He thong bai tap thuc hanh tin 12 chuan nop

28,435 views
28,105 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
28,435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,966
Actions
Shares
0
Downloads
457
Comments
3
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

He thong bai tap thuc hanh tin 12 chuan nop

 1. 1. Bài tập – thực hành tin 12 Phạm Văn Sơn Bài 1: QUẢN LÝ HỌC SINH 1. Tạo 5 Table như sau: 1.1. HOCSINH(MAHS, HOHS, TENHS, NAM, NGAYSINH, NOISINH, DIACHI, MALOP, GHICHU). + MAHS: Kiểu Text có Field Size: 10;  Ở InputMask: Gõ A000;0 (Nghĩa là MAHS luôn luôn bắt đầu bằng kí tự A tiếp theo ta chỉ cần gõ 3 kí tự số khác)  Ở Caption: Gõ Mã học sinh + HOHS: Text = 25. + TENHS: Text = 10. + NAM: Yes/No (kiểu giới tính)  Trong ô Format gõ: "Nam";"Nữ", nếu Nam sẽ nhận giá trị bằng - 1, nếu nữ nhận giá trị bằng 0.  Lookup  Display Control  Text Box  Ở Caption: Giới tính. + NGAYSINH: Date/Time; Ở Caption: Ngày sinh. + NOISINH: Text = 20; Ở Caption: Nơi sinh. + DIACHI: : Text = 20; Ở Caption: Địa chỉ. MALOP: Text = 10; Ở Caption: Mã lớp. GHICHU: Text = 50; Ở Caption: Ghi chú. Chú ý: Chọn Field MAHS làm khoá chính. 1.2. KHOI(MAKHOI, TENKHOI) + MAKHOI: Text = 10. + TENKHOI: Text = 30. Chú ý: - Chọn Field MAKHOI làm khoá chính. - Ở Caption chúng ta tự gõ ghi chú vào để sau này khi tạo Form... sẽ tự tạo tiêu đề bằng tiếng Việt. 1.3. LOP(MALOP, TENLOP, GVCN, MAKHOI, SISO, HOCPHI). + MALOP: Text = 10. + TENLOP: Text = 25. + GVCN: Text = 25. + MAKHOI: Text = 10. + SISO: Number = Byte. + HOCPHI: Number = Long Integer. Chú ý: Chọn Field MALOP làm khoá chính.http://thayson.com Trang 1 / 12
 2. 2. Bài tập – thực hành tin 12 Phạm Văn Sơn 4. MONTHI(MAMT, TENMT, HESO) + MAMT: Text = 5. + TENMT: Text = 30. + HESO: Number = Byte. Chú ý: Chọn Field MAMT làm khoá chính. 5. KETQUA(MAMT, MAHS, DIEM) + MAMT: Text = 5. + MAHS: Text = 10.  Ở InputMask: Gõ A000;0 (Nghĩa là MAHS luôn luôn bắt đầu bằng kí tự A tiếp theo ta chỉ cần gõ 3 kí tự số khác)  Ở Caption: Gõ Mã học sinh + DIEM: Number = Single. Chú ý: Chọn Field MAMT, MAHS làm khoá chính. ► Tất cả các Field có tên giống nhau thì có kiểu giống nhau hoàn toàn. Vì vậy khi tạo bảng chúng ta luôn luôn phải nhớ điều này.2. Nhập dữ liệu cho các Table:+ HOCSINH: M· M· Ghi häc Hä ®Öm Tªn Giíi tÝnh Ngµy sinh N¬i sinh §Þa chØ líp chó sinh A001 NguyÔn ThÞ Thanh Nữ 31/12/198 §« L­¬ng KP1, ThÞ trÊn Cñ 01 6 Chi A002 Trần Anh Tuấn Nam Long An Ph­íc VÜnh An 01http://thayson.com Trang 2 / 12
