ikllao vasa[- maaoihma,vasa[- ivaBaaga
maaoDIilapI saMvaQa-na P`aiSaxaNa kaya-SaaLa
P`aiSaxaNa koMd` vasa[- - vaYa- 2014 –...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Modi prashishan varg 4 may 2014

80
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
80
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modi prashishan varg 4 may 2014

  1. 1. ikllao vasa[- maaoihma,vasa[- ivaBaaga maaoDIilapI saMvaQa-na P`aiSaxaNa kaya-SaaLa P`aiSaxaNa koMd` vasa[- - vaYa- 2014 – 2015 – pva- 4 ro ikllao vasa[- maaoihma saMsqaoAMtga-t “maaoDI ilapI saMvaQa-na P`aiSaxaNa kaya-SaaLa” Aayaaoijat krNyaat yaot Aaho.yaa maaoihmaocaa mau#ya ]ddoSa vasa[- P`aaMtacaa iSavakalaIna,poSavaokalaIna,ibaT/ISakalaIna [ithasa SaaoQaNyaasaazI va saMkilat krNyaasaazI maaoDI AByaasak tyaar krNao ha Aaho.vasa[- gaavaatIla nyaU [MiglaSa ivadyaalayaat sadr vaga- haotIla.maaoDIilapI P`aiSaxaNa GaoNaa `yaa P`aiSaxaNaaqaIMnaa iSaxaNaacaI AT naahI.prMtu ]maodvaarasa marazI BaaYaa Avagat AsaNao ja$rIcao Aaho.maaoDIilapI P`aiSaxaNa vaga- dr rivavaarI 6.00 to 7.00 yaa vaoLot Aayaaoijat krNyaaMt yaoNaar Aahot. maaoDIilapI AByaasak EaI.EaId<a ra}t maaoDIilapI P`aiSaxaNa vaga- GaotIla.vasa[- ivaBaagaatIla lahana vayaaogaatIla ivadyaaqyaa-MsaazI P`aaqaimak AByaasak`ma GaoNyaat yao[-la. P`aiSaxaNa vagaa-McaI sau$vaat idnaaMk 04 mao 2014 raojaI haoNaar Aaho. P`aiSaxaNa P`avaoiSaka : # 9158435722 / 9158435812 / 9764316678 maaoDI P`aiSaxaNa vaga- pva- 4 ro yaa AMtga-t vasa[- pirsaratIla maaoDI kagadpHaaMcaa SaaoQa va saMSaaoQanaavdaro vasa[- pirsaracaa P`aamaaiNak [ithasa SaaoQaNaaro AByaasak inamaa-Na krNao yaavar ivaSaoYa Bar doNyaat yaoNaar Aaho.
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×