Editorstart

394 views
335 views

Published on

เจตนารมณ์ของการทำนิตยสาร

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Editorstart

  1. 1. บรรณาธิการ “ไหวครู” นิ ตรสารรายเดือน “อักษรสาสน” โดย สุภาศิ ริ ม านนท บรรณาธิการ และจิ น ดา ศิ ริ ม านนท ผูจัดการทั่วไป คือคบไฟที่โชนแสงในความมืด ประกายไฟนั้นไดสงตอมายังคนรุนหลัง แมวันนี้ก็ยังไมมอดดับ 13
  2. 2. ปกนิตยสาร “อักษรสาสน” ฉบับปฐมฤกษ 14
  3. 3. หนังสือ “อีศาน” ฉบับ “แฮกหมาน” หมายถึงเริ่ ม ต น ด ว ยความสำเร็ จ นี้ ขอ “ไหว ค รู ” โดยนำแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ครูผูบุกเบิกงานดานสื่อสารมวลชนไดสำแดงเจตจำนงไวตั้งแต “อักษรสาสน”ฉบับแรกจนฉบับสุดทาย (เมษายน ๒๔๙๒ – ตุลาคม ๒๔๙๕)มาตี พิ ม พ เสมอดั ง การวางดอกไม ธู ป เที ย นคารวะครูบาอาจารย และบรรดาผูถากถางหนทางสายนี้มาอยางยากลำบาก ข อ ความที่ จ ำหลั ก หนั ก แน น ตั้ ง แต เ มื่ อ ๖๒ ป ที่แลว... “บทความต า ง ๆ ทั้ ง ในทางการเมื อ ง, ทางเศรษฐกิจ, ทางสังคม ในทางวรรณคดีและในทางศิลปะ ในนิตยสารรายเดือน “อักษรสาสน” นี้ ไมใชเป น การแสดงข อ คิ ด โดยเฉพาะเจาะจงแห ง กลุ มความคิด หรือจารีตและศรัทธา ของกลุมใดสำนักใดกลุ ม เดี ย วสำนั ก เดี ย ว คณะบรรณาธิ ก ารของ“อักษรสาสน” มิไดคาดหวังวา ทานผูอานนิตยสาร 15
  4. 4. นี้ จ ะเลื่ อ มใสเห็ น ด ว ยอย า งสอดคล อ งไปทุ ก ๆประการ กับขอคิดและความรูสึกเทาที่ไดปรากฏในบทประพั น ธ เ หล า นี้ ผู เขี ย นของ “อั ก ษรสาส น ”แต ล ะคนก็ อ าจจะมี ค วามคิ ด เห็ น ขั ด แย ง กั น อยู ไ ดคณะบรรณาธิการ “อักษรสาสน” ถือวา ในการที่นิตยสารนี้จะสามารถอนุเคราะหทานผูอาน เพื่อใหเขามีสวนรวมรังสรรคสาธารณมติ ใหเปนประโยชนสูงสุดแกสังคม ตลอดทั้งเปนผลอันไพศาลล้ำลึกแกประพันธพิภพ และหรือแกปริมณฑลแหงศิลปะนั้นการใหไดรับฟงขอคิดความเห็นที่ขัดแยงกัน ดวยความมีจิตใจอันกวางขวาง บริสุทธิ์ และเปนธรรมยอมจะเหมาะสมวิเศษกวาการที่จะยึดมั่นและใฝใจเกาะแนนอยูแตเฉพาะเพียงขอคิด หรือจารีตและศรัทธาของกลุมใดสำนักใด กลุมเดียวสำนักเดียวเพราะฉะนั้ น “อั ก ษรสาส น ”จึ ง ไม อ ยู ใ นฐานะที่จะรั บ รองความคิ ด เห็ น ใด ๆ ที่ มี ป รากฏอยู ใ นบทประพันธตาง ๆ เหลานี้ ไมวาที่มีชื่อผูเขียน หรือไมมีก็ตาม ภาระที่ “อักษรสาสน” รับผิดชอบ กำหนด 16
  5. 5. เฉพาะแตความถูกตองแหงขอความจริงตามหลักวิ ช า, กั บ เฉพาะแต ภ าระที่ แ สวงหามา และที่พิจารณาอนุมัติใหบทประพันธเหลานี้ไดปรากฏเพื่อรับการวิเคราะห และการวินิจฉัย ของบรรดาทานผูอานผูสนใจทั้งหลาย” หนังสือ “อีศาน” – นิตยสารรายปกษเพื่อชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค “...ปรารถนาเปนมิตรผูซื่อสัตยแหงจิตสำนึกของผูอาน และเปนเครื่องมือสวนหนึ่งสำหรับทวีความกาวหนาทางความคิด ในทางการอานหนังสือ และโลกทัศนอันไพศาล” ดวยจิตคารวะ บรรณาธิการอำนวยการ 17

×