Your SlideShare is downloading. ×
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Fanavari novin
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Fanavari novin

335

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
335
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫عنوان سخنراني‬‫ف ن ‌آور ي ‌هاي نوين در مهندسي آبياري و‬ ‫زهكشي‬ ‫ارائه دهنده: حامد ابراهيميان‬ ‫عضو گروه كار كارشناسان جوان كميته ملي آبياري و‬ ‫زهكشي ايران‬ ‫و‬ ‫دانشجوي دكتري آبياري و زهكشي دانشگاه تهران‬
 • 2. ‫مقدمه‬ ‫افزايش جمعيت جهان و کاهش سرانه منابع آب‬ ‫‪‬‬‫مش کل کمبود آب در جهان ي کي از دغدغ ه ‌هاي اساسي‬ ‫‪‬‬ ‫جامعة جهاني‬‫اسبتفاده از ف ن ‌آور ي ‌هاي نويبن ببه عنوان يكي از‬ ‫‪‬‬ ‫را ه ‌ح ل ‌هاي اساسي در حل بحران آب‬ ‫ف ن ‌آوري نانو‬ ‫‪‬‬ ‫ف ن ‌آوري زيستي‬ ‫‪‬‬ ‫آب مغناطيسي‬ ‫‪‬‬ ‫2‬
 • 3. ‫ف ن ‌آوري نانو‬‫فناور ي ‌نانبو واژ ه ‌اي اسبت كلبي كبه به تمام فناور ي ‌هاي‬ ‫‪‬‬ ‫پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلق م ي ‌شود.‬‫معمو ل ً منظور از مقياس نانو ابعادي در حدود ‪ 1nm‬تا‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 100nm‬م ي ‌باشد.‬‫حوزه تصبفيه يکبي از حوز ه ‌هاي کاربرد فناور ي ‌ نانو در‬ ‫‪‬‬ ‫صنعت آب‬‫ايبن فيلترهبا با منافذي در حبد نانومتبر حتبي م ي ‌توانند‬ ‫‪‬‬‫باکتر ي ‌ ها، ويرو س ‌ها و ح تي واحدهاي کو چک پروتئين را‬ ‫صددرصد غربال کنند.‬‫ق لب تپنده ا ين روش ا ستفاده از غ شا م ي ‌با شد كه داراي‬ ‫‪‬‬‫تخلخل نانومتري هستند كه قابليت جداسازي آلودگ ي ‌ها را‬ ‫دارد:‬ ‫3‬
 • 4. ‫ف ن ‌آور ي ‌ نانو‬‫نانوپودره با م ي ‌توانن بد ب به عنوان ابزاري مناسب براي‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫‪‬‬‫پا ک ‌سبازي خا ک ‌هاي آلوده و آ ب ‌هاي زيرزمينبي استفاده‬ ‫شوند.‬ ‫زئولي ت ‌ها‬ ‫‪‬‬ ‫کاهش هزين ه ‌هاي تصفيه آب‬ ‫‪‬‬ ‫پروژه تصفيه آب كارون‬ ‫‪‬‬ ‫كاربردهاي ديگر‬ ‫‪‬‬ ‫مقاو م ‌سازي لول ه ‌هاي آبياري‬ ‫‪‬‬ ‫افزايش پايداري خاك با استفاده از نانو ذرات رس‬ ‫‪‬‬ ‫مقاوم كردن بتن‬ ‫‪‬‬‫كا هش م صرف كود و سم با بكارگيري نانوامولسيو ن ‌ها و‬ ‫‪‬‬ ‫نانو كپسو ل ‌ها‬ ‫4‬
 • 5. ‫ف ن ‌آوري زيستي‬‫ا ستفاده از نشانگرهاي ‪ DNA‬مولكو لي به ژ ن ‌ها براي‬ ‫‪‬‬ ‫رسيدن به خصوصيت مورد نظر‬‫انتقال ژبن از يبك گونبه ببه گونبه ديگبر ) توليد گون ه ‌هاي‬ ‫‪‬‬ ‫اصلح شده ژنتيكي(‬‫تغيير در مكانيسم ژنتيك گياه به منظور كنترل مصرف آب‬ ‫‪‬‬ ‫5‬
 • 6. ‫كاربر د ‌هاي ف ن ‌آوري زيستي‬‫افزايبش راندمان مصبرف آبب ) با بهبود سبيستم ريشه،‬ ‫‪‬‬ ‫بهبود راندمان تعرق در شرايط خشكي(‬‫تص بفيه فاضلب ب با اس بتفاده از ميكرو ارگانيس م ‌ها‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫‪‬‬ ‫) باكتر ي ‌ها و قار چ ‌ها(‬‫مح صول ) با حذف محدودي ت ‌هاي روزنه‬ ‫افزا يش عملكرد‬ ‫‪‬‬ ‫كمبود آب(‬ ‫در شرايط بدون‬ ‫توليد گياهان مقاوم به شوري خاك‬ ‫‪‬‬‫آبشويبي خا ك ‌هاي شور و اصبلح خا ك ‌هاي آلوده به‬ ‫‪‬‬ ‫فلزات سنگين )‪(Bioremediation & Bioleaching‬‬‫تاريبخ ك شت ببه منظور بهر ه ‌وري بيشتبر از آب‬ ‫تغييبر در‬ ‫‪‬‬‫) از طريبق تزريبق ژ ن ‌هاي مقاوم ببه سرما و‬ ‫بارندگبي‬ ‫6‬
