Annelida mohanbio

185
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
185
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Annelida mohanbio

 1. 1. Annelida
 2. 2. Polychaeta
 3. 3. AiÀiÁªÀŪÀÅ?  zÉúÀªÀÅ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀvÀÄð¯ÁPÁgÀzÀ RAqÀUÀ¼À eÉÆÃqÀuɬÄAzÀ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArgÀĪÀ, ¤Ã¼À ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÄ.
 4. 4. DªÁ¸À  ¤ÃgÀÄ, vÉêÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄtÄÚ.  ¸ÀévÀAvÀæfëUÀ¼ÀÄ, PÉ®ªÀÅ ¥ÀgÁªÀ®A©UÀ¼ÀÄ.
 5. 5. zÉúÀ gÀZÀ£É  ªÀÄÄ¥ÀàzÀgÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ.  zÉúÀªÀÅ vɼÀÄ ºÁUÀÆ vÉêÀªÀÄAiÀÄ PÀånPÀ¯ï ¥ÉÆgɬÄAzÀ DªÀÈvÀ.  EzÀgÀ vÀ¼À¨sÁUÀzÀ°è C£ÀįÉÃ¥ÀPÀ CAUÁA±ÀzÀ¥ÀzÀjzÀÄÝ, EzÀgÀ°è KPÀPÉÆòAiÀÄ UÀæAyUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAªÉâ PÉÆñÀUÀ½ªÉ.
 6. 6. ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼À gÀPÀÛ PÀtUÀ¼ÀÄ  C«ÄèÁ jÃwAiÀÄ gÀPÀÛPÀtUÀ¼ÀÄ.
 7. 7. WormSetae PÉÊn£ï£À ©gÀÄUÀÆzÀ®Ä
 8. 8. ¤Ãjøï
 9. 9. Nereis zonata(¤Ãjøï)
 10. 10. leeches-hand
 11. 11. leeches-hand
 12. 12. leeches-hand
 13. 13. ¥Àæw ªÀ®AiÀÄ(RAqÀ)UÀ¼À®Æè J¯Áè CAUÀUÀ¼À ¥Áæw¤zsÀå RAqÀ«AUÀqÀ£É
 14. 14. ªÀ® ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼À° è £ÀgÀªÀÇåºÀ £ÀgÀªÀ £ÀgÀªÀ ÄÄr ÄÄr £ÀgÀºÀÄj
 15. 15. K£ÀÆ PÉüÀ®é?
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×