10 11 ima minimos muiños

317 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 11 ima minimos muiños

 1. 1. Maio, Iniciación2010 aos Medios Audiovisuais Programación Didáctica [Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento.] Materia Optativa de Centro departamento de educación plástica e visual Maio, 2010
 2. 2. ContenidoUnidade 1. ................................................................................................................................ 2Unidade 2. ............................................................................................................................... 2Unidade 3................................................................................................................................ 2Unidade 4. .............................................................................................................................. 2Unidade 5. ............................................................................................................................... 3Criterios de Avaliación ............................................................................................................................................................................. 3Mínimos esixibles ....................................................................................................................................................................................... 6Criterios de cualificación ........................................................................................................................................................................ 7Procedementos e instrumentos de avaliación ................................................................................................................................ 8Avaliación inicial ............................................................................................................... 8Avaliación formativa ...................................................................................................... 8Criterios mínimos de avaliación ....................................................................................................................................................... 10Instrumentos de cualificación ............................................................................................................................................................ 11Actividades de recuperación .............................................................................................................................................................. 13Abandono de materia: ................................................................................................... 14Recuperación do abandono da materia. .............................................................. 15Proba extraordinaria de setembro: ...................................................................... 15 1
 3. 3. Contidos minimosUnidade Conceptos de denotación, connotación, metáfora, comunicación subliminal e un exemplo de cada un.1. Un exemplo de imaxe manipulada por procedementos no dixitais. Realización do comentario de análises dun anuncio. Concepto de medios de comunicación de masas, identificación dos mais importantes e a súa ubicaciónUnidade histórica.2. Conceptos de liberdade de información e expresión. Relación entre os grandes medios audiovisuais e o poder económico. Financiamento e involución ideolóxica. Concepto de share e su importancia. En que consiste a web 2.0.. A nube e portais de aloxamento de información compartida. Conceptos básicos das cámaras fotográficas: Enfoque, velocidade, obturación e cálculo daUnidade exposición correcta en modo manual; modos de3. prioridade al diafragma e a velocidade. Nocións básicas de composición da imaxe fotográfica. Distinción entre luz suave e dura (indicando número de luces e a súa orixe). Comandos básicos nos software de retoque fotográfico: tamaño de imaxe, contraste, saturación e tono; capas e historial. Realizar o traballo individual: toma de fotografías de características técnicas e de tema único, e retoque fotográfico por ordenador dunha delas. Concepto de son audio e os formatos WAV e Mp3. Comandos principais de edición multipista con AudacityUnidade 4. Realización de arquivo sonoro. 2
