โครงการฝกอบรม
หลักสูตร คอรสอบรมระยะสั้น (Short course)
ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อโครงการ
จิตตปญญาศึกษาคื...
หลักสูตรการฝกอบรม
การอบรมมีทั้งสิ้น 4 วัน ไดแก วันเสาร – อาทิตยที่ 22 – 23 กุมภาพันธ และวันเสาร – อาทิตย
ที่ 8 – 9...
ศูน ยจิตตปญญาศึกษา มหาวิท ยาลัยมหิดลและกระบวนกรอิส ระดา นการเรียนรูดา นในเพื่อ การ
เปลี่ยนแปลงผูรับการอบรม
วันและเวล...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการอบรมระยะสั้น"จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร"

1,839 views

Published on

โครงการอบรมระยะสั้น"จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร"
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการอบรมระยะสั้น"จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร"

  1. 1. โครงการฝกอบรม หลักสูตร คอรสอบรมระยะสั้น (Short course) ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อโครงการ จิตตปญญาศึกษาคืออะไร (Introduction to Contemplative Education) หลักการและเหตุผล จิตตปญญาศึกษาเปนแนวคิดใหมในการจัดกระบวนการเรียนรู ที่พยายามขามพนไปจาก ขอจํากัดเดิม ๆ ของการศึกษาในกระแสหลัก จิตตปญญาศึกษาไดกอกําเนิดขึ้น ในวงการการศึกษา มาตั้งแตป 2549เมื่อครั้งสภามหาวิทยาลัยมหิดลไดมีมติใหดําเนินการจัดตั้งศูนยฯ ขึ้นในมหาวิทยาลัย ดวยวัตถุประสงคสําคัญที่จะรวมขับเคลื่อนและพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณและสรางสังคมทีมสข ่ ีุ ภาวะ กระนั้น แนวคิดและแนวทางปฏิบัติแบบจิตตปญญาศึกษาก็ยังอยูในวงแคบที่ยังไมเปนที่รับรู มากนัก แมแตในมหาวิทยาลัยมหิดลเอง สวนหนึ่งอาจเพราะตัวแนวคิดเองที่มีความเปนนามธรรมสูง และทําความเขาใจผานมุมมองทางวิชาการไดยากสงผลใหคนทั่วไปไมอาจเขาถึงวิธีการและเครื่องมือ ที่มีความสอดคลองกับแนวคิดดังกลาวจนสามารถนําไปใชสรางการเรียนรูที่เปนรูปธรรมไดเทาที่ควร เปาหมายของการเรียนรูในคอรสจิตตปญญาศึกษาคืออะไร นี้ ตอ งการจะนําพาผูเรียนใหมี ประสบการณ เกิดความรูจัก ความคุนเคย และความเขาใจที่ถองแทตอแนวคิดแบบจิตตปญญาศึกษา รวมไปถึงการเรียนรูที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงระดับจิตสํา นึกของผูเรียน เริ่มเห็น แยกแยะไดระหวา ง การศึกษารูปแบบเดิมที่มีขอจํากัดกับการเรียนรูแนวใหมที่เพิ่มเติมอิสรภาพในความเปนมนุษย ซึ่งจะ นํา ไปสูความสามารถในการประยุกตใชเครื่องมือและวิธีการตาง ๆ บนหนทางการแสวงหาความรู ดังกลาวจนเขาถึงคุณคาที่แทจริงของจิตตปญญาศึกษาได นั่นคือการกลับมาเห็นและยอมรับความ เปนทั้งหมดแหงความเปนมนุษยภายในตนเอง บนฐานของการมีความรักความเมตตา วัตถุประสงคของการฝกอบรม การฝกอบรมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรับการอบรม 1. สรางประสบการณการเรียนรูจากภูมิปญญาทั้ง 3 ฐาน ไดแก ฐานหัว ฐานใจ และฐานกาย 2. มีประสบการณการเจริญสติภาวนา และสามารถเชื่อมโยงไดกับชีวิตประจําวัน 3. สรางการตระหนักรูในอคติ และรูปแบบของความรูสึก / ความคิดที่ตนเองยึดติด 4. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของจิตสํานึก โดยอาศัยเครื่องมือการสื่อสารอยางลึกซึ้ง 5. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนทัศนใหมอันเปนพื้น ฐานสําคัญของแนวคิดจิตต ปญญาศึกษาเพื่อนําไปประยุกตใชในการแสวงหาความรูไดอยางเปนรูปธรรม Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
