Seam Framework w akcji
Szew
●  Miejsce zszycia kawałków tkaniny, futra itp.
  wraz z nićmi, którymi te kawałki zszyto.
●  Operacyjne zszycie ...
JSF
   EJB
AJAX
Facelets   JSF    ICEFaces
 GWT     RichFaces               Drools
  Wicket         ...
Czym jest Seam?
Stos aplikacji
●  Integruje różne frameworki z różnych warstw
  JEE
  ●  Widoku (JSF, RichFaces, ICEFaces, Wicket)
 ...
Kontener komponentów
●  Integruje komponenty JPA, EJB, POJO oraz
  JSF w taki sposób, że zaciera granice
  pomiędzy p...
Komponenty i kontenery


     Kontener        Tworzenie komponentu
EJB         @Stateful, @Stateless,...
Komponenty i kontenery


    Kontener        Tworzenie komponentu
EJB         @Stateful, @Stateless, ...
Facelets / RichFaces / JSP      JSF      SeamEJB / Spring / JPA / Hibernate


     Seam contex...
Definiowanie komponentu Seam1. @Name("foo")
2. @Scope(ScopeType.CONVERSATION)
3. public class Foo { }
Wstrzykiwanie zależności


1. @Name("bar")
2. public class Bar {
3.
4.  @In
5.  private Foo foo;
6.
7. }
Wstrzykiwanie zależności cd...


1. @Name("bar")
2. public class Bar {
3.
4.  @In(create = true)
5.  private Foo foo;
6....
Wstrzykiwanie zależności cd...


1. @Name("bar")
2. public class Bar {
3.
4.  @In("#{foo}")
5.  private Foo foo;
6.
7. }
Inversion of Control
●  Wzorzec projektowy „rozluźniający” powiązania
  pomiędzy komponentami
●  Pozwala komponentom n...
Inversion of Control
●  Zwykle ludzie mówiąc o IoC mają na myśli
  dependency injection (DI), jeden z przypadków
  uż...
DI jest zbyt statyczne

Problem z klasycznym podejściem do DI jest taki,
że wstrzykiwanie zależności odbywa się tylko raz,...
IoC w Seam
●  W Seam mamy do czynienia z dependency
  bijection
●  W Seam zależności są wstrzykiwane
  dynamicznie w...
Bijection
●  Bijection jest to kombinacja injection i outjection
●  Bijection zachodzi w momencie wywołania
  metody (...
Disinjection
●  Wszystkie pola komponentów do których
  zostały wstrzyknięte zależności otrzymują
  wartość null.
● ...
Bijection interceptor
         Komponent wywołujący
            metodę  Interceptor

      W...
Bijection w akcji
1. @Name("authenticator")
2. public class Authenticator {
3.   @In
4.   private Credentials credenti...
Inne formy wstrzykiwania zależności
●  @RequestParameter
●  @PersistenceContext
●  @DataModelSelection
●  @DataModelSe...
Inne formy dependency outjection
●  @DataModel
●  @Factory
●  @Unwrap
Omijanie bijection
●  Wewnętrzne wywołania metod
●  @BypassInterceptors
Generowanie zdarzeń
Zdarzenia
●  Seam posiada wbudowane wsparcie dla
  wzorca observer, który w znacznym stopniu
  pozwala redukować zale...
Generowanie zdarzeń1.  public String register() {
2.    // registration action
3.    Events.instance().raiseEve...
Generowanie zdarzeń


1.  @In private Events events;
2.
3.  public String register() {
4.    // registration action
5...
Generowanie zdarzeń1.  @RaiseEvent("registered")
2.  public String register() {
3.    // registration action
4. ...
Generowanie zdarzeń


1. <page view-id="/register.xhtml">
2.   <navigation
3.    from-action="#{userManager.registe...
Obserwowanie zdarzeń

1. @Name("registrationObserver")
2. public class RegistrationObserver {
3.   @Logger private Log l...
Obserwowanie zdarzeń1. <event type="registered">
2.  <action
3.   execute=
4.   "#{registrationObserver.onRegis...
Wbudowane zdarzenia
●  Inicjalizacja kontenera seamowego
●  Przypisanie zmiennej kontekstowej (added,
  removed)
●  Z...
Metody fabrykujące
Metody fabrukujące w Seam
●  Seam posiada wbudowane wsparcie dla
  wzorca factory method
●  Fabryka ma na celu dostarc...
Metoda fabrykująca jest wykonywana tylko
 raz, kolejne wywołania zwracają utworzoną i
umieszczoną w kontekście wcześniej w...
Rezultat wywołania fabryki
●  Rezultat metody fabrykującej może być
  przekazany na trzy sposoby:
  ●  Przez zwrócen...
Przykład metody fabrykujacej