 • 7. ‫آبياري مغناطيسي‬ ‫7‬
 • 8. ‫مقدمه‬ ‫• آب مغناطيسي‬‫• اگر آب از مكاني كه در آن ميدان مغناطيسي برقرار است‬‫عبور داده شود آب عبوري از آن مكان خواص جديدي به‬ ‫خود م ي ‌گيرد كه به آن آب مغناطيسي گويند.‬ ‫• اثر ميدان مغناطيسي روي آب‬‫• اثبر مغناطيبس روي آبب ببه طور اتفاقبي توسط‬ ‫دانشمندان روسي مشاهده شد .‬‫الكتريكي‬ ‫بارهاي‬ ‫آرايببش‬ ‫نحوه‬ ‫• بببا تغييببر دادن‬ ‫مولكو ل ‌هاي آب‬‫• تغيي بر در خواص فيزيك بي آ بب مانن بد : دما، وزن‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫مخ صوص، ك شش سطحي، وي سكوزيته و قابل يت هدايت‬ ‫8‬
 • 9. ‫مقدمه‬ ‫با تغيير بار الكتريكي مولكو ل ‌هاي آب ) كاتيو ن ‌ها و‬ ‫آنيو ن ‌ها (‬ ‫تشكيل مولكو ل ‌هاي كوچكتر آب‬ ‫افزايش تعداد مولكو ل ‌هاي آب در واحد حجم‬‫كاهش كشش سطحي آب به 2 6 دين بر سانت ي ‌متر مربع‬ ‫افزايش قدرت حلليت آب‬ ‫كاهش درجه سختي‬ ‫9‬
 • 10. ‫ايجاد ميدان مغناطيسي‬ ‫•‬ ‫• آه ن ‌رباهاي دايمي‬‫الكترومغناطي‬ ‫س‬ ‫01‬
 • 11. ‫ايجاد ميدان مغناطيسي‬‫• نمون ه ‌اي از آه ن ‌رباي‬ ‫دايمي‬ ‫11‬
 • 12. ‫پتانسيل استفاده از آ ّ بياري مغناطيسي‬‫• آيبا م ي ‌شود از خاصبيت مغناطيسبي در رشت ه ‌ آبياري و‬ ‫زهكشي به كار برد؟؟؟‬ ‫مسايلي كه با آن مواجه هستيم :‬ ‫‪ ‬تجمع نمك در سطح خاك و شور شدن خاك‬ ‫‪ ‬بال بودن سطح اراضي شور و قليا‬‫‪ ‬تر سيب نم ك ‌هاي محلول در آب به وي ژه كربنا ت ‌ها و ب ي ‌‬ ‫كربنا ت ‌ها در سيست م ‌هاي آبياري تحت فشار‬ ‫21‬
 • 13. ‫نمون ه ‌اي از كاربرد آ ّ ب مغناطيسي در آبياري‬ ‫)1/4(‬ ‫‪Magnetic Technologies company‬‬ ‫31‬
 • 14. ‫نمون ه ‌اي از كاربرد آ ّ ب مغناطيسي در آبياري‬ ‫)2/4(‬ ‫41‬
 • 15. ‫نمون ه ‌اي از كاربرد آ ّ ب مغناطيسي در آبياري‬ ‫)3/4(‬ ‫51‬
 • 16. ‫نمون ه ‌اي از كاربرد آ ّ ب مغناطيسي در آبياري‬ ‫)4/4(‬ ‫61‬
 • 17. ‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬ ‫كردن آب‬ ‫• بيشتر مطالعات مربوط به تصفيه مغناطيسي آب‬ ‫• اولين بار در سال 5491 در بلژيك جهت تصفي ه ‌ آب‬‫• بخصبوص در مقياس آزمايشگاهبي و در سيست م ‌هاي‬ ‫گرمايشي‬‫جلوگيري از تشكيبل رسبوب روي ديوار ه ‌بي لول ه ‌ها در‬ ‫سيست م ‌هاي صنعتي كه از آ ب ‌هاي سخت استفاده م ي ‌كنند .‬ ‫فتحي و همكاران )6002(‬ ‫گابريلي و همكاران )1002(‬ ‫مزايا‬ ‫عدم كاربرد مواد شيميايي ) اسيدها و . . .(‬ ‫كاهش هزين ه ‌ها‬‫•71 تاكنون توض يح روش ني از ا ين روش ت صفيه ارائه نگرديده‬
