เป็น EUCARYOTETIC
CELL
ดำำ รงชีว ิต แบบ
HETEROTROPHIC
มีห ลำยเซลล์ เซลล์เ รีย งตัว
เป็น เนื้อ เยือ
่
Eua o c ll
c ry tr e
สมมำตร
( SYMMESTRY)
1. PHYLUM

PORIFERA
2. PHYLUM
CNIDARIA
3. PHYLUM
6. PHYLUM
ANNELIDA
7. PHYLUM
MOLLUSCA
8. PHYLUM
๏ เป็น สัต ว์พ วกแรกที่ม ีห ลำย
เซลล์
๏ ลำำ ตัว พรุน ประกอบด้ว ยเซลล์
รวมกัน อย่ำ งหลวม ๆ
๏

ไม่จ ัด เป็น TISSUE จึง ไม่ ม...
ฟองนำ้ำ
๏ POROCYTE
นำ้ำ ไหล เข้ำ ออก

ทำำ หน้ำ ที่ ให้

๏ CHOANOCYTE ทำำ หน้ำ ที่ ย่อ ย
อำหำร
๏ AMOEBOCYTE ทำำ หน้ำ ที่ข ับ
ถ่ำ ย ...
๏ มี SPICULE ( สปิก คูล ) หรือ
ขวำกทำำ หน้ำ ทีแบ่ง
่โ ครงสร้ำ ง
๏ ฟองนำ้ำ
ออกเป็น 3 ชนิด

โดยใช้เ กณฑ์
โครงสร้ำ งสำร SPICU...
ปะกำรัง สมอง
เป็น สัต ว์ท ี่ม ีเ นื้อ เยื่อ 2 ชั้น มี
เข็ม พิษ ชื่อ Nematocyte
มีก ลุ่ม เซลล์ 2 ชั้น คือ
ectoderm และ endodrem
ลำำ ตัว ...
ลำำ ตัว เป็น รูป ทรงกลม
มีแ ถบซีเ ลีย คล้ำ ยซี่ห วี
( ciliary combs ) เรีย ง
ตัว ตำมยำว 8 แถบ มี
มีเ นื้อ เยื่อ 3 ชั้น ไม่ม ีช ่อ งว่ำ ง
( COELOM )ในลำำ ตัว
ทำงเดิน อำหำรไม่ส มบูร ณ์ค ือ มี
ปำกแต่ไ ม่ม ีท วำรหนัก
ระบบปร...
ลำำ ไ
ส้ค น

วัฏ จัก รของ
พยำธิใ บไม้

คนหรือ สัต ว์ก ิน
ตัว อ่อ นพยำธิ
ระยะ
metacercaria ว
ระยะตั
ปลำนำ้ำ
อ่อ นcer
จืด

ต...
หัวแหลมท้ำยแหลม ลำำตัวไม่แบ่ง
เป็นปล้อง
มีเนือเยื่อ 3 ชั้น มีช่องว่ำงเทียม
้
( Pseudocoelom )
ทำงเดินอำหำรสมบูรณ์ มีปำกและ
วัฏ จัก รของ
พยำธิไ ส้เ ดือ น

ตัว เต็ม วัย ใน
ลำำ ไส้เ ล็ก คน

ไข่ม ต ัว อ่อ น
ี
ปนอุจ จำระ
ติด ปนกับ
กลืน เข้ำ
ผัก สด
หล...
ลำำตัวแบ่งเป็นปล้องชัดเจน
มีเยื่อ Septum กั้นปล้อง มี
เนื้อเยื่อ 3 ชั้น
มี coelom มีหัวใจเทียม มี
เป็นพวกลำำตัวอ่อนนิ่ม
ส่วนใหญ่มเปลือกแข็ง( shell ) หุ้ม
ี
ลำำตัว
มี MANTLE ปกคลุมอวัยวะภำยใน
มีไตใช้ขับถ่ำย
มีร ะยางค์เ ป็น ข้อ และปล้อ ง