 3. 3. Bài tập – thực hành tin 12 Phạm Văn Sơn A003 Trần Thanh Triều Nam Hµ Nội KP3, ThÞ trÊn Cñ 02 Chi A004 Nguyễn Văn Ch¸nh Nam §« L­¬ng KP2, ThÞ trÊn Cñ 02 Chi A005 Lª ThÞ Kim Nữ 20/12/198 Sµi Gßn KP1, ThÞ trÊn Cñ 02 1 Chi A006 Phạm Thị Thuỳ Nữ 11/07/198 Bắc KP1, ThÞ trÊn Cñ 03 8 Giang Chi2.1. Hãy xóa bản ghi A001, sau đó thêm lại bản ghi A001 đã xóa. Sau đó tiến hành sắp xếp lại bảngHOCSINH theo thứ tự tăng dần của Tên Học SinhTiếp tục tiến hành nhập dữ liệu cho các bảng sau:+ KHOI: M· khèi Tªn khèi 10 Khèi 10 11 Khèi 11 12 Khèi 12+ LOP: M· líp Tªn líp GV CN M· khèi SÜ sè Häc phÝ 01 12A1 Hồ Văn Chung 12 50 35000 02 12A2 NguyÔn ThÞ Anh Th¬ 12 52 35000 03 12A3 TrÇn Thanh HiÖp 12 48 35000+ MONTHI: M· m«n thi Tªn m«n thi HÖ sè HOA Ho¸ häc 1 LI VËt Lý 1 TIN Tin häc 1 TOA To¸n 1http://thayson.com Trang 3 / 12
 4. 4. Bài tập – thực hành tin 12 Phạm Văn Sơn+ KETQUA: M· m«n thi M· häc sinh §iÓm HOA A001 6 HOA A002 7 HOA A003 8.5 HOA A004 8 LI A001 7 LI A002 8.5 LI A003 9.5 LI A004 8 TIN A001 10 TIN A003 8 TIN A004 6 TOA A001 8 TOA A002 7.5 TOA A003 9 TOA A004 8.53. Tạo liên kết Relationships:- Vào Tools Relationships- Xuất hiện hộp thoại Show Table- Chọn các Table cần tạo liên kết sau đó nháy Add.- Liên kết như hình dưới.http://thayson.com Trang 4 / 12
 5. 5. Bài tập – thực hành tin 12 Phạm Văn Sơn4. Tạo một Form HOCSINH như sau: Cách tạo: - Giống cách tạo form KHACH_HANG1 ở bài 1 (nhưng đơn giản hơn).Chú ý: Chúng ta có thể tạo các Query, form khác và các nút ĐÓNG, THOÁT ... để thực hiện chophù hợp.5. Tạo một Query HS_DIEM như sau: M· häc sinh Hä ®Öm Tªn Tªn líp Tªn m«n thi §iÓm A001 NguyÔn ThÞ Thanh 12A1 VËt Lý 7 A001 NguyÔn ThÞ Thanh 12A1 Ho¸ häc 6 A001 NguyÔn ThÞ Thanh 12A1 Tin häc 10 A001 NguyÔn ThÞ Thanh 12A1 To¸n 8 A002 Trần Anh Tuấn 12A1 VËt Lý 8.5 A002 Trần Anh Tuấn 12A1 Ho¸ häc 7 A002 Trần Anh Tuấn 12A1 To¸n 7.5 ... ... ... ... ... ...http://thayson.com Trang 5 / 12
 6. 6. Bài tập – thực hành tin 12 Phạm Văn SơnTrong đó: - M· häc sinh (MAHS), Hä ®Öm (HOHS), Tªn (TENHS) được lấy từ bảng HOCSINH. - Tªn líp (TENLOP) được lấy từ bảng LOP. - Tªn m«n thi (TENMT) được lấy từ bảng MONTHI. - §iÓm (DIEM) được lấy từ bảng DIEM. Khi ta nháy chọn vào Query HS_DIEM thì xuất hiện hộp thoạiEnter Parameter Value như hình bên:  Nếu ta cần tìm theo tên một học sinh thì ta gõ tên học sinh đó vào và chọn OK. Khi đó toàn bộ học sinh có cùng tên trong danh sách đều được liệt kê ra để chúng ta xem kết quả. Ngược lại kết quả sẽ không có học sinh nào được liệt kê.  Nếu chúng ta nháy chọn OK luôn thì tất cả các học sinh đều được liệt kê.Cách tạo: - Giống bài 1. - Tại vùng Criteria trong khung TENHS gõ: Like "*" & [Tim kiem theo ten hoc sinh]http://thayson.com Trang 6 / 12
