รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6 มีนาคม 2556
 กําหนดเป็น เหมือน เมนู ว่าครูต้องเรียนรู้อะไรบ้าง ทําช่วงเด็กปิดเทอม ครูฟัง การบรรยาย จากผู้รู้ เกี่ยวกับนวตกรรมใหม่ๆท...
 ความรู้ เพื่อ การปฏิบัติ(knowledge for practice) ความรู้ ใน การปฏิบัติ(knowledge in practice) ความรู้ ของ การปฏิบัติ(k...
ความรู้ เพื่อ การปฏิบัติความรู้ ใน การปฏิบัติความรู้ ของ การปฏิบัติแหลงของความรูความรูที่ไดรับการยืนยันวาถูกตอง มีปร...
การฝก การชี้แนะมีการกําหนดจุดประสงค สรางขอตกลงรวมกันใหการฝก ชวยพัฒนาแผนที่จะพัฒนาอธิบายวาตองทําอะไรบาง กระตุน ...
การเปนพี่เลี้ยง การชี้แนะจุดเนน เนนที่ตัวบุคคล การปฏิบัติบทบาท สนับสนุน แตไมมีวาระกําหนดไวสนับสนุน มีวาระกําหนดความส...
 PLC หมายถึง กลุ่มของปฏิบัติงานที่พบกันอย่างสมํ่าเสมอ และเรียนรู้การปฎิบัติของกันและกัน มีจุดประสงค์ร่วม แบ่งปัน มุ่งที่ก...
 เข้าพื้นที่ โรงเรียน รู้จักสถานที่และบุคคล ความต้องการ สร้างความคุ้นเคย ทําความรู้จักระหว่าง coacher และ coachee ช่วยส...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

File teacher coachingmentoring

102

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
102
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

File teacher coachingmentoring

 1. 1. รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6 มีนาคม 2556
 2. 2.  กําหนดเป็น เหมือน เมนู ว่าครูต้องเรียนรู้อะไรบ้าง ทําช่วงเด็กปิดเทอม ครูฟัง การบรรยาย จากผู้รู้ เกี่ยวกับนวตกรรมใหม่ๆทางการศึกษา ครู นําความรู้ กลับไปโรงเรียน และทดลองใช้ ความรู้ที่ครูได้รับ เรียกว่า ความรู้เพื่อการปฏิบัติ(knowledge forpractice)
 3. 3.  ความรู้ เพื่อ การปฏิบัติ(knowledge for practice) ความรู้ ใน การปฏิบัติ(knowledge in practice) ความรู้ ของ การปฏิบัติ(knowledge of practice)
 4. 4. ความรู้ เพื่อ การปฏิบัติความรู้ ใน การปฏิบัติความรู้ ของ การปฏิบัติแหลงของความรูความรูที่ไดรับการยืนยันวาถูกตอง มีประสิทธิภาพนําไปใชไดความรูที่ครูใชในการพัฒนาผูเรียนความรูที่ไดมาจากการตั้งคําถามเกี่ยวกับการสอนของตน และ ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสอนกิจกรรมการพัฒนาอานหนังสือ ครูใช แลว คิดทบทวนผลดวยตนเองครูทําวิจัยดวยตนเองอานบทความวิจัย ครูใช แลวคิดทบทวนผลกับพี่เลี้ยง หรือ ครูผูนําครูทําวิจัยรวมกับเพื่อนครูสังเกตการสอนของครู ครูเขารวมกลุมการวิจัย ครูเขารวมเปนสวนหนึ่งของ
 5. 5. การฝก การชี้แนะมีการกําหนดจุดประสงค สรางขอตกลงรวมกันใหการฝก ชวยพัฒนาแผนที่จะพัฒนาอธิบายวาตองทําอะไรบาง กระตุน หนุนนํา สนับสนุน ใหผูเรียนตัดสินใจกําหนดทิศทางการพัฒนา ถามวา ตองทําอะไรใหขอมูลผลการพัฒนา ถามวาผลการพัฒนาเปนอยางไร
 6. 6. การเปนพี่เลี้ยง การชี้แนะจุดเนน เนนที่ตัวบุคคล การปฏิบัติบทบาท สนับสนุน แตไมมีวาระกําหนดไวสนับสนุน มีวาระกําหนดความสัมพันธ เลือกไดเอง อาจมาพรอมกับงานหรือตําแหนงอิทธิพล การรูคุณคา ตําแหนงผลที่ไดรับ การเรียนรู ทีมดาน ชีวิต เกี่ยวกับงาน
 7. 7.  PLC หมายถึง กลุ่มของปฏิบัติงานที่พบกันอย่างสมํ่าเสมอ และเรียนรู้การปฎิบัติของกันและกัน มีจุดประสงค์ร่วม แบ่งปัน มุ่งที่การพัฒนาการปฏิบัติ ใช้การทบทวนตนเอง กลุ่มร่วมกันรับผิดชอบอาจเปลี่ยนบทบาท ไม่เป็นทางการ มีความเท่าเทียมทุกคนมีความเป็นเจ้าของ ทํางานเป็นทีม แต่ละคนอาจมีความแตกต่างแต่จะได้รับการส่งเสริม ต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ Action research ผู้ชี้แนะ(coach) ประเภท peer coaching, groupcoaching, specialist coaching
 8. 8.  เข้าพื้นที่ โรงเรียน รู้จักสถานที่และบุคคล ความต้องการ สร้างความคุ้นเคย ทําความรู้จักระหว่าง coacher และ coachee ช่วยสมาชิก PLC ค้นหาสิ่งที่ต้องการพัฒนา ช่วย สมาชิก PLCกําหนดเป้ าหมายของการพัฒนา และ แผนการพัฒนา ช่วยสมาชิก PLC วิเคราะห์ข้อมูลจากการพัฒนา ช่วยสมาชิก PLC แบ่งบัน
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×