• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Matematik tingkatan 1
 

Matematik tingkatan 1

on

 • 22,680 views

 

Statistics

Views

Total Views
22,680
Views on SlideShare
22,668
Embed Views
12

Actions

Likes
1
Downloads
241
Comments
1

1 Embed 12

http://aea6061.1bestarinet.net 12

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • :)
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Matematik tingkatan 1 Matematik tingkatan 1 Presentation Transcript

  • Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM MATEMATIK TINGKATAN 1 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011
  • Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku CurriculumSpecifications Form 1 Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia,Putrajaya.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKementerian Pelajaran MalaysiaAras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PutrajayaMalaysiaTel: 603-88842000 Faks: 603-88889917Laman Web: http://www.moe.gov.myCetakan Pertama 2011© Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum© Curriculum Development Centre, 2003Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isikandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik,fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada BahagianPembangunan Kurikulum.
  • KANDUNGANRukun Negara ...................................................................................................................... ivFalsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................ vPrakata ................................................................................................................................. viiPengenalan ........................................................................................................................... ixNOMBOR BULAT .............................................................................................................. 1URUTAN DAN POLA NOMBOR ..................................................................................... 4PECAHAN ........................................................................................................................... 9PERPULUHAN ................................................................................................................... 15PERATUSAN ...................................................................................................................... 18INTEGER ............................................................................................................................ 20UNGKAPAN ALGEBRA ................................................................................................... 22UKURAN ASAS ................................................................................................................. 24SUDUT DAN GARIS ......................................................................................................... 26POLIGON ............................................................................................................................ 28PERIMETER DAN LUAS .................................................................................................. 30PEPEJAL GEOMETRI ....................................................................................................... 32Panel Penterjemah ................................................................................................................ 34
  • RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk• mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;• memelihara satu cara hidup demokratik;• mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;• menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;• membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN • KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA • KELUHURAN PERLEMBAGAAN • KEDAULATAN UNDANG-UNDANG • KESOPANAN DAN KESUSILAAN
  • Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
  • PRAKATA Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan dalam Bahasa Malaysia bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2012.Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaranmerealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Oleh dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas bolehkerana matematik merupakan antara penyumbang utama dalam diteruskan sehingga tahun 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijilperkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi, maka penyediaan Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuanpendidikan matematik yang berkualiti dari peringkat awal proses membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segipendidikan adalah sangat penting. Kurikulum sekolah Malaysia bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sainsmenawarkan tiga program pendidikan matematik, iaitu Matematik untuk dan matematik.sekolah rendah dan Matematik serta Matematik Tambahan untuk sekolah Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulummenengah. terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-Kurikulum matematik sekolah Malaysia bertujuan untuk tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.memperkembangkan ilmu matematik dan kecekapan serta menyemai sikappositif terhadap matematik dalam kalangan murid. Matematik untuksekolah menengah menyediakan peluang untuk murid memperoleh ilmudan kemahiran matematik dan memperkembangkan kemahiran menyelesaimasalah dan membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani (DATU Dr HJ. JULAIHI HJ. BUJANG)cabaran kehidupan harian. Seperti subjek lain dalam kurikulum sekolah Pengarahmenengah, Matematik bertujuan menanam nilai murni dan cinta kepada Bahagian Pembangunan Kurikulumnegara dalam membangunkan insan yang menyeluruh yang berupaya untuk Kementerian Pelajaran Malaysiamenyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya.Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaransains dan matematik. Pengajaran dan pembelajaran Matematikdigabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumatdan Komunikasi (TMK), kalkulator grafik dan perisian dinamik akanmemberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka danmendalami konsep matematik yang dipelajari. Penggunaan teknologimengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina,menguji dan membuktikan konjektur. Selain itu, penggunaan TMKmenyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukansahaja di persekitaran mereka, malah dengan murid dari negara lain, dandalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarikdan menyeronokkan. vii
  • PENGENALAN pengetahuan dan kemahiran tersebut, mereka berkemampuan untuk mencari maklumat berkaitan, membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalamMasyarakat yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam penggunaan merumus alternatif dan penyelesaian apabila berhadapan dengan perubahanmatematik untuk menangani cabaran hidup seharian adalah penting dalam dan cabaran masa depan.merealisasikan aspirasi negara untuk menjadi negara industri. Justeru, usahadiambil untuk memastikan masyarakat yang mengasimilasikan matematik Kurikulum Matematik kerap dilihat sebagai terdiri daripada bidang-bidangdalam kehidupan seharian mereka. Murid diasuh dari awal lagi dengan berkaitan membilang, ukuran, geometri, algebra dan penyelesaian masalahkemahiran menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara matematik, yang berasingan atau bersendirian. Untuk mengelakkan daripada perkara iniuntuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkesan. terus berlaku dan konsep serta kemahirannya dipelajari secara berasingan dan terpisah dari satu sama lain, matematik dikaitkan dengan kehidupan danMatematik penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya untuk pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah. Murid berpeluangmemenuhi permintaan sebuah negara progresif. Oleh yang demikian, bidang mengaitkan matematik dalam konteks yang berbeza dan melihatini mengambil peranan sebagai tenaga penggerak kepada pelbagai kerelevenan matematik dalam kehidupan seharian.perkembangan dalam sains dan teknologi. Selari dengan objektif negarauntuk mewujudkan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan, kemahiran Semasa memberi pandangan dan menyelesaikan masalah sama ada secaraKajian dan Pembangunan dalam matematik diasuh dan dikembangkan pada lisan atau penulisan, murid dibimbing untuk menggunakan bahasa danperingkat sekolah. daftar matematik yang betul. Murid dilatih untuk memilih maklumat yang dikemukakan dalam bahasa dan bukan bahasa matematik; menterjemah danSebagai bidang pembelajaran, Matematik melatih pemikiran yang logik dan membentang maklumat dalam bentuk jadual, graf, rajah, persamaan atausistematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Disiplin ketaksamaan; dan seterusnya memberi maklumat dengan jelas dan tepat,ini menggalakkan pembelajaran bermakna dan mencabar fikiran, justeru tanpa sebarang penyimpangan daripada maksud asal.menyumbang kepada perkembangan menyeluruh seseorang individu. Kearah matlamat ini, strategi penyelesaian masalah digunakan secara meluas Teknologi dalam pendidikan menyokong penguasaan dan pencapaian hasildalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Perkembangan penaakulan pembelajaran yang dikehendaki. Teknologi yang digunakan dalammatematik dipercayai mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan pengajaran dan pembelajaran Matematik, contohnya kalkulator, seharusnyaintelek dan kebolehan berkomunikasi murid. Oleh itu, kemahiran dianggap sebagai alat untuk memperkayakan proses pengajaran danpenaakulan matematik juga terkandung dalam aktiviti matematik supaya pembelajaran dan bukan untuk menggantikan guru.murid dapat mengenal, membina dan menilai konjektur dan pernyataanmatematik. Kepentingan juga diletak pada penghargaan terhadap keindahan matematik. Mengenalkan murid dengan sejarah hidup ahli matematik terkenal atauBerasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan, kurikulum Matematik peristiwa penting, yang mana maklumat mengenai semua ini mudahmenyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid diperolehi dari Internet dan sebagainya memberi kesan jangka panjangyang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. Dengan dalam memotivasikan murid untuk menghargai matematik. ix
  • Nilai intrinsik matematik khususnya berfikir secara sistematik, tepat, 2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darabmenyeluruh, tekun dan yakin, yang diterapkan secara tidak langsung dan dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan;berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, menyumbang 3 Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap positif terhadap  membuat anggaran dan penghampiran;matematik. Selain itu, nilai murni juga diperkenalkan dalam konteks  mengukur dan membina;sepanjang pengajaran dan pembelajaran matematik.  memungut dan mengendali data;Pentaksiran, dalam bentuk ujian dan peperiksaan membantu mengukur  mewakilkan dan mentafsir data;pencapaian murid. Penggunaan data pentaksiran yang baik daripada  mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik;pelbagai sumber juga menyediakan maklumat berguna tentang  menggunakan algoritma dan perkaitan;perkembangan dan kemajuan murid. Petaksiran berterusan setiap hari dalam  menyelesaikan masalah; danpembelajaran membolehkan kekuatan dan kelemahan murid serta  membuat keputusan.keberkesanan aktiviti pengajaran dikenal pasti. Maklumat yang diperolehi 4 Berkomunikasi secara matematik;daripada jawapan kepada soalan, hasil kerja kumpulan dan kerja rumahmembantu memperbaiki proses pengajaran, dan seterusnya membolehkan 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalampenyediaan pembelajaran yang berkesan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan; 6 Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain;MATLAMAT 7 Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep,Kurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk menguasai kemahiran, menyelesaikan masalah dan meneroka ilmuindividu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan matematik;mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan 8 Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematikbertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, secara berkesan dan bertanggungjawab;supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaiandengan perkembangan sains dan teknologi. 9 Bersikap positif terhadap matematik; dan 10 Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.OBJEKTIFKurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid: ORGANISASI KANDUNGAN1 Memahami definisi, konsep, hukum, prinsip, dan teorem yang berkaitan Kandungan kurikulum Matematik sekolah menengah diatur mengikut tiga dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan; bidang utama, iaitu: Nombor; Bentuk dan Ruang; dan Perkaitan. Konsep matematik berkaitan bidang masing-masing selanjutnya diatur mengikut topik. Topik-topik ini diatur mengikut hierarki supaya konsep yang lebih x
  • asas dan ketara diperkenalkan dahulu diikuti dengan konsep yang lebih Dalam lajur Catatan, perhatian ditarik kepada aspek konsep dan kemahirankompleks dan abstrak. matematik yang perlu diberi perhatian. Penekanan ini perlu diambil kira bagi memastikan konsep dan kemahiran berkenaan diajar dan dipelajariBidang Pembelajaran menggariskan skop pengetahuan, kebolehan dan secara berkesan seperti yang diharapkan.sikap matematik yang akan dibentuk dan dikembangkan dalam diri pelajarsemasa mempelajari subjek tersebut. Semuanya dikembangkan mengikutobjektif pembelajaran yang sesuai dan dikemukakan dalam empat lajur, PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANseperti berikut: Kurikulum Matematik ini disusun sebegitu rupa supaya dapat memberi Lajur 1 : Objektif Pembelajaran kelonggaran kepada guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar. Lajur 2 : Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pada masa yang sama, adalah penting memastikan bahawa murid Lajur 3 : Hasil Pembelajaran; dan menunjukkan kemajuan dalam pemerolehan konsep dan kemahiran matematik. Lajur 4 : Catatan. Dalam menentukan peralihan ke bidang pembelajaran atau topik yang lain,Objektif Pembelajaran mentakrifkan dengan jelas tentang apa yang patut perkara berikut perlu diberi pertimbangan:diajar. Ia merangkumi semua aspek program kurikulum Matematik dan  Kemahiran atau konsep yang akan diperolehi dalam bidangdikemukakan dalam urutan perkembangan yang direka untuk menyokong pembelajaran tersebut atau dalam topik tertentu;kefahaman murid mengenai konsep dan kemahiran matematik.Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan  Menentukan hierarki atau perkaitan antara bidang pembelajaran ataubeberapa contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah, topik mengikut urutan sewajarnya; danteknik, strategi dan sumber berkaitan konsep dan kemahiran tertentu. Perlu  Menentukan bidang pembelajaran yang asas telah diperolehidiingatkan terdapat banyak lagi pendekatan yang boleh digunakan di bilik sepenuhnya sebelum meneruskan ke bidang yang lebih abstrak.darjah. Guru digalakkan untuk mencari contoh-contoh lain, menentukan Proses pengajaran dan pembelajaran menitikberatkan pembinaan konsepstrategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai untuk murid dan penguasaan kemahiran serta pembentukan nilai yang murni dan positif.mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang Selain daripada itu, terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dansewajarnya. Guru juga harus membuat rujuk silang dengan sumber lain diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.seperti buku teks dan Internet. Elemen utama yang merupakan fokus utama dalam pengajaran danHasil Pembelajaran mentakrif secara spesifik apa yang murid patut boleh pembelajaran matematik adalah seperti berikut:buat. Ia menetapkan pengetahuan, kemahiran atau proses matematik dannilai yang patut dipupuk dan dikembangkan pada aras yang sesuai. Objektif 1. Penyelesaian Masalah dalam Matematiktingkah laku ini boleh diukur dalam semua aspek. Penyelesaian masalah adalah fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran xi
  • perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensif pemikiran dan penaakulan secara analitik dan sistematik membantu muriddan merentasi keseluruhan kurikulum. Perkembangan kemahiran memperkukuhkan kefahaman dan pengetahuan matematik mereka kepadamenyelesaikan masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid tahap yang lebih mendalam. Dengan cara komunikasi yang berkesan, muridberupaya menyelesaikan pelbagai masalah dengan berkesan. Kemahiran akan lebih cekap dalam aktiviti penyelesaian masalah serta bolehyang terlibat ialah: menerangkan konsep dan kemahiran matematik serta kaedah penyelesaiannya kepada rakan atau guru mereka.  Memahami dan mentafsirkan masalah;  Merancang strategi penyelesaian; Murid yang telah menguasai kemahiran berkomunikasi secara berkesan  Melaksanakan strategi tersebut; dan akan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih tinggi dan secara tidak  Menyemak semula penyelesaian. langsung akan lebih berkeyakinan. Kemahiran berkomunikasi dalam matematik termasuk membaca dan memahami masalah, menginterpretasiPelbagai strategi dan langkah digunakan untuk menyelesaikan masalah dan gambar rajah atau graf, menggunakan laras matematik yang betul dan tepatsemua ini harus diperluaskan lagi supaya dapat digunakan dalam bidang semasa menyampaikan secara lisan atau bertulis. Kemahiran ini patutpembelajaran yang lain. Melalui aktiviti sebegini, murid boleh diperkembangkan dan meliputi kemahiran mendengar dengan teliti.menggunakan kefahaman konseptual mereka tentang matematik dan berasayakin apabila berhadapan dengan situasi baru atau kompleks. Antara Komunikasi dalam matematik melalui proses mendengar berlaku apabilastrategi penyelesaian masalah yang boleh diperkenalkan ialah: individu bertindak balas terhadap apa yang didengari dan menggalakkan individu berfikir menggunakan pengetahuan matematik dalam membuat  Mencuba kes lebih mudah; keputusan.  Cuba jaya; Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila  Melukis gambar rajah; individu mengumpul maklumat, menyusun dan menghubungkaitkan idea  Mengenal pasti pola; dan konsep.  Membuat jadual, carta atau senarai secara bersistem;  Membuat simulasi; Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila  Menggunakan analogi; individu membuat pemerhatian, menganalisis, mentafsir dan mensintesis  Bekerja ke belakang; data dan seterusnya membentangkan data tersebut pada papan geometri,  Menaakul secara logik; dan dalam bentuk gambar dan gambar rajah, serta perwakilannya dalam bentuk jadual dan graf. Suasana komunikasi yang berkesan dapat diwujudkan  Menggunakan algebra. dengan mempertimbangkan kaedah berikut:2. Komunikasi dalam Matematik  Mengenal pasti konteks yang relevan dengan persekitaran dan pengalaman harian murid;Komunikasi merupakan satu kaedah yang perlu untuk berkongsi idea dan  Mengenal pasti minat murid;menjelaskan kefahaman Matematik. Melalui komunikasi, idea matematik  Mengenal pasti bahan bantu mengajar yang sesuai;menjadi objek refleksi, diskusi, pemurnian dan pengubahsuaian. Proses  Memastikan pembelajaran aktif berlaku; xii
  •  Merangsang kemahiran metakognitif;  Latihan  Memupuk sikap positif; dan  Jurnal  Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif.  Buku skrap  FolioKomunikasi yang berkesan boleh dikembangkan melalui kaedah berikut:  Portfolio  Projek1. Komunikasi secara Lisan  Ujian bertulis Komunikasi secara lisan merupakan proses interaktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat, mendengar, menyentuh, 3. Komunikasi secara Perwakilan merasa dan menghidu. Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala di menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Perwakilan antara guru dengan murid, murid dengan murid dan murid dengan matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea bahan. Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna matematik yang tidak formal, intuitif dan abstrak dengan bahasa harian bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut: murid. Contohnya; 6xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan  bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataan berbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya, 2x dan 3y. Ini sendiri dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu  menyoal dan menjawab soalan lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen  temu bual berstruktur dan tidak berstruktur perwakilan matematik tersebut.  perbincangan dalam bentuk forum, seminar, perbahasan sumbangsaran dan sebagainya; dan 3. Penaakulan dalam Matematik  pembentangan dapatan tugasan Penaakulan atau pemikiran logik merupakan asas dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. Perkembangan penaakulan matematik2. Komunikasi secara Bertulis berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan Penekanan pada pemikiran logik dalam semua aktiviti matematik memberi maklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis. laluan dan pengalaman kepada murid untuk menerima matematik sebagai Kerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran, satu alat yang berkeupayaan tinggi dalam dunia hari ini. perbincangan dan pemikiran yang dilaksanakan melalui tugasan. Murid digalakkan untuk membuat anggaran dan tekaan atau telahan yang Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan dengan cerdik dalam mencari penyelesaian. Murid pada semua peringkat perlu lebih mendalam tentang kandungan matematik dan melihat dilatih untuk menyiasat tekaan atau telahan mereka dengan menggunakan perhubungan antara konsep-konsep. bahan konkrit, kalkulator, komputer, perwakilan matematik dan sebagainya. Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melalui tugasan adalah seperti berikut: xiii
  • Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaran matematik supaya pembelajaran akses kendiri. Melalui pembelajaran akses kendiri, muridmurid dapat mengenal, membina dan menilai telahan dan hujah matematik. akan dapat mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat secara berdikari menurut kemampuan diri. Ini dapat merangsang minat murid dan memupuk rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran dan kefahaman4. Membuat Kaitan dalam Matematik matematik mereka.Dalam kurikulum matematik, peluang untuk membuat kaitan perlu Sungguhpun begitu, teknologi tidak menggantikan keperluan murid untukdiwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual mempelajari dan menguasai kemahiran asas matematik. Murid perludengan prosedural, dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik berupaya untuk menambah, menolak, mendarab dan membahagi dengankhususnya dan matematik dengan bidang pembelajaran lain secara amnya. berkesan tanpa menggunakan kalkulator atau alat elektronik yang lain.Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang Justeru, penggunaan teknologi mesti menekankan perolehan konsep danpembelajaran seperti aritmetik, geometri, algebra, pengukuran dan pengetahuan matematik daripada sekadar melakukan pengiraan.penyelesaian masalah. