Mj tom

396
-1

Published on

.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
396
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mj tom

  1. 1. 1.Òîîã õ¿ñíýãòýíä áè÷ýýðýé. 705, 513, 200, 50, 990, 7 Çóóò Àðàâò Íýãæ2. Äàðààõ òîîã õ¿ñíýãòýíä áè÷ýýðýé. Àíãèéí äóãààð Ìÿíãûí àíãè Íýãæèéí àíãè Îðîíãèéí íýð çóóò àðàâò íýãæ çóóò àðàâò íýãæ Îðîíãèéí äóãààð YI Y IY III II I 75024 2006 9099 1507193.Õ¿ñíýãòèéã íºõººðýé. 2568 2000+500+60+8 70345 137990 294307 400000+80000+500+20+3 70000+5000+100+30 2+300+6000+200000 8+8000+80000+8000004. Òîîã æèøýýðýé .705201....705200 375900.....365900 902800.....90200815009......150009 176036......176063 250000.....25000505. Äàðààõ òîîíóóäûã óíøààä áè÷ýýðýé.157208.................................................................................................................................299900................................................................................................................................999999...............................................................................................................................5 . Äàðààõ òîîíóóäûã ñòàíäàðò õýëáýðýýð áè÷ýýðýé.Ìÿíãûí àíãèéí 594 íýãæ íýãæèéí àíãèéí 37 íýãæ ...............................................Ìÿíãûí àíãèéí 675 íýãæ íýãæèéí àíãèéí 2 íýãæ ...................................................Ìÿíãûí àíãèéí 345 íýãæ .........................................................................................Ìÿíãûí àíãèéí 56 íýãæ íýãæèéí àíãèéí 234íýãæ ....................................................Õî¸ð äóãààð àíãèéí 830 íýãæ ............................ Íýãä¿ãýýð àíãèéí 610 íýãæ...............
  2. 2. Òàíä áàÿðëàëàà1.Äàðààõ ¿ãñèéí çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìèéã òàéëáàðëà. Õóðãûã, äýâòðèéã, ¿çãèéã, á¿òöýä, ìýäðýë, õýëëýãèéí, ÷àäàõààð, íºõöºëèéã, òàìèðûí, Øàãäàðûí2. Äàðààõ õîëáîî ¿ãèéã áè÷èõäýý öýãèéí îðîíä òýìäýã ¿ñãèéí àëüòîõèðîõûã áè÷ýýðýé. Õè÷ýýëýý òàð...ÿ. Öýöãýý óñàë...ÿ. Ø¿äýý ýì÷ë¿¿ë...å. Õóðäàí áè÷...å. Ò¿ëýýãýý õºðººä....å.3. Öýãèéí îðîíä ÿ,å,¸ ýãøãèéí òîõèðîõûã íü çàëãàæ áè÷ýýðýé . Àíãèéí öîíõîî íýý... Ãóòëàà íóó.... Ãýðèéíõýý õààëãûã õàà....4.Äàðààõ ¿ãýíä ÿ,å,¸ ýãøãèéí àëü òîõèðîõûã çàëãàæ áè÷. Áîä, õàâòàñëà, õºãæ¿¿ë,îðõè, àøèãëà, õºãæèìä5. Öýãèéí îðîíä òîõèðîõ õýñãèéã íºõºæ áè÷ýýðýé.. ..........................âüÿ .......................÷üå ..........................ñüå .......................ëüå6. Çàëãàâðûã çºâ çàëãàæ áè÷ýýðýé. Òàðü (àà) áóäàà õî¸ðûã òàðü(æ) óðãóóëäàã þì. Òàðü(ñàí) õîéíîî ò¿¿íèéãõóðààæ àâäàã þì. Òàâ òóõòàé òîõü(ëîã) îð÷èí á¿ðä¿¿ë(å). Ìîíãîë÷óóä íîãîîíç¿ëãýí ãýðýý áàðü(÷èõ)ààä àéðãàà èñãýæ, àäóó ìàëàà ìàëëàæ çóíûã ºíãºð¿¿ëíý.ªäðèéí äýãëýìèéã ÷àíä ñàõü(äàã), ººðòºº ºíäºð øààðäëàãà òàâü(äàã) ñóðàã÷àìæèëòòàé ñóðíà. Õî¸ð àíãèð íóóðûí óñûã òîëü(äîí) àìüòàí õ¿í õàâü(òóóë)àõã¿éøóìáàí çóãààöíà. Òàíä áàÿðëàëàà
