• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
24 gio hoc flash
 

24 gio hoc flash

on

 • 668 views

test choi

test choi

Statistics

Views

Total Views
668
Views on SlideShare
667
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  24 gio hoc flash 24 gio hoc flash Document Transcript

  • Gi th 01: Làm quen v i AS, Your First Look at ASAS là m t ngôn ng l p trình ư c xây d ng trong Flash. AS gi ng như các ngôn ngkhác như Javascript, C++ v.v. nhưng b n không c n bi t các ngôn ng khác h cAS (n u có thì càng d hơn).B t âu h c AS, thì chúng ta coi th AS là gì, làm ư c nh ng gì và có quan h gì v icác ch c năng khác c a Flash. Trong bài này, b n s tìm hi u coi AS ra i như thnào, xem cách vi t AS làm sao, tìm hi u AS làm ư c nh ng gì và sau sau cùng làxác nh ư c nơi lưu tr AS trong Flash. i sát nghĩa và ti n cho sau này, mình s không d ch m t s t ng ra ti ng vi tnhư script, movieclip v.v.Script là gì?AS là ngôn ng l p trình, v i các l nh sai khi n Flash movie làm vi c theo úngnh ng gì mình vi t (ch có mình vi t sai ch computer không làm sai ). Ph n nhi uthì AS ch làm vi c trong môi trư ng c a Flash, tuy nhiên AS cũng có th g i l nhcho browser, h i u hành v.v.Script có th ng n g n vài ch hay cũng có th dài c trăm trang. Script có th ư cvi t g p l i m t ch hay cũng có th vi t rãi rác kh p nơi trong movie.Xu t x c a ASAS rât gi ng ngôn ng C++, Java, javascript .v.v và ư c d a trên tiêu chu n doECMA (European Computer Manufactuers Association) l p ra g i là ECMAScript.Nhi u ngư i hi u l m r ng AS d a trên Javascript, nhưng th c ch t c 2 u d a trênECMAScript.Lúc u vi t script trong Flash r t ơn gi n và cho t i Flash 4 m i u c phát tri nnhưng cũng v n còn "thô sơ" v i nh ng vòng l p và các i u ki n "if...else". Cho t iFlash 5 thì dân Flash m i có th l p trình và g n li n script v i các y u t trongmovie. . Sang t i Flash MX thì AS ã tr thành ngôn ng l p trình toàn di n v i hơn300 câu l nh, hàm .v.vNh n biêt ASAS ơn gi n là nh ng câu l nh ư c vi t b ng ti ng Anh (vì l này mà mình s khôngd ch các tư ti ng Anh liên quan n AS, và m t ph n thì mình không gi i thu t ngcomputer hay ti ng vi t cho l m) và các phép tính và d u câu. Ví d sau:ActionScripton (press) { gotoAndPlay ("my frame");}
  • B n có th gi i nghĩa o n mã trên b ng cách tìm hi u các t chính trong ó. Ch"press" g i ý răng ngư i dùng ang kích chu t vào m t cái gì ó, (và trong trư ngh p này là cái nút) Ch k ti p "gotoAndPlay" do 4 ch "go to and play" g p l i, g iý r ng AS ra l nh cho Flash t im t i m nào ó trong movie và b t u chơi t i m ó.AS có th làm nh ng gì?Flash movie g m có các scence (c nh), và m i c nh s có 1 timeline (th i gi nbi u???) và timeline s có các frame (khung) b t u t s 1. Thông thư ng thì Flashs chơi t frame 1 cho t i frame cu i c a scence v i t c c nh và d ng l i hayl pl it u tuy theo ngư i làm Flash.M c ích chính c a AS là thay i th t trong cách chơi c a Flash. AS có th dùngb t frame nào, hay ch y ngư c tr l i frame trư c hay nh y vài frame r i chơi ti p.Nhưng ó không ch là nh ng gì AS có th làm ư c. AS có th bi n film ho t hìnhc a Flash thành m t chương trình ng d ng có s tương tác c a ngư i dùng. Dư i ây là nh ng cơ b n mà AS có th làm: • Ho t hình: B n không c n AS làm ho t hình, nhưng v i AS thì b n có th t o nh ng ho t hình ph c t p hơn. Ví d , trái banh có th tưng xung quanh mành hình mà không bao gi ng ng, và tuân theo các nh lu t v t lý như l c hút, l c ma sát, l c ph n v.v N u không có AS thì b n c n ph i dùng c hàng ngàn frame làm, còn v i AS thì ch 1 frame cũng • Navigation (hông bi t d chlàm sao cho hay ): thay vì movie ch chơi t ng frame 1 theo th t thì b n có th d ng movie b t c frame nào, và cho phép ngư i dùng có th chơi b t c frame nào .v.v • Thu nh p thông tin t ngư i dùng (user input): b n có th dùng AS h i ngư i dùng 1 c u h i, r i dùng thông tìn ó trong movie hay có th g i cho server hay làm nh ng gì b n mu n. • Thu nh p thông tìn t các ngu n khác: AS có th tương tác v i server và l y các thông tin t server hay text file • Tính toán: AS có th làm b t c phép tính nào mà toán h c cho phép • Thay i hình nh trong movie: AS có th thay i kích thư c, màu s c, v trí c a b t c movie clip (MC) nào trong movie flash c a b n. B n có th t o thêm phiên b n hay xoá b i phiên b n c a MC v i AS • Phân tích môi trư ng c a máy tính: V i AS b n có th l y gi t h i u hành hay a ch ang chơi movie Flash ó. • i u khi n âm thanh trong flash movie: AS là cách t t nh t i u khi n âm thanh trong Flash,AS có chơi ch m, chơi nhanh, ng ng, quay vòng .v.v bât kỳ âm thanh nào trong Flash.Phát tri n các kh năng c a AS i u quan tr ng nh t mà AS có th làm cho b n là nh ng gì chưa ai nghĩ t i V iAS và trí tư ng tư ng và óc sáng t o c a b n thì không có gì là không th x y ra v iAS ư c.M c ích c a các sách, và c a VNFX là hư ng d n b n hi u bi t v Flash t ó
  • b n có th t dùng nó làm ra nh ng s n ph m tuy t v i mà không ai có.Vi t AS âuCâu h i u tiên nh ng ai tìm hi u AS thư ng h i là "Vi t AS vào âu?". Flash cóm t môi trư ng làm multimedia khá ph c t p. N u b n ã dùng Flash r i hay ã cqua các hư ng d n i kèm v i Flash, thì b n ã bi t các y u t cơ b n như timeline,key frame v.v. nêu b n chưa bi t thì mình khuyên b n nên tìm hi u trư c r i tiêp t c ây. Ơ trong m c Flash T ng Quá, VNFX có post link download 3 cái CD hư ngd n cơ b n cho ngư i chưa bao gi dùng Flash.Vi t AS time lineAS có th vi t vào key frame b t c timeline nào. làm như v y, b n ch n keyframe trong timeline trư c r i b n m Action Panel ra (có th nh n F9) viêt hayxem AS ã ư c vi t ó. Mình khuyên b n nên dùng Action Panel dư i d ngExpert hơn là Normal, vì như v y b n s h c ư c nhi u và l hơn.Khi vi t AS vào key frame như v y thì AS key frame ó s ho t ng khi mà Flashchơi t i key frame ó. Ví d như l nh AS stop() ư c t key frame 5 thì Flashchơi t i key frame 5 thì s d ng l i cho t i khi có l nh khác. cách vi t này g i là vi tvào time lineM t trong nh ng lý do vi t script vào time line là khi b n mu n dùng function (hàm),vì function cho phép chúng ta tái s d ng o n mã ó t nhi u nơi, nhi u level khác.Viêt AS nútCác ph n t c a Flash movie ư c g i là symbol (bi u tư ng). thư ng thì symbol làcác hình nh. Và có 3 lo i symbol: button (nút), graphich (hình nh), movieclips( o n phim). 3 lo i trên thì AS không th vi t li n v i graphic, còn button vàmovie clip thì OK.Nút s không có tác d ng gì c n u như không kèm AS lên trên nó. Mu n kèm ASvào nút thì ch n nút trên stage (sân kh u: di n tích c a flash movie), r i sau ó mAction panel và vi t vào ó như ta vi t vào key frame.AS vi t trên nút ch ho t ng khi chu t ho c bàn phím tác ng lên nút mà thôiVi t AS MCMC khác v i graphic ch MC ư c t tên khi mang vào stage, MC thư ng là hìnhành ng, và có th có AS kèm theo MC. vi t AS vào MC thì cũng tương t nhưta làm v i nút.AS kèm theo MC có th i u khi n MC ó hay là các MC trong cùng m t timelinehay các timeline ngoài movieBài t p
  • 1. T o m t movie m i2. t o 3 key frames3. Dung Flash v m i hình khác nhau cho m i frame4. Ch y th movie (nh n Control + enter)5. Sau ó tr l i timeline, vi t vào keyframe 2 o n mã : "stop();"6. Cho ch y th movie l n n a7. Và kỳ này b n ch th y Flash chơi t i frame th 2 thì ng ng, và b n ã thành côngtrong vi c vi t AS : Gi th 02: S d ng Action panel, Using the Script Editing WindowN u dân ho coi Timeline là nhà thì dân l p trình v i AS coi Action Panel là nơicư ng c a mình, t i ó dân AS có th thay i, vi t t t c các l nh. Vì v y r t quantr ng là b n có th s d ng quen thu c Action PanelFlash MX s d ng các panel giúp b n có th l y các thông tin v movie b n anglàm m t cách d dàng. Khi b n cài t và chay Flash l n u tiên, Flash s h i b nmu n s d ng Flash như th nào và Flash s x p t các panel cho h p lý. B n cũngcó th thay i cách x p t theo ý c a b n.Nói chung b n nên x p t các panel c a b n làm sao cho thu n ti n cho b n nh t, vàcái này cũng c n có kinh nghi m ó Mình dùng dual monitor, mình close h t cácpanel ch gi l i 2 cái chính trên màn hình, mình kéo cái action panel và propertypanel qua m t bên monitor, còn cái bên kia cho cái stage, n u c n m panel nàothì mình dùng phím t t m .S d ng Action panel có 2 cách: bình thư ng (normal) và chuyên d ng (expert). Khim i ch y máy l n u thì Action panel ư c set dư i d ng bình thư ng. d ng bìnhthư ng thì b n không có th ánh tr c ti p các câu l nh, mà ph i ch n t các menubên tay trái c a panel. V i setup như v y thì b n không bao gi ph m ph i l i khi vi tAS c .Mình s b ph n hư ng d n dùng normal vì mình th y dùng normal mode s khôngbao gi ti n ư c, dùng expert mode lúc u hơi m t nhưng b o m là các b n sh c ư c mau và nh lâu hơnS d ng Action panel v i expert mode thì b n có nhi u t do hơn, nhưng t do ngnghĩa v i trách nhi m nên b n ph i c n th t khi vi t code. T normal mode chuy nsang expert mode thì nh n phím t t CONTROL + SHIFT + E, chuy n ngư c l i thìdùng CONTROL + SHIFT + N (nh kích chu t vào action panel trư c khi dùng phímt t). B n có th i t Normal mode sang expert mode b t c lúc nào, nhưng ingư c l i thì ch ư c khi mà code c a b n không có l i.Action panel có popup menu (mũi tên ch xu ng dư i, n m góc ph i c a actionpanel) và trong ó có nhi u l nh r t t t cho b n khi b n dùng Action panel, nh t là iv i Expert mode. B n có th tìm và thay th b t c câu nào, ch nào trong script c ab n. Phím t t cho tìm ki m là Control + F và cho thay th là Control + H, nh n F3 thìFlash s ti p t c tìm ch , câu b n mu n tìm.
  • M t l nh n a là "Goto Line" giúp b n tìm ư c câu b n mu n tìm. L nh "CheckSyntax" s rà soát script c a b n và tìm nh ng l i cú pháp. Lúc m i t p vi t AS, thìdùng nên thư ng xuyên dùng Chech Syntax check l i trong sctipt. L nh ti p theolà "Auto Format" và "Auto Format Options" giúp cho b n trình bày script c a b n chod c hơn. B n có th thay i màu s c, font ch v.v. cho script c a b n cho b nd c code hơn b ng cách vào Edit > Preferences > ActionScript Editor. Các ph ncòn l i c a pop-up window cho phép b n ư c xu t hay nh p AS dư i d ng text filevà in script ra gi y.Tuy g i là expert mode nhưng th c ra dùng còn d hơn là normal mode. B i vì dư iexpert mode thi Action panel ch ng khác gì chương trình "note pad" hay "text pad".B n ch vi c vi t nh ng gì b n mu n vào ó. Khi dùng dư i expert mode, b n v n cóth tham kh o các câu l nh, các cú pháp c a AS cái khung bên trái c a ActionPanel. Và n u b n tôn th m t s quy t t thì b n s s ư c ch c năng "Code Hint"c a Action Panel, ch c năng này t o nên nhưng khung nh nh trong ó có nh ng câul nh c a AS úng h p quy cho b n l a ch n. tr thành m t "cao th " v AS thì b n không th nào không n m v ng v Actionpanel ư c.Sau ây là bài th c hành nho nh , giúp b n làm quen v i Action panel dư i expertmode1. T o m t movie m i2. Ch n key frame u tiên (frame s 1) c a layer 1 (mình không d ch ch layer = l pvì d trùng v i class= l p)3. M Action panel (có th dùng phím t t hay vào trong ph n Window > Action panel4. Chuy n sang expert mode (dùng phím t t hày vào trong pop-up menu c a Actionpanel i)5. Vào ch vi t AS6. Vi t o n code sau:ActionScripttrace ("I am expert");Khi b n th movie thì dòng ch "I am expert" s ư c hi n ra trong Output panel, vàmình s c p n l nh trace() vào nh ng gi t i
  • Gi th 03: H c cách l p trình, Learning to programL p trình có th coi là khoa h c và ngh thu t. Vì v y l p trình viên gi i c n có 2 i uki n ki n th c v ngôn ng mà h dùng và tính sáng t o, ít khi nào có trư ng h p chcó 1 cách l p trình cho m t án l m.Trong quá trình vi t AS, b n s t o ra cho riêng mình m t phong thái vi t code khá c trưng. Có th m i u b n s dùng phong cách vi t code trong nh ng bài vi t này,r i sau ó b n s t t chuy n sang phong cách c a riêng b nThư ng thì khái ni m v các ngôn ng l p trình u gi ng nhau, và trong bài này sbàn v nh ng khái ni m l p trình và làm sao áp d ng nó trong FlashCách suy nghĩ c a computerTh t ra computer d t l m ch ng bi t suy nghĩ âu, ch bi t làm vi c theo m nh l nhm t cách không suy nghĩ. Vì v y computer không bao gi l i mà l i ngư i vi t l nhsai khi n nó.Còn AS ch là m t chu i l nh, ch th cho computer, hay úng ra là Flash ph i làmnh ng gì trong môi trư ng runtime (runtime environment).Khi vi t AS thì b n nên t coi mình "ngu" như computer, và c l i nh ng dòng l nhAS và nghĩ t i k t qu c a vi c thi hành l nh ó. Khi t t mình vào v trí c acomputer, b n s oán ư c script c a b n s làm nh ng gì trong môi trư ng runtime,và b n có th th y ra nh ng l i mà b n vô ý m c ph i. Khi mà b n tr thành di n viêntuy t v i trong vai computer thì b n cũng tr thành m t l p trình viên tài ba.L nh, hàm, và phép tínhL nh (command) là y u t căn b n c a AS ch th Flash làm m t hành ng c th .L nh ư c thi hành tuy t i trong các trư ng h p kh thi. Ví d n u như ta vi tgotoAndPlay(5) cho Flash t i frame 5 và chơi, nhưng n u trong movie không cóframe 5 thì l nh không th làm ư c.Hàm (function, mình s dùng t function nhi u hơn là hàm) là ph n tính toán cácphép tính và cho ra (return) m t k t qu . Ví d hàm random() s cho ra m t con sng u nhiên nào ó, hay hàm sqrt() s cho ra giá tr bình phương c a 1 s mà hàmnh n ư c truy n cho.L nh và hàm u có th ư c truy n cho 1 hay nhi u thông s (parameter, mình sdùng t parameter thay vì thông s ), và nh ng thông s ó giúp cho hàm và l nh ư cc th hơn. Ví d gotoAndPlay(5) thì 5 là thông s , n u như không có thông s nàythì l nh "gotoAndPlay" s không bi t rõ ph i nói Flash i âu. cũng như hàm sqrt()cũng c n có thông s cho ra giá tr bình phương c a s y.S khác bi t gi a hàm và l nh chính là các phép tính. Phép tính thư ng là nh ng d u+, -, *, / hay là phép so sánh <, ==. >. Hàm có phép tính, l nh thì không
  • Bi n sBi n s (parameter) c n thi t trong m i ngôn ng l p trình vì nó lưu tr thông tin vm t cái gì ó trong chương trình. Bi n s g m có 2 ph n: tên và giá tr . ôi khi b nch c n lưu tr thông tin trong bi n s m t th i gian ng n, ví d b n mu n Flash thihành 1 s l nh 10 l n thì b n c n m s l n mà Flash ã thi hành l nh có th ral nh cho Flash ngưng ngay sau khi thi hành xong l nh l n th 10. Nhưng cũng có lúcb n c n ph i lưu l i thông tin trong m t th i gian dài hay trong su t quá trình th igian Flash chơi.Tên c a bi n s thư ng là m t nhóm t , hay cũng có th ch ơn gi n là 1 t , hay 1ch cái. Thông thư ng tên c a bi n s nên rõ ràng d hi u và nói lên ư c tính ch tc a thông tin mà bi n s ang lưu tr . Ví d n u b n mu n lưu tr tên c a ngư i dùngtrong bi n s thì b n nên t tên bi n s ó là userName (mình nghĩ t tên ti ng Anhd hi u hơn, vì ti ng vi t không d u cũng d b hi u l m), b n có th t tên bi n s ó là "n" nhưng quá ng n, ngư i c script c a b n s khó hi u, n u t là name thìd trùng v i các bi n s hay t khoá khác (_name là m t c tính c a i tư ngMovieClip)Khi vi t AS, b n c n lưu ý vi t làm sao cho d hi u và d c. Và các l p trình viênquy ư c tên bi n s theo quy t c sau: tên bi n s luôn vi t thư ng ch u tiên, vàvi t hoa ch cái u tiên cho các ch k ti p, ví d userName, userLastName,userMotherMaidenName v.v.Lưu ý r ng ch các ch cái và s m i ư c dùng t tên cho bi n s , và luôn b t âu tên b ng ch cái.Có nhi u lo i bi n s lưu tr nhi u lo i thông tin, và ngay m i lo i thông tin cũngcó th có nhi u lo i khác nhau n a. Như s (number) là m t lo i giá tr c a bi n s , vàdư i nó còn có các lo i khác như s nguyên (integer), s ... không nguyên(floating, double). B n cũng có th dùng bi n s ch a các chu i (chu i g i t t chochu i ch cái), chu i có th ch có 1 ch cái, nhi u ch cái hay là không có gì h t, t tc các chu i sau ây u h p l : "ablsdfjksl", "a", " ", "". Khi vi t m t chu i thì c ndùng d u ngo c kép ("") b t u và k t thúc chu i.Trong các ngôn ng l p trình khác như Java, C++, hay ngay c ActionScript 2.0 trongFlash MX 2004 thì b n ph i xac nh trư c lo i thông tin nào b n s lưu trong bi ns . Nhưng v i ActionScript 1 (trong FlashMX) thì b n không c n làm vi c này. Ví dbi n s userName lúc u ch a 1 chu i, nhưng sau ó l i ch a 1 s nguyên thì cũngv nh pl .Ngoài chu i và s , còn có nhi u lo i khác n a nhưng chúng ta s c p t i vàonh ng bài sau. i u ki nTrong nh ng trư ng h p chúng ta không bi t nên ra l nh cho Flash ph i làm gì chothích h p v i t ng tình hu ng thì ta có th dùng " i u ki n" ra l nh cho Flash.
  • Ví d n u như b n ra l nh cho Flash không cho ngư i dùng coi m t o n phim trongFlash n u như user dư i 18 tu i, n u user trên 18 tu i thì hãy chơi o n phim y.Trư c tiên, Flash s so sánh s tu i c a user v i s 18, n u như s tu i c a user thomãn i u ki n chúng ta t ra thì Flash s có 1 giá tr true t phép so sánh trên, vàngư c l i s là false i u ki n s luôn luôn là úng (true) hay sai (false). M t giá trch có úng hay sai thì ư c g i là boolean. Sau khi th c hi n phép so sánh và có ư c k t qu t phép so sánh trên, Flash s ch n m t trong 2 gi i pháp do chúng ta ưa ra cho t ng trư ng h p. ôi khi chúng ta c n có nhi u i u ki n hơn ch là ơn gi n "true" hay "false", ví dnhư b n mu n Flash chơi o n phim A cho ng ơi trên 18 tu i, dư i 18 nhưng trên 13thì chơi o n phim B, và nh ng ai dư i 13 thì chơi o n phim C.Vòng l pCon ngư i làm ra computer vì lư i không mu n làm nhi u, mà bán cái chocomputer. Nh t là ph i làm i làm l i 1 vi c nào ó thì càng nhàm chán. Vì v y vòngl p (loop) là m t y u t quan tr ng trong các ngôn ng l p trình. AS cũng v y, b n cóth dùng vòng l p trong script.Trong vòng l p, " i u ki n" r t quan tr ng. M i vòng l p c n có i m b t u và i m d ng và m t i u ki n báo hi u i m d ng c a vòng l p. Ví d như b nmu n cho vòng l p ch y 10 l n thì s có 1 bi n s dùng m vòng l p, b t u t0, M i vòng l p ch y thì bi n s này s tăng thêm 1. Khi t i 9 thì vòng l p s d ngl i. Sau ây minh ho c a vòng l p này:1. M t s l nh tr ơc vòng l p2. B t u vòng l p, set bi n s counter = 03. Làm m t s l nh trong vòng l p4. Tăng bi n s counter +=15. N u bi n s counter nh hơn 9, tr l i bư c th 36. Ra kh i vòng l p, và ti p t c chương trình. ây chúng ta b t d u bi n s counter = 0 vì quy ư c thông thư ng các ngôn ng l ptrình u b t u vòng l p 0.M t i m áng lưu ý c a vòng l p là i u ki n ư c xét trư c khi th c hi n các l nhtrong vòng l p. Trong vài trư ng h p, i u ki n s ư c xét sau khi th c hi n cácl nh trong vòng l p. Chúng ta cũng có th ngưng vòng l p trư c i m d ng c a nó, và i u này s ư c c p t i vào bài k ti pLàm nh ng i u không tư ngL nh, hàm, phép tính, bi n s , thông s , i u ki n, vòng l p là nh ng ph n căn b ntrong ngôn ng l p trình, và cái này thì ai cũng bi t nhưng làm sao ph i h p l i thànhm t chương trình hoàn h o m i là cái khó.Chương trình ơn gi n ch là m t t p h p l nh cho computer gi i quy t 1 v nnào ó. Vì v y trư c khi vi t 1 chương trình chúng ta c n ph i xác nh "v n " c nph i gi i quy t. Ví d th c t ngoài i, m b n nh b n ra ch mua gà. Nhưng ch
  • ơn gi n nói ra ch mua gà thì chưa vì bi t mua gà s ng hay gà làm r i. n u muagà s ng thì mua lo i nào v.v. ó là chưa nói t i mua gà ch nào, giá c ra sao v.v.N u như b n m nói rõ là ra ch b n thành, mua 1 con gà mái d u, n ng kho ng 2 kg,v i giá kho ng 10000 thì th t là d dàng cho b n ph i không?Bi t ư c v n mua gà r i thì tìm cách mua gà. B n ph i "lên k ho ch", nên nhb n ch hay i taxi ra ch b n thành. N u i taxi i hãng nào, tìm s phone g i,v.v. còn nh b n ch i thì nh tên nào. R i nên m c qu n áo nào i ch . Ra n chthì ph i m c c làm sao, tr ti n m t hay ghi s n . B n th y không, t m t chuy nmua gà ơn gi n v y mà có th t n c ngày tr i lên chương trìnhVi t AS, b n c n ph i lưu ý t i t t c m i vi c dù nh cách m y cho Flash có thlàm úng theo như ý b n trong m i tình hu ng. Các chương trình có bug không ph ivì ngư i vi t d mà vì chưa nghĩ t i h t m i tình hu ng thôi.Tóm l i, i u quan tr ng trong l p trình là kh n ng phân tích m t v n chính thànhnhi u v n nh cho t i khi không còn nh hơn n a, và sau ó xây d ng chươngtrình t gi i quy y các v n nh lên d n cho t i v n chính.Vi t mã hoàn ch nhB (bug) ơn gi n là l i c a chương trình mà b n t o ra. Bug có th ch là nh ng l icú pháp ơn gi n, hay là nh ng l i ph c t p do cách b n gi i quy t v n trong môitrư ng runtime. tránh có bug trong script c a b n thì b n nên t n nhi u thì gi vào giai o n phântích, thi t k chương trình cho script c a b n. Ki m tra các o n code nhi u l n, và óng vai "computer" cho th t gi ng, ng suy nghĩ, mà thi hành các l nh trong scriptc a b n. Vi t t ng o n code nh r i ráp l i v i nhau (vì v y mà l p trình theo hư ng i tư ng ư c s d ng nhi u nh t)N u script c a b n có bug thì ng th mà n n lòng, vì không có chương trình nào docon ngư i làm ra mà không có bug c . Vì v y b n ng c g ng viêt code sao chotuy t h o không có l i. N u có bug thì b n di t bug thôi B n có th chu n b"chi n u" v i bug b ng cách vi t code sao cho d hi u và d c, vi t nhi u chúthích cho các o n mã. ôi khi di t bug (debug) r t ơn gi n nhưng có khi cũng r tkho mà bi t bug âu di t. Flash có kèm theo vài công c giúp b n debug d dànghơn, chúng ta s nói t i các công c này trong bài t i. Gi th 04: Viêt code trong Flash, Writing code in FlashKhi b n vi t script, b n s dùng t t c nh ng t khóa, và ký hi u v.v. V y trư c tiênchúng ta s phân tích m t o n script sau ây. o n script này g n vào 1 button.ActionScripton (press) { var myVariable = 7; var myOtherVariable = "Macromedia";
  • for (var i=0; i<10; i++) { trace(i); if (myVariable + 3 == 5) { trace(myOtherVariable); } }}Dòng u tiên xác nh nh ng o n code sau ó ư c kích ho t khi mà user nh n vàonút. hàm on(press) ch có th s d ng trong vào trong nút mà thôi. Ngoài ra b n cóth dùng on(release) n u như b n mu n kích ho t o n mã trên sau khi user nh n nút,và buông tay.D u ngo c móc {} u và cu i o n code, gói o n code ó vào làm m t, và u ư c kích ho t khi nh n nút. Các b n lưu ý th y o n code ư c vi t vào trong chod nh n th y c o n code này ph thu c vào on(press). Các b n nên vi t lùi vàotrong cho nh ng o n code ph thu c vào 1 l nh hay hàm nào ó.Dòng th hai l p ra bi n s (mình s vi t t t là var nhe) tên myVariable, và t giá trb ng 7 cho nó. tương t hàng k ti p l p ra var tên là myOtherVariable và cho giá trc a nó là "Macrmedia". C 2 câu này ư c k t thúc b ng d u ch m ph y ;Dòng th 4 chính là vòng l p (mình s g i là loop cho ti n nhe) for (s nh c t i cáclo i loop phía dư i) và các i u ki n c a loop này. Nó s l p 10 l n v i i u ki nb t u là i=0 và nó s tăng thêm 1 cho m i l n l p cho t i khi nó lên t i 9. Tương tnhư on(press), for loop cũng có o n code cho riêng nó, và ơc b c quanh b ng { }và o n code trong ó ch kích ho t khi mà các i u ki n c a for loop ư c th a mãn.Dòng th 5 là l nh trace(), l nh này ch vi t thông tin ra output window trong lúcb n làm vi c v i Flash, user s không th y ư c. K ti p là i u ki n, if là t khoátrong Flash, và nó s ki m tra k t qu c a phép so sánh myVariable + 3 ==5. N u màk t qu là úng thì nó s kích ho t l nh trace trong, và s vi t ra output window giátr c a myOtherVariableV y là b n ã th y m t o n script hoàn ch nh b ng AS r i. Ti p theo chúng ta s nói n vài ph n khác c a AS.Output window trên chúng ta có nh c t i output window, mà không nói rõ là gì. Output window làm t window trong software Flash, và ch xu t hi n khi mà b n ch y th movie. N uFlash compile movie cho b n và phát hi n ra l i thì Flash s vi t ra các outputwindow này. Trong khi ch y th movie, thì l nh trace() m i có th vi t các thông tinra output window. Output window r t quan tr ng trong vi t "di t b ", dùng nó chungv i trace b n có th quan sát các thông s , bi n s , các i tư ng, thu c tính itư ng .v.vTrong lúc h c AS, b n có th vi t m t an script ng n không làm gì c nh ng chvi t thông tin ra output window, như o n code trên.
  • Th c hành: vi t thông tin ra output windownCách t t nh t hi u rõ ch c năng c a output window là s d ng nó. Bây gi mình svi t m t o n code ng n g i thôi tin ra output window nhe.1. T o m t file m i2. Ch n frame u tiên c a movie, m Action panel. Ch nh kích thư c cho actionpanel l n vi t, và nh dùng expert mode3. Kích chu t vào ph n vi t script và vi t câu sau: trace("hello world");4. Ch y th movie (Control + Enter)5. B n th y gì output window? (N u output window c a b n chưa m thì hãy nh nF2)Gi ng như action panel, output window có 1 cái pop-up menu nho nh trên gócph i. B n có th dùng nó copy, xoá hay save n i dung c a output window hay cóth tìm ki m ch , v.v. Ngoài ra, pop-up menu này có ph n cho b n ch nh ch "di tb ", b n có th ch n không c n output window in ra các l i (none), hay ch in l i(error), hay ch in c nh báo (error) và cu i cùng là in ra chi ti t các l i hay c nh báo(verbose)Bi n s c c b và toàn b trong gi th 3, chúng ta có nh c n variable (bi n s ) dùng lưu tr thông tin.Và s d ng variable trong AS r t d dàng. B n ch c n n nh giá tr cho variable. Víd : myVariable = 7. Chúng ta t o variable có tên là myVariable và n nh 7 là giá trcho nó. (b n có th t tên cho variable là b t c gì b n muôn)Bây gi b n có th th vi t o n code sau:ActionScriptvar1= 7;var2= "hello world";trace ("var1: " + var1+ " /var2: " + var2);Khi b n ch y th movie thì output window s có hàng ch sau: var1: 7 /var2: helloworld Vì s 7 và "hello world" ư c ch a trong var1 và var2 s ư c in ra.Variable có 2 lo i, local và global. Global variable (bi n s toàn b ) thì b n có thtruy c p giá tr c a nó b t c nơi nào trong movie. T o global variable không òih i m t b n ph i làm m t cái gì c bi t c , b n có th dùng nó như cách trên, vàFlash t ng bi n nó thành global variable. Flash movie dùng h th ng level, vàtimeline c a movie chính là root leve (g c), còn các movie clip cũng chính là m tFlash movie nh trong Flash movie l n. Các hình nh, script trong m t movie cliplà 1 level th p hơn root level.
