แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

2,763 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,763
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
83
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

 1. 1. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page a
 2. 2. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page b Àπ—ß ◊Õ ·π«°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ‡≈à¡ Ò æ¬—≠™π–·≈– √– ≈‘¢ ‘∑∏‘ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π Ï È È °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∂ππ√“™¥”‡π‘ππÕ° ‡¢µ¥ÿ µ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ÒÛ ‘ ‚∑√»—æ∑å  ÚÚ¯¯ ı˜Ùˆ ‚∑√ “√  ÚˆÚ¯ ıÛÙÛ  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  ∂“∫—π¿“…“‰∑¬ ¥”‡π‘π°“√®—¥æ‘¡æå ·®° ∂“π»÷°…“·≈–Àπ૬ߓπ∑’‡°’¬«¢âÕß Ë Ë ISBN 978 - 974-01-9883-3 æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ò ®”π«π ÛÒ, ‡≈à¡ æ‘¡æå∑‚√ßæ‘¡æå  ° §. ≈“¥æ√â“« ’Ë ÚÚÙ˘ ∂ππ≈“¥æ√â“« ·¢«ß –æ“π Õß ‡¢µ«—ß∑ÕßÀ≈“ß °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ÒÛÒ ‚∑√»—æ∑å  ÚıÛ¯ ÛÚÚ ‚∑√ “√  ÚıÛ˘ ÛÚÒı www.suksapan.or.th
 3. 3. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page c §”π” ®“°°“√ª√–‡¡‘πº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰∑¬¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπª√–∂¡ »÷°…“ªï∑’Ë Û  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’˺à“π¡“æ∫«à“ ¡’π—°‡√’¬π®”π«π¡“° ‰¡àº“π‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πº≈ —¡ƒ∑∏‘¥“π°“√Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß·≈–°“√‡¢’¬π ´÷ß®“°°“√«‘‡§√“–Àå ¿“æªí≠À“ à Ïâ Ë æ∫«à“ π—°‡√’¬π à«π„À≠à¡’ªí≠À“°“√Õà“π °“√‡¢’¬π§”·≈–ª√–‚¬§„π¥â“πµà“ßÊ ‰¥â·°à §«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß欗≠™π–·≈– √–„π¿“…“‰∑¬ °“√„™â √–≈¥√Ÿª·≈–‡ª≈’ˬπ√Ÿª °“√„™â§”∑’Ë¡’µ—« –°¥ ¡“µ√“·¡àµ“ßÊ ∑—ßµ√ßµ“¡¡“µ√“·≈–‰¡àµ√ßµ“¡¡“µ√“ °“√„™â§”§«∫°≈È”·≈–§”∑’¡Õ°…√π”À√◊ÕÕ—°…√µ“¡ à È Ë’— °“√º—π«√√≥¬ÿ°µå ·≈–°“√„™â§”∑’¡µ«°“√—πµå Ë’— „π°“√π’È  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π ®÷ß®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ ·π«°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡ È È °“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π ™—πª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ¢÷π ‡æ◊Õ„Àâ§√Ÿº Õπ‰¥â„™â‡ªìπ·π«∑“ß Õπ´àÕ¡‡ √‘¡°“√Õà“π È È Ë Ÿâ ·≈–°“√‡¢’¬π °≈ÿ¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿ¿“…“‰∑¬  ”À√—∫π—°‡√’¬π™—πª√–∂¡»÷°…“ªï∑Ë’ Û ∑’¡ª≠À“„π¥â“π à â È Ë’í °“√Õà“π°“√‡¢’¬π ‚¥¬®”·π°‡π◊ÕÀ“ÕÕ°‡ªìπ ˜ ‡≈à¡ ‰¥â·°à ‡≈à¡ Ò æ¬—≠™π–·≈– √–, ‡≈à¡ Ú §”∑’¡’ È Ë  √–≈¥√Ÿª·≈–‡ª≈’¬π√Ÿª, ‡≈à¡ Û §”∑’‰¡à¡µ« –°¥·≈–§”∑’¡µ« –°¥µ√ßµ“¡¡“µ√“, ‡≈à¡ Ù §”∑’¡’ Ë Ë ’— Ë’— Ë µ—« –°¥‰¡àµ√ßµ“¡¡“µ√“, ‡≈à¡ ı §”§«∫°≈È”·≈–§”∑’¡Õ°…√π”, ‡≈à¡ ˆ §”º—π«√√≥¬ÿ°µå, ‡≈à¡ ˜ Ë’— §”∑’¡µ«°“√—πµå Àπ—ß ◊Õ·π«°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π∑—ß ˜ ‡≈à¡π’∫√√®ÿ‰«â„π°≈àÕ߇¥’¬«°—π Ë’— È È „π·µà≈–‡≈à¡¡’‡π◊ÕÀ“ª√–°Õ∫¥â«¬ ·∫∫«‘π®©—¬ ·ºπ°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡ ·≈–·∫∫ª√–‡¡‘π ´÷ߧ√Ÿº Õπ È ‘ Ë Ÿâ  “¡“√∂®—¥∑” ”‡π“‡Õ° “√‡æ‘¡‡µ‘¡‡æ◊Õ„Àâ°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡π—°‡√’¬π∑”‰¥âÕ¬à“ß∑—«∂÷ß Ë Ë Ë Àπ—ß ◊Õ ·π«°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ‡≈à¡ Ò ‡√◊Õß æ¬—≠™π–·≈– √– π’È π”‡ πÕ‡π◊ÕÀ“°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡§«“¡√Ÿ‡√◊Õß欗≠™π–·≈– √– ´÷ߧ√Ÿº Õπ Ë È â Ë Ë Ÿâ §«√»÷°…“·π«∑“ß°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π„À⇢Ⓞ® ·≈–®—¥‡µ√’¬¡·∫∫Ωñ°∑—°…–µà“ßÊ ∑—Èßπ’ÈÕ“®®—¥∑”·∫∫Ωñ°‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°·π«∑“ß∑’ˉ¥â𔇠πÕ‰«â„π‡≈à¡π’ȵ“¡§«“¡‡À¡“– ¡  ”π—°ß“π §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πÀ«—ß«à“ Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È®–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰∑¬ ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ À“°¡’¢Õ‡ πÕ·π–ª√–°“√„¥°√ÿ≥“·®âß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π â È È ‡æ◊Õª√—∫ª√ÿß„Àâ ¡∫Ÿ√≥å¬ß¢÷π ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥§≥–∑”ß“π·≈–ºŸ∑¡ «π‡°’¬«¢âÕß„π°“√®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ„Àâ ”‡√Á® Ë ‘Ë È â ’Ë ’ à Ë ≈ÿ≈«ß¥â«¬¥’‰«â ≥ ‚Õ°“ π’È à (𓬙‘π¿—∑√ ¿Ÿ¡‘√—µπ) ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È È Û °√°Æ“§¡ Úııı
