Your SlideShare is downloading. ×
Nok2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Nok2

667
views

Published on

Published in: Education, Economy & Finance

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
667
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫‪www.DATIKI.com‬‬ ‫ﺟﻠﺪ دوم‬ ‫ﻛﺘﺎب ﻧﻜﺘﻪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫اچ ﺟﻜﺴﻮن ﺑﺮاون‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪاي از ﻛﺘﺎب‬ ‫‪Life's little instructions book‬‬
 • 2. ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ : اﻳﻦ آﺘﺎﺑﭽﻪ ﺟﻠﺪ دوم آﺘﺎب »ﻧﻜﺘﻪهﺎي‬ ‫آﻮﭼﻚ زﻧﺪﮔﻲ« اﺳﺖ آﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ‬ ‫رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ. از ﺁﻧﺠﺎ آﻪ از ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ آﺘﺎب ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎدﮔﻲ، ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر‬ ‫ﻟﺬت ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدم و ﻗﺒﻸ ﺁن را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ‪ pdf‬ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫آﺮدﻩ ﺑﻮدم، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﺟﻠﺪ‬ ‫دوم ﺁن را هﻢ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ در دﺳﺘﺮس‬ ‫ﻋﻻﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﺑﺪهﻢ.‬ ‫ﺟﻠﺪ اول ﺁن و هﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻧﺴﺨﻪهﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﺁن را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺹﻔﺡﻪ آﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ )‪ (www.datiki.com‬ﭘﻴﺪا آﻨﻴﺪ.‬ ‫از آﻤﻚ ﺳﺎﻳﺮ دوﺳﺘﺎن در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ آﺘﺎبهﺎي‬ ‫اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲآﻨﻢ.‬
 • 3. ‫وﻗﺘﻲ از ﺗﻪ دل ﺧﻮﺷﺡﺎﻟﻲ، ﺑﮕﺬار ﭼﻬﺮﻩات اﻳﻦ‬ ‫ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن دهﺪ.‬ ‫از ﺹﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرز. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻤﻲ‬ ‫ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺒﻴﻨﻲ، اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺡﻴﺎت‬ ‫هﻤﻴﻦ اﺳﺖ.‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺎ آﺴﻲ ﻗﺮار ﻣﻻﻗﺎت ﮔﺬاﺷﺘﻲ و زودﺗﺮ از‬ ‫ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر رﺳﻴﺪي، دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪارد.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ درب اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ را ﺑﺮاي هﻤﺴﺮت ﺑﺎز آﻦ‬ ‫و در ﭘﻮﺷﻴﺪن آﺘﺶ ﺑﻪ او آﻤﻚ آﻦ.‬ ‫ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط را ﺑﺎ ﻣﻻﻳﻤﺖ در هﻢ ﺑﻴﺎﻣﻴﺰ.‬
 • 4. ‫ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻻش آﻦ، اﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدن هﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎش.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎش.ﮔﺎهﻲ اوﻗﺎت ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ‬ ‫آﻪ ﻇﺎهﺮأ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻧﺱهﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ‬ ‫ارﻣﻐﺎن ﻣﻲﺁورﻧﺪ.