas selesai digunakan. • Pelajar tidak dibenarkan memegang kunci stor. • Sebarang peralatan yang rosak dan tidak boleh dibaiki lagi hendaklah dibuat proses pelupusan.
 142. 142. PERANCANGAN AKTIVITI PERSATUAN AKADEMIK • PANITIA MATA PELAJARAN HENDAKLAH MENCADANGKAN AKTIVITI SOKONGAN AKADEMIK. • CADANGAN DARIPADA AHLI PERSATUAN JUGA PERLU DIAMBIL KIRA. • DOKUMEN/LAPORAN.
 143. 143. 7 SECRET OF SUCCESS I found the answer in my room: • Roof said : AIM HIGH • Fan said : BE COOL • Clock said : EVERY MINUTE IS PRECIOUS • Mirror said : REFLECT BEFORE YOU ACT • Window said : SEE THE WORLD • Calendar said : BE UP-TO-DATE • Door said : PUSH HARD TO ACHIEVE YOUR GOAL
 144. 144. • PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB)1993 TARIKH KUATKUASA : 15.12.1993 • PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PINDAAN)2002 TARIKH KUATKUASA 20.6.2002
 145. 145. PERATURAN 3A • PENJAWAT AWAM WAJIB MEMATUHI PERATURAN-PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN TINDAKAN TATATERTIB BOLEH DIKENAKAN KEPADA PEGAWAI YANG INGKAR
 146. 146. PERATURAN 3C (1) MENJADI TANGGUNGJAWAB SESEORANG PEGAWAI UNTUK MENJALANKAN KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB KE ATAS PEGAWAI BAWAHANNYA DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG SESUAI DENGAN SEGERA TERHADAP MANA PEGAWAI YANG MELANGGAR MANA-MANA PERUNTUKAN PERATURAN-PERATURAN INI,
 147. 147. PERATURAN 3C (2) PEGAWAI YANG GAGAL MENJALANKAN KAWALAN DAN PENGAWASAN ATAU GAGAL MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP PEGAWAI BAWAHANNYA YANG MELANGGAR MANAMANA PERUNTUKAN PERATURANPERATURAN INI HENDAKLAH DISIFATKAN CUAI DAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, DAN DIA BOLEH DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB
 148. 148. PERATURAN 4 • 4(1) seseorang pegawai hendaklah… pada setiap masa memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Seri padukan baginda Yaang Dipertuan Agong, Negra dan Kerajaan. • 4(2) seseorang pegawai tidak boleh…. • a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi
 149. 149. PERATURAN 4 (2) seseorang pegawai tidak boleh…. • d) berkelakuan….memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam pelanggaran 4(2)(d) - Terlibat dengan penyalahgunaan dadah - Berjudi di pejabat/waktu bertugas - Berkelakuan tidak senonoh di khalayak ramai - Disabitkan kesalahan jenayah mahkamah syariah - Kesusahan berat kerana hutang - Menerima keraian - Berlakon dalam filem yang menjejaskan nama baik negara dan perkhidmatan
 150. 150. PERATURAN 4(2) seseorang pegawai tidak boleh…. • b)berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya • C) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkab syak yang munasabah bahawa: • i) membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya sehingga menjejaskan sebagai seorang pegawai awam • Ii) menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri
 151. 151. PERATURAN 4(2) seseorang pegawai tidak boleh…. • • • • e) kurang cekap atau kurang berusaha f) tidak jujur atau tidak amanah g) tidak bertanggungjawab h) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. • i) cuai dalam melaksanakan tugas rasmi
 152. 152. PERATURAN 4(2) seseorang pegawai tidak boleh…. • j) melakukan “ gangguan seksual terhadap orang lain “ - Perbuatan - Lisan - tulisan