 4. 4. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page d  “√∫—≠ Àπâ“ §”π”................................................................................................................................................................§ §”™’·®ß ...........................................................................................................................................................® È ·∫∫«‘π®©—¬°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π欗≠™π–·≈– √–...................................................................................Ò ‘ ·∫∫«‘π®©—¬°“√Õà“π欗≠™π–........................................................................................................Ú ‘ ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√«‘π®©—¬°“√Õà“π欗≠™π–..................................................................................Ú ‘ ·∫∫«‘π®©—¬°“√‡¢’¬π欗≠™π–.......................................................................................................Ù ‘ ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√«‘π®©—¬°“√‡¢’¬π欗≠™π– ................................................................................Ù ‘ ·∫∫«‘π®©—¬°“√Õà“π √–..................................................................................................................ˆ ‘ ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√«‘π®©—¬°“√Õà“π √–...........................................................................................˜ ‘ ·∫∫«‘π®©—¬°“√‡¢’¬π √–................................................................................................................¯ ‘ ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√«‘π®©—¬°“√‡¢’¬π √–..........................................................................................¯ ‘ ·ºπ°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π欗≠™π–·≈– √– ................................................................˘ ·ºπ°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë Ò °“√Õà“π欗≠™π–‰∑¬ ° - ´ .........................................................˘ °“√ª√–‡¡‘π°“√Õà“π欗≠™π–.......................................................................................ÒÚ ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π°“√Õà“π欗≠™π–................................................................ÒÛ ·ºπ°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë Ú °“√Õà“π √– -– -“ -‘ -’‘ - ÷ -◊ -ÿ ·≈– -Ÿ ......................Òˆ °“√ª√–‡¡‘π°“√Õà“π √–.................................................................................................Ò˘ ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π°“√Õà“π √– .........................................................................Ú ·ºπ°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë Û °“√‡¢’¬π欗≠™π–‰∑¬ ° - ´.....................................................ÚÒ °“√ª√–‡¡‘π°“√‡¢’¬π欗≠™π– .....................................................................................Úı °“√∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π°“√‡¢’¬π欗≠™π–................................................................Úˆ ·ºπ°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë Ù °“√‡¢’¬π √– -– -“ -‘ -’‘ - ÷ -◊ -ÿ ·≈– -Ÿ ..................Ú˜ °“√ª√–‡¡‘π°“√‡¢’¬π √– ...............................................................................................Û ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π°“√‡¢’¬π √–........................................................................ÛÒ
 5. 5. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page e §”™’·®ß È ·π«°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π ™—πª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ®—¥∑”¢÷π‡æ◊Õ‡ªìπ·π«∑“ß È È Ë „π°“√·°âªí≠À“°“√Õà“π‰¡àÕÕ°‡¢’¬π‰¡à‰¥â ¥â«¬°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡¢âÕ∫°æ√àÕߢÕßπ—°‡√’¬π  ”À√—∫§√Ÿ ºŸ Õπ¿“…“‰∑¬ ™—πª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Û π”‰ª„™â â È ·π«°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π ™—πª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ·¬°¥â“π°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π È ª√–°Õ∫¥â«¬ Ò. ·∫∫«‘π®©—¬¢âÕ∫°æ√àÕß°àÕπ∑”°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡ ‘ Ú. ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√«‘π®©—¬ ‘ Û. ·ºπ°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡ Ù. ·∫∫Ωñ°°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π ı. ·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π ˆ. ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π ¢—πµÕπ°“√¥”‡π‘π°“√ È °“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡¥â«¬·∫∫Ωñ°´àÕ¡‡ √‘¡°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π §√Ÿ§«√»÷°…“·π«°“√ Õπ ´àÕ¡‡ √‘¡°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π„À⇢Ⓞ®·≈–‡µ√’¬¡·∫∫Ωñ°µ“¡¢âÕ∫°æ√àÕߢÕßπ—°‡√’¬π„Àâ§√∫µ“¡ ®”π«ππ—°‡√’¬π µ≈Õ¥®π ◊ËÕÕ◊ËπÊ ∑’˪√“°Ø„π·ºπ°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡„Àâæ√âÕ¡ ‚¥¬§√Ÿ¥”‡π‘π°“√µ“¡ ≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ ¥—ßπ’È Ò. ‡¡◊ËÕ§√Ÿ®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ À“°æ∫«à“π—°‡√’¬π‰¡àºà“π®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√Õà“π·≈– °“√‡¢’¬π§” Ú. „Àâπ°‡√’¬π∑”·∫∫«‘π®©—¬°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π ∂â“π—°‡√’¬π∑”°“√∑¥ Õ∫‰¡àº“π‡°≥±å°“√ — ‘ à ª√–‡¡‘π „Àâ§√Ÿ®¥°‘®°√√¡°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡„Àâ°∫π—°‡√’¬π — — Û. §√Ÿ®¥°‘®°√√¡°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡µ“¡·ºπ°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡ — Ù. ‡¡◊Õ®—¥°‘®°√√¡°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡§√∫µ“¡·ºπ „Àâ§√Ÿ∑”°“√ª√–‡¡‘πµ“¡·∫∫°“√ª√–‡¡‘π Ë ı. ‡¡◊Õª√–‡¡‘π·≈â« π—°‡√’¬π∑’º“π‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π„À≪‡√’¬πµ“¡ª°µ‘ «ππ—°‡√’¬π∑’‰¡àº“π Ë Ëà à Ë à °“√ª√–‡¡‘π„Àâ§√Ÿ®—¥°‘®°√√¡°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡Õ’°§√—Èß ·µàµâÕߪ√—∫°‘®°√√¡„Àâ‡À¡“– ¡°—∫π—°‡√’¬πµ“¡ ¢âÕ∫°æ√àÕß ˆ. °“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑ÿ°·ºπ “¡“√∂¬◊¥À¬ÿàπ‡«≈“µ“¡§«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡ π„®¢Õß π—°‡√’¬π
 6. 6. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page f √–¬–‡«≈“°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡ ∑”°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡„π™à«ß‡«≈“°“√ Õπ∑’‚√߇√’¬π°”Àπ¥ À√◊ÕÕ“®¬◊¥À¬ÿπµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ Ë à µ“¡∫√‘∫∑¢Õß‚√߇√’¬π °“√ª√–‡¡‘πº≈ °“√ª√–‡¡‘πº≈√«¡¢Õß°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡·µà≈–‡√◊ËÕß ‡¡◊ËÕπ—°‡√’¬π‰¥â√—∫°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡§√∫ ∑ÿ°·ºπ°“√ Õπ ·≈–§√∫∑ÿ°·∫∫Ωñ°´àÕ¡‡ √‘¡µ“¡¢âÕ∫°æ√àÕߢÕßπ—°‡√’¬π·µà≈–§π §√Ÿº Õπµ√«®„À⧖·ππµ“¡·∫∫ª√–‡¡‘π ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π ºà“π À√◊Õ ‰¡àº“πµ“¡‡°≥±å Ÿâ à ¥—ßπ’È °“√Õà“𠧑¥§–·ππ∑’‰¥â√∫√âÕ¬≈– ˜ ¢÷π‰ª ∂◊Õ«à“ºà“π Ë — È °“√‡¢’¬π §‘¥§–·ππ∑’‰¥â√Õ¬≈– ˆ ¢÷π‰ª ∂◊Õ«à“ºà“π Ë â È °√≥’π°‡√’¬π‰¡àº“π‡°≥±å „Àâ∑”°“√ Õπ´È”„π‡√◊Õßπ—πÕ’° — à Ë È ¢âÕ‡ πÕ·π– °“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡·µà≈–¢âÕ∫°æ√àÕß §«√ ÕπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊Õ߇æ◊Õ„Àâπ°‡√’¬π‡°‘¥°“√‡√’¬π√ŸÕ¬à“ß Ë Ë — â ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
 7. 7. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 1 1 ·∫∫«‘π®©—¬°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π欗≠™π–·≈– √– ‘ ·∫∫«‘π®©—¬©∫—∫π’È ®—¥∑”¢÷π‡æ◊Õ‡ªìπ‡§√◊Õß¡◊Õ∑¥ Õ∫§«“¡√Ÿ¥“π°“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π欗≠™π– ‘ È Ë Ë ââ ·≈– √– ·∫à߇ªìπ Ú µÕπ ¥—ßπ’È µÕπ∑’Ë Ò °“√Õà“π ¡’ Ú µÕπ ‰¥â·°à Ò. °“√Õà“π欗≠™π– ®”π«π ÙÙ µ—« Ú. °“√Õà“π √– ®”π«π ÛÚ µ—« °“√¥”‡π‘π°“√ Ò. §√Ÿ™·®ß«‘∏°“√∑¥ Õ∫„Àâπ°‡√’¬π‡¢â“„® ’È ’ — Ú. „Àâπ°‡√’¬πÕà“π欗≠™π–·≈– √–µ“¡·∫∫«‘π®©—¬‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ — ‘ Û. §√Ÿ∫—π∑÷°º≈°“√Õà“π欗≠™π–·≈– √–„π·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√«‘π‘®©—¬°“√Õà“π ·≈– √ÿªº≈ °“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¢âÕ§«√√–«—ß Õ¬à“„Àâπ°‡√’¬π§πÕ◊π∑’¬ß‰¡à‰¥â∑¥ Õ∫‰¥â¬π‡ ’¬ßÕà“π¢Õßπ—°‡√’¬π∑’°”≈—ß∑¥ Õ∫ — Ë Ë— ‘ Ë ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π Ò. ‡°≥±å°“√„À⧖·ππÕà“π欗≠™π– π—°‡√’¬πÕà“π欗≠™π–∂Ÿ°µâÕß Ò µ—« ‰¥â Ò §–·ππ π—°‡√’¬πÕà“π欗≠™π–‰¡à∂Ÿ°µâÕß Ò µ—« ‰¡à‰¥â§–·ππ Ú. ‡°≥±å°“√„À⧖·ππÕà“π √– π—°‡√’¬πÕà“π √–∂Ÿ°µâÕß Ò µ—« ‰¥â Ò §–·ππ π—°‡√’¬πÕà“π √– ‰¡à∂°µâÕß Ò µ—« ‰¡à‰¥â§–·ππ Ÿ Û. ‡°≥±å°“√ºà“π π—°‡√’¬πÕà“π欗≠™π–‰¥â∂°µâÕß√âÕ¬≈– ˜ ¢÷π‰ª (Õà“π欗≠™π–∂Ÿ°µâÕß Ÿ È ÛÒ µ—«) ·≈–Õà“π √–‰¥â∂°µâÕß√âÕ¬≈– ˜ ¢÷π‰ª (Õà“π √–∂Ÿ°µâÕß ÚÛ µ—«) ∂◊Õ«à“ºà“π‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π Ÿ È µÕπ∑’Ë Ú °“√‡¢’¬π ‡ªìπ°“√‡¢’¬πµ“¡§”∫Õ° 欗≠™π– ÙÙ µ—«  √– ÛÚ µ—« °“√¥”‡π‘π°“√ Ò. „Àâπ°‡√’¬π∑¥ Õ∫°“√‡¢’¬π‚¥¬‡¢’¬πµ“¡§”∫Õ° — Ú. §√ŸÕ“πÕÕ°‡ ’¬ß欗≠™π– (À√◊Õ √–) µ—«≈– Ú §√—ß ‚¥¬‡«âπ√–¬–§√—ß·√° à È È ·≈–§√—ß∑’ Õß ª√–¡“≥ Û «‘π“∑’ È Ë Û. §√Ÿµ√«®º≈°“√‡¢’¬π∫—π∑÷°º≈≈ß„π·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√«‘π‘®©—¬°“√‡¢’¬π ·≈– √ÿªº≈ °“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π Ò. ‡°≥±å°“√„À⧖·ππ π—°‡√’¬π‡¢’¬π欗≠™π–∂Ÿ°µâÕß Ò µ—« ‰¥â Ò §–·ππ ‡¢’¬π欗≠™π– ‰¡à∂°µâÕß Ò µ—« ‰¡à‰¥â§–·ππ ·≈–π—°‡√’¬π‡¢’¬π √–∂Ÿ°µâÕß Ò µ—« ‰¥â Ò §–·ππ ‡¢’¬π √–‰¡à∂°µâÕß Ÿ Ÿ Ò µ—« ‰¡à‰¥â§–·ππ Ú. ‡°≥±å°“√ºà“π π—°‡√’¬π‡¢’¬π欗≠™π–‰¥â∂°µâÕß√âÕ¬≈– ˆ ¢÷π‰ª (‡¢’¬π‰¥â∂°µâÕß Ú˜ µ—«) Ÿ È Ÿ ·≈–‡¢’¬π √–‰¥â∂°µâÕß√âÕ¬≈– ˆ ¢÷π‰ª (‡¢’¬π‰¥â∂°µâÕß Ú µ—«) ∂◊Õ«à“ºà“π‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π Ÿ È Ÿ
 8. 8. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 2 2 ·∫∫«‘π®©—¬°“√Õà“π欗≠™π– ‘ „Àâπ—°‡√’¬πÕà“π欗≠™π–µàÕ‰ªπ’È„Àâ∂°µâÕß (Ò µ—« Ò §–·ππ) Ÿ ≥ º ß √ ± ª À ´ ∂ ø ∏ « ≈ • ≤ ¢ Õ … æ Ω ≠ à   µ £ Œ ∞ © Æ ® Ø ™ ∑ ¥ ° π ¨ ¡ § ¬ ∫ » ¶ ¿ ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√«‘π®©—¬°“√Õà“π欗≠™π– ‘ ‡¥Á°™“¬/‡¥Á°À≠‘ß........................................................................................................................™—π.............................. È «—π/‡¥◊Õπ/ªï ∑’Ë∑¥ Õ∫...................................................................... º≈°“√∑¥ Õ∫ ∑’Ë æ¬—≠™π– À¡“¬‡Àµÿ Õà“π‰¥â Õà“π‰¡à‰¥â Ò. ° Ú. ¢ Û. £ Ù. § ı. • ˆ. ¶ ˜. ß ¯. ® ˘. © Ò. ™ ÒÒ. ´ ÒÚ. ¨ ÒÛ. ≠ ÒÙ. Æ Òı. Ø Òˆ. ∞ Ò˜. ±
 9. 9. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 3 3 º≈°“√∑¥ Õ∫ ∑’Ë æ¬—≠™π– À¡“¬‡Àµÿ Õà“π‰¥â Õà“π‰¡à‰¥â Ò¯. ≤ Ò˘. ≥ Ú. ¥ ÚÒ. µ ÚÚ. ∂ ÚÛ. ∑ ÚÙ. ∏ Úı. π Úˆ. ∫ Ú˜. ª Ú¯. º Ú˘. Ω Û. æ ÛÒ. ø ÛÚ. ¿ ÛÛ. ¡ ÛÙ. ¬ Ûı. √ Ûˆ. ≈ Û˜. « Û¯. » Û˘. … Ù.   ÙÒ. À ÙÚ. à ÙÛ. Õ ÙÙ. Œ √«¡ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–  √ÿª ■ ºà“π ■ ‰¡àº“π à
 10. 10. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 4 4 ·∫∫«‘π®©—¬°“√‡¢’¬π欗≠™π– ‘ „Àâπ°‡√’¬π‡¢’¬π欗≠™π–µ“¡§”∫Õ° µ—ß·µà ° - Œ (Ò µ—« Ò §–·ππ) — È ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ´ ¨ ≠ Æ Ø ∞ ± ≤ ≥ ¥ µ ∂ ∑ ∏ π ∫ ª º Ω æ ø ¿ ¡ ¬ √ ≈ « » …   À Ã Õ Œ ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√«‘π®©—¬°“√‡¢’¬π欗≠™π– ‘ ‡¥Á°™“¬/‡¥Á°À≠‘ß........................................................................................................................™—π.............................. È «—π/‡¥◊Õπ/ªï ∑’Ë∑¥ Õ∫...................................................................... ÷ º≈°“√∑¥ Õ∫ ∑’Ë æ¬—≠™π– À¡“¬‡Àµÿ ‡¢’¬π‰¥â ‡¢’¬π‰¡à‰¥â Ò. ° Ú. ¢ Û. £ Ù. § ı. • ˆ. ¶ ˜. ß ¯. ® ˘. © Ò. ™ ÒÒ. ´ ÒÚ. ¨ ÒÛ. ≠ ÒÙ. Æ Òı. Ø Òˆ. ∞ Ò˜. ±
 11. 11. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 5 5 º≈°“√∑¥ Õ∫ ∑’Ë æ¬—≠™π– À¡“¬‡Àµÿ ‡¢’¬π‰¥â ‡¢’¬π‰¡à‰¥â Ò¯. ≤ Ò˘. ≥ Ú. ¥ ÚÒ. µ ÚÚ. ∂ ÚÛ. ∑ ÚÙ. ∏ Úı. π Úˆ. ∫ Ú˜. ª Ú¯. º Ú˘. Ω Û. æ ÛÒ. ø ÛÚ. ¿ ÛÛ. ¡ ÛÙ. ¬ Ûı. √ Ûˆ. ≈ Û˜. « Û¯. » Û˘. … Ù.   ÙÒ. À ÙÚ. à ÙÛ. Õ ÙÙ. Œ √«¡ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–  √ÿª ■ ºà“π ■ ‰¡àº“π à
 12. 12. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 6 6 ·∫∫«‘π®©—¬°“√Õà“π √– ‘ „Àâπ°‡√’¬πÕà“π √–µàÕ‰ªπ’„Àâ∂°µâÕß (Ò µ—« Ò §–·ππ) — È Ÿ -‘ -◊ -Ÿ ‡-Õ– ƒ ‚- -– ∆ ‡ -◊Õ– -÷ ‡- ¬ ’ -’ ‡- ƒÂ -“ ‡-“ „- ‡-Õ ‡-◊Õ ‡-“– -ÿ -« — ‡-– ‰- ·- -«– — -” ‚-– ‡-’¬– ·-– ∆ -Õ
 13. 13. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 7 7 ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√«‘π®©—¬°“√Õà“π √– ‘ ‡¥Á°™“¬/‡¥Á°À≠‘ß........................................................................................................................™—π.............................. È «—π/‡¥◊Õπ/ªï ∑’Ë∑¥ Õ∫...................................................................... º≈°“√∑¥ Õ∫ ∑’Ë  √– À¡“¬‡Àµÿ Õà“π‰¥â Õà“π‰¡à‰¥â Ò. -– Ú. -“ Û. -‘ Ù. -’ ı. -÷ ˆ. -◊ ˜. -ÿ ¯. -Ÿ ˘. ‡-– Ò. ‡- ÒÒ. ·-– ÒÚ. ·- ÒÛ. ‚-– ÒÙ. ‚- Òı. ‡-“– Òˆ. -Õ Ò˜. ‡-Õ– Ò¯. ‡-Õ Ò˘. ‡-’¬– Ú. ‡-’¬ ÚÒ. ‡-◊Õ– ÚÚ. ‡-◊Õ ÚÛ. —-«– ÚÙ. —-« Úı. -” Úˆ. „- Ú˜. ‰- Ú¯. ‡-“ Ú˘. ƒ Û. ƒÂ ÛÒ. ∆ ÛÚ. ∆ √«¡ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–  √ÿª ■ ºà“π ■ ‰¡àº“π à
