truth about drugs

520 views

Published on

Σεμινάριο στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ 3-6-2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
211
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

truth about drugs

 1. 1. ΜΠΛΕΣ΢Ο΢ ΚΨΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ΧΤΦΟΛΟΓΟ΢ (PhD can, MSc, BA)ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΗ΢ (RN)MΟΝΑΔΑ Ε΢ΨΣΕΡΙΚΗ΢ ΝΟ΢ΗΛΕΙΑ΢ ΕΥΗΒΨΝΧΤΦΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΙΔΨΝ-ΕΥΗΒΨΝ΢Ι΢ΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ
 2. 2. drugfreeworld.org
 3. 3.  Foundation for a Drug-Free World MKO με ϋδρα το Λοσ Ωντζελεσ και ςκοπϐ τηνενημϋρωςησ ςε θϋματα πρϐληψησ των εξαρτόςεων. Πλόρησ εκπαύδευςη ςτο θϋμα των ναρκωτικών με 18μαθόματα που καλϑπτουν αναλυτικϊ τισ κυριϐτερεσναρκωτικϋσ ουςύεσ (ερωτηματολϐγια γνώςεων καιςτϊςεων ,ϋρευνεσ για μαθητϋσ καιεκπαιδευτικοϑσ, εξετϊςεισ και πιςτοπούηςη κλπ) Τλικϐ (βιβλύο εκπαιδευτό, βιβλύαεκπαιδευϐμενων, DVD, tv spot) ςε 20 γλώςςεσ μεταξϑτων οπούων και τα Ελληνικϊ Σο ψηφιακϐ υλικϐ προςφϋρεται δωρεϊν ςτοDrugfreeworld.org .
 4. 4.  Η φιλοςοφύα του προγρϊμματοσ ςτηρύζεται ςτο « ΜΟΤΕΙΠΑΝ/ ΕΙΠΑΝ ΧΕΜΜΑΣΑ» και ϋχει ςαν ςκοπϐ τηνπλόρη και εμπεριςτατωμϋνη ενημϋρωςη για τηνΑΛΗΘΕΙΑ γϑρω απϐ τα ναρκωτικϊ μϋςα απϐ τηνπαροχό επιςτημονικών δεδομϋνων για την επύδραςητων ναρκωτικών ςτη ζωό των εφόβων. Παρϊλληλα παρουςιϊζονται οι μαρτυρύεσ ατϐμων πουυπόρξαν χρόςτεσ. ΢τισ αντύςτοιχεσ καμπϊνιεσ του παρελθϐντοσ τοςϑνθημα ΠΕ΢ ΑΠΛΑ ΟΦΙ (JUST SAY NO) δενεξηγοϑςε τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ οι νϋοι θαϋπρεπε να πουν ϐχι.
 5. 5.  Ουςύεσ με καταςταλτικό ό διεγερτικό δρϊςη οι οπούεσπροκαλοϑν εξϊρτηςη και εθιςμϐ. Σα ναρκωτικϊ αποτελοϑν μϋροσ τησ δυτικόσκουλτοϑρασ απϐ τα μϋςα του περαςμϋνου αιώνα. Διαδϐθηκαν ευρϋωσ την δεκαετύα του 1960 μϋςα απϐτην μουςικό και τα ΜΜΕ και ειςϋβαλαν ςε κϊθε τομϋατησ ζωόσ.Photo by: www.fanpop.com