1. @Name("currentUserFactory")
2. public void CurrentUserHome {
3.   @In private EntityMa...
Przykład metody fabrykujacej

1. @Name("currentUserFactory")
2. public void CurrentUserHome {
3.   @In private EntityMan...
Unwrap
Unwrap
●  Seam pozwala dostarczać dane do kontekstu
  za pomocą metody oznaczonej adnotacją
  @Unwrap
●  W odróżnien...
@Unwrap a @Factory
●  Jest prawdziwym komponentem
  ●  Można konfigurować w components.xml
  ●  Można używać adnota...
Metody oznaczone @Unwrap można używać jako
        swoisty alias.
@Unwrap w akcji1.  @Name("org.jboss.seam.faces.facesContext")
2.  @Scope(ScopeType.APPLICATION)
3.  public class Fa...
Method interceptors
Interceptory w Seam
●  Seam rozszerza funkcjonalność interceptorów z
  EJB
  ●  Przenosi ją ze świata Java EE to świ...
Definiowanie interceptora1.  @AroundInvoke
2.  public Object methodName(InvocationContext ctx)
3.  throws Exception...
Definiowanie interceptora

1. @Interceptor(stateless = true,
2.   type = InterceptorType.CLIENT
3. public class Stateles...
Cechy interceptora w Seam
●  Interceptor może być stateful-owy lub stateless-
  owy
●  Interceptory mogą być przypisyw...
Przypisywanie interceptorów
●  @Interceptors
Przypisywanie interceptorów
●  @Interceptors
●  W Seamie, w odróżnieniu od EJB, adnotacja
  @Interceptors nie jest nak...
Przypisywanie interceptorów


1.  @Target(TYPE)
2.  @Retention(RUNTIME)
3.  @Interceptors(CurrentUserAccessInterceptor....
Model kontekstowy w Seam
Konteksty w Java Servlet API
●  Request
●  Session
●  Application
Konteksty w Seam
●  Event (request)
●  Page
●  Conversation
●  Session
●  Application
●  Business process
Konteksty w Seam
            Przeglądarka
Strona 1    Strona 1     Strona 2   Strona 3
event ...
Konwersacja
Konwersacja w Seam
●  Pozwala przechowywać stan komponentów
  pomiędzy kolejnymi żądaniami (nawet w
  przypadku wystę...
Konwersacja w Seam została pomyślana jako
   kontekst, który przechowuje stan
  komponentów w ramach konkretnego
   ...
A czemu nie w sesji?
●  Sesja jest zbyt długa i przechowywanie danych
  w tym kontekście może prowadzić do wycieków
  ...
Mimo wszystko rozwiązanie leży w... sesji. Trzeba
  ją tylko odpowiednio podzielić i zarządzać.
Konwersacja to wydzielony segment
        sesji


      cid = 1  cid = 2
      cid = 3  cid = 4...
Seam zarządza konwersacją
●  Każda konwersacja posiada określony czas
  trwania (timeout)
●  Każda konwersacja toczy s...
Wymagania konwersacji
●  Komponenty muszą implementować interfejs
  java.io.Serializable
●  Czas trwania sesji musi by...
Stany konwersacji
●  Tymczasowa (temporary conversation)
●  Długa (long-running conversation)
●  Zagnieżdżona (nested c...
Stany konwersacji
●  Tymczasowa (temporary conversation)
●  Długa (long-running conversation)
●  Zagnieżdżona (nested c...
Przejścia stanów konwersacji
    brak konwersacji      kontynuacja konwersacji
              beg...
Stany długiej konwersacji

    Long-running

       resumed
          concurrent conversation resumed

...
Definiowanie zakresów długiej konwersacji
Za pomocą adnotacji
1.  @Name("bookingAction")
2.  @Restrict("#{s:hasRole('Customer')}")
3.  public class BookingAct...
Za pomocą adnotacji
1.  @Name("roomsFactory")
2.  public void RoomsFactory {
3.    @Begin(join = true)
4.    p...
W deskryptorze strony1. <page view-id="/booking.xhtml">
2.   <begin-conversation join="true" />
3. </page>
W definicjach nawigacji


1. <page view-id="/booking.xhtml">
2.   <navigation
3.    from-action="#{roomsFactory.fet...
Za pomocą komponentów JSF


1.  <s:link view-id="/booking.xhtml" propagation="begin" />
2.
3.  <s:button action="#{booki...
Zaawansowane zarządzanie stronami w Seam
Cykl JSF


          JSF Servlet Render                  Restore
Response         ...
Cykl JSF (initial request)
          Przeglądarka           JSF Servlet Render        ...
Cykl JSF (postback)
          Przeglądarka          JSF Servlet Render             ...
Nawigacja w JSF