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang ini,murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANsecara berasingan. Dengan membuat kaitan, murid dapat melihat matematik Tanggapan tentang bagaimana matematik dipelajari mempengaruhisebagai sesuatu yang lengkap dan bersepadu. Apabila idea matematik ini bagaimana konsep matematik diajar. Walau apa tanggapan guru, hakikatnyadikaitkan dengan pengalaman harian di dalam dan di luar bilik darjah, konsep matematik adalah abstrak. Oleh itu, penggunaan sumber untukmurid akan lebih menyedari kegunaan dan kepentingan matematik. Selain membantu murid membentuk konsep matematik adalah sesuatu yang amatdaripada itu, murid berpeluang menggunakan matematik secara kontekstual perlu. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalamdalam bidang ilmu yang lain dan dalam situasi harian mereka. pengajaran untuk memberikan pengalaman, membantu murid membina idea-idea yang abstrak, merekacipta, membina keyakinan diri,5. Penggunaan Teknologi menggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama.Pengajaran dan pembelajaran matematik seharusnya menggunakan Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan perlu mengandungiteknologi terkini untuk membantu murid memahami konsep-konsep elemen diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh manamatematik secara mendalam, bermakna dan tepat, serta membolehkan mereka memahami konsep dan menguasai kemahiran yang dipelajari.murid meneroka idea-idea matematik. Penggunaan kalkulator, komputer,perisian pendidikan, laman-laman web dalam Internet dan pakej-pakej Bagi membantu murid membentuk sikap positif terhadap matematik danpembelajaran yang sedia ada boleh memantapkan pendekatan pedagogi dan sahsiah yang baik, nilai-nilai intrinsik matematik seperti kejituan, keyakinanseterusnya meningkatkan kefahaman konsep matematik. dan pemikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, nilai-nilai murni boleh diterapkan dalamPenggunaan sumber pengajaran ini juga dapat membantu murid menerima konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. Misalnya,idea abstrak, menjadi kreatif, berasa yakin dan dapat bekerja secara pembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiranberasingan atau dalam kumpulan. Kebanyakan sumber ini direka untuk sosial, memupuk semangat kerjasama dan membina keyakinan diri terhadap xiv
  • matematik. Elemen patriotik juga harus disemai melalui proses pengajaran PENILAIANdan pembelajaran topik tertentu di bilik darjah. Penilaian atau pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaranPenerapan unsur sejarah yang ringkas berkaitan aspek matematik diberi dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pastipenekanan sewajarnya dalam kurikulum sebagai usaha untuk mewujudkan kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yangmurid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. Unsur dipelajari. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktiviti-sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli matematik aktiviti di dalam bilik darjah.terkenal atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapatmerangsang lagi minat murid dan memberi kefahaman yang lebih baik Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual, soalan terbuka,terhadap matematik. pemerhatian, dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran itu. Berdasarkan maklum balas yang diperolehi, guru berpeluang untukKepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran memperbaiki pengajarannya dan dapat membetulkan serta merta salahsecara langsung, pembelajaran secara penemuan, penyiasatan, penemuan tanggapan dan kelemahan murid agar kelemahan tersebut tidak terhimpun.terbimbing atau kaedah lain perlu dilaksanakan. Pendekatan yang dipilihperlu mempertimbangkan perkara-perkara berikut: Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran dalam  Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik pembelajaran. Dengan itu, membolehkan guru mengambil tindakan susulan  Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan,  Penggunaan bahan bantu mengajar yang berkaitan, sesuai dan pengukuhan atau pengayaan bagi meningkatkan prestasi murid. berkesan, dan  Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaranPemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan merangsangkan lagisuasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilikdarjah. Antara cadangan pendekatan yang sesuai adalah:  Pembelajaran koperatif  Pembelajaran kontekstual  Pembelajaran masteri  Konstruktivisme  Inkuiri-penemuan; dan  Pembelajaran masa depan. xv
  • 1. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:1.1 Memahami konsep nombor  Membilang, membaca dan (i) Membilang, membaca dan menulis Tekankan hubungan antara bulat. menulis nombor bulat dalam nombor bulat. membundarkan dan perkataan atau angka. menganggarkan. (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan  Murid membaca dan menulis nilai setiap digit dalam nombor nombor bulat semasa melakukan bulat. proses membilang daripada nilai (iii) Membundarkan nombor bulat. pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi. Contoh:  Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100.  Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200.  Menganggarkan nilai, termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut. 1
  • 1. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:1.2 Melakukan pengiraan yang  Meneroka penambahan dan (i) Menambah nombor bulat. Penambahan dan penolakan melibatkan penambahan dan penolakan menggunakan standard perlu dimulakan dengan dua (ii) Menyelesaikan masalah yang penolakan nombor bulat untuk algoritma (prinsip pengiraan), nombor. melibatkan penambahan nombor menyelesaikan masalah. penganggaran, mencongak dan bulat. Beri penekanan bahawa mengira dengan cepat atau penolakan adalah menggunakan kertas-pensel. (iii) Menolak nombor bulat. songsangan bagi  Menggunakan kalkulator untuk (iv) Menyelesaikan masalah yang penambahan. membanding dan mengesahkan melibatkan penolakan nombor jawapan. bulat.  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat.1.3 Melakukan pengiraan yang  Meneroka pendaraban dan (i) Mendarab dua atau lebih nombor Beri penekanan bahawa: melibatkan pendaraban dan pembahagian menggunakan bulat. a) Hasil bahagi suatu pembahagian nombor bulat standard algoritma (prinsip (ii) Menyelesaikan masalah yang nombor dengan sifar untuk menyelesaikan masalah. pengiraan), penganggaran, melibatkan pendaraban nombor adalah tidak tertakrif . mencongak dan mengira dengan bulat. cepat atau menggunakan kertas- b) Hasil bahagi sifar dengan pensel. (iii) Membahagi suatu nombor bulat sebarang nombor (kecuali dengan suatu nombor bulat yang sifar) ialah sifar.  Menggunakan kalkulator untuk lebih kecil. membanding dan mengesahkan jawapan. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor  Murid meneroka hubungan antara bulat. pendaraban dengan pembahagian. 2
  • 1. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULAT TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:  Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat.1.4 Melakukan pengiraan yang  Murid meneroka gabungan (i) Melakukan pengiraan yang Beri penekanan tentang tertib melibatkan gabungan operasi operasi nombor bulat dengan melibatkan sebarang gabungan operasi dan penggunaan tambah, tolak, darab dan menggunakan standard algoritma operasi tambah, tolak, darab dan tanda kurung. bahagi nombor bulat untuk (prinsip pengiraan), bahagi nombor bulat termasuk menyelesaikan masalah. penganggaran, menggunakan menggunakan tanda kurung. kertas-pensel atau kalkulator. (ii) Menyelesaikan masalah yang  Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi berkaitan dengan situasi tambah, tolak, darab dan bahagi kehidupan sebenar. nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung.  Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. 3