มี exoskeleton เป็น เกราะหุ้ม ลำา
ตัว เป็น สารพวกchitin

มีม ากที่ส ุด ในโลก แบ่ง ออกเป็น
TRIROBI
หัว อกเชื่อ ม
ติด กัน ไม่ม ข า
ี
กรรไกร
ไม่ม ห นวดมี
ี
ขาเดิน 4 คู่
หายใจใช้ท อ
่
ลม
รูป ร่า งคล้า ยเกือ กม้า คลุม ตัว
ส่ว นของลำา ตัว ยื่น ออกมายาว
หัวแยกเห็นชัด มีหนวด 1 คู่
แต่ละปล้องมีขาเดิน 1 คู่ ยกเว้น
ปล้องสุดท้ายไม่มีขาเดิน ได้แก่
ขากรรไกรเจริญ ดีม ห นวด 1
ี
คู่ ทุก ปล้อ งมีข า 2 คูเ รีย กว่า
่
พวกมิล ลิป ด ได้แ ก่ พวก
ิ
มีผ ิว หยาบขรุข ระเป็น สัต ว์
ทะเลทั้ง สิ้น เพราะมี
สารประกอบหิน ปูน สะสมอยู่
ร่า งกายมีล ัก ษณะเป็น แฉก
แยกออกจากลำา ตัว
ปลิง
พลับ พลึง
ทะเล
ASANDDO
LLA
มีช ่อ งว่า งในลำา ตัว เพราะเป็น ที่
อยู่ข องอวัย วะภายใน
มี NOTOCORD เป็น แกนพยุง
ตัว อยู่ก ลางหลัง
มีห ัว ใจอยู่ท างด้า ...
เพรีย ง
หัว หอม
เพรีย ง
หัว หอม
เพรีย ง
Cylostwab
ปลาปาก
กลมChondrichthyes
ปลากระดู
กอ่อ นOsteichthyes
ปลากระดูก
แข็ง Amphibia
สัต ว์ค รึ่ง บกครึ่ง
CYLOSTOWAB
ปลาปากกลม
ปลาปาก
กลม
มีท ั้ง
Notocord
และกระดูก
Chondrichthyes
ปลากระดูก อ่อ น

ไม่ม ีแ ผ่น กั้น ปิด ช่อ งเหงือ ก
ปากอยู่ด ้า นล่า ง
ondrichthyes

ปลากระดูก
Osteicht

มีแ ผ่น ปิด
มี
เหงือ ก
Osteich
thyes
ปลากระ
ดูก แข็ง
เกล็ด คล้า ยกระเบื้อ งมุง หลัง คา
mphibia

สัต ว์ค รึง บกครึ่ง น
่

เป็น สัต ว์เ ลือ ดเย็น วางไข่ใ น
นำ้า ไข่ไ ม่ม ีเ ปลือ กแข็ง หุ้ม
เป็นี สัต ว์
ผิว หนัง ...
Reptiria สัต ว์
เลื้อตว์เลือดเย็น
ยคลาน
เป็นสั

วางไข่บนบกไข่มี
เปลือกหุ้ม ผิวหนังมี
เกล็ดหายใจด้วย
ปอด หัวใจ 4 ห้อง
เป็นส...
AVES
สัต ว์ป ก
ี

เป็น สัต ว์เ ลือ ดอุ่น ลำา
ตัว มีข นเป็น แผงมี
Mammalia สัต ว์
เลี้ย งลูก ด้ว ยนม

เป็น สัต ว์เ ลือ ดอุ่น มี
ขนเป็น เส้น
มีต ่อ มเหงื่อ ตัว เมีย
มีต ่อ มนำ้า นม
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Animal kingdom
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Animal kingdom

110

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
110
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Animal kingdom

