Sar ปี2555

5,603 views
5,458 views

Published on

Sar ปี2555

 1. 1. ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน1. ข้อมูลทั่วไป ชื่อโรงเรียนบ๎านกาเนะที่ตั้งหมูํที่ 1 ตาบล อาเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทร 074770271 โทรสาร……..- e-mailkanae20111hotmail.comwebsite -http://www.spesao.go.th/bkn/ ประวัติโรงเรียนโดยย่อโรงเรี ย นบ๎ า นกาเนะ ตั้ ง อยูํ ที่ ห มูํ ที่ 1 ต าบลบ๎ า นควน อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สตู ล สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ๎านกาเนะสร๎างขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 โดยคณะผู๎ปกครอง นักเรียน และราษฎรในหมูํบ๎านชํวยกันสร๎าง และให๎ชื่อวําโรงเรียนบ๎านกาเนะ ซึ่งแปลวํา ต๎นชะมวง ในปีแรกใช๎อาคารเรียนชั่วคราวเป็นที่ทาการสอน มีนักเรียนทั้งหมด 41 คน ชาย 21 คน หญิง 20คน ผู๎บริหารคนแรกชื่อ นายวิสุทธิ์ สนหละ มีที่ดินทั้งสิ้น จานวน6 ไรํ 3 งาน 14.20 ตารางวา
 2. 2. แผนที่โรงเรียน แผนที่การเดินทางไปสถานศึกษา( เริ่มจากจุดสาคัญของ สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สตูล) สตูล N 2 3 4 ไปที่ว่าการอาเภอ ถนนยนตรการกาธร 5 1. โรงเรียนบ้านกาเนะ 2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสตูล 1 3. สนามกีฬากลาง หาดใหญ่ 4. โรงเรียนสตูลวิทยา 5. โรงเรียนวัดหน้าเมือง
 3. 3. 2. ข้อมูลผู้บริหาร ผู๎อานวยการโรงเรียนนายมนตรี จรียานุวัฒน์โทรศัพท์084-6164982 e-mail:jew.mon@thaimail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การประถมศึกษา ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา ดารงตาแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ ปีการศึกษา2547 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี3.ข้อมูลนักเรียน(ณ วันที่10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 190 คน 2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 190 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน เพศ เฉลี่ย ระดับชั้นเรียน จานวนห้อง รวม ชาย หญิง ต่อห้อง อ.1 1 8 6 14 14 อ.2 1 10 16 26 26 รวม 2 18 22 40 ป.1 1 16 10 26 26 ป.2 1 10 16 26 26 ป.3 1 15 15 30 30 ป.4 1 13 9 22 22 ป.5 1 8 16 24 24 ป.6 1 13 9 22 22 รวม 6 75 75 150 รวมทั้งหมด 8 93 97 190 3) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 141 คนคิดเป็นร๎อยละ 79.42 4) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 164 คนคิดเป็นร๎อยละ 90.61 5) จานวนนักเรียนที่มีความบกพรํองเรียนรํวม13คน คิดเป็นร๎อยละ 6.84 6) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.39 7) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.33 8) จานวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ30 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.79 9) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.16
 4. 4. 10) สถิติการขาดเรียน104คนคิดเป็นร๎อยละ 10.42 11) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.16 12) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร อ.2(อ.3-สช.) จานวน25คน คิดเป็นร๎อยละ 100 ป.6จานวน19คน คิดเป็นร๎อยละ 100 13) อัตราสํวนครู : นักเรียนอนุบาล 1:40 นักเรียนประถมศึกษา1:17 14)จานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ182 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.79 15) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง 184 คนคิดเป็นร๎อยละ 96.84 16) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 182 คนคิดเป็นร๎อยละ 95.79 17) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 180 คนคิดเป็นร๎อยละ 94.74 18) จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางสม่าเสมอ160 คน คิดเป็นร๎อยละ 84.21 19)จานวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 170 คน คิดเป็นร๎อยละ 89.47 20)จานวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 184 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.84
 5. 5. 4. ข้อมูลครูและบุคลากร ครูประจาการ อายุ/ ประสบการ ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตาแหนํง วุฒิ วิชาเอก สอนชั้น/วิชา ปี ณ์การสอน1. นายมนตรี จรียา 45 ผู๎บริหาร ศศ. ประถมศึ 20 บริหาร นุวัฒน์ ม. กษา2. นางสาวอาซีซ๏ะ ตอ 31 ลูกจ๎าง คบ. ฟิสิกส์ 2 อนุบาล 1 หิรัญ3. นางชุมาพร หาโส๏ะ 48 ครู ศษ. ประถมศึ 26 อนุบาล 2 บ. กษา4. นางพิมพ์นวี สุจริต 35 ครู กศ. การ 10 ประจาชั้น ธุระการ ม. บริหาร ประถมศึกษาปีที่ การศึกษา 15. นางศุภวรรณ ตั้งว 53 ครู คบ. สุขศึกษา 29 ประจาชั้น รางกูร ประถมศึกษาปีที่ 26. นางเพ็ญนภา ปาน 57 ครู คบ. ประถมศึ 38 ประจาชั้น รงค์ กษา ประถมศึกษาปีที่ 37. นางวลัยพร เจริญผล 58 ครู คบ. ประถมศึ 34 ประจาชั้น กษา ประถมศึกษาปีที่ 48. นางเจียมจิตร 54 ครู คบ. ภาษาไทย 34 ประจาชั้น อนุวัฒนวงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 59. นายสุรพล มาศภูมิ 49 ครู วท. เกษตร 21 ประจาชั้น บ. ศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 610. นางบุญตา ยากะจิ 45 ครู คบ. ภาษาอังก 20 ป.1- 6 ฤษ ภาษาอังกฤษ
