Sar ครูพิมพ์

12,717 views

Published on

Sar ครูพิมพ์

 1. 1. คานา รายงานประเมินตนเองฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2554 ในด้านการพัฒนาตนเอง ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผลการดาเนินงาน ผลความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ข้อมูลผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาตนเองเพื่อสามารถนาไปใช้ในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมพร้อมที่จะรับการประเมินจากภายนอก เป็นการตรวจสอบคุณภาพของงานที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่สามารถตรวจสอบได้แล้วนาผลของการปฏิบัติงานในรอบปีไปพัฒนางานในปีต่อไป พิมพ์นวี สุจริตธุระการ 26 มีนาคม 2555
 2. 2. สารบัญ หน้าคานาสารบัญตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น................................................................................................. 1ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองในรอบปี.............................................................................. 2ตอนที่ 3 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย................................................................................ 4ตอนที่ 4 ผลการดาเนินงาน............................................................................................ 7ตอนที่ 5 ผลความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน.................................................................... 13ตอนที่ 6 ข้อมูลผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับนักเรียน...................................................... 14ตอนที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน...................................................................
 3. 3. ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 1.1 ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นางพิมพ์นวี สุจริตธุระการ ตาแหน่ง ครู เกิด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2519 ที่อยู่ 1250/100 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง จังหวัดสตูล การศึกษา วุฒิทางการศึกษา กศบ. (การวัดผลการศึกษา) กศม.(การบริหารการศึกษา) วัน เดือน ปี ที่บรรจุแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2547 อายุราชการ 7 ปี ประสบการณ์ด้านการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย จานวน 12 ปี ความชานาญพิเศษ คอมพิวเตอร์ 1.2 ประวัติการศึกษา ปีที่สาเร็จ คุณวุฒิ วิชาเอก/โท ชื่อสถานศึกษา การศึกษาประถมศึกษา - 2531 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อมัธยมศึกษาตอนต้น - 2534 โรงเรียนสามบ่อวิทยามัธยมศึกษาตอนปลาย - 2537 โรงเรียนระโนดวิทยาปริญญาตรี การวัดผลการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยทักษิณปริญญาโท การบริหารการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 4. 4. 1.3 ประวัติการทางาน รวมเวลา 7 ปี ปี พ.ศ. สถานภาพ/ตาแหน่ง สถานที่ เงินเดือน 17 พ.ค. 2547 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7,360 ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 28 มี.ค. 2533 ครู คศ.1 โรงเรียนผังปาล์ม 1 3,750 อ.มะนัง จ.สตูล 1 พ.ย. 52 ครู คศ.1 ช่วยราชการ 12,290 โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 30 พ.ย. 54-ปัจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านกาเนะ 15,840 อ.เมืองสตูล จ.สตูล 1.2 เกียรติประวัต/ิ ผลงานที่ผ่านมา ไม่มี 1.3 เกียรติประวัติ/ผลงานที่ดีเด่นในปีการศึกษา 2553 ไม่มี 1.4 เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย ก้าวทันต่อเหตุการณ์ ความเจริญของโลกและอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนดังนี้ 1. มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการอ่าน การเขียนคล่อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน รักการเขียนและรักการค้นคว้า 3. รู้จักรักษาและดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รักการออกกาลังกายและบุคลิกภาพดี 4. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ตามความเจริญก้าวหน้าของวิชาการ มีทักษะและศักยภาพในการส่งสารข้อมูล การใช้ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยี 5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 6. รักประเทศชาติและท้องถิ่นบ้านเกิด มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้กับสังคม 7. เห็นคุณค่าของตัวเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
