JudulBuku : KurikulumdanPembelajaran<br />NamaPengarang : Drs.H.MAkhmad<br />Tahun 1998,Penerbit PUSTAKA SETIA.<br />
BAB 1FILSAFAT DAN TUJUAN PENDIDIKAN<br />Filsafatdapatdiartikansuatupemikiran yang sangatdalamkadang-kadanghanyaterdapatpa...
BAB IIMEMAHAMI SISWA<br />Kurikulumsebagaisalahsatualatpendidikantakdapatmengabaikanfaktorsiswa. Siswamerupakanssarandidik...
BAB IIIMENGENAL TEORI BELAJAR<br />Belajaradalahsebagaisuatuprosesperubahantingkahlakumelaluipendidikan yang dapatdinyatak...
BAB IVMASALAH KEBUDAYAAN BAGI KURIKULUM<br />Kebudayaanmerupakangudangpemikiran,cita-citanilai-nilai,pengetahuan,kecakapan...
BAB VMASYARAKAT DAN KURIKULUM<br />Dalamrangkamengembangkankehidupandnpembinaangenerasimudasebagaigenerasipenerus, masyara...
BAB VISTRUKTUR KURIKULUM<br />Untukmencapaitujuanpendidikandiperlakukansuatu program pendidikan yang merangkapbaik program...
BAB VIIORGANISASI DAN PROSEDUR MERORGANISASI KURIKULUM<br />Pengalaman yang disediakansekolahpadadasarnya do irganisasiked...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab 1

235
-1

Published on

TUGAS INDIVIDU KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
235
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 1

 1. 1. JudulBuku : KurikulumdanPembelajaran<br />NamaPengarang : Drs.H.MAkhmad<br />Tahun 1998,Penerbit PUSTAKA SETIA.<br />
 2. 2. BAB 1FILSAFAT DAN TUJUAN PENDIDIKAN<br />Filsafatdapatdiartikansuatupemikiran yang sangatdalamkadang-kadanghanyaterdapatpadaparaahlifikiratauparafilsafat.tetapifilsafatdapatjugadipandangsebagaicarahidupatausuatusistemnilai-nilai yang terdapatpadasetiaporang. Filsafatinilahmelandasiataudisebutsumberdaripadatujuanpendidikan. Filsafatitudapatberupafilsafatseperorangan, kelompokdanfilsafatnegara. Dalamhubungandenganpendidikan, filsafatnegaramerupakansumbertujuanpendidikan yang utama. Di indonesiapancasilamenjadidasar ideal untuktujuanpendidikannasional, tujuankelembagaan,tujuankurikulerdantujuaninstruksional.<br />KOMENTAR : Sayasetujudenganapa yang dijelaskandiatasyaitufilsafat yang merupakantujuanpendidikan, karenafilsafat yang berartipandanganterhadapnya,minimalapaitupendidikan,apatujuanpendidikandanbagaimanamencapainya. Yang merupakanfilsafatsebagaidasaruntukmemandangdanmelandasisesuatu.<br />
 3. 3. BAB IIMEMAHAMI SISWA<br />Kurikulumsebagaisalahsatualatpendidikantakdapatmengabaikanfaktorsiswa. Siswamerupakanssarandidik “untuksuatusekolahuntukmengenalparasisiwa,dalamhubunganinimisalnyaanakmasaremaja yang menjadisalahsatufaktordalampembuinaankurikulum, hendaknyamengenalbeberapaaspek. Ciri-cirimasaremaja, dasar-dasartingkahlakuremaja,keadaanremajadalamstrukturkebudayaan, pandanganterhadapkebutuhanremajadanbeberapakecenderunganperkembanganremaja. Ciriutamapadamasaremajaialahdapatdilihatdariperbuatannya yang sangatdinamis yang beradadalammasaantarayaituantaraanakdandewasa yang dapatmenimbulkankebingunganhidupdalamkebudayaandimanamerekahidup. Kebingunganituhendaknyadipandangdariduasudutsecaramaupundarisuduttuntutanorangtuaataumasyarakat. Memperhatikankeduapandanganitu, pandangantugas-tugasperkembangan ( Developmental Tasks ) sangatmembantudalammemperhatikankebutuhanremaja yang menekankankecenderungandalambidangkesehatan, rasa aman,prestasi,minatdanpandanganhidup.<br />KOMENTAR : Mungkinmenurutsaya,apabilasayasebagaipendidik.tentunyaharusmemahamisiswa – siswa yang sedangberkembangkepadatahap-tahapremaja. Dan itusangatsensitifsekaliapabilakitatidakmemahaminya,danitutergantungjugadarilingkungansiswasendiri.<br />