 • 18. ‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬ ‫كردن آب‬‫4002( .‪ (Carbonell et al‬به برر سي تاث ير آب مغناطيسي بر‬ ‫روي جوان ه ‌زني بذرهاي چمن پرداخت .‬‫• آب در مجرايي با شش آه ن ‌ربا ) با شدت 04 ‪ ( mT‬در مدت‬ ‫زما ن ‌هاي 01 الي 081 دقيقه در گردش بود .‬‫• تاثيبر داشتبن آبب مغناطيسبي بر روي سبرعت جوانه زدن‬ ‫بذور‬ ‫• بهترين زمان : 06 دقيقه‬ ‫• كاهش مصرف كود‬‫جذب بهتر كود توسط گياه : )4991) .‪ Rokhinson et al‬و 6991) ‪)Kleps‬‬ ‫• بهبود كيفيت و كميت محصول : 2991( .‪(Singh et al‬‬ ‫• دهقاني و همكاران )6831(‬‫• عدم تاثير آب مغناطيسي در افزايش عملكرد و كارايي‬ ‫81 مصرف آب گندم در يزد‬
 • 19. ‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬ ‫كردن آب‬‫• احمدالبي )7831( به بررسبي كاربرد آبب مغناطيسي بر‬ ‫كنترل گرفتگي قطر ه ‌چكا ن ‌ها در شهرستان قم پرداخت .‬‫• ناچيبز بودن اثبر آبب مغناطيسبي در جلوگيري از گرفتگي‬ ‫قطر ه ‌چكا ن ‌ها‬ ‫91‬
 • 20. ‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬ ‫كردن آب‬‫‪“ Magnetic Treatment of Irrigation Water: Experimental Results and Application‬‬‫5821-0821 ,)8) 33 ,9991 ,.‪Conditions”, Environ. Sci. Technol‬‬‫• 9991) .‪ )Bogatin et al‬طي تحق يق گ سترده نتا يج زير را گزارش‬ ‫داد :‬‫• ت سريع آبشو يي در خا ك ‌هاي شور و قل يا و در نتي جه مصرف‬‫كمتبر آبب ببه ميزان 52 درصبد در كشورهاي تركمنستان،‬ ‫آذربايجان، ارمنستان و ازبكستان‬‫• بهبود كيفيبت و كميبت محصبو ل ‌هاي مختلبف ) حداكثبر تا 51‬ ‫درصد ( در روسيه‬‫• كا هش قليائ يت خاك، بهبود حر كت كود ها در خاك، افزايش‬‫محصبول و زودرس شدن محصبول در كشورهاي روسيه،‬ ‫روماني، بلغارستان، اسلواكي، اسپانيا و فلسطين اشغالي‬ ‫02‬
 • 21. ‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬ ‫كردن آب‬‫‪“ Magnetic Treatment of Irrigation Water: Experimental Results and Application‬‬‫5821-0821 ,)8) 33 ,9991 ,.‪Conditions”, Environ. Sci. Technol‬‬ ‫افزايش تعداد و كاهش اندازه كريستا ل ‌هاي 2‪CaCl‬‬‫تحت تاثير ميدان مغناطيسي ) ميدان الكتريكي القايي) ، نم ك ‌هاي محلول كه‬‫12 صورت يون در آب ه ستند به ش كل ذرات مولكو لي مع لق و به اندازه‬ ‫به‬ ‫ميكروني در م ي ‌آين د ‌ ) تشكيل رسوب نرم).‬
 • 22. ‫مطالعات انجام شده درباره مغناطيسي‬ ‫كردن آب‬‫‪“ Magnetic Treatment of Irrigation Water: Experimental Results and Application‬‬‫5821-0821 ,)8) 33 ,9991 ,.‪Conditions”, Environ. Sci. Technol‬‬ ‫• گاز زدايي آب باعث افزايش نفو ذ ‌پذيري خاك گرديد .‬ ‫• افزايش انتقال كودهاي فسفاته به شكل محلول‬ ‫‪ ‬جذب بيشتر كود توسط گياه‬ ‫‪ ‬كاهش خطرات شور شدن ثانويه خاك‬ ‫‪ ‬افزايش محصول‬ ‫• بهبود سيستم ريشه‬ ‫‪ ‬افزايش نفوذ پذيري خاك‬ ‫‪ ‬آبشويي نم ك ‌هاي اضافي‬ ‫• اصلح خا ك ‌هاي قليايي‬ ‫22‬
 • 23. ‫قي مت خر يد د ستگاه آب مغناطي سي در سيست م ‌هاي‬ ‫آبياري‬ ‫32‬
 • 24. ‫نتيج ه ‌گيري‬‫مزاياي استفاده از آ ّ بياري مغناطيسي‬ ‫‪ ‬كاهش دوره رشد گياه‬ ‫‪ ‬كاهش ميزان آب آبياري‬ ‫‪ ‬استفاده از آ ب ‌هاي شور‬ ‫‪ ‬اصلح خا ك ‌هاي شور و قليا‬ ‫‪ ‬كاهش مصرف كود‬ ‫‪ ‬بهبود كيفيت و كميت محصول‬ ‫42‬
 • 25. ‫با تشكر از توجه شما‬ ‫52‬

×