Your SlideShare is downloading. ×
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Muugii lesson
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
144
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 8th grade Unit: 15Topic: Predictions
 • 2. Les s on: № 1We a th e rp r e d ic t io ns The weather Will/ won’t (predicting the weather)
 • 3. Review the las t les s onTe ach e r: S araa, h ave you e ve r b e e n to D arkh an?S tu d e nt: Ye s , I h aveTe ach e r: Wh e n d id you go?S tu d e nt: I we nt th e re in 2007 with m y fam ily.
 • 4. S ing a s ong/media/5422-CD91/Its Rainy.flv
 • 5. Ирээдүй цагт Will/S hall-ийг хэрэглэх " W ill" н ь х эл б эр ээ ө ө р ч и л д ө г г ү й .I, yo u , h e , s h e , it , w e , t h e y w ill " W ill" - и й г . . . " ll г эж т о в ч и л д о г . I` ll, yo u ` ll, h e ` ll, s h e ` ll, w e ` ll, t h e y` ll it ` ll Үг ү й сг эсэн х эл б эр т " w ill" - и й г " w ill n o t " г эх б а w o n ` t г эж т о в ч и л д о г . I, yo u , h e , s h e , it , w ill n o t / w o n ` t we, t he y
 • 6. E xam p le : Ж и ш ээ н ь : + - I w ill g o . I` ll g o - Б и яв н а . I w o n ` t g o - Б и яв а х г ү й .Yo u w ill g o . Yo u ` ll g o - Ч и я в н а . Yo u w o n ` t g o - Ч и яв а х г ү й .H e w ill g o . H e ` ll g o - Тэр яв н а . H e w o n ` t g o - Тэр яв а х г ү й . S h e w o n ` t g o - ТэрS h e w ill g o . S h e ` ll g o - Тэр яв н а . явах г ү й . It w ill g o . It ` ll g o - Эн э я в н а . It w o n ` t g o - Эн э яв а х г ү й . W e w o n ` t g o -Б и дW e w ill g o . W e ` ll g o - Б и д яв н а . явах г ү й . Th e y` ll g o - Тэд Th e y w o n ` t g o - Тэд
 • 7. !Анхаар! Бидний зохицуулсан ю муу хийхээр шийдсэн зүйлсийг хэлэхэд " Will" гэдэг үг дангаараа хэрэглэгдэхгүй . " Will" -ийг ихэвчлэн доорх байдлаар хэрэглэдэг :- Са й н д у р а а р а а (Th e p h o n e is rin g in g ). I` l l a n sw e r i t . Б и хийх: а в а а д а х ъ я. (A frie n d is le av in g ) I` l l v i si t y o u i n t h e su m m e r. Ам л а л т ө г ө х : Б и з у н ч а м д д ээр о ч н о . Ш и й д в эр (Yo u r car wo n ` t start) I` l l b u y a n e w ca r. Б и гар гах : ш и нэ м аш и н х у д ал д аж авна. (Yo u r ch ild wo n ` t d o th e ir h o m e wo rk) Yo u ` l l d o Х эн н эг эн д y o u r h o m e w o r k n o w ! Б и ч и н и й г эр и й н са н а л б о л г о х : д аал г авар ы г ч и н ь х и й ч и х ье. (W in te r is co m in g ) I t h i n k i t w i l l b e a co l dУ р ь д ч и л ж х эл эх w i n t e r. Х ү й т эн ө в ө л б о л о х ю м ш и г ээ.