  • Local variable (bi n s c c b ), khác v i global variable, local variable ch có trtruy c p trong cùng m t o n code, hay trong cùng m t timeline. Khi dùng localvariable thì khi ra kh i timeline hay o n code ó thì Flash s xoá local variable rakh i b nh . Mu n t o local variable thì dùng t khoá var trư c tên c a localvariable, ví d : var myLocal = "This is local"; B n ch c n dùng t khoá var 1 l nthôi, nh ng l n dùng sau ó thì ch c n dùng tên c a local variable thôi. Ví d o ncode:ActionScriptvar myLocal = 9;myLocal = 11;trace(myLocal);Phép so sánh và các phép tínhSo sánh 2 giá tr trong AS r t ơn gi n, dùng các ký hi u toán h c như <, >, =Khi n nh giá tr thì dùng d u =, và cho khác bi t thì khi so sánh dùng ==. o ncode sau xét coi giá tr c a a có b ng 7 không, và in k t qu ra output window. Và khitest o n code sau, b n s th y true output windowActionScriptvar a = 7;trace(a == 7);N u b n dùng l n = v i == thì s b l i runtime ch Flash s không có th tìm ư cl i này cho b n.B n có th dùng == so sánh 2 chu i m u t :ActionScriptvar myString = "Hello World.";trace(myString == "Hello World.");trace(myString == "hello world.");Khi b n test o n code trên thì b n s có ư c "true" và "false" output window, vìl n so sánh th nh t thì b ng nhau, nhưng l n th hai thì không vì ch H và h khácnhau.N u b n mu n th coi 2 giá tr có khác nhau không thì dùng ky hi u !=ActionScriptvar a = 7;trace(a != 9);trace(a != 7);Hàm trace u tiên s cho ra "true" vì 7 khác 9, và cái th hai thì s cho ra "false"
  • N u b n mu n th giá tr coi l n hơn hay nh hơn thì dùng > và <ActionScriptvar a = 7;trace(a < 8);trace(a > 6);trace(a < 1); o n code trên s cho ra "true", "true" và "false" trong output window vì "a" qu th tnh hơn 8 và l n 6, nhưng không nh hơn 1.N u b n mu n th giá tr coi l n hơn hay b ng nhau ho c là nh hơn hay b ng nhauthì dùng ký hi u >= và <=ActionScriptvar a = 7;trace(a <= 9);trace(a >= 5);trace(a >= 7); o n code trên s cho ra 3 k t qu "true" c .B n có th thay i giá tr c a variable v i các phép tính ơn gi n như c ng (+), tr (-), nhân (*), chia (/). Ví d mu n thêm 4 vào giá tr c a a thì vi t a = a + 4. AS cũng cócách vi t t t như Java, C++ cho vì d này, a += 4 N u b n mu n thêm 1 vào a thì b ncó th vi t như 2 cách trên a = a +1 và a += 1 và còn cách th 3 a++ . D u ++ ch làmtăng thêm 1 cho giá tr ó thôi. Có 2 cách dùng ++, 1 là sau variable như cách trên,và 1 cách thì trư c variable. Bây gi thư o n code sau:ActionScriptvar a = 7;trace(a++);trace(a); output window b n s th y 7 r i m i t i 8. dòng th 2, hàm trace s cho ra giá trc a a trư c r i m i tăng giá tr c a a lên thêm 1. Bây gi xem ví d khác:ActionScriptvar a = 7;trace(++a);trace(a); output window b n s th y 8 và 8. dòng th 2 c a ví d này, hàm trace s tănggiá tr c a a trư c r i m i cho ra giá tr c a a. Tương t như ++, AS cũng có cách vi tt t cho giãm giá tr c a variable là d u -, -=, =- và --. Phép tính nhân và chia thì ch có*, *=, /, /= thôi. i u ki nTrong AS và các ngôn ng khác, if ... else chính là các t khoá c a i u ki n. Ti ng
  • vi t có nghĩa là "n u ... n u không". T khoá if dùng k t qu c a s so sánh nào ó i t i quy t nh kích ho t m t o n code. o n code sau s so sánh giá tr c avariable a v i 7, n u úng thì Flash s chơi frame 10ActionScriptif (a == 7) { gotoAndPlay(10);}T khoá if luôn b t u cho 1 i u ki n và ti p theo s là s so sánh. Luôn t code sosánh gi a ngo c ơn (). T t c các code ư c kích ho t n u i u ki n ư c thomãn s trong âu ngo c móc {}.T khoá else b sung cho if trong trư ng h p b n mu n th c hi n m t o n code n u i u ki n c a if không ư c th a mãn. Ví d :ActionScriptif (a == 7) { gotoAndPlay(10);} else { gotoAndPlay(15);}N u trư ng h p c n th a mãn nhi u i u ki n thì có th dùng cú pháp if .... else if ...else. B n có th có bao nhi u cái else if cũng ư c.Nãy gi ta chi nói t i i u ki n d a trên 1 s so sánh, nh ng AS cũng cho phép dùngso sánh a h p (compound comparision). Trong i u ki n c a Flash ta có th dùngnhi u so sánh i t i m t k t qu chính xác hơn. Ví d n u như a l n 10 và a ph inh hơn 15 thì ra l nh cho Flash chơi frame 10.ActionScriptif ((a > 10) and (a < 15)) { gotoAndPlay(10);}T khoá and (còn có th ư c vi t là &&) yêu c u ph i tho mãn i u ki n c a 2phép so sánh. B n cũng có th dùng t khoá or (còn có th ư c vi t là ||)n u như chc n tho mãn 1 i u ki n trong 2 phép so sánh thôi.ActionScriptif ((a > 10) or (a < 15)) { gotoAndPlay(10);}Vòng l pCú pháp c a vòng l p (loop) thì hơi r c r i hơn so v i cú pháp c a i u kiên if. nhưng
  • nó tương t như C, C++, Java. G m có 3 lo i vòng l p chính là for loop, while loopvà do-while loopfor loop ư c coi là vòng l p chính v i t khoá for và cú pháp c a nó nhìn như sau:ActionScriptfor(var i=0;i<10;i++) { trace(i);}N u b n cho ch y o n code trên thì b n s có ư c t s 0 t i 9 output window.for loop tăng giá tr c a variable i trong su t quá trình th c hi n loop. i u ki n c afor loop có 3 ph n chính, và ư c cách bi t b i d u ch m ph y ( . u tiên là i uki n b t u v i vi c t o local variable cho for loop var i=0. ph n này for loop chth c hi n có 1 l n duy nh t lúc b t âu. Ph n th hai là i u ki n chính c a for loopi<10, s ư c th c hi n m i vòng l p. N u i u ki n này tho mãn thì m i ti p t cvòng l p. Và ph n cu i cùng là phép tính cho s ti p n i c a for loop m i vòng l p, ây là i++ nên giá tr c a i s ư c tăng sau m i vòng l p trư c khi vòng l p m ib t u. 3 ph n này u ư c b vào trong ngo c ơn (). Còn nh ng code th c hi ntrong m i vòng l p thì trong ngo c móc {}. Bây gi chúng ta gi làm computer vàch y cái for loop này. 1. T o local variable và n nh giá tr cho nó b ng 0 2. Ki m tra giá tr c a i có nh hơn 10 không, n u nh hơn 10 thì vòng l p th c hi n các code trong {}, còn không thì t i bư c th 5 3. hàm trace vi t giá tr c a i output window 4. c ng 1 vào giá tr c a i, và tr v bư c th 1 5. ra kh i for loopT i bư c th 5 thì giá tr c a i s b ng 10while loop v i t khoá while có cú pháp nhìn tương t như sau:ActionScriptwhile (a > 0) { // code th c hi n trong while loop} ơn gi n hơn for loop, while loop tương t như i u ki n if ơn gi n, th c hi n cáccode trong vòng l p n u i u ki n c a while loop ư c thoã mãn, vì v y b n d dàngr i vào trư ng h p vòng l p vô h n, và d n n tình tr ng treo máy. Trong o n codetrên, b n ph i làm th nào cho co 1 lúc a s nh hay b ng 0 cho vòng l p ng ngl i.Gi ng như while loop, do-while loop có cú pháp nhìn như sau:ActionScript
  • do { // code th c hi n trong do-while loop} while (a > 0);Ch khác v i while loop là do-while loop th c hi n code trong vòng l p trư c r i m iki m tra i u ki n. (while loop ki m tra i u ki n r i m i ch y code trong vòng l p)Mu n phá ra kh i quá trình t hành c a 3 lo i loop trên thì dùng l nh break vàcontinue. L nh break s phá ra kh i loop hoàn toàn trong khi l nh continue thì chphá ra kh i vòng l p hi n t i và b t u vòng l p m i. T o ra m t ví d c th r tph c t p, nên chúng ta t m khoan bàn t i 2 l nh này cho t i các bài sau.HàmCho t i bây gi các script c a chúng ta u ư c vi t vào frame u tiên c a moive,cách này ch t t cho nhưng chương trình ơn gi n, nhưng n u mà chương trình trnên ph c t p thì ây không ph i là cách. Hàm (function) s cho phép chúng ta c u t ovà qu n lý code d dàng hơn trong các chương trình ph c t p. Dư i ây là m tfunction ơn gi n:ActionScriptfunction myFunction(num) { var newNum = num + 3; return newNum;}Fuction b t u b ng t khoá function, tên c a function có th là b t c ch gì nhưcách b n t tên cho variable, nhưng lưu ý cách t tên cho fuction làm sao ngư ita c tên có th bi t ư c ch c năng c a function. Theo sau tên c a function s làthông s (parameter, cho ng n mình s g i thông s là param trong các bài vi t này) ư c trong ngo c ơn (). Function có th co 1hay nhi u param hay không c n param cũng ư c. Param ch ng qua ch la variable ư c dùng trong function, nhưng variable này ư c truy n t ngoài vào khi function ư c g i. o n code ư c function th c hi n s n m gi a ngo c móc {}. Bây gichúng ta phân tích o n code trên. Khi function myFunction ư c g i, thì param num ư c truy n vào, sau ó function myFunction t o ra m t local variable tên lànewNum, và n nh giá tr c a newNum b ng giá tr c a param num c ng v i 3. Sau ó myFunction dùng l nh return n nh giá tr c a newNum là k t qu c amyFunction. L nh return là l nh c bi t ch ư c dùng trong function mà thôi.L nh này s k t thúc function. s dùng function này, dùng nó như m t l nh hay hàm c a AS, gi ng như là trace()v y ó. ây là ví d : var a= myFunction(7);. Trư c tiên t o m t local var r i sau n nh giá tr c a local var này b ng k t qu c a myFunction v i param là 7, và cu icùng thi local var này s b ng 10.M t trong ưu i m c a function là b n có th tái s d ng. Dư i ây là hàng codedùng chung 1 fuction và cho 3 k t qu khác nhauActionScript
  • trace(myFunction(7));trace(myFunction(13));trace(myFunction(2));Khi ch y o n code này thì output windown s là 10, 16 và 5. Ví có th tái s d ngnên chúng ta ch c n thay i code trong myFunction thì t t c các k t q a có ư ct g i function này cũng thay i theo luôn.Dot SyntaxM t i u b n s th y r t nhi u trong quá trình h c AS là dot syntax (h ng bi t d chsao bây gi ) Dot syntax là phương pháp ư c dùng trong l p trình theo hư ng itư ng (oob: object oriented programming). ây là m t ví d c a dot syntax. N u b n mu n l y căn bình phương c a m t s , vàtrong Flash ã có s n function làm chuy n này r i, và hàm này thu c v i tư ngtoán, tên là Math. V y mu n g i function này thì trư c tiên b n ph i g i tên i tư ngmà fucntion này tr c thu c, ó là Math, theo sau ó là d u ch m (dot), và r i t i tênc a function ó là sqrt. Cách vi t như sau:ActionScriptvar a = Math.sqrt(4);M t cách dùng dot syntax khác là truy c p c tính hay variable c a m t itư ng, như là movie clip.ActionScriptvar a = myClip._x;var a = myClip.myVariable;Chúng ta s c p n i tư ng Math và MovieClip trong các bài t i, còn bây githì quan tr ng là b n n m ư c khái ni m v dot syntax.Chú gi iM t trong c tính c n có c a l p trình viên là vi t code làm sao cho d c và dhi u. Nhưng nhi u khi dù khi vi t có c g ng cách m y thì nh ng o n code ó v nkhó hi u cho ngư i xem, vì v y m i c n nh ng l i chú gi i. Mu n chú gi i trong ASthì ch c n dùng ký hi u// trư c câu chú gi i ó. N u chú gi i nhi u hơn vài dòng thìcó th dùng ki u sau/* ..... chú gi i ....*/.ActionScript/* chú gi i: c ng 2 cho a c ng 2 cho b*/a += 2; // add 2 a
  • // add 2 to bb += 2;DebuggingThư ng thì th i gian di t b t n g n 1/3 th i gian phát tri n chương trình. N u b nn m v ng ư c "nghê thu t" di t b thì b n s rút ng n ư c r t nhi u th i gian. Có 3cách di t b h u hi n là: phân tích, vi t message ra output window và dùng ASdebugger.V i các lo i b ơn gi n thì phân tích các o n code s giúp b n b t trúng con b c ndi t. Dùng output window theo dõi các i tư ng, vòng l p, i u ki n, và nh vào ó b n có th bi t ư c ch nào trong code có v n , cu i cùng là dùng AS debuggercó s n trong Flash. Debugger window cho phép b n có th coi h t t t c moi thànhph n trong movie c a b n, cho phép b n dùng AS b t ch khi nào và ch nào b nmu n. Tham kh o thêm ph n tr giúp c a Flash bi t cách dùng debugger. Gi th 05: i u khi n lu ng movie, Control the flow of the movieS d ng AScript là cách i u khi n movie ơn g n nh t, nhung l i hi u qu nh t.Chương này b n s h c cách : • làm sao d ng Movie trên frame • Sao nh y t frame này n frame kia • t o nút cho phép i u khi n movie • t o m t slide show ơn gi n • t o m t bi u di n y ..D ng movie ây là câu l nh stop:ActionScriptstop();Khi b n dùng câu l nh này , movie ch t m d ng frame mà b n t câu l nh. Cácanimation bên trong movieClip và các file h a v n ti p t c ch y trên frame ó.Nhưng animation c a time line s b d ng. cho animation c a timeline ti p t c ch y, ta s d ng m t lênh ơn gi n ó là l nhplay.. ta s bàn n nó sau.Ví dT i frame 1, b n hãy th m t text box và vi t vào ó Ch AT i frame 2, b n hãy th m t text box và vi t vào ó Ch BT i frame 3, b n hãy th m t text box và vi t vào ó Ch CBây gi b n hay t câu l nh stop(); vào Frame 2, b n se th y ch A xu t hi n r t
  • nhanh r i n ch B, nhưng ch C s ko th y xu t hi n,, ơn gi n vì câu l nh stop() ã d ng animation c a timeline t i Frame 2.Nh y t frame này n frame kiaM t câu l nh cơ b n c a AS là câu l nh gotoAndPlay. Câu l nh này giúp b n có thnh y t frame này n frame mà b n mu n. B n có th sư d ng s th t c a framehay là tên c a frameActionScriptgotoAndPlay(7);gotoAndPlay(20);gotoAndPlay("my frame label")b n có th s d ng nhi u movies , hay còn g i là c nh(scene) . N u Câu l nhgotoAndPlay ch có m t tham s , thì tham s ó là frame. Nhưng n u có 2 tham s ,thìtham s u ti n là tên c a scene, còn tham ss th 2 là s th t c a frame hay tênframe.ActionScriptgotoAndPlay("My Scene","My Frame");Khi b n dùng gotoandPlay,movies s nh y n frame mà b n g i , và ti p t c ch y,nhưng n u b n mu n nó nh y n frame và d ng l i, b n co th s d ng gotoAndStop. Câu l nh này dùng y h t như gotoAndPlay, v i l a ch n 1 tham s hay 2 tham s .Ngoài ra có thêm 2 câu l nh cũng h at ng gi ng gotoAndStop , ó là nextFrameand prevFrame hi u rõ hơn v các câu l nh này, ta s i ti p ph n sau...T o nút (button)Nút là m t trong 3 bi u tư ng (symbol) chính trong Flash, 2 cái kia là movie cilps vàhìnhT o m t buttonCó nhi u cách t o nút. M t trong nhưng cách ó là ch n Insert, New Symbol tMenu. M t h p tho i s hi n lên và h i b n t tên và l a ch n bi u tư ng c a b n làlo i Movie clip, button, hay h a. B n hãy ch n Button.Bây gi trong c a s chính c a Flash s thay i, timeline c a button s thay thtimeline c a movie chính. Có 4 frames trong timeLine c a button. Chúng có tên làUp, Over, Down, HIt. CHúng th hi n 3 tr ng thái c a button, và vùng h at ng c abutton.
  • N ub n tm t h a, ch ng h n là m t vòng tròn, trong frame u tiên(UP) và kocó gì trong 3 frame sau, tr ng thái Over và Down c a button s gi ng như tr ng tháic a Up. VÙng ho t ng c a button cũng tương t như v y.M t khác , b n có th t o các hi u ng khác nhau cho button c a b n. VÍ d n u b n i m u c a vòng tròn là màu xanh Frame OVER,có nghĩa là khi b n ưa chu t quabutton, button s chuy n sang màu xanh.Khi b n t o xong 1 button, b n tr lai movie timeline chính. Và button c a b n ã s nsàng trong thư vi n c a FLash. B n ch viêc b m F11, tìm button c a b n và kéo thnó vào nơi nào b n c n trên c a s thi t k .T o script cho button t script cho button, u tiên hãy ch m m t button. Sau ó vào c a s Actionb ng cách b m chu t ph i lên button và ch n Action t menu xu t hi n.Hãy Ch c ch n r ng c a s Action ã ư c t ch Expert. B n có th ki m trabăng m t popup menu góc trên cùng bên ph i c a c a s . ây là m t o n mã thông thư ng cho button. B n có th t nó trong c a s mã vàsau ó ki m tra movie xem nó h at ng th nào.ActionScripton (release) { trace("You clicked the button!")}on : là m t keyword, ư c g i ra x lí m t s ki nRelease : Là m t s ki n, khi ngư i s d ng click vào button và nh chu t ra. o nmã trace s ư c th c thi.Ngoài ra Release có th thay th b ng s ki n PRESS, s ki n này ch khác Releasech khi ngư i s d ng b m vào button, o n mã trace s ươc th c thi mà ko c n ph ith chu t ra.Trace : là in ra màn hình dòng ch YOU CLICKED THE BUTTON.Th c Hành: T o m t Slide Show ơn gi n...Có l ko ph i di n t nhi u v Slide Show, các b n hãy tư ng tư ng giông PowerPoint.. Khi chúng ta b m chu t, các slide s chuy n sang slide khác.1. M Flash, ch n New2. Trong Layer 1, t Frame 1 n Frame 4, b n hãy ăt các bi u tư ng hay hình nh,text khác nhau phân bi t ư c các frame3. Sau ó b n t o m t layer m i, hãy t m t button lên layer này.Ti p theo b n ch n
  • Frame 4 c a layer 2, và b m F6. i u này m b o cho button c a b n s xu t hi ntrong t t c các Frame c a Layer 1.Bây gi copy o n mã sau vào button c a b n, chú ý nh là copy vào action c abutton, ch ko ph i vào b t kì frame nàoActionScripton (release) { nextFrame();}Cu i cùng ch n Frame 1 Layer 1 action và chèn o n code sauActionScriptstop();Hãy ch y th slide show c a b n = cách b m Ctrl Enter.5) Xây d ng m t presentation ơn gi n:Presentation này s d ng nguyên t c giông h t như ví d Slide show trên, các b nhay down load file FLA xem .. easy Gi th 06: i u khi n movie clip, Controlling Movie Clips6th Hour i u khi n movie clipB ns h c1- ra l nh cho movie clip2-T o playback cho animation3-TÌm hi u ích(target) c a movie clip4-T p vi t code cho movie clip5-T o movie clip có th ch y lùi l i.1) Ra l nh cho movie clip :M t movie chính có th r t ơn gi n. NÓ ch c n 1 frame và m t movie clip. Nhưngb n thân movie clip l i có th là m t animation dài. Vi c này d dàng th c hi n mà koc n Actioncript. i u khi n ư c movie, b n ph i t tên cho movie clip. Chú ý r ng m t moviesclip có 2 tên, m t tên s d ng cho timeline . M t tên s d ng cho actioncript. 2 tênnày có th t trùng tên nhau ho c khác tên nhau.Làm sao t tên cho movie clip :Ch n insert -----> New Symbol (ho c b m Ctrl F8), t tên cho movies clip(nh l a ch n option movies clip, ch ko ph i là button hay graphic)Tên này ư c s d ng cho timeline. vd: gear animationTh movie gear animation vào c a s thi t k .. PHía dư i c a s properties, ban s
  • th y box instance name.. t tên cho movietên này ư c s d ng cho Action script , vd : gearsvà như v y, khi b n l p trình , tên s d ng là gears , ch ko ph i gear animation.b n có th s d ng d u ch m ưa ra các lênh cho movie c a b n. ví dActionScriptgears.stop();gears.gotoAndStop(5);Nh r ng movie clip luôn có level. N u o n mã ư c t trên chính movieclip, b nko c n s d ng tên movies, ch c n gotoAndStop();. N u b n t c tên movie vào,Flash s tìm movie c a b n t timeline chính.. T c là s ph i qua 2 level. ---> ch mhơn chút.2)Animation Playback ControllerHãy down load source code t trên ph n download và xem. V cơ b n, chúng ta làmcác vi c sau:- T o m t Movie , t tên là gear animation- t instance name là gear(hư ng d n trên)- Frame u tiên c a time line chính, chèn codeActionScriptgears.stop();-T o các button Advance, Previous, Play, Stop, and Rewind-Code cho các button l n lư t làAdvanceActionScripton (release) { gears.nextFrame();}PreviousActionScripton (release) { gears.prevFrame();}PlayActionScripton (release) { gears.play();}StopActionScripton (release) {
  • gears.stop();}RewindActionScripton (release) { gears.gotoAndStop (1);}3) Target m t movieLevel cơ b n u tiên c a Flash là time line chính(Level 0). N u b n mu n ra l nhcho time line này, b n dùng code sau_root.gotoAndStop();th m chí n u b n t code time line chính, b n ko c n _root. Ch c ngotoAndStop();Gi s n u b n có m t movie trên time line, t c là b n có m t level sâu hơn(level 1).N u b n t time line chính, mu n goi movie gears , b n ph i dùng câu l nhgears.gotoAndStop(7);_root["gears"].gotoAndStop(7);this["gears"].gotoAndStop(7);C 3 cách trên u gi ng nhau.. Tuy nhiên this có nghĩa là level hi n hành. VÍ d trên,level hi n hành c a this là level 0. Nhưng n u code t trong movie, level hi n hànhs là level 1. B n ph i chú ý.Gi s b n có m t movie khác bên trong movie, t c là b n có level 2. N u b n mu nt level 1 g i n level 2, b n ph i dùng _parent.Parent dùng gi ng như root, nhưng khác ch , nó ư c g i t level trên. Còn root ư c g i t level 0 (t c là level g c).Thu n l i t vi c s d ng root, this là b n có th gán bi n cho movie clipsActionScriptvar whichClipToUse = "gears";this[whichClipToUse].stop();Thu n l i c a v c s d ng this nhi u hơn root ch , ko ph i lúc nào m i th cũngx y ra time line chính, ôi khi ta ch mu n nó x y ra m t level nh t nh. B i v ythis là cách t t nh t goi level c a m t movie. Tuy nhiên trong nh ng trương h p ơn gi n, hay nh t là c t tên cho movies.4) Mã cho movie clip
  • Chúng ta ã bàn v button trên, v y v cơ b n movie clip script cũng gi ng button, ó làActionScriptonClipEvent (load) { trace("This clip has been loaded.");}onClipEvent : key word g i s ki n (gi ng on c a button)load : s ki n này x y ra khi movie clip xu t hi n l n u tiên trên màn hình . NÓ chx y ra m t l n.Nh r ng ngay c khi time line chính b ng, movie clip n m trên time line v n ti pt c ch y. S kiên enterFrame x y ra liên t c bên trong movie clip m i khi n m tframe m i. S ki n này s th c thi o n mã m t cách liên t c cho n khi nó b k tthúc.ActionScriptonClipEvent (enterFrame) { trace("This clip has entered a new frame.");}bây gi hãy copy 2 o n code trên vào c a s action c a timeline chính và run .. b ns th yActionScriptThis clip has been loaded This clip has entered a new frame This clip has entered a new frame This clip has entered a new frame This clip has entered a new framedòng ch s ti p t c hi n ra cho n khi b n t t movie. Gi th 07: d ch chuy n và thay i movie, Moving and Changing Movie ClipsM t movie clip (MC) bao gi cũng có các thu c tính, cho phép b n xác nh v trí,phóng to thu nh , quay, th m chí làm nó bi n m t.Chương này các b n s bi t cách:-thay i v trí c a mc-xác inh v trí chu t-làm sao quay m t mc-làm sao phóng to mc-làm sao movie invisible
  • 1) V trí c a MC:M i th trong Flash u có v trí. V trí này ư c o b ng PIXEL. Góc trên cùng bêntrái c a màn hình là v trí (0,0) .Nó là v trí giao c a hàng ngang và c t d c.N u b n s d ng m t movie m c nh, thì góc dư i bên ph i s là 550,400. Có nghialà 550 pixel t bên trái sang và 400 pixel t bên trên xu ng.nhìn hình sau rõ hơn.2) V trí c a Mouse:Cũng như movie, mouse cũng có th xác inh ư c t a .. CHú ý thu t ng mouse ây là nói n con tr (cursor), ch không ph i con chu t b n ang c m trên tay.. ^^
  • Có hai thu c tính cơ b n c a con tr , ó là _xmouse và _ymouse.V y _xmouse và _ymouse là thu c tính c a chính i tư ng mà chúng ư c gán. N ub n s d ng trên time line chính, thì chúng là thu c tính c a time line. N u b n sd ng chúng trên movie clip, thì nó là thu c tính c a movie clip. N u xmous y mouselà thu c tính c a time line chính, nó s m c nh là góc trái trên cùng. N u xmouseymouse là thu cc tính c a 1 movie clip, nó s m c nh trung tâm c a MC.H u h t các trư ng h p thu c tính liên quan n movie chính, b n nên dùng cách_root._xmouse và _root._ymouse ây là m t o n code ví duCODEonClipEvent (enterFrame) { trace(_root._xmouse); trace(_root._ymouse); trace("");}Khi b n ch y movie, b n s th y các c p s ư c in ra, ó chính là t a x,y mouse.Hãy d ch chuy n mouse lên góc trái trên, b n s th y ó v trí mouse là 0.0. ho cgóc ph i dư i, t a là 550 400.Chú ý: khi b n ưa chu t ra ngoài Flash window, t a chuôt xmouse y mousekhông thay i. N u b n di chuy n chu t th t nhanh t trung tâm c a c a s ra ngoàic a s , các giá tr cũ v n ó cho n khi b n quay tr l i c a s . VÌ v y, b n ph iluôn lên k ho c c n th n trư c khi dùng xmouse, y mouse3) Làm movie quayM t thu c tính khac ó là thu c tính _rotationThu c tính rotation ch p nh n giá tr là góc . M t vòng tròn chia ra 360 , mi ngiá tr c thu c tính rotation là -180 và 180. B n có th s d ng giá tr integer ho cfloating point.Giá tr c a _rotation luôn luôn trong vòng -180 và 180, ví d 179, ho c -179. Nhưngn u b n t nó là 181, nó s hi u thành góc -179.v y quay m t movie, ơn gi n là t giá tr cho nó, b n cũng có th s d ng cácbi u toán ++, += thay i giá tr . Hãy xem ví d sauCODEmyClip._rotation = 90;myClip._rotation++;_root["myClip"]._rotation = 45;this._rotation += 0.5;
  • 4) Co giãn àn h i m t MC:B n có th làm co giãn, thay i chi u dài chi u r ng c a movie clipScale thu c tínhTHu c tính làm vi c này là _xscale cho chi u ngang và _yscale cho chi u d c.Các giá tr ư c gán cho x,y scale là ph n trăm. Có nghĩa giá tr 100 là 100 ph n trăm, ây là thu c tính m c inh cho m t movie clip g c. B n có th s d ng các s nhhơn như 50 làm movie co l i. Ho c có th s d ng s to hơn, 200 giãn movie ra.Th m có th dùng các giá tr âm l t movie.ví d 07mousesclae.fla ch a m t o n mã mà chúgn ta s g p r t nhi u sau này. Nóki m tra t a c a mouse,. Sau ó xác inh t mouse n trung tâm movie xa baonhiêu. R i nó s d ng kho ng cách ,c chi u cao chi u r ng tính ph n trăm t lcho movie clip.CODEonClipEvent (load) { // get the original width and height of the mc origWidth = this._width; origHeight = this._height;}onClipEvent (enterFrame) { // get the distance from the center of the mc to the mouse dx = _root._xmouse-this._x; dy = _root._ymouse-this._y; // calculate the percentage of scale sx = 100*dx/(origWidth/2); sy = 100*dy/(origHeight/2); // set the scale of the mc this._xscale = sx; this._yscale = sy;}Chú ý ây ta s d ng 2 thu c tính m i, _width và _height tr v chi u cao và chi ur ng c a movie clip b ng Pixel. CHúng ư c lưu giú trong onClipEvent (load) vìkhi ta c n l y l i giá tr g c c a movie.Thu c tính _width, _heightS khác nhau gi a scale và width,height í scale s d ng giá tr ph n trăm. Còn widthheight s d ng pixel . Movie có th có giá tr sau: width 75, height 45, nhưng scalecho c xscale and yscale là 100 ph n trăm.Dư i ây là m t ví d s d ng width height th y th cho xscale, yscale.CODE
  • onClipEvent (enterFrame) { // get the distance from the center of the mc to the mouse dx = _root._xmouse-this._x; dy = _root._ymouse-this._y; // set the scale of the mc this._width = dx*2; this._height = dy*2;}b n có th th y code này ng n g n hơn ơ trên. b i vì nó ko s d ng s kiênonClipEvent(load) b i gái tr chi u dài chi u cao c a movie g c ko c n lưu tr . ây làm t ví d cho th y s d ng width và height ti n hơn d ng xscale ,y scale.5) VisibilityM t thu c tính khác c a MC là thu c tính _visible , giá tr c a thu c tính này là giá trboolean true , false.CODEmyClip._visible = false;hãy xem ví d 07visible.fla rõ hơn.Gi s ta không mu n movie bi n m t h n, mà ch b m i, ta s d ng thu c tính_alpha . Thu c tính có giá tr t 0 n 100CODEmyClip._alpha = 50;Thu c tính alpha là kênh màu th 4, tên là alpha channel . 3 kênh u tiên là red,green, blue t o ra 7 màu c u v ng. Khi b n nghe n h a 32 bit, có nghĩa lànó 4 kênh màu.. Còn 24 bit có nghĩa ch c 3 kênh u tiên.N u giá tr c a _visible là 0 thì movie là trong su t hoàn tòan và có th nhìn th y t tc m i th phía sau movie.Nhìn hình sau xem cùng 1 movieclip nhưng v i 3 giá tr alpha khác nhau, 10, 50và 100 (t trái sang) Gi th 08: ch n, kéo th movie clip, Moving and Changing Movie Clips1. Selection
  • B n ã bi t cách h c sao t o m t button và cho phép ngư i s d ng click vào làms ki n ho t ng. Tuy nhiên ây ta s h c cách click vào ch n l a m t itư ng trên màn hình.T o m t ch n l a, có nghĩa là user click vào item , nhưng không có gì x y ra. Nhưv y, ngư i dùng có th l a ch n và thay i l a ch n.Chúng ta s s d ng l a ch n như bư c u tiên h c kéo th movie.Button bên trong m t Movie method.M t movie không th ph n ng v i mouse click. Không th s d ng các s ki n nhưon (release) hay (Press). vì v y ta ph i tìm cách ánh l a nó. ó là s d ng m tbutton bên trong movie. Button có th x lý ư c mouse click, và mi n là nó cól n bao trùm m t movie.Hãy xem ví d 08buttoninmc.fla . Ta ch nhìn th y m t movie clip trên mànhình.nhưng th c ch t bên trong c a movie clip là m t button. t o ra kh năng select, ta ph i t o nhi u frame.Frame u tiên ch a m t button tênlà offbutton. Button này có mã làCODEon (release) { this.gotoAndStop(2);}b ng this, button s g i n movie clip mà nó n m trên y. Frame th 2 ch a núttương t nhu frame 1 , tên là onbutton, nút này có m u hơi sáng hơn ngư i dùngnh n ra khi nó ư c ch n.CODEon (release) { this.gotoAndStop(1);}cu i cùng t vào frame 1CODEstop();Bây gi hãy ch y xem.Phương th c hitTestCó cách khác làm movie có th s lý mouse click mà không c n button, ó là sd ng s ki n onClipEvent(mouseDown) ho c là onClipEvent(mouseUp)ví dCODEonClipEvent (mouseUp) { this.gotoAndStop(2);}Hãy ch y ví d 08twomcs1.fla xem.B n s th y t i sao onClipEvent(mouseUp)khác v i on (Release) . N u b n click vào movie, c hai u ph n ng.B i vì t t cmovie clip nh n s ki n mouse up ư c g i n cho chúng.