‬ ‫ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﺁﺳﻮدﻩ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﻲ ﺳﻉﻲ‬ ‫آﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ آﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮي ﺑﺎ ارزشهﺎي وﺟﻮدﻳﺖ‬ ‫هﻤﺎهﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮت از ﺁژاﻧﺱهﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻦ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ هﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺹﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در وﻗﺖ و اﻧﺮژي و آﺎر هﻢ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ از ﺧﻮدت ﻋﻜﺱ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و هﺮ ﺳﻪ‬ ‫ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﻋﻜﺱهﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﮕﻴﺮ.‬
 • 5. ‫ﺳﻉﻲ آﻦ از ﺑﻴﻤﻪاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻲ آﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت‬ ‫زﻳﺎدي از ﺁن آﺴﺮ ﻧﺸﻮد.‬ ‫درﺑﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ آﻪ درﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﻩاي‬ ‫ﻗﻀﺎوت ﻧﻜﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻲداﻧﻲ آﺴﻲ زﺡﻤﺖ آﺸﻴﺪﻩ ﺗﺎ واﻗﻉﺄ‬ ‫ﺷﻴﻚ ﺷﻮد ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ »ﻣﻉﺮآﻪ ﺷﺪﻩاي!«‬ ‫ﻋﻻﻣﺖ ﺧﺎﺹﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدت و هﻤﺴﺮت در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮ و در ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲهﺎ ﺑﺎ او رد و ﺑﺪل آﻦ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺪاﻧﺪ در ﻣﺡﺎﻓﻞ ﺷﻠﻮغ هﻢ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ داري.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﻗﺮاردادهﺎﻳﻲ را آﻪ در ﻣﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺟﺎهﺎي ﺧﺎﻟﻲ وﺟﻮد دارد اﻣﻀﺎء ﻧﻜﻦ.‬
 • 6. ‫هﻤﻴﺸﻪ ﺟﻮري راﻧﻨﺪﮔﻲ آﻦ آﻪ دوﺳﺖ داري‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ آﻨﻨﺪ. هﻨﮕﺎﻣﻲ‬ ‫آﻪ ﺑﭽﻪهﺎ در ﻣﺎﺷﻴﻦ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و‬ ‫ﺑﻲاﺡﺘﻴﺎط راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﻜﻦ.‬ ‫در اﺧﺘﻻف ﻧﻈﺮهﺎﻳﻲ آﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ‬ ‫وارد ﺟﺮ و ﺑﺡﺚ ﺷﻮ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻦ آﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻮهﻴﻦ آﻨﻲ.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻜﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺳﺮخ ﺷﺪﻩ را ﺑﺮ‬ ‫ﻧﺪار.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺟﻨﺱ ﮔﺮاﻧﻲ را ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲآﻨﻲ در‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﺡﻮﻩ ﭘﺱ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺱ و ﺗﻉﻮﻳﺾ ﺁن ﺳﺌﻮال‬ ‫آﻦ.‬
 • 7. ‫وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل ﻧﺰد ﺷﺨﺼﻲ‬ ‫ﻣﻲروي ﻣﺮﺗﺐ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮش.‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻣﺡﺒﺖ هﻤﻪ آﺱ را ﺗﺡﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲدهﺪ.‬ ‫در ﻣﻮرد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ﻗﻀﺎوت‬ ‫ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﺷﻜﻻت ﺑﺨﻮر.‬ ‫از هﺮ ﻓﺮﺹﺘﻲ آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد در آﺎرت‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻨﻲ ﺡﺪاآﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ را ﺑﻜﻦ.‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮد را در داﺧﻞ و ﺑﻴﺮون ﭼﻤﺪان ﺑﻨﻮﻳﺱ.‬ ‫هﺮﮔﺰ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎرﻩ آﺎرت اﻋﺘﺒﺎرﻳﺖ را ﻧﮕﻮ.‬