  • 2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:2.1 Mengenal dan melanjutkan  Mengaitkan urutan nombor kepada (i) Menerangkan pola bagi satu Tidak melibatkan nombor urutan dan pola nombor yang pola dalam situasi kehidupan urutan nombor yang diberi. negatif terbentuk dengan membilang seharian. (ii) Melanjutkan urutan nombor. secara menaik dan secara Contoh: (iii) Melengkapkan sebutan dalam menurun dalam selang pelbagai Nombor ganjil digunakan sebagai urutan nombor yang diberi. saiz. alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada (iv) Membina urutan nombor sebelah jalan yang lain. berdasarkan pola yang diberi.  Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor), meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah.2.2 Mengenal nombor genap dan  Meneroka pernyataan umum (i) Mengenal pasti dan nombor ganjil dan membuat mengenai nombor genap dan nombor menghuraikan nombor genap pernyataan umum berkenaan ganjil seperti : dan nombor ganjil. dengan nombor tersebut. a) Hasil tambah nombor genap dan (ii) Membuat pernyataan umum nombor ganjil. berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil. 4
  • 2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:2.3 Memahami ciri-ciri nombor  Menggunakan kalkulator atau (i) Mengenal pasti ciri-ciri Beri penekanan bahawa perdana. program komputer untuk meneroka nombor perdana. nombor 1 bukan nombor numbor perdana. perdana (ii) Menentukan sama ada nombor  Menggunakan Saringan Eratosthenes yang diberi adalah nombor untuk menjana nombor perdana yang perdana. kurang dari 100. (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100.2.4 Memahami ciri-ciri dan  Menentukan faktor-faktor bagi (i) Menyenaraikan faktor-faktor Beri penekanan bahawa 1 menggunakan pengetahuan nombor bulat secara penerokaan dan bagi suatu nombor bulat. dan nombor itu sendiri tentang faktor bagi nombor penyiasatan. adalah faktor bagi mana- (ii) Menentukan sama ada suatu bulat. mana nombor nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain.2.5 Memahami ciri-ciri dan  Murid meneroka dan menyiasat untuk (i) Mengenal pasti faktor-faktor menggunakan pengetahuan menentukan faktor-faktor perdana perdana daripada senarai tentang faktor perdana bagi bagi nombor bulat. faktor-faktor. nombor bulat.  Menyatakan mana-mana nombor- (ii) Mencari faktor-faktor perdana nombor bulat sebagai hasil darab bagi bagi nombor bulat. faktor perdana. (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. 5
  • 2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:2.6 Memahami dan menggunakan  Murid menggunakan ujian Beri penekanan bahawa (i) Menyenaraikan gandaan bagi pengetahuan gandaan bagi kebolehbahagian dengan 2, 3, 4, 5, 6, senarai gandaan suatu nombor bulat. nombor bulat. 7, 8, 9, 10, 11 dan gabungan. nombor juga merupakan urutan nombor. Contoh : (ii) Menentukan sama ada suatu 30 boleh dibahagi dengan 6. Maka 30 nombor adalah gandaan bagi Gunakan nombor yang kecil boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan suatu nombor yang lain. untuk mengembangkan begitu juga sebaliknya. konsep.2.7 Memahami ciri-ciri dan  Murid mencari gandaan sepunya dan (i) Mencari gandaan sepunya bagi Beri penekanan bahawa satu menggunakan pengetahuan GSTK dengan menyenaraikan dua atau tiga nombor bulat. senarai gandaan sepunya tentang gandaan sepunya dan gandaan bagi setiap nombor yang juga merupakan urutan (ii) Menentukan sama ada satu Gandaan Sepunya Terkecil diberi. nombor. nombor adalah gandaan (GSTK) suatu nombor bulat. Contoh: sepunya bagi dua atau tiga Gunakan nombor yang kecil Gandaan bagi 4 : 4, 8, 12, ... nombor yang diberi. untuk mengembangkan Gandaan bagi 6 : 6, 12, 18, ... konsep (iii) Menentukan GSTK bagi dua Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : atau tiga nombor yang diberi. 12, 24, 36, 48, ... merupakan gandaan bagi 12  Guna kaedah ‘pemfaktoran perdana’ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. Contoh : 4 = 2 2 6 = 2 3 Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 2 3 = 12 6
  • 2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:  Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK. 2 4, 6 GSTK = 2 2 3 2 2, 3 = 12 3 1, 3 1, 12.8 Memahami dan menggunakan  Murid menyenaraikan semua faktor (i) Mencari faktor sepunya bagi pengetahuan faktor sepunya dan bagi setiap nombor yang diberi dan dua atau tiga nombor bulat. Faktor Sepunya Terbesar mengenal pasti faktor yang sama bagi (ii) Menentukan sama ada suatu (FSTB) suatu nombor bulat. setiap nombor. nombor adalah faktor sepunya  Murid meneroka, mengenal pasti dan bagi dua atau tiga nombor menentukan faktor sepunya bagi bulat yang diberi. nombor bulat. (iii) Menentukan FSTB bagi dua  Murid mencari FSTB dengan atau tiga nombor yang diberi. menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi.  Meneroka, mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. 7
  • 2. BIDANG PEMBELAJARAN: URUTAN DAN POLA NOMBOR TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:  Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB. Contoh : 12 = 2 2 3 18 = 2 3 3 Faktor sepunya perdana : 2 dan 3 FSTB : 2 3 = 6  Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB. 8
  • 3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:3.1 Memahami dan menggunakan  Menggunakan bahan konkrit dan (i) Menyebut suatu pecahan. pengetahuan tentang pecahan gambar rajah untuk meneroka 4 (ii) Menerangkan pecahan sebagai dibaca sebagai : sebagai nombor yang mewakili konsep pecahan seperti:- 5 sebahagian daripada keseluruhan. sebahagian daripada “empat per lima” a) Melipat riben untuk mencari (iii) Mewakilkan suatu pecahan keseluruhan. satu per tiga daripada panjang dengan gambar rajah. 15 dibaca sebagai : riben tersebut. 22 (iv) Menulis pecahan berdasarkan “lima belas per dua puluh b) Bilangan murid perempuan gambar rajah yang diberi. daripada bilangan keseluruhan dua” murid dalam kelas. c) Melipat kertas.3.2 Memahami dan menggunakan  Menggunakan bahan konkrit dan (i) Mencari pecahan setara bagi Gunakan garis nombor, pengetahuan tentang pecahan gambar rajah untuk meneroka pecahan yang diberi. bahan konkrit atau konsep setara konsep pecahan setara. pecahan setara untuk (ii) Menentukan sama ada dua  Menggunakan lipatan kertas untuk pecahan yang diberi adalah setara. membandingkan pecahan. menerang dan meneroka : (iii) Membandingkan nilai bagi dua Mengapa 3 adalah sama dengan 1 pecahan yang diberi. 6 2 (iv) Menyusun pecahan dalam tertib  Membandingkan nilai bagi dua menaik dan menurun. pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada (v) Mempermudahkan suatu pecahan penyebut atau pengangka yang kepada sebutan terendah. sama. 9
  • 3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:3.3 Memahami konsep nombor  Menggunakan bahan konkrit, (i) Mengenal nombor bercampur. bercampur dan perwakilannya. gambar rajah dan garis nombor (ii) Mewakilkan suatu nombor untuk mewakilkan nombor bercampur dengan gambar rajah. bercampur. (iii) Menulis suatu nombor  Mengenal pasti penggunaan bercampur berdasarkan gambar nombor bercampur dalam situasi rajah yang diberi. kehidupan seharian. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor.3.4 Memahami konsep pecahan  Menggunakan bahan konkrit dan (i) Mengenal pecahan wajar dan wajar dan pecahan tak wajar. gambar rajah untuk menunjuk pecahan tak wajar daripada cara hubungan antara nombor pecahan yang diberi. bercampur dengan pecahan tak (ii) Menukar nombor bercampur wajar. kepada pecahan tak wajar.  Menggunakan kalkulator untuk (iii) Menukar pecahan tak wajar meneroka hubungan antara kepada nombor bercampur. nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. 10