 4. 4. BAB IIIMENGENAL TEORI BELAJAR<br />Belajaradalahsebagaisuatuprosesperubahantingkahlakumelaluipendidikan yang dapatdinyatakandalampenguasaan,penggunaandanpenilaianterhadapsikap,nilali-nilai. Pengetahuandankecepatan. Perilakumana yang akanberubahdanbagaimanaseharusnyasangatbertalianeratdenganfirasatsedangkanapaalatnyauntukmerubahitu,halinilah yang diperlakukandalamkurikulum. Untukmempelajariprosesperubahantingkahlakuituadabaiknyamempelajaribeberapapandanganparaahlifisiologiterhadapbelajar. Pandanganitulahmenurutteoridaya,teoriasosiasidanteorilapanganatauorganismikatautentangbelajar. Dalampraktekkegiatanteoriituterdapat,yangpentingialahdapatmempelajariprinsop-prinsipnyauntukberbagaisituasibelajar yang dalamkenyatannyasangatbanyakdanmacamnyabertautansatusama lain baikdenganjalanlatihan,asosiasim,maupunsecarakeseluruhan.<br />KOMENTAR : Padadasarnyaapabilakitaakanmengenalteoribelajar,adabeberapahal yang perludipelajaridalamhalbelajar,yangdiantaranya : apa yang dimaksuddenganbelajar, dancontoh-contohnyasepertiapa. Sehinggabelajardapatdikatakansuatuprosestingkahlakumelaluipendidikanataulebihkhususmelaluiprosedur – prosedurpelatihan.<br />
 5. 5. BAB IVMASALAH KEBUDAYAAN BAGI KURIKULUM<br />Kebudayaanmerupakangudangpemikiran,cita-citanilai-nilai,pengetahuan,kecakapan,bahasaataupunkebiasaan yang terdapatdalammasyarakatmempunyaiperanan yang pentingdalampembinaankurikulum. Strukturkebudayaanmempunyaiduaelemenutamayaituelemen yang bersifatumumatauinti yang relaiftetapdanelemenkhusus yang beradadisekitarelemenkebudayaaninti. Di sampingituterdapatsuatuelemen yang bersifatalternatif yang diantarakeduaelemenpokoktersebetudiatas. Strukturkebudayaanitumempunyaipengaruhterhadappembinaankurikulum yang bersifatumum yang harusdiikutiolehsetiapanggotamasyarakatdanbersifatkhusus yang menyediakankemungkinanakepadaanggotamasyarakatmempunyaiminat,kemampuandancita-citakhusus. Demikianjugaperubahankebudayaandapatmempengaruhiperubahandalamkurikulum. Perubahan-perubahankebudayaandapatmenimbulkanmasalah-masalahbarudalamkurikulum yang kadang- kadangtakdapatdihindari. Terhadapperubahan-perubahanitukurikulumhendaknyadapatmembakukankebudayaan yang baikdandapatmemberikankemungkinanberkembangkearahkebudayaan yang lebihkayadanbermanfaat.<br />KOMENTAR : Menurutsaya,masalahkebudayaanbagikurikulummemangpadadasarnyaakanmenghasilkankebudayaan yang lebihbaiklagi. Karenaseorangindividulahirtidakberbudayabaikdalamhalkebiasaan,cita-citaanggotamasyarakatnya. Baiklingkunganbudaya,keluargaataupunsekolah. Dalamhalsekolahmemberikankurikulummedia,kurikulumdalambermasyarakat,bercita-citaataupunkebiasaan.<br />
 6. 6. BAB VMASYARAKAT DAN KURIKULUM<br />Dalamrangkamengembangkankehidupandnpembinaangenerasimudasebagaigenerasipenerus, masyarakattakdapatmelepaskandiridaripendidikanbaiksecaramasyarakatprimitifmaupundalammasyarakat modern atauberkembang. Terjadihubnungantimbalbalikantarakematanganpribadidankehidupansosial. Salahsatuimplikasidaripadaprinsipmasyarakatatsebagailaboratoriumadanyasekolahmasyarakat yang memutuskanpelajarankepadakehidupanbermasyarakat. Dalampraktekprinsipinidapatdimanfaatkanpadasekolah-sekolahbiasabaikdalammengikutsertakanpihakmasyarakatkesekolahatausebaliknyamisalnya; misalnyakaryawisatasekolah.<br />KOMENTAR : Menurutsayamasyarakatdankurikulumituadahubungannya, untukmempelajarimasalahiniadabaiknyamemalingkanpandanganterhadappendidikandanpembangunan. Fungsikurikulumdalammasyarakat,mayarakatsebagaisumberbelajar, dansekolahmasyarakat. Dari fungsi-fungsiitulahdapatmembinasuatukurikulummasyarakatdimanakurikulumituberada.<br />