 • 8. ‫ﻳﺎدت ﻧﺮود آﻪ هﻤﻪ ﻣﺮدم از ﭼﻴﺰي وﺡﺸﺖ‬ ‫دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﻋﺸﻖ ﻣﻲورزﻧﺪ و ﭼﻴﺰي را از‬ ‫دﺳﺖ دادﻩاﻧﺪ.‬ ‫ﺁرام ﺹﺡﺒﺖ آﻦ اﻣﺎ در ﻓﻜﺮ آﺮدن ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎش.‬ ‫وﻗﺘﻲ از ﺗﻮ ﺳﺌﻮاﻟﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ آﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮاﺳﺘﻲ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﺶ را ﺑﺪهﻲ، ﻟﺒﺨﻨﺪي ﺑﺰن و ﺑﮕﻮ:»ﺑﺮاي ﭼﻪ‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ؟«‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻲروي دو ﺳﻨﺠﺎق هﻤﺮاﻩ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺁن ﭘﺮدﻩ اﺗﺎق را آﻴﭗ آﻨﻲ.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ آﺎري ﻧﻜﻦ آﻪ اﻋﺘﻤﺎد دﻳﮕﺮان از ﺗﻮ‬ ‫ﺳﻠﺐ ﺷﻮد.‬ ‫هﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻴﺎن ﻧﻜﻦ.‬
 • 9. ‫وﻗﺘﻲ ﭼﻴﺰي روي اﺟﺎق ﻣﻲﺟﻮﺷﺪ از ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻴﺮون ﻧﺮو.‬ ‫وﻗﺘﻲ آﺴﻲ ﻋﻄﺴﻪ ﻣﻲآﻨﺪ ﺑﮕﻮ »ﻋﺎﻓﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ«‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖهﺎﻳﻲ آﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺖ ﺁوردﻩاي ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻻش و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖهﺎي ﺑﻉﺪﻳﺖ‬ ‫ﻧﺸﻮد.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮ.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﻴﻠﻢهﺎ و آﺘﺎبهﺎي ﺧﻮب را‬ ‫ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﺗﻉﺮﻳﻒ ﻧﻜﻦ.‬
 • 10. ‫ﻧﮕﺬار ﺧﻮدت و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادﻩات ﺁﻧﻘﺪر ﻏﺮق آﺎر‬ ‫و ﺗﻻش ﺷﻮﻳﺪ آﻪ ﺑﺮاي ﺹﺮف ﻳﻚ وﻋﺪﻩ ﻏﺬا هﻢ‬ ‫ﻓﺮﺹﺖ دور هﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.‬ ‫اﻳﻦ ﺳﻪ اﺹﻞ را هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش:‬ ‫اﺡﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮدت، اﺡﺘﺮام ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و اﺡﺴﺎس‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻗﺒﺎل اﻋﻤﺎل و آﺎرهﺎﻳﺖ.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ وﻗﺘﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲﺧﻮري درس‬ ‫ﻋﺒﺮت ﺑﮕﻴﺮي.‬ ‫ﺷﺒﻬﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ آﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ ﭼﺮاغ ﺡﻴﺎط را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻜﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﺷﺎم ﻣﻲروي ﺑﺮاي ﻣﻴﺰﺑﺎن‬ ‫هﺪﻳﻪاي ﺑﺒﺮ. آﺘﺎب هﺪﻳﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ.‬
 • 11. ‫هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮﺷﻲهﺎي ﺑﺰرگ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ هﺴﺘﻲ ﺷﺎديهﺎي آﻮﭼﻚ را ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﻧﮕﻴﺮ.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﻉﺒﻪ آﻤﻚهﺎي‬ ‫اوﻟﻴﻪ آﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﻟﻴﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻜﺱ ﻧﻴﻨﺪاز.‬ ‫ﻧﮕﺬار اﺧﺘﻻﻓﻲ آﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ دوﺳﺘﻲ ﻋﻤﻴﻖ‬ ‫ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ.‬ ‫ﺑﺎ زﻧﻲ آﻪ ﺑﺎ ﺑﻲﻣﻴﻠﻲ ﻏﺬا ﻣﻲﺧﻮرد ازدواج‬ ‫ﻧﻜﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻗﺼﺪ داري ﺑﺮاي ﭘﻴﺎدﻩروي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎهﺎﻳﻲ آﻪ ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮوي، ﺡﺘﻤﺄ ﻳﻚ ﻗﻄﺐ‬ ‫ﻧﻤﺎ و ﻳﻚ ﺟﻉﺒﻪ اﺑﺰار ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺑﺒﺮ.‬