 6. 6. 11. นางยุวนิตย์ ชํางสาน 49 ครู กศ. การบริหาร 25 ป.1-6 ม. การศึกษา คอมพิวเตอร์ ป. 4-6 วิทยาศาสตร์12. นางสาวสุชาดา เหลํ 52 พนักงาน คบ. ประถมศึ 28 ป. 1-6สังคม ทองคา ราชการ กษา ,ประวัติ ป. 1-6 ศาสนา13. นายสะอาด อาดา 58 พนักงาน ป.4 - 33 บริการทั่วไป บริการ จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.27 จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 11คน คิดเป็นร๎อยละ 1005. ข้อมูลอาคารสถานที่ 1. อาคารเรียนแบบ ป1.ก 1 หลัง 2 ห๎องเรียน ได๎มาโดยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2522 2. อาคารโรงฝึกงาน 312 1 หลัง 3. ส๎วมแบบ 401 1 หลัง 4 ที่นั่ง 4. ส๎วมแบบ สปช 601/26 จานวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง 5. อาคารเรียนชั่วคราวจานวน 2 หลัง 7 ห๎องเรียน 6. อาคารคอมพิวเตอร์และห๎องสมุด จานวน 1 หลัง 7. อาคารเรียน สปช.2/28 จานวน 18 ห๎องเรียน6. ข้อมูลงบประมาณ งบประมาณ (รับ-จําย) รายรับ จานวน/บาท รายจ่าย จานวน/บาท เงินงบประมาณ 761,340 งบดาเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง 4,280,670 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 667,248.10 เงินนอกงบประมาณ -อาหารกลางวัน 493,136 -อาหารกลางวัน 423,201 -งบกีฬา อบต. 12,500 -งบกีฬา อบต. 12,500
 7. 7. เงินอื่นๆ(ระบุ) งบอื่นๆ(ระบุ) รายได๎สถานศึกษา 51,528.25 -คําไฟฟ้า 44,849.82 รวมรายรับ 1293,504.25 รวมรายจ่าย 5,428.468.92 งบดาเนินการ/เงินเดือนเงินคําจ๎างคิดเป็นร๎อยละ100ของรายรับ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคิดเป็นร๎อยละ87.64ของรายรับ7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ชื่อตาบลบ๎านควน มาจากภาษามาลายู ที่แปลวํา เนิน หรือ ควน คือคาวํากวัะ คือพื้นที่หมูํที่5 ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหมูํบ๎านเดียวที่อยูํบนเนินสูง แตํเนื่องจากตาแหนํงกานันซึ่งอยูํในพื้นที่หมูํที่ 5 เมื่อมีการจัดตั้งตาบล กานันซึ่งเอาชื่อพื้นที่หมูํที่ 5 เป็นหลักและได๎แปลภาษามาลายูจากคาวํา กาปงกวัะ เป็นบ๎านควนปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หมูํบ๎าน ซึ่งโรงเรียนบ๎านกาเนะ ตั้งอยูํหมูํที่ 1 ของตาบลบ๎านควน มีเขตบริการของโรงเรียน คือ หมูํที่ 1 บ๎านลูโบ๏ะบาตู หมูํที่ 4 และหมูํที่ 2 ตาบลเกตรี สภาพทั่วไป พื้นที่เป็นที่ราบลุํม มีลักษณะดินรํวนปนทราย ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพการเกษตร มีอาชีพหลักคือ ทาสวน ทาไรํ ทานา อาชีพเสริมคือรับจ๎างและค๎าขาย มีฐานะยากจน
 8. 8. 8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (เวลาเรียน/ชั่วโมง/ปี) เวลาเรียน/ปี ประถมศึกษา กลุํมสาระการเรียนรู๎ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมธรรม 120 120 120 120 120 120 - สังคม 40 40 40 40 40 40 - ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 - ศาสนา 40 40 40 40 40 40 สุขศึกษา 80 80 80 80 80 80 ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 ภาษาตํางประเทศ 40 40 40 80 80 80 รวม 840 840 840 840 840 840 สาระเพิ่มเติม - ศาสนา 40 40 40 40 40 40 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 30 30 30 กิจกรรมนักเรียน - ลูกเสือ 40 40 40 40 40 40 - ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 ชั่วโมง / ปี
 9. 9. 9. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1) ห๎องสมุดมีขนาด40ตารางเมตร จานวนหนังสือในห๎องสมุด 2,500 เลํม การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย190คน ตํอ วันคิดเป็นร๎อยละ100ของนักเรียนทั้งหมด 2) ห๎องปฏิบัติการ ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 1ห๎อง ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 1ห๎อง ห๎องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 1ห๎อง ห๎อง (ระบุ). ……………….จานวน ……… ห๎อง 3) คอมพิวเตอร์ จานวน 16เครื่อง ใช๎เพื่อการเรียนการสอน จานวน 10เครื่อง ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต จานวน16เครื่อง จานวนนักเรียนที่สืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย98คน ตํอวันคิดเป็นร๎อยละ 31.57ของนักเรียนทั้งหมด ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ จานวน6เครื่อง
 10. 10. 4) แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 1. ห๎องคอมพิวเตอร์ 450 2. ห๎องสมุด 200 3. ห๎องละหมาด 200 4.ห๎องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ 100 5.ห๎องพยาบาล 40 6. แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 50 7. สวนหยํอม/ พันธุ์ไม๎ในโรงเรียน 50 8. สนามฟุตบอล/ สนามวอลเลย์บอล 300 9. โรงอาหาร 200 10. เรือนเพาะชา 70 5) แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จานวนครั้ง/ปี1.โรงไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ แหลํงเรียนรู๎ในจังหวัดภูเก็ต 12.สวนสัตว์จังหวัดสงขลา 13.หาดใหญํไฮร์โดม 14.อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะ เภตรา 15.สถาบันวิจัยสถานีประมงสัตว์น้าจืด จังหวัดสตูล 16.มัสยิดบ๎านกาเนะ 407.องค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านควน 38.โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลบ๎านควน 5