 14. 14. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 8 8 ·∫∫«‘π®©—¬°“√‡¢’¬π √– ‘ „Àâπ°‡√’¬π‡¢’¬π √–µ“¡§”∫Õ° µ—ß·µà  √– -– - ∆ (Ò µ—« Ò §–·ππ) — È -– -“ -‘ -’ -÷ -◊ -ÿ -Ÿ ‡-– ‡- ·-– ·- ‚-– ‚- ‡-“– Õ ‡-Õ– ‡-Õ ‡-’¬– ‡-’¬ ‡-◊Õ– ‡-◊Õ -«– — -« — -” „- ‰- ‡-“ ƒ ƒÂ ∆ ∆ ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√«‘π®©—¬°“√‡¢’¬π √– ‘ ‡¥Á°™“¬/‡¥Á°À≠‘ß........................................................................................................................™—π.............................. È «—π/‡¥◊Õπ/ªï ∑’Ë∑¥ Õ∫...................................................................... ∑’Ë  √– ‡¢’¬π∂Ÿ° ‡¢’¬πº‘¥ ∑’Ë  √– ‡¢’¬π∂Ÿ° ‡¢’¬πº‘¥ Ò. -– Ò¯. ‡-Õ Ú. -“ Ò˘. ‡-’¬– Û. -‘ Ú. ‡-’¬ Ù. -’ ÚÒ. ‡-◊Õ– ı. -÷ ÚÚ. ‡- Õ ◊ ˆ. -◊ ÚÛ. -«– — ˜. -ÿ ÚÙ. -« — ¯. -Ÿ Úı. -” ˘. ‡-– Úˆ. „- Ò. ‡- Ú˜. ‰- ÒÒ. ·-– Ú¯. ‡-“ ÒÚ. ·- Ú˘. ƒ ÒÛ. ‚-– Û. ƒÂ ÒÙ. ‚- ÛÒ. ∆ Òı. ‡-“– ÛÚ. ∆ ҈. Õ √«¡ Ò˜. ‡-Õ– §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–  √ÿª ■ ºà“π ■ ‰¡àº“π à
 15. 15. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 9 9 ·ºπ°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë Ò °“√Õà“π欗≠™π–‰∑¬ ° - ´ ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ‡«≈“ Ù π“∑’ ¢âÕ∫°æ√àÕß : π—°‡√’¬π®”√Ÿª·≈–‡¢’¬π欗≠™π– ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ·≈– ´ ‰¡à‰¥â ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ Ò. ‡æ◊Õ„Àâπ°‡√’¬πÕà“πÕÕ°‡ ’¬ß欗≠™π–‰∑¬ ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ·≈– ´ ‰¥â∂°µâÕß Ë — Ÿ Ú. ‡æ◊Õ„Àâπ°‡√’¬π‰¥âΩ°°“√ —߇°µ√Ÿª√à“ß≈—°…≥–·≈–°“√®”·π°æ¬—≠™π– ° ¢ £ § • ¶ ß ® Ë — ñ © ™ ·≈– ´ ‰¥â∂°µâÕß Ÿ  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ : 欗≠™π– ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ·≈– ´ °‘®°√√¡ §√—Èß∑’Ë Ò („™â‡«≈“ Ú π“∑’) Ò. „Àâπ°‡√’¬π∑àÕß欗≠™π–®“°·ºπ¿Ÿ¡µß·µà ° - Œ ‚¥¬„ÀâÕÕ°‡ ’¬ß¥—ßÊ æ√âÕ¡°—π∑—Èß™—π·≈– — ‘ —È È ª√∫¡◊Õ‡ªìπ®—ßÀ«–„À⇢⓰—∫‡ ’¬ß∑àÕ߇æ◊Õ„À⇰‘¥§«“¡ πÿ° π“𠇙àπ ° ‡Õ㬠° ‰°à ¢ ‰¢à „π‡≈â“ Ë £ ¢«¥ ¢Õ߇√“ § §«“¬‡¢â“π“ • §π¢÷ߢ—ß ¶ √–¶—ߢâ“ßΩ“ ß ßŸ„®°≈â“ ® ®“π„™â¥’ © ©‘ßµ’¥ß Ë — ™ ™â“ß«‘ßÀπ’ ... ‰ª®π∂÷ß Œ π°ŒŸ°µ“‚µ Ë Ú. §√ŸÕ“π‡™‘ß‡≈à“π‘∑“π‡√◊Õß ç§√Õ∫§√—«Õ∫Õÿπé „Àâπ°‡√’¬πøíß ‚¥¬‡¡◊Õ‡≈à“∂÷ßµ—«≈–§√µ—«„¥ à Ë à — Ë §√Ÿ°®–™Ÿ∫µ√欗≠™π– ° - ´ µ“¡‡π◊ÕÀ“„ππ‘∑“π· ¥ß„Àâπ°‡√’¬π¥Ÿª√–°Õ∫‰ª¥â«¬ ‚¥¬∫Õ°„Àâπ°‡√’¬π Á — È — —  —߇°µ√Ÿª√à“ߢÕß欗≠™π–·µà≈–µ—««à“¡’≈°…≥–Õ¬à“߉√— Û. §√Ÿµ¥∫—µ√欗≠™π– ° - ´ ‰«â∫π°√–¥“π¥” ·≈â«Õ∏‘∫“¬«à“ 欗≠™π–·µà≈–µ—«§◊Õ µ—«≈–§√ ‘ „ππ‘∑“π ®“°π—π§√Ÿ‡≈à“π‘∑“π´È”Õ’°§√—ßÀπ÷ß‚¥¬¢≥–∑’‡≈à“∂÷ß欗≠™π–µ—«„¥ §√Ÿ°™‰ª∑’∫µ√欗≠™π–µ—«π—π È È Ë Ë Á ’È Ë — È ‡¡◊ËÕ‡≈à“®∫ §√Ÿ¢Õ„Àâπ—°‡√’¬π Ò §π ‡ªìπÕ“ “ ¡—§√ÕÕ°¡“‡≈à“π‘∑“π„Àâ‡æ◊ËÕπøíß ·≈â«„Àâπ—°‡√’¬π §π∑’‡À≈◊ՙ૬°—π™’∫µ√欗≠™π–„Àâµ√ß°—∫µ—«≈–§√µ“¡∑’‰¥âøß®“°π‘∑“π Ë È— Ë í Ù. „Àâπ°‡√’¬πΩñ°Õà“π欗≠™π–‡ªìπ°≈ÿ¡ ‡ªìπ§Ÿà ·≈–Õà“π‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ — à ı. „Àâπ°‡√’¬πÕà“π欗≠™π–®“°·∫∫Ωñ°∑’Ë Ò µ—ß·µà ° - ´ ‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ — È §√—Èß∑’Ë Ú („™â‡«≈“ Ú π“∑’) Ò. ∑∫∑«π°“√Õà“π欗≠™π–®“°·ºπ¿Ÿ¡µß·µà ° - Œ ‚¥¬æ√âÕ¡°—πÕ’°§√—ßÀπ÷ß ‘ —È È Ë Ú. §√Ÿæ“π—°‡√’¬π‡≈àπ‡°¡ ç®—∫§Ÿ¥¿“æé ‚¥¬ “∏‘µ°“√‡≈àπ„Àâπ°‡√’¬π¥Ÿ°Õπ §◊Õ π”∫—µ√¿“æ ߟ àŸ — à ™Ÿ¢÷Èπ ·≈⫇≈◊Õ°∫—µ√欗≠™π–∑’˵√ß°—∫¿“æ¡“™Ÿ¢÷Èπ§Ÿà°—π‰«â ‡™àπ ß
 16. 16. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 10 10 ®“°π—Èπ„Àâπ—°‡√’¬πÕÕ°¡“‡≈◊Õ°∫—µ√¿“æ®—∫§Ÿà°—∫∫—µ√欗≠™π–æ√âÕ¡∑—ÈßÕÕ°‡ ’¬ßÕà“π„Àâ∂Ÿ°µâÕß ™—¥‡®π ∑”‡™àππ’®π§√∫∑ÿ°µ—«‚¥¬‰¡àµÕ߇√’¬ß≈”¥—∫欗≠™π– È â Û. §√Ÿπ”∫—µ√¿“æ·≈–∫—µ√欗≠™π–µ‘¥‡√’¬ß∫π°√–¥“π·¡à‡À≈Á° ‚¥¬µ‘¥ ≈—∫∑’Ë°—π·≈â«„Àâ π—°‡√’¬πÕÕ°¡“®—¥‡√’¬ß„À¡à„Àâ ¡æ—π∏å°π√–À«à“ß∫—µ√¿“æ·≈–∫—µ√欗≠™π–·∑π¿“æ·≈â«Ωñ°Õà“π — — Ù. ∑¥ Õ∫°“√Õà“π欗≠™π–‚¥¬‰¡à¡¿“æª√–°Õ∫‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ ’ ı. „Àâπ°‡√’¬π∑”·∫∫Ωñ°∑’Ë Ú - Û —  ◊ËÕ Ò. ·ºπ¿Ÿ¡‘欗≠™π– ° - Œ Ú. π‘∑“π‡√◊Õß ç§√Õ∫§√—«Õ∫Õÿπé Ë à Û. °√–¥“π·¡à‡À≈Á° Ù. ∫—µ√¿“æ ‰¥â·°à ¿“æ‰°à ¿“æ‰¢à ¿“梫¥ ¿“槫“¬ ¿“æ§π ¿“æ√–¶—ß ¿“æߟ ¿“æ®“π ¿“æ©‘Ëß ¿“æ™â“ß ·≈–¿“æ‚´à ∫—µ√欗≠™π– ‰¥â·°à ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ´ ı. ·∫∫Ωñ°∑’Ë Ò - Û °“√«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈ «‘∏°“√ ’ Ò. °“√µ√«®º≈ß“π„π·∫∫Ωñ° Ú. °“√ —߇°µ°“√√à«¡°‘®°√√¡ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ Ò. ·∫∫∫—π∑÷°°“√µ√«®º≈ß“π Ú. ·∫∫ —߇°µ ‡°≥±å°“√ºà“π ª√–‡¡‘πº≈®“°§–·ππ°“√µ√«®º≈ß“π„π·∫∫Ωñ°∑’Ë Ò - Û ‚¥¬§–·ππ„π·µà≈–·∫∫Ωñ°π”¡“√«¡°—π À“§à“‡©≈’¬ ·≈⫧‘¥µ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È Ë Ò. ‡°≥±å°“√„À⧖·ππ Ò) π—°‡√’¬π∑’Õ“π欗≠™π–‰¥â∂°µâÕß™—¥‡®π Ò µ—« ‰¥â§–·ππ Ò §–·ππ Ëà Ÿ Ú) π—°‡√’¬π∑’ËÕà“π欗≠™π–‰¡à∂°µâÕß Ò µ—« ‰¡à‰¥â§–·ππ Ÿ Ú. ‡°≥±å°“√ºà“π (§‘¥®“°æ¬—≠™π– ÒÒ µ—«) Ò) Õà“π‰¥â ¯ - ÒÒ µ—« À√◊Õ√âÕ¬≈– ˜ - Ò ºà“π Ú) Õà“π‰¥â ˜ µ—« ≈ß¡“ À√◊Õ√âÕ¬≈– ˆ˘ ≈ß¡“ ‰¡àº“π à