 4. 4. Uso dos mandos principais da cámara de vídeo dixital. Conexión da cámara a un monitor e ao ordenador.Unidade Tipos de plano. Estrutura do guión técnico. Uso de5. software de edición de vídeo. Participar activamente nun grupo na realización dun corto de cine mudo, e dun informativo.Criterios de AvaliaciónA capacidade de identificar os avances ao largo da historia nastecnoloxías da información e a comunicación e a súa repercusiónna evolución estéticados mensaxes audiovisuais.A destreza e espírito crítico do alumnado para identificar emanipular os diferentes produtosaudiovisuais a os que tenacceso seguindo criterios estéticos.Capacidade reflexiva e analítica para marcar as diferenzas entrerealidade e a súa imaxe, nas súas diversas formas e medios derepresentación nos medios audiovisuais e de comunicación.Analizar os elementos espaciais e temporais, ase como outrascaracterísticas básicas do significado e sentido na lectura deimaxes tanto fixas comoen movemento.Analizar e comprender, por parte do alumnado, os diferentesniveis de lectura dunha mesma imaxe.Analizar producións radiofónicas e televisivas identificando ascaracterísticas dexénero e diferenciando cos roles sociais máiscomúns nas producións audiovisuaisIdentificar os elementos básicos da linguaxe audiovisual 3
 5. 5. Capacidade de utilizar, tanto de maneira individual como en grupo,os elementos básicos do medio audiovisual pararealizartraballos con imaxesfixas e con imaxes en movemento.Capacidade para combina a creación visual con elementossonoros.Relacionar os conceptos de plano, escena e secuencia coassúas dimensións comunicativas e narrativas, ase como coas súasfunciónsespaciais e temporaisValorar a capacidade para crear e analizar mensaxes visuais esonoros avaliando a estrutura do mensaxe e su eficaciacomunicativa.Capacidade para estruturarun guión a partir da adaptación dunhaobra literaria, dunha idea ou dun acontecemento.Capacidade de aplicar ou integrar o medio audiovisual comolinguaxe expresivo nos conflitos do seu entorno social oueducativo.[VOLVER AO INICIO]Visión critica e selectiva ante os medios de produciónaudiovisual, sobre a oferta radiofónica e televisiva,diferenciando as claves e os códigos formaisde cada xénero,ase como os tópicos recorrentes nos programas de éxito.Actitude como receptor consciente, selectivo e crítico ante osmensaxes e creaciónsaudiovisuais.Capacidade de identificar e manipular as posibilidades dastecnoloxías da información e a comunicación,con especialatención a os medios de comunicación de libre acceso comointernet. 4
 6. 6. Aproveitamento dos recursos que ofrecen os mediosaudiovisuais, avaliando os seus aspectos positivos e negativos.Recoñecere reflexionar sobre as distintas funcións dapublicidade, diferenciando os elementos informativos eculturais de aqueles outros relacionados coa emotividade, asedución e a fascinación.Capacidade para reflexionare distinguir os diferentes elementosque inciden no receptor das mensaxes publicitarias.[VOLVER AOINICIO] 5
 7. 7. Mínimos esixibles Sintaxes da linguaxe audiovisual. Coñecemento e uso axeitado da sintaxes e dosmedios audiovisuais na creación de mensaxes. Emprego das TIC de xeito informativo e de xeito expresivo. Análise das características básicas, significado e sentido na lectura de imaxes tanto fixas como en movemento. Lectura obxectiva e a subxectiva (denotación e connotación) dunha mesma imaxe ou produción audiovisual. O proceso da comunicación publicitaria. Análise publicitaria. Colaboración en grupo. Respecto cara ás outras persoas, capacidade de discusión e crítica e asunción das responsabilidades no traballo que require calquera proxecto audiovisual. Mantemento e limpeza de equipamentos e instalacións [VOLVER AO INICIO] 6
 8. 8. Criterios de cualificaciónOs instrumentos utilizados para avaliar serán, entre outros: Probas sobre coñecementos teóricos. Probas teórico-prácticas, tanto individuais como colectivas Valoración de conceptos, procedementos e actitudes.A nota de cada traballo individual: Un 60% do resultado e obxectivos a cumprir coa realización de cada actividade, o que supoñerá ou non, a asimilación dos contidos conceptuais que precederon cada actividade. Un 20% estará referido á súa actitude fronte as propostas, así como a súa predisposición á experimentación, capacidade crítica cos seus propios resultados, o seu nivel de esforzo e curiosidade, así como de respecto á materia. Por último o 20 % restante referirase á asistencia, entrega puntual dos traballos, boa presentación dos mesmos, orde e a limpeza dos materiais, propios e comúns. Tamén teremos en conta o comportamento na aula, baseándose no respecto e a tolerancia fronte os compañeiros e ao profesor, tamén valorarase o respecto ó traballo alleo. Os traballos non entregados sen causa xustificada terán de nota un cero En caso de entregar traballos fora de prazo, sen causa xustificada, terán unha rebaixa na nota en proporción co retraso na entrega.A nota dos proxectos en grupo: Será dun 75% como traballo colectivo e anota de aportación persoal ao traballo conxunto dun25% A suma de ambas definen a nota do alumno polo proxecto en grupo. 7
