Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu.

158,840 views

Published on

Mengandungi soalan-soalan STPM 2001-2005

Published in: Education
13 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
158,840
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
151,082
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
13
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Latihan Topikal BM STPM Baharu : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu.

  1. 1. Unit Bahasa Malaysia Prauniversiti SMK. Bandar Mas, Kota Tinggi, JohorBahasa Malaysia Kertas 1 Latihan TopikalSejarah & PerkembanganBahasa Melayu Mohd Fadil bin Talib 01-01-2012
  2. 2. TAJUK : SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAHASA MELAYUSTPM 200111.Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerajaan Sriwijaya dapat dibuktikan melaluiI penemuan batu-batu bersuratII catatan-catatan pengembara Cina III bahasa Melayu menjadi lingua francaIV bahasa Melayu tersebar hingga ke Pulau JawaA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV12. Pilihpernyataan yang benartentangbahasaMelayukuno.I Kata kerja pasif ditandai oleh awalan ni - II Konsonan / h / diaspirasikan dengan konsonan lain III Kata kerja aktif ditandai oleh awalan ma- , man - dan mang - IV Konsonan / v / berubah menjadi / b / dalam bahasa Melayu modenA I, II, dan IIIB I, II, dan IVC I, III, dan IVD II, III, dan IV13.Yang manakah ciri bahasa Melayu klasik ?I Banyak menggunakan ayat pasif II Kata pinjaman jarang digunakan III Banyak menggunakan ayat majmuk IV Penggunaan kata pangkal ayat adalah ketaraA I dan IIB I dan IIIC I, III, dan IVD II, III, dan IV14. Faktorutama yang menyebabkanmudahnyapenyerapanbahasa Sanskrit kedalambahasaMelayuadalahdisebabkanolehA kesesuaian kata-kataB sifat bahasa Melayu yang dinamisC bahasa Sanskrit lebih tinggi mutunyaD tanggapan bahawa bahasa Sanskrit merupkan bahasa sarjana15. Yang manakah pernyataan yang benar tentang perancangan korpus bahasa MelayuA Usaha menerapkan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidangB Usaha memperluas penggunaan bahasa melayu dalam kalangan masyarakatC Usaha menterjemah pelbagai bahan bacaan asing ke dalam bahasa MelayuD Usaha membakukan sistem ejaan, tatabahasa, dan istilah dalam bahasa Melayu16. Pilih pernyataan yang benar tentang bahasa Melayu moden.I Banyak menggunakan ayat aktif II Melalui proses perancangan bahasa III Perkembangan berdasarkan bahasa InggerisIV Pengaruh Sanskrit dan Arab dikesampingkanA I dan IIB I dan IV 1
  3. 3. C II dan IIID III dan IVSTPM 200211.Antara yang berikut, yang manakah bahasa yang tergolong dalam subkeluargabahasa Nusantara?I NiasII IrianIII MelayuIV TagalogA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV12. BahasaMelayumengalamiperkembanganawalpadazamankerajaanA SailendraB SriwijayaC MajapahitD Bangkahulu13. Antara yang berikut, yang manakahciribahasaMelayuKlasik?I menggunakantulisankawiII seringmenggunakanbahasadalamIII seringmenggunakanayatsongsangIVbanyakmenggunakanayataktifberbandingayatpasifA I dan IIB I dan IVC II dan IIID II dan IV14.Antarapernyataan yang berikut, yang manakahmerupakanpengiktirafanterhadapbahasaMelayu? I PenawarankursusbahasaMelayu diuniversitiluarnegaraII PewujudanKerusiPengajianMelayu di universitiluarnegaraIII Penterjemahan karya kesusasteraan asing ke dalam bahasa MelayuIV Penterjemahan karya kesusasteraan dalam bahasa Melayu ke dalam bahasaasingA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV15.Antara yang berikut, yang manakahpernyataan yang menunjukkanperancanganbahasaMelayupadaperingkatpertama? I Melaksanakanrancangan yang telahdisusunII Mempertimbangkankedudukanbahasa-bahasa lainIII MemilihbahasaMelayusebagaibahasaKebangsaanIV Melaksanakan kajian semula terhadap kedudukan bahasa kebangsaanA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV 2