  • Quy t inh movie nào ư c click.Có m t cách click vào movie mình mu n. ó là s d ng v trí chu t xác nh.S a o n mã thành như sauCODEonClipEvent (mouseUp) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) { this.gotoAndStop(2); }}v y b ng cách ràng bu c movie clip v i mouse location , ta có th click movie tamu n.VI t mã cho selection:Chúng ta ph i cho phép User click lên movies nhi u l n và thay i tr ng thái c a MCt b t sang t t, hay t t sang b t. o n mã sau có th xác nh movie ang tr ng thái nào và g i nó n frame khác.VI c này th c hi n b ng thu c tính _currentFrame . Thu c tính này s c giá tr 1kh nó frame th nh t, giá tr 2 khi nó frame th 2.CODEonClipEvent (mouseUp) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) { if (this._currentFrame == 1) { this.gotoAndStop(2); } else { this.gotoAndStop(1); } }}Bây gi b n ã th y các cách t o s ch n l a movie. Cách thư nh t ti n l i n u b nmu n dùng c các trang thái khác như Over,up , down.. Cách th hai thì không c nnhi u bi u tư ng trong thư vi n.Enjoy..2) Kéo m t movie clipBây gi ta s h c kéo m t movie.Có 2 cách kéo movie, cách th nh t là s d ng l nh . Cách này r t d s d ngnhưng nó không cho b n nhi u l a ch n trong vi c s a i và giám sát movie.Cách Drag cơ b n:2 câu l nh drag co b n là :startDrag và stopDrag. b n dùng startDrag khi b n mu nmovie c a b n i theo chu t, còn stopDrag khi b n mu n movie c a b n không theochu t n a. ây là o n code cơ b n :CODEonClipEvent (mouseDown) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) {
  • this.startDrag(); }}onClipEvent (mouseUp) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) { this.stopDrag(); }}S ki n onClipEvent nhìn tương t như ta ã làm trên. Chúng s d ng hitTestnh n bi t movie nào ang ư c click. Và sau ó câu l nh startDrag và stopDrag ư cs d ng. Khi chu t ư c b m xu ng, câu l nh startDrag th c thi. Và ngư c l i, khichu t th ra, stopDrag th c thi.Hãy xem movie, b n s th y v i các câu l nh drag, b n có th kéo các movie m tcách c l p. Nhưng chú ý r ng b n không th kéo 2 movie cùng m t lúc. Ch m tmovie ư c kéo t i m t th i i m. Vì v y b n nên c n cách drag ph c t p và linh ng hơn làm ng d ng hay game.Note: startDrag có 5 thám s . Tham s th nh t là giá tr True(ho c False) quy t nh vi c trung tâm c a movie clip có khóa v i v trí chu t hay không. Các tham scòn l i là left, top, right, bottom. N u b n t chúng, movie c a b n ch có th ư ckéo theo các ràng bu c ó.Kéo nâng caoBây gi ta h c cách kéo movie mà ko dùng câu l nh startDrag và stopDrag. V y làmth nào??B n c n có 4 ph n mã sau trong movie c a b n:Th nh t là s ki n onClipEvent(load), s ki n này s t cho bi n global tên làdragging giá tr false. Khi bi n này true, t c là báo hi u r ng movie có th ư c kéo.Th hai, ngưòi dùng click vào m t movie. Có nghĩa là dragging = true .Th ba, quá trình kéo s ti p t c di n ra b i s ki n onClipEvent(enterFrame). Ski n này ch ơn gi n gán _x và _y (thu c tính c a movie clip) cho _root._xmouse và_root._ymouse(thu c tính c a con tr ).Th 4, n u ngưòi dùng th chu t , thì bi n dragging ư c gán false.Sau ây là o n code yCODEonClipEvent (load) { // start out not dragging dragging = false;}
  • onClipEvent (mouseDown) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) { // follow the mouse from now on dragging = true; }}onClipEvent (enterFrame) { if (dragging) { // set to location of the mouse this._x = _root._xmouse; this._y = _root._ymouse; }}onClipEvent (mouseUp) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) { // dont follow the mouse any longer dragging = false; }}Trong ví d 08complexdrag.fla ch a 2 MC. Ki m tra movie, nhưng ch s d ng MCbên trái. ây là MC làm theo o n code trên. Chú ý xem trung tâm movie ơc khóav i v trí chu t như th nào. Nó làm movie nh y ngay l p t c n u b n click vào nó.Thông thư ng, khi b n mu n kéo MC ó lên màn hình, b n không mu n nó nh y t i làm kh p v trí chu t v i trung tâm c a MC. Hãy kéo file xung quanh mànhình.B n s th y khi b n click chu t vào b t kì i m nào trên movie, movie s l p t clàm kh p v trí click chu t v i trung tâm movie. i u này cũng tương t v i câu l nhstartDrag . tránh i u này, chúng ta ch c n thêm m t o n code nh . Khi ngưòi s d ng b mchu t, chúng ta s l y offset, ây là kho ng cách t chu t cho n trung tâm c amovie. Sau ó, thay th b ng vi c gán v trí chu t n trung tâm movie, ta se thêmvào offset cho MC luôn luôn xu t hi n offset b i cùng m t giá tr khi ngư i dùngkéo.Tư ng tư ng , ví d ngưòi dùng click vào m t i m cách trung tâm movie 5 pixel.Sau ó ta luôn mu n kho ng cách 5 pixel ó ư c duy trì. i u này làm cho ngư idùng có th click vào b t c i m nào kéo movie. ây là code cho movie 2(bên ph i)CODEonClipEvent (load) { // start out not dragging
  • dragging = false;}onClipEvent (mouseDown) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) { // follow the mouse from now on dragging = true; // get the mouse offset xOffset = this._x - _root._xmouse; yOffset = this._y - _root._ymouse; }}onClipEvent (enterFrame) { if (dragging) { // set to location of the mouse this._x = _root._xmouse + xOffset; this._y = _root._ymouse + yOffset; }}onClipEvent (mouseUp) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) { // dont follow the mouse any longer dragging = false; }}Hãy xem movie th y khác bi t gi a 2 o n code.3) Kéo và thBây gi ta ã bi t kéo movie, v y ta s th nó âu.?V n là b n mu n theo dõi hành ng c a ngư i s d ng và xác inh ngư i s dung t movie âu.Basic Drop ZoneCh c năng hitTest có th ư c s d ng xác nh khi MC b è lên nhau. Trong o n mã sau, chúgn ta s d ng l nh startDrag o n mã kéo th ơn gi n i, nh óta có th t p trung vào các ch c năng m i.Trong o n mã sau, ch c năng hitTest ư c s d ng so sánh MC ư c kéo v i m tmovie khác tên là dragZone trên m t lêvl(root level)CODEonClipEvent (mouseDown) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) {
  • this.startDrag(); }}onClipEvent (mouseUp) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) { this.stopDrag(); // see if this mc is inside the dropZone mc if (this.hitTest(_parent.dropZone)) { trace("Dropped in zone"); } else { trace("Dropped outside zone"); } }}Chú ý hitTest không ư c s d ng như các bài trư c, chúng ta thay th v trí _x và _yb i m t movie khác.Lo i hitTest này so sánh v trí và vùng ư c bao ph c a 2 movie clip. Trong trư ngh p này, nó ư c so sánh v i _parent.dropZone. N u có 2 movie è lên nhau, hitTesttr giá tr True. xác inh xem MC nào ang t n t i, hình ch nh t c a c 2 movie u ư c s d ng. i u này có nghĩa là khi b n s d ng 2 hình tròng, như trong víd , b n thân chính các vòng tròn ó không ư c ch m vào mi n là các hình ch nh tc a 2 movie ư c dùng.Hãy xem hình minh h a. T t c các movie Dragme u n m è trên DropZone.Có 2 cách s d ng hitTest. Th nh t là s d ng t a x,y. Chúng ta có th s d ngmovie clip như v trí x,y, r i sau ó s d ng dropzone như m t movie clip th nh t.CODEif (_parent.dropZone.hitTest(this._x,this._y)) {V i o n code này, thay th ví d trên, movie clip s n m bên trong hình ch nh tc a vùng dropzone.Chúng ta có th thêm m t bư c n a v i hittest. B ng cách thêm tham s th 3 chohitTest, chúng ta có th dùng hitTest xem hình d ng chính xác c a movie clip vàxác inh v trí x,y. Bi n th 3 này c n gán true n u b n mu n hành vi này. N u nófalse, nó se hành ng gi ng như ch c năng hitTest bình thư ng. ây là o n codeCODEif (_parent.dropZone.hitTest(this._x,this._y,true)) {
  • Bây gi movie kéo th c a ta h at ng t t hơn. N u b n s d ng ví d 08drop.fla,movie bên ph i s s d ng o n mã gôc, và nó n m è trên hình ch nh t c adropzone. Các movie khác s d ng o n code ph c t p hitTest và chúng có trung tâmnàm bên trong hình d ng g c c a dropzone. Gi th 09: L y thông tin t ngư i dùng, Getting input from the userCho t i bây gi , qua 8 gi làm quen v i AS, t t c các tác ng c a b n lên trên flash u ư c làm qua chu t. Nhưng ngoài chu t, b n có th dùng bàn phím n p thôngtin vào Flash.Làm sao phát hi n khi ngư i dùng b m phímCó 3 cách phát hi n khi m t phím tên bàn phím b nh n. 1 là dùng nút, 2 là dùng i tư ng Key, và 3 là dùng "listener" (ch có Flash MX và MX 2004)1. Phát hi n qua nút:B n có th dùng nút phát hi n khi ngư i dùng s d ng bàn phím. B n chi c n dùngl nh x lý s ki n on cho o n code c a nút . Ví d o n code sau s kích ho t khimà ngư i dùng nh n phím "a".ActionScripton (keyPress "a"){ trace ("Key a pressed");}Trong movie m u 09keybutton.fla có m t nút ơn gi n n m trên màn hình và vài víd trong ó. N u b n cho ch y th movie và nh n phím "a" thì Output window s cóvi t ra dòng ch "Key a pressed.". X lý d ki n on(keyPress) nh là ph i phânbi t d ng ch (case-sensitive) nên n u b n ch code cho nó nh n phím "a" thì nó skhông th nh n ư c phím "A". May mà chúng ta có th dùng bao nhi u b x lý dki n cũng ư c.N u b n mu n x lý các phím khác, như các phím mũi tên, enter, thanh dài (spacebar) ... thì b n ph i dùng các code dành riêng cho chúng. Vì d b n mu n x lý phímmũi tên trái (left arrow key) thì dùng o n code sau:ActionScripton (keyPress "<Left>") { trace("Left pressed.");}Và sau ây là các code dành cho các phím c bi t: • <Right> • <Left> • <End> • <PageUp>
  • • <Insert> • <PageDown> • <Down> • <Up> • <Delete> • <Tab> • <Backspace> • <Escape> • <Home> • <Enter> • <Space>B n có th h p nhi u d ki n l i chung v i nhau. Ví d b n có m t nút và nút ó cóphím t t là "b". V y khi b n nh n nút ó hay là nh n phím "b" thì code c a nút ó s ư c kích ho t.ActionScripton (keyPress "b", release) { trace("b pressed or button clicked.");}Các ví d trên u có trong movie m u 09keybutton.fla2. Phát hi n qua i tư ng phím (key object)M c dù nút r t h u ích trong vi c phát hi n khi ngư i dùng nh n phím, nhưng nút l ikhông th phát hi n ư c trư ng h p khi ngư i dùng nh n phím và không nh t tay.Ví d n u b n làm m t game b ng Flash, và trong ó ngư i chơi cho th làm cho cácnhân v t trong game di chuy n liên t c n u như h nh n phím mũi tên và không nhâttay lên.Cho nh ng trư ng h p như v y, b n ph i dùng i tư ng Key. i tư ng Key là t ph p c a m t s hàm (function) và h ng s (constant) ư c xây d ng s n trong Flash.B n có th dùng các hàm và h ng s này biêt ư c các phím ang b nh n haykhông. Ví d , n u mu n ki m tra coi phím mũi tên trái có b ang nh n hay không thìdùng o n code sau:ActionScriptif (Key.isDown(Key.LEFT)) { trace("The left arrow is down");}Hàm Key.isDown s cho ra k t qu úng hay sai ph thu c vào thông s có ph i làphím ang b nh n hay không. H ng s Key.LEFT tư ng trưng cho phím mũi têntrái. v y khi mũi tên trái b nh n thì output window s cho ra hàng ch "The left arrowis down". Dư i ây là các h ng s tương t như Key.LEFT c p trên • Key.BACKSPACE • Key.ENTER • Key.PGDN
  • • Key.CAPSLOCK • Key.ESCAPE • Key.RIGHT • Key.CONTROL • Key.HOME K • ey.SHIFT • Key.DELETEKEY • Key.INSERT • Key.SPACE • Key.DOWN • Key.LEFT • Key.TAB • Key.END • Key.PGUP • Key.UPN u b n mu n ki m tra xem n u nh ng phím bình thư ng ang b nh n thì b n ph idùng Key.getCode l y mã s c a phím ó dùng trong hàm Key.isDown. ây làcode m u khi b n mu n ki m tra phím "a"ActionScriptif (Key.isDown(Key.getCode("a")) { trace("The left arrow is down");}Cho 2 ví d trên, b n có th coi source Fla 09keyobject.fla3. Key ListenerKey listener ư c dùng quan sát bàn phím và thông báo cho Flash khi phím ư cnh n. cách th 2 chúng ta dùng i tư ng Key ki m tra coi phím có b nh n haykhông, nhưng nó không th bi t chính xác lúc nào thì phím b nh n. N u mà ngư idùng nh n phím quá nhanh, trư c khi onClipEvent(enterFrame) k p kích ho t itư ng key ki m tra thì Flash s không bao gi bi t ư c ngư i dùng ã nh n phím.M t b t ti n n a khi dùng cách th 2 là n u b n mu n ngư i dùng nh n phím nhi ul n thì i tư ng Key s không phân bi t ư c ó là 1 l n nh n dài hay là nhi u cáinh n th t nhanh.Ví v y Flash MX, MM cho chúng ta thêm m t l a ch n n a là Key listeners. b n cóth dùng "listener" (có th hi u nó như m t quan sát viên) theo dõi s ki n c a bànphím và thông báo cho Flash ngay khi phím ư c nh n.Listener có 2 ph n. Ph n u là ph n t o listener. B n ph i ra l nh cho listener nàychú ý vào s ki n c a bàn phím. ây là code cho t o listenerActionScriptKey.addListener(_root);
  • L nh Key.addlistner t o listener cho i tư ng trong thông s là _root. Và i tư ngnày s ư c thông báo v s ki n c a bàn phím.Trong o n code trên, _root là i tư ng ư c thông báo v s ki n c a bàn phím.Nhưng khi nh n ư c thông báo thì _root ph i làm gì? Vì v y chúng ta c n ph i vi tcode x lý s ki n cho _root. Ví d o n code sau s ư c th c hi n khi _root nh n ư c thông báo v s ki n bàn phím.ActionScript_root.onKeyUp = function() { trace(Key.getAscii());}Khi ngư i dùng nh n phím, r i nh t tay lên thì s t o ra s ki n onKeyUP, và s ki nnày ư c thông báo t i _root (b n có th thay th _root b ng b t kỳ i tư ng nào) vàsau ó thì hàm Key.getAscii() s cho ra k t qu là mã s ASCII tương ng v i phímv a ư c nh n, ví d A = 65, B = 66 .v.vB n có th xem cái fla m u 09keylistener.fla, trogn ó có o n code trên (lưu ý làtrong fla này s không có gì h t ngoài o n code AS frame u tiên)N u b n mu n bi t phím ư c nh t là gì thay vì ASCII code thì b n có th dùngString.fromCharCode() cho ra k t qu b n mu n tìm. Thay dòngtrace(Key.getAscii()); băng trace(String.fromCharCode(Key.getAscii()));Th t ra ngoài 3 cách trên, còn m t cách n a là dùng b x lý s ki n onClipEven c amovie clip theo d i s ki n keyDown, keyUp, nhưng cách này không còn ư cdùng trong Flash MX n a, vì v y b n ch có th cách này trong các Flash trư c MXthôi.Bài T p: Dùng phím di chuy n movie clip1. T o m t file Flash m i2. T o m t movie clip ơn gi n3. G n o n code này vào movie clip óActionScriptonClipEvent(enterFrame) { if (Key.isDown(Key.LEFT)) this._x -= 5; if (Key.isDown(Key.RIGHT)) this._x += 5; if (Key.isDown(Key.UP)) this._y -= 5; if (Key.isDown(Key.DOWN)) this._y += 5;}[/b] o n code trên ki m tra 4 phím mũi tên và di chuy n movie clip theo hư ng c a mũitên. B n hãy th movie coi sao4. Thay i o n code trên cho hoàn ch nh hơn: t o 2 bi n [b]x, y[/b] có giá tr tương ương v i v trí ban u c a movie clip, và l p giá tr cho bi n [b]speed[/b] b ng 5.M i frame c a movie, mình s ki m tra 4 phím mũi tên và i u ch nh giá tr c a 2
  • bi n [b]x,y[/b] ch không i u ch nh v trí c a movie clip, sau ó ph i h p v i bi n[b]speed[/b] tìm v trí m i cho movie clip, r i m i di chuy n movie clip t i ó:[code]onClipEvent(load) { x = this._x; y = this._y; speed = 5;}onClipEvent(enterFrame) { if (Key.isDown(Key.LEFT)) { x -= speed; } if (Key.isDown(Key.RIGHT)) { x += speed; } if (Key.isDown(Key.UP)) { y -= speed; } if (Key.isDown(Key.DOWN)) { y += speed; } this._x = x; this._y = y;} o n code trên có 2 lơi i m. Th nh t, chúng ta tìm v trí m i c a movie clip trư ckhi chúng ta di chuy n movie clip t i ó, và như v y chúng ta có th ki m tra v trím i có h p lý không (áo d ng rât nhi u trong game), và th hai là r t ti n cho chúngta thay i t c di chuy n c a movie clip, ch c n thay i giá tr c a bi n speedNh p văn b nTrong Flash, ngư i dùng có th nh p văn b n vào các khung, và b n có th dùng AS l y nh ng văn b n ó. cho ngư i dùng có th nh p văn b n, b n ph i t o khunginput text và t o cho 1 varible tương ng v i gía tr trong khung input text ó.(n u b n nào chưa bi t t o input text thì có th download 3 cái CD hư ng d n ơ bênbox tài li u tham kh o thêm)Các ch c năng và thao tác làm vi c v i chu i ký t (stringChúng ta có r t nh iu thao tác v i chu i ký t :1. Ghép 2 chu i l i v i nhau: dùng ký hi u +. Ví d b n có variable tên là myVariablecó giá tr là "Hello", và mu n ghép ch "world" vào sau ó thì dùng như sau:myVariable = myVariable + "world" và k t qu có ư c s là "Hello world". B ncũng có th ghép nhi u hơn 2 chu i l i v i nhau b ng cách trên.2. Substrings. Substring là m t chu i ký t nh trong 1 chu i ký t khác. Ví d "ell"
  • là substring c a "hello world" hay là "hello" hay là "elle" hay "hell".B n có th l y b t c substring nào c a 1 string v i cú pháp sau:String.substring(start, end));. String là i tư ng chu i mà b n mu n trích ra m tph n, start là s th t c a ký t b t u cho chu i b n mu n lây, và end là s th tb t âu cho ph n b n không mu n l y. Lưu ý r ng ký t u tiê s có s th t là 0.Ví d v i o n code sau, output window s cho ra hàng ch "lo W"ActionScriptvar myString = "Hello World.";trace(myString.substring(3,7));Ngoài ra còn 1 cách n a dùng tương t như cách trên nhưng ch khác v thông s vàcó cú pháp như sau: String.substr(start, length);. thông s 1 cho s th t c a chcái u tiên và th hai cho chi u dài c a chu i. o n code sau cũng s có k t qutư ng t như cách 1ActionScriptvar myString = "Hello World.";trace(myString.charAt(6));Các hàm c a i tư ng StringSau ây là m t s hàm tiêu bi u c a i tư ng String.1. indexOf: dùng tìm s th t c a m t ký t hay m t chu i nh trong i tư ngString. N u hàm indexOf tìm không th y ký t hay chu i nh thì s cho ra k t qu -1. ây là cú pháp:myString.indexOf(substring,start)); substring là ký t hay chu imình mu n tìm, start là s th t mình b t u tìm trong i tư ng String. Ví d :ActionScriptvar myString = "Hello World.";//output: 6trace(myString.indexOf("W",0));//output: 2trace(myString.indexOf("llo",0));2. lastIndexOf: tương t như indexOf nhưng chúng ta tìm ký t cu i cùng i ngư clên t iký t u tiên.ActionScriptvar myString = "Hello World.";//output: 2trace(myString.indexOf("l",0));//output: 9trace(myString.lastIndexOf("l"));
  • 3. toUpperCase/toLowerCase: dùng i chu i t vi t thư ng sang vi t hoa vàngư c l iActionScriptvar myString = "Hello World.";//output: HELLO WORLDtrace(myString.toUpperCase());//output: hello worldtrace(myString.toLowerCase());4. length: là c tính c a Sring dùng tính chi u dài c a chu i.ActionScriptvar myString = "Hello World.";//output: 12trace(myString.length);Bài t p:1. m file 09form-noscripts.fla2. ki m tra tên c a variable c a m i input text field qua property panel3. Thêm o n mã sau vào nút CLEARActionScripton (release) { clearForm();}4. thêm o n mã sau vào nút SUBMITActionScripton (release) { submitForm();}5. Thêm o n code sau vào frame u tiên c a movieActionScriptfunction clearForm() { firstName = ""; middleInitial = ""; lastName = ""; address = ""; city = ""; state = ""; zip = ""; phone = ""; comments = "";
  • }function submitForm() { if (middleInitial.length == 1) { trace("Name: "+firstName+" "+middleInitial+". "+lastName); } else { trace("Name: "+firstName+" "+lastName); }}R i b n test movie. Gi th 10: T o Và i u Khi n Văn B n, Creating and Controlling TextDynamic TextB n cũng có th hi n th văn b n b ng dynamic text field. Khác v i Input field màb n làm quen trong gi s 9, dynamic text field ch cho phép AS thay i n i dungvăn b n ch không ph i là ngư i dùng. Vì n i dung, hình th c c a văn b n có ththay i b t c lúc nào nên m i g i là dynamic textTrư c tiên b n t o dynamic text b ng d ng c text trên thanh toolbar, nhưng thay vìch n "Input Text" trong property panel, b n ch n "Dynamic Text"Bư c k ti p là n i n i dung c a văn b n trong dynamic text field v i m t variableb ng cách vi t tên c a variable ó vào trong khung Var trong propery panel. Ví dnhư b n t variable myText vào trong khung Var thì khi b n thay i giá tr c amyText thì văn b n trong dynamic text field cũng thay i gi ng như giá tr c a bi nmyText. Ngoài ra b n còn có th thay i m t s l a ch n cho dynamic text field như"Single", "Multiline", or "Multiline No Wrap" x lý trư ng h p n i dung c a vănb n quá dài và cònn nhi u l a ch n khác n a. (N u b n chưa n m v ng ph n này thìcó th tham kh o thêm v s d ng Flash trong CD ư c post box tài li u) nh d ng văn b n theo HTML(HTML format) nh d ng văn b n ki u HTML, b n ph i cho phép dynamic text field ch p nh n nh d ng HTML (click vào HTML icon trên property panel) và sau ó b n có thdùng th HTML nh d ng văn b n c a b n. Ví d o n code này s t o văn b nsau:CODEmyText = "This text is <B>bold</B>.<BR>";myText += "This text is <I>italic</I>.<BR>";myText += "This text is <U>underlined</U>.<BR>";myText += "This text is <FONT COLOR=#FF0000>red</FONT>.<BR>";myText += "This text is <FONT FACE=Arial Black>Arial Black</FONT>.<BR>";
  • myText += "This text is <FONT SIZE=24>large</FONT>.<BR>";myText += "This text is <A HREF=link.html>linked</A>.<BR>";QUOTEThis text is <B>bold</B>.<br>This text is <I>italic</I>.<br>This text is <U>underlined</U>.<br>This text is <FONT COLOR=#FF0000>red</FONT>.<br>This text is <FONT FACE=Arial Black>Arial Black</FONT>.<br>This text is <FONT SIZE=24>large</FONT>.<br>This text is linked.Siêu liên k t (hyper link) trên có tác d ng gi ng như trong HTML như khác 1 i u làkhông có g ch dư iSau ây là nh ng th HTML có th dùng trong Flash MX • <B></B>: vi t m • <I></I>: vi t nghiêng • <U></U>: g ch dư i • <FONT FACE=Arial Black></FONT>: ki u ch • <FONT SIZE=24></FONT>: c ch • <FONT COLOR=#XXXXXX></FONT>: màu ch • <A HREF=></A>: link • <P></P>: an văn • <BR>: Xu ng hàng i Tư ng TextFormatCòn m t cách khác nh d ng cho văn b n là dùng i tư ng TextFormat. làm ư c i u này, b n c n ph i t o ra 1 bi n t i tư ng TextFormat. Sau ó b n có th nh giá tr cho các thu c tính c a nó. Ví d b n mu n ki u ch Arial Black, c 26, vàmàu thì dùng an code sau:CODEmyFormat = new TextFormat();myFormat.font = "Arial Black";myFormat.size = 36;myFormat.color = 0xFF0000;textInstance.setTextFormat(myFormat);B n có th dùng i tư ng TextFormat như là stylesheet trong các file HTML, m tkhi b n t o nó ra thì b n có th dùng nó b t c ch nào trong movieB n có th coi các an code trên trong file m u: 10formattext.flaVariable ngoài FlashB n có th l y bi n t ngoài trang HTML vào trong Flash thay i n i dung c aFlash hay dùng vào b t c chuy n gì. Ví d b n ph i làm 30 cái banner b ng Flashcho 30 trang web, thì b n có th ch làm 1 cái banner thôi, nhưng thay i n i dung
  • tuỳ theo t ng trang web. Mu n nh p văn b n hay giá tr c a bi n nào t HTML, b nch c n thêm vài ch vào sau cái tên c a movie trong ph n <object> và <embed>trong HTML.. o n mã HTML sau ây nh p giá tr c a bi n txtName vào trong FlashHTML<PARAM NAME=movie VALUE="10banner.swf?txtName=Dominico Savio!">và trong th <embed> thì b n thêm ph n variable và giá tr vào sau tên fileHTMLsrc="10banner.swf?txtName=Dominico Savio!">Khi movie load thì nó s t t o variable "txtname" và t giá tr cho bi n này b ng"Dominico Savio". B n có th xem trang 10banner.html, 10banner.fla trong cáisource file xem chi ti t hơn.B n có th làm nhi u giá tr m t lúc cũng b ng cách này10banner.swf?txtName=Dominico Savio!&gender=male"Ngoài l y bi n t HTML, b n còn có th l y bi n t các text file. Cách này thích h pkhi b n có nhi u bi n nh p vào Flash, hay giá tr c a các bi n quá dài g n vàoth HTML. B n ch c n dùng l nh loadVariables() làm ư c i u này. Ví d :CODEloadVariables("10external.txt", _root);B n có th coi thêm v cách dùng loadVariables() bên box ActionScript[Bài T pM t ví d ơn gi n áp d ng các i u mà b n v a h c trong bài này là làm m t cái"news ticker" như dư i ây:Dòng ch s ch y t bên ph i qua bên trái cho su t b n tin. B n có th tham kh osource fla: 10ticker.fla và test nó có khái ni m thêm v "news ticker"1. T o movie m i2. T o dynamic text field, v i cao ch v a 1 hàng, và dài b ng chi u ngang c astage, cho d nh n, b n có th vi t vài chư trong ó, như là "text goes here"3. T o variable cho text field này là text4. Ch n font, nên dùng ki u ch tương t như Courier New, sao cho b ngang c am i chư b ng nhau5. Con text field r i nh n F8 i thành Movie Clip, và t cho nó 1 cái tên như thnào tuỳ b n6. Sau ó thì g n o n script sau vào movieCODEonClipEvent(load) { // t b n tin tickerText = "News Alert: "; tickerText += "Stock prices shoot up sharply with good earnings reports. "; tickerText += "The first manned flight to Mars prepares to leave Earth orbit. "; tickerText += "Your favorite sports team wins championship. "; tickerText += "Scientists find cure for major diseases. ";
  • firstChar = 0; // b t u ch cái u tiên lineLength = 50; // s ch cái t i a trên news ticker // thêm các kho ng tr ng vào trư c dòng tin for(var i=0;i<lineLength;i++) { tickerText = " " + tickerText; }}onClipEvent(enterFrame) { // phát b n tin text = tickerText.substr(firstChar,lineLength); // thêm ch cái kê ti p firstChar++; // phát l i b n tin sau m i l n k t thúc if (firstChar > tickerText.length) { firstChar = 0; }}Trư c tiên b n t o ra bi n tickerText ch a b n văn news ticker, bi n firstCharch a giá tr c a ch cái u tiên s th y trong news ticker, và lineLenght là s ch cáicó th xu t hi n m t lúc trên news ticker. Và t t c các u ư c cho vào trong b slý d ki n onLoadTrong onEnterFrame, Flash s l y 50 ch cái u tiên b vào bi n text ( trongdynamic text field) cho nó hi n th lên màn hình. Sau ó di chuy n sang ch cáith 2 b ng câu firstChar++;, và sau cùng là ki m tra, n u b n tin ã ư c phát h t thìphát l i t u.6. B n có th thay i giá tr c a lineLenght và giá tr c a b n văn trong tickerTexthi u hơn v 2 bi n này7. Bây gi b n hãy th dùng loadVariable() nh p b n tin t text file vào coi có ư c không. N u không thì hãy tr l i ây h i mình nheHappy flashing Gi th 11: Làm vi c v i các con s , Chương này r t hay và b ích!Chúng ta ã nghiên c u v text và strings trong các chương trư c. Bây gi chúng ta snghiên c u v nh ng con s . B n s ph i ng v i nh ng con s trong ActionScript trong nhi u trư ng h p, vì v y b n c n ph i hi u làm sao s d ng chúng.Nh ng phép toán (operator) và nh ng hàm (function) v sNh ng phép toán ơn gi nChúng ta cũng ã h c qua các phép toán ơn gi n r i. Bây gi hãy xem l i nhé. D u +và d u - s th c hi n phép toán c ng và tr , d u * th c hi n phép nhân, d u / th chi n phép chia.Ngoài ra, b n cũng có th s d ng nh ng phép toán như +=, -=, *=, /= làm ơngi n cho code c a b n. L y ví d hai câu l nh dư i ây s th c hi n cùng m t công
  • vi c là c ng thêm 7 và bi n aCODEa = a + 7;a += 7;Nh ng phép so sánhNh ng phép toán so sánh như == so sánh hai s xem có b ng nhau không, > (l nhơn), < (nh hơn), <= (nh hơn ho c b ng), >= (l n hơn ho c b ng). Trong ActionScript chúng ta có th so sánh m t s nguyên v i m t s th c. Ví d như 7.2 s l nhơn 7.Math.abs i tư ng Math ch a m t t p h p các hàm x lý các con s . Hàm Math.abs s tr vgiá tr tuy t i c a m t s . B n hãy th o n code này xem k t qu th nào nhé:CODEtrace(Math.abs(-7));Math.roundN u b n có m t s th c, nhưng b n l i mu n hi n th cho ngư i dùng xem dư i d ngs nguyên thay vì ph i cho h xem các con s ph n th p phân, b n hãy s d ng hàmMath.round. Th nhé:CODEtrace(Math.round(7.2));Math.ceil, Math.floorHai hàm khác dùng làm tròn s th c thành s nguyên là Math.ceil và Math.floor.Hàm Math.ceil s làm tròn s lên và Math.floor s làm tròn s xu ng. Th nhé:CODEtrace(Math.ceil(7.2));trace(Math.floor(8.3));Math.min, Math.maxCác b n có th s d ng hai hàm này tìm s l n hơn và s nh hơn trong hai s . Víd hàm Math.min(4, 5); s tr v 4, Min.math(4, 5); s tr v 5Math.pow ây là hàm l y lũy th a, cũng ơn gi n thôi, tham s th nh t là cơ s , tham s thhai là lũy th a. Ví d b n mu n l y 4 lu th a 3 thì vi t th này