  3. 3. 1.Äàðààõ ¿ãñèéí çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìèéã òàéëáàðëà. àðãûã, õóâöñûã, ãàçðûã, õàëøðàõ, ¿çýã÷äýä, ñàëáàðûí, òóñàõààð, ñýòãýëèéã, ãóðèëûí, Òºìºðèéí2. Äàðààõ õîëáîî ¿ãèéã áè÷èõäýý öýãèéí îðîíä òýìäýã ¿ñãèéí àëüòîõèðîõûã áè÷ýýðýé. Íîìîî óíø...ÿ. Çî÷íûã óãò...ÿ. Æ¿æãýý ¿ç...å. Õóðäàí áè÷...å. Áîäëîãîî áîä....¸.3. Öýãèéí îðîíä ÿ,å,¸ ýãøãèéí òîõèðîõûã íü çàëãàæ áè÷ýýðýé . Í¿¿ð ãàðàà óãàà... Õýýð ìîðèî ýìýýëëý.... Áºìáºãººð òîãëî....4.Äàðààõ ¿ãýíä ÿ,å,¸ ýãøãèéí àëü òîõèðîõûã çàëãàæ áè÷. Æèãí¿¿ë, èñãý, òàéëáàðëà,¿åë, áºãëº, ìýäýãä5. Öýãèéí îðîíä òîõèðîõ õýñãèéã íºõºæ áè÷ýýðýé.. ..........................âüÿ .......................÷üå ..........................ñüå .......................ëüå6. Çàëãàâðûã çºâ çàëãàæ áè÷ýýðýé. Óðãàìàë(ûí) ä¿¿ àÿëàë(ààð) ÿâààä ýìèéí óðãàìàë(ûí) öóãëóóëãàòàé èðæýý.Äàðõàí(ààñ) èðñýí äàðõàí(û) áàãø íàðûí óðàí á¿òýýëèéí ¿çýñãýëýí íýýãäëýý.Ãýðëèéí áàéöààã÷ Ãýðýë ýã÷ ãýðýë(ýý) õýìíýõèéí à÷ õîëáîãäëûã òàéëáàðëàíòàíèóëàâ. Òºìºð(èéí) àõ òºìºð(ººð) óðëàõäàà ãàéõàìøèãòàé. Èäýð(èéí) ãîëûíçàëóó÷óóä ýìíýã ñóðãàõ òýìöýýíä èäýð(èéí) èä õàâàà ãàéõóóëëàà. Õ¿äýð(èéí) àæàõóéíõàí õ¿äýð(èéí) çààðààð ýì áýëòãýäýã. Áè Öýöýã(èéí) ýã÷èéã äóóäàæ,öýöýã(ýý) óñëóóëàâ. Òàíä áàÿðëàëàà
  4. 4. 1.Äàðààõ ¿ãñèéí çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìèéã òàéëáàðëà. øàíàãààð, ýðäìèéã, õ¿¿õäèéí, ¿çýã÷äýä, ñàíäðàí, ¿ëãýðèéí, õººðºõºä, ¿çëýãèéã, àíãèðûí, Î÷èðîîñ2. Äàðààõ õîëáîî ¿ãèéã áè÷èõäýý öýãèéí îðîíä òýìäýã ¿ñãèéí àëüòîõèðîõûã áè÷ýýðýé. Õàðèóãàà ºã...å. Òóóçàà õàé÷èë...ÿ. Õîíèî òîîë...¸. Ìîäîî õàðóóëä...ÿ. Áàéøèíãàà òîéð....¸.3. Öýãèéí îðîíä ÿ,å,¸ ýãøãèéí òîõèðîõûã íü çàëãàæ áè÷ýýðýé . Òîîãîî ñàíà... Äààëãàâðàà õèé.... Àæëûíõàà õºëñèéã îëãî....4.Äàðààõ ¿ãýíä ÿ,å,¸ ýãøãèéí àëü òîõèðîõûã çàëãàæ áè÷. ̺ðººä, áîëãî, õàãàë,îðõè, íýãòãý, öîëëóóë5. Öýãèéí îðîíä òîõèðîõ õýñãèéã íºõºæ áè÷ýýðýé.. ..........................âüÿ .......................÷üå ..........................ñüå .......................ëüå6. Çàëãàâðûã çºâ çàëãàæ áè÷ýýðýé. Ìîíãîë àäóó áîë óíàõ(ä) õºíãºí óðàëäàõ(ä) õóðäàí þì. Óóëàíä àâèðàõ(ä)áèå ÷àðìàéíà. Ãàðöã¿é ãàçàð(ààð) çàì õºíäëºí ãàðàõ(û)ã õîðèãëîíî. ¯ãèéã ñàéíí¿äëýõ íü àëäààã¿é çºâ áè÷èõ(ä) òóñòàé. Øàòàð òîãëîõ(ä) òýâ÷ýýð, õóðö ìýðãýíóõààí øààðäàíà. Íàðàíä áèåý øàðàõ(ä) íàðèéí äýãëýì õýðýãòýé. Òàíä áàÿðëàëàà

×