 9. 9. Cualificación de las avaliacións parciais: A avaliación de cada trimestre será nun 75 % o resultado da media aritmética dos exercicios, exames e demais probas de contido propostas na avaliación. Nun 25% se valorarán durante o trimestre os instrumentos de cualificación recollidos no apartado c) do punto 10 desta programaciónCualificación da avaliación final: A avaliación final será nun 75 % o resultado da media aritmética das notas das tres avaliacións do curso. Nun 25% se valorarán durante todo o curso os instrumentos de cualificación recollidos no apartado c) do punto 10 desta programación.Procedementos e instrumentos de avaliaciónSeguindo a programación xeral do centro, realizaránse tresavaliacións, unha delas final. Para a cualificación usarán osseguintes procedementos de avaliación:Avaliación inicial Ten lugar ó comezo do curso. Permite coñecer as circunstancias particulares de cada alumno (coñecementos previos, nivel de desenrolo, estereotipos, intereses…). Os resultados da avaliación teranse en conta para no desenvolvemento da programación.Avaliación formativa Inclúe o proceso de ensinanza-aprendizaxe. Adaptarase no posible ás necesidades individuais de cada alumno. Pretende a obtención dos obxectivos propostos para o curso. Observación por parte do profesor da actitudeparticipativa do alumno nas actividades de clase e nos grupos de traballo. 8
 10. 10. Entre os instrumentos de avaliación sinalamos: Traballos individuais, nas avaliacións parciais en que se realicen (comentario dun anuncio, reportaxe fotográfico, podcast, etc.) Traballos en equipo, en las avaliacións parciales en que se realicen (corto de cine mudo e documento multimedia) Exames escritos, con preguntas teóricas e brevesexercicios prácticos relacionados cos contidos impartidos, tanto teóricos como prácticos.[VOLVER AO INICIO] 9
 11. 11. Criterios mínimos de avaliación A destreza e espírito crítico do alumnado para identificar e manipular os diferentes produtos audiovisuais a os que ten acceso seguindo criterios estéticos. Analizar os elementos espaciais e temporais, ase como outras características básicas do significado e sentido na lectura de imaxes tanto fixas como en movemento. Analizar producións radiofónicas e televisivas identificando as características de xénero e diferenciando cos roles sociais máis comúns nas producións audiovisuais Identificar os elementos básicos da linguaxe audiovisual Relacionar os conceptos de plano, escena e secuencia coas súas dimensións comunicativas e narrativas, ase como coas súas funcións espaciais e temporais Capacidade de aplicar ou integrar o medio audiovisual como linguaxe expresivo nos conflitos do seu entorno social ou educativo. Visión critica e selectiva ante os medios de produción audiovisual, sobre a oferta radiofónica e televisiva, diferenciando as claves e os códigos formais de cada xénero, ase como os tópicos recorrentes nos programas de éxito. Actitude como receptor consciente, selectivo e crítico ante os mensaxes e creacións audiovisuais. Capacidade de identificar e manipular as posibilidades das tecnoloxías da información e a comunicación, con especial atención a os medios de comunicación de libre acceso como internet. 10
 12. 12. Recoñecer e reflexionar sobre as distintas funcións da publicidade, diferenciando os elementos informativos e culturais de aqueles outros relacionados coa emotividade, a sedución e a fascinación. Capacidade para reflexionar e distinguir os diferentes elementos que inciden no receptor das mensaxes publicitarias.[VOLVER AOINICIO]Instrumentos de cualificaciónOs instrumentos de avaliación máis adecuados que teremos enconta serán:a) Resolución de exercicios prácticos. Dependendo da unidadepropoñeremos traballos específicos.b) Elaboración e seguimento do traballo práctico dos alumnos ó longo do curso. Os alumnos deberán ter un blog de aula dedicado á recollida e intercambio de información e traballos da materia, tanto de conceptos teóricos recibidos na clase coma dos traballos elaborados.c) Actitude positiva no que se refire ós seguintes aspectos: Manexa o medio con claridade e corrección. É ordenado e limpo nas súas producións e no coidado do material. 11