 6. 6.  208 εκατομμϑρια χρόςτεσ παγκοςμύωσ. 4% του παγκϐςμιου πληθυςμοϑ ηλικύασ 15-64 ϋτη κϊνουνχρόςη μαριχουϊνασ. 45% των Αμερικϊνων μαθητών λυκεύου ϋχει κϊνειτουλϊχιςτον 1 φορϊ μαριχουϊνα τον τελευταύο μόνα. 10-40% τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ ςτην Ευρώπη. 19.4% των Ελλόνων ϋχει κϊνει χρόςη παρϊνομων ουςιώντουλϊχιςτον για μια φορϊ ςτη ζωό του .Πιο διαδεδομϋνοναρκωτικϐ η μαριχουϊνα ό χαςύσ (2006). ΠΗΓΗ:http://www.businessinsider.com/un-drug-report-war-2012-6?op=1
 7. 7.  Κουλτοϑρα Σα πιςτεϑω και οι δραςτηριϐτητεσ που εύναι κοινϋσ ςε μιαομϊδα. Η κουλτοϑρα περιλαμβϊνει ιδϋεσ που τα ϊτομα ϋχουνγια την τϋχνη, την θρηςκεύα, την εξουςύα , την οικογϋνεια, τηνπολιτικό κλπ, τισ ιδϋεσ τουσ για το ποιο πρϊγμα εύναιςημαντικϐ ό πολϑτιμο, πωσ τα ϊτομα θα πρϋπει να αντιδροϑνκαι τι αρϋςει ςτα ϊτομα να κϊνουν για διαςκϋδαςη. Κουλτοϑρα των ναρκωτικών Ο ϐροσ αναφϋρεται ϐχι μϐνο ςτον τρϐπο ζωόσ των ατϐμων πουκϊνουν χρόςη ναρκωτικών, τον τρϐπο ντυςύματοσ καιςυμπεριφορϊσ των χρηςτών, αλλϊ και ςτο βαθμϐ τον οπούο ταναρκωτικϊ ϋχουν ειςβϊλει ςε τϐςεσ πλευρϋσ τησ κοινωνύασ μασκαι ϋχουν επηρεϊςει βαςικϊ ςτοιχεύα τησ κουλτοϑρασ μασ.
 8. 8.  Ανοχό Όταν κϊποιοσ χρηςιμοποιεύ κϊποιο ναρκωτικϐ για καιρϐαναπτϑςςεται μια βαθμιαύα απώλεια ό μεύωςη τωνςυνηθιςμϋνων αποτελεςμϊτων. Εθιςμϐσ Κατϊςταςη ςωματικόσ ό διανοητικόσ εξϊρτηςησ απϐκϊποια ουςύα η οπούα ϋχει βλαβερϋσ ςυνϋπειεσ. Εθιςμϋνοσ Αυτϐσ που ϋχει ςωματικό ό πνευματικό ανϊγκη να κϊνειχρόςη κϊποιασ ουςύασ παρϊ το γεγονϐσ ϐτι θα υποςτεύτισ βλαβερϋσ επιπτώςεισ του.
 9. 9.  Κατϊχρηςη Παρϊνομη, λανθαςμϋνη ό επιβλαβόσ χρόςη κϊποιουπρϊγματοσ ΢τϋρηςη Οι δυςϊρεςτεσ ςωματικϋσ και ςυναιςθηματικϋσαντιδρϊςεισ που προκαλοϑνται απϐ τη διακοπό χρόςησ.΢ημαντικϐσ παρϊγοντασ αποτροπόσ τησ αλλαγόσ τησεθιςτικόσ ςυνόθειασ.
 10. 10.  ΟΙ ΑΝΘΡΨΠΟΙ ΠΑΙΡΝΟΤΝ ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ ΓΙΑΣΙΘΕΛΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΣΙ ΢ΣΗ ΖΨΗ ΣΟΤ΢Photo by: http://neurobonkers.com
 11. 11.  Για να μοιϊςουν με τουσ υπϐλοιπουσ (ταϑτιςη καιυπαγωγό ςτην ομϊδα). Για να ξεφϑγουν και να χαλαρώςουν. Επειδό βαριϐντουςαν. Επειδό τουσ ϋκανε να αιςθϊνονται πιο ώριμοι. Για να κϊνουν την επανϊςταςη τουσ. Για να πειραματιςτοϑν.
