Thammasat Consulting Networking and Coaching center,
Thammasat Business School,
Thammasat University
2 Prachan Road. Prana...
หลักการและเหตุผล
สถานการณในโลกปจจ�บันยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปดวยการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีขอมูล ขาว สารสนเทศ และความ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brochure nov2013_Developing Learning Skills in the 21st Century

218 views
139 views

Published on

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (Developing Learning Skills in the 21st Century Program)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
218
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brochure nov2013_Developing Learning Skills in the 21st Century

  1. 1. Thammasat Consulting Networking and Coaching center, Thammasat Business School, Thammasat University 2 Prachan Road. Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand Tel : +662 613 2247, +662 613 2258, +662 224 9734, +662 226 4507-8 Fax : +662 224 9735, +662 623 5653 E-mail : conc@tbs.tu.ac.th www.conc.tbs.tu.ac.th กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ ครูและนักการศึกษา, บุคลากรภาคการศึกษาในทุกระดับ, ผูปกครอง, ผูที่มีฝนอยากจัดการเร�ยนรูที่เด็กสนใจและเปนเจาของการเร�ยนรู, ผูที่ดูแล กระบวนการเร�ยนรูในองคกร, ผูที่รับผิดชอบเร�่องพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเร�ยนรูและผูที่สนใจ จำนวนที่เปดรับ 40 คน ว�ทยากรกระบวนการ นักว�ชาการ ครู ในเคร�อขายชุมชนการเร�ยนรูครูเพ�่อศิษย สอบถามรายละเอียดเพ�่มเติมและสมัครไดที่ ศูนยใหคำปร�กษาและพัฒนาผูบร�หารทางธุรกิจ (CONC Thammasat) หอง 121 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท : 0-2224-9734, 0-2226-4507-8, 0-2613-2247 โทรสาร : 0-2224-9735 E-mail : conc@tu.ac.th Website : http://www.conc.tbs.tu.ac.th Facebook : http://www.facebook.com/conc.thammasat คาธรรมเนียมการอบรม 16,500 บาท/คน (รวมคาอาหาร, เอกสาร และวัสดุอุปกรณ ) สถานที่อบรม มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร คาใชจายในการอบรม สามารถหักลดหยอนภาษีได 200% สภาพแวดลอมการเรียนรู การพัฒนาทางวิชาชีพ หลักสูตรและการสอน มาตรฐานและการประเมิน วิชาแ กนและแนวคิดสำคัญในศตว รรษที่1 และการทำงา น และนวัตกรรม ส�อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู ทักษ ะดานสารสนเทศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเร�ยนรูทักษะในศตวรรษที่ 21 Developing Learning Skills in the 21st Century Program ระหวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556
