CHÖÔNG 2: CAÙC LYÙ THUYEÁT PHAÙT TRIEÅN
Quan điểm của Adam Smith Hoïc thuyeát “giaù trò lao ñoäng” Hoïc thuyeát ‘baøn tay voâ hình” Trong xaõ hoäi goàm 3 nhoùm ng...
<ul><li>Theo Smith: </li></ul><ul><li>Chính quaù trình cô khí hoaù vaø phaân coâng lao ñoäng laø nguyeân nhaân cuûa taêng ...
<ul><li>Chæ ra 4 vai troø cuûa nhaø nöôùc: </li></ul><ul><li>Ngaên chaän ñoäc quyeàn </li></ul><ul><li>Baûo ñaûm an ninh q...
Quan ñieåm tröôøng phaùi coå ñieån (David Ricardo) . <ul><li>Nhaát trí vôùi Adam Smith caùc nhoùm ngöôøi trong xaõ hoäi nh...
Quan ñieåm cuûa tröôøng phaùi coå ñieån P AD AS Pe Qe=Qp Q Coù moät ñöôøng toång cung thaúng ñöùng vì nguoàn cung giôùi ha...
Quan ñieåm cuûa tröôøng phaùi taân coå ñieån P AD AS-SR Pe Q AS-LR Khaùc coå ñieån : Coù 2 ñöôøng toång cung: daøi haïn va...
K(trieäu $) Q2 =200.000 ñvsp, P = 50$ Q1 =100.000 ñvsp, P = 50$ L(trieäu ngöôøi) 100 200 20 10 B D C A
Quan ñieåm tröôøng phaùi Keynes <ul><li>Baùc boû quan ñieåm cuûa tröôøng phaùi coå ñieån vaø taân coå ñieån veà söï linh h...
Quan ñieåm cuûa tröôøng phaùi Keynes P AD AS-SR Pe Qe < Qp Q AS-LR Gioáng taân coå ñieån:Coù 2 ñöôøng toång cung: daøi haï...
Moâ hình Harrod-Domar Y: GDP hay GNP K: toång soá voán ñaàu tö k: heä soá voán-saûn löôïng k: heä soá gia taêng voán-saûn ...
Moâ hình thaëng dö lao ñoäng Athur Lewis Noâng thoân laïc haäu, naêng suaát thaáp, naêng suaát bieân =0 , coù thaëng dö l...
Caùc giaû ñònh cuûa Athur Lewis 1- Caùc nhaø tö baûn taùi ñaàu tö lôïi nhuaän môû roäng aûn xuaát 2- Tieàn löông khu vöïc...
Hình 2.5 Ya f e d Qa a b c La Haøm saûn xuaát noâng nghieäp: TPa=f(K,L,N,T) Giaû ñònh K, N, T khoâng ñoåi chæ coù L ta...
APLa,MPLa MPLa APLa A O L1 La Hình 2.6 Giaû ñònh coù OL1 lao ñoäng saûn xuaát ra saûn löôïng OT, soá löông thöïc naøy chi...
O L1 L2 L3 Lm TPm TP3 TP2 TP1 Hình 2.7 Hình 2.7 bieåu dieãn haøm SX khu vöïc CN. TP=f(Lm, K,T) K, T coá ñònh, Lm tha...
Tieàn coâng D3 D2 D1 W A O L1 L2 L3 L E G H S Hình 2.8 Do giaû ñònh naêng suaát bieân khoâng ñoåi neân ñöôøng naên...
Tieàn coâng D3 D2 D1 W A O L1 L2 L3 L E G H S Hình 2.8 Do nhaø tö baûn taùi ñaàu tö lôïi nhuaän laøm voán taêng tö...
Tieàn coâng thöïc teá MPa O L 1 L Pheâ phaùn 1 :Khi nhaø tö baûn taùi ñaàu tö voán nhöng söû duïng coâng ngheä thaâm duï...
Tyû troïng caùc ngaønh trong GNP GNP/ ngöôøi Nhöõng keát luaän töø quan saùt cuûa Hollis Chenery: _ Naêm 1976, nhöõng nöôù...