 11. 11. 6) ปราชญ์ชาวบ๎าน/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครูนักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 6.1 ชื่อ-สกุล นางกูหนาบ อาดา ให๎ความรู๎เรื่อง ขนมพื้นบ๎านสถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จานวน5ครั้ง/ปี 6.2 ชื่อ-สกุล นายชาตรี หาบยูโซ๏ะ ให๎ความรู๎เรื่อง กีฬาพื้นบ๎านสถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จานวน 2 ครั้ง/ปี 6.3ชื่อ-สกุล นางสุรีย์ แซํเตียให๎ความรู๎เรื่อง ประดิษฐ์ดอกไม๎ใยบัวสถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จานวน 1 ครั้ง/ปี 6.4 ชื่อ-สกุล นางสาวสุชาดา เหลํทองคา ให๎ความรู๎เรื่อง ขนมพื้นบ๎านสถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จานวน15ครั้ง/ปี10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 10.1ผลงานดีเดํน ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล รางวัลสถานศึกษาดีเดํน ขนาดกลาง เกียรติบัตร/สพป.สตูล อันดับที่ 1 สถานศึกษา โรงเรียน การจัดองค์กรดีเดํน เกียรติบัตร/ สมาคมข๎าราชการบานาญ สตูล ผู้บริหาร รางวัลคุรุสดุดี ระดับประเทศ นายมนตรี จรียานุวัฒน์ เข็ม/เกียรติบัตร คุรุสภา ครู รับรางวัล ครูผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสมุด นางวลัยพร เจริญผล บันทึกความดีได๎อยํางตํอเนื่องเป็นเวลา 28 วัน หรือ 30 วัน ตามโครงการ เกียรติบัตร/คุรุสภา เสริมสร๎างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพ
 12. 12. ทางการศึกษา ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัลนางศุภวรรณ ตั้งวรางกูร รับรางวัล ครูผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสมุด บันทึกความดีได๎อยํางตํอเนื่องเป็นเวลา 28 วัน หรือ 30 วัน ตามโครงการ เกียรติบัตร/คุรุสภา เสริมสร๎างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษานางเจียมจิตร อนุวัฒนวงค์ รับรางวัล ครูผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสมุด บันทึกความดีได๎อยํางตํอเนื่องเป็นเวลา 28 วัน หรือ 30 วัน ตามโครงการ เกียรติบัตร/คุรุสภา เสริมสร๎างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษานางยุวนิตย์ ชํางสาน รับรางวัล ครูผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสมุด บันทึกความดีได๎อยํางตํอเนื่องเป็นเวลา 21 วัน ตามโครงการเสริมสร๎างศีลธรรม เกียรติบัตร/คุรุสภา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานางมาเรียม แหลํทองคา รับรางวัล ครูผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสมุด บันทึกความดีได๎อยํางตํอเนื่องเป็นเวลา เกียรติบัตร/คุรุสภา 21 วัน ตามโครงการเสริมสร๎างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
 13. 13. ของผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานางชุมาพร หาโส๏ะ รับรางวัล ครูผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสมุด บันทึกความดีได๎อยํางตํอเนื่องเป็นเวลา 18 วัน ตามโครงการเสริมสร๎างศีลธรรม เกียรติบัตร/คุรุสภา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัลนักเรียน กิจกรรมเลํานิทาน คุณธรรม การแขํงขัน ศูนย์เครือขํายเมืองสตูล 1เด็กหญิงรอฮานา ยะฝา ทักษะวิชาการ ระดับ ป.4-6/เหรียญทองเด็กหญิงระวีวรรณฮะเจ๏ะเด็กหญิงนุสรา สะหลี กิจกรรมทํองบทอาขยาน การแขํงขันเด็กหญิงอารียา ชูศรีเพชร ทักษะวิชา การ ระดับ ป.1 – 3 ศูนย์เครือขํายเมืองสตูล 1เด็กหญิงอรนิชา เส็นหล๏ะ /เหรียญเงินเด็กหญิงฟารีดา ยะฝาเด็กหญิงสุรัยดา บุญอารี กิจกรรมทํองบทอาขยาน การแขํงขันเด็กหญิงกุลสตรี ชูศรีเพชร ทักษะวิชาการ ระดับ ป.4 – 6 ศูนย์เครือขํายเมืองสตูล 1เด็กหญิงนัสลิน ชูศรีเพชรเด็กหญิงฟารีย๏ะ สาโม๏ะ /เหรียญทองกีฬา รุํนอายุไมํเกิน12 ปี ชาย/รองชนะเลิศ ศูนย์เครือขํายเมืองสตูล1กีฬาเปตอง อันดับ1กีฬาวอลเลํย์บอล รุํนอายุไมํเกิน12 ปี หญิง/ ศูนย์เครือขํายเมืองสตูล1
 14. 14. รองชนะเลิศอันดับ2กรีฑา วิ่งผลัด 5x 80 เมตร รุํนอายุไมํเกิน 8 ศูนย์เครือขํายเมืองสตูล1 ปี ชาย/รองชนะเลิศอันดับ 1กรีฑา วิ่ง 60 เมตร รุํนอายุไมํเกิน 8 ปี หญิง/ ศูนย์เครือขํายเมืองสตูล1 ชนะเลิศกรีฑา วิ่ง 80 เมตร รุํนอายุไมํเกิน 8 ปี หญิง ศูนย์เครือขํายเมืองสตูล1 /ชนะเลิศ ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัลกรีฑา วิ่ง 60 เมตร รุํนอายุไมํเกิน 8 ปี ชาย/ ศูนย์เครือขํายเมืองสตูล1 ชนะเลิศกรีฑา วิ่ง 80 เมตร รุํนอายุไมํเกิน 8 ปี ชาย/ ศูนย์เครือขํายเมืองสตูล1 ชนะเลิศกรีฑา วิ่ง 80 เมตร รุํนอายุไมํเกิน 12 ปี หญิง/ ศูนย์เครือขํายเมืองสตูล1 รองชนะเลิศอันดับ2กรีฑา ถ๎วยรางวัลคะแนนรวมอายุไมํเกิน 8 ปี ศูนย์เครือขํายเมืองสตูล1 หญิง/ชนะเลิศ