 5. 5. ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองในรอบปีการศึกษา 2554 2.1 การประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานครั้งที่ รายการ เรื่อง หน่วยงาน วัน เดือน ปี สถานที่จัด การนาผลไปพัฒนางาน ที่จัด1. ประชุมเชิง การพัฒนาการจัดการ สพท.สตูล 10 – 12 พ.ค. โรงเรียนอนุบาลรุ่ง การจัดการเรียนการสอน ปฏิบติการ ั เรียนรู้แบบ Delivery 2554 ทิพย์2. ประชุมเชิง การวัดผลและ สพท.สตูล 27 พ.ย. 2554 โรงแรมพินนาเคิลฯ การวัดผลประเมินผล ปฏิบติการ ั ประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียน หลักสูตรแกนกลาง 513. ประชุมเชิง การจัดทาหลักสูตร สพท.สตูล 18 – 20 ม.ค. ศูนย์ข้อมูล จัดทาหลักสูตรตามกลุ่ม ปฏิบติการ ั สถานศึกษา 2554 สารสนเทศฯจ.สตูล สาระ4. ประชุมเชิง พัฒนาครูผู้สอน สพท.สตูล 17-19 มี.ค. โรงแรมลีการ์เด้ จัดกิจกรรมการเรียนการ ปฏิบติการ ั ภาษาไทย ชั้นป.3 2554 นท์พลาซ่า สอนภาษาไทย หาดใหญ่6. อบรม e- พัฒนาครูตามระบบ e- สพฐ. 15 ต.ค. – ผ่านระบบUTQ พัฒนาความรู้ใน training training 30 พ.ย. 54 online หลักสูตรวิธีสอนแก่ ครูผู้สอนรายวิชา8. อบรมเชิง - การใช้โปรแกรม ร.ร. บ้านกาเนะ 1 – 2 มี.ค.55 ร.ร. บ้านกาเนะ จัดการเรียนการสอนโดย ปฏิบติการ ั Microsoft word 2010 ใช้สื่อ ICT - การวิจัยชั้นเรียน จัดทาวิจัยชันเรียน ้9. อบรมเชิง เทคนิคการสอนโดย สานักพิมพ์ 10 มี.ค. 55 ร.ร. อนุบาลรุ่งทิพย์ การสอนโดยใช้ ปฏิบติการ ั โครงงาน วัฒนาพานิช โครงงาน รวม.........9.......ครั้ง จานวน.......13......วัน..........-......ชั่วโมง 2.2 การแสวงหาความรู้หรือพัฒนาตนเองโดยวิธีการหรือรูปแบบอื่นๆ - ไม่มี
 6. 6. ตอนที่ 3 ภารกิจที่ได้รบมอบหมาย ั 3.1 ภารกิจด้านการจัดการเรียนรู้ ชั้น กลุ่มสาระ/กิจกรรม จานวนชั่วโมง/ จานวน จานวนนักเรียนพิเศษ สัปดาห์ นักเรียน(คน) เรียนร่วม(คน)ป.1 ภาษาไทย 5 25 -ป.1 คณิตศาสตร์ 5 25 -ป.1 วิทยาศาสตร์ 2 25 -ป.1 สังคมศึกษาฯ 1 25 -ป.1 สุขศึกษาฯ 1 25 -ป.1 การงานอาชีพฯ 1 25 -ป.1 กิจกรรมแนะแนว 1 25 -ป.1 กิจกรรมลูกเสือ 1 25 -ป.1 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 5 25 - รวม 22 25 - 3.2 ภารกิจตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 งาน ฝ่าย/งาน ลาดับ งานที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ ที่บริหารวิชาการ 1. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษาอื่น 2. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถานศึกษาอื่น ที่จัดการศึกษา 3. การส่งเสริมการประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยบริหารงานงบประมาณ -บริหารงานบุคคล -บริหารทั่วไป 1. รับผิดชอบเวรประจาวันอังคาร 2. จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 3. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด รวม..............................6..............งาน
 7. 7. 3.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ ที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - กิจกรรมเยี่ยมบ้าน - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน - กิจกรรมคัดกรองนักเรียน - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมป้องกันยาเสพติด รวม...............1..............โครงการ..............5..................