 7. 7. Bài tập – thực hành tin 12 Phạm Văn Sơn Bài 2: BÀI TOÁN QUẢN LÝ BÁN HÀNG1. Tạo 3 Table có các trường như sau:+ KHACH_HANG(Ma_Khach_Hang,Ten_Khach_Hang, Dia_Chi) - MA_KHACH_HANG: Kiểu Text có Field Size: 3; - TEN_KHACH_HANG: Text = 32; - DIA_CHI: Text: 50.+ MAT_HANG(Ma_Mat_Hang, Ten_Mat_hang,Don_Gia) - MA_MAT_HANG: Text = 4; - TEN_MAT_HANG: Text = 50; - DON_GIA: Number.+HOA_DON(So_Don,Ma_Khach_Hang,Ma_Mat_Hang, So_Luong, Ngay_Giao_Hang)- SO_DON: Text = 3.- MA_KHACH_HANG: Text = 3;- MA_MAT_HANG: Text = 4;- SO_LUONG: Number;- NGAY_GIAO_HANG: Date/Time.2. Tạo liên kết Relationships:- Vào Tools Relationships- Xuất hiện hộp thoại Show Table- Chọn các Table cần tạo liên kết sau đó nháy Add.- Liên kết như hình dưới.http://thayson.com Trang 7 / 12
 8. 8. Bài tập – thực hành tin 12 Phạm Văn Sơn3. Nhập dữ liệu cho các Table:+ KHACH_HANG: Ma_Khach_Hang Ten_Khach_Hang Dia_Chi 1 TrÇn Thanh HiÖp §« L­¬ng, NghÖ An 2 NguyÔn ThÞ Anh Th¬ THPT §« L­¬ng 1 3 TrÇn Th¶o Linh L­u S¬n, §« L­¬ng 4 TrÇn Th¶o V©n L­u S¬n, §« L­¬ng+ MAT_HANG: Ma_Mat_Hang Ten_Mat_hang Don_Gia A001 Keyboard 102000 B016 RAM 512 263000 C123 Monitor LCD LG 17" 3200000 D102 Mouse 70000+ HOA_DON: So_Don Ma_Khach_Hang Ma_Mat_Hang So_Luong Ngay_Giao_Hang 1 1 A001 11 12/07/2008 2 1 B016 15 25/06/2008 3 2 A001 10 14/07/2008 4 3 C123 19 15/07/2008 5 4 D102 20 16/07/2008 6 1 A001 10 12/07/2008http://thayson.com Trang 8 / 12
 9. 9. Bài tập – thực hành tin 12 Phạm Văn Sơn4. Tạo một Query TS_MAT_HANG như sau: Ten_Khach_Hang Ten_Mat_hang So Luong Don_Gia Thanh TienNguyÔn ThÞ Anh Th¬ Keyboard 102000TrÇn Th¶o Linh Monitor LCD LG 17" 3200000TrÇn Th¶o V©n Mouse 70000TrÇn Thanh HiÖp Keyboard 102000TrÇn Thanh HiÖp RAM 512 263000Trong đó: - Ten_Khach_Hang: Lấy từ bảng KHACH_HANG. - Ten_Mat_hang: Lấy từ bảng MAT_HANG. - So Luong: Tổng của số lượng mỗi khách hàng mua từng mặt hàng theo các ngày khác nhau trong bảng HOA_DON. - Don_Gia: Lấy từ bảng MAT_HANG. - Thanh Tien: So Luong * Don_Gia. Cách tạo:- Chọn Query Create query in Degign view.- Xuất hiện hộp thoại Show Table (giốngRelationships)- Chọn các Table cần lấy dữ liệu nguồn sau đó nháyAdd.- Chọn Close.- Xuất hiện như hình bên.- Tại Field đầu tiên ta chọn Ten_Khach_Hangtrong Table KHACH_HANG, ở Total chọn GroupBy.- Tại Field thứ 2 ta chọn Ten_Mat_hang từ Table MAT_HANG, ở Total chọn Group By.- Tại Field thứ 3 ta gõ So Luong: So_Luong từ Table HOA_DON, ở Total chọn SUM.(So luong được tính bằng lệnh SUM của trường So_Luong trong bảng HOA_DON)- Tại Field thứ 4 ta chọn Don_gia từ Table MAT_HANG, ở Total chọn Group By.- Tại Field thứ 5 ta gõ Thanh Tien: [So Luong] * [Don_Gia] từ Table HOA_DON, ở Total chọnExpression.- Ghi lại Query với tên TS_MAT_HANG.http://thayson.com Trang 9 / 12