  • 3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan3.5 Memahami konsep penambahan  Menggunakan bahan konkrit, Penambahan dan penolakan melibatkan: dan penolakan pecahan untuk gambar rajah dan simbol untuk melibatkan tidak lebih menyelesaikan masalah. menunjuk cara proses penambahan a) Pecahan dengan penyebut daripada tiga nombor. dan penolakan pecahan. yang sama. b) Pecahan dengan penyebut  Menambah dan menolak pecahan yang berbeza. dengan menulis pecahan tersebut c) Nombor bulat dan pecahan. dalam bentuk pecahan setara d) Pecahan dan nombor dengan penyebut yang sama bercampur. termasuk penggunaan GSTK. e) Nombor bercampur.  Melakukan penambahan dan penolakan nombor bercampur (ii) Melakukan penolakan dengan: melibatkan: a) Menambah dan menolak a) Pecahan dengan penyebut nombor bulat dan pecahan yang sama. secara berasingan. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. b) Menulis nombor bercampur c) Nombor bulat dan pecahan. dalam bentuk pecahan tak d) Pecahan dan nombor wajar. bercampur.  Mengemuka dan menyelesaikan e) Nombor bercampur. masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. 11
  • 3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:3.6 Memahami konsep pendaraban  Menggunakan bahan konkrit, (i) Mendarab: Beri penekanan bahawa dan pembahagian pecahan untuk gambar rajah dan simbol untuk pendaraban pecahan sebagai a) Nombor bulat dengan pecahan menyelesaikan masalah. meneroka dan menyiasat proses penambahan berulang atau nombor bercampur. pendaraban dan pembahagian pecahan tersebut. pecahan. b) Pecahan dengan nombor bulat.  Contoh pendaraban: c) Pecahan dengan pecahan. Libatkan nombor bercampur. a) Nombor bulat didarab dengan pecahan. (ii) Menyelesaikan masalah 3 melibatkan pendaraban pecahan. 3 4 3 9 3  4 4 1 2 4 12
  • 3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat: b) Nombor bulat didarab dengan (iii) Membahagi: Pembahagian melibatkan nombor bercampur. tidak lebih daripada tiga a) Pecahan dengan nombor bulat. nombor termasuk nombor 1 b) Pecahan dengan pecahan. 41 bulat, pecahan dan nombor 2 bercampur. c) Nombor bulat dengan pecahan. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan. 1 3 4 1  4  2 2 12  2 6 c) Pecahan didarab dengan pecahan. 13
  • 3. BIDANG PEMBELAJARAN: PECAHAN TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat: 5 3 15   6 4 24 5  83.7 Melakukan pengiraan  Mengemuka dan menyelesaikan (i) Melakukan pengiraan melibatkan Hadkan operasi kepada tiga melibatkan gabungan operasi masalah yang berkaitan dengan gabungan operasi penambahan, nombor termasuk nombor penambahan, penolakan, situasi kehidupan sebenar. penolakan, pendaraban dan bulat dan nombor bercampur. pendarabaan dan pembahagian pembahagian pecahan termasuk  Menggunakan bahan konkrit dan pecahan untuk menyelesaikan penggunaan tanda kurung. gambar rajah untuk menunjuk cara Beri penekanan kepada tertib masalah. pengiraan. (ii) Menyelesaikan masalah operasi termasuk melibatkan gabungan operasi penggunaan tanda kurung. penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. 14
  • 4. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:4.1 Memahami hubungan antara  Menggunakan bahan konkrit, (i) Mewakilkan pecahan and 0.3 dibaca sebagai: perpuluhan dan pecahan. gambar rajah, kalkulator, dan “sifar perpuluhan tiga” sebagai perpuluhan dan begitu juga simbol untuk menerangkan sebaliknya. hubungan antara perpuluhan dan pecahan. (ii) Mewakilkan pecahan dengan 0.05 dibaca sebagai: penyebut 10, 100 dan 1000 sebagai “sifar perpuluhan sifar lima” perpuluhan. (iii) Membaca dan menulis perpuluhan 3.29 dibaca sebagai: sehingga ‘perseribu’. “tiga perpuluhan dua (iv) Menukar pecahan kepada sembilan” perpuluhan dan begitu juga sebaliknya.4.2 Memahami konsep nilai tempat  Menggunakan garis nombor untuk (i) Menyatakan nilai tempat dan nilai Beri penekanan kepada dan nilai setiap digit dalam membanding dan menyusun bagi setiap digit dalam perpuluhan. hubungan antara perpuluhan. perpuluhan. pembundaran dan (ii) Membandingkan dua nilai penganggaran. perpuluhan yang diberi. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. 15
  • 4. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:4.3 Memahami konsep penambahan  Menggunakan bahan konkrit, (i) Menambah perpuluhan. Libatkan nombor bulat. dan penolakan perpuluhan untuk gambar rajah dan simbol. (ii) Menyelesaikan masalah Penambahan dan penolakan menyelesaikan masalah.  Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan bermula dengan dua berkaitan dengan situasi perpuluhan. perpuluhan. kehidupan seharian. (iii) Menolak perpuluhan. Hadkan kepada tiga tempat  Menggunakan kalkulator atau (iv) Menyelesaikan masalah perpuluhan. komputer untuk mengesahkan melibatkan penolakan perpuluhan. jawapan.  Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah munasabah.4.4 Memahami konsep pendaraban  Mengaitkan dengan situasi (i) Mendarab dua atau lebih Libatkan nombor bulat. dan pembahagian perpuluhan kehidupan seharian. perpuluhan. Mulakan dengan satu digit untuk menyelesaikan masalah.  Menggunakan kaedah pengiraan (ii) Menyelesaikan masalah yang nombor bulat. yang sesuai seperti pensel-dan- melibatkan pendaraban kertas, kalkulator dan komputer. perpuluhan.  Melakukan pendaraban (iii) Membahagi: perpuluhan dengan 10, 100, dan a) Perpuluhan dengan nombor 1000 secara congak. bulat.  Melakukan pendaraban b) Perpuluhan dengan perpuluhan dengan 0.1, 0.01, dan perpuluhan. 0.001 secara congak. 16
  • 4. BIDANG PEMBELAJARAN: PERPULUHAN TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:  Melakukan pembahagian c) Perpuluhan dengan pecahan. perpuluhan dengan 10, 100, dan (iv) Menyelesaikan masalah 1000 secara congak. melibatkan pembahagian  Melakukan pembahagian perpuluhan. perpuluhan dengan 0.1, 0.01, dan 0.001 secara congak.4.5 Melakukan pengiraan  Mengemuka dan menyelesaikan (i) Melakukan pengiraan melibatkan Beri penekanan kepada tertib melibatkan gabungan operasi masalah yang berkaitan dengan gabungan operasi penambahan, operasi termasuk penambahan, penolakan, situasi kehidupan seharian. penolakan, pendaraban dan penggunaan tanda kurung. pendaraban, dan pembahagian pembahagian perpuluhan, perpuluhan untuk menyelesaikan termasuk penggunaan tanda masalah. kurung. Libatkan nombor bulat dan pembahagian. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung. 17
  • 5. BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:5.1 Memahami konsep peratusan  Menggunakan bahan konkrit dan (i) Menyatakan peratusan sebagai Gunakan simbol % untuk dan hubungan antara peratusan gambar rajah untuk mewakilkan bilangan bahagian daripada setiap mewakili peratus. dengan pecahan atau peratusan. 100 bahagian. Libatkan peratusan yang perpuluhan. Contoh: (ii) Menukarkan pecahan dan lebih besar daripada 100. Menggunakan grid sepuluh darab perpuluhan kepada peratusan dan sepuluh untuk membincangkan begitu juga sebaliknya. peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. Contoh: Pecahan adalah setara dengan 0.5, dan 0.5 setara dengan 50%. ( )5.2 Melakukan pengiraan dan  Mengemuka dan menyelesaikan (i) Mencari suatu nilai apabila diberi menyelesaikan masalah masalah yang melibatkan peratusan nilai tersebut dan nilai melibatkan peratusan. keuntungan dan kerugian, faedah keseluruhan. mudah, dividen, komisen dan (ii) Mencari peratusan suatu nilai diskaun. apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan Berapa nilai keseluruhan, peratusan bahagiannya. jika 8 adalah 20% daripada keseluruhan? 18
  • 5. BIDANG PEMBELAJARAN: PERATUSAN TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat: Diberi nilai asal: 15 (iv) Mencari peratusan bagi suatu Naik kepada nilai 18 kenaikan atau penurunan . Cari peratus kenaikan. (v) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. Diberi nilai asal: 40 Turun kepada nilai 10 Cari peratus penurunan. 19
