100211 pengurusan kejohanan olahraga

4,192 views
4,047 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,192
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
180
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

100211 pengurusan kejohanan olahraga

 1. 1. GARIS PANDUANPENGURUSAN KEJOHANAN BALAPANDAN PADANG (OLAHRAGA)DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA2010GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAi
 2. 2. © Bahagian SukanKementerian Pelajaran MalaysiaMei 2010Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan atau mencetak mana-manabahagian artikel,ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara juga sama adasecara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapatkeizinan bertulis daripadaKetua Pengarah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Perundingan tertakluk padaperkiraan royalti atauhonorarium.Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-PenerbitanGaris Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) Di Sekolah.ISBN 978-983-2772-57-61. Athletics-Handbooks, manuals, etc. 2. Track-athletics-Handbooks, manual, etc.3. Sports administration-Handbooks, manuals, etc. 4. School sports-Handbooks,manuals, etc.796.42069GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAii
 3. 3. Kata Alu-AluanMENTERI PELAJARAN MALAYSIAAssalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuhdan Salam 1MalaysiaPenyertaan semua murid sekurang-kurangnya dalam satu sukan adalah faktoryang dapat mengembalikan kegemilangan sukan di sekolah. Oleh itu, Dasar SatuMuridSatu Sukan yang diperkenalkan dan akan dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2011,akan dapat menjanakan pelbagai aktiviti sukan di sekolah berdasarkan kemampuan,kreativiti serta inovasi guru dan murid.Olahraga merupakan teras kepada aktiviti sukan di sekolah yang secara tradisinyaakan dianjurkan setiap tahun. Sebagai acara penting yang sepatutnya menjaditunjangkepada aktiviti sukan di sekolah, maka olahraga perlulah dikelolakan denganterancangdan sempurna serta pada masa yang sesuai.Oleh itu, Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang(Olahraga) di Sekolah yang diterbitkan ini akan dapat membantu pihak sekolahmengelolakan acara ini dengan baik dan teratur. Dokumen ini boleh digunakansebagairujukan untuk menganjurkan dan melaksanakan acara sukan seperti penubuhanjawatankuasa dan peranannya, peraturan pertandingan, bilangan pegawai teknik,peralatan, ukuran balapan dan sebagainya.Saya juga percaya dan penuh yakin bahawa buku Garis Panduan akan dapatmemudahkan pihak sekolah lagi untuk merencanakan dan mengatur aktiviti sukan.Halini juga akan dapat menjanakan kegemilangan sukan semula di sekolah selarasdenganhasrat Dasar Satu Murid Satu Sukan.YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSINTimbalan Perdana MenteriMerangkap Menteri Pelajaran MalaysiaGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAiiii
 4. 4. Kata Alu-AluanKETUA PENGARAH PELAJARANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAAssalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh, dansalam sejahteraTerlebih dahulu, tahniah saya ucapkan kepada Bahagian Sukan, KementerianPelajaran Malaysia atas kejayaan penerbitan buku Garis Panduan PengurusanKejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang julung-julung kalinyaditerbitkan sebagai panduan kepada sekolah’sekolah di Malaysia.Aktiviti sukan telah pun dijadikan sebagai fokus dalam sistem pendidikan padahari ini. Aktiviti sukan juga akan menjadi aktiviti yang wajib dijalankansepanjang tahun.Pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan di sekolah seharusnya merancang,mengurus dan melaksanakan kegiatan ini secara sistematik, cekap dan berkesanberlandaskan keilmuan dan kemanusiaan.Saya yakin bahawa usaha untuk menerbitkan buku ini dapat dijadikan sebagaicontoh dan panduan kepada guru untuk mengurus serta melaksanakan kejohananbalapan dan padang (olahraga) di sekolah masing-masing. Penghasilan buku inisecaralangsung akan mewujudkan satu ruang dan peluang kepada guru menambah ilmupengetahuan dan kemahiran untuk menjayakan kejohanan sukan olahraga di sekolah.Harapan saya penerbitan buku ini dapat dijadikan panduan dan menyemarakkankemeriahan kejohanan olahraga pada peringkat sekolah. Selain itu, diharapkansupayabuku panduan ini akan digunakan dan dibuat penambahbaikan selaras denganperubahan semasa untuk dimanfaatkan oleh semua pihak.TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOMGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAivii
 5. 5. Kata Alu-AluanPENGARAH BAHAGIAN SUKANSalam sejahtera dan salam 1MalaysiaKejohanan olahraga sekolah merupakan suatu wahana untuk mencapai wawasannegara dalam pembudayaan sukan dalam kalangan murid sekolah. Budaya sukan dalamkalangan semua murid adalah untuk memperlengkap kecemerlangan sistem pendidikanbagi melahirkan modal insan yang seimbang dan holistik dari segi jasmani, emosi,rohanidan intelek ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia.Penggubalan, pembaharuan dan pengemaskinian Buku Garis Panduan PengurusanBalapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah merupakan antara proses penting bagimeningkatkan kualiti mutu sukan sekolah dan atlet murid memperkembang potensidanbakat murid dalam bidang olahraga.Usaha mendokumentasikan garis panduan berserta pelbagai strategi dan pelantindakan merupakan satu langkah yang berkesan bagi menyebarkan dan memberikanpemahaman yang jelas kepada semua pihak yang terlibat khususnya guru dan pegawaisukan untuk sama-sama menggembleng tenaga untuk menjayakan kejohanan olahragasekolah.Bahagian Sukan mengharapkan agar buku garis panduan ini dapat dimanfaatkansepenuhnya oleh pihak yang terlibat dalam proses perancangan dan pelaksanaankejohanan olahraga sekolah.Saya juga menaruh kepercayaan bahawa buku ini akan menjadi sumber rujukandan panduan penting kepada semua warga pendidik dan masyarakat umum untukmemahami hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia demi memeriahkan sukan sekolahdan meningkatkan mutu penganjuran kejohanan olahraga sekolah.EE HONGPengarahBahagian SukanKementerian Pelajaran MalaysiaGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAiiiv
 6. 6. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAivvi
 7. 7. KandunganTajukMuka SuratKata Alu’Aluan YAB Menteri Pelajaran Malaysia iKata Alu-Aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia iiKata Alu-Aluan Pengarah Bahagian Sukan iiiKandungan vPenghargaan viPengenalan vii1.0 Pendahuluan 12.0Struktur Sukan di Sekolah 23.0Peraturan Pertandingan 24.0Jawatankuasa Kecil yang Perlu Diwujudkan 35.0Acara-acara yang Dicadangkan untukSekolah Rendah dan Sekolah Menengah 156.0Bilangan Pegawai Teknik 177.0Bilangan Pembantu Teknik (Murid) 188.0Jenis dan Bilangan Peralatan Yang Diperlukan 199.0Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan 3010.0Jemputan Tetamu Kehormat 3111.0Mesyuarat Post-mortem 3212.0Pembinaan Balapan Olahraga 3213.0 Sukan Tara 38Lampiran 1 - 9GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAvvii
 8. 8. PenghargaanPenghasilan Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang(Olahraga) di Sekolah ini banyak melibatkan pihak tertentu. Pihak kami mengambilkesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan mengucapkan berbanyak-banyakterima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan sumbangan sehinggabuku ini dapat diterbitkan untuk kegunaan dan panduan pihak sekolah. Sekalungpenghargaan dan ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada semua yang terlibat.’Pn. Ee Hong ’ Pengarah Bahagian Sukan’ En. Jame Alip ’ Mantan Pengarah BSSK’ Pegawai’pegawai ’ Bahagian Sukan’ Semua Ketua Unit Sukan Negeri’ Unit Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM)’ Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM)’ Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSS Negeri danMSSM’ Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM’ Jurulatih Olahraga (guru)’ Pengetua dan Guru Besar di 100 buah sekolah kajian rintis Buku Garis PanduanPengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di SekolahGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAviviii
 9. 9. PengenalanBuku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) diSekolah ini disediakan sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk mengendalikanKejohanan Balapan dan Padang di Sekolah. Kandungan Buku Garis panduanini terbahagi kepada enam bahagian iaitu pendahuluan, peraturan pertandingan,Jawatankuasa-Jawatankuasa kecil, teknikal pertandingan, sukan tara dan lampiran.Bahagian pengenalan memperkenalkan serba sedikit mengenai olahraga dan strukursukan di peringkat sekolah. Bahagian peraturan pertandingan pula menyatakantentangperaturan balapan dan padang yang digunapakai dalam kejohanan Balapan dan PadangMajlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). Bahagian jawatankuasa-jawatankuasa kecilpula memperincikan peranan setiap jawatankuasa yang ditubuhkan bagimengendalikankejohanan olahraga sekolah.Bahagian teknikal pertandingan menerangkan acara-acara yang dicadangkan bagisekolah rendah dan menengah, bilangan pegawai teknik dan pembantu pegawaiteknik, peralatan dan ukuran balapan serta sektor padang. Bahagian sukan tarapulamenerangkan bagaimana contoh sukan tara dijalankan di sekolah sebelum kejohanansebenar dijalankan.Bersama buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga)di Sekolah ini di sertakan bersama lampiran-lampiran yang boleh digunakansebagairujukan bagi acara balapan (150 meter, 200 meter, 300 meter dan 400 meter) dansektor acara padang. Contoh-contoh surat, borang-borang kejohanan sertapengisianmajlis pembukaan dan penutupan rasmi kejohanan.Semoga buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga)di Sekolah ini dapat membantu para guru menjalankan Kejohanan Balapan dan Padangdi sekolah dengan lebih berkesan. Walaupun bagaimanapun, buku ini hanya sebagaipanduan sahaja. Pihak sekolah khasnya guru boleh mengunakan daya kreativiti dandaya usaha masing-masing berdasarkan persekitaran dan kesesuaiannya.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAviiix
 10. 10. 1.0 PendahuluanOlahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan. Nama olahraga berasaldaripada perkataan Greek athlosyang bermaksud ’bertanding’. Olahraga bolehdibahagikan kepada acara balapan dan acara padang.Acara balapan terdiri dari acara pecut (100 meter (m), 200 m, dan 400 m) acarajaraksederhana (800 m, 1500 m, 3,000 m, dan 3,000 m berhalangan), acara jarak jauh(5000 m dan 10000 m), lari berpagar wanita (100 m), lari berpagar lelaki (110m), lariberpagar lelaki dan perempuan (400 m), dan lari berganti’ganti (4 x 100 m,4 x 200 m, dan 4 x 400 m).Acara padang terdiri daripada acara lompatan (lompat jauh, lompat tinggi, lompatbergalah dan lompat kijang) dan acara balingan (melontar peluru, merejamlembing,melempar cakera dan membaling tukul besi).Acara’acara lain pula ialah berjalan kaki (5 kilometer, 10 kilometer, 20kilometer dansebagainya), acara separa maraton (21.0975 kilometer), maraton (42.195kilometer),acara heptatlon (7 acara untuk wanita) dan dekatlon (10 acara untuk lelaki).Kejohanan olahraga sekolah adalah satu aktiviti sukan yang penting dalamkalendarsekolah dan melibatkan penyertaan murid secara menyeluruh. Setiap sekolah perluberusaha membangunkan dan membudayakan aktiviti sukan dalam kalangan wargasekolah agar institusi sekolah dapat berfungsi untuk mengembangkan potensi muridsecara seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Penglibatan muriddalam sukan dapat memupuk semangat kerjasama, patriotik dan bersatu padu dikalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1989 (Lampiran 1) menegaskan bahawa penyertaanmurid dalam kegiatan sukan diwajibkan. Setiap murid perlu mengambil bahagiansekurang-kurangnya dalam satu jenis permainan atau olahraga. Oleh yang demikian,pihak sekolah perlu memperkemas perancangan dan pengurusan sukan di sekolahagar minat dan penyertaan murid dalam kegiatan sukan dapat ditingkatkan.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA1
 11. 11. 2.0Struktur Sukan di SekolahSetiap sekolah mesti mewujudkan budaya dan struktur sukan pada peringkatsekolah.2.1Struktur Sukan di sekolah seperti yang berikut, iaitu:2.1.1Mengadakan/Menubuhkan majlis sukan sekolah.(Rujuki lampiran 2 untuk cadangan struktur organisasi)2.1.2Pasukan-pasukan rumah sukan (4 hingga 6 pasukan).(Rujuki lampiran 3 untuk cara-cara mengagihkan pasukan rumah)2.1.3Memasukkan semua program sukan dalam takwim sekolah.2.1.4Sekiranya padang sekolah digunakan untuk mengadakan sukansekolah, gelanggang pertandingan yang mengandungi balapan dantempat pertandingan acara-acara padang hendaklah disiapkan lebihawal untuk memberikan peluang kepada murid-murid menjalani latihanyang cukup. Persediaan ini dibuat pada awal tahun persekolahan ataudisediakan sebelum penggal sekolah dibuka.(rujuki Lampiran 4 untuk contoh trek)3.0Peraturan PertandinganSetiap pertandingan yang akan dijalankan hendaklah dikawal oleh peraturanpertandingan. Maklumat pertandingan mesti mempunyai perkara-perkara berikut,iaitu:3.1Nama, tarikh dan tempat pertandingan/kejohanan;3.2Kategori dan acara-acara yang dipertandingkan (timbangan alatan, ukuran danjarak);3.3Syarat-syarat penyertaan;3.4Nombor peserta;3.5Atur cara ; dan3.6Jadual pertandingan (rujuki Lampiran 5 untuk contoh jadual peraturanpertandingan).GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA2