1. <navigation-rule>
2.  <from-view-id>/login.xhtml</from-view-id>
3.  <navigation-case>
4.   <fro...
Problemy z JSF
●  Skrócony cykl JSF
  ●  Służy jako dostawca strony
  ●  Zakłada, że nie potrzeba wykonywania żadne...
Seam page descriptor
Do czego służy deskryptor strony
●  Definiowania reguł nawigacji
●  Generowania komunikatów (FacesMessages)
●  Mapowani...
Do czego służy deskryptor strony
         cd...
●  Sprawdzania reguł bezpieczeństwa
●  Kontrolowania zakresów ko...
Deskryptor jest świadomy kontekstu aplikacji
Inteligentna nawigacja w Seam
●  Pozwala użyć dowolnej wartości (dostępnej za
  pomocą EL) do definiowania przekierowań...
Definiowanie nawigacji


1. <page view-id="/login.xhtml" scheme="https">
2.   <navigation>
3.     <rule if="#{identi...
Definiowanie nawigacji
1. <page view-id="/offer/add.xhtml" login-required="true">
2.   <navigation from-action="#{offer...
Definiowanie nawigacji
1. <page view-id="*">
2.   <navigation from-action="#{identity.logout}">
3.     <end-conver...
Definiowanie nawigacji

1. <pages login-view-id="/login.xhtml"
2.  no-conversation-view-id="/home.xhtml">
3.
4.   <ex...
Definiowanie nawigacji
1. public String goToHome() {
2.   return "/home.xhtml";
3. }
Mapowanie parametrów strony
●  Seam pozwala na ustawianie wartości pól
  komponentu w skróconym cyklu JSF (JSF
  pozw...
Mapowanie parametrów URLhttp://localhost:8080/profile.seam?userId=1

1. <page view-id="/profile.xhtml" login-required=...
Właściwości parametrów
●  Do każdego parametru można zdefiniować
  JSF-owe walidatory i konwertery takie jak
  defini...
URL rewrite
●  Seam pozwala na przepisywanie adresów URL
  zgodnie z szablonem zdefiniowanym w
  deskryptorze strony
...
URL rewritehttp://localhost:8080/users/1/profile

1. <page view-id="/profile.xhtml" login-required="true">
2.  <rewri...
Komponenty przepisujące URL-e
●  <s:link> (<h:commandLink>)
●  <s:button> (<h:commandButton>)
Komponenty przepisujące URL-e
●  <s:link> (<h:commandLink>)
●  <s:button> (<h:commandButton>)
●  <s:form>
Akcje strony
●  Seam pozwala na wykonywanie akcji dla danej
  strony (view-id) tuż przed jej wyrenderowaniem
  (nawet...
Akcje stronyhttp://localhost:8080/users/1/profile

1. <page view-id="/profile.xhtml" login-required="true">
2.  <rewr...
Czego Seam nie poprawia
●  Komunikatów JSF
●  Walidacja i konwersja dotyczą tylko
  pojedynczych wartości, nie jest ła...
Czego nie omówiono w prezentacji?
●  Deskryptor komponentów components.xml
●  Seam-gen
●  WebBeans (JSR-299)
●  Worksp...
Czy Seam daje radę?
Do poduszki
Q&A
Dziękuję za uwagę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seam framework in_action

2,518 views

Published on

Presentation about Seam Framework

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
288
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seam framework in_action