 • 8. !Note! " Will" - ийг "Th ink" гэдэг үгтэй байнга хэрэглэдэг. " I think I will ... Би ... гэж бодож байна..." З ө в ш ө ө р сө н ( + ) Үг ү й сг эсэн ( -) I w o n ` t d o m y h o m e w o rk la t e r. Б и I` ll d o m y h o m e wo rk n o w. Б и М эд эг д эл ж аахан байж байгаад о д о о д а а л г а в а р а а х и й л ээ . д аал гавар аа х и й х гү й . I t h in k s h e ` ll g o t o t h e c in e m a I d o n ` t t h in k s h e ` ll g o t o t h e Th in k- и й г t o n ig h t . Б и т ү ү н и й г ө н ө ө о р о й c in e m a t o m o rro w. Б и т ү ү н и й гх эр эг л эсэн к и н о т е а т р явн а г эж б о д о ж м а р г а а ш к и н о т е а т р яв н а г эж м эд эг д эл байна. бод охгү й байна. W ill- и й г W ill t h e re b e a t e s t o n W o n ` t t h e re b e a t e s t o n M o n d a y?х эр эг л эсэн M o n d a y? Д а ва а г а р а г т Д а ва а г а р а г т ш а л г а л т б а й х г ү йа су у л т у у д ш ал гал т байгаа ю у ? ю муу? D o yo u t h in k t h e y` ll w in ? Ч и D o yo u t h in k t h e y wo n ` t win ? Ч и Q u e s t io n т эд н и й г ял н а г эж б о д о ж т эд н и й г ял а х г ү й г эж б о д о ж ( c lo s e d ) байна у у? байна уу? W h a t d o yo u t h in k h e ` ll d o in t h e s u m m e r h o lid a ys ? Ч и А су у л т тү ү нийг зу н амр ал таар аа ю у
 • 9. New wordsS unny S nowyRainy ThunderCloudy WindyF og g y Hail
 • 10. Цаг агаары г тодорхойлж хэлэх тэмдэг нэрс Swelt ering = It is swelt ering. o r It is a Freezing = It is freezing. o r It is a freezing swelt ering day. day. Халуун бүг чим= Халуун бүг чим байна. Хөлд өм= Хөлд өм байна. эсвэл Хөлд өм эсвэл Халуун бүг чим өд өр байна. өд өр байн а. Warm = It is warn. o r It is a warm day.Cold = It is cold. o r It is a cold day.Халуун= Халуун байн а. эсвэл Халуун өд өр Хүйт эн= Хүйт эн байна. эсвэл Хүйт эн байна. өд өр байна. Sunny = It is sunny. o r It is a sunny day. Cloudy = It is cloudy. o r It is a cloudy day.Нарт ай= Нарт ай байна. эсвэл Нарлаг өд өр Үүлэрхэг = Үүлэрхэг байна. эсвэл Бүрхэг байна. өд өр байн а. Clear = It is clear. o r It is a clear day. St orm y = It is st orm y. o r It is a st orm y day.Цэлмэг = Цэлмэг байна. эсвэл Цэлмэг өд өр Ш уург ат ай= Ш уург ат ай байна эсвэл байна. Ш уург ат ай өд өр байна. Breezy = It is breezy. o r It is a breezy day Windy = It is windy. o r It is a windy day. Сэвш ээ салхит ай= Сэвш ээ салхит ай Салхит ай= Салхит ай байн а. эсвэл байна. эсвэл Сэвш ээ салхит ай өд өр Салхит ай өд өр байна.
 • 11. Sh o w e r y = It i s sh o w e r y. o r It i s a sh o w e r y d ay. Ra i n y = It i s r a i n y. o r It is a ra in y d a y. Ш ирүүн бороотой= Ш ирүүн Бор оотой = Бор оотой б о р о о т о й б а й н а . эсв эл б а й н а . эсв эл Б о р о о т о й Ш ир үүн бороотой өд өр өд өр байна. байна. F ro s t y = It is fro s t y. o r It S n o w y = It is s n o w y. o r It is a fro s t y d a y. is a s n o w y d a y.Х ү й т эн ж а в а р т а й = Х ү й т эн Ц а ст а й = Ц а ст а й б а й н а . ж а в а р т а й б а й н а . эсв эл эсв эл Ц а ст а й ө д ө р Х ү й т эн ж а в а р т а й ө д ө р байна. байна. D riz z ly = It is d riz z ly. o r It Ic y = It is ic y. o r It is a n is a d riz z ly d a y. ic y d a y. Ш и в р ээ М ө ст эй = М ө ст эй б а й н а . б о р о о т о й = Ш и в р ээ эсв эл М ө ст эй ө д ө р б о р о о т о й б а й н а . эсв эл байна. Ш и в р ээ б о р о о т о й ө д ө р байна. D ry = It is d ry. o r It is a W e t = It is w e t . o r It is a d ry d a y. w e t d a y.