 13. 13. É metódico e sistemático no desenvolvemento do seu traballo. Sabe traballar individualmente ou en equipo segundo as necesidades concretas de cada caso e axustándose ás condicións que se lle indican. Sabe seleccionar, organizar e manexar o material adecuado para o desenvolvemento dunha actividade. Segue con atención as actividades da aula e realiza habitualmente as tarefas de clase, demostrando interese polo traballo. Formula as dúbidas ou dificultades que se lle presentan e trata de corrixir os erros propios, amosando afán de superación. Cumpre as normas de convivencia do centro, respectando o ben común e o medio que o rodea, e non provoca conflitos no desenvolvemento normal da clase. É tolerante, respectuoso, dialogante, sabe escoitar e respecta a quenda de palabra, coopera cos seus compañeiros e profesores e amosa actitudes solidarias. Asume responsabilidades e cumpre os compromisos, acabando os traballos nos prazos asignados e traendo o material necesario para traballar na clase.d) Entendese por comportamento exemplar: Respectar as normas de convivencia. Respectar ós profesores e ós compañeiros. Presentar os traballos con limpeza e pulcritude. 12
 14. 14. Entregar os traballos nos prazos sinalados. Realizar os traballos prácticos axuntándose ás condicións mínimas que se lle indican. Coidar o material e mantén a orde e a limpeza no lugar de traballo. Traballar cumprindo as normas de hixiene e seguridade. Ser metódico e sistemático no desenvolvemento do seu traballo. Selecciona, organiza e manexa ben o material adecuado para o desenvolvemento do seu traballo. Ser capaz de traballar autonomamente, sen necesidade de instrucións concretas e constantes. Traballar ben en equipo.[VOLVER AO INICIO]Actividades de recuperaciónUnha vez reforzados os contidos obxecto de avaliación,repetiranse unha única vez as probas avaliativas de contidos paraaquel alumnado que nos as superou. As probas de recuperaciónserán sempre individuais, tanto as escritas como calquera outra decarácter procesual.O termo de cada avaliación, e no caso de que o alumno nonsuperase as cualificacións mínimas que se estiman para esaavaliación, realizarase unha proba escrita ou solicitaranse apresentación de novos traballos nun prazo de tempo determinado. 13
 15. 15. No caso de traballos que no seu momento foron realizados engrupo, para a actividade de recuperación adaptaranse para poderser realizado de xeito individualizado .Dita proba determinará a adquisición dos contidos mínimosnecesarios polo alumno. A puntuación máxima de dita proba será de6 puntos.A recuperación de proxectos que no seu momento foronrealizados en grupo farase a través de probas escritas individuaisque inclúan os contidos postos en práctica no proxecto colectivo.Pero, se as peculiaridades do proxecto o permiten, estudarase aposibilidadeda realizar unha proba de recuperación concaracterísticas similares ao traballo colectivo, pero agora, dexeito individualizado. [VOLVER AOINICIO]Para acadar a suficiencia nesta materia o alumnado deberáentregar todos os traballos propostos durante o curso,excepto aqueles que non se entregaron por enfermidade ou causagrave que debe ser debidamente xustificada polos pais doalumnado afectado.Abandono de materia: Considerarase asi o feito de non entregar a metade máis unha das láminas propostas durante calquera das tres avaliacións do curso. O regulamento de réxime interno contempla que o abandono dunha materia supón o feito de que o/a alumno/a non poida promocionar de curso, aínda tendo o resto de materias superadas. 14
 16. 16. Recuperación do abandono da materia. Para poder recuperar o abandono da materia, o/a alumno/a deberá amosar o seu interese pola mesma, traballando día a día co resto dos compañeiros, levando o material a clase, tendo un comportamento exemplar (ver apartado 10.d de esta programación), traballando e entregando todos os exercicios que non fixo durante o curso, tendo que acadar en cada un deles un mínimo de valoración de 4 puntos sobre 10. Para conseguir isto daráselle ó alumno un tempo prudencial de realización e entrega, de tal xeito que deberá ter rematados os traballos antes do fin de curso.Proba extraordinaria de setembro: O alumnado que non supere a materia polo procedemento de avaliación continua realizará unha proba final extraordinaria en setembro. Será unha proba escrita sobre os contidos dados durante todo o curso nesta a materia. Se nos mes de xuño, despois de entregadas as notas finais, o alumnado suspenso e o profesor da materia acordan que para a recuperar a materia o alumno suspenso asume voluntariamente realizar unha serie de traballos prácticos durante o verán de xeito individualizado e a valoración que o profesor faga deses traballos , antes da realización da proba escrita de setembro, é positiva, darase a materia por superada e non será necesaria a proba escrita , sendo cualificados por parte do profesor como de aprobada cunha puntación máxima de 6; se os traballos non son cualificados positivamente o/a alumno/a poderá presentarse a proba escrita, en igualdade de condicións a calquera outro alumno que non presentase traballos de verán. 15
 17. 17. [VOLVER AOINICIO] 16

×