 12. 12. 4.0 Jawatakuasa Kecil (JKK) yang Perlu Diwujudkan(Cadangan ini bergantung pada kesesuaian dan keperluan)4.1Urus setia (3 orang).4.2JKK Pertandingan dan Perangkaan (4 orang).4.3JKK Teknik dan Peralatan (4 orang).4.4JKK Kepegawaian (3 orang).4.5JKK Kewangan dan Iklan (3 orang jika diperlukan).4.6JKK Jemputan dan Sambutan (5 orang jika diperlukan).4.7JKK Perasmian dan Penutupan (5 orang jika diperlukan).4.8JKK Hiasan, Kebersihan dan Keceriaan (4 orang).4.9JKK Pertolongan Cemas (2 orang).4.10JKK Dokumentasi, Rakaman, Siar Raya dan Publisiti(4 orang jika diperlukan).4.11JKK Kawalan, Keselamatan dan Lalu Lintas (5 orang).4.12JKK Hadiah, Sijil dan Cenderamata (5 orang).4.13JKK Buku Cenderamata/Program (3 orang).4.14JKK Minuman Pegawai/Pembantu Teknik dan Jamuan VIP (4 orang).4.15JKK Lain mengikut keperluan seperti JKK Pengangkutan, PenginapanAtlet, Pegawai dan lain-lain sebagainya.4.1Urus Setia4.1.1Mengurus surat pelantikan anggota jawatankuasa pengelola kejohanan;4.1.2Bertanggungjawab atas surat-menyurat kepada pihak-pihak tertentu;4.1.3Mengurus dan memanggil mesyuarat jawatankuasa pengelola;4.1.4Bertanggungjawab mengedarkan segala maklumat mengenaikejohanan kepada semua yang berkenaan;4.1.5Mengurus serta mengendalikan mesyuarat pengurus-penguruspasukan;4.1.6Memohon tempahan kegunaan stadium/venue untuk kejohanan;4.1.7Mengurus pesanan hadiah dan cenderamata;4.1.8Menyediakan peralatan am selain peralatan teknikal;GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA3
 13. 13. 4.1.9Mengurus dan menyediakan anggaran perbelanjaan yang telahdiluluskan oleh Jawatankuasa Pengelola;4.1.10 Memanggil mesyuarat post-mortem selepas kejohanan;4.1.11 Mengurus dan melaksanakan segala ketetapan jawatankuasapengelola; dan4.1.12 Menyelaraskan tugas-tugas JKK yang lain.4.2JKK Pertandingan dan Perangkaan4.2.1Sebelum Pertandingan4.2.1.1Menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada urus setiamengenai peraturan-peraturan kejohanan.4.2.1.2Susunan atur cara pertandingan:tarikhnombor acaramasaacarabahagian umurperingkat pertandingan4.2.1.3Pengurusan rekod:rekod kejohananborang pendaftaranborang pertandinganbuku pertandingan4.2.1.4Taklimat penyelarasanMemberikan taklimat dan penyelarasan tugas kerja kepadajawatankuasa pertandingan4.2.1.5Merekodkan borang pendaftaran:memprosesmenyemakmengasingkan mengikut acara dan peringkat umurmenetapkan nombor pesertaGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA4
 14. 14. 4.2.1.6Mesyuarat pengundian lorong:menentukan tempatacaramenyediakan bahan-bahan undianalatan(20 hari sebelum kejohanan)4.2.1.7Buku rasmi pertandingan:nombor acaranama acarawaktuukuran alatankedudukan lorongbilangan peserta pertandinganrekod-rekod kejohanan(sekolah/zon/daerah/negeri/kebangsaan)(Catatkan masa, jarak, pemegang rekod, zon, tempat dantahun rekod dicipta)4.2.1.8Mendapatkan semua borang teknikal acara padang danmemasukkan semua peserta yang mengambil bahagianmengikut acara/kategori sebelum menyerahkannya kepadaketua bilik panggilan/penyelia peserta semasa pertandingan.4.2.1.9Taklimat penyelarasan tugas bersama dengan jawatankuasakecil:JKK KepegawaianJKK HadiahJKK Kemudahan Padang/Stadiumjawatankuasa-jawatankuasa yang lain yang berkaitanpada masa yang sesuai sebelum kejohananGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA5
 15. 15. 4.2.1.10 Pengurusan tempat pertandingan:menentukan dan menyesuaikan kemudahan di tempatpertandingan untuk melicinkan perjalanan pertandinganmasaalatan dan bahan-bahan mengenai pertandingan untukmesyuarat pengurus-pengurus pasukan.4.2.2 Semasa Kejohanan4.2.2.1Buku pesertasusunan acara dan diserahkan kepada ketua bilikpanggilan/penyelia peserta4.2.2.2Pengurusan keputusan :-menerimamengeluarkanmengumpulmenjilidkan(mengikut sesi dan hari dengan secukupnya danmengedarkannya kepada pengurus-pengurus pasukan,bilik seranta, akhbar dan untuk simpanan)4.2.2.3Mengemaskinikan maklumat-maklumat berikut dari semasa kesemasa dan mengeluarkannya pada setiap akhir sesi/hari:analisis pungutan pingat mengikut kategori/keseluruhananalisis peserta yang telah memecahkan dan menyamairekod-rekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaancalon peserta terbaik bagi tiap kumpulan umurcalon peserta terbaik keseluruhancalon kategori yang lain4.2.2.4Pengurusan keputusanMengedarkan naskhah buku atau CD-ROM keputusan rasmilengkap kepada pengurus pasukan semasa penutupan rasmi.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA6
 16. 16. Selepas Kejohanan4.2.3.1Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap danmenyerahkannya kepada urus setia induk bagi penyediaanlaporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kejohanan.4.2.3.2Mengemaskan dan memulangkan peralatan yang berkenaan.4.2.3.3Mengemaskinikan rekod kejohanan.4.2.3.4Tugas-tugas lain.4.3 JKK Teknik dan Peralatan4.3.1 Sebelum Kejohanan4.3.1.1Peralatan:menyemak, menentukan ukuran, berat dan alat di storsukan/stadium berada dalam keadaan baik, selamatdigunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan(Rujuki peraturan pertandingan)menyenaraikan dan mendapatkan peralatan sekiranyaberlaku kekurangan/kerosakanmenyusun, menempatkan, menyenaraikan peralatan yangakan digunakan mengikut susunan acara 3 hari sebelumpertandingan dijalankanmengesahkan alatan persendirian peserta (sekiranya ada)seperti blok permulaan dan lombol bergalah mengikutpiawaian pertandingan (atas permintaan)4.3.1.2Menyediakan pelan trek/staggers, tempat gelanggang yangakan digunakan dan penerangan diberikan semasa taklimatpengurus pasukan.4.3.1.3Menyediakan dan melatih 40 -60 orang murid (mengikutkeperluan kejohanan) sebagai quarter master bagi membantujawatankuasa ini mengikut giliran yang telah ditetapkan.4.3.1.4Mendapatkan, menyemak, dan memastikan bahawa borangborangteknikal yang diperlukan cukup.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA7
 17. 17. 4.3.2Semasa kejohanan4.3.2.1Peralatan:-mengeluarkan, menyediakan peralatan dan gelanggangyang akan digunakan mengikut susunan acara danmenyimpan peralatan semula. wujudkan sistemkeluar/masuk alatan-mengadakan score board untuk semua acara padang4.3.2.2Menyediakan atau membuat semakan tempat bagi acarabalapan dan padang serta menandakan kedudukan rekodrekodkejohanan sekolah/negeri/kebangsaan/ ASEAN dansebagainya.4.3.2.3Berhubung rapat dengan jawatankuasa pertandingan,pengurus kejohanan, pengurus teknik, referi-referi balapan,padang dan luar stadium bagi menentukan semua arenapertandingan disediakan dengan baik dan diterima sebagaisatu kejohanan yang dijalankan mengikut peraturan-peraturanpertandingan.4.3.2.4Tugas-tugas lain yang berkaitan dan bertanggungjawab atashal-hal teknik yang lain.4.3.3Selepas Kejohanan4.3.3.1Memastikan bahawa semua alatan yang digunakan sama adadipinjam atau peralatan stadium telah diurus pemulangannya.4.3.3.2Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.4.4JKK Kepegawaian4.4.1Mengenal pasti pegawai-pegawai teknikal yang bertauliah untuklantikan pegawai kejohanan.4.4.2Menentukan bilangan pegawai untuk kejohanan.4.4.3Mengurus surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulisdaripada pegawai-pegawai petugas yang dicadangkan (selaras denganurus setia).4.4.4Menghubungi jawatankuasa penginapan untuk mengurus tempatpenginapan pegawai (jika diperlukan).GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA8
 18. 18. 4.4.5Mengagihkan tugas pegawai, ketua kumpulan, jadual tugas dan gilirantugas.4.4.6Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas.4.4.7Membuat pendaftaran tenteang kehadiran pegawai-pegawai danmenjaga kebajikan mereka serta merekodkan jumlah sebenar haribertugas setiap pegawai dalam kejohanan ini.4.4.8Memastikan bahawa pegawai-pegawai yang bertugas memakai pakaianyang kemas sebagaimana yang diperlukan.4.4.9Mengadakan taklimat pegawai sehari sebelum kejohanan bermula.4.5 JKK Kewangan4.5.1Menubuhkan Jawatankuasa Kecil Kewangan.4.5.2Berusaha mendapatkan tajaan, derma dan iklan mengikut sasaranyang ditentukan.4.5.3Bekerjasama dengan Jawatankuasa Kecil Buku Cenderamata danbendahari untuk menyerahkan iklan kepada JKK Buku Cenderamata.4.5.4Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.4.5.5Menyediakan laporan kewangan kejohanan untuk makluman danpengetahuan jawatankuasa pengelola.4.5.6Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasapengelola.4.6 JKK Jemputan dan Sambutan4.6.1Menubuhkan jawatankuasa kecil jemputan dan sambutan.4.6.2Mengurus jemputan kejohanan kepada semua sekolah dan agensi luaryang terlibat (jika ada).4.6.3Menyambut tetamu khas serta jemputan-jemputan lain.4.6.4Bertanggungjawab membantu urus setia menyusun atur cara sambutanVVIP semasa perasmian, penutupan dan jamuan rasmi.4.6.5Protokol majlis:-menyediakan, mengatur dan melabelkan tempat duduk VIP danpara jemputan semasa majis perasmian dan penutup kejohanan.4.6.6Bekerjasama dengan jawatankuasa kecil perasmian/penutupan (contohjuruacara) dan jawatankuasa kecil jamuan dan minuman.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA9
 19. 19. 4.6.7Mendapatkan nasihat daripada bahagian/unit perhubungan/protokoljika diperlukan (rujuki lampiran).4.6.8Menyusun tempat duduk para penerima anugerah semasa perasmiandan penutupan.4.6.9Mendapatkan pembekal untuk menyediakan jamuan untuk VIP selepasmajlis pembukaan dan penutupan rasmi.4.6.10 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.4.6.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.4.6.12 Mengurusdan melaksanakan segala keputusan jawatankuasapengelola.4.7 JKK Perasmian dan Penutup4.7.1Menubuhkan jawatankuasa kecil perasmian dan penutupan.4.7.2Merancang dan menyusun atur cara perasmian pembukaan danpenutupan termasuk bacaan ikrar.4.7.3Mengurus pasukan pancaragam sekolah atau persembahan padanguntuk perasmian pembukaan dan penutupan.4.7.4Menyediakan atur cara pentadbiran bagi majlis perasmian pembukaandan penutupan untuk makluman dan pengetahuan pegawai-pegawaiyang terlibat dan pasukan-pasukan yang menyertai kejohanan.4.7.5Bertanggungjawab terhadap susunan pasukan rumah/kontinjen dansegala kemudahan peralatan berkaitan dengan upacara perasmianpembukaan dan penutupan.4.7.6Menyediakan juruacara (2 orang) untuk kedua-dua majlis.4.7.7Mengadakan raptai pembukaan dan penutupan.4.7.8Memberikan taklimat kepada semua pengurus pasukan tentangperasmian pembukaan dan penutupan semasa mesyuarat penguruspasukan.4.7.9Mengurus kontinjen-kontinjen dari tempat penginapan ke tempatupacara perasmian pembukaan dan penutupan.4.7.10 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.4.7.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem.4.7.12 Mengurusdan melaksanakan segala keputusan jawatankuasapengelola.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA10
 20. 20. 4.8 JKK Hiasan dan Kebersihan4.8.1Menubuhkan jawatankuasa kecil.4.8.2Mengenal pasti murid/pekerja untuk membantu membersihkan tempatpertandingan termasuk gelanggang/tempat duduk peserta, tandas dantempat-tempat lain setiap hari/sesi.4.8.3Melabel khemah-khemah kontinjen, juri, tempat hadiah, urus setia, bilikpanggilan, tempat pegawai teknikal, tempat keputusan dan tempattempatlain yang difikirkan perlu.4.8.4Bekerjasama dengan JKK Protokol/JKK Jemputan dan Sambutan untukmelabel tempat duduk/meja VVIP/VIP/kontinjen-kontinjen.4.8.5Berhubung dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan permaidanimerah/pokok-pokok bunga/bahan-bahan lain untuk menghias tempatduduk VIP semasa kejohanan/perasmian/penutup/jamuan mesyuarat.4.8.6Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.4.8.7Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem.4.8.8Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasapengelola.4.9 JKK Pertolongan Cemas4.9.1Menubuhkan jawatankuasa kecil.4.9.2Mendapatkan anggota-anggota Persatuan St. John Ambulans/BulanSabit Merah untuk bertugas di stadium sepanjang kejohanan.4.9.3Memastikan bahawa terdapat seorang pegawai perubatan yangbertauliah untuk bertugas.4.9.4Mendapatkan khidmat sebuah ambulans dan bersedia di tempatpertandingan sepanjang kejohanan.4.9.5Memaklumkan hospital/klinik berdekatan untuk bersedia dan memberikeutamaan dari segi rawatan sekiranya diperlukan.4.9.6Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.4.9.7Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem.4.9.8Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasapengelola.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA11