<ul><li>LYÙ THUYEÁT VEÀ CAÙC GIAI ÑOÏAN PHAÙT TRIEÅN </li></ul><ul><li>Neàn kinh teá trao ñoåi treân cô sôû hieän vaät </l...
<ul><li>LYÙ THUYEÁT VEÀ CAÙC GIAI ÑOÏAN PHAÙT TRIEÅN </li></ul><ul><li>Noâng nghieäp chieám tyû troïng cao trong neàn KT <...
LYÙ THUYEÁT VEÀ CAÙC GIAI ÑOÏAN PHAÙT TRIEÅN cuûa W. Rostow : 5 giai ñoïan
Khung 1: Mô hình W. Rostow về 5 giai đoạn phát triển Xã hội cổ truyền Sản xuất còn giới hạn, phát triển khoa học và công n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chuong 2 cac ly thuyet phat trien

851 views
790 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
851
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuong 2 cac ly thuyet phat trien

 1. 1. CHÖÔNG 2: CAÙC LYÙ THUYEÁT PHAÙT TRIEÅN
 2. 2. Quan điểm của Adam Smith Hoïc thuyeát “giaù trò lao ñoäng” Hoïc thuyeát ‘baøn tay voâ hình” Trong xaõ hoäi goàm 3 nhoùm ngöôøi:ñòa chuû, nhaø TB vaø ngöôøi lao ñoäng (noâng daân, coâng nhaân), phaân chia lôïi ích cho moãi nhoùm döïa treân quyeàn sôû höõu TLSX chuû yeáu
 3. 3. <ul><li>Theo Smith: </li></ul><ul><li>Chính quaù trình cô khí hoaù vaø phaân coâng lao ñoäng laø nguyeân nhaân cuûa taêng tröôûng KT </li></ul><ul><li>UÛng hoä töï do hoaù thöông maïi </li></ul><ul><li>Chæ ra 4 tieâu cöïc cuûa ñoäc quyeàn; </li></ul><ul><li>Giaù caû cao hôn </li></ul><ul><li>Quaûn lyù keùm vì trieät tieâu caïnh tranh </li></ul><ul><li>Gaây aùp löïc vôùi nhaø nöôùc </li></ul><ul><li>Phaân boå sai nguoàn löïc </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Chæ ra 4 vai troø cuûa nhaø nöôùc: </li></ul><ul><li>Ngaên chaän ñoäc quyeàn </li></ul><ul><li>Baûo ñaûm an ninh quoác phoøng </li></ul><ul><li>Thieát laäp löïc löôïng caûnh saùt vaø heä thoáng toaø aùn </li></ul><ul><li>Cung caáp haøng hoùa coâng coäng </li></ul><ul><li>Ñeà nghò 4 nguyeân taéc ñaùnh thueá: </li></ul><ul><li>Moïi ngöôøi neân ñoùng thueá theo tyû leä % nhö nhau </li></ul><ul><li>Luaät thueá neân oån ñònh </li></ul><ul><li>Thueá neân ñaùnh vaøo thôøi ñieåm vaø phöông phaùp thích hôïp </li></ul><ul><li>Toái thieåu hoùa chi phí thu thueá </li></ul>
 5. 5. Quan ñieåm tröôøng phaùi coå ñieån (David Ricardo) . <ul><li>Nhaát trí vôùi Adam Smith caùc nhoùm ngöôøi trong xaõ hoäi nhöng ñeà cao vai troø cuûa nhaø TB. </li></ul><ul><li>Q = f(K, L, N, T) caùc ñaàu vaøo keát hôïp theo tyû leä nhaát ñònh. Noâng nghieäp laø ngaønh KT quan troïng nhaát </li></ul><ul><li>Daân soá taêng  nhu caàu LT, TP taêng  phaûi SX treân ñaát xaáu  Chi phí SXNN taêng  giaù LTTP taêng  nhaø TB phaûi taêng löông cho CN  lôïi nhuaän giaûm  ñaàu tö giaûm  taêng tröôûng giaûm=> Maët khaùc CPSX NN taêng  lôïi nhuaän NN giaûm  taêng tröôøng NN giaûm  ñaát ñai laø giôùi haïn cuûa söï taêng tröôûng </li></ul>