 1. 1. Seam Framework w akcji
 2. 2. Szew ● Miejsce zszycia kawałków tkaniny, futra itp. wraz z nićmi, którymi te kawałki zszyto. ● Operacyjne zszycie tkanek miękkich. ● Naturalne połączenie dwu przylegających do siebie kości spojonych tkanką łączną. ● Połączenie brzegów przedmiotów metalowych za pomocą nitkowania lub spawania.
 3. 3. JSF EJB
 4. 4. AJAX Facelets JSF ICEFaces GWT RichFaces Drools Wicket Spring WebBeans JPA EJB Hibernate Guice Groovy jBMP Seam one framework to rule them all...
 5. 5. Czym jest Seam?
 6. 6. Stos aplikacji ● Integruje różne frameworki z różnych warstw JEE ● Widoku (JSF, RichFaces, ICEFaces, Wicket) ● Dostępu do danych (JPA, Hibernate) ● i więcej ...
 7. 7. Kontener komponentów ● Integruje komponenty JPA, EJB, POJO oraz JSF w taki sposób, że zaciera granice pomiędzy poszczególnymi warstwami i daje wrażenie korzystania z jednego kontenera
 8. 8. Komponenty i kontenery Kontener Tworzenie komponentu EJB @Stateful, @Stateless, @MessageDriven, ejb- jar.xml JSF faces-config.xml Spring applicationContext.xml Kontener servletów web.xml
 9. 9. Komponenty i kontenery Kontener Tworzenie komponentu EJB @Stateful, @Stateless, @MessageDriven, ejb- jar.xml JSF faces-config.xml Spring applicationContext.xml Kontener servletów web.xml Seam @Name, components.xml
 10. 10. Facelets / RichFaces / JSP JSF Seam EJB / Spring / JPA / Hibernate Seam context variable
 11. 11. Definiowanie komponentu Seam 1. @Name("foo") 2. @Scope(ScopeType.CONVERSATION) 3. public class Foo { }
 12. 12. Wstrzykiwanie zależności 1. @Name("bar") 2. public class Bar { 3. 4. @In 5. private Foo foo; 6. 7. }
 13. 13. Wstrzykiwanie zależności cd... 1. @Name("bar") 2. public class Bar { 3. 4. @In(create = true) 5. private Foo foo; 6. 7. }
 14. 14. Wstrzykiwanie zależności cd... 1. @Name("bar") 2. public class Bar { 3. 4. @In("#{foo}") 5. private Foo foo; 6. 7. }
 15. 15. Inversion of Control ● Wzorzec projektowy „rozluźniający” powiązania pomiędzy komponentami ● Pozwala komponentom na skupienie się na wykorzystywaniu innych komponentów (serwisów) niż ich wyszukiwaniu ● Wszyscy go dobrze znają...
 16. 16. Inversion of Control ● Zwykle ludzie mówiąc o IoC mają na myśli dependency injection (DI), jeden z przypadków użycia IoC ● Jednakże IoC > DI
 17. 17. DI jest zbyt statyczne Problem z klasycznym podejściem do DI jest taki, że wstrzykiwanie zależności odbywa się tylko raz, tuż po stworzeniu instancji komponentu. Komponent jest przywiązany do referencji obiektów wstrzykniętych mu w czasie tworzenia. Komponenty powinny być świadome swojego istnienia w kontekście i powinny brać aktywny udział w zarządzaniu komponentami.
 18. 18. IoC w Seam ● W Seam mamy do czynienia z dependency bijection ● W Seam zależności są wstrzykiwane dynamicznie w czasie życia komponentu, a nie tylko podczas jego tworzenia ● Dependency bijection pozwala na wstrzykiwanie zależności do komponentu, jak i umieszczanie komponentów w kontekście ● Bijection = injection + outjection
 19. 19. Bijection ● Bijection jest to kombinacja injection i outjection ● Bijection zachodzi w momencie wywołania metody (a nie tworzenia komponentu) ● Injection w momencie wywołania metody ● Outjection po powrocie metody
 20. 20. Disinjection ● Wszystkie pola komponentów do których zostały wstrzyknięte zależności otrzymują wartość null. ● Zapobiega wyciekom pamięci ● Rozwiązuje problem serializacji obiektów
 21. 21. Bijection interceptor Komponent wywołujący metodę Interceptor Wstrzykiwanie zależności w pola oznaczone adnotacją @In Wywołanie metody Outjection na polach oznaczonych adnotacją @Out Disinjection na polach oznaczonych adnotacją @In Powrót z metody
 22. 22. Bijection w akcji 1. @Name("authenticator") 2. public class Authenticator { 3. @In 4. private Credentials credentials; 5. 6. @Out(scope = ScopeType.SESSION, required = false) 7. private Long currentUserId; 8. 9. @In(create = true) 10. private UserQuery userQuery; 11. 12. public boolean authenticate() { 13. userQuery.setUsername(credentials.getUsername()); 14. User user = userQuery.getSingleResult(); 15. if (isPasswordValid(credentials.getPassword(), user)) { 16. currentUserId = user.getId(); 17. } 18. } 19. 20. // pozostałe metody 21. }