 21. 21. 4.10 JKK Dokumentasi, Rakaman, Siaraya dan Publisiti4.10.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil.4.10.2 Membuat rakaman kejohanan, perasmian pembukaan dan penutupandalam bentuk video dan gambar untuk didokumentasikan.4.10.3 Menyediakan sistem siar raya.4.10.4 Memaklumkan pihak penerangan untuk hebahan atau menggunakansepanduk/surat siaran untuk menyiarkan kejohanan kepada orangramai (perlu mendapatkan kebenaran majlis tempatan).4.10.5 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.4.10.6 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.4.10.7 Mengurusdan melaksanakan segala keputusan JawatankuasaPengelola.4.11 JKK Kawalan, Keselamatan dan Lalu lintas4.11.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil kawalan, keselamatan dan lalu lintas.4.11.2 Kawalan dan Keselamatan:menasihati guru pasukan tentang keselamatan barang-barangmilik atlet-atlet di kawasan khemah peserta.mengawasi pintu-pintu masuk ke pentas utama, tempat pesertadan tempat hadiah.memastikan bahawa hanya orang yang tertentu sahaja yangdibenarkan ke dalam arena pertandinganmendapatkan kerjasama daripada pihak polis berhubung denganlalu lintas dan keselamatan sepanjang kejohanan khasnya ditempat duduk penonton.mengawal keselamatan semasa rehat di antara sesi pagi denganpetang.4.11.3 Lalu Lintas:mengawal tempat letak kereta terutama sekali semasapembukaan dan penutupan. tentukan tempat letak keretaVVIP/VIP/jemputan/kontinjen.menyediakan pelekat letak kereta untuk diedarkan kepadamereka yang terlibat.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA12
 22. 22. 4.11.4 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.4.11.5 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.4.11.6 Mengurusdan melaksanakan segala keputusan JawatankuasaPengelola.4.12 JKK Hadiah dan Cenderamata4.12.1Menubuhkan jawatankuasa kecil.4.12.2Menerima, menyemak dan memastikan bahawa bilangan hadiahyang diterima menepati senarai acara kejohanan daripada pembekalsebelum kejohanan.4.12.3Menentukan murid/guru bertugas pada tiap-tiap sesi kejohanan untukpenyampaian hadiah.4.12.4Menyediakan selingan muzik semasa upacara penyampaian hadiah.4.12.5Bekerjasama dengan pengurus kejohanan untuk menentukan masadan waktu untuk penyampaian hadiah.4.12.6Mengadakan satu sistem yang membolehkan pemenang-pemenanguntuk berkumpul bagi menerima hadiah mereka.4.12.7Menyediakan cenderamata untuk penyampai hadiah(jika perlu).4.12.8Menyediakan cenderamata untuk diberikan kepada ketua kontinjensemasa upacara perasmian.4.12.9Mengurus penyampaian cenderamata kepada VVIP semasaperasmian dan penutupan.4.12.10 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.4.12.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.4.12.12 Mengurusdan melaksanakan segala keputusan jawatankuasapengelola.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA13
 23. 23. 4.13 JKK Buku Cenderamata4.13.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil.4.13.2 Mendapatkan sekurang-kurangnya tiga sebut harga syarikatpercetakan untuk mencetak buku cenderamata.4.13.3Menentukan tarikh bagi mendapatkan semua bahan kandungan bukucenderamata daripada semua jawatankuasa kecil dan seterusnyaberurusan dengan syarikat percetakan yang dipilih.4.13.4Berhubung dengan urus setia untuk mendapatkan iklan yang akandimasukkan dalam buku tersebut.4.13.5Memastikan bahawa buku cenderamata siap dicetak dan diedarkansebelum kejohanan.4.13.6Mengedarkan buku-buku cenderamata dan buku program di tempatyang akan digunakan.4.13.7Bekerjasama dengan JKK lain yang berkaitan dengan bukucenderamata.4.13.8Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.4.13.9Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.4.13.10 Mengurusdan melaksanakan segala keputusan jawatankuasapengelola.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA14
 24. 24. 5.0 Acara-acara yang dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah MenengahAcara Kumpulan UmurL18 L15 L12 L10 P18 P15 P12 P1080 m X X X X100 m X X X X200 m X X X X X X400 m X X X X800 m X X X X1500 m X X X X3000 m (Terbuka) Terbuka5000 m (Terbuka ) Terbuka80 m Lari Berpagar(0.762 m)(Jarak pagar 12 m/8 m/12 m)X X100 m Lari Berpagar(0.838 m)(Jarak pagar 13 m/8.5 m/10.5 m)X X110 m Lari Berpagar(0.991 m/0.914 m)(Jarak pagar 13.72 m/9.14 m/14.02m)X X200 m Lari Berpagar(0.914 m/0.762 m)(Jarak pagar 16 m/19 m/13 m)X X400 m Lari Berpagar(0.914m/0.762m)(Jarak pagar 45 m/35 m/40 m)X X3000 m Lari Berhalangan X2000 m XX X(sambungan di mukasurat sebelah)GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA15
 25. 25. L18 L15 L12 L10 P18 P15 P12 P102000 m Berjalan Kaki X X3000 m Berjalan Kaki X10,000 m Berjalan Kaki XLompat Tinggi X X X X X X X XLompat Jauh X X X X X XLompat Kijang X X X XLombol Bergalah(Terbuka) X XMelontar Peluru X5.45kgX4.55kgX2.72kgX2.72kgX4kgX4kgX2.72kgX2.72kgMelempar Cakera X1.5kgX1kgX1kgX1kgMerejam Lembing X700gX600gX600gX600gMembaling Tukul Besi(Terbuka)X5.45kgX4kg4 X 100 m X X X X X X4 X 200 m X X4 X 400 m X X X XPentatlon (Terbuka) XHeptatlon (Terbuka) XLompat Jauh Berdiri X XLari Berganti-ganti(Ulang-alik 50 m ) X XGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA16
 26. 26. 6.0 Bilangan Pegawai Teknik yang diperlukanBilangan pegawai teknik yang diperlukan adalah sebanyak 100 hingga 120 orang.Jumlah ini bergantung pada keperluan dari segi bilangan acara dan haripertandingan. Yang berikut ialah tugas pegawai dan jumlah bilangan yangdiperlukan.Bil Pegawai Bilangan1 Juri 3 - 5 orang2 Pengurus pertandingan 1 orang3 Penolong pengurus pertandingan 2 ’ 4 orang4 Pengurus teknik 1 orang5 Penolong pengurus teknik 4 - 6 orang6 Referi balapan 1 - 2 orang7 Referi lompatan 1 - 2 orang8 Referi lontaran 1 - 2 orang9 Referi acara campuran 1 - 2 orang (jika ada)10 Referi bilik panggilan 1 orang11 Ketua hakim balapan 1 - 2 orang12 Ketua hakim lompatan 1 - 2 orang13 Ketua hakim lontaran 1 - 2 orang14 Ketua hakim acara campuran 1 orang (jika ada)15 Ketua hakim bilik panggilan 1 orang16 Ketua penjaga masa 1 - 2 orang17 Ketua pengadil 1 - 2 orang18 Penyelaras pelepasan 1 orang19 Setiausaha pertandingan 1 orang20 Hakim balapan * 8 orang21 Penjaga masa * 12 - 16 orangGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA17
 27. 27. Bil Pegawai Bilangan22 Pengadil/pencatat pusingan 8 - 12 orang23 Pelepas 2 - 4 orang24 Ketua penolong pelepas 1 - 2 orang25 Penolong pelepas 4 - 8 orang26 Hakim lompatan * 10 - 12 orang27 Hakim lontaran * 10 - 1 orang28 Hakim bilik panggilan 4 orang29 Juruhebah 2 - 4 orang30 Pegawai statistik 2 - 6 orang31 Marsyal (pengawas) 2 - 4 orang32 Penyelaras upacara penyampaian hadiah 1 orang33 Hakim acara jalan kaki 6 - 9 orang34 Pegawai alat penyukat angin 1 - 4 orangJika alat photo finish dan alat pengukur digunakan (jika perlu) :-35 Ketua hakim photo finish 1 orang36 Hakim photo finish 3 ’ 5 orang37 Hakim pengukur acara padang 4 ’ 6 orang* Jika alat elektronik digunakan, bilangan pegawai ini boleh dikurangkan.(Pegawai dan bilangan tersebut adalah cadangan sahaja. Pihak pengelola bolehmengubah suai mengikut tahap dan keperluan pengelolaan mereka. Untuksukan peringkat sekolah adalah bergantung kepada keperluan kejohanan)7.0Bilangan Pembantu Teknik (murid)Bilangan pembantu teknik (murid) yang diperlukan bagi setiap sesi adalahsebanyak40 hingga 60 orang murid. Jumlah ini bergantung pada keperluan dari kesesuaian.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA18
 28. 28. 8.0 Jenis dan Bilangan Peralatan yang DiperlukanTerdapat pelbagai jenis peralatan yang diperlukan dalam sukan olahraga. Haltersebut disusun berdasarkan jadual di bawah.Bil Peralatan Ukuran Bil. yang diperlukan1. Peluru 12 L/P 2.72 kg 3 unit2. Peluru 15P dan 18P 4.00 kg 3 unit3. Peluru 15L 4.55 kg 3 unit4. Peluru 18L 5.45 kg 3 unit5 Tukul Besi P (T) 4.00 kg 3 unit6 Tukul Besi L (T) 5.45 kg 3 unit7. Cakera 15L/P dan 18P 1.00 kg 3 unit8. Cakera 18L 1.5 kg 3 unit9. Lembing 15L/P dan 18P 600 g 3 unit10. Lembing 18L 700 g 3 unit11. Pagar untuk Lari Berpagar -85 ’ 90 unit12. Troli untuk pagar -2 unit13. Troli serba guna -2 unit14. Tiang Lompat Tinggi -2 set15. Palang untuk Lompat Tinggi -2 - 5 unit16. Blok Permulaan -10 unit17 Kotak untuk permulaan (lorong) -2 set (8 unit satu set)18. Bendera kecil (Merah dan Putih) -12 pasang19. Bendera kecil (Kuning dan Putih) -20 pasang20. Pita ukur 3 m 2 unit21. Pita ukur 5 m 2 unitGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA19
 29. 29. Bil Peralatan Ukuran Bil. yang diperlukan22. Pita ukur 30 m 3 unit23. Pita ukur 50 m 3 unit24 Pita ukur 100 m 2 unit25.Loceng (untuk menandakan pusinganterakhir) -1 unit26. Papan pengira pusingan (lap counter) 25 lap 1 set27. Bateri untuk siren (jika perlu) -2 unit28 Siren dan Lampu Isyarat -1 unit29. Penyukat kelajuan angin (wind gauge) -3 unit30. Bangku panjang -20 unit31. Tiang lombol bergalah -1 set32. Palang untuk lombol bergalah -2 ’ 6 batang33. Tangga aluminium -1 unit34. Galah untuk mengangkat palang -2 unit35. Pagar untuk Lari Berhalangan -4 unit36. Tempat air untuk Lari Berhalangan -1 unit37. Bendera untuk dipacak di tempatmemotong 800mmerah 2 unit38. Tangga tempat duduk hakim danpenjaga masa-2 unit39. Tempat berdiri untuk pelepas -1 ’ 2 unit40. Papan menembak untuk pelepas hitam 1 ’ 2 unit41. Tiang penamat -1 pasang42.Air horn (memberikan isyarat untuklompat acara lompat jauh dan lompatkijang)-3 unit43. Kerusi biasa -50 unit44. Rostrum pemenang -1 unit45. Papan notis -2 unitGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA20
 30. 30. Bil Peralatan Ukuran Bil. yang diperlukan46. Kanister air -8 unit47. Bilik urus setia -1 unit48. Extension wire -2 unit49. Mikrofon (mengikut keperluan) -3 unit50. Megaphone -3 unit51. Meja panjang -7 unit52. Papan putih (White board) -3 unit53 Kanopi untuk kontinjen (mengikutkeperluan) -15 unit54. Kanopi untuk arena pertandingan (kecil) -6 unit55. Payung besar -10 unit56. Tangga penjaga masa dan hakim -2 unit57. Besi untuk ukuran lompat jauh/kijang -3 unit58. Perata pasir untuk lompat jauh/kijang -3 unit59. Papan lonjat (kijang/jauh) -2 unit60. Kurungan Keselamatan (Cage) untukmelempar cakera/tukul besi-1 unit61. Alatan lombol bergalah -1 set62. Pagar untuk acara Lari Berhalangan -1 set63. Baton -10 unit64. Alatan photo finish/EDM -1 set65. Jam randik -25 unit66. Sarung angin (windsock) -1 unit67. Papan tanda untuk hakim jalan kaki -1 set68. Bakul untuk letak alatan -10 unit69. Bakul untuk letak pakaian atlet -24 unit70. Besi spikes untuk tanda acara padang -10 unit71. Kain buruk untuk lap alatan balingan -Secukupnya72. Penyapu -3 unit73. Papan plastisin untuk lompatjauh/kijang -4 unit74. Resin untuk acara lontaran -Secukupnya75. Cangkul dan penyedok dan perata pasir -2 unit kesemuanyaGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA21
 31. 31. Bil Peralatan Ukuran Bil. yang diperlukan76. Caution tape (merah putih) -5 gulung77. Masking tape (kertas) 1 inci -2 gulung78. Masking tape (kertas) 2 inci -10 gulung79. Tape sektor untuk acara padang(plastik) - putih-6-8 gulung besar80. Tape sektor untuk tanda rekod (plastik)- kuning-3 gulung81. Penanda rekod (skitel/kotak/prisma) -6-12 unit82. Papan klip -20 unit83. Komputer riba -3 unit84. Mesin fotostat -1 unit85. Pistol pelepas -3 unit86. Peluru untuk pistol pelepas -300 butir87. Papan dan tangga pelepas -2 set88. Pencetak laser -3 unitNota: Alatan di atas bergantung pada peringkat pengelolaan dan keperluan masing-masing.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA22
 32. 32. 8.1 Peralatan dan Kemudahan Acara BalapanSecara amnya, peralatan dan kemudahan acara balapan adalah seperti yangberikut:i Bendul balapan (untuk menanda garisan sebelah kiri lorong satu).ii Tanda tangga hakim.iii Tanda tangga penjaga masa.iv Kerusi dan meja untuk perakam di tempat hakim dan penjaga masa.v 16 - 20 buah jam randik.vi Hon dan lampu isyarat.vii Tempat tiang pusingan dan loceng (acara 800m ke atas).viii Tangga dan papan untuk pelepas.ix Loud hailer/alat sistem siar raya untuk pelepas.x Kotak lorong (2 set jika perlu).xi Alat-alat untuk menandakan salah mula.xii Papan klip untuk borang-borang.xiii Bendera untuk pengadil (kuning/putih).xiv Bendera merah untuk menandakan tempat memotong 800 m/4x400 m /4x200 m (break line).xv Kon atau prisma kecil dengan ketinggian tidak melebihi 15 sm.xvi (8 ’10 unit ).xvii Bangku untuk pengadil.xviii Bangku panjang untuk pencatat pusingan.xix Kad merah dan kuning untuk referi.xx Penyapu, kain buruk, bakul sampah.xxi Bakul untuk pakaian peserta (individu).xxii Kad merah, kuning dan hijau untuk pelepas/penolong pelepas.