กิจกรรม 3.4 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ มาตรฐาน/ รายละเอียดมาตรฐาน/ ชิ้นงาน /หลักฐาน หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 7 1. ครูมีการกาหนดเป้าหมาย - หลักสูตรสถานศึกษาครูปฏิบัติงานตาม คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ - หลักสูตรกลุ่มสาระฯบทบาทหน้าที่อย่าง ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ - แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ - รายงานการประเมินตนเองเกิดประสิทธิผล 2. ครูมีการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น - ระเบียบการวัดผลฯ รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง - แผนพัฒนา 4 ปี แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา - แผนปฏิบัติการประจาปี ศักยภาพผู้เรียน - รายงานโครงการ 3. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ 1) โครงการระบบดูแลฯ ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 2) โครงการเร่งรัดฯ บุคคลและพัฒนาการทาง 3) โครงการธนาคารความดี สติปัญญา - รายงานประจาปีของโรงเรียน 4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ - รายงานการประเมินภายนอก เหมาะสม ผนวกกับบริบทและภูมิ จาก สมศ. ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ - รายงานวิจัยชั้นเรียน จัดการเรียนรู้ - ผลงานนักเรียน - คาสั่งมอบหมายงาน
 8. 8. มาตรฐาน/ รายละเอียดมาตรฐาน/ ชิ้นงาน /หลักฐาน หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 7 5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่ - เครื่องมือวัดผลประเมินผลครูปฏิบัติงานตาม มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทบาทหน้าที่อย่าง ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย - ผลการทดสอบระดับชาติมีประสิทธิภาพและ 6. ครูให้คาแนะนา ปรึกษาและ NT , O-NETเกิดประสิทธิผล แก้ไขให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน - แบบประเมินผลการ และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทย ภาค ฐานะ 7. ครูมีการศึกษาวิจัยและ - ทะเบียนประวัติ (กพ.7) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ - เกียรติบัตร ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ - ภาพถ่ายกิจกรรม ปรับการสอน 8. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี ของสถานศึกษา 9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม ความสามารถ
 9. 9. ตอนที่ 4 ผลการดาเนินงาน4.1 ผลการจัดการเรียนรู้ 4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน กลุ่มสาระ ชั้น ได้คะแนนเฉลี่ย เป้าหมาย ผล/ความก้าวหน้า ร้อยละ ร้อยละภาษาไทย ป.1 75.66คณิตศาสตร์ ป.1 78.74วิทยาศาสตร์ ป.1 73.70สังคมศึกษาฯ ป.1 71.70ประวัติศาสตร์ ป.1 64.12สุขศึกษาฯ ป.1 73.18ศิลปะ ป.1 73.68การงานอาชีพ ป.1 78.24ภาษาอังกฤษ ป.1 73.04อิสลาม(เพิ่มเติม ป.1 63.84 ปัญหา/อุปสรรค - นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไม่มีนิสัยรักการอ่าน ผู้ปกครองขาดความร่วมมือ แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ - สอนซ่อมเสริม พบปะผู้ปกครอง เยี่ยมบ้าน 4.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชาติ - ไม่มี ปัญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ยังต่า เนื่องจากนักเรียนขาดความกระตือรือร้น และครูต้องปรับรูปแบบการสอนให้นักเรียนไดมีโอกาสได้ศึกษาสภาพจริงให้มากขึ้น และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ความเอาใจใส่นักเรียนด้านการเรียนมากขึ้น แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ จัดทาแผนพัฒนาวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาในการเสริมนักเรียนให้มากขึ้นเช่น เปลี่ยนรูปแบบการสอน การใช้สื่อการสอนให้มาก และเปลี่ยนรูปแบบสื่อการสอน เช่น ใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ต ICT