 12. 12.  ΝΟΜΙΖΟΤΝ ΠΨ΢ ΣΑ ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΤ΢ΗΑΛΛΑ ΣΕΛΙΚΑ ΣΑ ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΣΟΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ο΢Ο ΔΤ΢ΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙ΢ΕΙΚΑΝΕΙ΢ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙ ΕΠΙΠΣΨ΢ΕΙ΢ΣΗ΢ ΦΡΗ΢Η΢ ΣΨΝ ΝΑΡΚΨΣΙΚΨΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΣΑΦΕΙΡΟΣΕΡΕ΢ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΤΠΡΟ΢ΠΑΘΗ΢Ε ΝΑ ΛΤ΢ΕΙ ΜΕ ΣΗΝ ΦΡΗ΢Η
 13. 13.  Η ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΝΣΗ΢Η ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΚΑΝΕΙ΢ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΢ΦΕΣΙΚΑΜΕ ΣΑ ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΦΡΗ΢Η.
 14. 14.  VIDEO 1
 15. 15.  Μαριχουϊνα(dope, grass, χϐρτο, μαϑρο, φοϑντα, γϊρο, μπϊφοσκλπ). Φαςύσ (φτιϊχνεται απϐ τισ ρητύνεσ του φυτοϑ και εύναικατϊ μϋςο ϐρο 6 φορϋσ πιο δυνατϐ). Η ναρκωτικό δρϊςη προϋρχεται απϐ την ουςύα THC. Ϊχει ιςχυρό παραιςθηςιογϐνο δρϊςη. 19.6% των Ελλόνων δηλώνει πωσ κϊνει χρόςημαριχουϊνασ ό χαςύσ τουλϊχιςτον 1 φορϊ ςτη ζωό του.
 16. 16.  Μερικϊ λεπτϊ μετϊ την χρόςη Αυξημϋνοι καρδιακού παλμού. Ελαττωμϋνοσ μυώκϐσ ςυντονιςμϐσ. Ονειρικό πλαςματικό κατϊςταςη. Αποπροςανατολιςμϐσ. Μεύωςη του ςυντονιςμοϑ. Κατϊθλιψη ό αϒπνύα. ΢ε οριςμϋνουσ χρόςτεσ ϊγχοσ και κρύςεισ πανικοϑ. Διϊρκεια περύπου 30 λεπτϊ.
 17. 17.  Μειωμϋνη αντύςταςη ςε αςθϋνειεσ του αναπνευςτικοϑ(κρυολογόματα-βρογχύτιδεσ). Καταςτολό του αναπνευςτικοϑ. Διαταραχϋσ τησ ανϊπτυξησ μϋςα απϐ την αφϑςικηκυτταρικό διαύρεςη. Αϑξηςη των κυττϊρων με ανώμαλη δομό ςτο ςώμα. Πνευμονικϋσ και εγκεφαλικϋσ βλϊβεσ. Ο καπνϐσ τησμαριχουϊνασ περιϋχει 50-70% περιςςϐτερεσκαρκινογϐνεσ ουςύεσ ςε ςχϋςη με τον καπνϐ τουτςιγϊρου.
 18. 18.  Αλλαγϋσ ςτη δομό των ςπερματικών κυττϊρων (μεύωςη τησγονιμϐτητασ) και διαταραχό του κϑκλου τησ ϋμμηνησ ρϑςησ. Διανοητικό ϋκπτωςη, απϊθεια, ϋκπτωςη τησ μνόμησ. ΢χϋςη χρόςησ με οξεύα ψυχωτικϊ επειςϐδια αλλϊ καιαϑξηςη κινδϑνου ςχιζοφρϋνειασ. Η χρόςη ςτην εγκυμοςϑνη οδηγεύ ςε παιδιϊ: Με μειωμϋνη πρωτοβουλύα. Ελαττωμϋνη ικανϐτητα ςυγκϋντρωςησ και προςανατολιςμοϑ. Εκ γενετόσ ανωμαλύεσ, διανοητικϋσ ανωμαλύεσ και αυξημϋνοκύνδυνο λευχαιμύασ.
 19. 19. Ανοχό Πιο δυνατά ναρκωτικά γιατο ίδιο αποτέλεςμαΗ Μαριχουϊνα δεν οδηγεί το ϊτομο ςτα ϊλλα ναρκωτικϊ.Οι ϊνθρωποι παίρνουν ναρκωτικϊ για να απαλλαγούναπό ανεπιθύμητεσ καταςτϊςεισ και ςυναιςθήματα …Ότανη δρϊςη τησ δεν θα είναι πια ικανή να κρύψει ταπροβλήματα, τότε το ϊτομο είναι πιθανό να οδηγηθεί ςεπιο ιςχυρϊ ναρκωτικϊ….