 153. 153. PERATURAN 5: PEKERJAAN LUAR • Berdasarkan jawatan yang dipegang/diarah oleh Ketua Jabatan • Ahli Lembaga Pengarah Syarikat yang kerajaan ada kepentingan • Atas kepentingan persendirian/saudara atau badan – dia seorang pemegang jawatan • Boleh dapat kebenaran bertulis Ketua Jabatan dengan syarat - di luar waktu pejabat - tidak jejas kegunaan pegawai - tidak bercanggah dengan kepentingan jabatan
 154. 154. Jenis-jenis pekerjaan luar yang dilarang 1. Melibatkan diri dalam pengurusan atau menjalankan perusahan perdagangan, pertanian dsb. 2. Bekerja dengan tujuan mendapat upah dengan mana-mana syarikat, firma institusi atau orang perseorangan 3. Sebagai seorang pegawai pakar memberi keterangan pakar samada percuma atau dengan tujuan mendapat upah 4. Bertugas sebagai seorang wasi, pentadbir atau penerima
 155. 155. PERATURAN 7 : Menyalahgunakan dadah • Kecuali bagi maksud perubatan – dibawah akta perubatan 1971. • Boleh dibuang kerja atau ditamatkan perkhidmatan atas kepentingan awam
 156. 156. PERATURAN 10 PEMUNYAAN HARTA (PP 3/2002 • Pegawai hendaklah mengisytiharkan harta apabila: • A) dilantik dalam perkhidmatan awam • B) dikehendaki oleh kerajaan • C) memperolehi harta tambahan • D) pelupusan • E) genap tempoh 5 tahun
 157. 157. PERATURAN 11 : MENYELENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH • A) menyenggara suatu taraf kehidupan yang melebihi emolumen/ pendapatan yang sah • B) mempunyai kawalan kewangan atau harta (alih & tak alih) yang nilainya tidak seimbang dengan emolumen/pendapatan yang sah
 158. 158. PERATURAN 23 TIDAK HADIR BERTUGAS • Ketidakhadiran termasuk kegagalan untuk hadir pada suatu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi menjalankan tugasnya.
 159. 159. PERATURAN 24 TIDAK HADIR TANPA CUTI • Seseorang pegawai yang tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan pegawai itu dikenakan tindakan tatatertib
 160. 160. MASA BERTUGAS MASUK SESI PAGI 7.20 PAGI KELUAR 2.30 PTG • HADIR AKTIVITI KOKURIKULUM MENGIKUT MASA YANG DITETAPKAN
 161. 161. KEHADIRAN KE SEKOLAH • • • • • • Menepati masa Rekodkan masa hadir yang betul Rekodkan masa pulang Waktu bertugas mesti dipatuhi Rujuk & patuhi Jadual Waktu Mesti maklum kepada sekolah jika tak dapat hadir/kes kecemasan
 162. 162. KEHADIRAN KE KELAS/KELAS GANTI • Tanggungjawab guru masuk kelas dan melaksanakan p&p. • Menepati masa/elak kelewatan/terlupa • Menyemak dan merekod kehadiran pelajar ke dalam Buku Pengesanan Ponteng (BPP) • Menandatangani BPP pada akhir waktu p&p masing-masing. • Membuat persediaan mengajar • Melaksanakan p&p dengan berkesan. • Mengawal kelas semasa p&p • Memastikan kebersihan kelas • Menegur kesalahan disiplin pelajar
 163. 163. KELUAR KAWASAN • Mesti mendapat kebenaran GB/GPK terlebih dahulu. • Mengisi borang ( PA 5 BAB G )Rekod ke dalam buku setelah mendapat kebenaran. • Rekod masa masuk balik • Sekolah tidak akan bertanggungjawab jika sesuatu berlaku semasa tuan/puan keluar tanpa izin. • Urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu persekolahan kecuali kecemasan.
 164. 164. PINTU PAGAR SEKOLAH • Pintu pagar B menjadi pintu utama sekolah. • Semua pelajar dan pelawat akan menggunakan pintu B sebagai laluan masuk dan keluar kawasan sekolah. • Semua guru hendaklah menggunakan pintu B sebagai laluan masuk pada waktu pagi. • Pintu A akan ditutup pada pukul 7.30 pagi dan dibuka semula pada pukul 2.30 petang hingga 5.00 petang.