 10. 10. 4.1.3 ระดับผลการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นและกลุ่มสาระ ชั้น/ จานวนนักเรียน ระดับผลการเรียน(คน) กลุ่มสาระ เข้าสอบ(คน) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ภาษาไทย 25 2 - - 1 3 3 5 11 คณิตศาสตร์ 25 2 - - - 2 2 9 10 วิทยาศาสตร์ 25 1 1 1 1 3 3 8 7 สังคมศึกษาฯ 25 1 1 1 - 5 8 2 6 ประวัติศาสตร์ 25 - 6 2 3 4 8 - 2 สุขศึกษาฯ 25 - 2 - 1 6 6 6 4 ศิลปะ 25 - - - 4 3 5 8 5 การงานอาชีพฯ 25 - 1 1 - 1 3 8 11 อังกฤษ 25 - - - 4 4 6 5 6อิสลาม (เพิ่มเติม) 25 1 3 3 7 4 5 - 2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 และ 4 ร้อยละ 65.20 ปัญหา/อุปสรรค นักเรียนที่มีผลการเรียน ระดับ 3 และ 4 ร้อยละ 65.20 อยู่ในเกณฑ์พอใช้แต่ยังต้องพัฒนาต่อไป แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ 1. จัดทาแผนพัฒนาวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการเสริมนักเรียนให้มาก ขึ้นเช่น ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ กิจกรรมคิดเลขเร็ว 2. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 3. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 4. พัฒนาการใช้สื่อ ICT แก่นักเรียนและครูผู้สอน 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เน้นการทางานแบบมีกระบวนการกลุ่ม 6. วิจัยชั้นเรียน
 11. 11. 4.1.4 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จานวนผลการ ผลการประเมิน ชั้น/ จานวนนักเรียน ร้อยละ เรียนรู้ที่คาดหวัง (คน) กลุ่มสาระ เข้าสอบ(คน) (ข้อ) ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ภาษาไทย 25 22 23 2 92.00 8.00 คณิตศาสตร์ 25 15 23 2 92.00 8.00 วิทยาศาสตร์ 25 10 23 2 92.00 8.00 สังคมศึกษาฯ 25 24 25 - 100 - ประวัติศาสตร์ 25 8 25 - 100 - สุขศึกษาฯ 25 13 25 - 100 - ศิลปะ 25 18 25 - 100 - การงานอาชีพฯ 25 5 25 - 100 - อังกฤษ 25 12 25 - 100 - อิสลาม (เพิ่มเติม) 25 4 24 1 4.00 ปัญหา/อุปสรรค.................................-................................................................................................................................................................................................................................... แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ.................-.................................... 4.1.5 ผลการประเมินสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม(ถ้ามี) จานวน จานวนผลการ ผลการประเมิน(คน) ร้อยละ ชั้น/กลุ่มสาระ นักเรียนเข้า เรียนรู้ที่คาดหวัง ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน สอบ(คน) (ข้อ) - - - - - - - ปัญหา/อุปสรรค.................................-................................................................................................................................................................................................................................... แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ.....................................................…………………………………………………-………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
 12. 12. 4.1.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น จานวน ผลการประเมิน(คน) กิจกรรม นักเรียน(คน) ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่านกิจกรรมแนะแนว 25 25 - 100 -กิจกรรมลูกเสือ- 25 25 - 100 -กิจกรรมชุมนุม 25 25 - 100 - ปัญหา/อุปสรรค......................-................................................................................................................................................................................................................................. แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ.....................................................………………………………………………………-………………………………………… 4.1.7 ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ ชั้น/กลุ่มสาระ จานวนนักเรียนเข้า ผลการประเมิน(คน) ร้อยละ สอบ(คน) ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ภาษาไทย 25 23 2 92.00 8.00 คณิตศาสตร์ 25 23 2 92.00 8.00 วิทยาศาสตร์ 25 23 2 92.00 8.00 สังคมศึกษาฯ 25 25 - 100 - ประวัติศาสตร์ 25 25 - 100 - สุขศึกษาฯ 25 25 - 100 - ศิลปะ 25 25 - 100 - การงานอาชีพฯ 25 25 - 100 - อังกฤษ 25 23 2 92.00 8.00 อิสลาม (เพิ่มเติม) 25 24 1 96.00 4.00 ปัญหา/อุปสรรค นักเรียนขาดทักษะในการเขียน มักเขียนสะกดคาผิด เขียนไม่เป็นระเบียบ ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีสมาธิในการเรียน ชอบเล่น ชอบคุยมากกว่าเรียน แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ 1. สอนซ่อมเสริม 2. ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น สื่อ ICT สื่อที่ครูผลิตเอง 3. จัดทาแบบฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ที่หลากหลายโดยคานึงถึงความสามารถระหว่างบุคคล
 13. 13. 4.1.8 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชั้น/กลุ่มสาระ จานวนนักเรียน จานวนคุณลักษณะที่ ผลการประเมิน ร้อยละ เข้าสอบ(คน) พึงประสงค์(ข้อ) (คน) ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ภาษาไทย 25 8 25 - 100 - คณิตศาสตร์ 25 8 25 - 100 - วิทยาศาสตร์ 25 8 25 - 100 - สังคมศึกษาฯ 25 8 25 - 100 - ประวัติศาสตร์ 25 8 25 - 100 - สุขศึกษาฯ 25 8 25 - 100 - ศิลปะ 25 8 25 - 100 - การงานอาชีพฯ 25 8 25 - 100 - อังกฤษ 25 8 25 - 100 -อิสลาม (เพิ่มเติม) 25 8 25 - 100 - ที่ ชื่อแผนงาน/ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ความสาเร็จ1. โครงการระบบดูแล ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ ช่วยเหลือนักเรียน 1.นักเรียนปฐมวัย และนักเรียน 1. ครูจัดกิจกรรมได้เป็น ร้อยละ 100 ประถมร้อยละ 90มีความมั่นใจ อย่างดี โดยการมีส่วน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และ ร่วมกับคณะครู นักเรียน ให้เกียรติผู้อื่น และผู้ปกครอง 2.นักเรียนปฐมวัยและนักเรียน 2. ผู้เรียนสามารถทุกคน ประถมร้อยละ 90มีมนุษยสัมพันธ์ ได้รับความช่วยเหลือตาม ที่ดีต่อเพื่อน ครู และชอบมา ศักยภาพความแตกต่างของ โรงเรียน แต่ละบุคคล 3.ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ ด้านคุณภาพ ร้อยละ 100 ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ 1. โรงเรียนได้จัดทา ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โครงการระบบดูแล 4.สถานศึกษามีการจัดและพัฒนา ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
 14. 14. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ คุณภาพตรวจสอบและ เข้มแข็งและทั่วถึงร้อยละ 100 สามารถเผยแพร่แก่ 5.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม สถานศึกษาอื่นได้ ส่งเสริมและตอบสนอง 2. นักเรียนสามารถพัฒนา ความสามารถพิเศษ และความ ตนเองตามความรู้ ถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพได้ ความสามารถของแต่ละ ร้อยละ 100 บุคคล 6.นักเรียนประถมร้อยละ 90มี ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และป้องกันตนเอง ไม่เสพยาเสพ ติด 4.2 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ ชื่อแผนงาน/ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ความสาเร็จ1. โครงการระบบดูแล ด้านคุณภาพ ช่วยเหลือนักเรียน 1. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 2. ครูมีความสามารถในการ จัดการเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ 3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง หลากหลาย
 15. 15. ปัญหา/อุปสรรค......................-.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ.............................................................................………………………………………………………-…………………………………………………………. 4.3 ผลการดาเนินงานตามภารกิจอื่นๆที่ได้รับหมายจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ - ไม่มี ตอนที่ 5 ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน - ไม่มี