 20. 20.  Οι ςχϋςεισ με τουσ ςυνομόλικουσ αποτελοϑν ςημαντικόπαρϊμετρο ςτην απϐκτηςη ταυτϐτητασ κατϊ τηδιϊρκεια τησ εφηβεύασ. Εύναι αδϑνατο για κϊποιο παιδύ που μεγαλώνει ςτοςημερινϐ κϐςμο να μην εκτεθεύ ςτο κύνδυνο τωνναρκωτικών.
 21. 21.  Μόπωσ εύναι οι ϊνθρωποι που ενδιαφϋρονται να ςουπουλόςουν χϐρτο;Photo by: www.projectknow.com
 22. 22.  55% των εφόβων δηλώνει πωσ ξεκύνηςε τα ναρκωτικϊωσ αποτϋλεςμα τησ πύεςησ που δϋχθηκαν απϐςυνομόλικουσ. Ϋθελαν να δεύχνουν ϊνετοι (cool) καιδημοφιλεύσ (famous). Οι ϋμποροι το γνωρύζουν. ΢ε πληςιϊζουν ςαν «φύλοι» και προςφϋρονται να ςε«βοηθόςουν» με «κϊτι που θα ςε βοηθόςει». Σο ναρκωτικϐ θα ςε «βοηθόςει να μπεισ ςτην παρϋα» ό«θα ςε κϊνει να δεύχνεισ ϊνετοσ». Οι ϋμποροι των ναρκωτικών, που το κύνητρϐ τουσ εύναι τοκϋρδοσ θα πουν τα πϊντα για να ςε αναγκϊςουν νααγορϊςεισ τα ναρκωτικϊ τουσ
 23. 23.  Video 2.
 24. 24.  Σο αλκοϐλ εύναι ναρκωτικϐ. Η δρϊςη του εύναι διεγερτικό ό καταςταλτικό ανϊλογαμε την ποςϐτητα. Η υπερβολικό κατανϊλωςη προκαλεύ: Σοξικϊ φαινϐμενα απϐ την επύδραςη ςτο ΚΝ΢ (μϋθη) ηοπούα ςε ακραύεσ περιπτώςεισ μπορεύ να προκαλϋςεικαταςτολό του αναπνευςτικοϑ κϋντρου-κώμα καιθϊνατο. Μεγϊλο πρϐβλημα εύναι ϐτι αποτελεύ μια επιτρεπτόκοινωνικό πρακτικό (που κατϊ τϐπουσ αφορϊ εφόβουσό ακϐμη και παιδιϊ).
 25. 25.  Δημιουργεύ μια αύςθηςη παντοδυναμύασ και θολώνει τηνδιϊνοια και την ορθό κρύςη. Παρϊλληλα μειώνει τηνικανϐτητα και την ταχϑτητα αντύδραςησ. Ψσ αποτϋλεςμα οιϊνθρωποι υπϐ καθεςτώσ μϋθησ αναλαμβϊνουν ρύςκα πουπιθανϊ δεν θα εύχαν αναλϊβει νηφϊλιοι. Μερικϋσ φορϋσ τα ρύςκα αυτϊ μπορεύ να αποδεχτοϑνμοιραύα. 31% των εφόβων ϋχαςαν τη ζωό τουσ ςτουσ Αμερικϊνικουσαυτοκινητοδρϐμουσ εύχαν καταναλώςει αλκοϐλ. Ο οδηγϐσ υπϐ την επόρεια αλκοϐλ κινδυνεϑει 11 φορϋσπεριςςϐτερο να ςκοτωθεύ ςε ςχϋςη με εκεύνον που οδηγεύνηφϊλιοσ.