 23. 23. Inne formy wstrzykiwania zależności ● @RequestParameter ● @PersistenceContext ● @DataModelSelection ● @DataModelSelectionIndex
 24. 24. Inne formy dependency outjection ● @DataModel ● @Factory ● @Unwrap
 25. 25. Omijanie bijection ● Wewnętrzne wywołania metod ● @BypassInterceptors
 26. 26. Generowanie zdarzeń
 27. 27. Zdarzenia ● Seam posiada wbudowane wsparcie dla wzorca observer, który w znacznym stopniu pozwala redukować zależności między komponentami (budować luźne powiązania) ● Seam pozwala na generowanie zdarzeń z metod jak i ich obsługę z metod komponentów ● Zdarzenia mogą być generowane na wiele sposobów, jak i można generować wiele typów zdarzeń (synchroniczne, asynchroniczne, czasowe, transakcyjne)
 28. 28. Generowanie zdarzeń 1. public String register() { 2. // registration action 3. Events.instance().raiseEvent("registered"); 4. return "success"; 5. }
 29. 29. Generowanie zdarzeń 1. @In private Events events; 2. 3. public String register() { 4. // registration action 5. entityManager.persist(newUser); 6. events.raiseTransactionSuccessEvent( 7. "registered", newUser); 8. return "success"; 9. }
 30. 30. Generowanie zdarzeń 1. @RaiseEvent("registered") 2. public String register() { 3. // registration action 4. return "success"; 5. }
 31. 31. Generowanie zdarzeń 1. <page view-id="/register.xhtml"> 2. <navigation 3. from-action="#{userManager.register}"> 5. <rule if-outcome="success"> 6. <raise-event type="registered" /> 7. <redirect 8. view-id="/registered.xhtml" /> 9. </rule> 10. </navigation> 11. </page>
 32. 32. Obserwowanie zdarzeń 1. @Name("registrationObserver") 2. public class RegistrationObserver { 3. @Logger private Log logger; 4. 5. @Observer(value="registered", create=true) 6. public void onRegisteredEvent(User newUser) { 7. logger.info("Registered new user: " 8. + newUser.getUsername()); 9. } 10. 11. }
 33. 33. Obserwowanie zdarzeń 1. <event type="registered"> 2. <action 3. execute= 4. "#{registrationObserver.onRegisterEvent(newUser)}" 5. /> 6. </event>
 34. 34. Wbudowane zdarzenia ● Inicjalizacja kontenera seamowego ● Przypisanie zmiennej kontekstowej (added, removed) ● Zdarzenia cyklu życia komponentów (created, destroyed) ● Zdarzenia związane z autentykacją ● Zdarzenia związane z transakcją ● i wiele innych...
 35. 35. Metody fabrykujące
 36. 36. Metody fabrukujące w Seam ● Seam posiada wbudowane wsparcie dla wzorca factory method ● Fabryka ma na celu dostarczenie konkretnych danych zamiast instancji komponentu ● Metody fabrykujące oznacza się adnotacją @Factory lub w deskryptorze komponentów ● Metody fabrykujące z założenia mają wypierać użycie „getterów”
 37. 37. Metoda fabrykująca jest wykonywana tylko raz, kolejne wywołania zwracają utworzoną i umieszczoną w kontekście wcześniej wartość.
 38. 38. Rezultat wywołania fabryki ● Rezultat metody fabrykującej może być przekazany na trzy sposoby: ● Przez zwrócenie wartości z metody ● Przez outjection (jako, że metoda fabrykująca znajduje się w komponencie to działa na nim bijection) ● Przez umieszczenie wartości bezpośrednio w kontekście
 39. 39. Przykład metody fabrykujacej 1. @Name("currentUserFactory") 2. public void CurrentUserHome { 3. @In private EntityManager em; 4. 5. @In private Long currentUserId; 6. 7. @Factory("currentUser") 8. public User getCurrentUser() { 9. return em.find(User.class, currentUserId); 10. } 11. }
 40. 40. Przykład metody fabrykujacej 1. @Name("currentUserFactory") 2. public void CurrentUserHome { 3. @In private EntityManager em; 4. 5. @In private Long currentUserId; 6. 7. @Out private User currentUser; 8. 9. @Factory("currentUser") 10. public User getCurrentUser() { 11. currentUser = 12. em.find(User.class, currentUserId); 13. } 14. }
 41. 41. Unwrap
 42. 42. Unwrap ● Seam pozwala dostarczać dane do kontekstu za pomocą metody oznaczonej adnotacją @Unwrap ● W odróżnieniu od metody fabrykującej taka metoda jest wywoływana za każdym razem, kiedy komponent pod konkretną nazwą jest żądany
 43. 43. @Unwrap a @Factory ● Jest prawdziwym komponentem ● Można konfigurować w components.xml ● Można używać adnotacji @Create i @Destroy ● Metoda oznaczona @Unwrap jest wywoływana zawsze ● Komponent może przechowywać stan i obserwować zdarzenia
 44. 44. Metody oznaczone @Unwrap można używać jako swoisty alias.