 17. 17. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 11 11 ·∫∫Ωñ°∑’Ë Ò π—°‡√’¬πÕà“πÕÕ°‡ ’¬ß欗≠™π– °-´ „Àâ∂°µâÕß Ÿ ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ´ ·∫∫Ωñ°∑’Ë Ú π—°‡√’¬π«ß°≈¡√Õ∫欗≠™π–∑’µ√ß°—∫¿“æ·≈–√–∫“¬ ’„Àâ «¬ß“¡ Ë ¿ ° ∂ ¢ ™ £ £ ¢ ∫ ∏ ® ß § ¥ µ • § ¥ ¡ ¶ π © ® «
 18. 18. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 12 12 ·∫∫Ωñ°∑’Ë Û π—°‡√’¬π≈“°‡ âπ‚¬ß¿“æ„Àâµ√ß°—∫欗≠™π–·≈â«Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß„Àâ∂°µâÕß Ÿ ❂ © ❂ • ❂ ´ ❂ ¢ ❂ ™ ❂ ß ❂ § ❂ £ ❂ ° ❂ ¶ °“√ª√–‡¡‘π°“√Õà“π欗≠™π– ·∫∫ª√–‡¡‘π©∫—∫π’È ®—¥∑”¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√∑¥ Õ∫°“√Õà“π欗≠™π–‰∑¬¢Õß π—°‡√’¬π¿“¬À≈—ß®“°°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡§√∫∑ÿ°·ºπ·≈â« (π—°‡√’¬πºà“π°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡ ° - Œ §√∫·≈â«) «‘∏¥”‡π‘π°“√∑¥ Õ∫¥â“π°“√Õà“π ’ Ò. §√Ÿ™·®ß«‘∏°“√∑¥ Õ∫„Àâπ°‡√’¬π‡¢â“„® ’È ’ — Ú. „Àâπ°‡√’¬πÕà“π欗≠™π–µ“¡·∫∫ª√–‡¡‘π‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ — Û. §√Ÿ∫π∑÷°º≈°“√Õà“π欗≠™π–„π·∫∫∫—π∑÷°°“√ª√–‡¡‘π ·≈– √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å — ¢âÕ§«√√–«—ß Õ¬à“„Àâπ°‡√’¬π§πÕ◊π∑’¬ß‰¡à‰¥â∑¥ Õ∫‰¥â¬π‡ ’¬ßÕà“π¢Õßπ—°‡√’¬π∑’°”≈—ß∑¥ Õ∫ — Ë Ë— ‘ Ë ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π Ò. ‡°≥±å°“√Õà“π : π—°‡√’¬πÕà“π欗≠™π–∂Ÿ°µâÕß Ò µ—« ‰¥â Ò §–·ππ π—°‡√’¬πÕà“π欗≠™π– ‰¡à∂Ÿ°µâÕß Ò µ—« ‰¡à‰¥â§–·ππ Ú. ‡°≥±å°“√ºà“π : π—°‡√’¬πÕà“π欗≠™π–‰¥â∂°µâÕß√âÕ¬≈– ˜ ¢÷π‰ª (Õà“π欗≠™π–∂Ÿ°µâÕß Ÿ È ÛÒ µ—«) ∂◊Õ«à“ºà“π‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
 19. 19. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 13 13 ·∫∫ª√–‡¡‘π π—°‡√’¬πÕà“πÕÕ°‡ ’¬ß欗≠™π–µàÕ‰ªπ’„Àâ∂°µâÕß È Ÿ Õ « ø π ≥ ≠ ß ° Œ » ¿ ∫ ¥ Æ ® ¢ … ¡ ª µ Ø © £   ¬ º ∂ ∞ ™ § À √ Ω ∑ ± ´ • à ≈ æ ∏ ≤ ¨ ¶ ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π°“√Õà“π欗≠™π– ‡¥Á°™“¬/‡¥Á°À≠‘ß........................................................................................................................™—π.............................. È «—π/‡¥◊Õπ/ªï ∑’Ë∑¥ Õ∫...................................................................... º≈°“√∑¥ Õ∫ ∑’Ë æ¬—≠™π– À¡“¬‡Àµÿ Õà“π‰¥â Õà“π‰¡à‰¥â Ò. ° Ú. ¢ Û. £ Ù. § ı. • ˆ. ¶ ˜. ß ¯. ® ˘. © Ò. ™ ÒÒ. ´ ÒÚ. ¨ ÒÛ. ≠ ÒÙ. Æ Òı. Ø Òˆ. ∞ Ò˜. ±
 20. 20. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 14 14 º≈°“√∑¥ Õ∫ ∑’Ë æ¬—≠™π– À¡“¬‡Àµÿ Õà“π‰¥â Õà“π‰¡à‰¥â Ò¯. ≤ Ò˘. ≥ Ú. ¥ ÚÒ. µ ÚÚ. ∂ ÚÛ. ∑ ÚÙ. ∏ Úı. π Úˆ. ∫ Ú˜. ª Ú¯. º Ú˘. Ω Û. æ ÛÒ. ø ÛÚ. ¿ ÛÛ. ¡ ÛÙ. ¬ Ûı. √ Ûˆ. ≈ Û˜. « Û¯. » Û˘. … Ù.   ÙÒ. À ÙÚ. à ÙÛ. Õ ÙÙ. Œ √«¡ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–  √ÿª ■ ºà“π ■ ‰¡àº“π à
 21. 21. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 15 15 ¿“§ºπ«° π‘∑“π‡√◊ËÕß §√Õ∫§√—«Õ∫Õÿàπ §√Õ∫§√—«Àπ÷Ëß¡’ ¡“™‘° ı §π ¡’§ÿ≥·¡à™◊ËÕ ° ‰°à §ÿ≥æàÕ™◊ËÕ ¢ ‰¢à ¡’≈Ÿ°Àπ÷Ëߧπ™◊ËÕ πâÕß £ ¢«¥ πâÕß £ ¢«¥‡ªìπ‡¥Á°¥’ πà“√—° µ—ß„®‡√’¬π ¢¬—π∑”°“√∫â“π∑’§√Ÿ¡Õ∫À¡“¬ «—πÀπ÷ß ‡¡◊Õ∑” È Ë Ë Ë °“√∫â“π‡ √Á®·≈â« ∑—ß “¡§πæàÕ ·¡à ≈Ÿ° ÕÕ°‰ªÀ“§ÿ≥ªŸ™Õ • §π ·≈–§ÿ≥¬à“™◊Õ ¶ √–¶—ß ´÷ß°”≈—߇≈’¬ß È É ◊Ë Ë Ë È § §«“¬ Õ¬Ÿ„π «πÀ≈—ß∫â“π πâÕß £ ¢«¥‡°√ß«à“§ÿ≥ªŸÉ §ÿ≥¬à“®–À‘« ®÷ß®—¥‡µ√’¬¡º≈‰¡â„ à ® ®“𠉪Ω“° à √–À«à“ß∑“߇ÀÁπ ß ßŸ ‡≈◊Õ¬ºà“π‰ª æàÕ Õπ«à“ߟ‡ªìπ —µ«å¡æ…Õ¬à“‡¢â“„°≈â ®–‡ªìπÕ—πµ√“¬‰¥â ‡¡◊Õ‰ª∂÷ß «π È ’ ‘ Ë À≈—ß∫â“π À≈“π¬°®“πº≈‰¡â„Àâ§ÿ≥ªŸÉ·≈–§ÿ≥¬à“ ∑—Èß ÕߢÕ∫„®À≈“π∑’ˇªìπ‡¥Á°¥’ ¡’πÈ”„® ¢≥–∑’Ëπ—Ëß √—∫ª√–∑“πº≈‰¡âÕ¬Ÿππ §ÿ≥ªŸπ° πÿ°®÷߇Õà¬∂“¡À≈“π«à“ çÀ≈“π√Ÿ‰À¡«à“ ™ ™â“ß °≈—«Õ–‰√é À≈“π∫Õ°«à“ à È— É÷ â ç°Á°≈—« ´ ‚´à π—π´‘§–é §ÿ≥ªŸ°À«‡√“–Õ¬à“ßÕ“√¡≥å¢π·≈â«∫Õ°À≈“π«à“ ç™ ™â“ßµâÕß°≈—« © ©‘ß ´‘ ‡æ√“– Ë à ÉÁ— — Ë © ©‘Ëßµ’¥—ß ™ ™â“ß«‘ËßÀπ’é ·ºπ¿Ÿ¡æ¬—≠™π–‰∑¬ ‘ ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ´ ¨ ≠ Æ Ø ∞ ± ≤ ≥ ¥ µ ∂ ∑ ∏ π ∫ ª º Ω æ ø ¿ ¡ ¬ √ ≈ « » …   À Ã Õ Œ