  • CODEMath.pow(4, 3);Math.sqrt ây là hàm tính căn, nhưng mà mình xin nói tr ơc luôn là ngoài hàmMath.sqrt, b n còn có th s d ng hàm Math.pow v i lũy th a nh hơn 1 tính căn.Ví d mu n l y căn 2 c a 4 thì có th s d ngCODEMath.pow(4, .5);ho cMath.sqrt(4);C hai cách trên u ra cùng m t k t qu là 2.Hàm s lư ng giácNh ng hàm c a object class mà các b n ư c bi t trên có v như r t d h c. Nhưngcòn nh ng hàm v lư ng giác như sin, cosin thì “khó nu t” hơn nhi u. M c dù b n cóth b qua nh ng hàm này nhưng nh ng hàm lư ng giác này r t h u ích và hay trongvi c t o nh ng ng d ng trong Flash. V y chúng ta hãy cùng tìm hi u cách nó làmvi c nhé!Hàm sin và cosin s d ng qua Math.sin và Math.cosin, bi u di n m i quan h gi a ư ng th ng v i ư ng cong c a m t ư ng tròn.Hình dư i ây bi u di n m t vòng tròn v i m t s i m ư c ánh d u b ng các ch .Hãy tư ng tư ng tâm c a vòng tròn to 0,0; bán kính c a ư ng tròn b ng 1. Vìth , i m trên cùng s có to 0,1 và i m t n cùng bên ph i s có to 1,0Bây gi b n hãy tư ng tư ng vòng tròn trên là m t ư ng th ng. B t ut i m “a”
  • có to 1,0 n i m 0,-1 qua -1,0 r i qua 0,1 và cu i cùng tr v 1,0.Trong Flash, và cũng như trong các ngôn ng l p trình khác, chúng ta nh v m t v tb t kỳ b ng to x, y c a chúng. Vì th , vi c chuy n m t i m trên ư ng th ngthành m t i m có to x, y trên ư ng tròn r t h u d ng. ó là nh ng gì mà hàmsin và cosin th c hi n. Ví d như chúng ta t i m “a” là i m b t u c a ư ngth ng c a ư ng tròn, b n có s d ng hàm sin và cosin c a 0 tính to x, y c a i m “a” trên ư ng tròn. T t nhiên, Math.cos(0) s tr v giá tr 1, Math.sin(0) s trv giá tr 0. K t qu s tr v to c a i m “a” 1,0V y i m “c” s n m âu trên ư ng tròn? N u du i ư ng tròn ra s có dàib ng 6.28 l n bán kính, do bán kính b ng 1 nên dài s b ng 6.28. ây là xu t xc a h ng s pi. Pi b ng 3.14, b ng m t n a dài c a ư ng tròn. dài c a ư ng tròn là 6.28 thì m t ph n tư dài ư ng tròn là 1.57. i m ótương ng v i i m “c”. Hàm Math.cos(1.57) s tr v m t giá tr r t nh , g n b ng 0.Hàm Math.sin(1.57) s tr v giá tr g n b ng -1. Ch g n b ng ch không b ng vìh ng s pi không chính xác b ng 3.14, ch là g n b ng thôi.B n có th s d ng cách này chuy n các i m trên ư ng tròn thành i m có to x,yV y thì nó có ích như th nào? Gi s như b n mu n t o m t movieclip bay quanhmàn hình trong m t vòng tròn. Làm sao làm ư c i u ó? N u làm b ng frame cóth ph i t n hàng trăm frame . Ho c cách khác là có th dùng hàm Math.cos vàMath.sin tính chuy n sang to x,y quanh vòng tròn.Trong o n code dư i ây, khi c ng thêm n, movie clip s chuy n ng d c theo ư ng tròn. Hàm Math.cos s tính ra giá tr x và hàm Math.sin s tính ra giá tr y,chúng s ư c nhân thêm v i giá tr c a radius tăng kích thư c c a ư ng tròn.Giá tr c a centerX và centerY s ư c c ng thêm cho các to x, y, vì th tâm ư ng tròn bây gi không còn 0,0 n a mà s v trí 150,150CODEonClipEvent(load) { n = 0; radius = 100; centerX = 150; centerY = 150;}onClipEvent(enterFrame) { n += .1; this._x = Math.cos(n) * radius + centerX; this._y = Math.sin(n) * radius + centerY;}Ch (string) và s (number)Có r t nhi u cách chuy n i t chu i sang s và ngư c l i. Ví d như trư ng h pngư i dùng nh p m t s vào text field, b n s nh n giá tr ó và c ng thêm m t. Hãyxem o n code sau ây, num là m t bi n giá tr text fieldCODE
  • b = num + 1;N u num = 42, v y thì b s là 43, úng không? Xin tr l i là sai, k t qu b là 421, ơngi n b i vì num là m t chu i (string) ch không ph i là m t s , vì th khi chúng tath c hi n phép c ng num v i 1 có nghĩa là c ng ký t “1” vào chu i num ang có giátr “42”. làm cho Flash hi u num là m t s , b n có th s d ng m t trong hai hàm sau ây chuy n m t chu i thành s . Hàm parseInt chuy n m t chu i thành ki u s nguyên,hàm parseFloat chuy n m t chu i thành ki u s th c. Ví d hàm parseInt(“42”) s trv giá tr là 42, n u chúng ta s d ng parseInt(“42.9”) thì cũng s nh n ư c giá tr là42 b i vì hàm parseInt không làm tròn s , nó ch l y ph n nguyên mà thôi. Còn n us d ng hàm parseFloat(“42.9”) b n s nh n ư c giá tr là 42.9, mu n làm tròn cácb n có th s d ng hàm Math.round(parseFloat(“42.9”)). Hàm parseFloat cũng s trv m t m t s nguyên n u tham s truy n vào là m t chu i s nguyên. Ví dparseFloat(“42”) s cho ta s 42. Tr trư ng h p b n mu n tr v m t giá tr snguyên, còn không b n nên s d ng hàm parseFloat.M t nét r t c bi t và r t hay c a hàm parseInt là có th chuy n m t chu i thành m ts nhưng thành nhi u d ng h s khác nhau. Hãy xem m t ví d cho d hi u:CODEparseInt(“FF”, 16);Hàm này s tr v giá tr là 255, ý nghĩa c a nó là chuy n chu i ch a s FF là m t shexa h s 16 thành m t s h nguyên h s 10.Ngư c l i, chuy n t m t s sang m t chu i, hãy s d ng hàm toString. Hàm nàys ho t ng khác v i hàm parse, b i vì nó ho t ng bên trong m i bi n, g i hàmnày sau d u ch m (.). Xem ví d nhé:CODEa = 135;trace(a.toString() + 1);K t qu s là 1351.Chúng ta cũng có th s d ng hàm toString chuy n m t s thành m t chu i ch as dư i m t h s khác. Ví d a.toString(16) s tr v k t qu là chu i “ff”S ng u nhiênT o s ng u nhiên là m t ph n quan tr ng trong công vi c thi t k game và m t sho t hình. B i vì n u không có sô ng u nhiên thì nh ng o n phim c a b n s ch ygi ng nhau, không còn gì thú v n a! t o s ng u nhiên, b n có th s d ng hàm Math.random(). Hàm này s tr v m tgiá tr t 0.0 n 1.0 nhưng thư ng thì không tr v giá tr b ng 1.0Hãy xem ví d dư i ây, b n s nh n ư c con s ng u nhiên trong c a s OutPutCODE
  • trace(Math.random());K t qu tr v i lo i gi ng như 0.023268056102097, nhưng m i l n l i khác nhau.M t ví d khác là b n c n t o m t s ng u nhiên t 1 n 10, vi c này r t ơn gi n,ch c n nhân thêm s ng u nhiên cho 10. o n code sau s cho ta con s ng u nhiênt 0.0 n 10.0CODEtrace(Math.random() * 10);Nhưng cái chúng ta c n là con s ng u nhiên t 1.0 n 10.0 ch không ph i t 0.0 n 10.0, vì th , hãy c ng thêm 1CODEtrace(Math.random() * 10 + 1);Bây gi thì k t qu tr v là 1.0 n 11.0 nhưng s không có k t qu 11.0. Hãy sd ng hàm Math.floor làm tròn xu ng.CODEtrace(Math.floor(Math.random() * 10 + 1));Th t ra thì con s ng u nhiên trong máy tính cũng chưa th t s ng u nhiên. B i vì nókhông th t s thay i trong b vi x lý. Thay vào ó s có m t con s chu n, m tcon s nào ó không bi t trư c ư c như là gi ho c phút… c a h th ng, con s nàys ư c ưa và m t bi u th c r t ph c t p, r t r t ph c t p mà chúng ta không th oán ư c. K t qu tr v cho chúng ta k t qu dư ng như là ng u nhiên. K t qu nàys ư c ưa và m t hàm tính m t l n n a là lưu l i thành con s chu n tính ng unhiên cho l n ti p theo.Hãy nghĩ v i u này, s ng u nhiên trong i s ng th t s cũng không th t s ng unhiên. N u chúng ta gi m t m t c a con xúc x c, th y úng theo m t hư ng th tchính xác, chúng ta s có cùng m t k t qu ư c r i, bây gi hãy th t o m t s ng u nhiên t 3 n 7. Làm th nào ây? Ah, cóm t th thu t cho b n ây:CODEtrace(Math.floor(Math.random() * 5 + 3);Trong ph m vi t 3 n 7 s có t t c là 5 s nguyên 3, 4, 5, 6, và 7. Th còn trongph m vi t 50 n 100 thì saoCODEtrace(Math.floor(Math.random() * 51 + 50);
  • Là s 51 b i vì trong ph m vi t 50 n 100 có 51 s , còn n u t 51 n 100 s làCODEtrace(Math.floor(Math.random() * 50 + 50);M t cách th xem ph m vi c a b n có úng như ý c a mình không, ó là hãy thv i s nh nh t và s l n nh t thay cho Math.random(). Giá tr nh nh t c a hàmMath.random() là 0, hãy th v i s 0 nhéCODEtrace(0 * 51 + 50);Giá tr l n nh t c a Math.random() s không chính xác b ng 1.0 mà s là g n b ng,v y chúng ta hãy th v i giá tr là 0.9999CODEtrace(.9999 * 51 + 50);Hãy th xem có úng không nhé!Dư i ây là m t ví d n a r t thú v , movie clip c a b n s nh y n nh ng v trí b tkỳCODEonClipEvent(enterFrame) { this._x = Math.random()*550; this._y = Math.random()*400;}Luy n t p: T o m t chương trình máy tính ơn gi nHãy b t tay vào vi c thi t k m t chương trình máy tính ơn gi n nhé.- M m t movie m i trong Flash. Movie c a chúng ta s gi ng như hình dư i âyChúng ta s có 10 nút nh p 10 s t 0 n 9, các nút các phép toán, phím =, d uch m th p phân, phím C xóa màn hình. M t text field t trên hi n th nh ngs ngư i dùng b m, text field này s liên k t v i bi n display.- Trong m i movie clip c a m i nút b m, chèn o n code sauCODEon (release) { _parent.keyPressed(this._name);}
  • Khi m t nút b t kỳ ư c nh n thì hàm keyPressed s ư c g i level ngoài mà âys là level root. Hàm này s truy n tên c a movie clip.- Quay tr l i level root, m i movie clip ph i có m t tên riêng, không ư c trùng. ttên c a movie clip theo s c a nó, ví d nút s 5 s có tên là 5, d u ch m th p phân cótên là “.”. D u c ng, d u tr , d u nhân, d u chia, d u b ng, nút C l n lư t t tên làplus, minus, multiply, divide, equals, clear.- Ok, bây gi b t u vi t code nhé! Code này s n m ngoài movie frameCODE// trư c tiên, xoá màn hình cũclearAll();function clearAll() { display = "0"; // giá tr m c nh là 0 memory = 0; // b nh operation = "none"; // chưa có phép toán nào c newNum = true; // ánh d u khi nào ã nh p xong m t s}Bi n display là m t chu i (string), s liên k t v i text field hi n th n i dung ngư idùng b m. Nó s b t u v i giá tr b ng 0, có nghĩa là khi ngư i dùng m i b t máylên thì s m c nh là s 0Bi n memory lưu l i con s trư c ó th c hi n phép tính. i u này r t c n thi t, víd b n b m s 5, +, 7 thì s 5 nh p vào, khi b n b m d u c ng, màn hình s ư c xóavà s 5 ư c lưu vào memory, s 7 ư c nh p ti p và s th c hi n phép tính 5 và 7.Phép toán ngư i dùng ch n cũng c n ư c lưu vào b nh . Khi ngư i dùng ã nh n5, +, 7 r i, sau ó b m d u = ho c m t phép toán khác thì chương trình s g i l i phéptoán cũ ã ơc lưu trong bi n operation th c hi n phép toán trư c c a 5 v i 7.Bi n newNum như là m t bi n c hi u báo cho chương trình bi t khi nào s k tthúc m t phép toán. Ví d khi ngư i dùng b m 5, +, 7 r i sau ó b m m t phép toánkhác thì k t qu s ư c lưu l i tính toán ti p, lúc này phép toán chưa k t thúc,newNum = false. Còn n u ngư i dùng b m d u = thì màn hình s hi n ra k t qu vàk t thúc luôn phép toán chuy n sang phép toán m i, newNum = true.- Ph n ti p theo là hàm keyPressed x lý khi m i nút ư c nh n. Hàm keyPresseds s d ng c u trúc switch thay cho c u trúc if, then, else. C hai cách u ho t ngtương t nhưng cách vi t hơi khác, b n hãy xem nhé:CODE// hàm này ư c g i b i nút nh nfunction keyPressed(keyName) { // do something different for different keys switch (keyName) { case "clear" : // khi nh n nút C clearAll(); break; case "plus" : // các phép toán c ng, tr , nhân, chia operate(keyName);
  • break; case "minus" : operate(keyName); break; case "multiply" : operate(keyName); break; case "divide" : operate(keyName); break; case "equals" : operate(keyName); break; default : // các s if (newNum) { // hi n th s m i trên màn hình display = keyName; newNum = false; if (display == "0") newNum = true; // s không b t uv is 0 } else { display += keyName; // n i thêm s vào màn hình } break; }}Khi ngư i dùng nh n nút C thì hàm clearAll() s ư c g i, tương t khi ngư i dùngnh n các phép toán thì hàm operate s ơc g i- Hàm operate s th c hi n tính toán. Nó s tìm ra phép toán gi a con s trư c ó vàcon s hi n th i, s d ng hàm parseFloat chuy n chu i thành s .Operation có giátr b ng none khi nh p m t s m i sau khi th c hi n xong phép toán và màn hình ư c xóa.CODE// th c hi n phép toán trư cfunction operate(keyName) { switch (operation) { case "none" : // s u tiên memory = parseFloat(display); // lưu l i s trư c break; case "plus" : // th c hi n phép toán memory += parseFloat(display); break; case "minus" : memory -= parseFloat(display); break; case "multiply" : memory *= parseFloat(display);
  • break; case "divide" : memory /= parseFloat(display); break; } // equals operation is like a clear, but results are displayed if (keyName == "equals") { operation = "none"; } else { operation = keyName; // remember this operation for next time } display = memory.toString(); // display result newNum = true; // prepare for next number}Luy n t p: Làm nh ng hành tinh bay quanh qu oTrong ví d v lư ng giác trong ph n trư c, b n ã bi t cách làm m t movie clipquanh quay m t vòng tròn. Bây gi hãy áp d ng nh ng ki n th c ó làm m tmovie 4 hành tinh xoay quang m t tr i, hành tinh th 3 s có m t v tinh.- T o m t movie m i trong FlashT o 6 movie clip là các vòng tròn, t tên l n lư t là sun, mercury, venus, earth, mars,and moon, và t instance name c a chúng gi ng v y luôn. Hãy làm cho kích thư cc a chúng ta khác nhau m t chút nhé!- t movie clip sun (m t tr i) vào gi a màn hình. Các hành tinh khác s quay quanhm t tr i. V trí c a các movie clip các hành tinh khác không quan tr ng, vì chúng ta s i u khi n v trí c a chúng b ng Action Script- t o n code sau vào movie clip mercurcy:CODEonClipEvent(load) { speed = .4; radius = 40; orbit = 0;}onClipEvent(enterFrame) { orbit += speed; this._x = Math.cos(orbit) * radius + _root.sun._x; this._y = Math.sin(orbit) * radius + _root.sun._y;}Trong event load s thi t l p t c quay c a hành tinh, kho ng cách gi a hành tinhv i m t tr i. Bi n speed i u khi n t c quay c a hành tinh, có nghĩa là s vòngquay trong m t frame. N u speed = 6.28 thì hành tinh s quay ư c m t vòng trong
  • úng m t frame, và n u speed = .4 như trong o n code sau thì hành tinh s quay m tvòng qu o m t 15.7 frame (6.28/.4).Trong m i l n event enterFrame x y ra thì orbit (qu o) s ư c c ng thêm v ispeed hi n th i, và hành tinh di chuy n n v trí m i. To x, y c a các hành tinhs ư c hi u ch nh theo v trí c a m t tr i, vì v y tâm qu o c a các hành tinh chínhlà m t tr i.- Ch y th movie. Lúc này, các hành tinh v n ng yên, ch có mercurcy là di chuy n.N u qu o b nghiêng thì b n ph i xem l i xem m t tr i có n m úng gi a qu o hay không.- t o n code tương t vào các movie clip venus, earth, and mars movie clips,nhưng mà b n hãy thay i giá tr c a hai bi n speed và radius làm cho hành tinhxa ho c g n m t tr i hơn. G i ý cho các b n nhé, speed c a các hành tinh mercury,venus, earth, and mars là .4, .2, .1, và .05, radius cho các hành tinh là 40, 90, 150, và210.- Ch y th l i movie. Bây gi thì c b n hành tinh ã chuy n ng, ch còn moon làchưa chuy n ng vì chưa ư c vi t code i u khi n.- Bây gi hãy vi t code cho moon, moon s có speed nhanh hơn và radius nh hơn, vàmoon s quay quanh earth thay vì quay quanh sunCODEonClipEvent(load) { speed = .5; radius = 15; orbit = 0;}onClipEvent(enterFrame) { orbit += speed; this._x = Math.cos(orbit) * radius + _root.earth._x; this._y = Math.sin(orbit) * radius + _root.earth._y;}- Bây gi hãy ch y th movie c a b n m t l n n a. Bây gi t t c các hành tinh u ã quay r i, nhưng còn m t v n . Earth không chính xác n m gi a qu oc amoon, vì sao th ? B i vì moon s quay trư c earth, vì moon n m m t layer trênlayer c a earth. Chúng ta c n ph i làm cho earth quay trư c r i m i n moon.làm như v y, ch n movie clip moon, r i ch n Modify -> Arrange -> Send to Back.Luy n t p: Làm tuy t rơi ây là m t ví d r t h u ích cho vi c t o s ng u nhiên. B n có th không c n ph idùng Action Script nhưng lúc ó b n ph i làm hàng trăm movie clip bông tuy t, m icái chuy n ng theo m t ư ng.B ng cách s d ng Action Script và s ng u nhiên, b n có th làm cho các bông tuy trơi v i t c và hư ng rơi ng u nhiên. B t tay vào làm nhé!- T o m t movie m i trong Flash- T o m t movie clip m i, t tên là Snowflake và t tên instance c a nó làsnowflake- t o n code sau vào movie clip Snowflake. o n code này s kh i t o nh ng giá
  • tr ban u như v trí c a các bông tuy t, t c rơi, t c b th i ngang, xoay c abông tuy t.CODEonClipEvent(load) { this._x = Math.random()*550; // 0 to 550 this._y = Math.random()*400; // 0 to 400 speed = Math.random()*3+3; // 3 to 6 drift = Math.random()*2-1; // -1 to 1 rotate = Math.random()*6-3; // -3 to 3}onClipEvent(enterFrame) { this._y += speed; this._x += drift; this._rotation += rotate; // ưa nh ng bông tuy t lên u if (this._y > 400) this._y = 0; // ki m tra hai biên if (this._x < 0) this._x = 550; if (this._x > 550) this._x = 0;}Khi event enterFrame x y ra thì bông tuy t s ư c i u khi n rơi xu ng b i speed vàb d t theo hư ng ngang b i drift. Bông tuy t cũng s b xoay theo giá tr c a rotate.Ti p theo là s ki m tra xem n u bông tuy t ã rơi xu ng t r i thì s cho nó rơi l i,n u bông tuy t b d t qua bên ph i thì nó s ư c ưa quay l i v bên trái…- Ch y th movie c a b n. Các bông tuy t s rơi t do. Hãy click vào cu i movie xemsao, nh ng bông tuy t dư i s ư c rơi l i.- ơc r i, bây gi hãy làm cho bông tuy t nhi u nhi u m t tí b ng o n code sau, t vào timeline chính nhé!CODE// t o 50 bông tuy tfor(var i=0;i<50;i++) { snowflake.duplicateMovieClip("snowflake"+i,i);}Hàm duplicateMovieClip ho t ng cũng gi ng như hàm attachMovie ưa movieclip vào trong lúc ang ch y. i m khác bi t là hàm duplicateMovieClip s chèn tm t Movie clip có s n, s d ng l i t t c hình nh và code, nhưng b n ph i ch c ch nr ng m i movie clip ph i có m t tên riêng và m t level riêng
  • Gi th 12: i tư ng và M ng, Objects and ArraysCho n bây gi , m i bi n u ch a d li u riêng l , m i bi n ch a m t d li u. iv i nh ng chương trình nh và ơn gi n thì không có gì nói, nhưng n khi b nc n s d ng th t nhi u bi n. Cũng có nh ng lúc b n g p khó khăn khi nh n ra r ngb n c n lưu r t r t nhi u d li u, nh ng bi n bình thư ng mu n làm thì không ph id .ActionScript cung c p cho ta hai th lưu nh ng lo i nhi u d li u. M t là CustomObject ( i tư ng), v i Custom Object b n có th nhóm nh ng d li u riêng l l i v inhau. Cách khác là Array (M ng), m t trong nh ng ph n cơ b n c a các ngôn ng l ptrình cao c p.Trong gi th 12 này, chúng ta s h c:- Cách t o Custom Object- Cách s d ng nh ng i tư ng ActionScript ư c d ng s n- Tìm hi u v Array (M ng)- Làm ch chuy n ng- T o nh ng v t th ch y theo con tr chu t trên màn hìnhT o Custom ObjectCh c h n các b n ã quen thu c v i nh ng tên như x và y i u khi n v trí trênmovie clip. Có bao gi b n c m th y nhàm chán v i nh ng ch x, y hay mu n thayth nó b ng nh ng ch khác như positionX, positionY hay b t c gì b n thích không?Vi c ó quá ơn gi n, ch c n t o bi n c a b n r i gán giá tr cho bi n c a b n thôi . Nhưng dù sao thì ó cũng ch là nh ng bi n riêng l thôi, ch v i m t cái tên khác .Trong ph n này, chúng tôi không mu n ch cho các b n làm nh ng i u như v y màs nói v cách t o m t custom variable Object. Ví d , b n có th lưu bi n x, y nhưsau:CODEpos = {x:10, y:20};
  • B ng cách s d ng hai d u ngo c nh n, b n ã t o ra m t object. B n có th truy c pd li u b ng cách:CODEtrace(pos.x);B n có th s d ng nó như b t c nh ng bi n nào khác.Hãy tư ng tư ng n m t c u trúc ph c t p hơn nhi u như m t record trong m t cơs d li u. Ví d như ta có m t custom object tên record, và trong nó s có nh ngproperty như là name, address, phone…B n có th t o object t ng bư c m t, t o thêm property. Xem ví d này nhé:CODErecord = new Object();record.name = "Gary";record.age = 32;record.state = "Colorado";trace(record.name);Cũng v i m c ích làm cho d li u d t ch c hơn, custom object cũng gi ng nhưnh ng i tư ng d ng s n. Hai ví d v nh ng i tư ng d ng s n là Color và itư ng Date. i tư ng ColorCó th dùng ActionScript i màu c a m t movie clip b ng cách s d ng câu l nhsetRGB. ó là cách d nh t nhưng nó s không th c hi n ư c i v i instance c amovie clip. Thay vào ó, chúng ta s chuy n n i tư ng Color c a movie clip.Th c hi n cách ó b ng hàm new Color(), sau ó thì có th s d ng câu l nh setRGB thay i màu.Dư i ây là m t ví d , s d ng setRGB t i tư ng Color c a movie clip tl imàu cho movie clip sang màu 0xFF0000 (màu )CODEcircleColor = new Color("circle");circleColor.setRGB(0xFF0000);Chúng ta cũng có th l y màu c a m t movie clip. S d ng hàm getRGB() l y màuc a movie, nhưng nh s d ng hàm toString(16) chuy n thành giá tr hexa.
  • CODEcircleColor = new Color("circle");trace(circleColor.getRGB(0xFF0000).toString(16));M t cách khác t màu cho movie clip b ng cách t o m t i tư ng colortransform ng v i 8 m c như trong hình dư i ây u tiên, t o m t i tư ng custom variable. R i t o các property ra, ga, ba, aa, rb,gb, bb, ab. Các ký t u tiên r, g, b, a là i di n cho t red, green, blue và alpha.Còn ký t th hai a và b là i di n cho 2 c t bên trái và bên ph iThay vì s d ng setRGB thì chúng ta s s d ng setTransform như trong ví d dư i ây:CODEcircleColor = new Color("circle");myObject = new Object();myObject = {ra:100, rb:255, ga:0, gb:0, ba:0, bb: 0, aa: 100, ab: 0};circleColor.setTransform(myObject); i tư ng DateM t i tư ng d ng s n khác là i tư ng Date. i tư ng này cũng có th ư c xemnhư là m t bi n bình thư ng, nó i di n cho m t th i i m c a th i gian. i tư ng Date ư c chia ra 7 ph n: năm (year), tháng (month), ngày (date), gi(hour), phút (minute), giây (second) và ph n trăm giây (milisecond). B n có th t om t i tư ng Date m i b ng cách cung c p cho nó 7 thông tin trênCODEmyDate = new Date(2002,3,29,10,30,15,500);
  • Hãy th s d ng câu l nh trace ki m tra n i dung c a myDate xem nào. Có ph ib n nh n ư c k t qu này không?CODEMon Apr 29 10:30:15 GMTR t d hi u, úng không nào? Nhưng mà còn m t v n : tháng là Apr trong khichúng ta truy n tham s vào cho tháng là 3, v y ph i là March ch !? i tư ng Date c a Flash cũng ho t ng tương t như i tư ng Date c a các ngônng l p trình khác. Tháng ư c quy nh t 0 n 11, r t c bi t, b i ngày thì ư cquy nh t 1 n 31 . Nhưng dù sao thì b n cũng ph i làm quen iB n cũng có th l y nh ng thành ph n t i tư ng Date. Ví d dư i ây s l y năm.CODEmyDate.getYear()B n có th l y gi hi n t i b ng cách ơn gi n là t o m t i tư ng Date r ng .Gi hi n t i s ư c ưa vào i tư ng. Ví d :CODEmyDate = new Date();trace(myDate);Chú ý: Flash s l y gi c a ng h h th ng trong máy b n. Vì th ng h trongmáy tính c a b n ch y sai thì gi l y ra s saiM ng (Array)M ng là m t ph n r t quan tr ng trong l p trình. B n s g p m ng trong h u h t cácngôn ng l p trình b i vì nó là m t công c r t c n thi t cho nh ng ngôn ng l p trìnhph c t p.M ng (Array) là m t dãy d li u. Trong ó thì các d li u s có cùng m t ki u d li uv i nhau, như là cùng là tên c a movie clip ho c u cùng là v trí c a movie clipT o m ngDư i ây là m t ví d v m t m ng. S d ng d u ngo c vuông và nh ng d u ph y
  • t o m ng:CODEmyArray = [36,23,63,71,25];M ng myArray có ch a 5 ph n t là s nguyên. Mu n l y giá tr c a m t ph n ttrong m ng thì s d ng như sau:CODEtrace(myArray[0]);Ph n t u tiên trong m ng luôn luôn ư c ánh s 0. Vì v y, như ví d trên có 5ph n t thì ph n t th 0 ch a giá tr 36 và ph n t th 4 mang giá tr 25.M t cách khác t o m ng là s d ng new Array()CODEmyArray = new Array();Mu n thêm m t ph n t vào cu i m ng, s d ng câu l nh push. Ví d dư i ây s t ora m t m ng gi ng m ng ví d trên:CODEmyArray = new Array();myArray.push(36);myArray.push(23);myArray.push(63);myArray.push(71);myArray.push(25);Nh ng thao tác trên m ng ki m tra xem m ng có bao nhiêu ph n t thì b n có th s d ng thu c tính lengthCODEmyArray = [36,23,63,71,25];trace(myArray.length);
  • Còn n u mu n l y ph n t cu i cùng c a m ng và b ph n t này ra kh i m ng thì sd ng câu l nh popCODEmyArray = [36,23,63,71,25];trace(myArray);a = myArray.pop();trace(a);trace(myArray); o n code ví d trên s trace 5 ph n t c a m ng myArray. Sau ó, l y ph n t cu icùng c a m ng t c là 25 ưa vào bi n a, ng th i b ph n t 25 ra kh i m ng. Cu icùng trace các ph n t c a m ng myArray, lúc này ch còn 4 ph n t .S d ng k t h p push và pop t o m t h th ng vào sau ra trư c (last in first out),thư ng g i là stack. Hãy tư ng tư ng n m t ch ng sách, chúng ta cu n sách utiên xu ng, r i ch ng lên cu n sách th 2, cu n th 3, cu n th 4… Khi mu n l ysách ra thì ph i l y cu n trên cùng trư c, t c là ch ng lên cu i cùng.Ngư c l i v i pop là shift. Nó s b ra ph n t u tiên trong m ng. o n code dư i ây s làm gi ng như o n trên nhưng s không b ph n t 25 mà s b ph n t 36:CODEmyArray = [36,23,63,71,25];trace(myArray);a = myArray.shift();trace(a);trace(myArray);Ngư c l i v i shift là unshift. Nó s chèn thêm m t ph n t vào u m ng.N u b n mu n l y ra ch m t ph n c a m ng thì có th s d ng hàm slice. istruy n vào s là v trí u tiên và v trí cu i cùng c a ph n c n l y ra trong m ng.CODEmyArray = [36,23,63,71,25]trace(myArray.slice(1,3)); o n code trên s tr v 23, 63 vì nó không k ph n t th 3. N u không có i s th2 thì nó s l y n cu i m ng.M t hàm khác n a là hàm splice. Hàm này s thay th m t s ph n t trong m ngb ng nh ng ph n t khác. S d ng hàm này, i s u tiên là v trí c a ph n t trong
  • m ng, i s th hai là s ph n t mu n xóa k t ph n t trong i s u tiên.Truy n i s th 2 là s 0 n u không mu n xóa ph n t nào c . Nh ng ph n t ti ptheo là danh sách nh ng ph n t mu n chèn vào m ng. Nói v y cũng hơi khó hi unh , v y hãy xét ví d này nhé. Ví d này s xóa ph n t 23 và 63 và chèn vào ph n t17.CODEmyArray = [36,23,63,71,25];myArray.splice(1,2,17);trace(myArray);S p x p trong m ngChúng ta có th s p x p m t m ng b ng câu l nh sort. Ví d dư i ây s cho ta m tm ng ư c s p x p theo th t s :CODEmyArray = [36,23,63,71,25];myArray.sort();trace(myArray);Còn ví d này s s p x p theo th t ch :CODEmyArray = ["Gary","Will","Jay","Brian"];myArray.sort();trace(myArray);Câu l nh reverse o v trí s p x p c a m ng. Ví d :CODEmyArray = ["Gary","Will","Jay","Brian"];myArray.reverse();trace(myArray);Mu n s p x p m ng theo v trí gi m d n thì s d ng sort r i s d ng reverse.S d ng câu l nh concat n i hai m ng l i v i nhau. Nó s không làm thay i cácm ng cũ, mà nó s t o ra m t m ng m i.
  • CODEmyArray = [36,23,63,71,25]otherArray = [58,97,16];newArray = myArray.concat(otherArray);trace(newArray);Chuy n i gi a chu i và m ngChúng ta có th s d ng câu l nh join i t m t m ng thành chu i. Câu l nh nàyc n m t i s duy nh t là ký t ngăn cách gi a các ph n t c a m ng trong chu i.N u b n không truy n tham s này vào thì ký t m c nh là d u ph y. Ví d dư i ây tr v 36:23:63:71:25.CODEmyArray = [36,23,63,71,25]myString = myArray.join(":");trace(myString);Câu l nh join ít ư c s d ng vì nó không c n thi t l m, nhưng hàm split l i r t h ud ng. Nó s chuy n i t m t chu i sang m ng. Ví d như nó s chuy n m t chu i“36,23,63,71,25” thành m t m ng trong ví d dư i ây:CODEmyString = "36,23,63,71,25";myArray = myString.split(",");trace(myArray);Hãy nghĩ n chuy n chúng ta có m t câu nói ư c lưu trong m t chu i mu n chuy nsang m ng, m i ph n t trong m ng s ch a m t ch . Xem ví d dư i ây nhé:CODEmyString = "This is a test";myArray = myString.split(" ");trace(myArray);Làm ch chuy n ng
  • Trong ví d này, chúng ta s l y t ng ch trong m t câu dài và hi n th vào textfield.- T o movie Flash m i- T o m t text field dynamic, cho font ch to, kho ng 64. Cho text field n m gi amàn hình và canh gi a cho text field. t variable = text.- V m t shape r i ch n Insert -> Convert to Movie Clip. t tên cho instance này làActions r i kéo nó ra ngoài vùng hi n th .- Chèn o n code sau vào movie clip ó. u tiên s s d ng hàm split tách t ngch c a câu vào trong m ng. Sau ó s khai báo thêm 3 bi n n a. Bi n wordNum slưu m t con s là s th t c a ch s hi n th . Bi n frameDelay s lưu s framem i ch hi n ra. Bi n frameCount s m s frame mà m t ch ã i qua.CODEonClipEvent(load) { // get the words wordList = ("Imagination is more important than knowledge").split(" "); // set up variables wordNum = 0; frameDelay = 6; frameCount = frameDelay; // prime for first word}onClipEvent(enterFrame) { // time for new word if (frameCount == frameDelay) { _root.text = wordList[wordNum]; // display word wordNum++; // next word if (wordNum >= wordList.length) wordNum = 0; frameCount = 0; } frameCount++;}- Nào, bây gi thì ã xong r i, hãy ch y th xem nào Gi th 13: S d ng Rollovers, RolloversT o hình dáng con tr theo ý thíchVi c thay con tr m c nh b ng m t con tr theo ý thích c a mình r t ơn gi n, chc n s d ng hàm Mouse.hide() và t m t movie clip c a mình vào v trí c a con trlà xong. Con tr có th là b t c hình dáng gì cũng ư c, như là hình mũi tên, hìnhbàn tay hay m t movie clip.Hình dư i ây là m t ví d c a m t movie clip ư c dùng làm con tr . Ch là m thình mũi tên ơn gi n nhưng b n ph i chú ý r ng d u c ng chính gi a movie clip ph in m ngay u c a mũi tên.
