• Like
วิสัยทัศน์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

วิสัยทัศน์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม

 • 61 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
61
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. วิส ัย ทัศ น์โ รงเรีย นผาเมือ งวิท ยาคม “โรงเรีย นผาเมือ งวิท ยาคม ร่ว มกับ ชุม ชนจัด การ ศึก ษา เพื่อ พัฒ นาผู้เ รีย นให้ม ีค ุณ ภาพดำา รงตนบนพื้น ฐานของปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ”พัน ธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำาคัญ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสิ่ง แวดล้อมที่เอือต่อการเรียนรู้ ้เป้า ประสงค์ 1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ 2. พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการ ดำาเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 3. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสามัญและวิชาอาชีพ 4. พัฒนาโรงเรียนด้วยระบบบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสู่การประกันคุณภาพ การศึกษา กลยุท ธ์ร ะดับ แผนงาน 1. ขยายโอกาสทางการศึกษา 2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3. พัฒนาคุณธรรมนำาความรู้น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การเรียนการสอน 4. การกระจายอำานาจและสร้างความเข้มแข็งให้เขตพื้นที่การ ศึกษาและสถานศึกษา 5. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นใน การจัดการศึกษากลยุท ธ์ใ นระดับ การพัฒ นา คือ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2. การกระจายอำานาจและสร้างเข้มแข็งให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา
 • 2. 3. พัฒนาคุณธรรมนำาความรู้น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา