แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี เลม 4 ฟงกชันนารู

กลุมฟงกชันเกี่ยวกับอักขระ

#include <ctype.h>
ฟงกชันในกลุมนี...
แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี เลม 4 ฟงกชันนารู

ตัวอยางโปรแกรมที่ 4.7 การใชงาน islower(),isupper(),isalpha() และ...
แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี เลม 4 ฟงกชันนารู

บรรทัดที่ 5 กําหนดให ch1= ‘9’ , ch = 'K',ch ='a', ch = '*'
บรรทัด...
แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี เลม 4 ฟงกชันนารู

ตัวอยางโปรแกรมที่ 4.7 การใช tolower และ toupper
บรรทัดที่
คําสั่...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4 3

468 views
385 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 3

  1. 1. แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี เลม 4 ฟงกชันนารู กลุมฟงกชันเกี่ยวกับอักขระ #include <ctype.h> ฟงกชันในกลุมนี้จะตรวจสอบวาคาที่ปอนมานั้นเปนตัวอักขระ ตัวเลข ตัวพิมพเลข พิมพใหญ ซึ่งจะมีประโยชนมากสําหรับการเขียนโปรแกรมเพือบังคับใหผูใชกรอกขอมูลที่ ่ ตองการได ฟงกชัน islower(x) isupper(x) isalpha(x) isdigit(x) tolower(x) toupper(x) ประโยชนการใชงาน ตรวจสอบคา x วาเปนอักษรพิมพเล็กหรือไม ตรวจสอบคา x วาเปนอักษรพิมพใหญหรือไม ตรวจสอบคา x วาเปนอักขระ a-z หรือ A-Z หรือไม ตรวจสอบคา x วาเปนตัวเลข 0-9 หรือไม แปลงอักขระ x ใหเปนตัวพิมพเล็ก แปลงอักขระ x ใหเปนตัวพิมพใหญ 15
  2. 2. แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี เลม 4 ฟงกชันนารู ตัวอยางโปรแกรมที่ 4.7 การใชงาน islower(),isupper(),isalpha() และ isdigit() บรรทัดที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 คําสั่ง #include<stdio.h> #include<ctype.h> #include<conio.h> main() { char ch = ' ', ch = 'K',ch ='a', ch = '*'; printf("islower(%c) = %dn",ch ,islower(ch )); printf("islower(%c) = %dn",ch ,islower(ch )); printf("islower(%c) = %dn",ch ,islower(ch )); printf("isupper(%c) = %dn",ch ,isupper(ch )); printf("isupper(%c) = %dn",ch ,isupper(ch )); printf("isupper(%c) = %dn",ch ,isupper(ch )); printf("isalpha(%c) = %dn",ch ,isalpha(ch )); printf("isalpha(%c) = %dn",ch ,isalpha(ch )); printf("isalpha(%c) = %dn",ch ,isalpha(ch )); printf("isalpha(%c) = %dn",ch ,isalpha(ch )); printf("isdigit(%c) = %dn",ch ,isdigit(ch )); printf("isdigit(%c) = %dn",ch ,isdigit(ch )); printf("isdigit(%c) = %dn",ch ,isdigit(ch )); getch(); } 16
  3. 3. แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี เลม 4 ฟงกชันนารู บรรทัดที่ 5 กําหนดให ch1= ‘9’ , ch = 'K',ch ='a', ch = '*' บรรทัดที่ 6-8 แสดงคา ch1-ch3 ผานฟงกชัน islower() บรรทัดที่ 9-11 แสดงคา ch1-ch3 ผานฟงกชัน isupper() บรรทัดที่ 12-15 แสดงคา ch1-ch4 ผานฟงกชัน isalpha() บรรทัดที่ 16-18 แสดงคา ch1-ch3 ผานฟงกชัน isdigit() ผลการรันโปรแกรม ขอสังเกต คาที่ผานการตรวจสอบถาเปน เท็จตัวฟงกชันจะสงคาคืนมาเปน 0 สวน คาที่ตรวจสอบแลวเปนจริงจะสงคาที่ไมใช 0 17
  4. 4. แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี เลม 4 ฟงกชันนารู ตัวอยางโปรแกรมที่ 4.7 การใช tolower และ toupper บรรทัดที่ คําสั่ง 1 #include <stdio.h> 2 #include <conio.h> 3 #include <ctype.h> 4 main() { 5 char ch = 'a', ch = 'b', ch = 'c'; 6 char ch = 'X', ch = 'Y', ch = 'Z'; 7 printf("Uppercase = %c",toupper(ch )); 8 printf("%c",toupper(ch )); 9 printf("%cn",toupper(ch )); 10 printf("Lowercase = %c",tolower(ch )); 11 printf("%c",tolower(ch )); 12 printf("%cn",tolower(ch )); 13 getch(); 14 } บรรทัดที่ 5 กําหนดตัวแปร ch1,ch2,ch3 เปนอักขระพิมพเล็ก บรรทัดที่ 6 กําหนดตัวแปร ch4,ch5,ch6 เปนอักขระพิมพใหญ บรรทัดที่ 7-9 แสดงคา ของตัวแปร ch1,ch2,ch3 ผานฟงกชัน toupper() บรรทัดที่ 10-12 แสดงคา ของตัวแปร ch4,ch5,ch6 ผานฟงกชัน tolower() ผลการรันโปรแกรม 18

×