බ඼න් කඩතුරා ශැර දෑසවේ
ඳෂමු කථිකාලත : ස ොඩ යාම
‘ස ොඩ යාම’ නිර්ලචනය
තරුණසයක් ශා තරුණියක් සරේම වම්බන්‍ධයක් ඇතිකර ැනීමට
"සකොක්කක් දා න්නලා"යැයි කියනු ඼ැසේ. සමය සකොෂඹ
වි඾්ල ...
ස ොඩ ගිසේ නැත්නම් මඩද?
ශැකියාසේ ර඾්නයක්ද?
කැඳවීම ර඾්නයක්ද?
විරුද්ධ ඳාර්඾ලයට කැමති නැද්ද?
සමොකටද ස ොඩ යන්සන් ?
මනු඿යා වත්ලසයකි. ආදරය ආකර්඿ණයකි!

ආදරය
ආරක්඿ාල
ව්තිරබල
අනා තය
඾ක්තිය

ආ඾ාල
අත්ශදාබැලීමක්
අත්දැකීමක්
අ...
කාත් එක්කද ස ොඩ යන්සන්?
ඇය
අලංක
කරුණාලන්ත
සඳෞර්඾ත්ලයක්
නිදශව
මාල සත්රුම් න්න

ඔහු
කීකරු
පියකරු
බිරි඲ක්
මලක්
අපි සවොයා බ඼මු …
අඳ වම්බන්ධතා රවකරන රවකාරක 4ක්
1. ැඹුර
2. නිරුලත
3. තිත්ත ඇත්ත
4. අලදානම
ැඹුර : ශඳුනා ැනීම
ස ොඩ ගිසයොත් ගියාමයි vs ස ොඩ ගිහින් බ඼මු
ැඹුර : ශඳුනා ැනීම
සිනමාසල වාහිතයසේ සින්තටික් සරේමලලින් වියුක්ත සල඼ා
යථාර්තලාදී සලන්න.එසශම සනොවුනාම තමයි සකල්ස඼ො
ශා සකොල්ස඼...
ැඹුර : ශඳුනා ැනීම
බාහිර රතිර෕ඳයට ලශල් සල඼ා ;
සරේමසේ බ඼ාසඳොසරොත්තු විකෘති
සල඼ා
1000+ හිටියට 1 අඹ
යාළුසලක් නැශැ
දියාරු වම්බන...
නිරුලත: සලව්මුහුණු ඉලතට
“මිනිවා ශා වැබෑ මිනිවා යනුසලන් සදලර් යකි. මිනිවාට ලඩා වැබෑ
මිනිවා අති඾යින්ම සලනව්ය. මිනිවා යනු මනු...
නිරුලත: සලව්මුහුණු ඉලතට
සබොරු ආසටෝඳ ල඼ට ලශල් සලච්ච
වමා‍ය පිනලන්න තමන් සනොලන
චරිතයකට බැශැ඼ා ; රඟඳානලා…
අපි බයයි !
ඔබ කලදද අ...
තිත්ත ඇත්ත
ඔයා මට ඇත්තම කියන්න…
තිත්ත ඇත්ත
ඇත්ත තිත්තද? අලංකකම භයානකද?

අලංකකම වම්බන්ධතාලයට අත්තිලාරමක්
ලැනිය
අවන්න කැමති සද් සනොල ඇසිය යුතු සද්
ඳැලසීම
අලදානම.. අත්විඳිමු
මසග් ශදලත ඔබට සදමි..
අලදානම.. අත්විඳිමු
අනතුරට භා‍නය විය ශැක

නි඾්චිත තත්ලයක සිට අවිනි඾්චිත තත්ලයකට
ලැසේ ඇන වුසනොත් ?
ඔබසග් අනනයතාලය…

ඔබ ½ X වම්පුර්ණ 1ක් 

½ + ½ =1 X 1+1=1 
අපි කතා කරමු !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

බලන් කඩතුරා හැර දෑසේ : පළමු කථිකාවත - ගොඩ යාම

200 views
139 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
200
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