 15. 15. 10.2งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ ที่ ชื่องาน/โครงการ/ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดาเนินการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ กิจกรรม (ย่อๆ) (จานวน/ร้อยละ) 1. โครงการธนาคาร 1. เพื่อฝึกให๎นักเรียนมี โครงการธนาคารความดี ร๎อยละ90 ของผู๎เรียนที่ ความดี จิตสานึกในการสร๎าง ประกอบด๎วยกิจกรรมดังนี้ ผํานเกณฑ์คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน -กิจกรรมเขตปลอดขยะ อันพึงประสงค์ตาม ความซื่อสัตย์ -การสะสมและบันทึกความ หลักสูตรสถานศึกษา สุจริต ความกตัญญู ความ ดีตามกิจกรรมตํางๆของ เมตตา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ โรงเรียน และความรับผิดชอบ -ออมทรัพย์และบันทึก 2. เพื่อให๎นักเรียนได๎ รายรับ-จําย แสดงออก (จิตสาธารณะ)ใน -อบรมคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตน การมีน้าใจ -กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เสียสละตํอ -กิจกรรม 3 ประสาน สํวนรวม รู๎จักบาเพ็ญ -กิจกรรมเข๎าคํายครอบครัว ประโยชน์ตํอตนเองและ อบอุํน สังคม -กิจกรรมสํงเสริมให๎ 3. เพื่อฝึกให๎นักเรียนมีนิสัย นักเรียนเรียนศาสนาในวัน รักการออมและจัดทาบันทึก เสาร์และอาทิตย์ รายรับ-จําย อยํางเป็นวิถี -กิจกรรมคัดเลือกครูและ ชีวิตประจาวัน นักเรียนดีเดํนด๎านคุณธรรม จริยธรรม -กิจกรรมวันสาคัญทาง ศาสนาวันเมาลิด
 16. 16. ที่ ชื่องาน/โครงการ/ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดาเนินการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ กิจกรรม (ย่อๆ) (จานวน/ร้อยละ)2. โครงการพัฒนา 1.เพื่อสํงเสริมนักเรียนให๎มี ดาเนินงานตามโครงการมี ร๎อยละ 95 ของผู๎เรียนมี ความรู๎สูํอาชีพ ความรู๎ความสามารถทาง กิจกรรมดังนี้ ทักษะและรักการทางาน ตามแนว วิชาการควบคูํกับการ 1. การปลูกผักไฮโดรโป มีเจตคติที่ดีตํออาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพ นิกส์ สุจริต ปฏิบัติตามแนว 2. เพื่อให๎นักเรียนมีทัศนคติที่ 2. การปลูกไม๎ดอกไม๎ เศรษฐกิจพอเพียงมี ก๎าวหน๎าทันสมัย ภูมิใจใน ประดับ จิตสานึกสิ่งแวดล๎อม อาชีพท๎องถิ่นรํวมกับชุมชน 3. การทาปุ๋ยชีวภาพ 3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎สูํ 4. การเลี่ยงปลาดุก อาชีพและเป็นการสํงเสริมให๎ 5.เพาะเห็ด โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์ของ โรงเรียนที่มีคุณภาพ เป็นที่ ยอมรับของชุมชน3. โครงการเรํงรัด 1. เพื่อพัฒนาความสามารถ โครงการมีกิจกรรมดังนี้ 1.นักเรียนทุกคนร๎อยละ พัฒนาคุณภาพ ของนักเรียนระดับปฐมวัย -สอนนักเรียนที่เรียนอํอน 100 ได๎รับการพัฒนาให๎ การเรียนการ ด๎านสติปัญญา เสริมนักเรียนที่เรียนดี มีความรู๎ การคิด สอน -คณิตสร๎างสรรค์/คณิตคิด วิเคราะห์ รู๎จักค๎นคว๎าหา 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ เร็ว ความรู๎และเสริมสร๎าง นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-3 -พัฒนานักเรียนทํองสูตร คุณธรรม จริยธรรมที่พึง อําน เขียน และคิดเลขได๎ทุก คูณ ประสงค์ คน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ -อําน-เขียนเรียนรู๎ที่บ๎าน 2.ร๎อยละ 95 ที่ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4- - นิเทศภายใน สถานศึกษาจัดให๎มี 6 อําน เขียน และคิดเลขได๎ -หลักภาษาไทยใครวํายาก แผนพัฒนาการศึกษา คลํองทุกคน -นักขําวตัวน๎อย คุณภาพในสถานศึกษา 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพครูใน - ภาษาอังกฤษวันละคา การจัดกระบวนการเรียนการ -โครงงานน๎อย สอนอยํางหลากหลายและ -สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 17. 17. เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ -พัฒนาครู 8 กลุํมสาระ 5. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ - อําน-เขียนคาพื้นฐาน ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ - ชุดนิทานวรรณคดี ความสามารถในการจัดการ - ผลิตสื่อ/ใช๎สื่อการเรียนรู๎ และทางานสาเร็จ - พัฒนาข๎อทดสอบ -สํงเสริมการอําน 10 กิจกรรม -แขํงขันทักษะทางวิชาการ และ ศิลปหัตถกรรมที่ ชื่องาน/โครงการ/ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดาเนินการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ กิจกรรม (ย่อๆ) (จานวน/ร้อยละ) 6. เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎ ภาษาเพื่อการสื่อสารได๎ทั้ง ภาษาไทยและ ภาษาตํางประเทศ 7. เพื่อพัฒนาให๎นักเรียนมี นิสัยรักการอําน 8.เพื่อแก๎ไขข๎อบกพรํอง ทางการเรียนของนักเรียน และเสริมสร๎างสติปัญญา และผลสัมฤทธิ์ในการ เรียนรู๎ ให๎ดียิ่งขึ้น 9.เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะ ในวิชาตํางๆ มีความคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์มีจินตนาการ รัก การทางานและทางานสาเร็จ4. โครงการจัดซื้อ 1. เพื่อจะได๎จัดสรร โครงการมีการจัดกิจกรรม ร๎อยละ 100 สถานศึกษา จัดจ๎างวัสดุ งบประมาณตามสภาพความ ดังนี้ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง
 18. 18. การศึกษา จาเป็นในการใช๎ 1. จัดสรรงบประมาณตาม ถูกต๎องตามระเบียบ 2. เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัด สภาพความจาเป็นในการใช๎ พัสดุ และใช๎วัสดุ จ๎างตามระเบียบสานัก 2 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง อุปกรณ์ ครุภัณฑ์อยําง นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการ ตามระเบียบสานัก คุ๎มคํามีประสิทธิภาพ พัสดุ นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการ 3. เพื่อเป็นการ ตรวจสอบ พัสดุ ควบคุม กากับ การใช๎ 3. ตรวจสอบ ควบคุม งบประมาณให๎เป็นไปด๎วย กากับ การใช๎งบประมาณ ความเรียบร๎อย ให๎เป็นไปด๎วยความ เรียบร๎อยถูกต๎องที่ ชื่องาน/โครงการ/ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดาเนินการ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ กิจกรรม (ย่อๆ) (จานวน/ร้อยละ)5. โครงการสํงเสริม 1. เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักดูแล โครงการมีกิจกรรมดังนี้ ร๎อยละ 95 นักเรียนได๎ สุขภาพ สุขภาพ สุขนิสัย และออก -กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ ฝึกการเป็นผู๎นา และผู๎ กาลังกายสม่าเสมอ -กิจกรรมคุ๎มครอง ตาม ตามวิถีทาง 2. เพื่อให๎นักเรียนมีน้าหนัก ผู๎บริโภค ประชาธิปไตย ซึ่ง สํวนสูง และมีสมรรถภาพ -กิจกรรมการแปรงฟัน โรงเรียนดาเนินการใน ทางกายตามเกณฑ์ ฯ -กิจกรรมตรวจสุขภาพ 3. เพื่อให๎นักเรียนมีสุขภาพ ประจาปี รูปของสภานักเรียน ในชํองปากที่ดีและมีสุขภาพ -กิจกรรมสถานที่ทางาน ฟันที่แข็งแรง นําอยูํ นําทางาน 4. เพื่อให๎นักเรียนมีสุขนิสัย ที่ดีในการล๎างมือให๎สะอาด กํอนรับประทานอาหาร ฯลฯ
 19. 19. 5. เพื่อให๎นักเรียนรําเริง แจํมใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตํอเพื่อน ครู และผู๎อื่น และ ชอบมาโรงเรียน6. โครงการสัมพันธ์ 1. เพื่อให๎บุคคลตํางๆใน โครงการมีการจัด ร๎อยละ 95 ของชุมชน ชุมชน ชุมชน เข๎ามารํวมกันพัฒนา กิจกรรมดังนี้ ที่เข๎ามามีสํวนรํวมใน การศึกษาของโรงเรียน -วันเด็ก/ วันขึ้นปีใหมํ การจัดการศึกษา 2. เพื่อให๎โรงเรียนและบุคคล -กิจกรรมวันอาลานักเรียน ผู๎ปกครอง และ ในโรงเรียนมีความเข๎าใจอันดี ชั้น ป.6 นักเรียนมีความพึง ตํอกัน -ประชุมกรรมการ พอใจในการบริหาร 3. เพื่อให๎โรงเรียนและ สถานศึกษา จัดการของโรงเรียน ชุมชนรํวมกันพัฒนาสังคม -กิจกรรมรายงานผลการ ร๎อยละ 95 จัดการศึกษา/กีฬาสัมพันธ์ ชุมชน -รํวมกิจกรรมงาน พิธี ตํางๆในชุมชน -เอกสารเผยแพรํขําวสาร ของโรงเรียน
 20. 20. 13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 13.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจาก สมศ. โรงเรียนบ๎านกาเนะได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่ 23 ถึง 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 ระดับคุณภาพ มาตรฐาน ปรับปรุง พอใช้ ดีด้านผู้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษามาตรฐานที่ 1 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ - - เหมาะสมมาตรฐานที่ 4 ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะเบื้องต๎น -  -มาตรฐานที่ 5 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ความคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์  - -มาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนรักการเรียนรู๎ มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ -  -มาตรฐานที่ 9 ผู๎เรียนมีทักษะการทางานรักการอําน สามารถ - - ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ มาตรฐานที่10 ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี - - มาตรฐานที่ 12 ผู๎เรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด๎านศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว - -ระดับประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษามาตรฐานที่ 1 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคําความนิยมที่พึงประสงค์ - - มาตรฐานที่ 4 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ มีวิจารณญาณ ความคิดสร๎างสรรค์ คิดไตรํตรองและมีวิสัยทัศน์ -  -มาตรฐานที่ 5 ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร -มาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง  มาตรฐาน ระดับคุณภาพ