 • 12. ‫آﺘﺎﺑﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺡﻮﻩ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش زﻧﺒﻮرهﺎ‬ ‫ﺑﺨﻮان.‬ ‫وﻗﺘﻲ دﭼﺎر ﻳﺄس و ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﺷﺪي ﺳﻪ ﺑﺎر ﻓﺮﻳﺎد‬ ‫ﺑﻜﺶ.‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻦ آﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻲرود آﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁن ﺗﻻش ﻣﻲآﻨﻨﺪ.‬ ‫وﻗﺘﻲ از ﺗﻮ ﻣﻲﺧﻮاهﻨﺪ ﭘﻴﺎﻧﻮ ﺑﻨﻮازي، ﺑﺪون هﻴﭻ‬ ‫ﻋﺬر و ﺑﻬﺎﻧﻪاي ﻗﻄﻉﻪاي ﺑﺰن.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻃﺮف آﺴﻲ را ﻧﮕﻴﺮي.‬ ‫ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﻋﺸﻖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ از‬ ‫ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺴﺎزي.‬
 • 13. ‫ﺑﻪ ﻣﺡﺾ اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪي ﺁرم‬ ‫ﻣﺨﺼﻮص ﺁﻧﺠﺎ را از روي ﻟﺒﺎﺳﺖ ﺑﺮدار.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ ﺳﻉﻲ آﻦ آﺎري آﻨﻲ آﻪ آﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺖ‬ ‫در ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان اﻧﺴﺎن ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻠﻮﻩ آﻨﺪ.‬ ‫ﮔﺎهﻲ اوﻗﺎت در ﺹﻒ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان‬ ‫ﺑﺪﻩ.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﭼﺎﻗﻮي آﻮﭼﻚ هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش.‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ دزد، ﺷﺘﺮﻣﺮغ دزد‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫ﺑﺎ آﺴﻲ ﻣﻉﺎﺷﺮت آﻦ آﻪ دﻳﺪش وﺳﻴﻊﺗﺮ از ﺗﻮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬
 • 14. ‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دردﺳﺮ ﻧﺒﺎش.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان دردﺳﺮ درﺳﺖ ﻧﻜﻨﻲ.‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁﻧﭽﻪ آﻪ از ﺗﻮ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ‬ ‫آﻤﻚ آﻦ و اﻳﻨﻜﺎر را ﺑﺎ آﻤﺎل ﻣﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻩ.‬ ‫اوﻟﻴﻦ آﺴﻲ ﺑﺎش آﻪ ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﺡﻖ ﺑﻪ ﭘﺎ‬ ‫ﻣﻲﺧﻴﺰد.‬ ‫وﻗﺘﻲ درﺑﺎرﻩ دو آﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻬﻴﺞ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺡﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب دادﻧﺪ، آﺎري را آﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺡﺎل اﻣﺘﺡﺎن‬ ‫ﻧﻜﺮدﻩاي اﻧﺘﺨﺎب آﻦ.‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ آﻪ وﻗﺘﻲ را آﻪ ﺹﺮف ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ‬ ‫ﻣﻲآﻨﻲ هﺮﮔﺰ هﺪر ﻧﻤﻲرود.‬