 33. 33. * sekiranya alat foto penamat digunakan, sediakan tempat yang sesuai.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA23
 34. 34. 8.2Khusus untuk Acara Tertentu8.2.1Acara 400 m dan ke bawah (termasuk 4X100 m, 4X200 m dan4X400 m):iBlok mula (8 hingga 10 set).Sekiranya alat foto penamat digunakan, sediakan juga alat salahmula.iiiAlat penyukat angin untuk acara 100 m, 200 m dan 100 m/110m/ 200 m lari berpagar.8.2.2 Acara 5000 m, 5000 m Jalan Kaki dan 10000 m Jalan Kaki:i Bekas air dan air.ii Cawan kertas.iii Span (sponge).iv Meja.8.2.3Acara Lari Berganti-gantii Baton (8 ’ hingga 10 set).ii Masking tape untuk ketua pengadil (digunakan sebagai penandasemasa lari berganti-ganti).8.2.4Acara Lari Berpagari80 hingga 100 set pagar yang ketinggiannya dan pemberat yangtelah ditetapkan boleh diubah.iiTroli pagar yang cukup.8.2.5Acara Berjalan KakiiKad merah untuk hakim acara berjalan kaki.iiPapan amaran (white board), posting board (papan bilanganamaran) dan marker pen.Paddle amaran hakim acara berjalan kaki.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA24
 35. 35. 8.2.6 Acara Lari Berhalangani 3 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 3.96 m.ii 1 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 5 m.iii 1 pagar di halangan air.iv Kon atau prisma untuk menandakan pertukaran laluan.v Penyediaan air di tempat lompatan air.8.2.7 Kad-kad Teknikal Balapan (rujuki lampiran 6)i Ketua hakim (borang keputusan rasmi).ii Hakim.iii Ketua penjaga masa.iv Penjaga masa.v Pengadil.vi Pencatat pusingan.vii Borang sukatan angin.viii Hakim bilik panggilan.ix Hakim acara berjalan kaki.x Borang bantahan (digunakan pada semua acara).xi Borang pendaftaran acara lari berganti-ganti.Nota:Bilangan kad mesti disediakan dengan cukupnya dan bergantung padakeperluan acara. Tanggungjawab diserahkan kepaada pengelola untukmenyediakannya.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA25
 36. 36. 8.3 Peralatan dan Kemudahan Acara Padang8.3.1 Acara Lontar PeluruSekurang-kurangnya 2 biji peluru bagi setiap acara:Kelas Berat PeluruMSSM bawah 12 tahun lelaki/perempuan 2.72 kgMSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan 4.00 kgMSSM bawah 15 tahun lelaki 4.55 kgMSSM bawah 18 tahun lelaki 5.45 kgii Pita pengukur 30m atau EDM (alat pengukur elektronik).iii Besi penanda.iv Tiga set bendera merah dan putih .v Satu set bendera kuning.vi Jam randik.vii Kad teknikal dan papan klip (2 set).viii Air-horn atau alat yang sesuai.ix Resin powder untuk membantu genggaman.x Pita sektor balingan atau garisan.xi Tempat menyimpan atau rak peluru.xii Tuala atau kain untuk mengeringkan/membersihkan peluru.xiii Kerusi, meja dan tempat khemah/payung.xiv Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta.xv Papan skor.xvi Penyapu, berus, kain buruk, guni dan bakul sampah.xvii Air minuman dan cawan kertas.xviii Penanda untuk peserta.xix Penanda jarak dan rekod.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA26
 37. 37. 8.3.2 Acara Melempar CakeraKelas Berat cakeraMSSM bawah 15 tahun lelakiMSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan1 kgMSSM bawah 18 tahun lelaki 1.5 kgSekurang-kurangnya 2 biji cakera bagi setiap acara.ii Pita ukur 50m hingga 100m atau EDM (alat pengukur elektronik).iii Sila rujuki ukuran, sektor, alatan dan trek (lampiran 4).iv Sarung angin.8.3.3Acara Merejam LembingKelas Berat LembingMSSM bawah 15 tahun lelakiMSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan600 gMSSM bawah 18 lelaki 700 gi Sekurang-kurangnya 2 batang lembing bagi setiap acara.ii Pita ukur 50m atau 100m atau EDM (alat pengukur elektronik).iii Penanda.iv Sarung angin (wind sock).v Sila rujuki ukuran, sektor, alatan dan trek (lampiran 4).8.3.4Acara Lompat TinggiiTiang.iiPalang 3.98’4.02 m (pastikan bahawa palang simpanandisediakan).iiiTilam (sekurang-kurangnya 3m x 5m).ivPita ukur 3m atau 5m atau bar pengukur (atau EDM).vDua set bendera merah dan putih.viSatu set bendera kuning.viiJam randik atau countdown clock.viiiPenanda.ixDua set kad teknikal dan papan klip.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA27
 38. 38. x Penimbang air.xi Sarung angin (wind sock).xii Kerusi, meja dan khemah/payung.xiii Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta.xiv Papan skor.xv Penyapu, berus, kain buruk, guni dan bakul sampah.xvi Air minuman dan cawan kertas.8.3.5 Acara Lombol Bergalahi Pita ukur 10m atau EDM (alat pengukur elektronik).ii Dua buah tangga berukuran 5m.iii Dua batang galah untuk mengangkat palang.iv Dua set bendera merah dan putih.v Satu set bendera kuning.vi Jam randik atau countdown clock.vii Penanda.viii Kad teknikal.ix Penimbang air.x Sarung angin (wind sock).xi Kerusi, meja dan khemah/payung.xii Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta.xiii Papan skor.xiv Papan klip pegawai.xv Penyapu, berus, kain buruk, guni dan bakul sampah.xvi Air minuman dan cawan kertas.8.3.6 Acara Lompat Jauhi Pita ukur 20m atau EDM (alat pengukur elektronik).ii Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan).iii Plastisin perata dan sudip untuk plastisin.iv Alat penyukat angin.v Alat perata pasir (cangkul dan perata).vi Dua set bendera merah dan putih.vii Satu set bendera kuning.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA28
 39. 39. viii Penanda papan lonjak (take-off board indicator).ix Bangku pendek untuk hakim take-off.x Kerusi, meja dan peneduh.xi Bangku panjang dan peneduh untuk peserta.xii Papan skor.xiii Papan klip pegawai.xiv Penyapu, berus, dan bakul sampah.xv Air minuman dan cawan kertas.xvi Penanda jarak.xvii Besi penanda.8.3.7 Acara Lompat Kijangi Pita ukur 20m atau EDM.ii Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan).iii Plastisin.iv Perata dan sudip untuk plastisin.v Alat penyukat angin.vi Alat perata pasir (cangkul dan perata).vii Dua set bendera merah dan putih.viii Satu set bendera kuning.ix Penanda papan lonjak (take-off board indicator).x Bangku pendek untuk hakim take-off.xi Kerusi, meja dan berteduh.xii Bangku panjang dan peneduh untuk peserta.xiii Papan skor.xiv Papan klip pegawai.xv Penyapu, berus, dan bakul sampah.xvi Air minuman dan cawan.xvii Besi penanda.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA29
 40. 40. i Sekurang-kurangnya 2 biji tukul besi bagi setiap acara sepertiberikut:Kelas Berat Baling Tukul BesiMSSM perempuan terbuka 4.00 kgMSSM lelaki terbuka 5.45 kgii Pita ukur 50m hingga 100m atau EDM (alat pengukur elektronik).iii Sila rujuk ukuran, sektor, alatan dan trek (lampiran 4).iv Kurungan keselamatan.9.0Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan9.1Semua kontinjen yang menyertai kejohanan dikehendaki mengambil bahagiandalam perbarisan untuk pembukaan rasmi dan penutupan kejohanan.Biasanya perbarisan diketuai oleh pancaragam sekolah atau muzik yangdimainkan melalui cakera padat.9.2Dicadangkan setiap kontinjen mempunyai 3 orang sebaris dan bilanganmaksimum setiap kontinjen adalah bergantung pada ketetapan jawatankuasapengelola (minimum 12 orang atlet + 2 orang guru + seorang ketua). Pakaiansetiap anggota pasukan rumah hendaklah seragam dan kemas.9.3Kedudukan pengurus pasukan, guru, pembawa bendera dan atlet adalahseperti rajah berikut:-KetuaGuruGuruAtletPembawa BenderaKontinjenGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA30
 41. 41. 9.4 Semua kontinjen akan berkumpul menghadap pentas tetamu kehormat dihadapan astaka seperti yang berikut:-Pentas tetamukehormatBenderakejohanankontinjen kontinjen kontinjen kontinjen kontinjenSemasa pembacaan ikrar oleh wakil peserta:Pentas tetamukehormatBenderakejohanan(Semasa pembacaan ikrar semua bendera yang dibawa oleh ketua pasukanmesti diturunkan seperti di atas)9.5Raptai pembukaan, penutupan, perbarisan dan penyampaian hadiah perludiadakan sebelum hari sukan.9.6Bagi memeriahkan upacara perbarisan sukan sekolah, pertandinganperbarisan dicadangkan (rujuki Lampiran 7 untuk atur cara majlis pembukaandan penutupan).10.0Jemputan Tetamu Kehormat10.1Sekiranya Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan PembesarNegeri dijemput untuk merasmikan kejohanan, pihak Kementerian PelajaranMalaysia, Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagian Protokol PejabatSetiausaha Kerajaan Negeri perlu dimaklumkan. Contoh surat jemputandilampirkan (rujuki Lampiran 8).GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA31
 42. 42. 11.0Mesyuarat Post-Mortem11.1Mesyuarat ini adalah penting untuk membincangkan kelemahan dan kekuatanpengelolaan sebelum, semasa dan selepas untuk penambahbaikan danpelaksanaan kejohanan yang berikutnya.12.0Pembinaan Balapan Olahraga12.1Keperluan Awal12.1.1 Tetapkan keluasan padang untuk menentukan:Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau4 lorongBalapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau4 lorongBalapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau4 lorongBalapan 150 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau4 lorongABA m x B m = AB m2( luas )Contoh sebuah padangGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA32