 26. 26.  Δύψα για αλκοϐλ. Απώλεια του ελϋγχου. ΢ωματικό εξϊρτηςη ΢υμπτώματα εξϊρτηςησ (ναυτύα, εφύδρωςη, ρύγη, νευρικϐτητα ωσ αποτϋλεςμαςτϋρηςησ) Σρομώδεσ παραλόρημα (delirium tremens). ΢ϑνδρομο Korsakoff (ϋλλειψη θειαμύνησ) Ανοχό.
 27. 27.  Οι νϋοι που πύνουν εύναι 7,5 φορϋσ πιο πιθανϐ να κϊνουνχρόςη και ϊλλων ναρκωτικών ουςιών και 50 φορϋσ πιοπιθανϐ να κϊνουν χρόςη κοκαϏνησ. 55 εκατομμϑρια ϊνθρωποι πύνουν επιβλαβεύσ ποςϐτητεσαλκοϐλ ςτη Ευρώπη ενώ τα 23 εκατομμϑρια απϐαυτοϑσ θεωροϑνται εθιςμϋνοι. Η κατανϊλωςη αλκοϐλ ςε επιβλαβεύσ ποςϐτητεσυπολογύζεται ϐτι ευθϑνεται για περύπου 195.000θανϊτουσ ςτην Ευρώπη.
 28. 28.  Αφορϊ την υπερβολικό χρόςη αλλϊ και την υιοθϋτηςηεπικύνδυνων ςυμπεριφορών ςτο διαδύκτυο. Παρουςιϊζεται με κλινικό εικϐνα που ϋχει ϐλα ταχαρακτηριςτικϊ των ϊλλων εξαρτόςεων και ιδύωσ τησεξϊρτηςησ ςτο αλκοϐλ και τον παθολογικϐ τζϐγο. Προκαλεύ: Προβλόματα ςτισ οικογενειακϋσ ςχϋςεισ. Φαμηλϋσ ςχολικϋσ επιδϐςεισ. ΢ωματικϋσ ενοχλόςεισ (νευρομυικϐ ςϑςτημα-οφθαλμολογικϋσ διαταραχϋσ- ορθοπεδικϊ προβλόματακλπ) Χυχολογικϋσ εκδηλώςεισ.
 29. 29.  Σοξικομανύα Προϒποθϋτει τη ςυνϊντηςη μιασ ελλειμματικόσπροςωπικϐτητασ με μια ψυχοτρϐπα ουςύα ςε μιαςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό. Η ςυνϊντηςη αυτόδιαμεςολαβεύτε πϊντα απϐ την κρύςη τησ ςυγκεκριμϋνησοικογϋνειασ.
 30. 30.  Ο Griffiths (2000) προςδιϐριςε τα κριτόρια που εύναιαπαραύτητα για το χαρακτηριςμϐ μιασ ςυμπεριφορϊσωσ εθιςτικόσ: Η προβολό εμφανύζεται ϐταν ϋνασ εθιςτικϐσ παρϊγοντασκαθύςταται η ςημαντικϐτερη δραςτηριϐτητα ςτη ζωόενϐσ ανθρώπου, προκαλώντασ του μια ανηςυχύα ςχετικϊμε τη δραςτηριϐτητα. Η τροποπούηςη τησ διϊθεςησ αναφϋρεται ςτην ευφορύακαι ςτον ενθουςιαςμϐ που προκαλεύται απϐ την ϋκλυςηντοπαμύνησ κατϊ την εναςχϐληςη με τον εθιςτικϐπαρϊγοντα.
 31. 31.  Η ανοχό εύναι η κατϊςταςη κατϊ την οπούα απαιτεύταιαυξημϋνη χρόςη τησ ουςύασ προκειμϋνου το ϊτομο ναεπιτϑχει την αλλαγό τησ διϊθεςόσ του. H απϐςυρςη εύναι το δυςϊρεςτο ςυναύςθημα πουπροκαλεύται ϐταν διακϐπτεται ό μειώνεται η χρόςη τησουςύασ. Η ςϑγκρουςη εύναι ϋνα κοινϐ ςυναύςθημα που ςυνδϋεταιμε τουσ εθιςμοϑσ η οπούα ςυνοδεϑεται απϐ καταθλιπτικόδιϊθεςη και ενοχό μετϊ απϐ την χρόςη. Σο κριτόριο τησ προϐδου, ςϑμφωνα με το οπούο ϋναϊτομο ξεκινϊ απϐ ηπιϐτερουσ εθιςτικοϑσ παρϊγοντεσ καικαταλόγει ςε ιςχυρϐτερουσ.