  2. 2. หลักสูตรการฝกอบรม การอบรมมีทั้งสิ้น 4 วัน ไดแก วันเสาร – อาทิตยที่ 22 – 23 กุมภาพันธ และวันเสาร – อาทิตย ที่ 8 – 9 มีนาคม 2557 เวลาอบรมเริ่มตั้งแต 9:00 – 17:00 น. โดยแบงเนื้อหาการเรียนรูเปน 2 ชว ง หลัก ดังนี้ -ชวงที่ 1 (วันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2557) เนนการกลับมามีประสบการณตรงดวยการใชภูมิ ปญญาจากทั้งสามฐาน การตระหนักรูเทาทันภายในตนเอง และการสรางความคุนเคยตอเครื่องมือที่ ใชในการใครครวญแบบตาง ๆ สวนชวงหลัง -ชวงที่ 2(วันที่ 8-9 มีนาคม 2557) จะเนนการนําประสบการณและเครื่องมือเหลานั้น ไปใช ในการแสวงหาความรู และเห็นการทํางานอยางเปนรูปธรรมทั้งในแนวคิดทฤษฎีและการประยุกตใช รายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดประกอบดวย • กิจกรรม Check in การสํารวจความรูสึกภายใน • สายธารชีวิต และทักษะการสื่อสารอยางลึกซึ้ง • กิจกรรมพลังกลุม เชื่อมโยงกับภูมิปญญา 3 ฐาน • บุคลิกภาพเชิงลึก “กงลอสี่ทิศ” • กิจกรรมภาวนารูปแบบตาง ๆและอายตนะทั้งหก • ทฤษฎี Dialogue เชื่อมโยงกับพัฒนาการระดับจิตสํานึก • กิจกรรมฐานกาย: Finger dance, Body creativity, ภาวนายืดเหยียด • กิจกรรมเชิงสัมพันธภาพ “ของรักของหวง” • เครื่องมือ Journaling, Intuitive writing • การสรุปการเรียนรู การชื่นชมและขอบคุณ • กิจกรรมสืบคน “มารูจักจิตตปญญา มหิดล”และ “ชีวิตในมหิดล ศาลายา” • การแสวงหาความรูแบบจิตตปญญาศึกษาและ “จิตตปญญาพฤกษา” • ทฤษฎีกระบวนทัศนใหมและตัวอยางแนวคิดการจัดการศึกษาทางเลือก กระบวนกรหลักของการฝกอบรม อ.ดร.สมสิ ท ธิ์ อั ส ดรนิ ธี จบการศึ ก ษาเป น รุ น แรกของศู น ย จิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา มหาวิทยาลัยมหิดล ใชชีวิตไปกับการเดิน ทางเพื่อ คนหาแรงบันดาลใจใหกับการมีชีวิต รวมถึงการ เรียนรูนอกระบบในแวดวงของศาสตรเชิงจิตวิญญาณ สนใจเปนพิเศษดานการศึกษาบนกระบวนทัศน ใหมเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพื้น ฐานของทั้งบุคคลและสังคม ปจจุบัน เปน อาจารยประจําของ Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
  3. 3. ศูน ยจิตตปญญาศึกษา มหาวิท ยาลัยมหิดลและกระบวนกรอิส ระดา นการเรียนรูดา นในเพื่อ การ เปลี่ยนแปลงผูรับการอบรม วันและเวลาของการฝกอบรม หลักสูตรอบรมใชเวลาทั้งสิ้น 4 วัน เริ่มตังแต 09.00-17.00 น. โดยแบงเปน 2 ชวง คือ ชวงที1 ้ ่ ตั้งแตวนที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2557 และชวงที่ 2 ตั้งแตวนที่ 8 – 9 มีนาคม 2557 ั ั จํานวนผูเขารวมอบรม จํานวนผูเขารวมทั้งสิ้นไมเกิน 20 คน โดยมีเกณฑดังนี้ -อายุไมตากวา 20 ปบริบรณ ่ํ ู -สามารถเขารวมกิจกรรมของคอรสไดครบทุกวันตลอดเวลาการอบรม และสามารถมีเวลา ทํางานตามที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติม คาใชจายในการอบรม ทานละ 3,200 บาท (ตลอดหลักสูตร) สถานที่ของการฝกอบรม หอง 311(หองภาวนา) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน ศูนยจตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม ิ ผูรับผิดชอบโครงการ ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ - ผูเขาอบรมเกิดความรูจก ความคุนเคย และความเขาใจอยางถองแทตอแนวคิดจิตตปญญา ั  ศึกษาไดอยางถูกตรง -ผูอบรมสามารถใชเครืองมือและวิธีการตาง ๆ เพื่อการเรียนรูและใครครวญไดตามแนวทาง ่ จิตตปญญาศึกษา -ผูอบรมสามารถนําประสบการณไปประยุกตใชในการแสวงหาความรูและการทํางานไดตอไป  บนหนทางที่เขาถึงคุณคาแหงความเปนมนุษยที่แทจริง ********************************************************** Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

×