 43. 43. 12.1.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong.BALAPAN JUMLAHLORONG KELUASAN8 > 16,804.17 m2400 METER 6 > 15,482.82 m24 > 14,211.47 m28 > 10,248.86 m2300 METER 6 > 9,219.36 m24 > 8,239.86 m28 > 5,448.86 m2200 METER 6 > 4,710.18 m24 > 4,021.68 m28 > 3,548.16 m2150 METER 6 > 3,042.86 m24 > 2,504.17 m24 > 2,504.17 m212.1.3 Pelanbalapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkankeupayaan padang.Panjang padang = x meterLebar padang = y meterJumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorongLebar lorong = 1.21 m ’ 1.23 mLebar/Tebal garisan = 5 smGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA33
 44. 44. 12.2 Keperluan Alatan12.2.1 15 batang besi penanda.12.2.2 Pita ukur (fibre glass tahan panas) berukuran 100 meter.12.2.3 Pita ukur (steel) berukuran 50 meter.12.2.4 Pita ukur (steel) berukuran 30 meter.12.2.5 Kabel/Dawai 3 mm berukuran 60 meter.12.2.6 Tali (7mm ’ 10mm) berukuran 120 meter.12.2.7 20 batang paku 20 sm.12.2.8 Minyak hitam / cat.12.2.9 Roller atau berus cat (5 sm).12.2.10 Tukul besi.-Besi penanda (15 batang)GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA34
 45. 45. Bahan-Bahan12.3.1 Minyak hitam atau cat (putih).12.3.2 Cat semburan.12.3.3 Minyak penipis.12.4Perhatian Dan Peringatan12.4.1 Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30 sm50sm.12.4.2 Pita ukur.12.4.3 Pita fibre’ ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhupadang. Pita ukur plastik atau fibrebermutu rendah akan mudahmengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.12.4.4Pita besi disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukurmengembang.12.4.5Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkankerja mengukur pada jarak yang bersesuaian.12.5Rumus Mencari Jarak Lengkung Balapan1.Lengkunga. a=1/3 x 3.142 x a1 - a2b. a=bc. b=1/3 x 3.142 x b1 - b2d. Jumlah L = a+b+c2.Garis lurus (GL)a. 200m ’ L m ( untuk balapan 400 m)b. 150m ’ L m ( untuk balapan 300 m)c. 100m ’ L m ( untuk balapan 200 m)3.StaggerL m Lorong 2 ’ L m Lorong 1 = 1/2stagger4.Garisan rentas (kawasan lengkung zonpertukaran baton dan stagger.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA35
 46. 46. 12.6 Membuat Garisanyx f1fp12.4.1Jarak f ke f1 adalah antara 1.21 meter (minimum) hingga 1.23 meter(maksimum).12.4.2P ialah kawasan bahagian dalam balapan.12.4.3Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan (tepi bahagiandalam garisan seperti di ’f’) ke ’ f1’.12.4.4Setiap garisan lebarnya ialah 5 sm.12.4.5Bagi garisan permulaan dan garisan penamat, lebar garisan ialah 5 sm.12.4.6Garisan memotong (cut-in) 5 sm.12.6.7Tiang penamat:tinggi tiang = 1.50 mtebal tiang = 2.00 ’ 3.00 smlebar tiang = 5 sm12.6.8Bendera Memotong (Cut-in):Tinggi tiang = 1.50 mBendera = 30 sm x 40 smGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA36
 47. 47. 12.7 Zon-zon di balapan;Zon menerima baton Zon menunggu10.00 m 10.00 m 10.00 m8.1Zon Pertukaran Baton12.8 Garisan memotong (cut-in)GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA37
 48. 48. 13.0 Sukan TaraSukan tara merupakan satu aktiviti yang dijalankan sebelum acara sukan olahragasekolah dijalankan. Antara objektif diadakan sukan tara adalah untuk:Melibatkan semua murid dalam acara sukan olahraga di sekolahMengumpul mata atau markah rumah sukanSalah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga rumah sukanSalah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga sekolahMudah dan selamatPerkara penting yang perlu diambil kira bagi pemilihan acara sukan tara ialahkemudahan alatan atau balapan yang ada di sekolah. Acara sukan tara tidak samajumlahnya dengan acara sukan sekolah. Sebanyak 4 atau 5 acara akan diuji. Acara’acara boleh dibahagikan kepada :ACARALARIANLOMPATANBALINGAN100 M200 M400 M800ML/ JauhL/KijangL/TinggiLontar PeluruCakeraLembingT/BesiAcara sukan tara ini ditentukan oleh Jawatankuasa Sukan Sekolah.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA38
 49. 49. 13.1 Peraturan Am13.1.1Peserta bertanding mengikut rumah masing-masing.13.1.2Pertandingan adalah mengikut kelas yang ditetapkan iaitu:kelas A -tingkatan 4 hingga 6 *kelas B -tingkatan 2 dan 3kelas C -tingkatan 1 dan peralihan13.1.3Sukan Tara ini dijalankan mengikut jadual latihan rumah sukan.13.1.4Semua murid wajib melibatkan diri.13.1.5Setiap murid akan mengambil semua acara yang disenaraikan.13.1.6Murid yang dapat melepasi had kelayakan yang ditetapkan akanmendapat markah untuk rumah sukan masing-masing seperti yangterdapat dalam jadual had kelayakan yang ditetapkan.13.1.7Bagi semua acara murid hanya dibenarkan membuat sekali percubaan/larian sahaja.13.1.8Acara dan had kelayakan bagi sukan tara ini adalah seperti muka suratberikut. (untuk rujukan sila lihat catatan di muka surat sebelah)GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA39
 50. 50. Acara Dan Had Kelayakan Bagi Sukan TaraBIL ACARA KELAS KELAYAKAN1 mata 2 mata1100meterL A 15 s 12 sL B 16 s 13 sL C 17 s 14 sP A 17 s 14 sP B 18 s 15 sP C 19 s 15 s2400meterL A 75 s 65 sL B 80 s 70 sL C 85 s 75 sP A 85 s 75 sP B 90 s 80 sP C 95 s 85 s3LompatJauhL A 3.5 m 5.5 mL B 3.5 m 5.0 mL C 3.0 m 4.0 mP A 3.0 m 4.0 mP B 2.5 m 3.5 mP C 2.5 m 3.5 m4LontarPeluruL A 6.5 m 8.0 mL B 6.5 m 8.0 mL C 5.5 m 7.0 mP A 5.5 m 7.0 mP B 4.5 m 6.0 mP C 4.5 m 6.0 mGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA40
 51. 51. 4.5Sistem Pemarkahan (cadangan)13.1.3 Hadir serta mengambil bahagian:1 markah setiap acaraTambah 1 markah jika melepasi had kelayakan pertama atauTambah 2 markah jika melepasi had kelayakan kedua.13.1.4 Jadual Sukan Tara (cadangan)Hari Tarikh Rumah Guru BertugasIsnin 2010 PahlawanPerwiraPendekarPanglimaSelasa 2010 PendekarPanglimaPerwiraPahlawanSesi Persekolahan WaktuRumah sukan sesi pagi 2.30 petangRumah sukan sesi petang 8.30 pagi4.6Panduan Pengendalikan Sukan Tara (cadangan)13.3.1 Gururumah yang bertugas mengambil borang yang berkaitanLampiran 9 (rujuk Contoh 1 dan 2) dan peralatan.13.3.1.1 Jam randik (stop watch).13.3.1.2 wisel (pelepas dan penjaga masa).13.3.1.3 Peluru mengikut saiz.13.3.2 Arahkansemua murid (rumah sukan terlibat) untuk berkumpul danmembuat warm up selama 15 hingga 20 minit.13.3.3 Berikan taklimat kepada murid tentang acara, had kelayakan, peraturan,pemarkahan, keselamatan dan yang berkaitan.13.3.4 Bahagikan peserta kepada 3 kumpulan. Kumpulan larian (100 m dan400 m), kumpulan lontar peluru dan kumpulan lompat jauh. Jalankanacara ini serentak. Kumpulan yang telah selesai bergerak ke stesenseterusnya sehingga setiap peserta selesai mengambil ke empatempatacara.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA41
 52. 52. 13.3.5 Pegawai-pegawai yang diperlukan:bagi acara 100 m dan 400 m memerlukan seorang pelepas,seorang penjaga masa dan seorang pencatat diperlukan.Penjaga akan melihat lihat jam dan meniupkan mengikutkelayakan masa yang ditetapkan. Pencatat mengira jumlahpeserta yang mengambil bahagian. Peserta yang berjayamelepasi had sebelum tiupan wisel yang pertama diberi 2 matadan sebelum wisel kedua diberi 1 mata oleh penjaga masa. Buatcatatkan dalam borangdalam acara lompat jauh atau lontar peluru seorang pegawaiditetapkan untuk mencatat dan memanggil peserta.Sementara ituseorang pegawai atau pelajar (QM) untuk meratakan pasirlompatan atau mengutip peluru. Buat 2 garisan di atas pasir ataurumput mengikut had kelayakan. 1 mata diberikan sekiranyamurid melepasi garisan pertama dan 2 mata sekiranya muridmelepasi garisan kedua13.4Pulangkan semua peralatan ke tempat asal. Borang yang berkaitandiserahkan kepada Setiausaha Sukan atau Penolong Setiausaha Sukansahaja.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA42
 53. 53. LAMPIRAN 1SURATPEKELILINGBIL. 1/1989
 54. 54. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA44
 55. 55. Kementerian Pendidikan MalaysiaBlok J Paras 7Pusat Bandar Damansara50604 Kuala Lumpur. Telefon : 2556900KP(BS)8591/Jld.III/(69)3 Januarai 1989Semua Pengarah Pendidikan NegeriYB Datuk/Tuan/Puan,SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/1989:Penyertaan Pelajar Dalam KegiatanSukan Di SekolahSebaik-baik saluran untuk membina kesihatan mental, jasmani, rohani dan emosipelajar adalah melalui kegiatan sukan. Kegiatan sukan seharusnya dilihat sebagaisamapentingnya dengan bidang-bidang pendidikan yang lain. Namun demikian, masih lagiterdapat keadaan di mana kegiatan sukan tidak disertai oleh sebilangan ramaipelajar danhal ini tidak pula cuba diatasi atau diberikan penekanan oleh pihak pentadbiransekolah.2. Surat Pekeliling Ikhtisas ini adalah dikeluarkan dengan tujuan memperingatkansemua pihak di sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam kegiatan sukan adalahDIWAJIBKAN. Bagi menentukan kegiatan sukan dapat mencapai matlamat yangditentukan, maka pihak pentadbir sekolah adalah diminta memastikan bahawaperkaraperkaraberikut dipatuhi:i. Setiap pelajar mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenispermainan atau olahraga, atau setidak-tidaknya turut serta dalam larianmerentas desa, jogging atau perlumbaan jalan kaki;ii. Pihak sekolah memperkemaskan lagi perancangan dan pengurusan kegiatansukan di sekolah supaya dapat dipertingkatkan minat dan penyertaanpelajar dalam kegiatan tersebut;iii. Pihak sekolah menambah serta mempelbagaikan jenis kegiatan sukan disekolah dengan memberikan penumpuan kepada kegiatan-kegiatan yangdapat melibatkan penyertaan bilangan pelajar yang ramai;iv. Pihak sekolah, setakat mana yang boleh, berusaha menyediakan kemudahandan peralatan bagi menggalakkan kegiatan sukan di kalangan pelajar.3. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolahdibawah jagaan YB Datuk/Tuan/Puan.