  • N u b n mu n s d ng l i con tr m c nh thì ch c n g i Mouse.show()M t i u c n lưu ý n a là ph i ch c r ng movie clip làm con tr c a chúng ta ph itrên t t c các movie clip khác. Chúng ta có th ch n Modify -> Arrage ->Bring ToFront ưa movie clip lên u nhưng ch là trên các movie clip trong layer ó màthôi. Cho dù b n có movie clip c a mình lên layer trên cùng thì cũng có th b chekhu t b i nh ng movie clip ư c load vào b ng duplicateMovie và attachMovie. Vìv y, chúng ta s s d ng swapDepths() ưa movie clip này lên trên cùng.Câu l nh swapDepths() s ưa movieclip lên m t level m i, level có th là m t snguyên 0, 1, 2… 9999. Vì th chúng ta s s d ng l nhCursor.swapDepths(9999); ưa movieclip c a chúng ta lên trên cùng.Luy n t p: T o con tr tĩnh- T o m t movie m i- T o m t movie clip m i thay th cho con tr- Quay tr l i movie u tiên, và chúng ta s thay th con tr b ng cáchCODEonClipEvent(load) { // hide the real cursor Mouse.hide(); // bring this movie clip to the front this.swapDepths(99999);}- Ti p theo chúng ta s g n v trí c a movie clip vào v trí c a con trCODE
  • onClipEvent(enterFrame) { // follow the mouse this._x = _root._xmouse; this._y = _root._ymouse;}- Sau cùng, chúng ta s ph c h i l i con tr cũ khi k t thúc movieCODEonClipEvent(unload) { // show the real cursor again Mouse.show(); }- Cu i cùng là vi c ch y th movie c a mìnhLuy n t p: T o con tr ng- Chúng ta có th s d ng l i movie trư c- T o m t button m i trong root. Hãy th làm cho button có s thay i trong over vàdown chúng ta có th th y ư c s khác bi t.- Chúng ta s thay i m t ít trong movie clip làm con tr . T o m t frame th hai, vthêm vài nét như hình v- t tên hai frame là normal và over button- t câu l nh stop(); vào frame u tiên c a movie clip
  • - Kéo th m t button vào root- t tên movie clip làm con tr là cursor- Thêm o n code sau vào buttonCODEon (rollOver) { cursor.gotoAndStop("over button");}on (rollOut) { cursor.gotoAndStop("normal");}- Bây gi hãy ch y th xem nào , hãy th click vào button xem sao. Xem k t qub n làm có gi ng hình này không nhé!RolloversM t k thu t thông d ng hi n th nh ng thông tin dài là s d ng Rollovers ưara nh ng thông tin thay vì s d ng m t button ngư i dùng click vào thì s sangm t trang khác.Ý tư ng c a k thu t này là khi ngư i dùng ưa chu t lư t nh ng vùng nào ó. M ivùng s hi n th cho ngư i dùng xem m t thông tin gì ó trên màn hình.Trong ví d sau, s có 9 vùng như th , m i vùng s là m t tên c a m t hành tinh (bên trái). Khi chúng ta ưa tr chu t qua nh ng vùng ó thì bên ph i s xu t hi nthông tin v hành tinh ó. Khi ưa tr chu t ra ngoài thì thông tin ó cũng bi n m t.Chúng ta có th s d ng AS làm Rollovers b ng nhi u cáchRollovers s d ng buttonChúng ta s s d ng hai event c a button là on(rollOver) và on(rollOut) vi t code
  • x lý vi c hi n th thông tin. Hãy xem ví d dư i ây:CODEon (rollOver) { information.gotoAndStop("information 1");}on (rollOut) { information.gotoAndStop("none");}Rollovers s d ng movie clipFlash không có hàm onClipEvent(mouseOver), vì th chúng ta s s d ng m t hàmkhác.Hàm hitTest s cho chúng ta bi t r ng con tr chu t có ang trên movie clip haykhông. Và chúng ta có th làm như sauCODEonClipEvent (enterFrame) { if (this.hitTest(_root._xmouse,_root._ymouse, true)) { _root.information.gotoAndStop("information 1"); } else { _root.information.gotoAndStop("none"); }}Nhưng làm như v y v n còn m t v n n a. B i vì movie clip c a chúng ta s v nti p t c ch y t frame này sang frame khác, chúng ta ã g i hàm gotoAndStop()d ng l i. Hãy tư ng tư ng chúng ta có nhi u rollovers. Cái u tiên s ưa movie clipinformation v frame none, m t khác thì rollovers khác l i ưa movie clip informationv m t nơi khác. i u này s làm x y ra xung t. Vì v y, chúng ta s làm như sau.Chúng ta s ghi nh l i r ng con tr chu t có ang trên movie clip hay không. N ucó, nó s thi hành l nh khi con tr chu t ra ngoài movie clip. Còn n u không, nó s thihành l nh khi con tr chu t i vào movie clip. làm i u này, chúng ta s s d ng bi n over, ph thu c vào v trí c a con tr chu tmà nó s mang giá tr true ho c false. i v i m i frame, chúng ta s s d ng hàmhitTest ki m tra v trí c a con tr chu t. N u v trí con tr i l p v i over thì sx y ra s thay i. Chúng ta hãy xem o n code sau:CODEonClipEvent (load) { over = false;}
  • onClipEvent (enterFrame) { // ki m tra xem li u con tr chu t có ang di chuy n qua movie clip không testOver = (this.hitTest(_root._xmouse,_root._ymouse, true)); if (testOver and !over) { _root.information.gotoAndStop("information 1"); over = true; }else if (!testOver and over) { _root.information.gotoAndStop("none"); over = false; }}Rollovers s d ng frameNhư ã nói trên, có r t nhi u cách làm rollovers. ây, chúng ta s bàn v m tcách khác.Thay vì s d ng movie clip cho m i thông tin c n hi n th , chúng ta s s d ngtimeline chính lưu thông tin. Frame u tiên s là frame none, và các frame ti ptheo s ch a các thông tin.Chúng ta hãy xem hình bên dư iVí d trên s d ng button cho các hotspot, và chúng ta hãy lưu ý r ng các button sxu t hi n trong t t c các frame, nhưng thông tin c n hi n th thì ch xu t hi n m tvài frame.Bây gi công vi c vi t code c a chúng ta g n gi ng như làm rollovers b ng button.Nhưng chúng ta không c n ph i g i hàm gotoAndStop t movie clip information.CODEon (rollOver) { gotoAndStop("information 1");}on (rollOut) {
  • gotoAndStop("none");}L i th c a vi c s d ng cách này là chúng ta có th thay i nh ng thông tin trongcác frame r t d dàng, chúng ta không ph i m x vào t ng movie clip. N u b n quens d ng nhi u frame thì ây là m t cách t t cho b nLưu ý r ng c ba cách trên u cho m t k t qu như nhau, không có s khác bi t. ây, chúng tôi ch mu n trình bày cho các b n th y nh ng cách làm khác nhau màthôi!Luy n t p: Hi n th thông tinNào, bây gi các b n hãy th s d ng nh ng hi u bi t c a mình v cách thay i contr và rollovers làm m t chương trình xem nào! Chương trình này s hi n thnh ng thông tin v các hành tinh.Chúng ta s có 9 hotspot, m i hotspot là m t hành tinh, m i hotspot s hi n th m th p thông tin khi ưa tr chu t ngang qua. M i hotspot là m t button, vì th ngư idùng có th click vào di chuy n n m t frame khác xem nh ng thông tin vhành tinh ó.- u tiên, hãy t o m t movie m i trong Flash. Movie này s có 10 frame, t frame 2cho n frame 10 s ch a thông tin c a các hành tinh. t tên frame 1 là none vàtr ng vùng hi n th thông tin. t 10 button bên trái, m i cái cho m t hành tinh. M t movie clip summary s xu thi n hi n th thông tin v n t t v các hành tinh khi ưa tr chu t ngang qua. Movieclip này cũng s ch a 10 frame: 1 frame tr ng và 9 frame ch a thông tin c a 9 hành
  • tinh.Chúng ta cũng ph i chú ý vi c s d ng layer cũng r t quan tr ng, trong ví d này thìchúng ta s s d ng 3 layer và movie clip summary s ư c t layer trên cùng- t l nh stop(); vào frame u tiên, và cũng t trong frame u tiên c a movie clipsummary- Nào, hãy vi t code nhé!CODEon (rollOver) { summary.gotoAndStop("mercury");}on (rollOut) { summary.gotoAndStop("none");}- Nh ng button trên s ưa ngư i dùng n nh ng frame khác nhau xem thôngtin v hành tinh, chúng ta l i vi t code cho các buttonCODEon (release) { gotoAndStop("mercury");}Lưu ý r ng chúng ta có hai frame tên mercury, m t frame timeline chính và m ttrong movie clip summary- T o m t movie clip thay th con tr chu t, và vi t code như sauCODEonClipEvent(load) { Mouse.hide(); this.swapDepths(99999);}onClipEvent(enterFrame) { this._x = _root._xmouse; this._y = _root._ymouse;}onClipEvent(unload) { Mouse.show();}
  • - Ti p theo chúng ta s làm cho con tr chu t thay i khi ưa con tr ngang qua cácbutton. Hãy thêm o n code sau vào ph n code c a buttonCODEon (rollOver) { summary.gotoAndStop("mercury"); cursor.gotoAndStop("over button");}on (rollOut) { summary.gotoAndStop("none"); cursor.gotoAndStop("normal");}on (release) { gotoAndStop("mercury");}Bây gi thì movie c a b n ã xong. B n hãy ch y th xem sao Gi th 14: Thành ph n Scroll, ScrollingM c dù scrollbar r t quen thu c trong các ng d ng Mac, Windows, các trình duy tweb… nhưng m y ai hi u ư c nó ho t ng như th nào. Lý do ơn gi n là do ây làm t trong nh ng thành ph n tr c quan, r t d xây d ng mà không c n ph i vi t codenhi u. M i ngư i s d ng nó nhưng không suy nghĩ nhi u v nó.K t qu là khi nh ng nhà phát tri n s d ng Flash t o ra nh ng scrollbar c a riêngh thì g p khó khăn. Vì v y, chúng ta hãy cùng nhau tìm hi u 4 thành ph n cơ b nc a m t scrollbar và hãy tìm hi u scrollbar là gì.Hình dư i ây cho chúng ta th y nh ng thành ph n cơ b n c a m t scrollbar là: mũitên lên, mũi tên xu ng, thanh trư t và khay trư t.Thanh trư t (Slider)
  • Thanh trư t ph c v nhi u m c ích. u tiên, thanh trư t s trư t trên khay trư tcho chúng ta th y v trí c a kh i văn b n chúng ta ang xem. N u thanh trư t trêncùng thì chúng ta ang xem dòng u tiên c a văn b n, còn n u thanh trư t cu i thìchúng ta ang xem dòng cu i cùng.Như ã nói, thanh trư t s ư c k p ch t và trư t trên khay trư t. Khi chúng ta kéothanh trư t trư t trên khay trư t thì kh i văn b n s ư c c p nh t v trí thích h p.M i ây, scrollbar có thêm m t c tính m i. Thay vì kích thư c c a thanh trư t s bg n s n v i m t giá tr thì kích thư c này s ư c thay i tùy vào dài văn b n. Vìth , v trí u tiên c a thanh trư t s ng v i dòng u tiên c a văn b n và v trí cu icùng s ng v i dòng cu i cùng. Ví d m t textbox có scrollbar hi n th ư c 10 dòngc a m t văn b n có 100 dòng thì chi u cao thanh trư t s là 10% so v i khay trư t.Nhưng chúng ta s không bàn v n này ây.Khay trư t (Bar)Khay trư t có ch c năng chính là ch a thanh trư t và cho thanh trư t trư t trên nó.Chi u dài c a khay trư t ph thu c vào dài c a văn b n. Khay trư t còn có m tch c năng n a là khi ta click vào khay trư t thì kh i văn b n s di chuy n m t trang.Khi click vào ph n trên c a thanh trư t thì kh i văn b n s di chuy n n trang trư c,còn n u click vào ph n dư i thanh trư t thì kh i văn b n s di chuy n n trang sau.Các mũi tênMũi tên lên và xu ng là hai thành ph n ơn gi n nh t c a scrollbar, nó ch có ch cnăng cho ngư i dùng di chuy n kh i văn b n t ng dòng m t.Nh ng thu c tính chungScrollbar có m t s thu c tính chung mà chúng ta c n ph i xem xét. u tiên, cácthành ph n c a scrollbar ch ho t ng khi chúng ta click vào, và s ti p t c ho t ngcho n khi chúng ta th nút chu t ra. L y ví d : n u ngư i dùng click vào mũi tênxu ng di chuy n m t kh i văn b n thì kh i văn b n s di chuy n t ng dòng m tcho n khi chúng ta th nút chu t ra.M t v n n a là v trí thanh trư t ph i ư c c p nh t liên t c khi nh ng thành ph nkhác ư c kích ho t.Scroll m t văn b n u tiên, chúng ta m khung Properties ra t tên l i cho text field. Như trong hìnhdư i ây, chúng ta s t tên cho text field là scrollTextSau ó, chúng ta có th vi t code cho nó l y d li u vào. Nhưng trư c h t c n t chotext field c a chúng ta m t scroll.Khi ã ch n vào text field r i thì b n có th thay i kích thư c c a text field b ngcách kéo hình ô vuông góc dư i bên ph i c a text field. Còn n u không t kích
  • thư c thì text field s v a hi u th n i dung bên trong.Thay vì i u ch nh b ng hình vuông màu tr ng thì lúc ó, chi u cao c a text field s ư c t i u ch nh theo kích thư c n i dung bên trong, có nghĩa là n u văn b n bêntrong text field ó có nhi u dòng thì chúng ta không th làm cho text field ch hi nm t vài dòng scroll. Mu n là xu t hi n scroll thì chúng ta hãy gi phím Shift vàclick vào hình vuông tr ng ó tr thành hình vuông en, lúc này chúng ta có th i u ch nh kích thư c text field theo ý mu n. Như v y là chúng ta ã kích ho t scrollcho text field. Còn m t s thu c tính khác lien quan n scroll nhưThu c tính scroll s cho chúng ta bi t dòng nào trong văn b n s xu t hi n u tiên.VD như scroll = 1 thì dòng u tiên s ư c hi n th u tiên, n u scroll = 2 thì dòngth hai s hi n th và lúc này thì dòng 1 s không th y ư c.Thu c tính maxscroll cho chúng ta bi t giá tr l n nh t c a scrollThu c tính scroll và bottomscroll cho chúng ta bi t chính xác dòng văn b n nào trên u và dòng nào cu i scroll văn b n lên hay xu ng b n c n ph i tăng ho c gi m giá tr c a scroll. Th làxong!Luy n t p: Thi t k m t chương trình scroll văn b n ơn gi nBài t p này th t ra r t d . Trong ví d dư i ây, chúng ta s xây d ng m t chươngtrình v i m t text field dynamic ch a văn b n và hai button như hình dư i ây- Tìm m t o n văn b n nào ó dán vào text field (tìm o n nào dài dài tí )- Bây gi hãy t o m t movie m i trong Flash- S d ng công c Text Tool t o m t text field- M ph n Properties ra và t tên cho text field c a chúng ta là scrollText. t thu ctính Mutiline và Show Border Around Text- Dán o n văn b n mà b n ã chu n b vào text field- T o hai button gi ng như hai hình v trên. M t button i u khi n i lên, m t i xu ng.- Nh p o n code sau cho button i lên:CODEon (press) {
  • scrollText.scroll--;}- Và nh p o n code này cho button i xu ng:CODEon (press) { scrollText.scroll++;}- Ok, bây gi b n hãy ch y th movie c a mình xem sao. B n hãy th click vàobutton scroll văn b n Gi th 15: Các thành ph n nh p li uCác b n có th t o ư c nhi u thành ph n nh p li u b ng Action Script, ch c h n cácb n ã g p các thành ph n này trong các th HTML. Trong chương này, các b n sh c cách làm checkbox, radiobutton b ng Action Script. B n cũng s h c ư c cáchlàm sao chuy n t thành ph n này sang thành ph n khác trong form b ng cáchnh n nút TAB, và làm sao h n ch n i dung ngư i dùng nh p vàoCác n i dung trong chương này:- Cách t o checkbox- Cách t o radiobutton- S d ng TAB chuy n t thành ph n này sang thành ph n khác- H n ch n i dung nh p li uT o CheckboxTrong Hour 8, các b n ã bi t cách t o m t selectable movie clip. CheckBox cũng làm t Selectable movie clip gi ng v i các checkbox chu n s d ng trong các h i uhành Mac và Windows. t o ra m t Checkbox b n c n 2 button và 1 movie clip. Button u tiên th hi ntr ng thái Off c a Checkbox, có nghĩa là khi checkbox chưa ư c ch n. M t buttonth hi n tr ng thái On, có nghĩa là cũng checkbox ó nhưng ã ư c ch n.Hình dư i ây là 3 checkbox làm ví d .Check box u tiên ang ư c ch n, cái th 2 chưa ư c ch n, cái th 3 thì ngư idùng ang chu n b ch n.Các b n có bi t cách nào cho 3 thành ph n c a checkbox ho t ng chung như v y ư c không? R t ơn gi n, button Off s ư c ưa vào m t movie clip riêng tframe u tiên, b m F6 t o frame k ti p và t button On vào frame th 2. t tên
  • frame 1 là Off, frame 2 là On. Ti p theo, cho m t câu l nh stop(); vào frame 1dùng movie clip l i ngay ó. Trong m i button ó s có m t o n code g i m t hàmngoài time line c a movie clip có ch a 2 button x lý khi m i nút ư c nh n.CODEon (release) { pressButton();}Ngoài ra, trong frame Off (frame 1) s còn ch a m t o n code n a ngoài câu l nhstop();CODEstate = false;function pressButton() { state = !state; if (state) { gotoAndStop("on"); } else { gotoAndStop("off"); }}Bi n state ki m tra tr ng thái c a checkbox. Khi click m t button thì hàmpressButton s ư c g i. Trong ó, s i l i tr ng thái c a state, có nghĩa là lúc ulà false (chưa ch n), sau khi click s thành true ( ã ch n). Ti p theo, hàm pressButtons ki m tra giá tr c a bi n state ưa ngư i dùng n frame thích h p. N u state =true thì s nh y n frame On, còn n u state = false thì s nh y n frame Off.T o RadioButtonVi c t o m t Radiobutton s ph c t p hơn m t chút so v i checkbox. CácRadiobutton s ư c gom vào m t nhóm có quan h v i nhau.Checkbox ư c s d ng trong nh ng trư ng h p ch n l a không có tính lo i tr , cónghĩa là ngư i dùng có th ch n nhi u checkbox. Ngư c l i, Radiobutton ư c sd ng trong nh ng trư ng h p có tính lo i tr , có nghĩa là trong m t nhómRadiobutton thì ch có m t checkbox ư c ch n t i m t th i i m, không có chuy n 2Radiobutton u ư c ch n. N u b n ã ch n m t RadioButton, khi b n ch n quam t Radiobutton khác thì ch n l a cũ s t ng m t i, chuy n qua Radiobuttonm i.Hình dư i ây là m t nhóm RadiobuttonRadioButton u tiên ang ư c ch n, nhưng ngư i dùng ang chu n b ch n
  • RadioButton th 2, n u ngư i dùng ch n RadioButton 2 ho c b t kỳ cái nào khác thìRadioButton u tiên s t ng m t ch n l a.M t RadioButton ơn gi n cũng tương t như m t Checkbox, m t movie clip có 2frame ch a 2 button bi u hi n 2 tr ng thái c a RadioButton. Frame u tiên ch am t vòng tròn r ng, frame th 2 ch m t vòng tròn v i d u ch m tròn gi a. i m khác nhau gi a Checkbox và RadioButton chính là code c a chúng. Code c aRadioButton s ph c t p hơn code c a CheckBox.Ph n u code c a Radiobutton s ơc vi t frame u tiên. Nó ư c vi t ngoài,không n m trong hàm nào c , i u này có nghĩa là o n code này s ch y khi loadmovie clip.CODEstop();// ki m tra có ph i là RadioButton u tiên trong nhóm hay khôngif (_parent.radioButtons == undefined) { // t o m t array RadioButton _parent.radioButtons = new Array(); // RadioButton u tiên m c nh ư c ch n gotoAndStop("on"); state = true;} else { // các RadioButton khác không ư c ch n state = false;}// chèn array RadioButton ra ngoài level ngoài_parent.radioButtons.push(this);Khi ngư i dùng click vào button, thì hàm turnOn s ư c g i. i u u tiên là hàmturnOn s duy t qua t t c các RadioButton (các movie clip), g i hàm turnOff chot ng RadioButton. Nói ơn gi n có nghĩa là khi click vào m t RadioButton thì trư ctiên t t c các RadioButton trong nhóm u quay v tr ng thái Off, sau ó s chuy ntr ng thái c a RadioButton ư c ch n thành On.CODEfunction turnOn() { // chuy n t t c thành OFF for(var i=0;i<_parent.radioButtons.length;i++) { _parent.radioButtons[i].turnOff(); } // chuy n RadioButtond ư c ch n thành ON gotoAndStop("on"); state = true;}
  • Ti p theo là o n code cho hàm turnOff()CODEfunction turnOff() { gotoAndStop("off"); state = false;}Ti p theo là xây d ng hàm getValue() ki m tra xem RadioButton nào ang ư cch n. Hàm này s ư c m t movie khác g i. Hàm này r t ơn gi n, nó s duy t quat t c các RadioButton trong array RadioButton xem cái nào ang ư c ch n.CODEfunction getValue() { // duy t t t c các RadioButton for(var i=0;i<_parent.radioButtons.length;i++) { // tìm RadioButton nào ang ư c ch n if (_parent.radioButtons[i].state) { return(_parent.radioButtons[i]._name); } } // n u không có cái nào ư c ch n thì tr v m t chu i r ng “” return "";}Luy n t p: Chương trình tr c nghi mBây gi hãy cùng nhau áp d ng nh ng th ã h c ư c v CheckBox và RadioButton làm m t chương trình tr c nghi m ơn gi n nhé. M i frame s ch a m t câu h iriêng.Ví d frame u tiên s ch a câu h i như hình dư i ây, và có nh ng câu tr l idư i
  • B t u nhé- T o m t movie m i trong Flash- T o Checkbox như ã ư c h c r i ó.- R i sau ó kéo t o 5 b n c a movie clip checkbox vào, t tên là: Flash, Director,Fireworks, Freehand, and Dreamweaver.- T o các câu tr l i và m t static text k bên Checkbox như hình trên.- T o m t button Next chuy n n câu h i ti p theo.- Chèn o n code sau vào frame u tiênCODEresults = new Array();stop(); o n code trên có nhi m v t o m t m ng results lưu k t qu c a các câu tr l i, ng th i cũng dùng movie t i ây.- Khi nh n nút Next thì s chuy n sang câu h i ti p theo và lưu câu tr l i hi n th ivào m ng resultsCODEon (release) { if (Flash.state) results.push("Flash"); if (Director.state) results.push("Director"); if (Fireworks.state) results.push("Fireworks"); if (Freehand.state) results.push("Freehand"); if (Dreamweaver.state) results.push("Dreamweaver"); nextFrame();}- Ti p theo, trong frame th hai s là câu h i th hai. Vì câu h i th hai ch cho ch nm t l a ch n nên chúng ta s s d ng RadioButton như hình dư i ây
  • - T o RadioButton như ph n trư c r i ưa vào movie 3 cái tên: Windows, Macintosh,and Linux- Chèn n i dung câu tr l i vào luôn như hình trên- Copy nút Next vào frame 2 nhưng chúng ta s thay o n code b ng m t o n codekhác.CODEon (release) { results.push(Windows.getValue()); nextFrame();} o n code trên s d ng hàm getValue ki m tra xem RadioButton nào ang ư cch n- Ok, n ây thì b n t làm ti p nh ng câu h i ti p theo nhé, tương t như v y thôi.Nhưng mà hãy nh là tên các thành ph n ph i khác nhau nhé. Các b n cũng có th sd ng hàm trace ưa k t qu nh ng câu tr l i ra c a s Output xem.- Trong Hour 18, các b n s h c v cách ưa d li u lên server, khi ó các b n có thc i ti n chương trình này ưa câu tr l i lên server ki m tra.S d ng Tab chuy n t thành ph n này sang thành ph n khácNh ng ngư i s d ng Flash 5 luôn than phi n v vi c không th s d ng tabchuy n i gi a các thành ph n như v y. Công vi c chuy n i b ng cách nh n phímTab này ư c g i là Tab Order, chúng ta thư ng th y vi c này trong h u h t cácchương trình chuyên nghi p, ví d như trong m t trình duy t web, i u này s mangl i nhi u thu n ti n cho ngư i s d ng, nó s chuy n n thành ph n logic ti p theotrong chương trình.Tuy nhiên, s l a ch n thành ph n logic ti p theo c a Flash không ph i lúc nào cũng úng. Vì th , Flash ch có th ch a v trí c a thành ph n mà thôi. L y ví d như tronghình bên dư i, Flash s hi u r ng thành ph n ti p theo thành ph n u tiên s là cáidư i nó ch không ph i là cái k bên.
  • May m n là chúng ta có th t l i Tab order cho các thành ph n b ng cách t l ithu c tính tabIndex. N u chúng ta có 4 text field như hình trên: text1, text2, text3,text4 thì chúng ta có th s d ng o n code sau:CODEtext1.tabIndex = 1;text2.tabIndex = 2;text3.tabIndex = 3;text4.tabIndex = 4; i u chú ý khi s d ng tabIndex là ph i chú ý n label c a các textfield và tránh sd ng l i m t s nhi u l n, i u này s làm cho Flash b l n l n.M t i u n a là cho dù là m c nh c a Flash hay là b n s d ng tabIndex thì Flashcũng không t ng t focus cho thành ph n u tiên, vì th , b n ph i t làm i unày. làm ư c như v y, b n s d ng m t l nh trong i tư ng Selection báocho Flash bi t thành ph n m c nh ư c t focusCODESelection.setFocus(text1);B n có th s d ng l nh Selection.setFocus b t c lúc nào cũng ư c chuy n nm t thành ph n mong mu n. Vi c này s r t quan tr ng, b n s t con tr vàotextfield thay vì b t ngư i dùng ph i click vào textfield trư c khi gõ.B n có th s d ng Selection.getFocus ki m tra xem thành ph n nào ang ư cfocus. o n code dư i ây s là m t ví d . Khi ngư i dùng chuy n focus sang m tthành ph n khác thì b n s bi t ngư i dùng chuy n n âu.CODESelection.addListener(this);this.onSetFocus = function(oldFocus, newFocus) { trace(oldFocus+","+newFocus);}H n ch nh p li uKhi ngư i dùng nh p d li u vào m t textfield, cũng có lúc b n mu n h n ch vi cnh p li u ó. Ví d trong ô năm sinh, b n ch mu n ngư i dùng nh p s vào, khôngc n ph i nh p ch . B n có th h n ch nh ng ký t ư c phép nh p vào textfieldb ng cách t giá tr c a thu c tính restrict c a textfield ó. N u không t giá tr thìtextfield có th nh n t t c các ký t . Nhưng n u thu c tính restrict c a textfield làm t chu i ký t thì ch có nh ng ký t trong chu i ó m i ư c ch p nh n. Dư i ây
  • là m t ví d v h n ch nh p li u, ngư i dùng ch có th nh p s mà thôiCODEtext1.restrict = "01234567890";Còn dư i ây là m t ví d n a n u ô nh p li u là emailCODEtext2.restrict = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789@.-_";M t i u chú ý là c các ký t in hoa và in thư ng u ơc ch p nh n trong text2B n cũng có th h n ch s ký t ư c phép nh p vào m t textfield. Cái này b n cũngcó th không c n ph i dùng AS, có th t thu c tính tr c ti p trong khung PropertiesCODEtext1.restrict = "01234567890";text1.maxChars = 4;Luy n t p: Ki m tra d li u nh pBây gi chúng ta s làm m t chương trình g m m t form nh p li u, yêu c u nh p vàotên, năm sinh, email. Và chúng ta s ki m tra các thông tin nh p vào nàyTên ngư i dùng ít nh t ph i có 3 ký t . Năm sinh ph i có 4 s và ó là nh ng nămtrong kho ng 100 năm trư c n nay. Còn email ít nh t ph i có 7 ký t và có d nga@b.c, a, b có th là tuỳ ý nhưng c ph i có ít nh t là 3 ký t và b t bu c ph i có kýhi u @. ó là nh ng yêu c u cơ b n. Nào, b t u nhé!- T o m t movie m i- T o 3 textfield cho các n i dung nêu trên, t tên là userName, userYear, vàuserEmail. t các variable tương ng là userNameText, userYearText, anduserEmailText. B n cũng c n ph i t o m t dynamic textfield liên k t v i variablefeedback. T o m t nút Submit. Movie c a b n s gi ng như hình dư i này nhé- t o n code sau vào frame u tiên d ng l i và thi t l p các thu c tính h nch nh p li uCODEstop();// h n ch chi u dài t i a c a tên là 64 ký t
  • userName.maxChars = 64;// năm sinh ph i có 4 suserYear.restrict = "01234567890";userYear.maxChars = 4;// h n ch d li u emailuserEmail.restrict = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789@.-_";userEmail.maxChars = 128;- Ti p theo là t con tr vào text field userName lúc movie m i b t uCODESelection.setFocus(userName);- ki m tra khi nào ngư i dùng ã nh p li u xong, chúng ta s thêm m t listenerb t event như o n code dư i âyCODESelection.addListener(this);Nó s báo cho chúng ta bi t khi nào x y ra event onSetFocus- Ti p theo t giá tr c a bi n ignoreSetFocus là False, chúng ta s s d ng n bi nnày sauCODEignoreSetFocus = false;- Ti p theo chúng ta vi t hàm onSetFocus b t event.CODEthis.onSetFocus = function(oldFocus, newFocus) { // this is a focus reset, so ignore if (ignoreSetFocus) { ignoreSetFocus = false; return(0); } // use the appropriate check function if (oldFocus == userName) { ret = checkUserName(); } else if (oldFocus == userYear) { ret = checkUserYear(); } else if (oldFocus == userEmail) { ret = checkUserEmail(); }
  • if (!ret) { // ignore this focus change and go back ignoreSetFocus = true; Selection.setFocus(oldFocus); }}Hàm này s nh n hai i s . i s th nh t là textfield tr ơc khi chuy n focus và is th hai là textfield sau khi chuy n focus. Hàm checkUserName s ki m tra tênngư i dùngCODE// tên ph i có ít nh t 3 ký tfunction checkUserName() { if (userNameText.length < 3) { feedback = "B n ph i nh p ít nh t 3 ký t " return(false); } // quay tr l i feedback feedback = ""; return(true);}Hàm checkUserYear s ki m tra năm nh p vàoCODE// năm ph i t kho ng 100 năm n nayfunction checkUserYear() { // l y năm today = new Date(); thisYear = 1900+today.getYear(); // ki m tra ã nh p if (parseInt(userYearText) == Math.NaN) { feedback = "B n ph i nh p năm sinh."; return(false); // n u năm sinh quá s m (không th t) } else if (parseInt(userYearText) < thisYear-100) { feedback = "B n ph i nh p úng năm sinh, t 100 năm trư c n nay"; return(false); // n u năm sinh là trong tương lai :) } else if (parseInt(userYearText) > thisYear) { feedback = "B n ph i nh p úng năm sinh"; return(false); }
  • // quay tr l i feedback = ""; return(true);}Ti p theo là hàm chechUserEmail ki m tra emailCODE// ki m tra emailfunction checkUserEmail() { if (userEmailText.length < 7) { feedback = "Email quá ng n"; return(false); } else if (userEmailText.indexOf("@") == -1) { feedback = "Thi u ký t @"; return(false); } else if (userEmailText.indexOf(".") == -1) { feedback = "Thi u d u ch m (.)"; return(false); } else if (userEmailText.indexOf("@") > userEmailText.indexOf(".")) { feedback = "@ và d u ch m không úng"; return(false); } else if (userEmailText.lastIndexOf(".") > userEmailText.length-3) { feedback = "Domain không h p l " return(false); } // quay tr l i feedback = ""; return(true);}- Th là ki m tra d li u ã xong. Bây gi chúng ta s d ng các hàm này ki m trad li u nh p vào và xu t ra k t qu . Hàm sau s ki m tra t ng ô nh p li u, n u m ttrong nh ng ô trên sai thì s tr v k t qu false, còn úng h t s là trueCODEfunction checkAll() { if (!checkUserName()) { return(false); } else if (!checkUserYear()) { return(false); } else if (!checkUserEmail()) { return(false); } return(true);
  • }- Bây gi chúng ta vi t code cho nút Submit. Khi nh n nút Submit thì s g i hàmCheckAll và ưa sang frame ti p theo v i l i cám ơn.CODEon (release) { if (checkAll()) { nextFrame(); }} Gi th 16: Menu và button ngMenu h th ng ã r t quen thu c v i các chương trình máy tính hi n nay. H i uhành c a chúng ta và ngay c Flash u có m t h th ng menu trên u. Menu làm t cách t t ưa ra nhi u l a ch n cho ngư i dùng mà l i ít t n di n tích mànhình.Trong gi th 16 này, chúng ta s h c v :- Cách làm m t menu ơn gi n- S d ng menu trong movie- T o m t menu x xu ng khi chúng ta click vào m t nút- Cách t o button ng- S d ng button ng trong movieCách làm m t menu ơn gi nNh ng b n m i làm quen v i AS thư ng mu n bi t cách t o menu. Th t ra t o m tmenu r t ơn gi n, chúng ta ã t ng bi t qua r i, ho c có th các b n không ý.Cách th c ho t ng c a nó là có m t button, và khi ngư i dùng ưa con tr quabutton ó thì m t lo t nh ng button khác s xu t hi n l n lư t bên dư i button ó t othành m t dãy menu. Hình dư i ây là m t ví dKhi chúng ta ưa con tr ngang qua nút About Us thì m t lo t nh ng button khác sxu t hi n như hình bên ph i. Như v y, chúng ta c n có 2 frame trong movie clip làmmenu. Frame th nh t s ch ch a button About Us, frame th hai s ch a buttonAbout Us và 3 button còn l i. frame th nh t, khi ngư i dùng ưa con tr ngangqua button About Us thì s nh y sang frame th 2 và d ng l i frame 2 cho n khingư i dùng ưa con tr chu t ra ngoài, khi ó thì s tr v frame 1. N u ý, các b ns th y cách này gi ng như chúng ta ã ư c h c Gi th 13 v RollOver. Chúng tas dùng hàm hitTest ki m tra xem v trí c a con tr chu t có n m trong buttonkhông. Dư i ây là o n code x lý vi c này. Chúng ta cùng xem nhé!CODE
  • onClipEvent(load) { previouslyOver = false;}onClipEvent(enterFrame) { // ki m tra v trí con tr currentlyOver = this.hitTest(_root._xmouse,_root._ymouse,true); // ki m tra s thay i if (!previouslyOver and currentlyOver) { previouslyOver = true; this.gotoAndStop("on"); } else if (previouslyOver and !currentlyOver) { previouslyOver = false; this.gotoAndStop("off"); }}Hãy chú ý, n u b n s d ng AS qu n lý nh ng thành ph n khác ơc t chungtrong frame, hãy ch c r ng b n ph i ưa menu lên trên cùng b ng cách s d ng hàmswapDepthsLuy n t p: Làm m t menuNào, chúng ta b t tay vào làm th m t menu ơn gi n nhé! Menu chính c a chúng tas có 3 ph n: About Us, Products và Store, m i menu l i ch a nhi u menu con.- Vi c u tiên là t o m t movie m i trong Flash- T o m t button ơn gi n thôi, button này không nên có ch , và nh ch a ch tr ng chúng ta ưa ch vào sau- T o movie clip m i, t tên là About Us Menu. T o hai layer, m t là Label và m tlà Buttons- Trong layer Buttons, kéo button v a t o vào. t dòng ch About Us lên trên- Layer Label s tr i ra trên 2 frame. Nhưng 2 frame trong layer Buttons s khác nhau,frame u t tên là off, frame 2 t tên là on.- Trong frame th hai c a layer Buttons, kéo thêm 3 button n a vào và t o n i dungcho chúng là History, Clients, và Partners. Nh t câu l nh stop() vào frame u tiên.Movie clip c a chúng ta bây gi s gi ng như hình bên dư i
  • Quay tr l i level root, kéo movie clip About Us Menu t Library vào, t tên làaboutUsMenu, và chèn o n code sau:CODEonClipEvent(load) { previouslyOver = FALSE;}onClipEvent(enterFrame) { currentlyOver = this.hitTest(_root._xmouse,_root._ymouse,true); if (!previouslyOver and currentlyOver) { previouslyOver = true; this.gotoAndStop("on"); } else if (previouslyOver and !currentlyOver) { previouslyOver = false; this.gotoAndStop("off"); }}- Bây gi hãy ch y th movie c a b n xem nào. ưa con tr vào button About Usxem i u gì x y ra!- Ph n vi c còn l i là c a b n ó. Làm tương t cho các menu còn l i!T o m t menu x xu ng khi chúng ta click vào m t nútCó nhi u cách làm menu x xu ng, và cũng có nhi u cách menu ho t ng. Chúngta ã bi t m t cách trong ví d ph n trư c, khi ngư i dùng ưa con tr ngang qua m tbutton thì m t lo t button khác s xu t hi n d c bên dư i t o thành m t menu, ơngi n ch b ng 2 frame.Menu x xu ng s ho t ng theo m t cách khác: khi ngư i dùng click vào m t
  • button, m t lo t menu s xu t hi n nhưng ngư i dùng ph i gi a chu t và kéo con tr ch n các menu con, mu n ch n menu nào thì th chu t t i menu ó. Chúng ta hãynghiên c u m x menu x xu ng này nhé!Chúng ta cũng s t o 2 frame như bài trư c, frame u ch a button là tiêu c amenu, frame hai ch a các button x p d c xu ng thành m t h th ng menu khi tiêuc a menu ư c click. Tuy nhiên cách vi t code s khác i! ây là code cho button làm tiêu cho menuCODEon (press) { expandMenu();}on (release, releaseOutside) { collapseMenu();}Khi ngư i dùng click vào button thì nó s g i hàm expandMenu(), khi ngư i dùng thchu t ra thì nó s g i hàm collapseMenu()Ngoài ra thì chúng ta còn s d ng các event on(dragOver) và on(dragOut), hai eventnày cũng gi ng v i on(rollOver) và on(rollOut) nhưng mà ph i gi chu t trong khi dichuy nCODEon (dragOver) { rollOverMenu();}on (dragOut) { rollOutMenu();}Button tiêu ã g i 4 hàm expandMenu(), collapseMenu(), rollOverMenu(),rollOutMenu(), bây gi chúng ta s vi t các hàm này, t chúng trên frame nhé! HàmexpandMenu() s t giá tr cho bi n expanded là true và nh y sang frame th haiCODEfunction expandMenu() { expanded = true; gotoAndStop("on");}Hàm collapseMenu() s làm ngư c l iCODEfunction collapseMenu() { expanded = false;
