H 16 Deel 1

1,680 views
1,467 views

Published on

Basisboek Bedrijfseconomie de Boer

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

H 16 Deel 1

 1. 1. Hoofdstuk 16 De jaarrekening (rubricering) <ul><li>16.1 Hoofdindeling van de balans (volgens de wet) </li></ul><ul><li>16.2 Resultatenrekening </li></ul>
 2. 2. 16.1 Hoofdindeling van de balans (volgens de wet) <ul><li>In het Besluit modellen jaarrekening worden vier modellen (A t/m D) voor de balans gegeven. </li></ul><ul><li>De verticale opstelling of staffelvorm (A, C) </li></ul><ul><li>De horizontale voorstelling of scrontovorm (T-vorm) (B, D) </li></ul><ul><li>http://www.bedrijfseconomische-modellen.nl/ </li></ul>Activa Passiva Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Eigen vermogen Aandelenvermogen Agio Reserves: Wettelijk Vrij Voorzieningen Vlottende activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Schulden: Lang Kort
 3. 3. Activa <ul><li>Activum (Bezit) volgens IASB (IFRS): </li></ul><ul><li>middel waarover je beschikkingsmacht hebt </li></ul><ul><li>waaruit economische voordelen zullen vloeien </li></ul>
 4. 4. Vaste activa: <ul><li>Immateriële vaste activa </li></ul><ul><li>= vaste activa die niet stoffelijk van aard zijn (‘intangibles’) </li></ul><ul><li>Activeren op grond van matchingprincipe. </li></ul>
 5. 5. Rubricering <ul><li>A. Kosten van onderzoek en ontwikkeling </li></ul><ul><li>Kosten onderzoek niet op balans maar V/W </li></ul><ul><li>Kosten ontwikkeling wel op balans </li></ul><ul><li>Kosten moeten worden toegelicht </li></ul><ul><li>Er moet een wettelijke reserve worden gevormd ter grootte van het geactiveerde bedrag </li></ul><ul><li>B. Gekochte concessies, en vergunningen en rechten van intellectueel eigendom (octrooi) </li></ul><ul><li>Het moet een gekocht recht betreffen </li></ul><ul><li>C. Kosten van goodwill die van derden is verkregen </li></ul><ul><li>Het moet ‘gekochte’ goodwill betreffen (verkrijgingsprijs -/- Eigen vermogens vermogenswaarde) </li></ul><ul><li>De goodwill moet worden afgeschreven gedurende de verwachte gebruiksduur, indien langer dan vijf jaar toelichting vereist </li></ul>
 6. 6. Materiële vaste activa <ul><li>Rubricering </li></ul><ul><li>A. Bedrijfsgebouwen en terreinen </li></ul><ul><li>B. Machines en installaties </li></ul><ul><li>C. Andere vaste bedrijfsmiddelen </li></ul><ul><li>Voorschriften </li></ul><ul><li>Economisch eigendom </li></ul><ul><li>Afschrijving gedurende de economische levensduur </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Koop Lease Huur </li></ul>financial Off-balance On-balance operational
 8. 8. Financiële vaste activa (duurzame belegging) <ul><li>Rubricering </li></ul><ul><li>A. Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelnemingen in groepsmaatschappijen </li></ul><ul><li>B . Andere deelnemingen </li></ul>
 9. 9. Vlottende activa <ul><li>Voorraden </li></ul><ul><li>Rubricering </li></ul><ul><li>A. Grond- en hulpstoffen </li></ul><ul><li>B. Onderhanden werk </li></ul><ul><li>C. Gereed product en handelsgoederen </li></ul><ul><li>In de voorraden moeten worden opgenomen: </li></ul><ul><li>- de gebruikte hulp- en grondstoffen </li></ul><ul><li>- de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend </li></ul><ul><li>In de voorraadwaardering mogen worden opgenomen: </li></ul><ul><li>Een redelijk deel van de indirecte kosten </li></ul>