 1. 1. เป็น EUCARYOTETIC CELL ดำำ รงชีว ิต แบบ HETEROTROPHIC มีห ลำยเซลล์ เซลล์เ รีย งตัว เป็น เนื้อ เยือ ่
 2. 2. Eua o c ll c ry tr e
 3. 3. สมมำตร ( SYMMESTRY)
 4. 4. 1. PHYLUM PORIFERA 2. PHYLUM CNIDARIA 3. PHYLUM
 5. 5. 6. PHYLUM ANNELIDA 7. PHYLUM MOLLUSCA 8. PHYLUM
 6. 6. ๏ เป็น สัต ว์พ วกแรกที่ม ีห ลำย เซลล์ ๏ ลำำ ตัว พรุน ประกอบด้ว ยเซลล์ รวมกัน อย่ำ งหลวม ๆ ๏ ไม่จ ัด เป็น TISSUE จึง ไม่ มี
 7. 7. ฟองนำ้ำ
 8. 8. ๏ POROCYTE นำ้ำ ไหล เข้ำ ออก ทำำ หน้ำ ที่ ให้ ๏ CHOANOCYTE ทำำ หน้ำ ที่ ย่อ ย อำหำร ๏ AMOEBOCYTE ทำำ หน้ำ ที่ข ับ ถ่ำ ย ของเสีย ๏ ฟองนำ้ำมีกำรสืบพันธ์แบบใช้เพศ และเปลีย ช้เพศ ่ และแบบไม่ในเป็น เซลล์ สืบ พัน ธ์ ( EGG และ SPERM ) ๏ แบบไม่ใช้เพศจะสร้ำง
 9. 9. ๏ มี SPICULE ( สปิก คูล ) หรือ ขวำกทำำ หน้ำ ทีแบ่ง ่โ ครงสร้ำ ง ๏ ฟองนำ้ำ ออกเป็น 3 ชนิด โดยใช้เ กณฑ์ โครงสร้ำ งสำร SPICULE • ฟองนำ้ำ แก้ว SPICULE เป็น สำรพวก SILICA • ฟองนำ้ำ หิน ปูน SPICULE
 10. 10. ปะกำรัง สมอง
 11. 11. เป็น สัต ว์ท ี่ม ีเ นื้อ เยื่อ 2 ชั้น มี เข็ม พิษ ชื่อ Nematocyte มีก ลุ่ม เซลล์ 2 ชั้น คือ ectoderm และ endodrem ลำำ ตัว กลวง คือ
 12. 12. ลำำ ตัว เป็น รูป ทรงกลม มีแ ถบซีเ ลีย คล้ำ ยซี่ห วี ( ciliary combs ) เรีย ง ตัว ตำมยำว 8 แถบ มี
 13. 13. มีเ นื้อ เยื่อ 3 ชั้น ไม่ม ีช ่อ งว่ำ ง ( COELOM )ในลำำ ตัว ทำงเดิน อำหำรไม่ส มบูร ณ์ค ือ มี ปำกแต่ไ ม่ม ีท วำรหนัก ระบบประสำทแบบขั้น บัน ได มี
 14. 14. ลำำ ไ ส้ค น วัฏ จัก รของ พยำธิใ บไม้ คนหรือ สัต ว์ก ิน ตัว อ่อ นพยำธิ ระยะ metacercaria ว ระยะตั ปลำนำ้ำ อ่อ นcer จืด ตัว เต็ม วัย ที่ ท่อ นำ้ำ ดีข อง คนและสัต ว์ ไข่พ ยำธิ เลี้ย ง ปนกับ อุจ จำระ หอยกิ ในนำ้ำ น
 15. 15. หัวแหลมท้ำยแหลม ลำำตัวไม่แบ่ง เป็นปล้อง มีเนือเยื่อ 3 ชั้น มีช่องว่ำงเทียม ้ ( Pseudocoelom ) ทำงเดินอำหำรสมบูรณ์ มีปำกและ
 16. 16. วัฏ จัก รของ พยำธิไ ส้เ ดือ น ตัว เต็ม วัย ใน ลำำ ไส้เ ล็ก คน ไข่ม ต ัว อ่อ น ี ปนอุจ จำระ ติด ปนกับ กลืน เข้ำ ผัก สด หลอดอำหำ คอห คนกิน ร อย ผัก กระแส ตัว อ่อ นเข้ำ ปอ เลือ ด สู่ล ำำ ไส้เ ล็ก ด
 17. 17. ลำำตัวแบ่งเป็นปล้องชัดเจน มีเยื่อ Septum กั้นปล้อง มี เนื้อเยื่อ 3 ชั้น มี coelom มีหัวใจเทียม มี
 18. 18. เป็นพวกลำำตัวอ่อนนิ่ม ส่วนใหญ่มเปลือกแข็ง( shell ) หุ้ม ี ลำำตัว มี MANTLE ปกคลุมอวัยวะภำยใน มีไตใช้ขับถ่ำย