  • gotoAndStop("off");}Hàm rollOverMenu s ki m tra bi n expanded và s di chuy n n frame thích h pn u expanded = true. Có nghĩa là khi ngư i dùng click chu t vào button tiêu thìmenu s x xu ng và ngư i dùng ph i gi chu t trong lúc di chuy n ch n, n u thchu t ra thì menu s thu l i.CODEfunction rollOverMenu() { if (expanded) { gotoAndStop("on"); }}function rollOutMenu() { if (expanded) { gotoAndStop("off"); }}Chúng ta s vi t code ti p cho các menu x xu ng. Chúng u là các button, và chúngta s vi t event on(release) cho chúng b t s ki n khi ngư i ngư i th chu t trênbutton ó, có nghĩa là ngư i dùng ch n menu ó. Khi ó, nó g i hàm collapseMenu()r i th c hi n công vi c c a mình, ây ơn gi n ch g i hàm trace. Chúng ta cũngvi t event on(dragOver) và on(dragOut) cho các button này gi menu l i khi ngư idùng gi chu t và kéo qua các button cũng như s thu menu l i khi ngư i dùng thchu t ra ho c kéo ra ngoài.CODEon (release) { collapseMenu(); trace("History Button Pressed");}on (dragOut) { rollOutMenu();} i u cu i cùng c n ph i làm là ph i thay i thu c tính cho các button. Trong ph nkhung properties c a button, chuy n Track as Button thành Track as Menu Item. i unày s làm cho button nh n ư c s ki n release thay vì s nh n press trư c.Còn có r t nhi u cách làm menu, nó ph thu c vào m c ích s d ng c a b n vàkh năng s d ng AS c a m i ngư iButton ng
  • M t cách khác cũng tương t làm menu x xu ng là s d ng button ng. Chúngta có th làm m t menu x xu ng mà không c n ph i làm cách button trư c, chúng tas ư c t sinh ra b ng AS , thú v nh . i u u tiên c n ph i làm là t o m t button m u. Ti p theo, t button vào trong m tmovie clip, movie clip này s có hai thành ph n, m t là button và hai là dynamic text trên button, dynamic text s ư c liên k t v i bi n buttonLabel. Trong c a sLibrary, click chu t ph i lên tên movie clip và ch n Linkage. Nh ch n m c Exportfor Actionscript và t tên cho nó là buttonMovieClip. ơc r i, bây gi chúng ta ãcó m t button m u, ti p theo chúng ta s s d ng AS s d ng button này. Vi c nàycũng r t ơn gi n, chúng ta s d ng l nh attachMovie t o m t instance c a movieclip và t l i giá tr cho dynamic text trong movie clip, và t l i v trí c a nó b ngcách t cách thu c tính _x, _y.CODEfunction createButton(buttonLabel, x, y) { this.attachMovie("buttonMovieClip","button"+buttonLevels,buttonLevels); bmc = this["button"+buttonLevels]; bmc.buttonLabel = buttonLabel; bmc._x = x; bmc._y = y; buttonLevels++; return(bmc);} ơc r i, hãy th movie c a b n xem nàoB n có th t o ra hàng lo t button ng b ng cách g i m t lo t hàm createButton,ho c chúng ta s lưu các tên button vào m t m ng r i dùng vòng l p for g i hàmcreateButton.Nhưng có m t v n c n gi i quy t là làm th nào x lý riêng cho t ng button.N u vi t code ngay trong button thì các button s như nhau. V y làm cách nào làmcho các button có th x lý nh ng công vi c khác nhau? Button s g i nh ng hàm tngoài root, như v y thì m i button có th g i m t hàm khác nhau, i u này cũng cónghĩa là chúng s th c hi n nh ng vi c khác nhauLuy n t p: S d ng button ng t o menu- T o m t movie m i trong Flash- T o button m u như trong ph n trư c, t o n code sau vào buttonCODEon (rollOver) { _parent.buttonRolloverAction(thisAction,buttonLabel);}on (release) { _parent.buttonClickAction(thisAction,buttonLabel);}
  • i u này có nghĩa là khi button s g i hàm buttonRollOverAction khi ưa chu t qua,và g i hàm buttonClickAction khi click chu t. Hai i s c a nó s giúp báo buttonnào ư c click- Dư i ây là hàm createButton t o button ng, nhưng l n này chúng ta s t o m tlo t button t m t m ng lưu s nCODEfunction createButton(buttonLabel, x, y, buttonAction) { this.attachMovie("buttonMovieClip","button"+buttonLevels,buttonLevels); bmc = this["button"+buttonLevels]; bmc.buttonLabel = buttonLabel; bmc._x = x; bmc._y = y; bmc.thisAction = buttonAction; buttonLevels++; return(bmc);}// T o m t lo t button t m ngfunction createButtonList(buttonList, x, y, direction) { for (var i=0;i<buttonList.length;i++) { ret = createButton(buttonList[i].label,x,y, buttonList[i].action); buttons[i].mc = ret; if (direction == "down") { y += 20; } else if (direction == "across") { x += 100; } }}- Còn ây là cách t o m ng t o buttonCODEmainButtonList = new Array();mainButtonList.push({label:"About Us", action:"aboutUsButtonList"});mainButtonList.push({label:"Products", action:"productsButtonList"});mainButtonList.push({label:"Store",action:"storeButtonList"});- Công vi c ti p theo là g i hàm createButtonList t o buttonCODEbuttonLevels = 1;createButtonList(mainButtonList,100,100,"across");
  • - N u b n th ch y movie lúc nào thì chúng ta s th y 3 button ư c t o nhưng mà schưa làm gì khi ưa chu t ngang qua hay click vào. Bây gi chúng ta s vi t hàmbuttonRollOverAction x lýCODEfunction buttonRolloverAction(thisAction,thisLabel) { if (thisAction == "aboutUsButtonList") { deleteAllButtonLists(); createButtonList(aboutUsButtonList,100,120,"down"); } else if (thisAction == "productsButtonList") { deleteAllButtonLists(); createButtonList(productsButtonList,200,120,"down"); } else if (thisAction == "storeButtonList") { deleteAllButtonLists(); createButtonList(storeButtonList,300,120,"down"); }}- Hàm buttonRollOverAction g i hàm createButtonLists v i các i s khác nhau làm t trong 3 m ng ư c nh nghĩa dư i âyCODEaboutUsButtonList = new Array();aboutUsButtonList.push({label:"History", action:"goto"});aboutUsButtonList.push({label:"Clients", action:"goto"});aboutUsButtonList.push({label:"Partners", action:"goto"});productsButtonList = new Array();productsButtonList.push({label:"Widgets", action:"goto"});productsButtonList.push({label:"Toys", action:"goto"});productsButtonList.push({label:"Power Tools", action:"goto"});storeButtonList = new Array();storeButtonList.push({label:"Order Online", action:"goto"});storeButtonList.push({label:"Find a Store", action:"goto"});storeButtonList.push({label:"Request Catalog", action:"goto"});storeButtonList.push({label:"Track Shipment", action:"goto"});storeButtonList.push({label:"Return Item", action:"goto"});- Hàm deleteAllButtonLists s làm bi n m t các button ã ư c t o, có nghĩa là t t ccác menu trong 3 m ng v a t o s bi n m t và s ch xu t hi n m t m ng t i m t th i i m mà thôi. Hãy tư ng tư ng cái menu c a chúng ta trong Flash, khi ưa con tr n menu File thì menu File x xu ng, nhưng khi ưa sang Edit thì menu File s thul i và menu Edit x xu ng…Trư c ó, chúng ta ph i có o n code sau ch t ng menu n các m ng menu conCODE
  • allButtonLists = new Array();allButtonLists = [aboutUsButtonList,productsButtonList,storeButtonList];Ti p theo chúng ta s vi t hàm deleteButtonList và deleteAllButtonListsCODEfunction deleteButtonList(buttons) { for (var i=0;i<buttons.length;i++) { buttons[i].mc.removeMovieClip(); }}function deleteAllButtonLists() { for(var i=0;i<allButtonLists.length;i++) { deleteButtonList(allButtonLists[i]); }}Bây gi hãy ch y th movie c a chúng ta nhé. B n th y sao? Tuy t v i ph i khôngnào Gi th 17: Liên k t và liên l c v i trình duy t, Browser Navigation andCommunicationKhi thi t k Flash, b n có 2 s lưa ch n, có th nhúng vào m t trang web ho c làmm t application có th t ch y riêng. N u b n nhúng vào m t trang web thì movie c ab n có th liên l c v i trình duy t báo cho trình duy t c n ph i làm gì.Trong gi th 17, các b n s h c ư c:- Cách load m t trang web- Tìm hi u cách liên l c v i JavaScript- M m t c a s trình duy t m i t movie- S d ng JavaScript g i thông i p n movie- Lưu thông tin ngư i dùng vào JavaScript cookies- T o movie s d ng JavaScript- Nh ng câu l nh c bi t cho nh ng application t ch yLoad m t trang webNgày nay thì Flash ư c s d ng r t nhi u trong các website. Nó ư c s d nglàm trang ch ho c là t o nh ng thanh liên k t (navigation bar)… Cũng có lúc,chúng ta c n load m t trang web m i t movie Flash.Cách ơn gi nB n có th load m t trang web m i b ng cách s d ng câu l nh getURL. Nó ho t ng gi ng như th <a href…> c a HTML. Dư i ây là m t ví d khi nh n m tbutton thì s load m t trang web m i thay th cho trang hi n t i:
  • CODEon (release) { getURL("anotherpage.html");} ví d trên thì trang anotherpage.html s ư c load. B n có th thay b ng m t URLhoàn ch nh (như là http://www.yahoo.com) liên k t n m t website khác ho c ư ng d n tương i liên k t n nh ng trang trong cùng m t website.Không c n s d ng AS, chúng ta cũng có th t o ư c liên k t như v y b ng cách tthu c tính hypertext links c a TextField, cái này th t ra gi ng h t như là th <ahref…> c a HTMLCách nâng caoCách này b n cũng s d ng hàm getURL v i m t cách khác xác nh nơi s loadtrang web lên là trong frame nào ho c là trong window nào. Như chúng ta ã bi t thìm i frame và m i window u có tên, chúng ta s truy n tên này vào i s th 2 c ahàm getURL.Trong ví d dư i ây, trang web c a b n s có nhi u frame, trong ó có frame tên làMain, trang web m i s ư c load trong frame Main nàyCODEon (release) { getURL("summary.html","Main");}B n cũng có th s d ng o n code trên load trang web vào window tên Main.Ngoài ra, b n còn có th s d ng nh ng i s c bi t truy n vào thay cho tên:- _blank : m m t window m i và load trang web vào window ó- _parent : load trang web vào frame cha c a frame hi n t i- _top : load trang web vào window cũ, không k ang frame nào mà s thay th t tc các frame trong windowN u b n mu n thay i nh ng thi t l p c a window như kích thư c… thì b n ph i sd ng JavaScript. Chúng ta s nói v v n này sauLuy n t p: Làm thanh liên k t (navigation bar)Bây gi thì b n ã kh năng làm m t thanh liên k t b ng Flash s d ng AS, nhưngb n c n ph i có thêm nh ng ki n th c khác v HTML.Thanh liên k t c a chúng ta s t frame bên trái c a trình duy t, frame bên ph i sch a n i dung.Movie làm b ng Flash s ch a m t s button liên k t sang các trang web khác.- u tiên chúng ta s t o m t trang HTML ch a 2 frame, trang này tên là
  • navigation.htmlCODE<HTML><HEAD><TITLE>Flash Navigation Example</TITLE></HEAD><BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><FRAMESET cols="120,*"><FRAME name="navigation" src="navbar.html" scrolling="no"><FRAME name="content" src="content1.html" scrolling="auto"></FRAMESET></BODY></HTML>- Trang HTML trên ch t o ra 2 frame, trong m i frame s ch a m t trang HTMLkhác. Bây gi chúng ta s t o 2 trang HTML ó. Chúng ta chưa c n ph i làm trangHTML cho frame bên trái, vì nó s ư c t o ra khi chúng ta publish movie thànhHTML. Còn trang HTML trong frame bên ph i s có nhi u thay i.Bây gi hãy t o 3 trang HTML ơn gi n tên content1.html, content2.html,content3.html ch a 3 dòng ch ơn gi n.CODE<HTML><HEAD><TITLE>Content 1</TITLE></HEAD><BODY BGCOLOR="#FFFFFF">Content 1</BODY></HTML>- Bây gi là công vi c làm v i Flash. T o m t movie m i r ng 100px, cao 400px. T o3 button và vi t code cho các nút liên k t n 3 trang content1.html, content2.html,content3.html tương t như sau:CODEon (release) { getURL("content1.html","content");}- Lưu movie l i v i tên navbar.fla- Publish movie ra thành file html- Ti p theo là ưa t t c các file vào m t thư m c. Các file ó s là: navigation.html,content1.html, content2.html, content3.html, navbar.html, and navbar.swf.- Hãy m trang navigation.html th xem nhé
  • ActionScript và JavaScriptN u b n ã quen s d ng JavaScript r i thì b n s r t vui khi bi t r ng JavaScript cóth liên l c ư c v i ActionScript. Tuy nhiên, cách này không ho t ng t t i v it t c các lo i trình duy t.Vi c liên l c này ư c xây d ng trên 2 công ngh . M t là công ngh LiveConnect ư c xây d ng trong nh ng phiên b n trình duy t Netscape trư c phiên b n 6.0. Côngngh th hai là ActiveX dùng liên l c gi a Flash và Internet Explorer.Nhưng n u b n ang thi t k cho ngư i dùng s d ng trình duy t c a Windows thìcách này s r t t t.G i thông i p n JavaScriptG i thông i p t ActionScript n JavaScript thì ch c n vi t code trong ActionScriptnhưng nó cũng s thay i n i dung trang HTML c a b n .N u b n t o file Flash b ng cách ch n FSCommand trong Publish settings, b n s t o ư c m t file HTML ã ư c s a ch a y nh n thông i p. Công vi c c a b nch là thay th nh ng ch ư c ánh d u Your code here b ng ph n JavaScript c ab n. hi u rõ hơn cách nó làm vi c như th nào thì chúng ta hãy cùng nhau m x filehtml mà Flash ã t o ra nhé u tiên, hãy chú ý n th OBJECT/EMBED, trong ó s có m t s ph n ch pnh n s liên l c. Tham s ID trong th OBJECT s gi ng v i tham s NAME trongth EMBED. Hai tham s này s t tên cho movie c a chúng ta trong trang webJavaScript có th g i nó. Ngoài ra còn có m t tham s khác trong th EMBED, ó làtham s swLiveConnect cho phép nh ng phiên b n Netscape trư c phiên b n 6.0có th liên l c v i Flash b ng công ngh LiveConnect.CODE<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/[ic:cc]flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"ID=flashmovie WIDTH=120 HEIGHT=120><PARAM NAME=movie VALUE="17astojs.swf"> <PARAM NAME=qualityVALUE=high> <PARAMNAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF> <EMBED src="17astojs.swf" quality=highbgcolor=#FFFFFFWIDTH=120 HEIGHT=120swLiveConnect=true NAME=flashmovie TYPE="application/x-shockwave-flash"PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></EMBED></OBJECT>Trư c o n code c a th OBJECT/EMBED s có m t o n script. Ph n u tiên làm t hàm JavaScript v i tên c a movie ID trong th OBJECT và n i ti p v i_DoFSCommand. Như ví d trên thì tên hàm c a chúng ta s là
  • flashmovie_DoFSCommand.Trong hàm này thì chúng ta s truy n d li u l i cho movie. Không may là Netscapevà Internet Explorer nhìn nh n movie c a chúng ta khác nhau . Internet Explorernhìn movie v i tên truy n vào tham s ID (flashmovie), còn Netscape nhìn movie v itên là document.flashmovie. Hãy xem o n code dư i ây xem nhé:CODE<script LANGUAGE=JavaScript>function flashmovie_DoFSCommand(command, args) { if (navigator.appName.indexOf("Microsoft") != -1) { var flashmovieObj = flashmovie; } else { var flashmovieObj = document.flashmovie; } alert(command); alert(args);}Trong Internet Explorer, Flash không ch có th liên l c v i JavaScript mà còn có thli n l c v i VBScript. o n code dư i ây ư c vi t b ng JavaScript thay cho o nJavaScript trên:CODEif (navigator.appName && navigator.appName.indexOf("Microsoft") != -1 && navigator.userAgent.indexOf("Windows") != -1 && navigator.userAgent.indexOf("Windows 3.1") == -1) { document.write(<script LANGUAGE=VBScript> n); document.write(on error resume next n); document.write(Sub flashmovie_FSCommand(ByVal command, ByVal args)n); document.write(call flashmovie_DoFSCommand(command, args)n); document.write(end subn); document.write(</SCRIPT> n);}</SCRIPT>V y còn ph n ActionScript ph i làm sao ây. Xin tr l i là ch c n m t dòng duy nh tmà thôiCODEfscommand ("alert", "This is alert 1.");
  • Nh n thông i p t JavaScriptNh n thông i p t JavaScript thì có v d hơn. Nhưng b n ph i nh r ng ã t thams ID trong th OBJECT và tham s NAME trong th EMBED, nh t gi ng tênnhé. Và cũng nh t swLiveConnect=true trong th EMBED.Bây gi thì ã s n sàng truy n thông i p t JavaScript cho movie r i. Hãy xem víd này nhé, trong ví d này thì chúng ta s s d ng hàm gotoFrame di chuy nmovie sang frame th hai.CODE<FORM NAME="flashControlForm"><INPUT NAME="gotoFrame1" TYPE=Button VALUE="Frame 1"onClick="window.document.flashmovie.GotoFrame(1);"></FORM>Ch c ch c n ây các b n ang t h i t i sao di chuy n sang frame th hai mà l i sd ng gotoFrame(1), úng không nào? B i vì h m c a chúng ta b t u t s 0(zero-based). Vì v y, frame 1 s là 0, frame 2 s là 1, frame 3 s là 2…Có hơn 24 câu l nh trong Flash movie. Tuy nhiên chúng ta không c n ph i dành nhi uth i gian tìm hi u b i vì như ã nói trên thì cách liên l c này không ph i ho t ng t t i v i t t c các lo i trình duy t.B n có th s d ng hàm GetVariable và SetVariable i u khi n nh ng bi n trongtimeline c a movie. Câu l nh Zoom dùng kéo dãn movie. Hai hàm isPlaying vàpercentLoaded dùng ki m tra movie nào ang ho t ng. Play dùng play m tmovie khi nó ang ng ng.Luy n t p: M window m iCó l ây là m t yêu c u r t thư ng g p i v i nh ng ngư i s d ng Flash. B n cóth làm ư c i u này b ng cách s d ng hàm getURL ho c JavaScript.Tuy nhiên, s d ng JavaScript s có r t nhi u c i m m i và hay hơn, b n có th t l i nh ng thu c tính c a window. Nào, cùng làm th nhé:- T o m t movie m i.- t vào movie m t button.- Chèn o n code sau cho button v a t oCODEon (release) { fscommand ("newwindow", "content.html");}- Trong ph n Publish Settings, ch n publish ra file HTML cùng v i Flash movie.
  • Trong ph n HTML, nh ch n vào m c Flash with FSCommand- Publish movie c a b n.- M file HTML mà Flash v a t o b ng m t trình so n th o nào cũng ư c, nhưNotePad ch ng h n. Hãy tìm ph n chèn JavaScript, và chèn o n code sau vào:CODEif (command == "newwindow") { window.open(args,"","width=320,height=240,location=no,toolbar=no,menubar=no");}- T o thêm m t file HTML ơn gi n n a và t tên là content.html- M file HTML c a b n ra trong m t trình duy t và nh là trình duy t ó ph i h trJavaScript ó nha. Khi nh n vào button thì m t c a s m i s xu t hi n, không cótoolbar, kích thư c 320x240.- V y còn i v i nh ng trình duy t không h tr JavaScript thì sao? ơn gi n thôi,s d ng getURL . i u quan tr ng là c n ph i cho Flash bi t lúc nào s d ngFlash, lúc nào s d ng JavaScript.Quay tr l i file HTML mà Flash ã t o, chèn o n code JavaScript sau vào cu i o ncode ta ã chèn vào lúc trư cCODEfunction initComm() { window.document.newWindowMovie.SetVariable("jsCommOK","OK");} o n code trên s th t giá tr cho bi n jsCommOK là OK. N u trình duy t có htr JavaScript thì jsCommOK s mang giá tr OK còn n u không thì bi n jsCommOKv n là undefined.- ch y hàm initComm u tiên thì b n s a l i ph n BODY c a trang HTML nhưsau:CODE<BODY bgcolor="#FFFFFF" onLoad="initComm();"> i u này có nghĩa là hàm initComm s ư c g i ngay sau khi trang này load xong.- Bây gi hãy quay tr l i file Flash c a b n, s a o n script c a button thành:CODE
  • on (release) { if (jsCommOK == "OK") { fscommand ("newwindow", "content.html"); } else { getURL ("content.html", "_blank"); }}Luy n t p: T o m t SlideShow ư c i u khi n b i JavaScriptTrong ph n này, chúng ta s cùng nhau làm m t file Flash không có ActionScript màs ư c i u khi n b ng JavaScript.- T o m t movie Flash m i v i 3 frame ho c nhi u hơn. N i dung c a m i frame thìkhông quan tr ng, b n mu n gì trong ó cũng ơc nhưng m t l i khuyên là m iframe nên khác nhau chúng ta theo dõi s thay i- t câu l nh stop() vào frame u tiên- Publish ra file HTML- M file HTML ó ra trong trình so n th o văn b n- Truy n tham s ID trong th OBJECT và NAME trong th EMBED, c hai s manggiá tr là slideshow- Nh t swLiveConnect=true trong th EMBED- T o 2 button trong file HTML b ng o n code sau:CODE<FORM NAME="flashControlForm"><INPUT NAME="next" TYPE=Button VALUE="Next" onClick="nextFrame();"><INPUT NAME="prev" TYPE=Button VALUE="Previous"onClick="prevFrame();"></FORM>- M i button s g i m t hàm. C hai hàm s s d ng TcurrentFame(“/”)bi t angframe th m y, r i s d ng gotoFrame di chuy n t i ho c lui.CODE<script LANGUAGE="JavaScript">function nextFrame() { var frameNum = window.document.slideshow.TCurrentFrame("/"); window.document.slideshow.GotoFrame(frameNum+1);}function prevFrame() { var frameNum = window.document.slideshow.TCurrentFrame("/"); window.document.slideshow.GotoFrame(frameNum-1);}
  • </SCRIPT>Công vi c ti p theo b n còn nh không: CH Y TH i nào Gi th 18: G i thông tin cho máy ch , Sending Information to the ServerCho n t n bây gi , nh ng movie chúng ta làm ư c h u h t là ch ch y m t mình(stand alone). Có nghĩa là nó ch ch y m t máy khách (client-side) không có s liênl c v i máy ch (Server). Nên nh r ng Flash cũng có th g i tr thông tin cho Servergi ng như form c a HTML. V y thì trong gi th 18 này, chúng ta s tìm hi u v v n này.Trong gi th 18, chúng ta s h c:- Tìm hi u v i tư ng LoadVars- T o m t chương trình server-side ơn gi n- S d ng Flash g i d li u v cho Server i tư ng LoadVarsR t may m n là chúng ta ã có Flash MX, b i vì trong nh ng phiên b n Flash trư c ây, mu n làm i u này thì chúng ta ph i làm nh ng movie clip r t khó khăn. iv iFlash MX, chúng ta có th s d ng i tư ng LoadVars. i tư ng LoadVars bao g m m t t p h p các câu l nh và nh ng bi n c bi t g id li u cho Server gi ng như post form trong HTML. Chúng ta có th t o i tư nggi ng như t o nh ng i tư ng khác. Hãy xem gi th 12 nhé!L y d li uDư i ây là m t ví d . Thay vì s d ng new Object() b ng new LoadVars. Sau ó thì i tư ng LoadVars m i s ư c t o.CODEmyVars = new LoadVars();V i i tư ng LoadVars, chúng ta có th làm ư c 2 vi c, ó là g i và l y d li u.l y d li u, chúng ta s d ng câu l nh load. Cái chúng ta c n ây là m t ư ng d n n nơi ch a d li u:CODEmyVars.load("myURL.txt");
  • Ví d trên ho t ng gi ng như câu l nh LoadVariables trong gi th 10. Tuy nhiên,câu l nh LoadVariables ch l y và thay th d li u trong cùng m t level v i câu l nhnày mà thôi. Hãy tư ng tư ng, chúng ta có m t file ch a d li u như sau:CODEname=George&ID=47G i d li uV i i tư ng LoadVars, chúng ta cũng có th g i d li u i lên Server. Trư c h t,chúng ta ưa d li u vào i tư ng LoadVars, r i sau ó s d ng câu l nh send g id li u i.CODEmyVars = new LoadVars();myVars.name = "George";myVars.ID = 47;myVars.send("serverprogram.cgi", "_self"); o n code trên s t o m t i tư ng LoadVars m i tên là myVars, r i ưa hai thu ctính vào i tư ng myVars. Sau ó, g i d li u i lên Server, chính xác là n chươngtrình CGI tên là echo.cgi.Câu l nh send cũng ho t ng tương t như trong form c a HTML. _self là Target,chúng ta có th thay th b ng các giá tr khác như ã ư c bi t.Nhưng còn m t câu l nh n a là sendAndLoad. Câu l nh này ư c ghép câu l nh sendvà load. Có nghĩa là i tư ng LoadVars s g i d li u lên Server, sau ó s l y giá trtr v .CODEmySendVars = new LoadVars();myLoadVars = new LoadVars();mySendVars.name = "George";mySendVars.ID = 47;mySendVars.sendAndLoad("serverprogram.cgi", myLoadVars);Tr ng thái l y d li uHãy nh là câu l nh send và load s không l y d li u ngay t c thì. Có th ph i itrong m t th i gian ng n ho c dài. Vì v y, chúng ta s có nhu c u theo dõi tr ng thái
  • l y d li u. Chúng ta không th s d ng d li u ngay l p t c sau câu l nh load ho csendAndLoad, mà c n ph i ki m tra xem ã l y d li u xong chưa.Cách ơn gi n nh t là dùng m t movie clip l p i l p l i ki m tra. Cũng có th sd ng getBytesLoaded và getBytesTotal v i nh ng d li u l n. Dư i ây là ví dki m tra vi c l y d li u:CODEmyLoadVars.onLoad = function(success) {if (success) { gotoAndStop("load done");} else { gotoAndStop("load problem");}}Như trong o n code trên thì i s success s nh n m t trong hai giá tr true ho cfalse cho bi t vi c nh n d li u ã xong hay chưa Gi th 19: Dùng XML v i FlashCàng ngày XML càng tr nên thông d ng trong các ng d ng tin h c, và ngay ctrong Flash, v y trong gi này mình s h c các i u sau: • XML căn b n • i tư ng XML trong Flash • Phân tích và x lý XML theo phuơng pháo quy (recursive)XML Căn b nXML ch ơn gi n là m t văn b n ch a d li u. XML tương t như HTML, cũngdùng các th . Tuy nhiên, XML khác HTML là các th HTML ã ư c n nh trư ccho các ch c năng khác nhau, còn XML thì không.V i XML, b n có th t t o cho mình các th theo ý b n phù h p cho m c íchriêng c a b n.Có th t o m t XML file v i 1 trình biên t p văn b n (như Notepad, Textpad ...) ơngi n hay là các software chuyên vi t v XML (XMLSpy, Epic ...)V i Flash MX, b n có th d dàng truy c p ư c d li u tr trong XML, và itư ng XML c a Flash s t ng phân tích văn b n XML này.Trong VNFX có r t nhi u bài vi t v XML (ví d như bài gi i thi u XML c a Flash-Lee) các b n có th tham kh o thêm
  • i tư ng XML i tư ng XML trong Flash g m có nhi u hàm v c tính dùng giúp b n l y vàphân tích d ki n trong XML file m t cách d dàng. Bư c u tiên khi dùng itư ng XML là t o m t phiên b n XML trư c:CODEmyXML = new XML()Phân tích và s lý văn b n thành XMLSau khi t o phiên b n XML trên, hi n gi phiên b n này v n chưa có gì c , tuy nhiênb n có th nhanh chóng t o ra m t tài li u XML b ng cách dùng l nh parseXML.L nh này s nh p m t chu i văn b n, và phân tích và x lý nó thành 1 tài li u XML.CODEmyXML = new XML();myXML.parseXML("<user><name>Gary</name><ID>47</ID></user>");Hay b n có th vi t tr c ti p như sauCODEmyXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</ID></user>");N u mà chu i ư c nh p vào không th t o thành XML hoàn ch nh thì b n có thdùng c tính status ki m tra.CODEmyXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</user>");trace(myXML.status);Output window s cho ra -9 khi ch y o n code trên. -9 có nghĩa là thi u th óng(end tag), vì mình thi u th </ID>. N u output window cho ra -10 thì b n thi u thm (start tag), và 0 có nghĩa là m i vi c hoàn ch nhL y d li u t i tư ng XMLCó nhi u hàm làm vi c này. Ví d , b n có th dùng firstChild l y nút (node) u tiên c a i tư ng XML:CODEmyXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</ID></user>");trace(myXML.firstChild);Output window s cho ra <user><name>Gary</name><ID>47</ID></user>. Vì ây chính là nút u tiên c a i tư ng XML. N u chúng ta i xâu vào 1 l n n a v ifirstChild
  • CODEmyXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</ID></user>");trace(myXML.firstChild.firstChild);Kỳ này output window s cho ra <name>Gary</name>, vì ph n t name là nút utiên c a userNgoài cách trên ra, còn 1 cách n a là dùng childNodes, là ma tr n c a c a các nút.Cùng m t ví d trên nhưng có th dùng như sau v i chidlNodesCODEmyXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</ID></user>");trace(myXML.childNodes[0].childNodes[0]);Dư i nút name, chúng ta còn m t nút n a dư i nút name, và có th dùng cách trênl y nút ó:CODEmyXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</ID></user>");trace(myXML.childNodes[0].childNodes[0].childNodes[0]);và output window s cho ra ch Gary. ây là nút văn b n (text node) c a nút name.Nhìn thì tư ng ây là t n cùng r i, không th xu ng sâu hơn ư c n a, vì ây là nútcu i cùng, nhưng n u b n mu n l y giá tr c a nó như là chu i văn b n thì b n có th i thêm 1 bư c n a như sau:CODEmyXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</ID></user>");trace(myXML.childNodes[0].childNodes[0].childNodes[0].nodeValue);N u b n mu n l y cái ID trong nút th 2 thì thay i như sau:CODEmyXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</ID></user>");trace(myXML.childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].nodeValue);* gi i thích thêm v o n code trên, n u b n ch dùng childNodes thì k t qu s là1 i tư ng, còn n u b n dùng nodeValue thì s ra chu i. B n có th th b ng o ncode mình vi t dư i âyCODEmyXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</ID></user>");myVar1 = myXML.childNodes[0].childNodes[0].childNodes[0];myVar2 = myXML.childNodes[0].childNodes[0].childNodes[0].nodeValue;trace ("myVar1: " +typeof(myVar1));trace ("myVar2: " +typeof(myVar2));và output window s cho b n th y rõ, cái nào law i tư ng và cái nào là chu i.
  • T t o XML t "tay tr ng"Không bi t d ch câu này sao cho úng nghĩa v i "Creating XML from Scratch". ành d ch như trên v y.Các cách t o XML trên u t 1 chu i văn b n, nhưng n u như b n không có 1chu i văn b n nào trư c thì sao? B n có th dùng createElement t o ra các nútm i và dùng createTextNode t o ra các text node. Tuy nhiên 2 l nh trên ch t o ranút ch không thêm vào trong XML, v y b n ph i thêm nó vào b ng l nhappendChild. minh ho , chúng ta s t o m t XML tương t như trên nhưng v i các l nh v ac p.CODEmyXML = new XML();newElement = myXML.createElement("user");myXML.appendChild(newElement);newElement = myXML.createElement("name");myXML.childNodes[0].appendChild(newElement);newText = myXML.createTextNode("Gary");myXML.childNodes[0].childNodes[0].appendChild(newText);newElement = myXML.createElement("ID");myXML.childNodes[0].appendChild(newElement);newText = myXML.createTextNode("47");myXML.childNodes[0].childNodes[1].appendChild(newText);N u b n mu n thay i giá tr c a text node, thì b n ch c n dùng nodeValueCODEmyXML.childNodes[0].childNodes[1].childNodes[0].nodeValue = 53;Thu c tínhCác thành ph n c a XML có th có thu c tính (attribute). Trong ây mình g p r cr i v cách d ch attribute và property, c 2 ch này ti ng vi t u d ch là thu c tính, c tính ... mà ti ng anh thì khác th t r c r i v y mình xin ư c dùng ti ng Anhnhe. Attribute g m có t khoá và giá tr c a t khoá ó, và dùng nh rõ m t thànhph n hơn. Ví d , o n XML dư i dây v i attribute type làm rõ nghĩa c a thành ph nname hơn, ("alias" là bí danh)CODE<user> <name type="alias">Gary</name> <ID>47</ID></user>
  • N u b n mu n ưa o n code trên vào trong XML object thì ph i i d u " (ngo ckép) thành d u (ngo c ơn)CODEtrace(myXML.childNodes[0].childNodes[0].attributes.type);Còn m t cách n a cũng cho ra k t qu như trên là dùng []CODEtrace(myXML.childNodes[0].childNodes[0].attributes["type"]);Và b n có th thay i giá tr c a attribute, hay thêm attribute m i như sau:CODEmyXML.childNodes[0].childNodes[0].attributes["type"] = "real";V i câu trên, n u attribute type chưa có thì nó s ư ct o(trong sách các o n code trên tác gi vi t l n gi a type và alias, n u b n so sánhgi a sách và bài này thì s th y s khác bi t, và có th các source file cũng s khôngchính xác, v y các b n c n ki m tra l i)Khác v i node, attribute không th truy c p b ng ma tr n (array) nên b n không thdùng các l nh như length hay dùng [] v i index number. Nhưng b n có th dùng vòngl p for ... in truy c p t ng attribute c a node.CODEmyXML = new XML("<user><name type=alias validity=verified>Gary</name><ID>47</user>");for(attr in myXML.childNodes[0].childNodes[0].attributes) { trace(attr+": "+myXML.childNodes[0].childNodes[0].attributes[attr]);}output window s cho ra: alias và verifiedThêm vài AS v XMLB n cũng c n bi t thêm m t s i u v i tư ng XML. Nh t là i m sau, b t c m tph n nào c a i tư ng XML cũng có th là m t i tư ng XML riêng bi t. Ví d b ncó th l y cái node u tiên c a i tư ng XML và quy thành m t bi nCODEmyXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</user>");thisUser = myXML.childNodes[0];thisUserName = thisUser.childNodes[0];thisUserNameText = thisUserName.childNodes[0].nodeValue;thisUserID = thisUser.childNodes[1];thisUserIDText = thisUserID.childNodes[0].nodeValue;
  • B n có th bi t ư c s node trong trong m t node khác b ng thu c tính lengthc a childNodes. Ví d , user node có 2 node trong, v y b n có th bi t ư c b ngv i o n code sau:CODEmyXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</user>");trace(myXML.childNodes[0].childNodes.length);Ngoài vi c có t h tìm ư c giá tr c a m t node văn b n b ng nodeValue, b n có thbí t ư c tên c a thành ph n (hay th ) v i nodeName. Ví d b n có th l y ư c tênc a thành ph n (th ) u tiên c a user là name như sau:CODEmyXML = new XML("<user><name>Gary</name><ID>47</user>");trace(myXML.childNodes[0].childNodes[0].nodeName);B n có th bi t ư c m t node là thành ph n c a XML hay là m t node văn b n (textnode) b ng v i thu c tính nodeType. N u nodeType là 1 thì có là 1 thành ph n c aXML và có th có nhi u thành ph n trong node ó, n u là 3 thì node ó chính lànode văn b n. Gi th 20 : PrintingKhông ph c t p như trình duy t ho c Server Cominucation, in n là m t cách màFLash truy n d li u ra ngoài.Kh năng in n c a FLash là r t h u ích vì nó cho phép chúng ta xây d ng nh ng vănb n mà ngư i s d ng có th in ra n i dung t file flash c a b n. ây thư ng là l ach n t t hơn d a vào hàm in n c a trình duy t .Trong gi th 20 này chúng ta s :- H c cách thi t l p movie c a b n cho vi c in n- H c cách s d ng các l nh in- T o ra m t bi u m u có th in ư cI> Thi t l p cho movie có kh năng in:1-B n c n làm m t vài vi c v i movie trư c khi có th s d ng ư c các l nh in c aAction Script. Th t không may,nh ng l nh in này không ư c linh ho t l m. N u sd ng chúng mà không có s chu n b , Flash s in ra toàn b n i dung c a movie,t ng frame m t.Và ó thư ng là i u mà b n không mu n. Có khi b n ch mu n in duy nh t framehi n t i, ho c m t frame b t kỳ trong m t movie riêng, ho c m t o n g m nhi uframe. Nhưng hi m khi b n mu n in h t toàn b .2 - t tên cho frameB n s ch nh nh ng frame ư c in b ng ký hi u "#p" . N u ký hi u ó không ư c t lên frame nào thì Flash s in ra toàn b movie c a b n. Ngư c l i, n u b n t thai ký hi u tr lên trong movie c a b n thì flash s in ra t t c nh ng frame ó.Hình 1 cho ta th y timeline v i hai frame ã ư c t ký hi u in. Chú ý r ng, t t cnh ng frame có chưa ký hi u in này s ư c t m t layer riêng. Theo cách ó, b ncó th t ư c nhi u ký hi u trên nhi u frame. Và nó cũng thu n ti n hơn khi b nkhông mu n s d ng ký hi u "#p" như m t label th t cho keyframe.