 6. 6. Quan ñieåm cuûa tröôøng phaùi coå ñieån P AD AS Pe Qe=Qp Q Coù moät ñöôøng toång cung thaúng ñöùng vì nguoàn cung giôùi haïn Caùc ñaàu vaøo keát hôïp theo tyû leä coá ñònh Saûn löôïng caân baèng Qe = saûn löôïng tieàm naêng Qp
 7. 7. Quan ñieåm cuûa tröôøng phaùi taân coå ñieån P AD AS-SR Pe Q AS-LR Khaùc coå ñieån : Coù 2 ñöôøng toång cung: daøi haïn vaø ngaén haïn Caùc ñaàu vaøo keát hôïp theo tyû leä khaùc nhau do tieán boä kyõ thuaät Gioáng coà ñieån :Qe=Qp ; phuû nhaän vai troø cuûa nhaø nöôùc Qe = Qp
 8. 8. K(trieäu $) Q2 =200.000 ñvsp, P = 50$ Q1 =100.000 ñvsp, P = 50$ L(trieäu ngöôøi) 100 200 20 10 B D C A
 9. 9. Quan ñieåm tröôøng phaùi Keynes <ul><li>Baùc boû quan ñieåm cuûa tröôøng phaùi coå ñieån vaø taân coå ñieån veà söï linh hoïat cuûa giaù caû. </li></ul><ul><li>Thuoäc tröôøng phaùi troïng caàu </li></ul><ul><li>Ñeà cao vai troø cuûa nhaø nöôùc trong quaûn lyù neàn KT: kích caàu baèng caùch ñaët haøng, trôï voán cho caùc DN. Ñeà cao vai troø cuûa thueá, ñaëc bieät laø thueá thu nhaäp trong vieäc kích caàu </li></ul><ul><li>Chaáp nhaän laïm phaùt ñeå thuùc ñaåy taêng tröôûng KT </li></ul>
 10. 10. Quan ñieåm cuûa tröôøng phaùi Keynes P AD AS-SR Pe Qe < Qp Q AS-LR Gioáng taân coå ñieån:Coù 2 ñöôøng toång cung: daøi haïn vaø ngaén haïn Khaùc coå ñieån:Qe < Qp, ñeà cao vai troø cuûa nhaø nöôùc
 11. 11. Moâ hình Harrod-Domar Y: GDP hay GNP K: toång soá voán ñaàu tö k: heä soá voán-saûn löôïng k: heä soá gia taêng voán-saûn löôïng Chia 2 veá cho Y Gæa ñònh S=I= Δ K neân
 12. 12. Moâ hình thaëng dö lao ñoäng Athur Lewis Noâng thoân laïc haäu, naêng suaát thaáp, naêng suaát bieân =0 , coù thaëng dö lao ñoäng Thaønh thò hieän ñaïi, naêng suaát cao, tieàn löông cao, ñang phaùt trieån caàn lao ñoäng Di chuyeån lao ñoäng thaëng dö töø noâng sang coâng  taêng tröôûng
 13. 13. Caùc giaû ñònh cuûa Athur Lewis 1- Caùc nhaø tö baûn taùi ñaàu tö lôïi nhuaän môû roäng aûn xuaát 2- Tieàn löông khu vöïc coâng nghieäp cao hôn khu vöïc noâng thoân ít nhaát 30% vaø khoâng ñoåi 3- Coù söï thaëng dö lao ñoäng trong khu vöïc noâng nghieäp 4-Tieàn löông khu vöïc thaønh thò ñöôïc xac ñònh treân cô sôû naêng suaát bieân; tieàn löông khu vöïc noâng thoân aùc ñònh treân cô sôû naêng suaát trung bình 5- Cung lao ñoäng hoaøn toaøn co daõn