 165. 165. PERANAN GURU BERTUGAS • RUJUK LAMPIRAN
 166. 166. MENJAGA ETIKA KEGURUAN • ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB KITA SEMUA UNTUK MENUNJUKKAN CONTOH DAN TELADAN YANG BAIK SERTA MEMPUNYAI TAHAP SAHSIAH YANG TINGGI SETIAP MASA DAN KETIKA - SURAT SIARAN KP(BS/DSR)8787/008/(56) 21 MAC 2005
 167. 167. ETIKA BERPAKAIAN • MEMATUHI PEKELILING • PAKAIAN RASMI /SEPARA RASMI/TIDAK RASMI • TIDAK MENJOLOK MATA • BATIK PADA KHAMIS • TEMA AHAD – HITAM PUTIH
 168. 168. BEKERJA SEBAGAI SATU PASUKAN BUKANNYA BERPASUK-PASUKAN
 169. 169. SEKOLAH SEBAGAI SEBUAH BAHTERA DALAM PELAYARAN Persoalan yang perlu diberi pertimbangan:  Dari mana?  Ke mana?  Dekat / jauh?  Bila?  Bagaimana?  Sumber yang ada?  Halangan / cabaran?  Sentiasa muhasabah! Perbezaan antara hanyut dan belayar ditentukan oleh matlamat. (Danial Z Abidin, 2005)
 170. 170. SETIAP YANG BERADA DI DALAM BAHTERA MEMPUNYAI AKAUNTABILITI NAKHODA KAPAL ANAK KAPAL SETIAP ANAK KAPAL MEMAINKAN PERANAN DAN TUGAS MASING-MASING
 171. 171. LESSONS WE CAN LEARN AND REFLECTIONS
 172. 172. Lessons from Canadian Geese As each bird flaps its wings, by flying in a Vformation, the whole flock adds 71% flying range than if each bird flew alone. Merle W. Boos - Agricultural Notes, Omaha Providence Newsletter, No. 97
 173. 173. Lessons from Canadian Geese As each bird flaps its wings, by flying in a Vformation, the whole flock adds 71% flying range than if each bird flew alone. Lesson: People who share a common direction and sense of community can get where they are going quicker and easier because they are traveling on the thrust of one another.
 174. 174. Lessons from Canadian Geese Whenever a goose falls out of formation, it quickly gets back into formation to take advantage of the ‘lifting power’ of the bird immediately in front. Merle W. Boos - Agricultural Notes, Omaha Providence Newsletter, No. 97
 175. 175. Lessons from Canadian Geese Whenever a goose falls out of formation, it quickly gets back into formation to take advantage of the „lifting power‟ of the bird immediately in front. Lesson: If we have as much sense as a goose, we will step into formation with those who are headed where we want to go.
 176. 176. Lessons from Canadian Geese When the lead goose gets tired, it rotates back into the formation and another goose flies at the point position. Merle W. Boos - Agricultural Notes, Omaha Providence Newsletter, No. 97
 177. 177. Lessons from Canadian Geese The geese in formation honk from behind to encourage those up front to keep up their speed. Lesson: We need to make sure our honking from behind is encouraging…not something less helpful.
 178. 178. Lessons from Canadian Geese When a goose gets sick or wounded or shot down, two geese drop out of formation and follow and help and protect. They stay until the goose is either able to fly again, or dies. Merle W. Boos - Agricultural Notes, Omaha Providence Newsletter, No. 97
 179. 179. Lessons from Canadian Geese When a goose gets sick or wounded or shot down, two geese drop out of formation and follow and help and protect. They stay until the goose is either able to fly again, or dies. Lesson: If we have as much sense as the geese, we‟ll stand by each other like that. Merle W. Boos - Agricultural Notes, Omaha Providence Newsletter, No. 97

×