 • 12. Цаг агаартай холбоотой бусад зүйлс S u n s h in e - Н а р т а й , L ig h t n in g - А я н г а нар л аг өд өр ц ахил гаан R a in d ro p s - Б о р о о н ы P u d d le s - Ш а л б а а г д у са л S n o wfla ke s - Ц а са н H a ils t o n e s - М ө н д ө р ш и р х эг Th e w e a t h e r fo re c a s t -Fro s t - Ж и х ү ү н х ү й т эн Ц аг агаар ы н у р ь д ч и л са н м эд ээ F lo o d - Үе р D ro u g h t - Га н г а ч и г Tid a lwa v e - Д а л а й н t o rn a d o / t w is t e r - Х а р
 • 13. Цаг агаары г ерөнхийд нь тайлбарлах w e t , m is e ra b le ,h o t , s c o rc h in g dampхал у ун, бү гч им н о й т о н , б ү р х эг , хал у ун ч и й г л эгw a rm , m ild , fin e , d ry d u ll, g re yд у л аан, зөөл өн, б ү р х эг , д ү н сг эр са й х а н , х у у р а йc o o l, re fre s h in g c o ld , c h illy
 • 14. Цаг аг аар ямар байг аа т алаар яаж асуух т ухай . • W h a t is t h e w e a t h e r like ? • W h a t is t h e w e a t h e r d o in g ? • Is it ra in in g w h e re yo u a re ?хэнх нь тоологддоггүй үгс байдаг, иймд тоологддог үгнүүдийг шин F o g / M is t A w is p o f m is t / fo g . H a il A h a ils t o n e R a in A d ro p o f ra in / A ra in d ro p S now A s n o w fla ke S u n s h in e A ra y o f s u n s h in e W in d A g u s t o f w in d
 • 15. Цаг аг аар ямар байг аа т алаар яаж асуух т ухай . • W h a t is t h e w e a t h e r like ? • W h a t is t h e w e a t h e r d o in g ? • Is it ra in in g w h e re yo u a re ?ихэнх нь тоологддоггүй үгс байдаг, иймд тоологддог үгнүүдийг ши F o g / M is t A w is p o f m is t / fo g . H a il A h a ils t o n e R a in A d ro p o f ra in / A ra in d ro p S now A s n o w fla ke S u n s h in e A ra y o f s u n s h in e W in d A g u s t o f w in d
 • 16. Цаг агаары г тодорхойлж хэлэх үйл үгнүүд Th e s u n is It is d riz z lin g s h in in g Б о р о о ш и в эр ч Нар ш ар ж байна байна Th e w in d is It is ra in in g ( Th e b lo w in g ra in is fa llin g . ) Са л х и са л х и л ж Бор оо ор ж байна байна It is p o u rin g ( Th e It is h a ilin g ra in is p o u rin g Мөнд өр орж d own. ) байна Бор оо ш и р ү ү н ор ж байна
 • 17. next clip. Then you can find 4 Дараагийн клипийг үзээд цаг агаары н 4 өөр төрлийн үзэгдлийг олж бичнэ үү !
 • 18. Click to edit Master text stylesSecond level Third level Fourth level Fifth level
 • 19. Match the words to the weather s ymbols . S unny, C loudy, Thunder, Rain, Click to edit Master text styles S now Second level Third level Fourth level Fifth level
 • 20. In groups , look at the map of Mongolia. What do you think the weather will be like tomorrow?
 • 21. Look at the chart. Which countries are thes e cities in? Tomorrow’s Weather A B Te m p e ra t u re ( C )London R 5 Pa ris 3B e rlin 7Mos cow -2 S e oul STo k yo 20B e ijin g C D e lh i
 • 22. Read to the weather forec as t and write the mis s ing s ymbols in column A . S = s u nny C = clou d y W= wind y R = rainy S n= s nowy F = foggyTV R e p orte r: And now th e we ath e r for tom orrow arou nd th e world . It looks like th e we ath e r will b e qu ite nice tom orrow. In E u rop e th e we ath e r is going to b e warm e r b u t th e re will b e rain and fog in s om e citie s . It will rain in Lond on and th e te m p e ratu re th e re will b e ab ou t five d e gre e s . In P aris is it will b e a little cold e r, th re e d e gre e s b u t clou d y. In Be rlin it will b e warm and foggy – s e ve n d e gre e s . M os cow will ge t s om e wind with te m p e ratu re at m inu s two. N ow le t’s look at a fe w citie s in As ia. In S e ou l and Tokyo it will b e clou d y b u t warm , te m p e ratu re s ab ou t p lu s fifte e n. D e lh i will b e th e warm e s t city tom orrow, with s om e rain and th irty th re e d e gre e s . F inally, lis te n to th e we ath e r fore cas t in N e w York and Vancou ve r. In N e w York th e re will b e s om e s now. And it will ge t cold e r with s ix d e gre e s . Vancou ve r will b e a lot cold e r th an N e w York. It will ge t m ore s now and th e te m p e ratu re will go d own to m inu s fifte e n d e gre e s . Afte r th e two o’clock ne ws p rogram you will ge t m ore we ath e r fore cas ts from arou nd th e world .
 • 23. ompos e the s entences about 4 s eas ons of the ye Жилийн 4 улирлы н зурганд тохирсон өгүүлбэр зохио
 • 24. HomeworkE x: 3b - Take tu rns to give te m p e ratu re s and s ay wh ich city it is .E x: 5 – write p re d ictions for ne xt we e k’s we ath e r in you r city, town, aim ag or s u m .R e m e m b e r th e ne w word s .

×