 45. 45. @Unwrap w akcji 1. @Name("org.jboss.seam.faces.facesContext") 2. @Scope(ScopeType.APPLICATION) 3. public class FacesContext { 4. @Unwrap public FacesContext getContext() { 5. return FacesContext.getCurrentInstance(); 6. } 7. }
 46. 46. Method interceptors
 47. 47. Interceptory w Seam ● Seam rozszerza funkcjonalność interceptorów z EJB ● Przenosi ją ze świata Java EE to świata POJO ● Pozwala w deklaratywny sposób dodawać logikę AOP
 48. 48. Definiowanie interceptora 1. @AroundInvoke 2. public Object methodName(InvocationContext ctx) 3. throws Exception { 4. // interceptor logic... 5. return ctx.proceed(); 6. }
 49. 49. Definiowanie interceptora 1. @Interceptor(stateless = true, 2. type = InterceptorType.CLIENT 3. public class StatelessInterceptor { 4. 5. @AroundInvoke 6. public Object methodName(InvocationContext ctx) 7. throws Exception { 8. // interceptor logic... 9. return ctx.proceed(); 10. } 11. 12. }
 50. 50. Cechy interceptora w Seam ● Interceptor może być stateful-owy lub stateless- owy ● Interceptory mogą być przypisywane do komponentów zarówno po stronie serwera jak i klienta ● Interceptory mogą być przypisywane do klas deklaratywnie (stereotypes)
 51. 51. Przypisywanie interceptorów ● @Interceptors
 52. 52. Przypisywanie interceptorów ● @Interceptors ● W Seamie, w odróżnieniu od EJB, adnotacja @Interceptors nie jest nakładana na klasy komponentów, które chcemy interceptować ● Adnotacja ta to meta adnotacja którą nakłada się na inne adnotacje
 53. 53. Przypisywanie interceptorów 1. @Target(TYPE) 2. @Retention(RUNTIME) 3. @Interceptors(CurrentUserAccessInterceptor.class) 4. public @interface VerifyCurrentUserAccess {} 5. 6. @Name("offerAddAction") 7. @VerifyCurrentUserAccess 8. public class OfferAddAction { }
 54. 54. Model kontekstowy w Seam
 55. 55. Konteksty w Java Servlet API ● Request ● Session ● Application
 56. 56. Konteksty w Seam ● Event (request) ● Page ● Conversation ● Session ● Application ● Business process
 57. 57. Konteksty w Seam Przeglądarka Strona 1 Strona 1 Strona 2 Strona 3 event event event event page page page conversation conversation session
 58. 58. Konwersacja
 59. 59. Konwersacja w Seam ● Pozwala przechowywać stan komponentów pomiędzy kolejnymi żądaniami (nawet w przypadku występowania przekierowań) ● Jest bardziej ziarnista niż kontekst sesji ● W deklaratywny sposób można kontrolować zakresy konwersacji (oraz jej propagacje) ● Na czas konwersacji Seam rozpina transakcje (utrzymywana jest sesja połączenia z bazą danych)
 60. 60. Konwersacja w Seam została pomyślana jako kontekst, który przechowuje stan komponentów w ramach konkretnego przypadku użycia.
 61. 61. A czemu nie w sesji? ● Sesja jest zbyt długa i przechowywanie danych w tym kontekście może prowadzić do wycieków pamięci ● Sesja jest dzielona pomiędzy karty przeglądarki ● Sesja nie posiada żadnych mechanizmów obronnych przed współbieżnym dostępem do danych ● Błędy występujące przez nieprawidłowe wykorzystywanie kontekstu sesji mogą być trudne do reprodukcji w środowisku testowym
 62. 62. Mimo wszystko rozwiązanie leży w... sesji. Trzeba ją tylko odpowiednio podzielić i zarządzać.
 63. 63. Konwersacja to wydzielony segment sesji cid = 1 cid = 2 cid = 3 cid = 4 Sesja HTTP
 64. 64. Seam zarządza konwersacją ● Każda konwersacja posiada określony czas trwania (timeout) ● Każda konwersacja toczy się w izolacji (nie trzeba się przejmować synchronizacją)
 65. 65. Wymagania konwersacji ● Komponenty muszą implementować interfejs java.io.Serializable ● Czas trwania sesji musi być dłuższy niż czas trwania konwersacji
 66. 66. Stany konwersacji ● Tymczasowa (temporary conversation) ● Długa (long-running conversation) ● Zagnieżdżona (nested conversation)
 67. 67. Stany konwersacji ● Tymczasowa (temporary conversation) ● Długa (long-running conversation) ● Zagnieżdżona (nested conversation)
 68. 68. Przejścia stanów konwersacji brak konwersacji kontynuacja konwersacji begin Temporary Long-running end koniec żądania sesja lub konwersacja wygasła Zniszczona Zniszczona
 69. 69. Stany długiej konwersacji Long-running resumed concurrent conversation resumed begin resumed Foreground Background end session timeout conversation or session timeout Zniszczona