 21. 21. ปรับปรุง พอใช้ ดีมาตรฐานที่ 9 ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางานรํวมกับ ผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริตมาตรฐานที่ 10 ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มาตรฐานที่ 12 ผู๎เรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด๎านศิลปะด้านผู้บริหาร มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร๎างและการบริหารงานอยํางเป็นระบบครบวงจร ให๎บรรลุเป้าหมายการศึกษามาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสํงเสริมความสัมพันธ์และความ รํวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษามาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ มาตรฐานที่ 20 ผู๎บริหารมีภาวะผู๎นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการมาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู๎เรียนและ ท๎องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ด้านครู มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิผลและเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญมาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู๎ ความสามารถตรงกับงานที่ รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 13.1.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก 1.โรงเรียนควรจัดให๎มีแผนภูมิการบริหารหลักสูตร แผนการนิเทศ กาหนดปฏิทินการนิเทศ บันทึก รายงานผลการนิเทศ สรุปจุดเดํน จุดด๎อย และเป้าหมายให๎ชัดเจน 2. การจัดทาแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ควรจัดให๎มีโครงการสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนไว๎ ให๎ชัดเจน มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการฝ่ายตํางๆ ในทุกกิจกรรมมีการบันทึกการประชุมของแตํละ ฝ่ายและมีการสรุปผลงานตามแผนเมื่อสิ้นปี พร๎อมแจ๎งให๎ทุกฝ่ายทราบ 3. โรงเรียนควรจัดครูเข๎ารับการอบรมในเรื่องการประเมินผลเครื่องมือและการใช๎สื่อเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
 22. 22. 4. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสํงเสริมนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แสวงหาความรู๎เพิ่มเติมโดยเฉพาะ กิจกรรมโครงงาน การใช๎ห๎องสมุด และการสอนซํอมเสริมเพื่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน13.1.2 การนาผลการประเมินไปใช๎ การนาผลประเมินไปใช๎ภายหลังการประเมินรอบแรกผํานไปแล๎ว โรงเรียนบ๎านกาเนะ ได๎นาโครงการข๎อเสนอแนะของ สมศ. ดังนี้ 1. โครงการบริหารเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจัดระบบคุณภาพทั้งภายในและภายนอกจัดทาแผน ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบ เพื่อสํงเสริม กระบวนการขับเคลื่อนครบวงจร 2. โครงการพัฒนาบุคลากร โดยโรงเรียนให๎การสํงเสริม สนับสนุน ให๎ครูเข๎ารับการอบรมสัมมนา เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู๎ การประเมินผล และการจัดทาสื่อการใช๎สื่อเครื่องมือการเรียนรู๎ 3.โครงการเรํงรัดพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกิจกรรมคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยการจัด กิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดไตรํตรองและเน๎นการจัดกิจกรรม ชิ้นงาน โครงงาน และกิจกรรมรักการอําน 4. โครงการพัฒนาบุคลากร/โครงการสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนได๎จัดให๎คณะกรรมการสถานศึกษาได๎ ตระหนักถึงบทบาทหน๎าที่และได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เสริมประสานสัมพันธ์ ตลอดจนได๎ สร๎างความสัมพันธ์อันดีตํอกัน13.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก สมศ. โรงเรียนบ๎านกาเนะ ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เมื่อวันที่ 17 – 19เดือนมกราคม พ.ศ.2550 มาตรฐาน ระดับคุณภาพด้านผู้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมากมาตรฐานที่ 1 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่ พึงประสงค์มาตรฐานที่ 2 ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดีมาตรฐานที่ 3 ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสยด๎านั  ศิลปะ ดนตรีและกีฬามาตรฐานที่ 4 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีวิจารณญาณมีความคิดสร๎างสรรค์คิด ไตรํตรองและมีวิสัยทัศน์มาตรฐานที่ 5 ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จาเป็นตาม  หลักสูตร
 23. 23. มาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย  ตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยําง ตํอเนื่องมาตรฐานที่ 7 ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน  สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดี ตํออาชีพสุจริตด้านครูมาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู๎ความสามารถตรงกับ  งานที่รับผิดชอบและครูมีเพียงพอมาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามรถในการจัดการเรียนการ  สอนอยํางมีประสิทธิภาพและเน๎นผู๎เรียนเป็น สาคัญด้านผู้บริหารมาตรฐานที่ 10 ผู๎บริหารมีภาวะผู๎นาและมีความสามรถ  ในการบริหารจัดการมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดการองค์กร/  โครงสร๎างและการบริหารงานอยํางเป็นระบบ ครบวงจรให๎บรรลุเป้าหมายการศึกษามาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ  เรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ  ผู๎เรียนและท๎องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่ เอื้อตํอการเรียนรู๎มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสํงเสริมการสัมพันธ์และ  ความรํวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. / ได๎ ไมํได๎ มาตรฐาน ระดับคุณภาพด้านผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมากมาตรฐานที่ 1 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่ พึงประสงค์