  4. 4. 16.PerancangantarafialahusahauntukmenjadikanbahasaMelayusebagaibahasayangA bertarafantarabangsaB digunakan dalam sistem perhubungan dan pendidikan negaraC dimartabatkansebagaibahasakebangsaandanbahasarasminegaraD memainkanperananpentingdalamusahauntukmengembangkanilmupengetahuanSTPM 200311.Perkataan yang ada kaitan dengan konsep „ Melayu‟ ditemui pada catatan yangterdapat pada I Batu Bersurat Talang Tuwo II Batu Bersurat Kedukan BukitIII patung di Padang Rocore, BatanghariIVrekod ahli pelayaran China bertarikh 644-645 MasihiA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV12.Bahasa Melayu kuno ditulis dalam huruf Palava pada batu-batu bersurat berikutkecualiA batu bersurat di Gandasuli, Jawa TengahB batu bersurat di talang Tuwo, PalembangC batu bersurat di Kota Kapur, Pulau BangkaD batu bersurat di Karang Brahi, Hulu Jambi13.Antara yang berikut yang manakah tidak benar tentang bahasa Melayu klasik?Atidak wujud pewndepanan predikat dalam binaan ayatBBanyak menggunakan partikel dalam ayatC Bentuk ayat pasif lebih banyak digunakanDPenggunaan kata pangkalayat14.Kedatangan agama Hindu kea lamMelayumembawapengaruh yang ketaraterhadapperkembanganbahasaMelayudarisegiAsebutanBkosa kataCsistem tulisanDpembentukan kata “Penyerapanvariasibahasadarisegidaerahdansosialmelaluipenyedi aantatabahasa, kamus, panduanejaan, dansebagainya.”15. Pernyataan di atas merujuk kepada konsepApenilaianBpemupukanCpengekodanDpemasyarakatan bahasa 3
  5. 5. Istilah Kamus X Tatabahasa Ejaan16. Dalam perancangan dan pembinaan bahasa, X merujuk kepada prosesApemupukanB peningkatan tarafC pengembangan korpusDpemasyarakatanunsurbahasa17. BerikutialahpernyataantentangkepentinganbahasabakukecualiA untukketepatanmaklumatdankecekapanperhubunganB untukmewujudkanperpaduandalamkalanganpenggunapelbagaidialek C untuk mengelakkan orang ramai menggunakan dialek dalam pertuturan D untuk menghelakkan berlakunya percanggahan tafsiran ekoran penggunaan pelbagai dialekSTPM 2004Soalan 11 berdasarkan carta di bawah ini PAustronesia Tibet- China Q11. Padanan yang betul bagi bahasa dalam petak P dan Q ialah P Q A Austroasia Polinesia B Austris Melanesia C Austris Austroasia D Austroasia Mikronesia12.Pilih padanan yang betul antara batu bersurat dengan tempat dan tulisan Batubersurat Tempat Tulisan A Kedukan Bukit Palembang Palava B TalangTuwo Pelembang Nagiri C Gandasuli Jawa Palava D PagarRuyung Acheh Nagiri13.Pernyataan yang berikutadalahbenartentangbahasaMelayuKlasikkecualiA menyerapunsurbahasaJawakunoB meminjambeberapaunsurbahasa Arab 4
  6. 6. C mengekalkanpengaruhbahasa SanskritD menjadi media penghasilankaryasasteradanpenyebaranilmu “ BahasaKebangsaanialahbahasaMelayudanhendaklahditulisde nganapa-apa Tulisan sebagaimana yang diperuntukan dengan undang- undang oleh Parlimen .”14. Petikan di atastercatatdalam A PenyataRazak B PenyataRahmanTalib C AktaBahasaKebangsaan D Perlembagaan Persekutuan Bahasa Contoh I Arab P Wajah II Cina Q Gincu III Jawa R Bahaya IV Sanskrit S Tulen15. Berdasarkanjadual di atas, pilihpadanan yangbetulantaraperkataanpinjamandenganbahasasumbernya. I II III IV A P Q S R B P S Q R C P S R Q D R Q S P16. Susunan yang betuluntukperancanganbahasaMelayuialahIPengekodanII Perancangan tarafIII Perancangan dasarIV Penilaian hasil dan pemantapan strategi A I , II, III dan IV B II, III, IV dan I C III, I II dan IV D III, II, I dan IVSTPM 200511. Antara yang berikut, yang manakah bahasa yang termasuk dalam kategori „keluarga‟ dalam kajian asalusulbahasaberdasarkanusia? I FormosaII PolinesiaIII MelanesiaIV Austronesia A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 5
  7. 7. 12.Pilih padanan yang betul antara batu bersurat dengan jenis tulisannya. BatuBersurat Tulisan A Gandasuli Rencong B Kedukan Bukit Palava C MinyeTujuh Kawi D PagarRuyu Nagiri13. Antara prasasti berikut, yang manakah yang menggunakan tulisa Jawi? I Batunisan Malik al-SallehII Batubersurat di MinyeTujuhIII Batubersurat di PagarRuyungIV Batubersurat di Sungai Teresat A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV14.Yang manakah tujuan utama penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka? A Menyusundanmenerbitkanbukuilmiah B Menjadibadanpenyelaraspersidanganbahasa C Memajukandanmemperkayabahasakebangsaan D MelaksanakankempenpenggunaanbahasaMelayu15.PejabatKarangMengarangtelahmencapaibeberapakejayaandalamusahamemajukanbahasaMelayu.Antaranyatermasuklahmenggubalistilah.I menerbitkanbukubacaansekolah. II menterjemah karya sastera dari Barat. III menuntut agar bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. IV betulkan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV16.Antara yang berikut, yang manakah yang berkaitandenganperancangankorpusbahasa? I Menerbitkanbukupanduanterjemahan II Membentuk satu variasi bahasa Melayu baku III Memantapkan sistem ejaan dalam bahasa Melayu IV Mewujudkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Negara A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Soalan tamat. 6

×