  2. 2. หลักการและเหตุผล สถานการณในโลกปจจ�บันยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปดวยการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีขอมูล ขาว สารสนเทศ และความรูเกิดข�้นใหม มากมาย การเชื่อมโยงควบรวมเขาหากันของประเทศตางๆ เพ�่อสรางระบบ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่สามารถถายเทหลั่งไหลไปในทุกทิศทาง เชน ASEAN การใชชีว�ตและความเปนอยูของคนในสังคมมีความสลับซับซอน กวาเดิมมาก คนอยูทามกลางสังคมบร�โภคนิยม ตลาดรุกคน ถูกกระตุน การบร�โภคดวยสื่อตางๆ มากมาย เราจึงตองการทักษะชุดหนึ่งเพ�่อการ อยูรวมกันในสภาพความเปนจร�งเชนนี้ และยิ�งควรตองไดรับการเร�ยนรูและ ฝกฝนตั้งแตวัยเด็ก โดยโรงเร�ยนและครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญตอการ ทำหนาที่เตร�ยมพรอมทักษะเหลานี้ ซึ่งเปน ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21 Century Skills) ใหกับเด็กและเยาวชนที่ตองเติบโตและมีชีว�ตอยูในโลก ปจจ�บันรวมถึงอนาคต วัตถุประสงค 1. เพ�่อใหผูเขารวมกิจกรรม ไดศึกษาถึงว�ถีในการสรางการเร�ยนรู ในศตวรรษที่ 21 2. เพ�่อใหผูเขารวมกิจกรรม ไดทราบถึงบทบาท และฝกฝนการเปน ครูฝก หร�อ โคช เพ�่อสรางการเร�ยนรูในว�ถีการเร�ยนรูในศตวรรษที่ 21 3. เพ�่อใหผูเขารวมกิจกรรม ไดทราบถึงแนวทางการจัดกระบวนการ เร�ยนรูแบบ PBL (Problem Based Learning) ในว�ถีการเร�ยนรูในศตวรรษที่ 21 4. เพ�่อใหผูเขารวมกิจกรรม ไดพัฒนารูปแบบในการจัดการเร�ยนรู อยางเหมาะสม เพ�่อสรางทักษะที่สำคัญและจำเปนตอผูเร�ยนในการดำรงชีว�ต ในศตวรรษที่ 21 เนื้อหาและทักษะที่ผูเขารวมจะไดเร�ยนรู/ฝก 1. ทักษะในว�ถีการเร�ยนรูในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 3 ชั่วโมง 2. บทบาทของครูฝก หร�อ โคช เพ�่อสรางการเร�ยนรูในว�ถีการเร�ยนรู 3 ชั่วโมง ในศตวรรษที่ 21 3. รูปแบบการจัดกระบวนการเร�ยนรูแบบ PBL (Problem Based 3 ชั่วโมง Learning) ในว�ถีการเร�ยนรูในศตวรรษที่ 21 4. ทดลองออกแบบและพัฒนาการจัดการเร�ยนรู 6 ชั่วโมง 5. การพัฒนาเคร�อขายการเร�ยนรู 3 ชั่วโมง รายละเอียดหลักสูตร การอบรมเร�่ม 8.30-16.30 น. ในแตละวัน โดยมีประเด็นหลักดังนี้ วันที่ 1 การเตร�ยมพรอมและตั้งเปาหมายการเร�ยนรู ทักษะการฟ�ง การสังเกตที่จำเปนตอการจัดการเร�ยนรู สรางพ�้นที่ปลอดภัยในการเร�ยนรู ว�ถีการสรางการเร�ยนรู กัลยาณมิตรทบทวนตนเอง วันที่ 2 ทบทวนและเชื่อมตอการเร�ยนรู องคประกอบของว�ถีการเร�ยนรูในศตวรรษที่ 21 หองทดลองแหงการเร�ยนรู ถอดบทเร�ยนและสรุปการเร�ยนรู รูปแบบการอบรม ใชรูปแบบการเร�ยนรูผานประสบการณตรง (Experiential Learning) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Knowledge Sharing) เพ�่อสรางองคความรูรวมกัน ระหวางผูเขาอบรมและ ทีมว�ทยากร วันที่ 3 เคร�่องมือการเร�ยนรูเพ�่อพัฒนาและสรางแผนการเร�ยนรู แลกเปลี่ยนเร�ยนรูแนวทางการพัฒนาแผนการเร�ยนรูแบบใหม สนทนาเคร�อขายกัลยาณมิตร สะทอนและสรุปบทเร�ยน Developing Learning Skills in the 21st CenturyProgram เด็กๆ เร�ยนรูดวยการลงมือทำ เด็กๆ หาคำตอบ สรุปผลการเร�ยนรู และแบงปนความรูไดดวยตนเอง ไมไดวัดผลดวยเกรดที่สวยหรู แตวัดผลที่กระบวนการเร�ยนรูของเด็ก ฉะนั้นเด็กที่เกงไมใชเด็กที่ไดเกรดดี แตเปน “เด็กที่คิดเปน” ลดบทบาทครูผูสอนลง คุณครูเปนเพ�ยงผูชี้แนะ ไมใชผูชี้นำ ครูสอนนอย แตเด็กเร�ยนรูไดมาก เปดโลกการศึกษา ทักษะแหงอนาคตใหม สูการพัฒนาการเร�ยนรูในศตวรรษที่ 21 อะไรเดิมๆ จะเปลี่ยนไป จะดีไหมหากเกิดสิ�งเหลานี้ข�้นในชั้นเร�ยนของเรา

×