 24. 24. มาตรฐานที่ 2 ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดีมาตรฐานที่ 3 ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสยด๎านั  ศิลปะ ดนตรีและกีฬามาตรฐานที่ 4 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีวิจารณญาณมีความคิดสร๎างสรรค์คิด ไตรํตรองและมีวิสัยทัศน์มาตรฐานที่ 5 ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จาเป็นตาม  หลักสูตรมาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย  ตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยําง ตํอเนื่องมาตรฐานที่ 7 ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน  สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดี ตํออาชีพสุจริตด้านครูมาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู๎ความสามารถตรงกับ  งานที่รับผิดชอบและครูมีเพียงพอมาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามรถในการจัดการเรียนการ  สอนอยํางมีประสิทธิภาพและเน๎นผู๎เรียนเป็น สาคัญด้านผู้บริหารมาตรฐานที่ 10 ผู๎บริหารมีภาวะผู๎นาและมีความสามรถ  ในการบริหารจัดการมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดการองค์กร/  โครงสร๎างและการบริหารงานอยํางเป็นระบบ ครบวงจรให๎บรรลุเป้าหมายการศึกษามาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ  เรียนการสอนโดยเน๎นผูํเรียนเป็นสาคัญมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ  ผู๎เรียนและท๎องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่
 25. 25. เอื้อตํอการเรียนรู๎มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสํงเสริมการสัมพันธ์และ  ความรํวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. / ได๎ ไมํได๎โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม โดยมีคําเฉลี่ย 3.86ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ / รับรอง  ไมํรับรอง13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาจุดเด่นระดับปฐมวัยด้านผู้เรียน ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ตลอดจนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีด้านผู้บริหาร ผู๎บริหารมีภาวะผู๎นา และมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านครู ครูมีวุฒิ/มีความรู๎ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอระดับประถมศึกษาด้านผู้เรียน ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ด้านผู้บริหาร ผู๎บริหารมีภาวะผู๎นา และมีความสามารถในหารบริหารจัดการด้านครู ครูมีวุฒิ/ มีความรู๎ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอจุดที่ควรพัฒนา
 26. 26. ระดับปฐมวัยด้านครูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญด้านผู้บริหาร สถานศึกษาควรมีหลักสูตร และเนื้อหาสาระการเรียนรู๎ระดับสากล ระดับชาติ และระดับท๎องถิ่นที่เหมาะสม สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางและความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่นด้านผู้เรียน สํงเสริมผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตรํตรอง และมีวิสัยทัศน์ระดับประถมศึกษาด้านครูครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญด้านผู้เรียน ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรด้านผู้บริหาร สถานศึกษาควรมีหลักสูตรสถานศึกษา และมีเนื้อหาสาระการเรียนรู๎ระดับสากล ระดับชาติ และระดับท๎องถิ่นที่เหมาะสม สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางและความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่น13.2 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกด้านผู้เรียน 1. ควรมีการจัดกิจกรรมการประหยัดให๎เป็นรูปธรรม 2. ควรมีการนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอน 3. ควรมีการสํงเสริมผู๎เรียนที่มีความสามารถและความถนัดในด๎านตํางๆเชํนด๎านศิลปะ ด๎านดนตรี และกีฬา ให๎พัฒนาไปสูํความสาเร็จในขั้นตํอๆไปด้านผู้สอน 1.ครูควรพัฒนาทักษะในการจัดทาแผนการเรียนรู๎ แบบบูรณาการที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ จัดการ เรียนการสอนแบบโครงงานให๎ครอบคลุมทุกชํวงชั้น 2.ครูควรนาผลการประเมินที่ได๎มาใช๎ในการพัฒนา ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน มีการทาวิจัยเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของครู พัฒนาสื่อ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ พัฒนาเครื่องมือที่ใช๎ใน การวัดและประเมินผลเพื่อนาผลที่ได๎มาพัฒนาผู๎เรียนในโอกาสตํอไป