 56. 56. Sekian dan terima kasih.’BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’(TAN SRI DATUK WIRA ABDUL RAHMAN ARSHAD)Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia.s.k.1.YB Saudara Anwar IbrahimMenteri Pendidikan Malaysia.2.YB Dr. Leo Michael ToyadTimbalan Menteri Pendidikan.3.YB Encik Woon See ChinTimbalan Menteri Pendidikan.4.Ketua SetiausahaKementerian Pendidikan.5.Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan IKementerian Pendidikan.6.Timbalan Ketua Setiausaha IKementerian Pendidikan.7.Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan IIKementerian Pendidikan.8.Timbalan Ketua Setiausaha IIKementerian Pendidikan.9.Ketua-Ketua BahagianKementerian Pendidikan.10.Ketua Jemaah Nazir SekolahKementerian Pendidikan.11.Pegawai Perhubungan AwamKementerian Pendidikan.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA46
 57. 57. LAMPIRAN 2CADANGANSTRUKTURORGANISASIMAJLIS SUKANSEKOLAH
 58. 58. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA48
 59. 59. Pengerusi :Pengetua / Guru BesarNaib Pengerusi 1 :Pen. Kanan KokurikulumNaib Pengerusi :PK Hal Ehwal MuridNaib Pengerusi :PK PentadbiranSetiausaha :SetiausahaSukanAhli :Guru-guruPenasihatPermainanAhli :Ketua GuruPasukan RumahGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA49
 60. 60. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA50
 61. 61. LAMPIRAN 3CADANGANPEMBAHAGIANDALAM PASUKANRUMAH SUKAN
 62. 62. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA52
 63. 63. Dua cara / contoh dicadangkan :-a. Pembahagian mengikut nombor daftar sekolah :-Angka terakhir nombor daftar sekolah digunakan untuk menentukan pasukanrumah seseorang pelajar. Contoh nombor daftar yang berakhir dengan angka :-i. 1 dan 2 masuk Rumah Merahii. 3 dan 4 masuk Rumah Hijauiii. 5 dan 6 masuk Rumah Biruiv. 7 dan 8 masuk Rumah Kuningv. 9 dan 0 masuk Rumah Ungub. Pembahagian mengikut urutan senarai daftar kelasContohnya :-Senarai daftarAhmadIsaManiamMunusamyAi TongCeleneBonnieTeng Ah HowEffindiKatakan kita mulakan dengan rumah merah; maka Ahmad dimasukkan dalamrumah merah, Isa ’ rumah hijau, Maniam ’ rumah biru, Munusamy ’ rumahkuning, Ai Tong ’ rumah ungu, Celene ’ rumah merah, Bonnie ’ rumah hijau,Teng Ah How ’ rumah biru, Effindi ’ rumah kuning dan seterusnya untuk muridlain.Nota : Bilangan ahli sesuatu pasukan mestilah sama, perbezaan dalam bilangantidak boleh ketara sangat.Nota : Terdapat berbagai cara untuk membahagikan murid ke dalam pasukanrumah. Perlu diingatkan bahawa setiap rumah perlu mempunyaicampuran kaum, jantina, atlet-atlet berbakat yang seimbang.GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA53
 64. 64. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA54
 65. 65. LAMPIRAN 4UKURAN,SEKTOR,ALATAN, TREK(Sumber : BukuPeraturan IAAF /KOAM)
 66. 66. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA56
 67. 67. BALAPAN 150 METERUKURAN ASAS DCGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA57N MJ FGHK EP LQA BRAB=CD = 22.64 mJK=KH=JH=EF=FG=GH = 5.00mLG=LM=GM=HP=PN=NH=20.00mAK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 15.00mJEJARI LURUS JEJARILURUS LURUS LURUSLORONG KA/KP HP/HN JN/JD AB EB/EL GL/GM FC/FM CD BR AQLorong 1 15.00 20.00 15.00 22.64 15.00 20.00 15.00 22.64 15.00 12.35Lorong 2 16.23 21.23 16.23 22.64 16.23 21.23 16.23 22.64 15.00 12.35Lorong 3 17.46 22.46 17.46 22.64 17.46 22.46 17.46 22.64 15.00 12.35Lorong 4 18.69 23.69 18.69 22.64 18.69 23.69 18.69 22.64 15.00 12.35Lorong 5 19.92 24.92 19.92 22.64 19.92 24.92 19.92 22.64 15.00 12.35Lorong 6 21.15 26.15 21.15 22.64 21.15 26.15 21.15 22.64 15.00 12.35Lorong 7 22.38 27.38 22.38 22.64 22.38 27.38 22.38 22.64 15.00 12.35Lorong 8 23.63 28.61 23.63 22.64 23.61 28.61 23.61 22.64 15.00 12.35JARAK LORONG BALAPANLORONG Lengkung AP LengkungPN Lengkung ND Lurus AB Lengkung BL LengkungLMLengkung MC Lurus CD JumlahLorong 1 15.71 20.95 15.71 22.64 15.71 20.95 15.71 22.64 150.01Lorong 2 17.00 22.23 17.00 22.64 17.00 22.23 17.00 22.64 157.74Lorong 3 18.29 23.52 18.29 22.64 18.29 23.52 18.29 22.64 165.47Lorong 4 19.57 24.81 19.57 22.64 19.57 24.81 19.57 22.64 173.20Lorong 5 20.86 26.10 20.86 22.64 20.86 26.10 20.86 22.64 180.93Lorong 6 22.15 27.39 22.15 22.64 22.15 27.39 22.15 22.64 188.66Lorong 7 23.44 28.68 23.44 22.64 23.44 28.68 23.44 22.64 196.39Lorong 8 24.75 29.96 24.75 22.64 24.73 29.96 24.73 22.64 204.16
 68. 68. JARAK LORONG BALAPAN 200MDI ATAS BALAPAN 150 METERLORONG Lurus AQ Lurus AB Lengkung LB Lengkung ML Lengkung CM Lurus DC LengkungND LengkungPNLengkungAP Lurus AB Lurus BR JumlahLorong 1 12.35 22.64 15.71 20.95 15.71 22.64 15.71 20.95 15.71 22.64 15.00200.00Lorong 2 12.35 22.64 17.00 22.23 17.00 22.64 17.00 22.23 17.00 22.64 15.00207.73Lorong 3 12.35 22.64 18.29 23.52 18.29 22.64 18.29 23.52 18.29 22.64 15.00215.46Lorong 4 12.35 22.64 19.57 24.81 19.57 22.64 19.57 24.81 19.57 22.64 15.00223.19Lorong 5 12.35 22.64 20.86 26.10 20.86 22.64 20.86 26.10 20.86 22.64 15.00230.92Lorong 6 12.35 22.64 22.15 27.39 22.15 22.64 22.15 27.39 22.15 22.64 15.00238.65Lorong 7 12.35 22.64 23.44 28.68 23.44 22.64 23.44 28.68 23.44 22.64 15.00246.38Lorong 8 12.35 22.64 24.73 29.96 24.73 22.64 24.75 29.96 24.75 22.64 15.00254.15GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA58
 69. 69. JARAK LORONG BALAPAN 300MDI ATAS BALAPAN 150 METERLORONG LengkungMLLengkungCM Lurus DC LengkungNDLengkungPNLengkungAP Lurus AB LengkungLBLengkungMLLengkungCM Lurus DC LengkungNDLengkungPNLengkungAP Lurus AB Lurus BR Jumlah Stagger300 mLorong 1 20.95 15.71 22.64 15.71 20.95 15.71 22.64 15.71 20.95 15.71 22.64 15.7120.95 15.71 22.64 15.00 299.32 0.68 < LLorong 2 22.23 17.00 22.64 17.00 22.23 17.00 22.64 17.00 22.23 17.00 22.64 17.0022.23 17.00 22.64 15.00 313.49 13.49 > L 8.74 <MLorong 3 18.29 22.64 18.29 23.52 18.29 22.64 18.29 23.52 18.29 22.64 18.29 23.5218.29 22.64 15.00 304.13 4.13>MLorong 4 19.57 22.64 19.57 24.81 19.57 22.64 19.57 24.81 19.57 22.64 19.57 24.8119.57 22.64 15.00 317.02 17.02 > M 2.55 <CLorong 5 22.64 20.86 26.10 20.86 22.64 20.86 26.10 20.86 22.64 20.86 26.10 20.8622.64 15.00 309.04 9.04 >CLorong 6 22.64 22.15 27.39 22.15 22.64 22.15 27.39 22.15 22.64 22.15 27.39 22.1522.64 15.00 320.63 20.63 >C 2.01 >DLorong 7 23.44 28.68 23.44 22.64 23.44 28.68 23.44 22.64 23.44 28.68 23.44 22.6415.00 309.58 9.58 >DLorong 8 24.75 29.96 24.75 22.64 24.73 29.96 24.73 22.64 24.75 29.96 24.75 22.6415.00 321.26 21.26 >D 3.50 <NGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA59
 70. 70. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA60JARAK LORONG BALAPAN 400MDI ATAS BALAPAN 150 METERLORONG LurusCDLengkungNDLengkungPNLengkungPALurusABLengkungBLLengkungLMLengkungMC Lurus CD LengkungDNLengkungPNLengkungAP Lurus AB LengkungBLLengkungLMLengkungMC JumlahLorong 1 16.23 15.71 20.95 15.71 22.64 15.71 20.95 15.71 22.64 15.71 20.95 15.7122.64 15.71 20.95 15.71 293.62Lorong 2 17.00 22.23 17.00 22.64 17.00 22.23 17.00 22.64 17.00 22.23 17.00 22.6417.00 22.23 17.00 292.85Lorong 3 23.52 18.29 22.64 18.29 23.52 18.29 22.64 18.29 23.52 18.29 22.64 18.2923.52 18.29 290.02Lorong 4 19.57 22.64 19.57 24.81 19.57 22.64 19.57 24.81 19.57 22.64 19.57 24.8119.57 279.38Lorong 5 20.86 22.64 20.86 26.10 20.86 22.64 20.86 26.10 20.86 22.64 20.86 26.1020.86 292.26Lorong 6 22.64 22.15 27.39 22.15 22.64 22.15 27.39 22.15 22.64 22.15 27.39 22.15282.99Lorong 7 23.44 28.68 23.44 22.64 23.44 28.68 23.44 22.64 23.44 28.68 23.44271.94Lorong 8 24.75 29.96 24.75 22.64 24.75 29.96 24.75 22.64 24.73 29.96 24.73283.62Jumlah LurusCDLengkungNDLengkungPNLengkungAPLurusAB Lurus BR Jumlah After C After D After N After P Before A After A After BBefore L293.62 22.64 15.71 20.95 15.71 22.64 15.00 406.26 6.26292.85 22.64 17.00 22.23 17.00 22.64 15.00 409.36 9.36290.02 22.64 18.29 23.52 18.29 22.64 15.00 410.39 10.39279.38 22.64 19.57 24.81 19.57 22.64 15.00 403.62 3.62292.26 22.64 20.86 26.10 20.86 22.64 15.00 420.36 20.36 0.50282.99 22.64 22.15 27.39 22.15 22.64 15.00 414.96 14.96271.94 22.64 23.44 28.68 23.44 22.64 15.00 407.78 7.78283.62 22.64 24.73 29.96 24.75 22.64 15.00 423.34 23.34 1.39
 71. 71. BALAPAN 200 METERDI ATAS PADANG 115.00 M X 70.00GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA6136.53M 32.50M10.00MD C18.0M N MJ62.60MF6.60M H GK E18.0M P L10.00M A BQ R32.50M 36.53M 30.97 M100MAK=KP=PA=JN=ND=JD=CM=MF=FC=LB=BE=EL= 18.00MNH=NP=PH=MG=GL=LM= 24.60GE=EF=FG=10.00MJK=JH=KH=EF=EG=FG=6.60MJEJARIDITOLAK0.20M JEJARIDITOLAK0.20MJEJARI LURUS JEJARI LURUS LURUS LURUSLORONG KA/KP/AP HP/HN/PN JN/JD/ND AB EB/EL/LB GL/GM/ML FC/FM CD AQ BRLorong 1 18.00 24.60 18.00 36.53 18.00 24.60 18.00 36.53 32.50 30.97Lorong 2 19.23 25.83 19.23 36.53 19.23 25.83 19.23 36.53 32.50 30.97Lorong 3 20.46 27.06 20.46 36.53 20.46 27.06 20.46 36.53 32.50 30.97Lorong 4 21.69 28.29 21.69 36.53 21.69 28.29 21.69 36.53 32.50 30.97Lorong 5 22.92 29.52 22.92 36.53 22.92 29.52 22.92 36.53 32.50 30.97Lorong 6 24.15 30.75 24.15 36.53 24.15 30.75 24.15 36.53 32.50 30.97Lorong 7 25.38 31.98 25.38 36.53 25.38 31.98 25.38 36.53 32.50 30.97Lorong 8 26.61 33.21 26.61 36.53 26.61 33.21 26.61 36.53 32.50 30.97
 72. 72. JARAK TIAP LORONG BALAPANDI ATAS BALAPAN 200 METERLORONG Lengkung AP Lengkung PN Lengkung ND Lurus AB Lengkung BL Lengkung LMLengkung MC Lurus CD JumlahLorong 1 18.85 25.76 18.85 36.53 18.85 25.76 18.85 36.53 200.00Lorong 2 20.14 27.05 20.14 36.53 20.14 27.05 20.14 36.53 207.73Lorong 3 21.43 28.34 21.43 36.53 21.43 28.34 21.43 36.53 215.46Lorong 4 22.72 29.63 22.72 36.53 22.72 29.63 22.72 36.53 223.18Lorong 5 24.00 30.92 24.00 36.53 24.00 30.92 24.00 36.53 230.91Lorong 6 25.29 32.21 25.29 36.53 25.29 32.21 25.29 36.53 238.64Lorong 7 26.58 33.49 26.58 36.53 26.58 33.49 26.58 36.53 246.37Lorong 8 27.87 34.78 27.87 36.53 27.87 34.78 27.87 36.53 254.10GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA62