 32. 32.  Σο κριτόριο τησ ϊρνηςησ, ςϑμφωνα με το οπούο ηϊρνηςη ενϐσ προβλόματοσ αποτελεύ ϋνα μηχανιςμϐϊμυνασ για τη διατόρηςη του αυτοελϋγχου και τηςταθερϐτητα του ατϐμου, παρϊ το γεγονϐσ ϐτιαντικειμενικϊ το πρϐβλημα εξακολουθεύ να υφύςταται. Οι ςυνϋπειεσ και η ςυνεχόσ χρόςη παρϊ τισ ςυνϋπειεσαντιπροςωπεϑουν ϋνα τελικϐ κριτόριο εθιςμοϑ.
 33. 33.  Οι Παρϊγοντεσ πυροδϐτηςησ εύναι αντικεύμενα όκαταςτϊςεισ του παρελθϐντοσ που πυροδοτοϑνεθιςτικϋσ ςυμπεριφορϋσ (triggers).Photo by: scotthartmanphoto.com
 34. 34.  Παρϊγοντεσ πυροδϐτηςησ μπορεύ ακϐμη να εύναι oιαρνητικϋσ ςκϋψεισ και τα αρνητικϊςυναιςθόματα, καθώσ και ϊςχημεσ ςυνθόκεσ ζωόσ(προβλόματα ςτο γϊμο-ανεργύα-οικονομικϊπροβλόματα).Photo by: familycounselingcenterutah.com
 35. 35.  Ο Peele (1991) εξόγηςε την ψυχολογικό ςϑνδεςη με τονεθιςμϐ, ωσ κϊτι που "ςασ δύνει ςυναιςθηματικό καιαιςθηςιακό ευχαρύςτηςη που δεν εύςτε ςε θϋςη ναπϊρετε με ϊλλουσ τρϐπουσ». Μπορεύ να εμποδύςει την αύςθηςη του πϐνου, τηναβεβαιϐτητα, ό την δυςφορύα. Μπορεύ να δημιουργόςει διαςπαςτικϋσ αιςθόςεισ πουεςτιϊζουν και απορροφοϑν την προςοχό. Μπορεύ να επιτρϋψει ςε ϋνα πρϐςωπο να ξεχνϊ ό νααιςθϊνεται «εντϊξει» για κϊποια ανυπϋρβληταπροβλόματα.
 36. 36.  Μπορεύ να παρϋχει μια τεχνητό, προςωρινό αύςθηςηαςφϊλειασ ό ηρεμύασ, αυτοεκτύμηςησ όεπύτευξησ, εξουςύασ και ελϋγχου, οικειϐτητασ καιαύςθηςησ του ανόκειν. Σα παραπϊνω θετικϊ ςυναιςθόματα λειτουργοϑν ωσενιςχυτϋσ (reinforces) τησ εθιςτικόσ ςυμπεριφορϊσ καιϐςο μια ςυμπεριφορϊ ανταμεύβεται τϐςο πιο πιθανϐεύναι να επαναληφθεύ.