 7. 7. BAB VISTRUKTUR KURIKULUM<br />Untukmencapaitujuanpendidikandiperlakukansuatu program pendidikan yang merangkapbaik program pendidikanumummaupun program pendidikankhusus. Program pendidikanumumyaitusuatu program yang disediakansebagaisyarat minimal bagiseorangwarganegarasesuaidengantingkatannyabaikdalambentukpendidikan formal maupunberbagiaspekkehidupan yang dituntutolehsuatumasyarakattertentu. Pendidikankhususyaitusuatu program pendidikanuntukmengembangkanprograngpendidikanumum yang disesuaikandenganminat,kemempuandanrencanaperorangan. PendidikankhususInidapatberupapendidikanminat,kejuaraanataupunkeahlianatauspesialisasi. Keduajenispendidikanituterdapatpadasetiaplembagapendidikantetapitekannyaberbedasatusama lain. Salahsatubentuk program yang luas yang mencakupkedua program itusecara formal terdapatpadasekolahkomprehensipsepertidiinggrisdandiamerikaComprehensif high school. Di indonesiaidesekolahkomprehensifinidikembangkandalambentuksekolahpembangunanprintis yang masihdalamprosespenelitian.<br />KOMENTAR : Biasanyadalamprosespendidikanakanberlangsung,suatulembagamerencanakan program pendidikanterlebihdahuludenganberupamatapelajaran,ataubidangstudiataupunkegiatan yang lainnya. Agar tujuanpendidikandapattercapaidenganmaksimal.<br />
 8. 8. BAB VIIORGANISASI DAN PROSEDUR MERORGANISASI KURIKULUM<br />Pengalaman yang disediakansekolahpadadasarnya do irganisasikedalamduabentukyaitusubjek centered curiculumdan integrated curiculum. Di antarakeduajenisataubentukkurikulumituterdapatbeberapabentukantara lain ialah. Corelatedcuriculum, broad field dan core program. Bentukkurikulummana yang diambiltidakmenjadipersoalanasalkanmemenuhi minimal tigakriteriayaitukontinuitas, urutandansatuan. Kurikulumdiindonesia, khususnyakuril=kulum SMP dan SMA 1975 beradadalamtaraf broad field yang tampakdalamberbagaibidangstudiIPA,IPS,Bahasa,Matematika,danKeterampilan. Kurikulumsebagaisalahsatualatpendidikanmemperlakukanreorganisasi. Hal inidikarenakanadanyafaktor yang selaluberubahbaikberupapandanganataufilsafat, kemajuanilmudantekhnoligidanperkembanganmasyarakatitusendiri. Beberapaprosedur yang dapatdipergunakandiantaranyareorganisasimelaluibuku-bukubacaan, cekkosong, tabelsulam, analisakegiatan, fungsisosiladanmasalah. Prosedur-prosedurituhendaknyadiadakandalamrangkakeseluruhansistempersekolahandanpendidikanpadaumumnya. Olehkarenaituadabaiknyareorganisasikurikulumdiadakandalamrangkakeseluruhansekalipuntekannyapadabidangatauaspektertentu. <br />KOMENTAR : Dari penjelasandiatassedikitsayamengetahuidalamstruktursuatukurikulumatau program studi yang sebaiknyaditempuhdandiharapkanmenjadipengalamanparasiswa. Untukmencapaitujuanitupengalaman yang disediakanbagiparasiswadiorganisirbermacam-macam. Sehinggaorganisasi-organisasipengalamanitudisebutorganisasiataubentukataujenis,kurikulum.<br />
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×