බලන් කඩතුරා හැර දෑසේ : පළමු කථිකාවත - ගොඩ යාම

 1. 1. බ඼න් කඩතුරා ශැර දෑසවේ ඳෂමු කථිකාලත : ස ොඩ යාම
 2. 2. ‘ස ොඩ යාම’ නිර්ලචනය තරුණසයක් ශා තරුණියක් සරේම වම්බන්‍ධයක් ඇතිකර ැනීමට "සකොක්කක් දා න්නලා"යැයි කියනු ඼ැසේ. සමය සකොෂඹ වි඾්ල විදයා඼සේ "ස ොඩ යාම" ස඼වද සේරාසදනිය වි඾්ල විදයා඼සේ "හිච් සලනලා" ස඼වද ශදුන්ලයි. සේරාසදනිය වි඾්ල විදයා඼සේ සඳම්ලතා සඳොර ස඼ව ශැදින්සේ. අසනකුත් වි඾්ල විදයා඼ ල඼ සඳම්ලතිය "සකොක්ක" ස඼ව ශැසින්සේ. සදසදනා එක්ල සඳම්බව්සදඩීම සකොෂඹ වි඾්ල විදයා඼සේදී "කැරට් කෑම" ස඼ව ශඳුන්ලන අතර ඔවුනට බාධා කිරීම "උදැල්඼ දැමීම" ස඼වද ශැඳින්සේ. කණි඿්ඨ සිසුසලක් ස‍යේ඿්ඨ සිසුවියක් ශා සරේම වම්බන්‍ධයක් ඇතිකර ැනීම "඼ැම්බට් වීම" ලන අතර සරේමසයන් ඳරා‍ය වීම සශෝ අවාර්ථක වීම "ඇන ැනීමකි". විකිපීඩියා
 3. 3. ස ොඩ ගිසේ නැත්නම් මඩද? ශැකියාසේ ර඾්නයක්ද? කැඳවීම ර඾්නයක්ද? විරුද්ධ ඳාර්඾ලයට කැමති නැද්ද?
 4. 4. සමොකටද ස ොඩ යන්සන් ? මනු඿යා වත්ලසයකි. ආදරය ආකර්඿ණයකි! ආදරය ආරක්඿ාල ව්තිරබල අනා තය ඾ක්තිය ආ඾ාල අත්ශදාබැලීමක් අත්දැකීමක් අභිසයෝ යක් කාමය
 5. 5. කාත් එක්කද ස ොඩ යන්සන්? ඇය අලංක කරුණාලන්ත සඳෞර්඾ත්ලයක් නිදශව මාල සත්රුම් න්න ඔහු කීකරු පියකරු බිරි඲ක් මලක්
 6. 6. අපි සවොයා බ඼මු … අඳ වම්බන්ධතා රවකරන රවකාරක 4ක් 1. ැඹුර 2. නිරුලත 3. තිත්ත ඇත්ත 4. අලදානම
 7. 7. ැඹුර : ශඳුනා ැනීම ස ොඩ ගිසයොත් ගියාමයි vs ස ොඩ ගිහින් බ඼මු
 8. 8. ැඹුර : ශඳුනා ැනීම සිනමාසල වාහිතයසේ සින්තටික් සරේමලලින් වියුක්ත සල඼ා යථාර්තලාදී සලන්න.එසශම සනොවුනාම තමයි සකල්ස඼ො ශා සකොල්ස඼ො සම් වතිසය එසකකුට බූට් එක තිය඼ා ඼බන වතිසය තල එසකක් එක්ක ඳැණි සේසරන්න ඼ේ කරන්සන.සමොකද අර සින්තටික් සරේමය අසේ යටිහිතට ආමන්ත්‍රණය කරනලා තාරුණයයට වම්ප෕ර්ණ වීමට සරේමය අතයාල඾යයි, සකොසශන් සශෝ අහු඼ා න්නා ඒ සරේමය මු඼ සිට අ ටම ඳැණි සේසරන එකක් විය යුතුයි කිය඼ා.ඉතිං අසේ තාරුණයය ඒ කාරණා වම්ප෕ර්ණ කරන්ඩ ලයා‍ ශැඟීම් ඇතුස඼ ලල්මත් සලනලා. ඳෑ඼ සදොර ේස඼ොග් එසකන් උපුටා න්නා ඼දී
 9. 9. ැඹුර : ශඳුනා ැනීම බාහිර රතිර෕ඳයට ලශල් සල඼ා ; සරේමසේ බ඼ාසඳොසරොත්තු විකෘති සල඼ා 1000+ හිටියට 1 අඹ යාළුසලක් නැශැ දියාරු වම්බන්ධතා : නිධන් කතාල ලැඩක් නැශැ; අශන් ඉන්න කා඼යත් නැශැ
 10. 10. නිරුලත: සලව්මුහුණු ඉලතට “මිනිවා ශා වැබෑ මිනිවා යනුසලන් සදලර් යකි. මිනිවාට ලඩා වැබෑ මිනිවා අති඾යින්ම සලනව්ය. මිනිවා යනු මනු඿යත්ලය නිසි අයුරින් අලසබෝධ සකොට සනො ත් තැනැත්සතකි. එසශත් වැබෑ මිනිවා මනු඿යත්ලය නිසි ස඼ව වාක්඿ාත් සකොට ත් අසයකි ශ්‍රාව්ත්‍රඳති ඳණ්ඩිත අරම ශ්‍රී ධම්මති඼ක නාහිමියන්
 11. 11. නිරුලත: සලව්මුහුණු ඉලතට සබොරු ආසටෝඳ ල඼ට ලශල් සලච්ච වමා‍ය පිනලන්න තමන් සනොලන චරිතයකට බැශැ඼ා ; රඟඳානලා… අපි බයයි ! ඔබ කලදද අලවානයට වැබෑ චරිතය ඉව්මතු කසල්?
 12. 12. තිත්ත ඇත්ත ඔයා මට ඇත්තම කියන්න…
 13. 13. තිත්ත ඇත්ත ඇත්ත තිත්තද? අලංකකම භයානකද? අලංකකම වම්බන්ධතාලයට අත්තිලාරමක් ලැනිය අවන්න කැමති සද් සනොල ඇසිය යුතු සද් ඳැලසීම
 14. 14. අලදානම.. අත්විඳිමු මසග් ශදලත ඔබට සදමි..
 15. 15. අලදානම.. අත්විඳිමු අනතුරට භා‍නය විය ශැක නි඾්චිත තත්ලයක සිට අවිනි඾්චිත තත්ලයකට ලැසේ ඇන වුසනොත් ?
 16. 16. ඔබසග් අනනයතාලය… ඔබ ½ X වම්පුර්ණ 1ක්  ½ + ½ =1 X 1+1=1 
 17. 17. අපි කතා කරමු !

×