  • 6. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat: -32 dibaca sebagai :6.1 Memahami dan menggunakan  Memperkenalkan integer dalam (i) Membaca dan menulis integer. “negatif tiga puluh dua” pengetahuan integer. konteks (ii) Mewakilkan integer pada garis -5 adalah lebih kecil daripada Contoh: nombor. -2 suhu, aras laut dan aras bangunan. (iii) Membandingkan nilai dua integer. -15 adalah lebih besar  Murid melengkapkan urutan (iv) Menyusun integer dalam urutan. daripada -25 integer, melengkapkan sebutan yang hilang, dan mengenal pasti (v) Menulis nombor positif atau Kata huraian: nilai integer terbesar dan terkecil nombor negatif untuk 30 meter di bawah aras laut: daripada set integer yang diberi. mewakilkan kata huraian. -30  Murid menyusun integer pada Kenaikan berat 2 kg: 2 garis nombor daripada set integer Beri penekanan bahawa yang diberi. nombor 0 bukan nombor positif dan juga bukan nombor negatif6.2 Melakukan pengiraan  Menggunakan garis nombor untuk (i) Menambah integer. Mulakan penambahan dan melibatkan penambahan dan menambah dan menolak integer. penolakan menggunakan dua (ii) Menyelesaikan masalah penolakan integer untuk integer  Menggunakan bahan konkrit melibatkan penambahan integer. menyelesaikan masalah. (contoh: cip berwarna), gambar (iii) Menolak integer. -8 (-7) dibaca sebagai : rajah dan simbol untuk menunjuk “Negatif lapan tolak negatif cara penambahan dan penolakan (iv) Menyelesaikan masalah tujuh” integer. melibatkan penolakan integer. -4 2 dibaca sebagai :  Menggunakan tanda kurung untuk “Negatif empat tolak dua” membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. 20
  • 6. BIDANG PEMBELAJARAN: INTEGER TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:  Menyelesaikan masalah yang Penambahan perlu berkaitan dengan situasi melibatkan nombor bertanda kehidupan sebenar. serupa dan juga nombor bertanda tidak serupa. Contoh: Nombor bertanda serupa 9 + 5, -7 + (-8) Nombor bertanda tidak serupa 3 + (-4), (-9) + 5 Bezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. Kaitkan penolakan integer dengan penambahan. 21
  • 7. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:7.1 Memahami konsep  Menggunakan contoh situasi (i) Menggunakan huruf untuk pembolehubah. harian untuk menerangkan mewakili pembolehubah. maksud pembolehubah. (ii) Mengenal pasti pembolehubah Contoh: dalam situasi yang diberi. Gelas x mengandungi y guli. x Huruf yang mana mewakili pembolehubah?7.2 Memahami konsep sebutan  Mengenal pasti sebutan algebra (i) Mengenal pasti sebutan algebra Tegaskan bahawa: algebra. dalam satu pembolehubah dalam satu pembolehubah. a) Sebutan algebra ditulis daripada satu senarai sebutan yang (ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan sebagai , bukan ; diberi. algebra dalam satu pembolehubah dan yang diberi. b) Suatu nombor, contohnya (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan 8 juga adalah suatu sebutan tak serupa bagi suatu sebutan. sebutan algebra dalam satu pembolehubah. ialah suatu sebutan. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi : Pekali ialah 7. suatu sebutan yang diberi. 22
  • 7. BIDANG PEMBELAJARAN: UNGKAPAN ALGEBRA TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:7.3 Memahami konsep ungkapan  Menggunakan bahan konkrit (i) Mengenal ungkapan algebra. 4p = p + p + p + p algebra. untuk menerangkan konsep (ii) Menentukan bilangan sebutan mengumpul sebutan serupa dan dalam ungkapan algebra yang sebutan tak serupa dengan diberi. melibatkan contoh-contoh seperti berikut: (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. a) 4s + 8s = 12s b) 5r – 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana kedua- dua sebutan tersebut bukan sebutan serupa. d) 3k + 4 + 6k – 3 = 3k + 6k + 4 – 3 = 9k + 1 23
  • 8. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS TINGKATAN 1OBJEKTIF PELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:8.1 Memahami konsep  Mengukur panjang objek di sekeliling (i) Mengukur panjang objek. Tegaskan panjang untuk kawasan sekolah. kepentingan (ii) Menukar unit metrik ukuran menyelesaikan menggunakan ukuran  Melukis suatu garis berdasarkan panjang panjang (mm, cm, m dan km). masalah. piawai. yang diberi.  Mengukur panjang garis yang diberi dan (iii) Menganggar panjang objek dalam menyatakan panjang tersebut dalam unit Perkenalkan unit inci, unit yang sesuai. yang berbeza. kaki, ela, batu dan (iv) Menggunakan operasi asas batu nautikal. aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang.8.2 Memahami konsep (i) Mengukur jisim objek. Kaitkan dengan jisim untuk situasi harian. (ii) Menukar unit metrik jisim (mg, g, menyelesaikan masalah kg, tan). (iii) Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim.8.3 Memahami konsep  Menggunakan kalendar, jam atau jam (i) Menentukan ukuran masa yang 1 milenium = 1000 masa dalam saat, minit, randik untuk membincangkan ukuran sesuai bagi peristiwa tertentu. tahun jam, hari, minggu, bulan masa bagi sesuatu peristiwa. (ii) Menukar unit ukuran masa (saat, 1 abad = 100 tahun dan tahun.  Mencadangkan satu unit untuk minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun). 24
  • 8. BIDANG PEMBELAJARAN: UKURAN ASAS TINGKATAN 1OBJEKTIF PELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat: menganggar atau mengukur: (iii) Menganggar jangka masa suatu 1 tahun = 12 bulan a) Masa yang diambil untuk makan peristiwa. = 52 minggu tengah hari. (iv) Menggunakan operasi asas = 365 hari b) Umur seseorang. aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. 1 minggu = 7 hari c) Masa yang diambil untuk air mendidih. 1 hari = 24 jam d) Masa yang diambil untuk berlari 1 jam = 60 minit sejauh 100 meter. 1 minit = 60 saat Libatkan peristiwa bersejarah yang penting.8.4 Memahami dan  Membaca waktu daripada jadual (i) Membaca dan menulis waktu Gunakan jam digital menggunakan waktu perjalanan bas atau kereta api. dalam sistem dua belas jam. dan jam analog. dalam sistem dua belas (ii) Membaca dan menulis waktu Kaitkan peristiwa jam dan sistem dua dalam sistem dua puluh empat dengan situasi harian. puluh empat jam untuk jam. menyelesaikan masalah. Perkenalkan a.m. (iii) Menukar waktu dalam sistem (ante meridian) dan dua belas jam kepada sistem dua p.m.(post meridian) puluh empat jam dan begitu juga Tegaskan cara sebaliknya. menyebut waktu (iv) Menentukan tempoh masa dalam sistem dua antara dua waktu yang diberi. belas jam dan sistem dua puluh empat jam. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. 25
  • 9. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:9.1 Memahami konsep sudut.  Murid mengenal pasti sudut yang (i) Mengenal sudut. Sudut dibentuk oleh dua terdapat di bilik darjah. garis lurus yang bertemu (ii) Menanda dan melabel sudut. Contohnya penjuru meja, papan pada satu titik yang dikenali hitam, tingkap, jarum jam dan (iii) Mengukur sudut dengan sebagai bucu. protraktor. B pintu yang terbuka. . Garis  Murid menunjukkan jenis sudut (iv) Melukis sudut dengan protraktor. yang berbeza dengan lengan (v) Mengenal, membanding dan Bucu, A Sudut masing-masing. mengelaskan sudut sebagai tirus, Garis tegak, cakah dan refleks. C (vi) Melukis sudut tirus, tegak, cakah, dan refleks dengan protraktor. Sudut dalam rajah di atas (vii) Menentusahkan bahawa sudut boleh dinamakan sebagai pada garis lurus bersamaan BAC atau A atau BÂC. dengan 180°. Bimbing murid mengenai (viii) Menentusahkan bahawa sudut cara mengukur sudut dengan yang dihasilkan oleh satu putaran protraktor. lengkap ialah 360°.. Gunakan darjah (o) sebagai unit ukuran sudut.9.2 Memahami konsep garis selari  Murid mengenal pasti garis selari (i) Mengenal pasti garis selari. Tegaskan bahawa dua garis dan garis serenjang. dan garis serenjang yang terdapat adalah selari jika kedua-dua (ii) Mengenal pasti garis serenjang. di bilik darjah. Contohnya tepi garis tersebut tidak akan buku, tingkap dan pintu. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang bersilang. terbentuk daripada garis serenjang ialah 90. 26