  • *Chú ý: Khi b n t t hai ký hi u in tr lên, khi test movie, Flash s xu t hi n l ic nh báo : "WARNING : Duplicate layer.." ó là i u r i ro có th x y ra, nhưng cũng s không nh hư ng n movie c a b ntr phi b n s d ng label "#p" trong câu l nh "gotoAndStop" ho c nh ng l nh tươngt ....3- Lên k ho ch inB n c n ph i suy nghĩ và lên k ho ch cho movie c a b n khi mu n movie có khnăng in. Vì không th ch in m t frame hi n t i nên b nc n t o ra nh ng frame có kh năng in. Chú ý r ng m i th t n t i trên movie c a b ns ư c in ra. Nó bao g m c nút Print ( khi nh n vào s th c hi n l nh in), n utrong moviecó t n t i.Vì v y chúng ta c n ph i có m t frame ch a nút Print, và m t frame khác tương tnhưng không có nút Print cũng như các y u t khôgnc n thi t khác. Frame th hai này s ư c d t nhãn là "#p"B n có th b trí b ng cách s d ng timeline chính. Ví d b n có m t menu và m tnút Prin trên hai layer riêng bi t, mà c n cótrong n i dung c a bi u m u in. Nh ng layer này n u b n không mu n in ra thì khôngc n kéo chũng sang frame có nhãn "#p"hai hình sau th hi n i u này. Hình th nh t,là frame mà ngư i dùng s th y xu thi n trên trang web. NÓ ch a n i dung. nút Print và menu
  • Ngư c l i, trong hình hai là n i dung mà ngư i duy t web không th y ư c, ít nh t làtrên màn hình. Frame này ư c t tên là "#p"b n có th th y trên timeline.Layer Buttons không s d ng keyframe gi ng nhưframe 1. Ngoài vi c ch n nút Print không oc in ra,có th thêm vào frame này m t s thông tin s ư c in ra như a ch , ...
  • Bây gi b n ã bi t làm th nào chu n b cho m t bi u m u in, bây gi cùng h cAS c n thi tII> Các câu l nhCó hai l nh in chính ư c s d ng. Chúng có m t khác bi t r t nh , nhưng v căn b nlà ho t ng gi ng nhau.1- PrintL nh th nh t làQUOTEPrintL nh này bao g m hai tham s . Tham s th nh t là i tư ng in. Thương làtimeline chính, ho c "_root". B n cũng có th s d ng"this". Tuy nhiên, n u b n không mu n in nh ng frame trong movie, b n có th sd ng tham chi u t i movie ó.Tham s th hai là m t trong ba tuỳ ch n sau :QUOTEbframeQUOTEbmovie
  • QUOTEbmaxCác tham s này giúp FLash có th co dãn văn b n in theo ý c a ngư i s d ng. Flashcó th co dãn văn b n in t i kích thư cc a trang gi y mà không bóp méo văn b n. Ví d n u frame ư c in có kích thư c550x400, thì chi u ngang s ư c phóng to t i kích thư c 550pxchi u d c có th s ư c scale theo t l .Khi s d ng tuỳ ch n "bframe", t ng frame s t scale l p y kích thư c c atrang ó. N u frame th nh t có n i dung v i kích thư c là 550x400nhưng frame th hai ch ch a n i dung có kích thư c 275x200, khi ó frame th hais t ng scale g p ôi kích thư c ban u.khi s d ng tuỳ ch n "bmax", Flash s ki m tra toàn b các frame ư c in xác nhxem frame nào có kích thư c l n nh t. Các framecòn l i s scale d a trên kích thư c c a frame l n nh t, tính theo t l . i u này tanên các frame có kích thư c t l v i nhauVí d , frame l n nh t có kích thư c 550x400, và nó l p y trang in. Frame khác chcó kích thư c 275x200, nó ch chi m m t n a trang in.Tuỳ ch n cu i cùng là "bmovie", trư ng h p này b n c n ph i làm thêmm m t vi cnh n a, ó là t o ra frame m i có chưa m t khung.Khung này s xác nh kích thư c l n nh t ư c in ra i v i văn b n (b ng kíchth oc c a khung). B n ph i t tên frame này v i ký hi u"#b". Và flash s s d ng kích thư c c a khung scale toàn b các frame còn l i.N u có m t ph n văn b n này n mg ngoài khung inchúng s không ư c in ra.Sau ây là ví d v l nh "Print" :QUOTEon(release) { print(this,"bframe");}Như b n ã th y, tuỳ ch n ư c coi như m t chu i và ư c t trong d u ""2-PrintAsBitmapCâu l nh này làm vi c tương t như l nh Print v i hai tham s tương t . i u khác bi t là l nh Print s g i các i tư ng ho và font ch t i máy in. Sau ó, máy in s xây d ng l i các vector và n i dung in ra.Ngư c l i, PrintAsBitmap s chuy n toàn b n i dung thành m t nh bitmap l n vàg i t i máy in. i m thu n l i nh t c a PrintAsBimap là trong su t c a văn b n cũng ư c in ra.N u b n có m t i tư ng ho bán trong su t,ch c có ưu i m ch n b n s c n n ch c năng in này, ng th i nó cũng ho t ngt t v i nhi u lo i máy in hơn.L nh in chính là văn b n ư c in ra có tính th m m cao, ư ng cong smooth hơn vàch rõ ràng hơn khi ư c in ra. Nó cũng nhanh hơnkhi in qua m ng.
  • Nguyên tác chung nh t là s d ng l nh PrintAsBitmap khi b n th t s ch c ch n k tqu s gi ng như n i dung hi n th trên màn hình.S dung Print khi văn b n không c n chính xác cao ho c khi b n xây d ng movie i u khi n môi trư ng như m ng n i b .Chú ý: N u b n sưe d ng movie qua internet, l nh in ch làm vi c khi t t c các frametrong movie ư c load xu ng.Thao tác : T o bi u m u inM t i u mà ngư i dùng ghét nh t trên m t website là m t bi u m u mà chúng taph i in ra, i n vào, r i g i i . Chúng ta ang s d ng máy tính, t nhiên l i ph i i ki m cái bút trên bàn vi t ?Vì v y t i sao chúng ta không t o ra bi u m u cho phép i n thông tin vào, sau ó ư c in ra v i y n i dung ã ư c nh p vào.Chúng ta s làm ví d ơn gi n này, và s th y chúng thu n ti n hơn r t nhi u so v im t biêt m u html yêu c u ngư i s d ng in ra toàn b n i dung c a site.B n hoàn toàn có th i khi n nh ng gì s ư c in ra, vì v y nh ng th linh tinh trêntrang web có th ư c b qua và nh ng y u t m i như email address có th ư cthêm vào.1- T o m t movie m i2- T o ra các trư ng nh p d li u (ví d tên, tu i, a ch , gi i tính, email...) (xemhình) sau ó t tên layer này là CONTENT
  • 3- t tiêu cho trư ng lên phía trên ô nh p li u4-T o thanh tiêu cho Form. Chú ý,hai lo i tiêu này s ư c t hai layer riêngbi t .5-T o nút Print và t trong layer tên là Buttons6-CHèn o n mã sau cho button :QUOTEon (release){print (this, "bmax");}7- Thêm Frame th hai cho movie, kéo Title Bar và Content sang frame 2T o blank keyframe cho layer Buttons và Titles, vì chúng s có n i dung khác trongframe th hai8- Trong frame th hai c a layer Title, t m t tiêu khác. Ví d , n u frame th nh tlà "Fill out that application" thì frame th hai ch c n là Appilcation
  • 9- Sau ó, bi u m u ã s n sàng i n vào. Tiêu cũ s bi n m t, b n có th nhìnth y tiêu m i trong hình..10- Thêm m t layer m i tên là Signature. t m t keyframe frame th hai c a layernày. Thêm ư ng ngăn cách và a ch trong frame này. N u làm úng thì frame 1 c alayernày s không có gì, n i dung ch t n t i frame 211- Thêm layers tên Frame Labels . t trong ó hai keyframe. Keyframe th 2,chúng ta t ký hi u "#p" . Keyframe th nh t chèn codeQUOTEstop();Test movie c a b n. B n hãy i n vào bi u m u ó, và n nút Print. Frame th hai s ư c in ra v i tiêu "Application", ch ký, và a ch ...Tóm t t
  • in ư c các frame trong m t movie b n c n ph i t label cho chúng là "#p". B ncó th t tên cho m t ho c nhi u frame trong cùng m t movie.M i th trong frame "#p" s ư c in ra. B n có th trang trí tuỳ thích i v i bi um u ư c in ra, tr nh ng y u t như menu.B n có th s d ng l nh "Print" in các frame s d ng vector shape g i t i máyin. Tuy nhiên, n u c n in nh ng i tư ng ho bán trong su t ho c ch c ch n r ngt t c nh ng bi u m u in ra gi ng nhau, b n có th s d ng l nh PrintAsBitmap Gi th 21: S d ng component, Using componentActionScript cho các Component i kèm FlashCó 7 component g n li n kèm theo chương trình Flash: CheckBox, ComboBox,ListBox, PushButton, RadioButton, ScrollBar, ScrollPane. thêm m t component vào movie c a b n, b n có th click úp lên componenttrong b ng Component, ho c nh n và kéo m t component vào stage.PushButtonClick và kéo component PushButton vào stage s t o m t instance (th hi n) m i c acomponent PushButton trên màn stage. Khi ó b n ã thêm m t s ph n t Libraryvào trong movie. R t may là các ph n t này ư c c t trong các folder r t g n trongLibrary (thư vi n), vì th chúng cũng không nh hư ng m y n công vi c c a b n.Component PushButton trên stage trông r t ơn gi n: ch là m t khung v i t"PushButton" gi a.B n nh b t tính năng Live Preview (xem trư c) c a Flash b ng cách ch n Control--->Enable Live Preview.Sau khi PushButton ã trên stage, b n có th click ch n nó và m b ng Properties i tên. Hai thông s có th thi t t cho component PushButton là Label (nhãn):ta i thành Press Me ! và Click Handler (qu n lý s ki n nh n nút): ây là tên c ahàm ư c g i khi nút ư c click. Hàm này ph i n m trong cùng Timeline v i nút; vìth n u nút t level g c (root level), hàm ph i trên Timeline chính. Ta thi t tClick Handler thành buttonPressed (nút ã ư c nh n).Ngoài ra b n t cho component m t instance name (tên minh h a) là testButton(ki m tra nút).Bây gi t t c công vi c ph i làm là vi t hàm buttonPressed. Dư i ây là m t ví d ơn gi n. Hàm này ch g i m t vài dòng text ra c a s Output:ActionScriptfunction buttonPressed(buttonInstance) { if (buttonInstance == testButton) { trace("Test Button Pushed."); } else {
  • trace(buttonInstance._name); }}M i hàm qu n lý nút s chuy n m t tham s : m t tham chi u n nút g i hàm. Vì thb n có th ki m tra instance này có ph i có tên là testButton hay không. Hàm ví dtrên s chuy n thông báo "Test Button Pushed" n u nút ư c nh n là testButton, và inra tên minh h a c a nút n u nút b nh n không ph i là testButton.B n có th xem ví d m u này trong movie 21pushbutton.fla.CheckBoxesComponent CheckBox (h p ki m) tương t như cái mà chúng ta ã t o gi 15 (anhem d ch sau nhé). t o m t CheckBox component, click úp vào nó trong b ng Components, ho cclick và kéo nó lên trên stage. t o m t instance th hai, m folder Flash UIComponents trong thư vi n Library và kéo component CheckBox lên trên stage.Trong ví d movie 21checkboxes.fla, tôi ã t o 3 h p ki m (CheckBoxes). N u b nch n m t component trong chúng và m b ng Properties, b n s th y nó có nhi uthông s hơn so v i component PushButton.B sung vào các thông s Label và Change Handler, gi ây b n có c InitialValue (giá tr ban u) và Label Placement (s p x p nhãn). Thông s Initial Value làtrue ho c false, tùy thu c vào vi c b n mu n h p ki m ban u ư c ánh d u haykhông. Thông s Label Placement cho phép b n s p x p các nhãn bên ph i ho c trái(right ho c left) so v i ô ki m. Right là s p x p m c nh. N u b n chuy n thành left,dòng ch ghi nhãn c a h p ki m s xu t hi n bên trái c a ô.Trong movie m u, tôi t tên cho 3 instance CheckBox là option1, option2, vàoption3. Tôi cũng t nhãn (label: ph n text bên c nh ô ki m) là Option One, OptionTwo, và Option Three. Thông s Change Handler c a m i instance ư c i thànhchangeOptions.Tôi t hàm changeOptions trong timeline chính. Hàm này s ư c th c thi khi nàom t trong các h p ki m CheckBox ư c click vào. Nó s g i tên và tr ng thái m ic a CheckBox ra c a s Output.ActionScriptfunction changeOptions(checkBoxInstance) { trace(checkBoxInstance._name+": "+checkBoxInstance.getValue());}Trong 21checkboxes.fla, tôi cũng thêm vào m t component PushButton. Nút này ư c t tên là doneButton và s g i hàm buttonPressed. Hàm này s l p i l p l i v it t c các CheckBox và g i tr ng thái c a chúng ( ư c ánh d u hay chưa) ra c a s
  • Output.ActionScriptfunction buttonPressed(buttonInstance) { if (buttonInstance == doneButton) { trace("Option One: "+option1.getValue()); trace("Option Two: "+option2.getValue()); trace("Option Three: "+option3.getValue()); }}Thay vì g i các k t qu ra c a s Output, h u h t b n s mu n s d ng chúng trongcác d ng khác. Ví d , b n có th t chúng trong m t i tư ng LoadVars chúngcó th g i t i m t server.RadioButtonsRadioButtons gi ng như CheckBoxes, ngo i tr vi c chúng ư c s p x p thành cácnhóm. T i m t th i i m, b n ch có th ch n m t nút RadioButton trong m t nhóm.File m u 21radiobuttons.fla có ba component RadioButtons. N u b n ch n m t trongnh ng nút ó và m b ng các thu c tính (Properties panel) cho nút, b n s nhìn th ycomponent này có nhi u thông s hơn so v i các component CheckBox hayPushButton.Thêm vào các thông s b n ã th y trong component CheckBox là hai thông sGroup Name (tên nhóm) và Data (d li u). Thông s Group Name xác nh xemRadioButton thu c v nhóm nào. Trong movie m u, c ba RadioButtons u thi t tthông s này là firstGroup. N u ã có m t nhóm nút th hai v i m t tên khác, thì hainhóm này ư c xem là c l p v i nhau khi quy t nh RadioButton nào ư c b t.Thông s Data là tùy ch n và b n có th s d ng trong các o n mã c a mình. B n cóth truy c p (access) nó b i hàm getData(). B n có th lưu tr các l nh mà o n mãc a b n th c thi khi nút radio ư c ch n.Trong movie m u, ba RadioButtons ư c t tên là choice1, choice2, và choice3.Nhãn c a ba nút này là Choice One, Choice Two, và Choice Three.Vi c xác nh xem ngư i dùng ã ch n nút radio nào s ư c th c hi n khiPushButton trong movie ư c click. Sau ó PushButton s ch y o n script nàyquy t nh xem l a ch n nào ã ư c thi t l p. o n script s l p i l p l i v i c banút tìm ki m m t nút tr v true t hàm getState(). i u này nghĩa là nútRadioButton ó ã ư c b t.ActionScriptfunction buttonPressed(buttonInstance) { if (buttonInstance == doneButton) { var choice = "none";
  • for(i=1;i<=3;i++) { if (this["choice"+i].getState()) { choice = this["choice"+i]._name; } } trace("Choice: "+choice); }}ListBoxM t ListBox (h p danh sách) là m t phương pháp ơn gi n cho phép ngư i dùng l ach n m t ho c nhi u tùy ch n. M t ListBox có th t như m t thi t l p c aCheckBoxes ho c RadioButtons. Nó c bi t h u ích khi b n có nhi u l a ch nnhưng kho ng tr ng trên màn hình có h n.M t khung danh sách trong như m t trư ng text cu n--trên th c t là như v y. M idòng tương ng v i m t l a ch n riêng bi t c a ngư i s d ng. N u có nhi u l ach n hơn vùng mà khung danh sách có th hi n th thì ngư i dùng có th cu n lên vàcu n xu ng xem h t các m c trong danh sách.Khi b n t o m t instance m i c a component ListBox, b n ph i thi t t thông sSelect Multiple (l a ch n nhi u dòng) c a nó. N u tham s này là true, ngư i dùng cóth dùng các phím Shift, Command, ho c Ctrl l a ch n nhi u hơn m t dòng. N ulà false, m i l n b n ch có th ch n ư c m t dòng.Thêm vào ó, b n ph i thi t t thông s Labels (nhãn). Tuy nhiên, ây không ph i làm t giá tr ơn mà là m t m ng các giá tr . Flash có m t giao di n c bi t (specialinterface) cho vi c nh p các giá tr này. Khi b n click trên tham s Labels trong b ngProperties, b n s b t g p m t h p tho i cho phép b n nh p vào m t m ng các m c(item) cho các thông s khác.B n cũng có m t tham s Data (d li u) t o m t m ng d li u. Thông s Data này,gi ng như thông s data ã dùng v i các nút radio, cho phép o n mã c a b n l ythông tin b sung v các l a ch n mà ngư i dùng ã ch n. Tuy nhiên, thông s nàykhông b t bu c ph i có.Trong movie m u 21listbox.fla, tôi t m t component ListBox v i ba l a ch n trênmàn hình. Chúng ư c thi t t là có th ch n nhi u dòng. Khi ngư i dùng click lêntrên m t dòng, hàm listBoxChange s ư c g i. i u này ư c xác nh b i thông sChange Handler c a nó. Hàm này cho b n bi t dòng nào (l a ch n nào) v a ư cch n:ActionScriptfunction listBoxChange(listBoxInstance) { trace(listBoxInstance.getValue());}
  • Trong movie m u này cũng có m t component PushButton. Khi nó ư c click, nó sth c thi hàm này. Nó s d ng hàm getSelectedItems() l y m t m ng các l a ch n(choices) ã ch n trong list box. M i m c ch n trong m ng là m t i tư ng v i m tthu c tính label và data. Vì chúng ta ã không s d ng các thu c tính data c a h pdanh sách (list box), nên thay vào ó chúng ta s l y các nhãn (label).ActionScriptfunction buttonPressed(buttonInstance) { if (buttonInstance == doneButton) { items = myListBox.getSelectedItems(); for(var i=0;i<items.length;i++) { trace(items[i].label); } }}B n cũng có th thêm ho c b t các dòng t list box b ng cách s d ng ActionScript.Ví d , addItem s thêm m t l a ch n b sung vào list box.ActionScriptmyListBox.addItem("Choice Four");B n có th dùng addItemAt, removeItemAt, và replaceItemAt thay i list box b iActionScript.ComboBoxM t combo box gi ng như m t menu kéo xu ng (pull-downl menu) ó ngư i dùngcũng có th gõ vào m t giá tr .May thay, b n cũng có th t t tùy ch n hi u ch nh giá tr . Khi ó combo box như m tmenu pull-down bình thư ng. Thông s làm i u này là Editable (có th hi uch nh) trong h p tho i Properties. B sung cho tham s ó, b n cũng có th cung c pcác m ng ch a nhãn (Labels) và d li u (Data).M t thông s khác c a combo box là Row Count (s dòng). Các combo box có thnh như các list box. Khi ngư i dùng click vào, chúng s tr i r ng thành m t danhsách các l a ch n. N u s l a ch n vư t quá giá tr Row Count, m t thanh cu n sxu t hi n bên ph i cho phép ngư i dùng cu n lên xu ng l a ch n.Cơ b n m t combo box có th có 3 tr ng thái. Khi không ho t ng nó thu nh thànhm t dòng. Khi click vào nó, combo box s tr i r ng thành danh sách tuỳ ch n, n u sl a ch n l n hơn s dòng có th hi n th thì xu t hi n thêm thanh cu n.Khi m t ngư i dùng ch n m t l a ch n m i trong combo box, b qu n lý ClickHandler s ư c g i. Dư i ây là m t hàm ơn gi n cho b n bi t nhãn c a combo box
  • ã ch n:ActionScriptfunction comboBoxChange(comboBoxInstance) { trace(comboBoxInstance.getValue());}B n cũng có th dùng getSelectedIndex() l y ch m c (tính t 0) c a m c ã ch n.Movie m u 21combobox.fla là m t ví d v component ComboBox.ScrollPaneHai component ti p theo khác h n so v i 5 component trên. Chúng không dùngcho phép ngư i dùng l a ch n, nhưng dùng hi n th lư ng thông tin l n trong cáckho ng nh (cu n mà l ).Component ScrollPane (ô cu n) g m có m t thanh cu n d c, cu n ngang và m tvùng hi n th hình ch nh t. Thông s chính c a component này là Scroll Content(cu n n i dung). ây là tên liên k t (Linkage name) cho m t movie clip. Khi b nch y movie, movie clip ư c copy t Library và t vào vùng hi n th c a ô cu n.Sau ó các thanh cu n s cho phép ngư i dùng nhìn th y các ph n khác nhau c amovie clip.B n có th xem ví d trong file 21scrollpane.fla.N u b n thi t t thông s Drag Content là true, ngư i dùng cũng có th click vàotrong vùng hi n th và kéo hình trong ó ch y. Các thanh cu n cũng thay i khi b nkéo n i dung trong ô cu n (chính là cái movie clip hi n th trong ô ó).M c dù component ScrollPane không òi h i b t kỳ ActionScript nào làm vi c,nhưng có r t nhi u hàm mà b n có th dùng xác nh xem ph n nào c a movie clip ang ư c xem ho c thay i chi u r ng (width) và chi u cao (height) c a ô.B n cũng có th dùng b ng Properties thay i chi u r ng và chi u cao c a ô cu n.Khi b n làm vi c ó, ô cu n trông b méo mó trong Flash, nhưng no star where, nó sngon lành ngay khi b n ch y movie.M t l nh ActionScript r t h u ích là loadScrollContent . L nh này s d ng m t ach URL và hi n th m t movie clip ngoài vào trong ô cu n.ActionScriptmyScrollPane.loadScrollContent("myMovieClipFile.swf");Ô cu n có th ư c dùng như m t trình duy t hình nh.ScrollBar
  • Component cu i cùng là ScrollBar. Component này thêm các thanh cu n vào trư ngtext. B n có th dùng component này mà không c n dùng b t kỳ code ActionScriptnào. Ch vi c kéo và th m t component ScrollBar vào m t trư ng text (text field), tnó s thêm vào trư ng text.Component ScrollBar có ít thu c tính Actionscript có th s d ng ư c. Ví d , b n cóth s d ng getScrollPosition() l y v trí cu n hi n t i và setScrollPosition()thay i nó.Th c hành v i ComponentsBây gi chúng ta s ph i h p 5 component khác nhau t o m t form nh p d li u:CheckBox, RadioButton, ComboBox, ListBox, và PushButton components.T o m t Flash movie m i.T o ba component CheckBox. t tên cho chúng là checkbox1, checkbox2, vàcheckbox3. Nhãn c a chúng là: Macintosh, Windows, Linux.T o ba component RadioButton. t tên cho chúng là radiobutton1, radiobutton2, vàradiobutton3. Nhãn c a chúng l n lư t là ... như trênT o m t ComboBox component. t tên cho nó là combobox. Thêm m t vài nhãn(label) vào ó ngư i dùng có th ch n l a.T o m t ListBox component t tên là listbox. Thêm bao nhiêu nhãn vào tuỳ b n. ng lo l ng v th t c a chúng vì chúng ta s s p x p l i sau. Thi t t thông sListBox Multiple Selections thành false. Dùng b ng Properties t o cho khung danhsách (list box) r ng 200 và cao 200 pixel.Thêm m t PushButton component. t cho nó nhãn là Done và thông s i u khi nClick Handler là buttonPressed.Thêm dòng sau vào trong frame script. Nó s s p x p l i nhãn c a các m c trongcomponent ListBox.ActionScriptlistbox.sortItemsBy("label","Asc");L nh sortItemsBy làm vi c r t t t v i component ComboBox. B n có th dùng"label" ho c "data" cho thông s u tiên. i u ó tùy thu c vào nhãn (label) hay cáctrư ng d li u (data) s ư c s d ng s p x p. Thông s th hai có th là "Asc"(s p x p theo th t tăng d n) ho c "Desc" (gi m d n).Component PushButton s g i hàm buttonPressed. Chúng ta s t o hàm này theo t ng o n nh x lý t ng ph n c a form.Hàm b t u b ng vi c t o m t m ng m i. Sau ó nó ki m tra t ng check box xemhàm getValue() c a nó có ph i là true không. N u là true, nhãn c a check box ó s
  • ư c thêm vào m ng ó. Khi vòng l p k t thúc, m ng own ch a b t kỳ l a ch n nàomà ngư i dùng ã làm v i các check box.ActionScriptfunction buttonPressed(buttonInstance) { if (buttonInstance == doneButton) { // sưu t p m ng c a các CheckBoxes ã ch n own = new Array(); for(var i=1;i<=3;i++) { if (this["checkbox"+i].getValue()) { own.push(this["checkbox"+i].getLabel()); } } trace("Computers Owned: "+own); o n mã ti p theo ki m tra t t c các component RadioButton và ghi nh xemcomponent nào ã ư c b t ( ã ư c ch n):ActionScript// xác nh RadioButton nào ã l a ch nfavorite = "none";for(var i=1;i<=3;i++) { if (this["radiobutton"+i].getState()) { favorite = this["radiobutton"+i].getLabel(); }}trace("Favorite: "+favorite);Component ơn gi n nh t là combo box. o n mã này ch ơn gi n tr v giá tr c anó:ActionScript// l y giá tr c a ComboBox ComboBoxnextPurchase = comboBox.getValue();trace("Next Purchase: "+nextPurchase); check (ki m) nhi u l a ch n c a list box, b n c n l p t u n cu i m ng tr vb i getSelectedItems(). Sau ó b n c n xem xét thu c tính label c a m i m c ch n(item). o n mã sau s làm i u ó và xây d ng m t m ng ch a các nhãn ã l a ch n:ActionScript
  • // sưu t p các l a ch n c a ListBox uses = new Array(); items = listbox.getSelectedItems(); for(var i=0;i<items.length;i++) { uses.push(items[i].label); } trace("Uses: "+uses); }}N u th c s hi n t i b n ang làm i u này, nên s d ng các i tư ng có tính c utrúc hơn là s d ng l nh trace. Cho ví d , b n có th t o m t i tư ng LoadVarssau ó g i thông tin n máy ch .Thay i ki u dáng (Style) c a m t ComponentCác component c a Flash v n trông ã r t p. Nhưng n u t t c các nhà phát tri nFlash u b t u s d ng chúng, thì t t c các Flash movie c a chúng ta trông s naná nhau.May thay, b n có th tuỳ ch nh các component theo nhi u cách khác nhau. B n có thd dàng t o các giao di n riêng (custom skin) cho chúng. Dư i ây là ba cách tùych nh component b ng cách s d ng ActionScript.Global Customization (tuỳ bi n chung)S d ng i tư ng globalStyleFormat, b n có th tùy ch nh giao di n cho t t c cáccomponent trong m t l n. ây là m t ví d thay i màu ch c a t t c các text trongt t c các component thành màu xanh da tr i (blue):ActionScriptglobalStyleFormat.textColor = 0x0000FF;globalStyleFormat.applyChanges();L nh applyChanges ch p nh n s thay i. Ngoài ra, b n có th thi t t nhi u thu ctính khác. Dư i ây là m t s thay i chi ti t:ActionScriptglobalStyleFormat.textColor = 0x0000FF;globalStyleFormat.textFont = "Arial";globalStyleFormat.textSize = 18;globalStyleFormat.textBold = true;globalStyleFormat.applyChanges();B n có th thay i thành nhi u giá tr như font ch ng h n. S m c thay i trongki u dáng c a các component quá dài có th li t kê h t ây. B n có th thay i
  • màu s c và ki u dáng c a các d u ki m trong CheckBoxes, các hình tròn trong nh ngRadioButton, nh ng mũi tên trong các thanh cu n ScrollBars, màu n n, màu s c c avùng tô sáng (highlight colors), màu s c các m c ch n, v.v... Hãy xem trong chươngtrình Flash c a b n bi t y thông tin v danh sách này.Grouped Customization (tùy ch nh theo nhóm)M c dù i tư ng globalStyleFormat ã ư c s d ng b i t t c các component trênstage, b n v n có th t o cho các i tư ng c a b n ki u dáng (style) riêng bi t chdùng trong m t vài component mà b n ch nh.B n th c hi n i u ó b ng cách t o m t i tư ng FStyleFormat. Khi b n làm i unày, i tư ng m i c a b n s có các thu c tính gi ng như i tư ngglobalStyleFormat.Ví d , b n có th t o m t i tư ng ki u dáng (style object) và thi t t màu s c c anó thành tươi như dư i ây:ActionScriptmyStyle = new FStyleFormat();myStyle.textColor = 0xFF00FF;Các y u t khác c a style không ư c thi t t chính xác trong i tư ng style này.Vì th b n có th áp d ng style này cho m t component, mà di n m o c a style khôngthay i. áp d ng ki u dáng style này vào m t component, hãy s d ng l nh addListener:myStyle.addListener(radiobutton1);B n nghĩ có v kỳ qu c khi s d ng v i addListener, úng là như v y. Hãy hi u r ng:b n báo cho component ti p nh n (listen) i tư ng style.Single Component Customization (tùy ch nh component riêng l )B n cũng có th thi t t m t cách chính xác m t trong nh ng thu c tính c a style.Tuy nhiên, b n không th làm i u ó b ng cách s d ng cú pháp ch m (dot) g n và p như b n mong mu n. Thay vì th , b n c n ph i dùng l nh setStyleProperty. L nhnày s t thu c tính style dư i d ng m t chu i tham s u tiên và giá tr mà b nmu n thi t t cho nó tham s th hai.ActionScriptcheckbox1.setStyleProperty("textColor",0xFF0000);B ng cách s d ng ba phương pháp thi t t style cho các component, b n có th tùych nh các component theo như mong mu n.
  • Gi th 22: i u khi n âm thanh v i ActionScriptCó hai cách b n có th cho âm thanh vào o n phim Flash c a mình. Cách th nh tlà t nó vào ngay timeline. Vi c này không c n ph i s d ng mã. Cách th hai là sd ng ActionScript chơi nh ng o n nh c ư c lưu tr trong Library.Tìm hi u cách truy xu t âm thanh v i ActionScript:Vi c k t n i và chơi nh c: i u u tiên mà b n c n trư c khi chơi m t o n nh c v i ActionScript là k t n i n nó. B n hãy "Import" file nh c vào Library, b m ph i chu t ch n "Linkage", r i ánh d u vào các ph n export. B n cũng có th t m t cái tên "Identifier" khác cho o n nh c thay vì tên file nh c.Ví d , n u b n "import" file nh c "mysound.wav", nó s xu t hi n trong Library v icái tên mysound.wav. Khi b n ch n Linkage, và ánh d u export, nó s ư c t tên"Identifier" ngay là "mysound.wav", nhưng b n có th s a thành b t kì tên gi b nmu n(vd: nhac1). ó chính là cái tên mà b n s s d ng trong ActionScript. chơi m t o n nh c b ng ActionScript, b n ph i làm ít nh t ba bư c: u tiên là t o m t i tư ng "Sound" :ActionScriptmySound = new Sound();Th hai, b n c n g n o n nh c trong thư vi n vào i tư ng "Sound" này:mySound.attachSound("mySound.wav") //mySound.wav là tên b n ã t trong ph n"Identifier"Cu i cùng, b n hãy ra l nh cho i tư ng "Sound" c a b n chơi o n nh c:ActionScriptmySound.start();Và ây là m t o n ơn gi n t vào trong m t Button chơi o n nh c t Library:ActionScripton (release) { mySound = new Sound(); mySound.attachSound("poof.wav"); mySound.start();}B n có th tham kh o m t ví d ơn gi n trong file "22playsound.fla" kèm theoquy n sách này.B n cũng có th xem qua m t phương pháp hơi ph c t p m t tí trong file"22playsoundfunction.fla". Trong file Flash này, có m t function tên là "playsound" ư c t timeline chính. "function" này bao g m t t c các mã mà b n c n chơim t o n nh c ơn gi n.