 27. 27. 3.ครูควรมีการจัดทาแผนการเรียนรู๎ที่มีรูปแบบที่เป็นเอกภาพมีขั้นตอนและกระบวนการที่สมบูรณ์ และมีการบันทึกผลหลังสอนทุกครั้ง เพื่อนาผลที่ได๎มาพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และ พัฒนาผู๎เรียนด้านผู้บริหาร 1.สถานศึกษาควรกาหนดหลักสูตรที่สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ สอดคล๎องกับ ความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชน มีการประกาศใช๎และกาหนดเป็นหลักสูตรสถานศึกษาอยํางเป็น ระบบมากกวําการนาไปทาเป็นเอกสารประกอบหลักสูตรเพียงอยํางเดียว 2.สถานศึกษาควรสํงเสริมให๎มีการใช๎สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎การใช๎เทคโนโลยีใน การสอนที่ครอบคลุมทุกระดับชั้น รวมทั้งสํงเสริมให๎มีการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการ เรียนรู๎อยํางทั่วถึง
 28. 28. ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา 1. การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนบ๎านกาเนะแบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น4ด๎าน ได๎แกํด๎าน บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป ผู๎บริหารยึดหลักการ บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีสํวนรํวม มุํงผลสัมฤทธิ์ กระบวนการคิดเชิงระบบ เป็นต๎น แผนภูมิโครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านกาเนะ ผูบริหารสถานศึกษา ้ นายมนตรี จรียานุวัฒน์ คณะกรรมการที่ ....... ....... คณะกรรมการ ปรึกษาโรงเรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิชาการ งานบริหารบุคคล บริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไปนางวลัยพร เจริญผลหัวหน้า นายมนตรี จรียานุวัฒน์หัวหน้า นางศุภวรรณ ตั้งวรางกูรหัวหน้า นางยุวนิตย์ ช่างสานหัวหน้า นางเพ็ญนภา ปานรงค์ นางบุญตา ยากะจิ นางบุญตา ยากะจิ นายสุรพล มาศภูมิ นางชุมาพร หาโส๊ะ นางสาวสุชาดา เหล่ทองคา นางเจียมจิตร อนุวัฒนวงศ์ นางพิมพ์นวี สุจริตธุระการ นายสอาด อาดา นักเรียน
 29. 29. 2. ปรัชญา คาขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ปรัชญาโรงเรียนบ้านกาเนะ การเรียนดี มีคุณธรรม นาประชาธิปไตย ใสํใจสิ่งแวดล๎อม คาขวัญประจาโรงเรียนบ้านกาเนะ เรียนดี มีวินัย ใสํใจสิ่งแวดล๎อม สีประจาโรงเรียนบ้านกาเนะ สีเขียว หมายถึง ความคิดริเริ่ม นํายกยํองไว๎วางใจและเป็นพลเมืองที่ดี สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ ผํองใส วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านกาเนะจัดการศึกษาให๎นักเรียนมีคุณธรรมนาความรู๎สูํมาตรฐานหลักสูตรและมีคุณภาพมาตรฐาน สมศ. พันธกิจ 1..จัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2..สํงเสริมและพัฒนาให๎นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษา 3. สํงเสริมและพัฒนาให๎บุคลากรให๎มีมาตรฐานวิชาชีพ 4. สร๎างเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสํงเสริมความรํวมมือกับชุมชน เป้าหมาย พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดีสมบูรณ์ทั้งรํางกายจิตใจ มีปัญญา มีความเป็นไทย ก๎าวทันตํอเหตุการณ์ความเจริญของโลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม อัตลักษณ์ สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เอกลักษณ์ ความสะอาด (เขตปลอดขยะ)
 30. 30. 3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการบริหารและการจัด การศึกษา 1. ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร๎างการบริหารงาน ระเบียบวิธีการปฏิบัติให๎มีความชัดเจน 2. พัฒนานาระบบการวางแผนให๎มีคุณภาพและใช๎แผนปฏิบัติการประจาปีธรรมนูญโรงเรียน เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน บริหารเงิน บริหารบุคลากรอยํางมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพตํอการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน 4. พัฒนาระบบการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล และการรายงาน 5. สร๎างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎เป็นที่ยอมรับของชุมชน 6. สํงเสริมความสัมพันธ์และความรํวมมือระหวํางโรงเรียน ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการจัดและพัฒนาการศึกษา 7. สร๎างมาตรฐานจูงใจ มีการยกยํอง ชมเชย ให๎กาลังใจและประกาศเกียรติคุณ ด้านบุคลากร 1. เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร โดยการพัฒนาด๎านวิสัยทัศน์ เทคนิควิธีการสอน และทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อใช๎พัฒนางานอยํางตํอเนื่อง 2. สํงเสริมสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลแกํบุคลากร เพื่อสร๎างขวัญกาลังใจ ความมั่นคงในอาชีพและชีวิตสํวนตัว 3. สํงเสริมให๎บุคลากรได๎พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง เพื่อนาความรู๎ที่ได๎มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพขึ้นไป ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ สอน 1. จัดโครงสร๎างการเรียนรู๎ตามหลักสูตรให๎เหมาะสมกับความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่น โดยให๎ชุมชนมีสํวนรํวมและมีบทบาทในการจัดการ 2. จัดการเรียนการสอนโดยใช๎ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 3. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูและนักเรียนรํวมกันผลิตสื่อการเรียนการสอน

×