 19. 19. มีร ะยางค์เ ป็น ข้อ และปล้อ ง มี exoskeleton เป็น เกราะหุ้ม ลำา ตัว เป็น สารพวกchitin มีม ากที่ส ุด ในโลก แบ่ง ออกเป็น
 20. 20. TRIROBI
 21. 21. หัว อกเชื่อ ม ติด กัน ไม่ม ข า ี กรรไกร ไม่ม ห นวดมี ี ขาเดิน 4 คู่ หายใจใช้ท อ ่ ลม
 22. 22. รูป ร่า งคล้า ยเกือ กม้า คลุม ตัว ส่ว นของลำา ตัว ยื่น ออกมายาว
 23. 23. หัวแยกเห็นชัด มีหนวด 1 คู่ แต่ละปล้องมีขาเดิน 1 คู่ ยกเว้น ปล้องสุดท้ายไม่มีขาเดิน ได้แก่
 24. 24. ขากรรไกรเจริญ ดีม ห นวด 1 ี คู่ ทุก ปล้อ งมีข า 2 คูเ รีย กว่า ่ พวกมิล ลิป ด ได้แ ก่ พวก ิ
 25. 25. มีผ ิว หยาบขรุข ระเป็น สัต ว์ ทะเลทั้ง สิ้น เพราะมี สารประกอบหิน ปูน สะสมอยู่ ร่า งกายมีล ัก ษณะเป็น แฉก แยกออกจากลำา ตัว
 26. 26. ปลิง
 27. 27. พลับ พลึง ทะเล
 28. 28. ASANDDO LLA
 29. 29. มีช ่อ งว่า งในลำา ตัว เพราะเป็น ที่ อยู่ข องอวัย วะภายใน มี NOTOCORD เป็น แกนพยุง ตัว อยู่ก ลางหลัง มีห ัว ใจอยู่ท างด้า นหลัง แบ่ง
 30. 30. เพรีย ง หัว หอม
 31. 31. เพรีย ง หัว หอม
 32. 32. เพรีย ง
 33. 33. Cylostwab ปลาปาก กลมChondrichthyes ปลากระดู กอ่อ นOsteichthyes ปลากระดูก แข็ง Amphibia สัต ว์ค รึ่ง บกครึ่ง
 34. 34. CYLOSTOWAB ปลาปากกลม
 35. 35. ปลาปาก กลม มีท ั้ง Notocord และกระดูก
 36. 36. Chondrichthyes ปลากระดูก อ่อ น ไม่ม ีแ ผ่น กั้น ปิด ช่อ งเหงือ ก ปากอยู่ด ้า นล่า ง
 37. 37. ondrichthyes ปลากระดูก
 38. 38. Osteicht มีแ ผ่น ปิด มี เหงือ ก
 39. 39. Osteich thyes ปลากระ ดูก แข็ง เกล็ด คล้า ยกระเบื้อ งมุง หลัง คา
 40. 40. mphibia สัต ว์ค รึง บกครึ่ง น ่ เป็น สัต ว์เ ลือ ดเย็น วางไข่ใ น นำ้า ไข่ไ ม่ม ีเ ปลือ กแข็ง หุ้ม เป็นี สัต ว์ ผิว หนัง เปีย กชื้น ไม่ม เ กล็ด มี พวกแรกที่ metamorphosis สามารถ า รง จากการดำ ปรับ ตัว ชีว ิต ในนำ้า หายใจด้ว ย เหงือ ก มาเป็น
 41. 41. Reptiria สัต ว์ เลื้อตว์เลือดเย็น ยคลาน เป็นสั วางไข่บนบกไข่มี เปลือกหุ้ม ผิวหนังมี เกล็ดหายใจด้วย ปอด หัวใจ 4 ห้อง เป็นสัตว์พวก ไม่สมบูรณ์ แรกที่มถุงนำ้า ี ครำ่าไว้ป้องกัน
 42. 42. AVES สัต ว์ป ก ี เป็น สัต ว์เ ลือ ดอุ่น ลำา ตัว มีข นเป็น แผงมี
 43. 43. Mammalia สัต ว์ เลี้ย งลูก ด้ว ยนม เป็น สัต ว์เ ลือ ดอุ่น มี ขนเป็น เส้น มีต ่อ มเหงื่อ ตัว เมีย มีต ่อ มนำ้า นม
 1. ¿Le ha llamado la atención una diapositiva en particular?

  Recortar diapositivas es una manera útil de recopilar información importante para consultarla más tarde.

×