  • ActionScriptfunction playSound(soundName,balance) { var mySound = new Sound(); mySound.attachSound(soundName); mySound.start();}V i vi c s d ng function này, b n ã ơn gi n hóa o n ActionScript nên b n s chc n s d ng úng m t dòng l nh chơi nh c. ây là o n mã t trong m t Button s d ng function này:ActionScripton (release) { playSound("poof.wav");}Câu l nh "start"Câu l nh "start" trong ví d trên có th ư c s d ng b ng nhi u cách. B n có ththêm hai tham s n a vào nó thay i cách mà o n nh c s ư c chơi.Tham s th nh t b n có th thêm ư c g i là "offset". Nó giúp b n có th chơi b nnh c t b t kì v trí nào b n mu n ch không ph i chơi l i t u. Ví d , dòng l nhnày s b t u chơi t v trí th 1000 miligiây c a o n nh c(1 giây sau khi b t):ActionScriptmySound.start(1000);Tham s th hai c a câu l nh "start" là s l n l p l i c a o n nh c. Ví d , n u b nmu n b t u b n nh c t i v trí sau 1 giây và l p ba l n, câu l nh s như sau:ActionScriptmySound.start(1000,3);B t u b n nh c t i v trí t u và l p ba l n:ActionScriptmySound.start(0,3);Câu l nh i ôi v i "start" là "stop". Khi b n ang chơi m t o n nh c, b n có th ưara câu l nh "stop" b t c khi này ng ng h n o n nh c. B n ph i thêm vào tham slà tên (Identifier) c a o n nh c. N u không, l nh "stop" s ng ng t t c các o nnh c ang chơi.
  • ActionScriptmySound.stop("poof.wav"); i u ch nh âm lư ngB n có th s a i o n trư c và khi ang chơi b ng m t s câu l nh. Các câu l nhnày còn có th i u ch nh âm lư ng c a o n nh c, trong t t c loa hay ch t ng cái.L nh "setVolume" là cách i u ch nh ơn gi n nh t, b n ch c n cho m t tham s t 0 n 100 là b n có th v n to, nh m t o n nh c:ActionScriptmySound.setVolume(50);Trong file "22playsoundvolume.fla" bao g m m t nút Play và b n nút khác i uch nh âm lư ng l n t là 0, 10, 50 và cu i cùng là 100. Nút Play s chơi m t o nnh c 100 l n nên b n có th th i u ch nh âm lư ng trong lúc ang chơi nh c.Chú ý là vi c b n i u ch nh âm thanh c a m t o n nh c s không liên quan n các o n nh c khác. Vì v y b n có th i u ch nh các âm thanh khác nhau như nh c n nvà các ti ng ng. i tư ng "Sound" i tư ng "Sound" có hai thu c tính mà b n nên bi t n. Th nh t là "duration" là dài c a o n nh c tính b ng miligiây. Th hai là "position" là v trí mà o n nh c ang chơi, cũng tính b ng miligiây.Ví d , n u m t o n nh c có thu c tính "duration" b ng 3000, có nghĩa là nó dài 3giây. N u thu c tính "position" b ng 1500 thì o n nh c ang chơi chính gi a.Trong file "22tracksound.fla" th hi n cách dùng "position" và "duration" th hi nc a o n nh c. Sau khi b t u, m t v ch en s ch y d n d n theo v trí c a o nnh c.ActionScriptonClipEvent(enterFrame) { // tính xem ã chơi ư c bao nhiêu c a o n nh c (giá tr t 0.0 n 1.0) percentPlayed = thisSound.position/thisSound.duration; // l y dài c a thanh barWidth = _root.bar._width; // t v trí c a d u v ch _root.mark._x = _root.bar._x + barWidth*percentPlayed;}
  • Khi o n nh c k t thúc:B n có th s d ng thu c tính "position" và "duration" ki m tra m t o n nh c h thay chưa, khi ó hai giá tr này s b ng nhau. Tuy nhiên n u o n nh c ư c l pnhi u l n thì hai giá tr này s b ng nhau m i khi cu i o n nh c.M t cách t t hơn ki m tra khi nào o n nh c k t thúc là dùng "onSoundComplete". ây là m t function s ư c th c thi khi o n nh c k t thúc h n.ActionScriptmySound = new Sound();mySound.attachSound("mySound.aif");mySound.onSoundComplete = function () { trace("sound done!");}mySound.start(); i u ch nh cân b ng:B n có th i u ch nh âm lư ng c a loa này to hơn loa khác thông qua l nh "setPan". i u này gi ng như giàn máy stereo. B n có th t giá tr t -100 n 100. N u b n là -100, t t c âm thanh s ư c phát ra bên loa trái, còn 100 s là loa ph i.ActionScriptmySound.setPan(-100);B n có th tham kh o file "22monopan.fla". Khi b n b m nào nút "Play" bên trái, loatrái s phát ra, b m nút "Play" bên ph i, loa ph i s phát ra. Gi th 23: Qu n lý streaming cho movie, Managing Movie StreamingTrong gi 23 chúng ta s ti n hành nh ng bư c sau: • Tìm hi u, giám sát movie khi load • Làm 1 loader ơn gi n • Làm 1 loader ph c t p hơn v i loading bar • Load các media movie bên ngoài vào flash (sound, image)Chúng ta b t âu v i bư c 1 nhé :Các Movie Flash u có tính ch t stream. i u này có nghĩa là frame u tiên c amovie s b t u ngay khi nó ư c n p xu ng, ko ph thu c vào vi c cái frame cu icùng ã ư c load xong hay chưa.B n có th ko mu n vi c này x y ra. Ví d như movie c a b n là 1 o n animation
  • ng n, b n có th ko mu n nó b t u cho n khi movie ư c load hoàn toàn t web.Có vài cách b t movie i cho n khi loading xong. Cách thông d ng nh t là tat o 1 loader frame. ó là frame u tiên c a movie. Nó s quan sát tính ch t c amovie và xác nh xem khi nao thì movie k t thúc vi c loading. bi t ư c có bao nhi u frame ã ư c load xu ng b n s d ng tính ch t_framesLoaded, còn bi t t ng s Frame c a movie b n s d ng tính ch t:_framesTotal.B n có th s d ng i u này trong 1 s trư ng h p ơn gi n. Ví d b n t frame u tiên l nh stop(); ó ta t o 1 button cho phép ngư i s d ng ti p túc. Khi ngư i s d ng click vào btnb n có th dùng 1 o n script tương t như sau xác nh xem ph i làm gì ti p theo:CODEon (release) { if (_root._framesLoaded == _root._totalFrames) { play(); } else { textDisplay = "Wait a few seconds and press again."; }}N u như movie chưa ư c load h t thì text field mà ta ã liên k t qua var textDisplays thông báo cho user.B n cũng có th s d ng kĩ thu t này trong 1 ph n c a 1 movie dài. Ví d btn có thn m Frame 50 và ch ngư i s d ng ti p t c khi mà 50 frames ti p theo ã s nsàng. Ta dùng o n code sau th c hi n:CODEonClipEvent(load) { _root.textDisplay = "Waiting for the next sequence to load."; _root.stop();}onClipEvent(enterFrame) { if (_root._framesLoaded >= 100) { _root.play(); }} ây là ph n u cơ b n c a 1 loader script. Tuy nhiên có các cách khác chính xác hơn giám sát vi c loading hơn là tính s frames. B n có th s d ng getBytesLoadedand getBytesTotal tính t ng s file và s file ã load. ây là o n script t vào trong 1 mc frame u tiên c a movie. frame u tiênb n chú ý t thêm l nh stop();
  • CODEonClipEvent(enterFrame) { if (_root.getBytesLoaded() == _root.getBytesTotal()) { _root.play(); }} m i l n enterFrame i u ki n s ư c ki m tra và khi th a mãn t c movie ư cload hoàn toàn thì movie s ư c play ti p t cChúng ta ti p t c ti n hành làm 1 loader ơn gi n cho toàn b movie ư c loadtrư c khi nó vư t qua frame 1 :1.M 1 file m i.2. frame u ta t o 1 keyframe3.T o thêm 1 kf m i frame 2 có th test cái loader 1 cách rõ ràng thì frame 2 nên ch a 1 movie t i thi u là 100K. Cách t t nh t tăng dung lư ng là ta import 1 video.4.Tr l i frame 1, chúng ta mu n có 1 movie ch cho n khi toàn b movie ã ư cload trư c khi tiép t c sang frame 2 ---> cho 1 l nh stop(); vào frame 1 này.Ta t o 1 shape ơn gi n và convert nó sang mc và t ng c nó sang 1 góc màn hình màngư i xem ko nhìn th y (chu i r ng). Ta cho o n script sau vào:CODEonClipEvent(enterFrame) { bytesLoaded = _root.getBytesLoaded(); bytesTotal = _root.getBytesTotal() percentLoaded = Math.round(100*bytesLoaded/bytesTotal); _root.displayText = "Loading: "+percentLoaded+"%"; if (bytesLoaded == bytesTotal) { _root.play(); }} o n script s ki m tra getBytesLoaded xem li u movie ã k t thúc vi c loadingchưa. ây ta tính s ph n trăm ã load (percentLoaded) và cho hi n th con s nàyqua bi n displayText root levelB n ng quên t o 1 dynamic text field và t var cho nó là displayText nhe.S r t khó ki m tra khi b n test cái movie này v i Flash player trên máy vì movie c ab n ch y nhanh quá, ko k p nhìn cái loader. B i v y nên publish nó lên 1 trang webrùi test . Ho c b n có th gi thi t l p 1 cai modem 56 KNào bây gi goto website và test b n s th y quá trình loading ư c hi n s ph ntrăm text field. Khi t n 100% movie s ti p t c play.B n có th ki m tra movie c a b n v i file: 23simpleloader.fla3. cho cái loader c a chúng ta thêm p, chúng ta ti n hành bư c 3 làm 1 loader
  • ph c t p hơn có thêm 1 cái progess bar n a nhé :các bư c làm như sau:1.B t u 1 movie m i2.V 1 hình ch nh t r ng v i border3.Ch n toàn b cái hình ch nh t này và t chúng vào 1 mc b ng cách ch n insert vàconvert to mc.4.Click 2 cái vào mc m i này edit nó5.Tách riêng ph n fill và border c a cái hình ch nh t ra làm 2 layer6.Copy cái fill c a hình ch nh t và t o 1 layer m i paste nó vào. Layer này nênn m trư c và layer có ch a hình ch nh t cũ thì n m sau nó.7.Ch n hình ch nh t m i này(cai fill) và ch n cho nó màu t i hơn. ăt v trí kh p v icái border, phía trên hình ch nhât cũ8.Bây gi ta convert nó sang mc và t instance name là barFillDouble click vào mc m i này và ta ch nh reg. point cho nó là góc t n cùng bên trái.Tr l i movie chính, ta t o thêm 1 layer m i. Và t 1 dynamic text ó. t var chonó là displaytext, b n nh ch n font ch p d p và màu cũng p p 1 chút nhé movie c a timeline chính ta t o n code sau vào mc chính c a chúng ta:CODEonClipEvent(load) { // initialize variables bytesLoaded = 0; bytesTotal = _root.getBytesTotal();} o n code enterFrame ph i làm nhi u vi c nh t. Nó có nhi m v theo dõi sbytesLoaded và bytesTotal liên t c m i Frame. Bi n percentLoaded có giá tr t 0 n100. Và nó ư c s d ng chính thay i _xscale c a thanh Bar. B n còn nh là ta ã m c nh i m reg. point c a thanh Bar này góc bên trái ko? Chính vì v y màthanh bar s dài ra theo giá tr c a bi n percentLoaded sang phía bên ph iKhi mà s bytesLoaded = s bytesTotal thì display text s hi n thông báo: "LoadingComplete" và chuy n movie sang frame ti p theo.CODEonClipEvent(enterFrame) { // if there is more to load
  • if (bytesLoaded < bytesTotal) { // get current amount loaded bytesLoaded = _root.getBytesLoaded(); // calculate percentage percentLoaded = Math.round(100*bytesLoaded/bytesTotal); // if there is still more if (bytesLoaded < bytesTotal) { // display text displayText = "Loading: "+percentLoaded+"%"; // set scale of bar barFill._xscale = percentLoaded; // no more left } else { // display complete displayText = "Loading Complete."; // fill out bar barFill._xscale = 100; // go to next frame _root.nextFrame(); } }}Ko bi t hư ng d n như trên các b n ã hình dung ra cách làm chưa nh . N u các b nchưa hi u thì cbt s post thêm hình minh h a vàoTimeline c a chúng ta tôt nh t nên phân ra như sau nha:-Timeline chính s g m có 3 layer. Layer th nh t s ch a cái loader bar mc màchúng ta ã t o. Nó s kéo dài trong 2 frames.-Layer th 2 s g m có 2 keyframes fr1 và fr2. kf 1 là l nh stop();Layer th 2 ta s cho 1 button. Ngư i s d ng s click vào button xem ti p ph ncòn l i c a movie.Trong btn cho o n code sau:CODEon (release) { play();}-Layer th 3 b t u t frame th 3 s ch a cái movie c n load c a b n
  • Các b n có th xem thêm file : 23complexLoader.flaCó nh ng lúc b n c n t o các movie l n có các media thì ta ko c n ph i t o 1 movie y nh ng file media trong ó mà có th load các file media có s n này t bên ngoài.Nh v y b n có th xây d ng 1 trình di n l n b ng cách s d ng nh ng file bênngoài. làm ư c i u này chúng ta s tìm hi u các bư c sau:Th ch movie hi n th iCách ơn gi n làm i u này là b n chia c t movie này ra thành các ph n riêng. Khi1 movie k t thúc ta có th chuy n n 1 movie khác. T t c nh ng gì b n c n là dùngl nh loadMovieVí d , b n có 1 frame cu i 1 movie dài. Khi ngư i xem n ó, h có th click vào1 button và xem 1 movie khác. o n code ơn gi n như sau:CODEon (release) { loadMovie("animation2.swf");}Ho c là b n có th cho ngư i s d ng l a ch n animation mà h mu n xem ti p.cu i movie s có 2 buttons ch a các movie khác nhau. Vi c t o liên k t gi a cácmovie là r t quan tr ng sao cho khi user có th tr l i movie cũ ban u.B n có th xem ví d file 23movie1.fla bi t thêm làm th nào trình bày tácph m c a b n v i các files có s n.Loading a Movie ClipV i l nh loadMovie b n có th thay th ch c a 1 mc b ng 1 mc khác. Ví d thayth ch c a myMovieClip b ng file otherMovie.swf b n ch c n làm:CODEmyMovieClip.loadMovie("otherMovie.swf);Khi s d ng loadMovie b n có th dùng getBytesTotal and getBytesLoadedfunctions thông báo cho ngư i dùng b ng text ho c b ng progess bar mà chúng ta ã làm trên quá trình load.N u mu n preload m t movie clip s n sàng lúc c n hi n th , chúng ta s t o m tmovie tr ng, không có gì trong ngo i tr m t câu l nh stop(). Sau ó chúng ta loadmc vào mc tr ng này (ko hi n th trên stage). Khi load hoàn toàn thì movie c a chúngta ã s n sàng frame u tiên.Movie file này s n m s n sàng trong browser cache c a user. Bây gi khi n o ncó s d ng mc này thì l nh loadMovie s làm vi c. Lúc ó s nhanh hơn vì file ã ư c download hoàn toàn v r i. Sau ó s d ng l nh gotoAndPlay(2) qua frame1.
  • Loading a JPEGmyMovieClip.loadMovie("picture.jpg");Flash MX cũng cho phép ta kh năng load 1 file JPEG ngoài vào.Cách làm tương t như cách chúng ta load movie trên, ch c n thay i a chmovie b ng a ch c a file JPEG là ok:CODEmyMovieClip.loadMovie("picture.jpg");mc myMovieClip bây gi ư c thay th ch b ng 1 mc có ch a bitmap image này.B n có th ki m tra và xem ví d file 23loadipeg.flaLoading a SoundCó 2 cách play 1 sound t 1 file bên ngoài. C 2 u s d ng sound object và l nhloadSound. Các sound file này c n d ng ph bi n là mp3.Sau ây là 1 ví d cho cách th 1, chơi 1 event sound. ây toàn b sound s ư c load vào b nh trư c và sau ó ư c chơi n u như có l nh start();CODEon (release) { mySound = new sound(); mySound.loadSound("mysound.mp3",false); mySound.start();}Flash s ghi nh là l nh start ã ư c ưa ra th m chí khi sound m i ch b t udownload. Khi sound ư c load xong thì nó s ư c play ngay l p t cCODEon (release) { mySound = new sound(); mySound.loadSound("mysound.mp3",true);}Cách th 2 là ta s d ng true param th 2. Giá tr true này s b o v i flash ó là 1stream sound. Ngay khi sound ư c load ph n nào thì s b t u chơi ngay trong lúcph n còn l i v n ti p t c ư c load. N u ngư i dùng có k t n i m ng t t thì s nghe ư c toàn b sound khi load.Ghi chú là b n ko c n ph i s d ng l nh start v i 1 streaming sound. Tuy nhiên b n
  • c n ph i chú ý khi s lí file MP3. Ví d n u b n s d ng file nh c mp3 v i 128 Kbpshay 160 Kbps thư ng dùng nghe thì nó s là 1 file quá l n có th stream vóiinternet, c bi t n u ngư i sư d ng dùng modem. 32 Kpsb hay ít hơn s thích h phơn khi ta s d ng stream.Chúng ta t ng k t l i nhe:Streaming là 1 cách r t t t giúp chúng ta s d ng d dàng hơn v i 1 movie l n. Ta cóth sư d ng AS ki m tra 1 quá trình loading. B n có th gi movie frame thnh t và ch nó ti p t c khi toàn b movie ã ư c load.B n cũng có th thông báo cho ngư i dùng quá trình loading b ng text thông báo s% ho c 1 b ng 1 progess bar ch ng h n.B n có th chia movie ra thành cách file riêng và s d ng loadMovie nh y t filenày t i file khác như ngư i s d ng mu n.Các file bên ngoài có th ư c load vào b ng các cách khác nhau. Ngoài movie b ncó th load 1 file nh, file nh c n a.M t s câu h i và tr l i sau có th giúp b n n m rõ bài hơn:Câu 1: ta có th load 1 mc, v y có th unload chúng ko??-Tr l i: có, b ng l nh unloadMovieCâu 2: bình thư ng thì flash c n bao lâu load trư c khi nó start??-Tr l i: ngay frame u tiên. B i v y b n c n s d ng l nh stop n u như mu n nó i trư c khi ti p t c.Câu 3: 2 cách xác nh khi 1 movie ư c load hoàn toàn??-Tr l i: cách 1 dùng getBytesLoaded == getBytesTotal functioncách 2 dùng _frameLoaded property và _totalFrames property.Ngoài ra b n có th xem thêm các bài vi t sau:Cách t o 1 preloader ơn gi nhttp://www.vnfx.com/ipb/index.php?showtopic=2325Cách t ng quát t o 1 loader p:http://www.vnfx.com/ipb/index.php?showtopic=2921Ngoài ra v loadMovie, loadSound cũng có r t nhi u bài. B n ch u khó search ha Gi th 24: V v i AS, Hour 24. Drawing with ActionScript ây là h cu i cùng, cũng là gi r t thú v , hy v ng các b n c m th y dzui dz khi vb ng AS . CBT ko có kinh nghi m d ch bài, v i l i nhìn vào m y bài text dày c
  • ch là t i m t t i mũi nên nhi u ch d ch lung tung, theo ý thích b i v y có ch nàodi n t t i nghĩa, ko úng thì các b n c th ng th n góp ý, ng thương ti c .Trong gi này chúng ta s h c cách: • V ư ng th ng và ư ng cong • Tô màu 1 vùng • ngư i s d ng v v i chu t • t các hình ã v trong 1 movie clip m i • T o các text fields1a.Drawing lines- v 1 ư ng th ng, vi c u tiên c n làm là nh nghĩa các giá tr c a lineStyle, nódày như th nào nè, rùi có màu gì và alpha.CODElineStyle(thickness, color, alpha);Màu (color): giá tr ư c ưa ra dư i d ng s th p l c phân hexa, ví d : 0x000000 làmàu en, 0xffffff: tr ng , chúng ta có th nhìn vào b ng color mixer bi t thêm trong su t(alpha): min = 0; max=100; dày (thickness): dày nh nh t là 0, còn l n nh t là bao nhiu thì cbt ko bi t .V i dày 1 cái line có dày là 1 pixel, còn n u ta cho giá tr là 0 (hairline) thì nóv n có dày là 1 pixel . Tuy nhiên chúng khác nhau ch : v i hairline n u nhưchúng ta thay i scale c a nó thì dày c a nó v n ko thay i. Các b n th o ncode sau, và thay i giá tr dày nhé:CODElineStyle(0,0x000000,100);moveTo(20,50);lineTo(200,200);_xscale=300;_yscale=300;Nhìn o n code trên ta th y xu t hi n l nh:CODEmoveTo(20,50) v 1 ư ng th ng ta c n xác nh 2 i m: u và cu i. M i i m l i ư c xác inhv i 2 giá tr x và y---> moveTo là i m u, i m t bút. Như v y câu trên ta t bút t i x=20; y=50.----> lineTo là i m ti p n. Ta có x= 200; y=200. Như v y chúng ta ã v ư c ư ng th ng n i t i m (20,50) n (200,200).
  • Chú ý: 1. n u như các b n ko nêu i m moveTo thì nó t m c nh là i m (0,0) 2. n u như các b n v thêm các line ti p theo v i lineTo thì i m t bút ư c m c nh là i m cu i cùng c a line trư c.Ví d v 500 ư ng lung tung trên màn hình ta có o n code ơn gi n sau:CODE// set line stylelineStyle(2,0x000000,100);// draw 500 linesfor(var i=0;i<500;i++) { // pick random start point x1 = Math.random()*550; y1 = Math.random()*400; // pick random end point x2 = Math.random()*550; y2 = Math.random()*400; // move to start point moveTo(x1,y1); // draw to end point lineTo(x2,y2);}Bây gi các b n th play trò này xem sao, th thay i alpha, color or thicknessc a nóM i ngư i th copy and paste o n code sau xem hi n ra gì nào :CODE// set line stylelineStyle(2,0x999999,100);for(var x=-400;x<550;x+=10) { // draw diagonal strip from left to right moveTo(x,0); lineTo(x+400,400); // draw opposite strip moveTo(550-x,0); lineTo(550-x-400,400);}
  • 1b.Drawing CurvesTương t khi b n ã bi t cách v line r i thì v curveTo ko có gì là khó. Nó ch cóthêm 1 chút giá tr thôi. Ta có o n code:CODElineStyle(3,0x000000,100);moveTo(150,200);curveTo(275,275,400,200);Như ã bi t moveTo là i m b t u, anker1 ha.curveTo(control_x, control_y, anker2_x, anker2_y);Control_point là ti p tuy n c a 2 i m anker v i ư ng conganker2 là i m cu i cùng c a curve.Các b n có th c thêm 1 s bài vi t trong di n àn v ư ng cong bezier hi u rõthêm .Chúng ta play ti p v i o n code sau:CODElineStyle( 1, 0x0000FF, 100 );moveTo(200,200);curveTo(250,200,300,200);curveTo(300,250,300,300);curveTo(250,300,200,300);curveTo(200,250,200,200);Olala, t i sao chúng ko hi n ra các curve mà l i là 1 hình vuông. Nguyên nhân là dochúng ta cho các giá tr control point gi a 2 i m kiaHãy th thay i 1 chút xem chúng ta có gì nào:CODEvar bend = 42;moveTo(200,200);curveTo(250,200-bend,300,200);curveTo(300+bend,250,300,300);curveTo(250,300+bend,200,300);curveTo(200-bend,250,200,200);s d ng bi n bend thay i control point ta ư c 1 hình trong hơi méo rùi .Vph n này plz c thêm các topic trong box AS
  • 2. Drawing Filled AreasTrư c h t có th tô màu cho 1 vùng ta c n ph i v 1 hình khép kín ha.Sau ó dùng l nh beginFill v :CODEbeginFill(color of fill, alpha of fill)Ví d o n code sau:CODElineStyle( 3, 0x000000, 100 );beginFill( 0xFF0000 );moveTo(175,100);lineTo(375,100);lineTo(375,300);lineTo(175,300);lineTo(175,100);endFill();N u như 1 vùng ư c c t b i line l n th 2 thì ch ó nó s ko có màu n a. D avào ó ta có th t o nên 1 s hình thú v . B n th copy o n code sau xem nó hi nra cái gì nào và ch nào ư c tô màu, ch nào ko :CODElineStyle(3,0x000000,100 );beginFill(0xFF0000);moveTo(250,50);lineTo(308,230);lineTo(155,120);lineTo(345,120);lineTo(192,230);lineTo(250,50);endFill();Có cách khác t t hơn v 1 star, nó cho phép chúng ta qui nh các giá tr ban u.B n th xem file fla 24betterstar.fla xem saoPause3.V v i chu tPh n ti p theo trong sách này có o n code user v v i chu t, thành th t mà nói,n u b n ã c o n code c a DS post bên ph n Flash hack thì b n s th y nó khácnhau 1 tr i 1 v c như th nào http://www.vnfx.com/ipb/index.php?showtopic=3007N u b n ã c o n code c a DS thì ng nên c ti p o n code hư ng d n trong
  • cu n sách này làm gì. CBt th y là ko c n thi t ph i d ch ch này nhưng trót rùi nêntôn tr ng quy n sách, cbt d ch cho y v y1.T o 1 shape ơn gi n, convert to mc.2.Copy o n code sau vào mc (cbt ã phân tích kèm)CODEonClipEvent (load) { // cho các giá tr cho ki u line _root.lineStyle(0, 0x000000, 100);}//khi chu t ư c dzí xu ng thì b t uvonClipEvent(mouseDown) { // ok to draw draw = true; // xác nh i m start v startX = _root._xmouse; startY = _root._ymouse; _root.moveTo(startX,startY);}//khi th chu t ra thì ko v n aonClipEvent(mouseUp) { // dont draw anymore draw = false;}//b t uonClipEvent (enterFrame) { if (draw) { //l y v trí hi n t i c a chu t newX = _root._xmouse; newY = _root._ymouse; //n u như v trí khác v i v trí ban u if ((newX != startX) or (newY != startY)) { //v 1 line t i v trí m i _root.lineTo(newX,newY); // reset location for new time startX = newX; startY = newY; } }}
  • Ph n này ch có v y4.T o 1 movie clip riêng cho các hình ã vNh ng gì chúng ta ã làm trên ch là v 1 cách ơn gi n trên stage, nó có b t l i làcó th b b t kì mc nào che khu t. ko th di chuy n.Khi chúng ta t nh ng cái này vào trong 1 mc thì thu n ti n hơn r t nhi u. ta có ththay i _x, _y, rotation, alpha, scale .... t o 1 new mc ta dùng l nh :CODEmy_mc.createEmptyMovieClip("tên c a new mc", level c a nó)Ví d :CODEthis.createEmptyMovieClip("myMovieClip",1);myMoveClip.lineStyle(0,0x000000,100);myMoveClip.moveTo(100,100);myMovieClip.lineTo(200,200);Như v y b n ã có 1 mc m i tên là myMovieClip, level 1, có ch a các hình v trên.N u b n mu n vi t nhanh hơn thì có th vi t l i như sau:CODEthis.createEmptyMovieClip("myMovieClip",1);with(mymovieClip){lineStyle(0,0x000000,100);moveTo(100,100);lineTo(200,200);}L nh createEmptyMovieClip này còn có r t nhi u tác d ng khác như ta có th attachthêm movie vào ó hay là sao chép (duplicateMovieClip)Rùi bi gi b n hãy th t o 1 mc m i i nàoCó 1 bài hư ng d n v bông tuy t khá p trong cu n sách, tuy nhiên code ư c chianh thành các function khá dài dòng và m t công. trong khi trong di n àn c a chúngta có nhi u o n code v làm tuy t hay hơn r t nhi u: bài th tr i làm tuy t c a DStrong box hư ng d n th c hành. c b êt h p v i ch này là bài dùng 100% b ngAS c a Raider (tìm trong m c l c), trong ó có o n code r t hay. B i v y cbt s kod ch v o n code trong sách này n a.
  • bi t thêm chi ti t xin xem file fla 24snowflakes.fla5.Textfield ây là ph n cu i cùng, chúng ta s h c cách t o 1 text field và sau ó là làm 1 effectflying words.T o Text t o 1 text chúng ta c n t o 1 ô text (text field) v i l nh :CODEcreateTextField("text_name", level , v trí _x, vi trí _y, chi u r ng,chi u dài);Sau ó là text hi n lên trong text field ó:CODEtext_name.text = "N i dung text";Ví d o n code sau, mình phân tích trong ó luon cho nhanh:CODE//t o 1 ô ch tên my..., level 0, _x=0, _y=170, width=550, height=60createTextField("myTextField",0,0,170,550,60);//textmyTextField.text = "Welcome to VNFX";// giá tr true là s d ng font chúng ta add trong thư vi n, false là ta s d ng font m c nhmyTextField.embedFonts = true;//m c nh các tính ch t c a textmyTextFormat = new TextFormat();//lo i ch , c , màu, v trímyTextFormat.font = "Arial";myTextFormat.size = 48;myTextFormat.color = 0x330000;myTextFormat.align = "center";//liên k t nh ng tính ch t này v i ô text c a chúng tamyTextField.setTextFormat(myTextFormat);Chú ý khi s d ng embedFont ta c n ph i ch n 1 font trong thư vi n click vào gócph i trên cùng c a thư vi n, ch n font mà b n mu n, sau ó click chu t ph i, linkage,
  • export, IDnameN u b n mu n t o 1 Input text thì c n ph i cho type c a textField là input, sau ó cóth set thêm các variable máy có th nh n info t userCòn r t nhi u các tính ch t trong textField và textFormat class, các b n nên c thêmhelp trang trí cho textField c a mìnhLý thuy t ch có v y, nào bây gi chúng ta s làm effect flying wordsCBT ko dám nh n xét nhi u v o n code và cách làm trong cu n sách này, tuy nhiênnó ư c chia nh thành các function gây r c r i, dài dòng cho ngư i c, l i còn ph it o thêm mc trên stage, có ch h n ch n a... Thôi thì c ưa ra v yCODEfunction createText(n,text) { // create a new movie clip this.createEmptyMovieClip("text"+n,n); mc = this["text"+n]; // set the text format myFormat = new TextFormat(); myFormat.font = "Arial"; myFormat.color = 0x000000; myFormat.size = 24; myFormat.align = "center"; // create a new text field mc.createTextField("myTextField",1,-100,-20,200,40); mc.myTextField.text = text.toUpperCase(); mc.myTextField.embedFonts = true; mc.myTextField.setTextFormat(myFormat); // return reference to this movie clip return(mc);}function createAllText(textList) { // loop through array of text for(var i=0;i<textList.length;i++) { // create movie clip with this text mc = createText(i,textList[i]); // set random location mc._x = Math.random()*450+50; mc._y = Math.random()*350+25; // set scale to nothing
  • mc._xscale = 0; mc._yscale = 0; // set scale variable to negative amount mc.scale = 0-i*100; }}function init() { // create array of text var words = "Love,Peace,Destiny,Llamas,Fate,History,Cheese,Rainbows,TinyRocks"; var textList = words.split(","); // create all text movie clips createAllText(textList); // remember how many there are numWords = textList.length;}function moveText() { // loop through words for(var i=0;i<numWords;i++) { // increase the scale of this movie clip mc = this["text"+i]; mc.scale += 10; // hide movie clip when scale is too big if (mc.scale > 300) { mc._visible = false; // set scale of movie clip to scale when it is a positive number } else if (mc.scale > 0) { mc._xscale = mc.scale; mc._yscale = mc.scale; } }}init();stop();Sau ó b n t o 1 mc trên stage và nhét o n code sau vào:CODEonClipEvent(enterFrame) { _parent.moveText();}
  • Cu i cùng vào thư vi n, trong menu c a thư vi n ta ch n font ruì linkage, rùi exportv i tên Arial.effect này ko có gì khác là ta t o 1 array ch a các ô text, sau ó các text hi n ra t tvà d n d n phóng to lên, n 1 kích thư c nào ó thì bi n m t. các text hi n ra t t ta ch c n m c nh scale ban u c a text là ko, sau ó dùngthêm 1 var n a. D n d n phóng to lên thì ta thay i scale thôi.Th y o n code trên dài dòng quá nên cbt vi t l i cho nó ơn gi n b t như sauCODEfunction a(){wordArr=new Array("vnfx","flash","actionscript");//ta t o 3 mc ch a 3 text fieldfor(var n=0;n<wordArr.length;n++){ _root.createEmptyMovieClip("text"+n,n) mc=_root["text"+n]; myFormat=new TextFormat(); myFormat.font="Arial"; myFormat.color = 0x000000; myFormat.size = 24; myFormat.align = "center";mc.createTextField("myTextField",1,-100,-20,200,40);mc.myTextField.text = wordArr[n];mc.myTextField.embedFonts = true;mc.myTextField.setTextFormat(myFormat); //m c nh các giá tr ban umc._x=Math.random()*450+50;mc._y=Math.random()*350+25;mc._xscale=mc._yscale=0;//bi n t o s xu t hiên t t mc.scale=0-n*100;mc.onEnterFrame=function(){ this.scale+=10; if (this.scale > 300) { removeMovieClip(this); } else if (this.scale > 0) { this._xscale=this._yscale = this.scale; }}}}a();
  • //cho l p l i sau 5 ssetInterval(a, 5000);K t thúc r icó th c m c ki n cáo gì các b n c góp ý ha