 37. 37.  TA ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ ΓΕΜΙΖΟΤΝ ΣΟ ΚΕΝΟ ΠΟΤΝΟΙΨΘΨ ΜΕ΢Α ΜΟΤEmptiness by mebilia in DevianArt
 38. 38.  ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΨ΢ ΑΤΣΟ ΣΟ Ε΢ΨΣΕΡΙΚΟ ΚΕΝΟ;Photo by: drawception.com
 39. 39.  Ο ϐροσ «Δεςμϐσ» χρηςιμοποιεύται για να αποδώςειςτην ελληνικό γλώςςα τον αγγλικϐ ϐρο«attachment», ο οπούοσ καθιερώθηκε ςτην εξελικτικόψυχολογύα απϐ τον Ωγγλο ψυχύατρο John Bowlby(1958), για να περιγρϊψει το δυνατϐ ςυναιςθηματικϐδεςμϐ που αναπτϑςςεται μεταξϑ του βρϋφουσ και τησμητϋρασ του ό και ϊλλων ατϐμων κατϊ την διϊρκειατων 2 πρώτων ετών τησ ζωόσ του. Σο εύδοσ τησ φροντύδασ και των ςυναιςθηματικώνανταλλαγών που αναπτϑςςονται ςτα πλαύςια αυτόσ τησαλληλεπύδραςησ καθορύζει ςε μεγϊλο βαθμϐ τηνποιϐτητα και τη λειτουργικϐτητα του δεςμοϑ
 40. 40.  Σα βρϋφη που μεγαλώνουν ςε περιβϊλλον ϐπου ταςημαντικϊ πρϐςωπα δεύχνουν ευαιςθηςύα, κατανοοϑναποτελεςματικϊ τισ ανϊγκεσ τουσ και αντιδροϑνγρόγορα και με θετικϊ ςυναιςθόματα ςεαυτϋσ, αναπτϑςςουν ςυνόθωσ αςφαλό δεςμϐ.Photo by ahafeezg on deviantart.com
 41. 41.  Σα βρϋφη που μεγαλώνουν ςε περιβϊλλον ϐπου ταςημαντικϊ πρϐςωπα δεύχνουν ςυναιςθηματικόψυχρϐτητα, ϋλλειψη ςταθερϐτητασ και ϋχουναπρϐβλεπτεσ ό αντιφατικϋσ αντιδρϊςεισ, ενδϋχεται νααναπτϑξουν αναςφαλό δεςμϐ.Photo by: psychopassgroupproject.wordpress.com
 42. 42.  Ο ΔΕ΢ΜΟ΢ ΣΗ΢ ΜΗΣΕΡΑ΢ ΜΕ ΣΟ ΠΑΙΔΙΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙ ΣΗΝ Α΢ΥΑΛΗ ΒΑ΢Η ΠΑΝΨ ΢ΣΗΝΟΠΟΙΑ ΣΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΕΡΑ Ο ΕΝΗΛΙΚΑ΢ ΘΑΜΠΟΡΕΙ ΝΑ "ΕΠΙ΢ΣΡΕΧΕΙ" ΓΙΑ ΝΑ ΑΙ΢ΘΑΝΘΕΙΑ΢ΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΢ΙΓΟΤΡΙΑ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΢ΣΙ΢ΑΠΟ΢ΣΕΡΗ΢ΕΙ΢ ΚΑΙ ΣΙ΢ ΜΑΣΑΙΨ΢ΕΙ΢ ΣΟΤΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢.
 43. 43.  ΟΣΑΝ Ο ΔΕ΢ΜΟ΢ ΑΤΣΟ΢ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΘΗΚΕΠΟΣΕ Η ΚΑΣΑ΢ΣΡΑΥΗΚΕ ΛΟΓΨ ΠΑΙΔΙΚΨΝΣΡΑΤΜΑΣΨΝ ΣΟΣΕ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΔΕΝ ΒΡΙ΢ΚΕΙΕΤΚΟΛΑ ΢ΗΜΕΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ΢ ΚΑΙ ΜΕΝΕΙ ΜΕ ΣΗΝΜΟΝΙΜΗ ΑΙ΢ΘΗ΢Η ΢ΤΝΑΙ΢ΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΚΕΝΟΤ
 44. 44.  Ο Marcia (1980) αναφϋρεται ςτην κρύςη ταυτϐτητασδεδομϋνου ϐτι η εφηβεύα εύναι η ηλικύα τησ επιλογόσκαι τησ αναζότηςησ των εναλλακτικών λϑςεων για ϋναϊτομο. ΢ε αυτϐ το πλαύςιο τησ κρύςησ ο ϋφηβοσ θα ςτραφεύςτο κοινωνικϐ του δύκτυο για να αναζητόςει αςφϊλειακαι καθοδόγηςη. Απϐ την διαθεςιμϐτητα τωνςημαντικών ϊλλων προςδοκϊ να βρει τον καθρϋφτηπϊνω ςτον οπούο θα προβϊρει την καινοϑργια τουταυτϐτητα.