 • 15. ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎﻧﻲ آﻪ ﺹﺮف ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ آﺮدن‬ ‫دوﺳﺘﻲ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻲﺷﻮد هﺮﮔﺰ هﺪر ﻧﻤﻲرود.‬ ‫ﺑﻉﻀﻲهﺎ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﺮﺗﺒﺄ از ﺗﻮ ﻣﻲﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻲﺧﻮاهﻲ ﻧﻤﻲرﺳﻲ؟ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد‬ ‫اهﻤﻴﺖ ﻧﺪﻩ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻧﻤﻲداﻧﻲ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺘﻲ آﻪ ﺑﺮاﻳﺖ اﻧﺠﺎم‬ ‫دادﻩاﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮدازي ﺑﭙﺮس: »ﭼﻘﺪر ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫آﻨﻢ؟«‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاهﻲ در آﺴﺐ و آﺎر ﺑﺎ آﺴﻲ ﺷﺮﻳﻚ‬ ‫ﺷﻮي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺡﺎﺹﻞ آﻦ آﻪ ﺷﺮﻳﻜﺖ ﺡﺘﻤﺄ ﭘﻮل‬ ‫آﺎﻓﻲ دارد.‬
 • 16. ‫وﻗﺘﻲ از ﻣﺡﺼﻮﻻت ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮآﺘﻲ ﻧﺎراﺿﻲ‬ ‫هﺴﺘﻲ ﺑﺮاي رﺋﻴﺱ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻨﻮﻳﺱ و ﺑﻉﺪ از‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﻴﮕﻴﺮي آﻦ.‬ ‫ﺳﻮار ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ آﻪ راﻧﻨﺪﻩاش هﻮﺷﻴﺎري آﺎﻣﻞ‬ ‫ﻧﺪارد ﻧﺸﻮ.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ اﺹﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎش: ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ، اﻧﻉﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي و ﺷﻬﺎﻣﺖ.‬ ‫ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم آﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻉﺎﻣﻻت هﻢ ﺡﺪاﻗﻞ‬ ‫دوﺑﺎر درﺑﺎرﻩ ﺁن ﻓﻜﺮ آﻦ و ﺑﻉﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮ.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﻓﺮﺹﺖ ﻗﺪم زدن ﺑﺎ هﻤﺴﺮت را از‬ ‫دﺳﺖ ﻧﺪﻩ.‬
 • 17. ‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻬﺪﻩ آﺎرهﺎي آﻮﭼﻚ و‬ ‫ﺑﻲاهﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻲﺁﻳﻲ، از اﻧﺠﺎم آﺎرهﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﺮ‬ ‫ﺑﺎز ﻧﺰن.‬ ‫وﻗﺘﻲ در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪن ﺗﺮدﻳﺪ داري، ﻳﻚ آﺖ‬ ‫ﺑﻠﻴﺰري ﺁﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﻠﻮار ﺧﺎآﺴﺘﺮي و ﭘﻴﺮاهﻦ ﺳﻔﻴﺪ‬ ‫ﺑﭙﻮش. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻟﺒﺎس ﺗﻘﺮﻳﺒﺄ هﻤﻴﺸﻪ ﺷﻴﻚ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﻲرﺳﻲ.‬ ‫هﻨﮕﺎم ﺳﻮارﺷﺪن ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ راﻧﻨﺪﻩ ﺳﻻم‬ ‫آﻦ و ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪن از او ﺗﺸﻜﺮ آﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ آﺴﻲ آﺘﺎب هﺪﻳﻪ ﻣﻲدهﻲ در‬ ‫ﺹﻔﺡﻪ اول ﻳﺎدداﺷﺖ آﻮﺗﺎهﻲ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻨﻮﻳﺱ.‬ ‫هﺮﮔﺰ هﺪﻳﻪاي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ‬ ‫آﺴﻲ ﻧﺪﻩ.‬
 • 18. ‫ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻳﻚ ﺳﺮي اﺹﻮل ﻋﻤﻠﻲ و‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﻉﻴﻴﻦ آﻦ.‬ ‫ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اهﺪاف ﺑﺎارزش از اﻧﺠﺎم هﻴﭻ‬ ‫آﺎري ﺧﻮدداري ﻧﻜﻦ.‬ ‫اﺷﻉﺎر ﻣﻮرد ﻋﻻﻗﻪت را ﺡﻔﻆ آﻦ.‬ ‫هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ از آﺴﻲ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺟﺎﻳﻲ را‬ ‫ﻣﻲرﺳﻲ از او ﺧﻮاهﺶ آﻦ ﺡﺪاﻗﻞ دوﺑﺎر ﺑﺮاﻳﺖ‬ ‫ﺗﻜﺮار آﻨﺪ.‬ ‫وﻗﺘﻲ اﺡﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲﻧﻲ، اﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎري‬ ‫آﻪ ﺑﻪ آﺎرت اداﻣﻪ ﺑﺪهﻲ، دﺳﺖ و ﺹﻮرﺗﺖ را‬ ‫ﺑﺸﻮي و ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺟﻮراب و ﻳﻚ ﭘﻴﺮاهﻦ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﭙﻮش.‬ ‫ﺁن وﻗﺖ ﺧﻮاهﻲ دﻳﺪ آﻪ ﻧﻴﺮوي دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫ﺁوردﻩاي.‬