 10. 10. Langlopende werken <ul><li>Winsttoerekening kan op twee verschillende manieren: </li></ul><ul><li>1. De ‘completed contract method’ : </li></ul><ul><li>Winst wordt genomen op het moment van oplevering. </li></ul><ul><li>De gemaakte kosten als voorraad opnemen. </li></ul><ul><li>2. De ‘percentage of completion method’ waarbij de winst wordt genomen overeenkomstig de voortgang. </li></ul><ul><li>De gemaakte kosten en % winst opnemen als </li></ul><ul><li>voorraad opnemen. Verplicht bij IFRS. </li></ul>
 11. 11. Voorbeeld: <ul><li>Aanleg Stadbrug Nijmegen: </li></ul><ul><li>Aanbesteed voor € 7 mln (opbrengst) </li></ul><ul><li>Kosten: 2010: € 1 mln </li></ul><ul><li> 2011: € 2 mln </li></ul><ul><li> 2012: € 3 mln (oplevering) </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>%completed </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Winst: Voorraad onderhanden werk </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Jaar 1: 1/6 x 1 mln 1 + 0,16667 mln </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Jaar 2: 2/6 x 1 mln 3+ 0,5 mln </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Jaar 3: 3/6 x 1 mln geen (is opgeleverd) </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. Vorderingen <ul><li>Rubricering </li></ul><ul><li>A. Vorderingen op handelsdebiteuren </li></ul><ul><li>B. Vorderingen op groepsmaatschappijen </li></ul><ul><li>Effecten (tijdelijke belegging) </li></ul><ul><li>Rubricering </li></ul><ul><li>A. Aandelen en andere vormen van belangen in niet in de consolidatie betrokken maatschappijen </li></ul><ul><li>B. Overige effecten </li></ul><ul><li>Liquide middelen </li></ul><ul><li>Waarderen tegen nominale waarde </li></ul>
 13. 13. Passiva <ul><li>Eigen vermogen </li></ul><ul><li>Rubricering </li></ul><ul><li>A. Het geplaatst kapitaal </li></ul><ul><li>B. Agio </li></ul><ul><li>C. Herwaarderingsreserve </li></ul><ul><li>D. Andere reserves, onderscheiden naar hun aard </li></ul><ul><li>Statutaire reserves </li></ul><ul><li>Niet verdeelde winsten </li></ul><ul><li>Wettelijke (geactiveerde kosten) </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Agio: de opbrengst uit de emissie van aandelen, voor zover deze hoger is dan de nominale waarde van de aandelen </li></ul><ul><li>Herwaarderingsreserves kan ontstaan door: </li></ul><ul><li>Toepassing van actuele waarde als waarderingsgrondslag </li></ul><ul><li>Wettelijke reserves: o.a.. </li></ul><ul><li>Bij activering van kosten die verband houden met de oprichting en bij de activering van kosten van ontwikkeling. </li></ul><ul><li>Statutaire reserves: reserves waarvan de vorming en vrijval zijn geregeld door statutaire bepalingen, niet vrij uitkeerbaar. </li></ul>
 15. 15. Voorzieningen <ul><li>op balansdatum aanwezige risico’s voor bepaalde verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang onzeker is maar die wel redelijkerwijs is te schatten. </li></ul><ul><li>Verschil met reserves : voorzieningen worden gevormd voor toekomstige specifieke verplichtingen. Reserves dienen als buffer voor (algemene) verplichtingen die uit toekomstige oorzaken ontstaan </li></ul><ul><li>Verschil met schulden: </li></ul><ul><li>- bij schulden is reeds sprake van een betalingsverplichting. </li></ul><ul><li>- bij voorzieningen is slechts sprake van een geschat bedrag en tijdstip. </li></ul>
 16. 16. Regelgeving <ul><li>Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is te schatten moet van juridische of feitelijke aard zijn. </li></ul><ul><li>De kans op betaling door onderneming >= 50% </li></ul><ul><li>Enkele voorwaarden: </li></ul><ul><li>Er zijn concrete, specifieke risico’s, d.w.z. risico’s die verbonden zijn aan bepaalde activa of passiva of met bepaalde bedrijfsactiviteiten </li></ul><ul><li>Presentatie: </li></ul><ul><li>In de toelichting moet aangegeven worden in welke mate de voorzieningen als langlopend zijn te beschouwen </li></ul><ul><li>Veel voorkomende voorzieningen: groot onderhoud, geschillen en rechtsgedingen, garantieverplichting, milieurisico’s </li></ul>