 73. 73. PERMULAAN 200 METERDI ATAS BALAPAN 200 METERLORONG LengkungND LURUS CT Lurus AB LengkungBLLengkungLMLengkungMCLURUSBR Lurus CD Jumlah BEZA STARTING 200MLorong 1 32.50 36.53 18.85 25.76 18.85 30.97 36.53 200.00 0.00 0.00 M pada TLorong 2 32.50 36.53 20.14 27.05 20.14 30.97 36.53 203.86 3.86 3.86m selepas TLorong 3 32.50 36.53 21.43 28.34 21.43 30.97 36.53 207.73 3.86 7.73m selepas TLorong 4 32.50 36.53 22.72 29.63 22.72 30.97 36.53 211.59 3.86 11.59m selepas TLorong 5 32.50 36.53 24.00 30.92 24.00 30.97 36.53 215.46 3.86 15.46m selepas TLorong 6 32.50 36.53 25.29 32.21 25.29 30.97 36.53 219.32 3.86 19.32m selepas TLorong 7 32.50 36.53 26.58 33.49 26.58 30.97 36.53 223.19 3.86 23.19m selepas TLorong 8 32.50 36.53 27.87 34.78 27.87 30.97 36.53 227.05 3.86 27.05m selepas TGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA63
 74. 74. PERMULAAN 200 METER DI SEKOLAHDI ATAS BALAPAN 200 METERLORONG LengkungCM Lurus CD Lengkung ND LengkungPN Lengkung AP Lurus AB LURUS BRJumlah STARTING 200MLorong 1 18.85 36.53 18.85 25.76 18.85 36.53 30.97 186.3513.65 SEBELUM MLorong 2 20.14 36.53 20.14 27.05 20.14 36.53 30.97 191.50 8.5SEBELUM MLorong 3 21.43 36.53 21.43 28.34 21.43 36.53 30.97 196.66 3.34 SEBELUM MLorong 422.72 36.53 22.72 29.63 22.72 36.53 30.97 201.81 1.81 SEBELUM MLorong 5 24.0036.53 24.00 30.92 24.00 36.53 30.97 206.96 6.96 SEBELUM MLorong 6 25.29 36.53 25.29 32.21 25.29 36.53 30.97 212.11 12.11 SEBELUM MLorong7 26.58 36.53 26.58 33.49 26.58 36.53 30.97 217.27 9.31 SEBELUM CLorong 8 27.8736.53 27.87 34.78 27.87 36.53 30.97 222.42 5.45 SEBELUM CGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA64
 75. 75. PERMULAAN 300 METERDI ATAS BALAPAN 200 METERLORONG Lurus AB LengkungLBLengkungMLLURUSCM Lurus CD LengkungNDLengkungPNLengkungAP Lurus AB LURUSBR Jumlah BEZA STARTING 200MLorong 1 36.53 18.85 18.8518.85 36.53 19.74 26.98 19.74 36.53 30.97 263.59 36.41 6.92m sebelum ALorong 236.53 20.14 20.14 21.09 36.53 21.09 28.33 21.09 36.53 30.97 272.45 27.55 0.81mselepas ALorong 3 36.53 21.43 21.43 22.44 36.53 22.44 29.68 22.44 36.53 30.97280.43 19.57 8.54m selepas ALorong 4 36.53 22.72 22.72 23.79 36.53 23.79 31.0323.79 36.53 30.97 288.40 11.60 16.27m selepas ALorong 5 36.53 24.00 24.00 25.1436.53 25.14 32.38 25.14 36.53 30.97 296.37 3.63 24.00m selepas ALorong 6 36.5325.29 25.29 26.49 36.53 26.49 33.73 26.49 36.53 30.97 304.35 -4.35 4.80m sebelumBLorong 7 36.53 26.58 26.58 27.84 36.53 27.84 35.08 27.84 36.53 30.97 312.32-12.32 2.93m selepas BLorong 8 36.53 27.87 27.87 29.19 36.53 29.19 36.43 29.1936.53 30.97 320.29 -20.29 10.66m selepas BGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA65
 76. 76. BALAPAN 300 METERUKURAN ASAS D CN MJ FGHK EP LQA BAB=CD = 79.11 mJK=KH=JH=EF=FG=GH = 10.00mLG=LM=GM=HP=PN=NH=29.23mAK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 19.23mJEJARILURUS JEJARILURUSLORONG KA/KPHP/HNJN/JDABEB/ELGL/GMFC/FMCDLorong 1 19.23 29.23 19.23 79.11 19.23 29.23 19.23 79.11Lorong 2 20.48 30.48 20.48 79.11 20.48 30.48 20.48 79.11Lorong 3 21.73 31.73 21.73 79.11 21.73 31.73 21.73 79.11Lorong 4 22.98 32.98 22.98 79.11 22.98 32.98 22.98 79.11Lorong 5 24.23 34.23 24.23 79.11 24.23 34.23 24.23 79.11Lorong 6 25.48 35.48 25.48 79.11 25.48 35.48 25.48 79.11Lorong 7 26.73 36.73 26.73 79.11 26.73 36.73 26.73 79.11Lorong 8 27.98 37.98 27.98 79.11 27.98 37.98 27.98 79.11GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA66
 77. 77. JARAK LORONG BALAPAN 400 M, 4 X 100 M, 4 X 200 M DAN 4 X 400DI ATAS BALAPAN 300 METERLORONG Lurus AQ Lurus AB LengkungLBLengkungLMLengkungMC Lurus CD LengkungNDLengkungPNLengkungAP Lurus AB Jumlah After Q Before A After ALorong 1 20.88 79.11 20.14 30.61 20.14 79.11 20.14 30.61 20.14 79.11 400.00 0.00Lorong 2 20.88 79.11 21.45 31.92 21.45 79.11 21.45 31.92 21.45 79.11 407.85 7.85Lorong 3 20.88 79.11 22.76 33.23 22.76 79.11 22.76 33.23 22.76 79.11 415.7115.71 5.17Lorong 4 20.88 79.11 24.07 34.54 24.07 79.11 24.07 34.54 24.07 79.11 423.5623.56 2.68Lorong 5 20.88 79.11 25.38 35.85 25.38 79.11 25.38 35.85 25.38 79.11 431.4231.42 10.54Lorong 6 20.88 79.11 26.69 37.16 26.69 79.11 26.69 37.16 26.69 79.11 439.2739.27 18.39Lorong 7 20.88 79.11 28.00 38.47 28.00 79.11 28.00 38.47 28.00 79.11 447.1347.13 26.25Lorong 8 20.88 79.11 29.30 39.78 29.30 79.11 29.30 39.78 29.30 79.11 454.9854.98 34.10GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA67
 78. 78. JARAK LORONG BALAPAN 300MDI ATAS BALAPAN 300 METERLORONG LengkungLBLengkungLMLengkungMC Lurus CD LengkungNDLengkungPNLengkungAP Lurus AB Jumlah After B Before L After LLorong 1 20.14 30.61 20.14 79.11 20.14 30.61 20.14 79.11 300.01 0.01Lorong 2 21.45 31.92 21.45 79.11 21.45 31.92 21.45 79.11 307.86 7.86Lorong 3 22.76 33.23 22.76 79.11 22.76 33.23 22.76 79.11 315.72 15.72 7.04Lorong 4 24.07 34.54 24.07 79.11 24.07 34.54 24.07 79.11 323.57 23.57 0.49Lorong 5 25.38 35.85 25.38 79.11 25.38 35.85 25.38 79.11 331.43 31.43 6.05Lorong 6 26.69 37.16 26.69 79.11 26.69 37.16 26.69 79.11 339.28 39.28 12.60Lorong 7 28.00 38.47 28.00 79.11 28.00 38.47 28.00 79.11 347.14 47.14 19.14Lorong 8 29.30 39.78 29.30 79.11 29.30 39.78 29.30 79.11 354.99 54.99 25.69GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA68
 79. 79. JARAK LORONG BALAPAN 200MDI ATAS BALAPAN 300 METERLORONG Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB Jumlah After CBefore DLorong 1 79.11 20.14 30.61 20.14 79.11 229.11 29.11Lorong 2 79.11 21.45 31.92 21.45 79.11 233.04 33.04 46.07Lorong 3 79.11 22.76 33.23 22.76 79.11 236.97 36.97 42.14Lorong 4 79.11 24.07 34.54 24.07 79.11 240.90 40.90 38.21Lorong 5 79.11 25.38 35.85 25.38 79.11 244.82 44.82 34.29Lorong 6 79.11 26.69 37.16 26.69 79.11 248.75 48.75 30.36Lorong 7 79.11 28.00 38.47 28.00 79.11 252.68 52.68 26.43Lorong 8 79.11 29.30 39.78 29.30 79.11 256.61 56.61 22.50GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA69
 80. 80. JARAK LORONG BALAPAN 100MDI ATAS BALAPAN 300 METERLORONG Lengkung AP Lurus AB Jumlah After P Before PLorong 1 20.14 79.11 99.25 0.75Lorong 2 21.45 79.11 100.56 0.56Lorong 3 22.76 79.11 101.87 1.87Lorong 4 24.07 79.11 103.18 3.18Lorong 5 25.38 79.11 104.49 4.49Lorong 6 26.69 79.11 105.80 5.80Lorong 7 28.00 79.11 107.11 7.11Lorong 8 29.30 79.11 108.41 8.41GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA70
 81. 81. PERMULAAN 300 METER DI SEKOLAHDI ATAS BALAPAN 300 METERLORONG LengkungAP Lurus AB LengkungLBLengkungMLLengkungCM Lurus CD LengkungNDLengkungPNLengkungAP Lurus AB LURUSBR Jumlah STARTING 300MLorong 1 18.85 36.53 18.85 25.7618.85 36.53 18.85 25.76 18.85 36.53 30.97 286.35 13.65 Sebelum PLorong 2 20.1436.53 20.14 27.05 20.14 36.53 20.14 27.05 20.14 36.53 30.97 295.37 4.63 SebelumPLorong 3 21.43 36.53 21.43 28.34 21.43 36.53 21.43 28.34 21.43 36.53 30.97304.38 4.38 Sebelum PLorong 4 22.72 36.53 22.72 29.63 22.72 36.53 22.72 29.6322.72 36.53 30.97 313.40 13.40 Sebelum PLorong 5 36.53 24.00 30.92 24.00 36.53 24.00 30.92 24.00 36.53 30.97 298.41 1.59Sebelum ALorong 6 36.53 25.29 32.21 25.29 36.53 25.29 32.21 25.29 36.53 30.97306.14 6.14 Sebelum ALorong 7 36.53 26.58 33.49 26.58 36.53 26.58 33.49 26.5836.53 30.97 313.87 13.87 Sebelum ALorong 8 36.53 27.87 34.78 27.87 36.53 27.8734.78 27.87 36.53 30.97 321.60 21.6 Sebelum AGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA71
 82. 82. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA72PERMULAAN 100 METERPERMULAAN 100 METER DI SELEKOHDI ATAS BALAPAN 300 METER DIATAS BALAPAN 200 METERLORONG Lengkung AQ Lurus AB LURUS BR JumlahLorong 1 32.50 36.53 30.97 100.00Lorong 2 32.50 36.53 30.97 100.00Lorong 3 32.50 36.53 30.97 100.00Lorong 4 32.50 36.53 30.97 100.00Lorong 5 32.50 36.53 30.97 100.00Lorong 6 32.50 36.53 30.97 100.00Lorong 7 32.50 36.53 30.97 100.00Lorong 8 32.50 36.53 30.97 100.00LORONG Lengkung AQ Lurus AB LURUZ BR Jumlah 100mLorong 1 18.85 36.53 30.97 86.35 13.65 Sebelum PLorong 2 20.14 36.53 30.97 87.6412.36 Sebelum PLorong 3 21.43 36.53 30.97 88.93 11.07 Sebelum PLorong 4 22.7236.53 30.97 90.22 9.78 Sebelum PLorong 5 24.00 36.53 30.97 91.50 8.50 Sebelum PLorong 6 25.29 36.53 30.97 92.797.21 Sebelum PLorong 7 26.58 36.53 30.97 94.08 5.92 Sebelum PLorong 8 27.87 36.53 30.97 95.37 4.63 Sebelum P
 83. 83. PERMULAAN 400 METER DI SELEKOHDI ATAS BAPAN 300 METERLORONG Lurus CD LengkungNDLengkungPNLengkungAP Lurus AB LengkungLBLengkungMLLengkungCM LURUs CT Lurus CD JUMLAHLorong 1 36.53 18.85 25.76 18.85 36.53 18.85 25.76 18.85 32.50 36.53 269.03Lorong 2 36.53 20.14 27.05 20.14 36.53 20.14 27.05 20.14 32.50 36.53 276.76Lorong 3 36.53 21.43 28.34 21.43 36.53 21.43 28.34 21.43 32.50 36.53 284.49Lorong 4 22.72 29.63 22.72 36.53 22.72 29.63 22.72 32.50 36.53 255.68Lorong 5 24.00 30.92 24.00 36.53 24.00 30.92 24.00 32.50 36.53 263.41Lorong 6 25.29 32.21 25.29 36.53 25.29 32.21 25.29 32.50 36.53 271.14Lorong 7 33.49 26.58 36.53 26.58 33.49 26.58 32.50 36.53 252.29Lorong 8 34.78 27.87 36.53 27.87 34.78 27.87 32.50 36.53 258.73JUMLAHLengkungNDLengkungPNLengkungAP Lurus AB LURUZ BR Jumlah STARTING 400M269.03 18.85 25.76 18.85 30.9730.97 394.44 5.56 before C276.76 20.14 27.05 20.14 30.97 30.97 406.03 6.03 after C284.49 21.43 28.34 21.43 30.97 30.97 417.62 17.62 after C255.68 22.72 29.63 22.72 30.97 30.97 392.69 7.31 before D263.41 24.00 30.9224.00 30.97 30.97 404.28 4.28 after D271.14 25.29 32.21 25.29 30.97 30.97 415.88 15.88 after D252.29 26.58 33.49 26.58 30.97 30.97 400.89 0.89 after N258.73 27.87 34.78 27.87 30.97 30.97 411.19 11.19 after NGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA73