 16. 16. ตอนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่เกียวกับผู้เรียน ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สารวจ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2555 1. ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียนที่ ลักษณะ/ประเภทผลงาน จานวน จานวน หน่วยที่/เรื่อง ชิ้น คน1. โครงงานนักเรียน ชั้นป.1 10 25 กลุ่มสาระภาษาไทย2. ผลงานการเขียนคา 25 25 กลุ่มสาระภาษาไทย3. แบบฝึกทักษะการเขียนคายาก 23 25 กลุ่มสาระภาษาไทย4. ผลงานการคิดเลขเร็ว 24 25 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รวมผลงาน…………82…………….ชิ้น 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ ชื่อกิจกรรม สมาชิก(คน) คะแนนเฉลี่ย ผลงาน/ชิ้นงาน ร้อยละ ที่โดดเด่น 1. กิจกรรมชุมนุม 25 100 บันทึกกิจกรม 2. ค่ายลูกเสือ 25 100 บันทึกเข้าค่ายลูกเสือ รวมผลงาน...............2.................ชิ้น
 17. 17. 4. กิจกรรมค่าย /ทัศนศึกษา ดูงาน ผู้เข้าร่วม ชื่อกิจกรรม จานวน(คน) วัน เดือน ปี สถานที่นักเรียนและ 1.เข้าค่ายลูกเสือ 50 31 มกราคม 2555 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะคณะครู 3.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เภตรา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ เภตรา 60 รวม…………1…………….ครั้ง 5. การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 12 2. ห้องสมุด 20 3. ห้องละหมาด 2 4.ห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ 5 5.ห้องพยาบาล 2 6. ห้องสหกรณ์ 1 7. โรงอาหาร 3 8. เรือนเพาะชา 3 7. การใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนจานวน(คน) จานวนครั้ง 1. มัสยิด 25 1 รวม…………1……แหล่ง รวม..……1………..ครั้ง 7. การใช้วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ไม่มี
 18. 18. 8. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายกลุ่ม กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน1. เด็กหญิงนาตยา อุสนุน 1. เด็กชายไกรสร บุญสงคราม 1. เด็กชายศิรินาถ ระมะลี2. เด็กหญิงสุกัญญา ลาหมาน 2. เด็กชายอันวา หมีนหวัง 2. เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ หมีนหวัง3. เด็กชายทัศไนย กรมเมือง 3. เด็กชายธีรวัฒน์ ปีไสย 3. เด็กหญิงฟาติม๊ะ สาม่าน4. เด็กหญิงอารยา เหมควนเคียม 4. เด็กชายอาซัน อาดา 4. เด็กชายนันทวุธ อาดา5. เด็กชายสมรักษ์ กิ่งมัน 5. เด็กชายอุเส็น อาดา 5. เด็กชายอามีน หลังยาหน่าย6. เด็กหญิงสุยานี เหมจา 6. เด็กชายอานัส ศรีสุข 6. เด็กชายรอหีม เละสัน7. เด็กหญิงโสรยา ลาดี 7. เด็กชายอัลวาร์ เบ็ญกาเส็ม 7. เด็กชายรอดัส โต๊ะมอง 8. เด็กหญิงสุภาวัลย์ สินชู 9. เด็กหญิงปรีญา โต๊ะดิน 10. เด็กชายสุทธิรักษ์ หลังยาหน่าย 11. เด็กหญิงสุพรรษา ตาลักษณะ รวม.......7..................คน รวม...........11..............คน รวม.............7............คน
 19. 19. ตอนที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 25547.1 ปัญหา /ความต้องการเร่งด่วนที่ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 2. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่หลากหลาย 3. นักเรียนยังขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 4. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน เช่น โครงงาน และใช้สื่อ ICT 5. การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง7.2 โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 1. โครงการส่งเสริมการอ่าน 2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 20. 20. ตอนที่ 8 เอกสารประกอบรายงานการปฏิบัติงาน 1. รางวัล/เกียรติบัตร 2. รายงานการปฏิบัติงานตามโครงการที่รับผิดชอบ 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. ผลงานนักเรียน 5. ภาพถ่ายกิจกรรม 6. เอกสารธุรการชั้นเรียน การสรุปรายงานและข้อเสนอแนะ รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2554 ด้านการพัฒนาตนเองในรอบปีการศึกษา 2554 ภารกิจที่รับผิดชอบ การพัฒนาตนเองที่นามาใช้ในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมพร้อมที่จะรับการประเมินจากภายนอก เป็นการตรวจสอบคุณภาพของงานที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่สามารถตรวจสอบได้แล้วนาผลของการปฏิบัติงานในรอบปีไปพัฒนางานในปีต่อไป ลงชื่อ.......................................ผู้รายงาน (นางพิมพ์นวี สุจริตธุระการ) ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกาเนะ

×