 17. 17. Schulden <ul><li>Rubricering: </li></ul><ul><li>A. Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen met afzonderlijke vermelding van converteerbare leningen </li></ul><ul><li>B. Schulden aan kredietinstellingen </li></ul><ul><li>C. Schulden aan leveranciers en handelskredieten </li></ul><ul><li>D. Schulden aan groepsmaatschappijen </li></ul><ul><li>E. Schulden te zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen </li></ul><ul><li>F. Overige schulden </li></ul>
 18. 18. Voorschriften <ul><li>De voorgeschreven rubricering moet afzonderlijk worden toegepast op langlopende en kortlopende verplichtingen. </li></ul><ul><li>In de toelichting; </li></ul><ul><li>De rentevoet van de langlopende schulden, alsmede het bedrag van de schulden die een looptijd hebben van langer dan vijf jaar. </li></ul><ul><li>De zakelijke zekerheden die voor de schulden zijn gesteld, met vermelding van de vorm. </li></ul><ul><li>In hoeverre schulden zijn achtergesteld </li></ul>
 19. 19. 16.2 Resultatenrekening <ul><li>De wet: </li></ul><ul><li>De resultatenrekening met toelichting dient getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar en zijn afleiding uit de baten en lasten weer te geven. </li></ul><ul><li>Qua presentatie zijn er twee mogelijkheden: </li></ul><ul><li>De verticale opstelling (staffelvorm) </li></ul><ul><li>De horizontale opstelling (scrontovorm) (T-vorm) </li></ul><ul><li>Daarnaast heeft de onderneming keuze ten aanzien van de kostensplitsing: </li></ul><ul><li>De categorische kostensplitsing (naar kostensoorten) </li></ul><ul><li>De functionele kostensplitsing (naar functies binnen de onderneming) </li></ul>
 20. 20. Specifieke voorschriften: <ul><li>Netto omzet: opbrengst uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen </li></ul><ul><li>In de toelichting evt specificeren naar bedrijfstak en geografisch gebied. </li></ul><ul><li>Buitengewone resultaten: de baten en lasten die niet uit de gewone uitoefening van het bedrijf van de rechtspersoon voortvloeien </li></ul><ul><li>Deze splitsing van belang voor de vergelijkbaarheid van de resultaten (zowel in tijd als met andere bedrijven) </li></ul>
 21. 21. EBITDA <ul><li>Earnings Before Interest, Tax, Depreciation </li></ul><ul><li>and Amortisation, </li></ul><ul><li>ofwel Winst voor aftrek van rente, belasting, afschrijving en afboekingen. </li></ul>
 22. 22. EBITDA € €       € €       € €       € €       € €       Netto-omzet Diverse kosten   -   EBITDA Financieringsresultaat ( rentebaten - rentelasten )   +   Cashflow Afschrijvingen en afboekingen   -   Operationeel resultaat Bijzondere resultaten   +   Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting   -   Nettowinst €  
 23. 24. Toegevoegde waarde: <ul><li>Nettowinst vs netto toegevoegde waarde </li></ul><ul><li>Nettowinst ⌐ Opbrengst verkopen/omzet ┐Toegevoegde waarde </li></ul><ul><li> | Kosten grond/hulpstoffen | </li></ul><ul><li> | Kosten uitbesteden | </li></ul><ul><li> | Afschrijvingen | </li></ul><ul><li>Winstbepaling:| Overige bedrijfskosten ┘ </li></ul><ul><li> | Lonen/ salarissen ┐ </li></ul><ul><li> | Interest | </li></ul><ul><li> └ Belasting | Winstbestemming </li></ul><ul><li>Winstbestemming: ⌐ Dividend | └ Toevoeging reserves ┘ </li></ul>

×