 10. 10. Bài tập – thực hành tin 12 Phạm Văn Sơn5. Tạo các Form, các macro:a. Tạo các form: KHACH_HANG MAT_HANG HOA_DON Các Form MAT_HANG và HOA_DON có các nút GHI, TÌM KIẾM, ĐÓNG ... như trên bằng cách tạo các Command Button có các macro để chạy. KHACH_HANG1http://thayson.com Trang 10 / 12
 11. 11. Bài tập – thực hành tin 12 Phạm Văn Sơn Trong đó ở ô Mã khách hàng có thể tuỳ chọn MA_KHACH_HANG của một khách hàng tuỳ ý khi đó tên khách hàng, địa chỉ, mã mặt hàng, ... đều list lên tương ứng. ► Tạo Form KHACH_HANG: - Chọn Form Create form by using wizard - Xuất hiện hộp thoại như hình bên. - Trong Tables/Queries chọn Table: KHACH_HANG. - Trong Availabel Fields chọn các trường cần tạo form (chọn tất cả thì nháy nút >>) - Chọn Next -> Next -> Next -> Finsh. Chú ý: Các form: MAT_HANG, DON_HANG tạo tương tự. ► Tạo Form KHACH_HANG1: - Chọn Form Create form by using wizard - Xuất hiện hộp thoại như hình bên. - Trong Tables/Queries chọn: + Table: KHACH_HANG chọn: Ma_khach_hang, Ten_khach_hang, Dia_chi. + Table HOA_DON chọn: Ma_mat_hang, So_luong, Ngay_giao_hang. + Table MAT_HANG chọn: Ten_mat_hang, Don_gia. - Chọn Next -> Next -> Next -> Next -> Finsh. + Đặt tên form là KHACH_HANG1. + Mở form KHACH_HANG1 ở chế độ Design view + Copy và paste Don_gia, sau đó chuyển thành thành tiền và trong ô này gõ: = So_Luong * Don_gia. + Đóng và lưu lại. + Chỉnh sửa Mã khách hàng thành Combo box. + Thêm các nút IN HOÁ ĐƠN, ĐÓNG, THOÁT KHỎI ACCESS bằng macro như đã hướng dẫn.http://thayson.com Trang 11 / 12
 12. 12. Bài tập – thực hành tin 12 Phạm Văn Sơn b. Tạo các macro: - Tạo macro GHI: + Mở Form ở dạng Design view tại công cụ Toolbox chọn nút Command Button. + Di chuyển đến vùng cần tạo nút ghi, nhấn, giữ và kéo rê chuột để vẽ được nút . Sau đó chỉnh sửa giống như văn bản để có được nút GHI như sau . Command Button + Tạo macro: Vào Insert Macro xuất hiện hộp thoại Macro: * Trong khung Action chọn Save, tại Object Type chọn Form. * Thoát và đặt tên cho macro là GHI. + Mở Form ở dạng Design view nháy chuột phải vào command GHI chọn Properties sẽ xuất hiện hộp thoại: Command Button. Khi đó chọn lớp All, tại On Click (nháy chuột vào nút GHI sẽ thực hiện việc ghi) chọn macro GHI. Sau đó đóng hộp thoại. Chú ý: Các Macro còn lại làm tương tự: TÌM KIẾM: chọn Find ĐÓNG: chọn Close THOÁT: chọn Quit ...http://thayson.com Trang 12 / 12

×