 70. 70. Definiowanie zakresów długiej konwersacji
 71. 71. Za pomocą adnotacji 1. @Name("bookingAction") 2. @Restrict("#{s:hasRole('Customer')}") 3. public class BookingAction { 4. 5. @Begin(join = true) 6. public void fetchRooms() { 7. // fetching rooms... 8. } 9. 10. @End(beforeRedirect = true) 11. public void confirm() { 12. // confirm booking... 13. } 14. 15. @End(beforeRedirect = true) 16. public void cancel() { 17. // cancel booking... 18. } 19. 20. }
 72. 72. Za pomocą adnotacji 1. @Name("roomsFactory") 2. public void RoomsFactory { 3. @Begin(join = true) 4. public void fetchRooms() { 5. // fetching rooms... 6. } 7. } 8. 9. @Name("bookingAction") 10. public void BookingAction { 11. @End(beforeRedirect = true) 12. public void confirm() { 13. // confirmation action... 14. } 15. }
 73. 73. W deskryptorze strony 1. <page view-id="/booking.xhtml"> 2. <begin-conversation join="true" /> 3. </page>
 74. 74. W definicjach nawigacji 1. <page view-id="/booking.xhtml"> 2. <navigation 3. from-action="#{roomsFactory.fetchRooms}"> 4. <begin-conversation join="true" /> 5. </navigation> 6. 7. <navigation from-action="#{bookingAction.confirm}"> 8. <end-conversation before-redirect="true" /> 9. </navigation> 10. </page>
 75. 75. Za pomocą komponentów JSF 1. <s:link view-id="/booking.xhtml" propagation="begin" /> 2. 3. <s:button action="#{bookingAction.confirm}" 4. propagation="end" /> 5. 6. <h:commandButton action="#{bookingAction.confirm}"> 7. <s:conversationPropagation type="end" /> 8. </h:commandButton>
 76. 76. Zaawansowane zarządzanie stronami w Seam
 77. 77. Cykl JSF JSF Servlet Render Restore Response View Invoke Apply Request Application Values Update Model Process Values Validations
 78. 78. Cykl JSF (initial request) Przeglądarka JSF Servlet Render Restore Response View Invoke Apply Request Application Values Update Model Process Values Validations
 79. 79. Cykl JSF (postback) Przeglądarka JSF Servlet Render Restore Response View Invoke Apply Request Application Values Update Model Process Values Validations
 80. 80. Nawigacja w JSF 1. <navigation-rule> 2. <from-view-id>/login.xhtml</from-view-id> 3. <navigation-case> 4. <from-action> 5. #{authenticator.login} 6. </from-action> 7. <from-outcome>loggedIn</from-outcome> 8. <to-view-id>/home.xhtml</to-view-id> 9. <redirect/> 10. </navigation-case> 11. </navigation-rule>
 81. 81. Problemy z JSF ● Skrócony cykl JSF ● Służy jako dostawca strony ● Zakłada, że nie potrzeba wykonywania żadnej logiki przed wyrenderowaniem strony ● Zakłada, że użytkownik posiada uprawnienia do żądanego zasobu ● Zorientowanie na żądania typu POST ● Mało rozwinięte reguły nawigacji ● Brak możliwości wykorzystania EL w regułach
 82. 82. Seam page descriptor
 83. 83. Do czego służy deskryptor strony ● Definiowania reguł nawigacji ● Generowania komunikatów (FacesMessages) ● Mapowania parametrów URL ● Dodawania parametrów URL (dla przekierowań) ● Uruchamiania akcji zanim widok zostanie wyrenderowany
 84. 84. Do czego służy deskryptor strony cd... ● Sprawdzania reguł bezpieczeństwa ● Kontrolowania zakresów konwersacji ● Kontrolowania zakresów page flow ● Kontrolowania zakresów procesów biznesowych i zadań ● Wywoływanie eventów ● Obsługa wyjątków
 85. 85. Deskryptor jest świadomy kontekstu aplikacji
 86. 86. Inteligentna nawigacja w Seam ● Pozwala użyć dowolnej wartości (dostępnej za pomocą EL) do definiowania przekierowań ● Reguły nawigacji są warunkowe ● Definiuje jak powinna być propagowana konwersacja, czy proces biznesowy ● Pozwala dodawać komunikaty JSF przed wyrenderowaniem strony bądź przekierowaniem ● Pozwala dodawać parametry URL ● Pozwala wywoływać eventy
 87. 87. Definiowanie nawigacji 1. <page view-id="/login.xhtml" scheme="https"> 2. <navigation> 3. <rule if="#{identity.loggedIn}"> 4. <redirect view-id="/home.xhtml" /> 5. </rule> 6. </navigation> 7. </page>
 88. 88. Definiowanie nawigacji 1. <page view-id="/offer/add.xhtml" login-required="true"> 2. <navigation from-action="#{offerManager.addOffer}"> 3. 4. <rule if-outcome="offerAdded" 5. if="#{offerManager.addNext}"> 1 6. <redirect view-id="/offer/add.xhtml" /> 7. </rule> 8. 9. <rule if-outcome="offerAdded"> 10. <redirect view-id="/offer/list.xhtml"> 11. <param name="userId" 2 12. value="#{currentUserId}" /> 13. </redirect> 14. </rule> 15. 16. </navigation> 17. </page>
