энгийн өгүүлбэр

2,614 views
2,254 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

энгийн өгүүлбэр

 1. 1. Áóòíû öààíààñ áóëòãàñ Äýðñíèé öààíààñ äýëäãýñ
 2. 2. Туулай хаана унтдагвэ ? Цас орлоо. Цас орлоо. Даарч байгаадаа Дээлээ би тàéëààд өгмөөр байна Дэлдэн туулай авдаг болов уу? Туулай юу иддэг вэ? Цас орлоо. Цас орлоо. Өлсөж байгаа даа? Òóóëàéä би ëóóâàíãàà өгмөөр байна Соотон туулай иддэг болов уу?
 3. 3. Нэг ба хэд хэдэн үйл явдлын тухай мэдээлэх, харилцах зорилгоор үг, бүтээврийг утга, бүтцээр нь сүлжин холбосон харилцааны бага нэгж ӨГҮҮЛБЭР ГЭЖ ЮУ ВЭ?
 4. 4. Ýрдмийн оргил Эрдэм гэдэг өндөр уулын оргил мэт. Ууланд авирахад бие чармайна. Эрдмийг сурахад ухаан чармайна. Уулын оргилд хүрвэл уулын орчим сайхан харагдана. Эрдмийг сурвал хамаг юмны учир сайхан мэдэгдэнэ. Эрдэмгүй хүн эрэг гангын ѐроолд байгаа амьтан шиг тойрон болж байгаа явдлыг мэдэхгүй. Эрдэмт хүн уулын оргил дээр гарсан хүн шиг хамаг юмны учрыг сайхан мэдэж байдаг.
 5. 5. Õî¸ð àíãèëàí áè÷ñýí ºã¿¿ëáýð¿¿äèéã àæèãëààä , ÿëãààã òàéëáàðëàõ Эрдмийг сурвал хамаг юмны учир сайхан мэдэгдэнэ. 1.Эрдмийг сурíà. 2. Õамаг юмны учир сайхан мэдэгдэнэ. ¯éë ¿ã á¿ð ºã¿¿ëáýð á¿òýýíý.Èéìä ¿éë ¿ãèéí òîîãîîð ºã¿¿ëáýð áàéíà.
 6. 6. 1.Эрдэм сурна. 2.Хамаг юмны учир мэдэгдэнэ. Энгийн өгүүлбэр
 7. 7. юуг ? юуг ? юуг ? Тусах үйл үг 3 бүрэлдэхүүнт , цөм өгүүлбэр ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~
 8. 8. þóíààñ ? þóíààñ ? öýýæíýýñ óóëíààñ Àæëûí ñàéíàà𠺺äëºõ. Áýë÷ýýðèéí ñàéíààð òàðãàëàõ. þó ? þó ? àìüäðàë ìàë Эс тусах үйл үг
 9. 9. Энгийн өгүүлбэр Цөм өгүүлбэр 2 бүрэлдэхүүнт өгүүлбэр 3 бүрэлдэхүүнт өгүүлбэр Цөм бус өгүүлбэр
 10. 10. Үйл үг 2 3 ~~~~~ НТЯ ЗТЯНТЯ 1 2 1 2 3 2 ба 3 бүрэлдэхүүнт цөм өгүүлбэр
 11. 11. Öºì áóñ ºã¿¿ëáýð Öºì ºã¿¿ëáýð ~~~~ 2 3 Á¿òýö, Ýíãèéí , 3 á¿ðýëäýõ¿¿íò, öºì áóñ ºã¿¿ëáýð … ýðëèéã îëäîã. ~~~~~~~ 2 3 … ýðäìèéã ñóðäàã.
 12. 12. Ýðäýìòýé õ¿í äàðóó Èõ ìºðºí äºë㺺í 1 2 Á¿òýö, ýíãèéí, 2 á¿ðýëäýõ¿¿íò, öºì áóñ ºã¿¿ëáýð Õ¿í äàðóó. 1 2 ̺ðºí äºë㺺í. 2 бүрэлдэхүүнт өгүүлбэр