 14. 14. Hình 2.5 Ya f e d Qa a b c La Haøm saûn xuaát noâng nghieäp: TPa=f(K,L,N,T) Giaû ñònh K, N, T khoâng ñoåi chæ coù L taêng leân, theo qui luaät naêng suaát bieân giaûm daàn: ban ñaàu La taêng  TPa taêng, nhöng naêng suaát bieân  TPa/  La seõ giaûm daàn cho ñeán khi baèng 0  coù thaëng dö lao ñoäng noâng nghieäp
 15. 15. APLa,MPLa MPLa APLa A O L1 La Hình 2.6 Giaû ñònh coù OL1 lao ñoäng saûn xuaát ra saûn löôïng OT, soá löông thöïc naøy chia ñeàu cho taát caû lao ñoäng OT/OL1=OA= APLa(naêng suaát trung bình), do ñoù Naêng suaát bieân MPLa =  OT/  OL1 =0  coù thaëng dö lao ñoäng NN Töø TPa ta tính ñöôïc APLa vaø MPLa vaø veõ ñöôïc ñoà thò treân
 16. 16. O L1 L2 L3 Lm TPm TP3 TP2 TP1 Hình 2.7 Hình 2.7 bieåu dieãn haøm SX khu vöïc CN. TP=f(Lm, K,T) K, T coá ñònh, Lm thay ñoåi OL1 söû duïng K1 saûn xuaát TP1, lôïi nhuaän taùi ñaàu tö taêng theâm voán töø K1  K2  thueâ theâm coâng nhaân, lao ñoäng taêng leân töø L1  L2  laøm gia taêng saûn löôïng, ñöôøng TP1 dòch chuyeån leân phía treân. Quaù trình töông töï xaõy ra laøm TP2 dòch chuyeàn leân TP3
 17. 17. Tieàn coâng D3 D2 D1 W A O L1 L2 L3 L E G H S Hình 2.8 Do giaû ñònh naêng suaát bieân khoâng ñoåi neân ñöôøng naêng suaát bieân MPLa chính laø ñöôøng caàu veà lao ñoäng Do giaû ñònh thò tröôøng lao ñoäng khu vöïc thaønh thò caïnh tranh hoaøn toaøn neân cung lao ñoäng hoaøn toaøn co daõn, ñöôøng cung lao ñoäng chính laø ñöôøng WS naèm ngang . Ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän nhaø tö baûn seõ thueâ lao ñoäng ñeán möùc MPLa = OW, töùc taïi giao ñieåm E vôùi löôïng lao ñoäng OL1. Toång saûn löôïng TP1 chính laø vuøng OD1EL1:trong ñoù phaàn OWEL1 ñeå traû coâng lao ñoäng, WD1E laø lôïi nhuaän cuûa nhaø tö baûn
 18. 18. Tieàn coâng D3 D2 D1 W A O L1 L2 L3 L E G H S Hình 2.8 Do nhaø tö baûn taùi ñaàu tö lôïi nhuaän laøm voán taêng töø K1  K2  saûn löôïng taêng töø TP1 leân TP2  naêng suaát bieân taêng  ñöôøng caàu D1 dòch chuyeån leân D2, D2 caét ñöøôøng cung lao ñoäng ôû G vôùi löôïng lao ñoäng söû duïng laø OL2. Toång giaù trò saûn löôïng taêng leân OD2GL2: trong ñoù phaàn traû coâng lao ñoäng laø OWGL2, lôïi nhuaän nhaø tö baûn laø WD2G. Moät laàn nöõa lôïi nhuaän naøy ñem taùi ñaàu tö  voán taêng leân K3  saûn löôïng taêng leân TP3  naêng suaát bieân taêng  ñöôøng caàu D2 dòch chuyeån leân D3, D3 caét ñöøôøng cung lao ñoäng ôû H vôùi löôïng lao ñoäng söû duïng laø OL3. Toång giaù trò saûn löôïng taêng leân OD3HL3: trong ñoù phaàn traû coâng lao ñoäng laø OWHL3, lôïi nhuaän nhaø tö baûn laø WD3H.