 89. 89. Definiowanie nawigacji 1. <page view-id="*"> 2. <navigation from-action="#{identity.logout}"> 3. <end-conversation before-redirect="true" /> 1 4. <redirect view-id="/home.xhtml" /> 5. </navigation> 6. 7. <navigation 8. from-action="#{quickSearchAction.performSearch}"> 2 9. <redirect view-id="/offers/index.xhtml" /> 10. </navigation> 11. 12. <navigation> 13. <rule if-outcome="accessDenied"> 14. <redirect view-id="/denied.xhtml" /> 3 15. </rule> 16. </navigation> 17. </page>
 90. 90. Definiowanie nawigacji 1. <pages login-view-id="/login.xhtml" 2. no-conversation-view-id="/home.xhtml"> 3. 4. <exception 5. class="org.jboss.seam.ConcurrentRequestTimeoutException"> 6. <http-error error-code="503" /> 1 7. </exception> 8. 9. <exception class="org.jboss.seam.security.AuthorizationException"> 10. <redirect view-id="/denied.xhtml" /> 2 11. </exception> 12. 13. <exception class="javax.persistence.OptimisticLockException"> 14. <end-conversation /> 3 15. <redirect view-id="/error.xhtml" /> 16. </exception> 17. 18. </pages>
 91. 91. Definiowanie nawigacji 1. public String goToHome() { 2. return "/home.xhtml"; 3. }
 92. 92. Mapowanie parametrów strony ● Seam pozwala na ustawianie wartości pól komponentu w skróconym cyklu JSF (JSF pozwala tylko w postbacku) ● Parametrem strony może być wartość z formularza (POST) jak i parametr URL (GET) ● Parametry mogą być przypisane do dowolnych pól każdego komponentu Seam (osiągalnego za pomocą EL)
 93. 93. Mapowanie parametrów URL http://localhost:8080/profile.seam?userId=1 1. <page view-id="/profile.xhtml" login-required="true"> 2. <param name="userId" value="#{userManager.userId}" /> 3. </page>
 94. 94. Właściwości parametrów ● Do każdego parametru można zdefiniować JSF-owe walidatory i konwertery takie jak definiuje się dla normalnego postbackowego cyklu ● Można zdefiniować, że parametr jest wymagany bądź opcjonalny ● Parametrów nie trzeba przypisywać do konkretnych pól komponentu, takie parametry mogą po prostu przechowywać dane między kolejnymi żądaniami
 95. 95. URL rewrite ● Seam pozwala na przepisywanie adresów URL zgodnie z szablonem zdefiniowanym w deskryptorze strony ● Seam przepisuje URL-e zarówno żądań przychodzących jak i odpowiedzi aplikacji
 96. 96. URL rewrite http://localhost:8080/users/1/profile 1. <page view-id="/profile.xhtml" login-required="true"> 2. <rewrite pattern="/users/{userId}/profile" /> 3. <param name="userId" value="#{userManager.userId}" /> 4. </page>
 97. 97. Komponenty przepisujące URL-e ● <s:link> (<h:commandLink>) ● <s:button> (<h:commandButton>)
 98. 98. Komponenty przepisujące URL-e ● <s:link> (<h:commandLink>) ● <s:button> (<h:commandButton>) ● <s:form>
 99. 99. Akcje strony ● Seam pozwala na wykonywanie akcji dla danej strony (view-id) tuż przed jej wyrenderowaniem (nawet w skróconym przebiegu JSF) ● Są to standardowe akcje dla których można definiować reguły nawigacji (wywoływane jednak przed szóstą fazą JSF a nie w piątej!) ● Akcje te mogą służyć do zainicjalizowania widoku – załadowania danych potrzebnych do wyrenderowania strony ● Pozwala to na implementacje RESTful-owych URL-i
 100. 100. Akcje strony http://localhost:8080/users/1/profile 1. <page view-id="/profile.xhtml" login-required="true"> 2. <rewrite pattern="/users/{userId}/profile" /> 3. <param name="userId" value="#{userManager.userId}" /> 4. <action execute="#{userManager.fetchUser}" /> 5. </page>
 101. 101. Czego Seam nie poprawia ● Komunikatów JSF ● Walidacja i konwersja dotyczą tylko pojedynczych wartości, nie jest łatwo zaimplementować tych operacji na zależnych polach (i trzeba przenosić ten proces do piątej fazy) ● Wstrzykiwanie zależności do walidatorów i konwerterów (można je pobierać za pomocą metod statycznych)
 102. 102. Czego nie omówiono w prezentacji? ● Deskryptor komponentów components.xml ● Seam-gen ● WebBeans (JSR-299) ● Workspace i pageflow w kontekście konwersacji ● Wsparcia Seam dla warstwy widoku ● Komponenty seamowe ● Wsparcie dla AJAX ● Testowanie integracyjne ● Symulacja cyklu JSF ● Kontekstu business process
 103. 103. Czy Seam daje radę?
 104. 104. Do poduszki
 105. 105. Q&A
 106. 106. Dziękuję za uwagę

×