 45. 45.  Οι γονεύσ, οι εκπαιδευτικού αλλϊ οριςμϋνεσ φορϋσακϐμη και οι ειδικού τονύζουν μονομερώσ τα κϐςτη πουπληρώνει ο χρόςτησ ναρκωτικών ουςιών. Ο εξαρτημϋνοσ ϋφηβοσ ϋχει ςημαντικϊ οφϋλη απϐ τηνχρόςη. Η ανακοϑφιςη απϐ τα ϊγχη, η ςυντροφικϐτητακαι η αύςθηςη του ανόκειν, η τιμωρύα ςε γονεύσ καιευρϑτερα ςυςτόματα εξουςύασ, η ηδονό και ηευχαρύςτηςη του «ταξιδιοϑ», αποδεικνϑονται ιςχυρούπαρϊγοντεσ διατόρηςησ που κρατοϑν τον χρόςτηδϋςμιο και αποτρϋπουν την αλλαγό
 46. 46.  Η αναγνώριςη ϐμωσ του οφϋλουσ τησ χρόςησ (κϊτι τοοπούο δεν εύναι πϊντοτε ςυνειδητϐ) αποδεικνϑεταιπολϑτιμη γιατύ αναδεικνϑει το μϋγεθοσ τησαμφιςημύασ, αλλϊ και γιατύ ερμηνεϑει την δυςκολύα τησαλλαγόσ ενώ ταυτϐχρονα προκαλεύ την κινητοπούηςη(motivation) του χρόςτη προσ την κατεϑθυνςη τησαλλαγόσ.
 47. 47.  Ποιοτικϋσ ςχϋςεισ με τα παιδιϊ. Οικογενειακϐ περιβϊλλον αποδοχόσ και επικϑρωςηστων ςυναιςθημϊτων. Ενςυναιςθητικό κατανϐηςη. Ανοικτό επικοινωνύα, αποφυγό τριγωνοπούηςησ. ΢ταθερού οικογενειακού ρϐλοι. ΢ταθερϐτητα πλαιςύου, ϐρια ςτη ςυμπεριφορϊ. Γονικό επιτόρηςη.
 48. 48.  Για τουσ εθιςμοϑσ. Μιλόςτε χωρύσ φϐβο ςτα παιδιϊ ςασ για τα ναρκωτικϊ(πριν το κϊνουν οι ϋμποροι). Μϊθετε να ακοϑτε. Μην παύρνετε θϋςη κατόγορου, αποφϑγετε τηνεκδραμϊτιςη. Βοηθόςτε το παιδύ ςασ να αναπτϑξει αξύεσ, γύνετε εςεύσ τοθετικϐ του πρϐτυπο. Σα παιδιϊ δεν κϊνουν ϐτι τουσ λϋμε, κϊνουν αυτϐ πουβλϋπουν να κϊνουμε.
 49. 49.  Απομυθοπούηςη μϋςα απϐ την ενημϋρωςησ η οπούαβαςύζεται ςε δεδομϋνα (evidence based). ΢τοχευϐμενεσ πολιτικϋσ πρϐληψησ. Ανϊδειξη τησ αμφιθυμύασ του χρόςτη. Σα υπϋρ τησ χρόςησ Σα κατϊ τησ χρόςησ ΢κοπϐσ εύναι η κινητοπούηςη για αλλαγό (motivation)μϋςα απϐ το μόνυμα ϐτι: ΣΟ ΚΟ΢ΣΟ΢ ΠΟΤ ΠΛΗΡΨΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟ΢ ΑΠΟ ΣΗΝΦΡΗ΢Η ΝΑΡΚΨΣΙΚΨΝ ΕάΝΑΙ Α΢ΤΚΓΡΙΣΑΤΧΗΛΟΣΕΡΟ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΟΥΕΛΗ.
 50. 50. ΢ασ ευχαριςτώ….mail: bletsos@gmail.comtel: 6977925414www.bletsos.net

×