  • 9. BIDANG PEMBELAJARAN: SUDUT DAN GARIS TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat: Satu garis serenjang ialah garis yang membentuk sudut 90o dengan garis yang satu lagi. Tandakan suatu sudut 90o seperti berikut: 90o9.3 Memahami dan menggunakan  Murid mengkaji ciri sudut yang (i) Mengenal pasti garis bersilang. ciri sudut yang berkaitan dibentuk oleh garis bersilang. A b D (ii) Menentukan ciri sudut B dengan garis bersilang untuk a c bertentangan bucu, pelengkap dan menyelesaikan masalah. penggenap. C d E (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut Pasangan sudut bertentangan bersebelahan diberi. bucu: (iv) Menyelesaikan masalah yang ABC dan DBE (a = c) melibatkan sudut yang dibentuk ABD dan CBE (b = d) oleh garis bersilang. Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis lurus ialah 180: a + b = 180° 27
  • 10. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:10.1 Memahami konsep poligon.  Menggunakan bahan konkrit (i) Mengenal poligon. Gunakan huruf besar untuk seperti protraktor, pembaris, menamakan bucu. (ii) Menamakan poligon (segitiga, sisi kertas grid, geobod dan perisian empat, pentagon, heksagon, komputer untuk meneroka konsep heptagon dan oktagon). poligon. (iii) Menentukan bilangan sisi, bucu  Murid meneroka hubungan antara dan pepenjuru poligon yang diberi. sisi, pepenjuru dan bucu poligon. (iv) Melakar poligon. (i) Menentukan dan melukis paksi10.2 Memahami konsep simetri.  Murid meneroka simetri dengan Bentuk-bentuk termasuk simetri suatu bentuk. cermin, blok pola, melipat kertas poligon. atau membuat reka bentuk inkblot. (ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan  Murid meneroka kepentingan sebahagian daripada bentuk simetri dalam situasi harian. tersebut diberi. Contohnya corak pada bangunan dan jubin. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. (i) Menentukan dan melukis garis10.3 Mengenal pasti dan  Mengkaji hubungan antara sudut Jenis-jenis segitiga: simetri bagi segitiga yang diberi. menggunakan ciri geometri dan sisi semua jenis segitiga.  Segitiga sama kaki segitiga untuk menyelesaikan (ii) Melukis segitiga menggunakan  Menggunakan pelbagai kaedah masalah. protraktor dan pembaris.  Segitiga sama sisi untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga  Segitiga tak sama kaki contohnya menjajarkan bucu-bucu yang berlainan jenis dan  Segitiga bersudut tirus segitiga pada satu garis lurus, menamakan segitiga tersebut. menggunakan protraktor dan (iv) Menentukan bahawa hasil tambah  Segitiga bersudut tegak perisian geometri dinamik. sudut-sudut pedalaman suatu  Segitiga bersudut cakah segitiga ialah 180°. 28
  • 10. BIDANG PEMBELAJARAN: POLIGON TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat: (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. (i) Menentukan dan melukis garis10.4 Mengenal pasti dan  Mengkaji hubungan antara sudut, Jenis-jenis sisi empat : simetri bagi sisi empat yang diberi. menggunakan ciri geometri sisi sisi dan pepenjuru semua jenis sisi  Segiempat sama empat untuk menyelesaikan empat. (ii) Melukis suatu sisi empat masalah. menggunakan protraktor dan  Segiempat tepat  Menggunakan pelbagai kaedah pembaris. untuk menentukan hasil tambah  Rombus sudut-sudut pedalaman sisi empat: (iii) Menyatakan ciri geometri sisi  Segiempat selari contohnya menyusun bucu-bucu empat yang berlainan jenis dan pada satu titik, menggunakan menamakan sisi empat tersebut.  Trapezium protraktor dan perisian geometri (iv) Menentukan bahawa hasil tambah dinamik. sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. 29
  • 11. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:11.1 Memahami konsep perimeter  Menggunakan cip segiempat (i) Mengenal pasti perimeter suatu Bentuk yang dilingkungi garis sama, grid teselasi, geobod, kertas kawasan. lurus dan lengkung. untuk menyelesaikan masalah. grid atau perisian komputer untuk (ii) Menentukan perimeter kawasan meneroka konsep perimeter. Hadkan kepada garis lurus. yang dilingkungi garis lurus.  Meneroka dan menerbitkan (iii) Menyelesaikan masalah yang formula untuk menentukan melibatkan perimeter. perimeter segiempat tepat.11.2 Memahami konsep luas  Menggunakan segiempat sama (i) Menganggar luas suatu bentuk. cm2 dibaca sebagai “ sentimeter unit, grid teselasi, geobod, kertas persegi” segiempat tepat untuk (ii) Menentukan luas segiempat tepat. menyelesaikan masalah. grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. (iii) Menyelesaikan masalah yang Luas suatu segiempat sama unit melibatkan luas. ialah 1 unit persegi.  Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas Luas suatu segitiga bersudut segiempat tepat. tegak = 1 daripada luas suatu 2  Menggunakan cip atau jubin segiempat tepat. segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama. b) luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama. 30
  • 11. BIDANG PEMBELAJARAN: PERIMETER DAN LUAS TINGKATAN 1OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:11.3 Memahami konsep luas  Meneroka dan menerbitkan (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga, segiempat selari dan formula untuk menentukan luas segitiga, segiempat selari dan trapezium untuk segitiga, segiempat selari dan trapezium. menyelesaikan masalah. trapezium berdasarkan luas (ii) Menentukan luas segitiga, segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium. (iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga, segiempat tepat, segiempat selari atau trapezium. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segiempat tepat, segiempat selari dan trapezium.  Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari. 31
  • 12. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:12.1 Memahami ciri geometri kubus  Menggunakan bahan konkrit (i) Mengenal pasti pepejal geometri. Pepejal geometri termasuk: dan kuboid. untuk menerangkan konsep (ii) Menyatakan ciri geometri kubus  Kubus pepejal geometri. dan kuboid.  Kuboid  Permainan: Mencari pepejal. (iii) Melukis bentangan kubus dan Sediakan beberapa set kad aktiviti kuboid pada:  Silinder yang mengandungi keterangan a) Grid segiempat sama,  Piramid mengenai pepejal seperti: b) Kertas kosong.  Kon a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz.  Sfera (iv) Membina model kubus dan b) Semua tepi mempunyai kuboid dengan: panjang yang sama. a) Mencantumkan muka yang Murid bertanding untuk mencari diberi. pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. b) Melipatkan bentangan yang diberi.  Meneroka hubungan antara muka, tepi dan bucu kubus dan kuboid.  Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid.  Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid. 32
  • 12. BIDANG PEMBELAJARAN: PEPEJAL GEOMETRI TINGKATAN 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANMurid akan diajar untuk: Murid akan dapat:12.2 Memahami konsep isi padu  Menggunakan kubus unit atau (i) Menganggar isi padu kuboid. cm3 dibaca sebagai: kuboid untuk menyelesaikan bahan konkrit yang lain untuk ”sentimeter padu” (ii) Menentukan isi padu kuboid. masalah. murid meneroka konsep isi padu. Isi padu bagi suatu kubus (iii) Menyelesaikan masalah yang  Meneroka dan menerbitkan melibatkan isi padu kuboid. unit ialah 1 unit padu. formula untuk menentukan isi padu kuboid. 33
  • KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH MATEMATIK TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAHPenasihat Datu Dr Hj. Julaihi Hj. Bujang Roozana binti Maaris Pengarah SMK Tunku Besar Burhanuddin, Bahagian Pembangunan Kurikulum Seri Menanti, Negeri Sembilan Mohd Zanal bin Dirin Asjurinah binti Ayob Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) SMK Raja Muda Musa, Bahagian Pembangunan Kurikulum Batang Berjuntai, SelangorPenasihat Editorial Dr. Rusilawati binti Othman Asnidar binti Mohamed Ariff Ketua Unit Matematik Menengah SMK Taman Setiawangsa, Bahagian Pembangunan Kurikulum Jalan Bukit Setiawangsa, Kuala LumpurEditor Radin Muhd Imaduddin bin Radin Ilustrasi dan Susun Atur Radin Muhd Imaduddin bin Radin Abdul Halim Abdul Halim Penolong Pengarah Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum Wong Sui Yong Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum 34