 19. 19. Tieàn coâng thöïc teá MPa O L 1 L Pheâ phaùn 1 :Khi nhaø tö baûn taùi ñaàu tö voán nhöng söû duïng coâng ngheä thaâm duïng voán hôn, ñöôøng caàu lao ñoäng khoâng dòch chuyeån song song maø giao nhau  giaù trò saûn löôïng taêng töø OD1EL1 leân OD2EL2 nhöng phaàn traû coâng lao ñoäng OWEL1 vaø löôïng lao ñoäng OL1 khoâng ñoåi Pheâ phaùn 2: Thöïc teá nhieàu nöôùc ñang phaùt trieån coù thaát nghieäp ôû thaønh thò, ít dö thöøa lao ñoäng ôû noâng thoân Pheâ phaùn 3: thöïc teá tieàn coâng lao ñoäng taêng leân chöù khoâng coá ñònh D2 D1 W E TODARO keát luaän caùc giaû ñònh cuûa moâ hình neân thay ñoåi cho phuø hôïp vôùi thöïc teá hôn
 20. 20. Tyû troïng caùc ngaønh trong GNP GNP/ ngöôøi Nhöõng keát luaän töø quan saùt cuûa Hollis Chenery: _ Naêm 1976, nhöõng nöôùc coù thu nhaäp ñaàu ngöôøi 200$, coù tyû troïng noâng nghieäp vaø coâng nghieäp trong GDP laø 45% vaø 15%; nhöng khi thu nhaäp 1000$, tyû troïng naøy thay ñoåi laø 20% vaø 28% _ Naêm 1976, nhöõng nöôùc coù thu nhaäp bình quaân < 600$: keùm phaùt trieån; töø 600-3000$: chuyeån tieáp cuûa quaù trình phaùt trieån; >3000$: phaùt trieån _ Tích luõy, ñaàu tö taêng  giaùo duïc phaùt trieån _ Xuaát nhaäp khaåu taêng, tyû troïng XK SP CN taêng; tyû troïng NK SP CN giaûm _ Chuyeån dòch lao ñoäng töø noâng sang coâng _ Ñoâ thò hoùa phaùt trieån _ Tyû suaát sinh vaø töû giaûm khi thu nhaäp taêng 600 NN CN DV
 21. 21. <ul><li>LYÙ THUYEÁT VEÀ CAÙC GIAI ÑOÏAN PHAÙT TRIEÅN </li></ul><ul><li>Neàn kinh teá trao ñoåi treân cô sôû hieän vaät </li></ul><ul><li>Neàn kinh teá trao ñoåi treân cô sôû tieàn teä </li></ul><ul><li>Neàn kinh teá trao ñoåi treân cô sôû hoïat ñoäng cuû aheä thoáng ngaân haøng </li></ul>
 22. 22. <ul><li>LYÙ THUYEÁT VEÀ CAÙC GIAI ÑOÏAN PHAÙT TRIEÅN </li></ul><ul><li>Noâng nghieäp chieám tyû troïng cao trong neàn KT </li></ul><ul><li>Coâng nghieäp chieám tyû troïng cao trong neàn KT </li></ul><ul><li>Haäu coâng nghieäp, dòch vu chieám tyû troïng cao trong neàn KT </li></ul>
 23. 23. LYÙ THUYEÁT VEÀ CAÙC GIAI ÑOÏAN PHAÙT TRIEÅN cuûa W. Rostow : 5 giai ñoïan
 24. 24. Khung 1: Mô hình W. Rostow về 5 giai đoạn phát triển Xã hội cổ truyền Sản xuất còn giới hạn, phát triển khoa học và công nghệ còn thấp; Sản xuất chính là nông nghiệp Vẫn còn sự phân chia mạnh mẽ các giai cấp. Sửa soạn cất cánh Dân chúng mong muốn sự tiến bộ Các định chế tài chính cải thiện Mở mang rộng các hoạt động mậu dịch trong nước và quốc tế Phát triển công nghệ Phát triển cơ sở hạ tầng. Cất cánh Những tiến bộ kỹ thuật cùng với tăng năng suất Dòng chảy tư bản trong nước vào các hoạt động hiệu quả Phát triển công nghệ Tỉ lệ đầu tư/GDP từ 5%-10% Đạt độ trưởng thành Tiến bộ bền vững về công nghệ và kỹ thuật Xuất hiện các ngành công nghệ mới thay thế vài ngành cũ. Tỉ lệ đầu tư/GDP đạt tới 10%-20% Xã hội tiêu thụ khối đông Phát triển khu vực dịch vụ Dân chúng được hưởng thêm nhiều sản phẩm tiêu thụ, mức sống tăng lên cao Phúc lợi dân chúng được cải thiện. Nguồn: Walt Whitman Rostow. 1960. The Stages of Economic Growth: A non- communist manifesto .

×