 22. 22. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 16 16 ·ºπ°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë Ú °“√Õà“π √– -– -“ -‘ -’ -÷ -◊ -ÿ ·≈– -Ÿ ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑Ë’ Û ‡«≈“ Ù π“∑’ ¢âÕ∫°æ√àÕß : π—°‡√’¬π®”√Ÿª·≈–Õà“π √– -– -“ -‘ -’ -÷ -◊ -ÿ ·≈– -Ÿ ‰¡à‰¥â ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ Ò. ‡æ◊Õ„Àâπ°‡√’¬πÕà“πÕÕ°‡ ’¬ß √– -– -“ -‘ -’ -÷ -◊ -ÿ ·≈– -Ÿ ‰¥â∂°µâÕß Ë — Ÿ Ú. ‡æ◊Õ„Àâπ°‡√’¬π‰¥âΩ°°“√ —߇°µ√Ÿª√à“ß≈—°…≥–·≈–°“√®”·π° √– -– -“ -‘ -’ -÷ -◊ -ÿ Ë — ñ ·≈– -Ÿ ‰¥â∂°µâÕß Ÿ  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ : °“√Õà“π √– -– -“ -‘ -’ -÷ -◊ -ÿ ·≈– -Ÿ °‘®°√√¡ §√—Èß∑’Ë Ò („™â‡«≈“ Ú π“∑’) Ò. §√Ÿπ”·ºπ¿Ÿ¡ √–¡“µ‘¥‰«â∫π°√–¥“π¥” ·≈â« π∑π“°—∫π—°‡√’¬π ‡√◊Õß  √–„π¿“…“‰∑¬«à“¡’ ‘ Ë ∑—ßÀ¡¥ ÛÚ µ—« È Ú. §√Ÿπ”∫—µ√ √– -– -“ -‘ -’ -÷ -◊ -ÿ ·≈– -Ÿ ¡“„Àâπ°‡√’¬π —߇°µ¥Ÿ∑≈–µ—« ·≈â«Õ∏‘∫“¬«à“ — ’  √–·µà≈–µ—«¡’√ª≈—°…≥–∑’·µ°µà“ß°—π Ÿ Ë Û. §√Ÿ™Ÿ∫—µ√ √–¢÷Èπ∑’≈–µ—«·≈â«Õà“π¥—ßÊ „Àâπ—°‡√’¬πøíß·≈–Õà“πµ“¡æ√âÕ¡°—π ‡¡◊ËÕ —߇°µ«à“ π—°‡√’¬πÕà“π‰¥â§≈àÕß·≈â«≈Õß∑¥ Õ∫„ÀâÕ“π‡ªìπ°≈ÿ¡¬àÕ¬·≈–√“¬∫ÿ§§≈µ“¡≈”¥—∫ ‡æ◊Õ‡πâπΩñ°„Àâπ°‡√’¬π à à Ë — ®”√Ÿª √–·µà≈–µ—«„À≥ⷡà𬔠æ√âÕ¡∑—ßΩñ°Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß‰¥â∂°µâÕߥ⫬ È Ÿ Ù. ·®°·∫∫Ωñ°∑’Ë Ù „Àâπ°‡√’¬π≈ß¡◊Õ∑”‡ªìπ√“¬§π ‡ √Á®·≈â« àß„Àâ§√Ÿµ√«® — §√—Èß∑’Ë Ú („™â‡«≈“ Ú π“∑’) Ò. ∑∫∑«π°“√Õà“π √–®“°∫—µ√ √–∑—Èß ¯ ·ºàπ ‚¥¬„Àâπ—°‡√’¬πÀ¬‘∫∫—µ√ √–¢÷Èπ¡“Õà“π‡Õß ∑’≈–·ºàπ®π§√∫ Ú. π—°‡√’¬π∑”·∫∫Ωñ°°“√Õà“π √–®“°·∫∫Ωñ°∑’Ë ı ‚¥¬Õà“π·≈â«≈“°‡ âπ‚¬ß√Ÿª √– ·≈– ·∫∫Ωñ°∑’Ë ˆ Õà“π √–∑’«“ߧ≈–°—π„Àâ∂°µâÕß Ë Ÿ  ◊ËÕ Ò. ·ºπ¿Ÿ¡ √–„π¿“…“‰∑¬ ‘ Ú. ∫—µ√ √– -– -“ -‘ -’ -÷ -◊ -ÿ ·≈– -Ÿ Û. ·∫∫Ωñ°∑’Ë Ù, ı ·≈– ˆ
 23. 23. 5502017L01L 4/1/2013 1:16 PM Page 17 17 °“√«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈ «‘∏°“√ ’ Ò. °“√µ√«®º≈ß“π„π·∫∫Ωñ° Ú. °“√ —߇°µ°“√√à«¡°‘®°√√¡ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ Ò. ·∫∫∫—π∑÷°°“√µ√«®º≈ß“π Ú. ·∫∫ —߇°µ ‡°≥±å°“√ºà“π°“√ª√–‡¡‘π ª√–‡¡‘πº≈®“°§–·ππ°“√µ√«®º≈ß“π„π·∫∫Ωñ°∑’Ë Ù - ˆ ‚¥¬§–·ππ„π·µà≈–·∫∫Ωñ°π”¡“ √«¡°—πÀ“§à“‡©≈’¬ ·≈⫧‘¥µ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È Ë Ò. ‡°≥±å°“√„À⧖·ππ Ò) π—°‡√’¬π∑’Õ“π √–‰¥â∂°µâÕß™—¥‡®π Ò µ—« ‰¡à‰¥â§–·ππ Ëà Ÿ Ú) π—°‡√’¬π∑’Õ“π √–‰¡à∂°µâÕß Ò µ—« ‰¡à‰¥â§–·ππ Ëà Ÿ Ú. ‡°≥±å°“√ºà“π (§‘¥®“° √– ¯ µ—«) Ò) Õà“π‰¥â ˆ - ¯ µ—« À√◊Õ√âÕ¬≈– ˜ - Ò ºà“π Ú) Õà“π‰¥â ı µ—« ≈ß¡“ À√◊Õ√âÕ¬≈– ˆ˘ ≈ß¡“ ‰¡àº“π à ·∫∫Ωñ°∑’Ë Ù π—°‡√’¬πÕà“πÕÕ°‡ ’¬ß √–µàÕ‰ªπ’„Àâ∂°µâÕß È Ÿ -–  √–Õ– -’ -“  √–Õ“  √–Õ’ -‘  √–Õ‘ -ÿ  √–Õÿ -÷ -Ÿ  √–Õ÷ -◊  √–Õ◊  √–ÕŸ
 24. 24. 5502017L01L 4/1/2013 1:17 PM Page 18 18 ·∫∫Ωñ°∑’Ë ı π—°‡√’¬π≈“°‡ âπ‚¬ß√Ÿª √–„Àâµ√ß°—∫§”Õà“π·≈â«Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß„Àâ∂°µâÕß Ÿ -– Õ– -“ Õ’ -‘ Õ◊Õ -’ Õ“ -÷ ÕŸ -◊ Õ‘ -ÿ Õÿ -Ÿ Õ÷ ·∫∫Ωñ°∑’Ë ˆ π—°‡√’¬πÕà“πÕÕ°‡ ’¬ß √–∑’°”À𥉫â„Àâ∂°µâÕß Ë Ÿ -÷ -‘ -“ -ÿ -Ÿ -◊ -’ -–
 25. 25. 5502017L01L 4/1/2013 1:17 PM Page 19 19 °“√ª√–‡¡‘π°“√Õà“π √– ·∫∫ª√–‡¡‘π©∫—∫𒮥∑”¢÷π‡æ◊Õ„™â‡ªìπ‡§√◊Õß¡◊Õ„π°“√∑¥ Õ∫°“√Õà“π √–¢Õßπ—°‡√’¬π¿“¬À≈—ß È— È Ë Ë ®“°°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡§√∫∑ÿ°·ºπ·≈â« (π—°‡√’¬πºà“π°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡  √– -– - ∆ §√∫·≈â«) «‘∏¥”‡π‘π°“√∑¥ Õ∫¥â“π°“√Õà“π ’ Ò. §√Ÿ™·®ß«‘∏°“√∑¥ Õ∫„Àâπ°‡√’¬π‡¢â“„® ’È ’ — Ú. „Àâπ°‡√’¬πÕà“π √–µ“¡·∫∫ª√–‡¡‘π‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ — Û. §√Ÿ∫π∑÷°º≈°“√Õà“π √–„π·∫∫∫—π∑÷°°“√ª√–‡¡‘π ·≈– √ÿªº≈ — °“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¢âÕ§«√√–«—ß Õ¬à“„Àâπ°‡√’¬π§πÕ◊π∑’¬ß‰¡à‰¥â∑¥ Õ∫‰¥â¬π‡ ’¬ßÕà“π¢Õßπ—°‡√’¬π∑’°”≈—ß∑¥ Õ∫ — Ë Ë— ‘ Ë ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π Ò. ‡°≥±å°“√Õà“π : π—°‡√’¬πÕà“π √–∂Ÿ°µâÕß Ò µ—« ‰¥â Ò §–·ππ π—°‡√’¬πÕà“π √–‰¡à∂°µâÕß Ò µ—« Ÿ ‰¡à‰¥â§–·ππ Ú. ‡°≥±å°“√ºà“π : π—°‡√’¬πÕà“π √–‰¥â∂°µâÕß√âÕ¬≈– ˜ ¢÷π‰ª (Õà“π √–∂Ÿ°µâÕß ÚÛ µ—«) Ÿ È ∂◊Õ«à“ºà“π‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
 26. 26. 5502017L01L 4/1/2013 1:17 PM Page 20 20 ·∫∫ª√–‡¡‘π π—°‡√’¬πÕà“πÕÕ°‡ ’¬ß √–µàÕ‰ªπ’„Àâ∂°µâÕß È Ÿ -– -“ -‘ -’ -÷ -◊ -ÿ -Ÿ ‡-– ‡- ·-– ·- ‚-– ‚- ‡-“– Õ ‡-Õ– ‡-Õ ‡-’¬– ‡-’¬ ‡-◊Õ– ‡-◊Õ -«– — -« — -” „- ‰- ‡-“ ƒ ƒÂ ∆ ∆ ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π°“√Õà“π √– ‡¥Á°™“¬/‡¥Á°À≠‘ß........................................................................................................................™—π.............................. È «—π/‡¥◊Õπ/ªï ∑’Ë∑¥ Õ∫...................................................................... º≈°“√∑¥ Õ∫ º≈°“√∑¥ Õ∫ ∑’Ë  √– ∑’Ë  √– Õà“π‰¥â Õà“π‰¡à‰¥â Õà“π‰¥â Õà“π‰¡à‰¥â Ò. -– Ò¯. ‡-Õ Ú. -“ Ò˘. ‡-’¬– Û. -‘ Ú. ‡-’¬ Ù. -’ ÚÒ. ‡-◊Õ– ı. -÷ ÚÚ. ‡-◊Õ ˆ. -◊ ÚÛ. -«– — ˜. -ÿ ÚÙ. -« — ¯. -Ÿ Úı. -” ˘. ‡-– Úˆ. „- Ò. ‡- Ú˜. ‰- ÒÒ. ·-– Ú¯. ‡-“ ÒÚ. ·- Ú˘. ƒ ÒÛ. ‚-– Û. ƒÂ ÒÙ. ‚- ÛÒ. ∆ Òı. ‡-“– ÛÚ. ∆ ҈. Õ √«¡ Ò˜. ‡-Õ– §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–  √ÿª ■ ºà“π ■ ‰¡àº“π à