 13. 13. Íîìûí óòãà ìýò àãóó ìýò ºðãºí ìýò ã¿í òýíãýð äýëõèé äàëàé 2 2 21
 14. 14. Алтан дэлхийг нар гийгүүлдэг Ард олныг эрдэм гийгүүлдэг З бүрэлдэхүүнт өгүүлбэр Алтан -ийг гийгүүлдэг Ард олныг гийгүүлдэг ~~~~~~~~ ~~~~~~
 15. 15. Ухаан далай номоос эхтэй Урсгал ус булгаас эхтэй 2 бүрэлдэхүүнт өгүүлбэр Ухаан далай -оос эхтэй Урсгал булгаас эхтэй
 16. 16. Ф Н Ц У Ж Э Н Г Ш Ү З Й Ы Н О М Х И Й Х Б Ө Н А Х Р О Н Л Н О Я Ч Ё С М И Т Ь В Ю Ф Ц У Ж Э Н Н Г Ш Ү О Ү З Н К О Н О М Н О М У Н Ш И Х Х Р Н О М О О Р Р О Л Д М Т П О Ъ М Э М Ы А Б Ы Й Я Ч Ё С М И Т Ь Х Ү М Ү Ү Ж И Х Д А В М Н Ы В У Н Ф Ц У Ж Э Н Г Ш Ү З К Ъ Й Ы Б Ө А Х Р О О Т Ю О Э Н Т Л А Т Э Р Д М И Й Н Ө Р Г Ө Ө Н Д О Р О Х Л Д А П О Э У Р А М Ө В Ө Ө Н О М О О Д Э Э Д Э Л Д Э Г Я Ч Ё Г С М Х Т Э М Т Ф Ц У Ж Э Н Г Ш Ү З К Ъ Й Ы Б Н Н Н Ё Ч Й Д Й Ы Б Г Х Ж А Ь Н О М Ы Г Х А Й Р Л А Х А Х О О О Р О Л А Д П Ө А И Л Н Н О М Т О Й Н Ө Х Ө Р Л Ө Х Я М М М Ч Ё С Х М И А Д И А Д Ф Ц У Ж Э Н Г Ш Ү З К Ъ Я Ч Ё О Х Х Н О М Ы Н С А Н Д Г О И Э Р Д Э М Д Ш А М Д А Х С М О Э У И Э Г Н У С У У Х Д Р Т Ь В Ю Ф Ц У Ж Э Н Г Ш Ү З К Х В Д Ъ Р А О Т Н А К Т А О Й Ы Б Ө А Х Р О Л Д П Я Ч Ё С А Л А М Д Й М Г Э Х З Ь Х Х Н О М Д О О М Ө Р Г Ө М Ү Й И А Э Л И М Х Ы А В Р Ү В Н О М Ы Н Б У Я Н Д Э Л Г Э Р Э Х Х Х Д Э Э А Н Д Т О Ш Ю Б И Н О М С О Н Г О В Т Ь В Ю Ф Ц У Ж А Э Э Г Н Г Р Л Г Ф К Ъ Й Н О М О О Х А В Т А С Л А Х З З Х Ү Р Д Ү Ш Э Д Н Ц Ы Б Ө А Х Р О Л Ф Ц У Ж Э Н Г Ш Я Ч Ё С М И А Т С Х П Э У Т И М С Ё Ч Я Л О Р Х А Ө Ө Б Ы Й Ф Ц У Ж Э Х Э Н Г Ъ Ж З 2 áà 3 á¿ðýëäýõ¿¿íò ºã¿¿ëáýð¿¿äèéã ºí㺺ð ÿëãàæ äóãóéëààðàé
 17. 17. 2 á¿ðýëäýõ¿¿íò ºã¿¿ëáýð : 1. Íîì õèéíý 2. Íîì óíøèâ. 3. Íîìûã õàéðëààðàé. 4. Íîì õýâëýâ. 5. Íîìîî íýýõ 6. Íîì çîõèîæýý. 7. Áè íîì ñîíãîâ. 8. ªâºº íîìîî äýýäýëäýã. 9. Íîìîî õààâ. 10. Íîìîî õàâòàñëàâ. 3 á¿ðýëäýõ¿¿íò ºã¿¿ëáýð : 1. Íîì äîð ìºðãºì¿é 2. Ýðäìýýðýý ãàéõàãäàâ. 3. Íîìòîé íºõºðëºíº. 4. Ýðäýìä øàìäàâ. 5. Íîìûí óòãàä íýâòýðíý. 6. Íîìûí ñàíä ñóóâ. 7. Íîì óëàìæëàãäàíà. 8. Íîìîîð õ¿ì¿¿æíý. 9. Íîìûí áóÿí äýëãýðíý. 10. Ýðäìèéí ºð㺺íä îðîâ.

×