 84. 84. PERMULAAN 400 METER LURUS CTDI ATAS BALAPAN 300 METERLORONG Lurus CD LengkungNDLengkungPNLengkungAP Lurus AB LengkungLBLengkungMLLengkungCM LURUS CT Lurus CD JUMLAHLorong 1 36.53 18.85 25.76 18.85 36.53 18.85 25.76 18.85 32.50 36.53 269.03Lorong 2 36.53 20.14 27.05 20.14 36.53 20.14 27.05 20.14 32.50 36.53 276.76Lorong 3 36.53 21.43 28.34 21.43 36.53 21.43 28.34 21.43 32.50 36.53 284.49Lorong 4 22.72 29.63 22.72 36.53 22.72 29.63 22.72 32.50 36.53 255.68Lorong 5 24.00 30.92 24.00 36.53 24.00 30.92 24.00 32.50 36.53 263.41Lorong 6 25.29 32.21 25.29 36.53 25.29 32.21 25.29 32.50 36.53 271.14Lorong 7 33.49 26.58 36.53 26.58 33.49 26.58 32.50 36.53 252.29Lorong 8 34.78 27.87 36.53 27.87 34.78 27.87 32.50 36.53 258.73JUMLAH LengkungNDLengkungPNLengkungAP Lurus AB LURUS BR Jumlah STARTING 400M269.03 18.85 25.76 18.85 36.5330.97 400.00 0.00 ON C276.76 20.14 27.05 20.14 36.53 30.97 411.59 11.59 after C284.49 21.43 28.34 21.43 36.53 30.97 423.18 23.18 after C 13.35 before D255.68 22.72 29.63 22.72 36.53 30.97 398.25 1.75 before D263.41 24.00 30.92 24.00 36.53 30.97 409.84 9.84 after D271.14 25.29 32.21 25.29 36.53 30.97 421.44 21.44 after D 3.86 before N252.29 26.58 33.49 26.58 36.53 30.97 406.45 6.45 after N258.73 27.87 34.78 27.87 36.53 30.97 416.75 16.75 after NGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA74
 85. 85. BALAPAN 400 METERUKURAN ASAS DCGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA75N MJ FGHK EP LABAB=CD = 85.69 mJK=KH=JH=EF=FG=GH = 17.71mLG=LM=GM=HP=PN=NH=48.19mAK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 30.48mJEJARILURUS JEJARILURUSLORONG KA/KPHP/HNJN/JDABEB/ELGL/GMFC/FMCDLorong 1 30.48 48.19 30.48 85.69 30.48 48.19 30.48 85.69Lorong 2 31.71 49.42 31.71 85.69 31.71 49.42 31.71 85.69Lorong 3 32.94 50.65 32.94 85.69 32.94 50.65 32.94 85.69Lorong 4 34.17 51.88 34.17 85.69 34.17 51.88 34.17 85.69Lorong 5 35.40 53.11 35.40 85.69 35.40 53.11 35.40 85.69Lorong 6 36.63 54.34 36.63 85.69 36.63 54.34 36.63 85.69Lorong 7 37.86 55.57 37.86 85.69 37.86 55.57 37.86 85.69Lorong 8 39.09 56.80 39.09 85.69 39.09 56.80 39.09 85.69
 86. 86. JARAK LORONG BALAPAN 400 METER DAN 4 X 100 METERDI ATAS BALAPAN 400 METERLORONG LengkungAPLengkungPNLengkungND Lurus AB LengkungBLLengkungLMLengkungMC Lurus CD Jumlah After B Before L After LLorong 1 31.92 50.47 31.92 85.69 31.92 50.47 31.92 85.69 400.01 0.01Lorong 2 33.21 51.76 33.21 85.69 33.21 51.76 33.21 85.69 407.74 7.74 25.47Lorong 3 34.50 53.05 34.50 85.69 34.50 53.05 34.50 85.69 415.47 15.47 19.03Lorong 4 35.79 54.34 35.79 85.69 35.79 54.34 35.79 85.69 423.20 23.20 12.59Lorong 5 37.08 55.62 37.08 85.69 37.08 55.62 37.08 85.69 430.93 30.93 6.15Lorong 6 38.36 56.91 38.36 85.69 38.36 56.91 38.36 85.69 438.66 38.66 0.30Lorong 7 39.65 58.20 39.65 85.69 39.65 58.20 39.65 85.69 446.39 46.39 6.74Lorong 8 40.94 59.49 40.94 85.69 40.94 59.49 40.94 85.69 454.12 54.12 13.18GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA76
 87. 87. 300 METERDI ATAS BALAPAN 400 METERLORONG Lengkung AP Lengkung PN Lengkung ND Lurus AB Lurus CD Jumlah Before CAfter CLorong 1 31.92 50.47 31.92 85.69 85.69 285.70 14.30Lorong 2 33.21 51.76 33.21 85.69 85.69 289.56 10.44Lorong 3 34.50 53.05 34.50 85.69 85.69 293.43 6.57Lorong 4 35.79 54.34 35.79 85.69 85.69 297.29 2.71Lorong 5 37.08 55.62 37.08 85.69 85.69 301.16 1.16Lorong 6 38.36 56.91 38.36 85.69 85.69 305.02 5.02Lorong 7 39.65 58.20 39.65 85.69 85.69 308.88 8.88Lorong 8 40.94 59.49 40.94 85.69 85.69 312.75 12.75GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA77
 88. 88. 200 METERDI ATAS BALAPAN 400 METERLORONG Lengkung AP Lengkung PN Lengkung ND Lurus AB Jumlah After D Before N BEZALorong 1 31.92 50.47 31.92 85.69 200.01 0.01 0.00MLorong 2 33.21 51.76 33.21 85.69 203.87 3.87 3.86Lorong 3 34.50 53.05 34.50 85.69 207.74 7.74 3.86Lorong 4 35.79 54.34 35.79 85.69 211.60 11.60 3.86Lorong 5 37.08 55.62 37.08 85.69 215.47 15.47 3.86Lorong 6 38.36 56.91 38.36 85.69 219.33 19.33 19.03 3.86Lorong 7 39.65 58.20 39.65 85.69 223.19 23.19 16.46 3.86Lorong 8 40.94 59.49 40.94 85.69 227.06 27.06 13.88 3.86GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA78
 89. 89. 100 METERE LURUS DAN 100 METER DI SEKOLAHDI ATAS BALAPAN 400 METER100 METER 100 METERLORONG Lurus AB Jumlah Before ALorong 1 85.69 85.69 14.31Lorong 2 85.69 85.69 14.31Lorong 3 85.69 85.69 14.31Lorong 4 85.69 85.69 14.31Lorong 5 85.69 85.69 14.31Lorong 6 85.69 85.69 14.31Lorong 7 85.69 85.69 14.31Lorong 8 85.69 85.69 14.31100 METER DI SELEKOH 100 METERLORONG LengkungAP Lurus AB Jumlah Before ALorong 1 31.92 85.69 117.61 14.31Lorong 2 33.21 85.69 118.90 14.31Lorong 3Lorong 434.5035.7985.6985.69120.19121.4814.3114.31Lorong 5 37.08 85.69 122.77 14.31Lorong 6 38.36 85.69 124.05 14.31Lorong 7 39.65 85.69 125.34 14.31Lorong 8 40.94 85.69 126.63 14.31GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA79
 90. 90. 4X200 DAN 4X400 METERDI ATAS BALAPAN 400 METERLORONG LengkungAPLengkungPNLengkungNDLurusABLengkungBLLengkungLMLengkungMC Lurus CD LengkungBLLengkungLMLengkungMC Jumlah After B Before L After L BeforeMLorong 1 31.92 50.47 31.92 85.69 31.92 50.47 31.92 85.69 31.92 50.47 31.92514.33 0.00Lorong 2 33.21 51.76 33.21 85.69 33.21 51.76 33.21 85.69 33.21 51.76 33.21525.92 11.59Lorong 3 34.50 53.05 34.50 85.69 34.50 53.05 34.50 85.69 34.50 53.05 34.50537.52 23.19 11.31Lorong 4 35.79 54.34 35.79 85.69 35.79 54.34 35.79 85.69 35.79 54.34 35.79549.11 34.78 1.01Lorong 5 37.08 55.62 37.08 85.69 37.08 55.62 37.08 85.69 37.08 55.62 37.08560.71 46.38 9.30Lorong 6 38.36 56.91 38.36 85.69 38.36 56.91 38.36 85.69 38.36 56.91 38.36572.30 57.97 19.61Lorong 7 39.65 58.20 39.65 85.69 39.65 58.20 39.65 85.69 39.65 58.20 39.65583.89 69.56 29.91 27.41Lorong 8 40.94 59.49 40.94 85.69 40.94 59.49 40.94 85.69 40.94 59.49 40.94595.49 81.16 40.22 19.27GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA80
 91. 91. 1500mCONTOH KEDUDUKAN GELANGGANG TREK 400 METERLAMPIRAN200m3000m5000m10000m800m100m110m L. PagarPeluruL. TinggiCakeraTukul BesiPenamat semuaacara trekLembingL. Jauh400m4x100m4x200m4x400mGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA81
 92. 92. OLAHRAGAGaris PenamatPermukaanSebagai BalapanLompatan Air3.66m PersegiBerhalang84.39mBulatan UntukCakera 2.50mTukul besi 2.135mPagar LemparanKeselamatanTempat larianlompat jauh5.00m x 4.00m20m9.76m 8 Lorong @ 1.22m110m100m1.22mUntuk Semua Acara4 mLompattinggi154545292.15mGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA82
 93. 93. 30cm3.66mAbout 2.5mTRACK SURFACECONTINUED UNDER WATER30cm3.66mAbout 2.5mTRACK SURFACECONTINUED UNDER WATERHURDLES EVENTS12.7cm x 12.7cm1.20m min - 1.40max30cm 30cm914 3mm(men)+_762 3mm(women)+_3.96m minEXAMPLE OF A HURDLE (STEPPLCHASE RACES)FIXED HURDLEWATER LEVELTRACK SURFACE12.7cm0.762m-for women0.914m-for men_+ 3mm both70cm12.7cmMin withadequate strenghtDrain3.66mGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA83
 94. 94. TRACK measurement line for all other lanes1.22m1.22mMeasurementall lines while5cm wide 20cm30cmmeasurement line for inner laneS T A R Tof raceinner edge kerb 5cm wide (min)H SIN F IINFIELD VIEWEXAMPLE OF A HURDLETOP EDGE ROUNDED70c, (max)1.18-1.20m22.5cm (min)HEIGHT1-2.5cm70c, (max)GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA84
 95. 95. WATER JUMP (STEEPPLCHASE RACES)4.00m-4.04m100mm min at max height1cm 6cm4cm30mm15cm-20cm3.98m-4.02m35mmEnd of CrossbarSupport for Crossbar-min10mm minCrossbar & Uprights1.084m60cm80cm40.6cm15cmSteel Lining for Wooden Box120PLAN VIEWLevel of RunwayAbout1.080m1m20cm3020cm22.4cmPOLE VAULT BOXGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA85
 96. 96. 0.0133213210.04max0.0550.0133213210.04max0.0551 Upright2 Support3 PegCROSSBAR SUPPORT-VIEW FROM LANDING AREA TOP VIEW (POLE VAULT BOX)0 0.80mPROTECTIVEPADABMin 2.00m Min 6.00mAMin 6.00mMin8.00mPROTECTIVEPAD0m 0.80mGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA86
 97. 97. LANDING AREA (POLE VAULT)A - AB - B454545CL2.75m min3.00m maxTape Dividing LineRUNAWAYGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA87
 98. 98. Take Off LinePlasticineRun Up45_+_1mm)75cm min5cm20cm ( 2mm)+Metallic outline10cm maxTake-off Board 10cm ( 2mm)+_+_7mm (7mm min5cmCL34.92902.135m1.14m-1.16m5mmWHITE LINESLAYOUT OF SHOT CIRCLEGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA88
 99. 99. CL+_75cm min5cm34.92902.50m5mm5cmWHITE LINESCL+_75cm min18.25cm5cm34.92902.50m5mm+_2.135m5mm5cmWHITE LINESGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA89
 100. 100. 0.750.053.00 min34.926.007.00412.50 ( 0.005)+_0.750.053.00 min34.926.007.00412.50 ( 0.005)+_
 101. 101. 0.752.900.051.451.457.002.808.912.054.002.50 ( 0.005)+_2.135 ( 0.005)+_34.927.456.001.127.683.50 min2.002.00CAGE FOR DISCUS THROW ONLY0.752.900.051.451.457.002.808.912.054.002.50 ( 0.005)+_2.135 ( 0.005)+_34.927.456.001.127.683.50 min2.002.00CAGE FOR DISCUS THROW ONLYGARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA91
 102. 102. CAGE FOR HAMMER AND DISCUS WITHCONCENTRIC CIRCLES0.752.900.051.451.457.002.808.912.054.002.50 ( 0.005)+_34.927.456.003.50 min2.002.00GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA92
 103. 103. LAMPIRAN 5PERATURANOLAHRAGA
 104. 104. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA94
 105. 105. JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANGMAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIAKEJOHANAN BALAPAN DAN PADANGMAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA1. Undang-Undang PertandinganKejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang Kesatuan Olahraga AmaturMalaysia(KOAM) 2008/2009, Peraturan-peraturan AM Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM)dan Peraturan-peraturan pertandingan Kejohanan Balapan dan Padang Majlis SukanSekolah Malaysia (MSSM).2. Acara ’ Acara dan Ukuran serta Timbangan Alat ’ Alat PertandinganKodacaraAcara Lelaki Perempuan18tahunKebawah15tahunKebawah12tahunKebawah18tahunKebawah15tahunKebawah12tahunKebawah01 100 m x x x x x x02 200 m x x x x x x03 400 m x x -x x -04 800 m x x -x x -05 1500 m x x -x x -06 3000 m terbuka ---x --07 5000 m terbuka x -----08 80 m lari berpagar --x0.762 m --x0.762 m09 100 m lari berpagar ---x0.840 mx0.762 m -10 110 m lari berpagarx0.992 mx
 106. 106. 0.914 m ----11 200 m lari berpagar -x0.840 m --x0.762 m -12 400 m lari berpagarx0.914 m --x0.762 m --13 2000 m lariberhalangan-x ----14 3000 m lariberhalanganx -----15 3000 m jalan kaki ----x -16 5000 m jalan kaki -x -x --17 10000 m jalan kaki x -----GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAHBAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA95

×