 27. 27. 5502017L01L 4/1/2013 1:17 PM Page 21 21 ·ºπ°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë Û °“√‡¢’¬π欗≠™π–‰∑¬ ° - ´ ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ‡«≈“ Ù π“∑’ ¢âÕ∫°æ√àÕß : π—°‡√’¬π®”√Ÿª·≈–‡¢’¬π欗≠™π– ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ·≈– ´ ‰¡à‰¥â ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ Ò. ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°‡√’¬π‡¢’¬π欗≠™π– ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ·≈– ´ ‰¥â∂Ÿ°µâÕß Ú. ‡æ◊Õ„Àâπ°‡√’¬π‰¥âΩ°°“√ —߇°µ√Ÿª√à“ß≈—°…≥–·≈–°“√®”·π°æ¬—≠™π– ° ¢ £ § • ¶ ß ® Ë — ñ © ™ ·≈– ´ ‰¥â∂°µâÕß Ÿ  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ : °“√‡¢’¬π欗≠™π– ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ·≈– ´ °‘®°√√¡ §√—Èß∑’Ë Ò („™â‡«≈“ Ú π“∑’) Ò. §√Ÿπ”∫—µ√欗≠™π– ° ¡“„Àâπ°‡√’¬π¥Ÿ ·≈â«„Àâπ°‡√’¬π —߇°µ∑‘»∑“ß°“√‡¢’¬π欗≠™π– ° — — ®“°®ÿ¥‡√‘¡µâπ‰ª®π∂÷ß®ÿ¥ ÿ¥∑⓬‚¥¬§√Ÿ “∏‘µ°“√‡¢’¬π欗≠™π– ° °≈“ßÕ“°“»ª√–°Õ∫°“√Õ∏‘∫“¬‰ª¥â«¬ Ë Ú. „Àâπ°‡√’¬π∑ÿ°§π¬◊π¢÷π·≈â«· ¥ß∑à“°“√‡¢’¬π欗≠™π– ° °≈“ßÕ“°“»µ“¡·∫∫§√Ÿ ‚¥¬„Àâ — È π—°‡√’¬πÕÕ°‡ ’¬ßÕà“π‰ª¥â«¬„π¢≥–∑’‡¢’¬π ®“°π—π§√Ÿ„Àâπ°‡√’¬πÕÕ°¡“‡¢’¬π欗≠™π– ° ∑’°√–¥“π¥” Ë È — Ë Àπâ“™—π‡√’¬π∑’≈–§π ‚¥¬„À⇢’¬πµ—«‚µÊ ‡æ◊Õ„Àâ‡ÀÁπ∑‘»∑“ß°“√‡¢’¬π¢Õß欗≠™π– ° Õ¬à“ß™—¥‡®π ¢≥–∑’Ë È Ë ‡¢’¬π°Á„ÀâÕÕ°‡ ’¬ßÕà“π‰ª¥â«¬‡æ◊ËÕ„Àâ®”µ—«æ¬—≠™π–‰¥â·¡à𬔬‘Ëߢ÷Èπ ‡¡◊ËÕ‡¢’¬π‡ √Á®§√Ÿ„À⧔·π–π” π—°‡√’¬π‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈„π°√≥’∑‡¢’¬π‰¡à∂°µâÕß ®ππ—°‡√’¬π‡¢’¬π‰¥â§√∫∑ÿ°§π ’Ë Ÿ Û. §√Ÿæ“π—°‡√’¬π‡¢’¬π欗≠™π– ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ·≈– ´ ∫π°√–¥“𥔇ªìπ√“¬∫ÿ§§≈µ“¡ ·∫∫ ° ®π§√∫∑ÿ°µ—« ®“°π—π„Àâπ°‡√’¬π∑”·∫∫Ωñ°∑’Ë ˜ ¥â«¬°“√‡¢’¬π欗≠™π– ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ È — ·≈– ´ µ“¡√Õ¬‡ âπª√– ‚¥¬¢≥–∑’ËΩñ°‡¢’¬π§√Ÿ®–§Õ¬‡¥‘π¥ŸÕ¬à“ß„°≈♑¥‡æ◊ËÕ„À⧔·π–𔵓¡∑’Ëæ∫ ¢âÕ∫°æ√àÕߢÕßπ—°‡√’¬π‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ §√—Èß∑’Ë Ú („™â‡«≈“ Ú π“∑’) Ò. ∑∫∑«π°“√‡¢’¬π欗≠™π–®“°°‘®°√√¡§√—ß∑’Ë Ò Õ’°§√—ß ®“°∫—µ√欗≠™π–∑—ß ¯ ·ºàπ È È È ‚¥¬§√Ÿ„Àâπ—°‡√’¬πÕÕ°¡“‡¢’¬π欗≠™π– ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ·≈– ´ ∑’ËÀπâ“™—Èπ∑’≈–§π Ú. §√Ÿπ”·∫∫Ωñ°∑’Ë ¯ ¡“·®°„Àâπ—°‡√’¬π∑ÿ°§π ·≈â«Õ∏‘∫“¬«‘∏’∑”·∫∫Ωñ°„Àâπ—°‡√’¬πøíß ‡¡◊ËÕπ—°‡√’¬π∑”‡ √Á®·≈â« àß„Àâ§√Ÿµ√«®
 28. 28. 5502017L01L 4/1/2013 1:17 PM Page 22 22  ◊ËÕ Ò. ∫—µ√欗≠™π– ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ·≈– ´ Ú. ·∫∫Ωñ°∑’Ë ˜ ·≈– ¯ °“√«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈ «‘∏°“√ ’ Ò. °“√µ√«®º≈ß“π„π·∫∫Ωñ° Ú. °“√ —߇°µ°“√√à«¡°‘®°√√¡ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ Ò. ·∫∫∫—π∑÷°°“√µ√«®º≈ß“π Ú. ·∫∫ —߇°µ ‡°≥±å°“√ºà“π ª√–‡¡‘πº≈®“°§–·ππ°“√µ√«®º≈ß“π„π·∫∫Ωñ°∑’Ë ˜ ·≈– ¯ ‚¥¬§–·ππ„π·µà≈–·∫∫Ωñ° π”¡“√«¡°—πÀ“§à“‡©≈’¬ ·≈⫧‘¥µ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È Ë Ò. ‡°≥±å°“√„À⧖·ππ Ò) π—°‡√’¬π∑’ˇ¢’¬π欗≠™π–‰¥â∂Ÿ°µâÕß Ò µ—« ‰¥â§–·ππ Ò §–·ππ Ú) π—°‡√’¬π∑’ˇ¢’¬π欗≠™π–‰¡à∂Ÿ°µâÕß Ò µ—« ‰¡à‰¥â§–·ππ Ú. ‡°≥±å°“√ºà“π (§‘¥®“°æ¬—≠™π– ÒÒ µ—«) Ò) ‡¢’¬π‰¥â ˜ - ÒÒ µ—« À√◊Õ√âÕ¬≈– ˆ - Ò ºà“π Ú) ‡¢’¬π‰¥â ˆ µ—« ≈ß¡“ À√◊Õ√âÕ¬≈– ı˘ ≈ß¡“ ‰¡àº“π à
 29. 29. 5502017L01L 4/1/2013 1:17 PM Page 23 23 ·∫∫Ωñ°∑’Ë ˜ π—°‡√’¬π‡¢’¬π欗≠™π–µ“¡√Õ¬‡ âπª√–∑’°”Àπ¥„Àâ Ë
 30. 30. 5502017L01L 4/1/2013 1:17 PM Page 24 24 ·∫∫Ωñ°∑’Ë ¯ π—°‡√’¬π‡¢’¬π欗≠™π–µ“¡µ—«Õ¬à“ß∑’°”Àπ¥„Àâ ∫√√∑—¥≈– Ò µ—« Ë ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ´
 31. 31. 5502017L01L 4/1/2013 1:17 PM Page 25 25 °“√ª√–‡¡‘π°“√‡¢’¬π欗≠™π– ·∫∫ª√–‡¡‘ππ’È®—¥∑”¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√∑¥ Õ∫°“√‡¢’¬π欗≠™π–‰∑¬¢Õßπ—°‡√’¬π ¿“¬À≈—ß®“°°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡§√∫∑ÿ°·ºπ·≈â« (π—°‡√’¬πºà“π°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡°“√‡¢’¬π ° - Œ §√∫·≈â«) «‘∏¥”‡π‘π°“√∑¥ Õ∫¥â“π°“√‡¢’¬π ’ Ò. „Àâπ°‡√’¬π∑¥ Õ∫°“√‡¢’¬π‚¥¬‡¢’¬πµ“¡§”∫Õ° — Ú. §√ŸÕ“πÕÕ°‡ ’¬ß欗≠™π– µ—«≈– Ú §√—ß ‚¥¬‡«âπ√–¬–§√—ß·√°·≈–§√—ß∑’ Õß ª√–¡“≥ Û «‘π“∑’ à È È È Ë Û. §√Ÿµ√«®º≈°“√‡¢’¬π·≈–∫—π∑÷°º≈≈ß„π·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√‡¢’¬π ·≈– √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘𠵓¡‡°≥±å ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π Ò. ‡°≥±å°“√„À⧖·ππ : π—°‡√’¬π‡¢’¬π欗≠™π–∂Ÿ°µâÕß Ò µ—« ‰¥â Ò §–·ππ ‡¢’¬π欗≠™π– ‰¡à∂°µâÕß Ò µ—« ‰¡à‰¥â§–·ππ Ÿ Ú. ‡°≥±å°“√ºà“π : π—°‡√’¬π‡¢’¬π欗≠™π–‰¥â∂°µâÕß√âÕ¬≈– ˆ ¢÷π‰ª (‡¢’¬π‰¥â∂°µâÕß Ú˜ µ—«) Ÿ È Ÿ ∂◊Õ«à“ºà“π‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π ·∫∫ª√–‡¡‘π „Àâπ°‡√’¬π‡¢’¬π欗≠™π–µ“¡§”∫Õ° µ—ß·µà ° - Œ (Ò µ—« Ò §–·ππ) — È ° ¢ £ § • ¶ ß ® © ™ ´ ¨ ≠ Æ Ø ∞ ± ≤ ≥ ¥ µ ∂ ∑ ∏ π ∫ ª º Ω æ ø ¿ ¡ ¬ √ ≈ « » …   À Ã Õ Œ

×