 • 19. ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎي دﻳﮕﺮان ﮔﺬﺷﺖ آﻦ، هﻤﺎﻧﻄﻮر‬ ‫آﻪ از ﻋﻴﻮب ﺧﻮدت ﭼﺸﻤﭙﻮﺷﻲ ﻣﻲآﻨﻲ.‬ ‫از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺎهﺎﻳﻲ آﻪ روي در ﺁن‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ "ورود ﺑﺎﻧﻮان را ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ"‬ ‫ﺧﻮدداري آﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪي ﺑﺮاي اﺹﻻح ﺁن‬ ‫اﻗﺪام آﻦ.‬ ‫در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻉﻲ آﻦ ﺧﻴﻠﻲ‬ ‫واﻗﻊﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﻲ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮ ﻣﻲداري ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰن.‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش آﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁن را از ﺹﺪاﻳﺖ‬ ‫اﺡﺴﺎس ﺧﻮاهﺪ آﺮد.‬
 • 20. ‫ﺑﺮاي آﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد اهﺪاف ﺑﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮ و‬ ‫ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺁن اهﺪاف آﻤﻜﺸﺎن آﻦ.‬ ‫ﺑﺪهﻲهﺎﻳﺖ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﭙﺮداز. اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻲ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎراﻧﺖ ﺑﻨﻮﻳﺱ و وﺿﻉﻴﺖ ﺧﻮدت را‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻩ. در ﺿﻤﻦ ﻣﺎهﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ هﻢ ﺑﺮاﻳﺸﺎن‬ ‫ﺑﻔﺮﺳﺖ، ﺡﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫از ﻋﻘﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻦ اﻣﺎ ﺑﺪان آﻪ هﻤﻴﺸﻪ‬ ‫اﺡﺴﺎس اﺳﺖ آﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻲراﻧﺪ.‬ ‫درﺑﺎرﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲاي آﻪ ﻣﻮرد ﻋﻻﻗﻪات ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ هﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪهﺎﻳﻲ آﻪ داري‬ ‫ﭼﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪي اﺿﺎﻓﻪ آﻨﻲ.‬
 • 21. ‫وﻗﺘﻲ درﺑﺎرﻩ آﺴﺐ و آﺎرت ﺑﺎ آﺴﻲ ﺹﺡﺒﺖ‬ ‫ﻣﻲآﻨﻲ و او ﻣﻲﺧﻮاهﺪ آﻪ ﺑﺡﺚ در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﻴﺎت‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻉﺪ ﻣﻮآﻮل ﺷﻮد ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ:»ﻣﻦ درك ﻣﻲآﻨﻢ اﻣﺎ‬ ‫دوﺳﺖ دارم آﻞ ﻣﺒﺡﺚ هﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﺡﻞ و ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺷﻮد.« و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺮﺳﻴﺪﻩاي ﺹﺡﺒﺖ را ﻗﻄﻊ‬ ‫ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﺑﺎ ﺧﻮدت ﻓﻜﺮ آﻦ اﮔﺮ آﻠﻴﺪ ﺧﺎﻧﻪات را ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ‬ ‫از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﺪهﻲ ﺧﻴﺎﻟﺖ از هﺮ ﺑﺎﺑﺖ راﺡﺖ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دوﺳﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎﺷﻲ.‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲآﻨﻲ ﺹﺡﻴﺢ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑﺪﻩ. ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ آﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﻳﮕﺮان‬ ‫اهﻤﻴﺖ ﺑﺪهﻲ.‬
 • 22. ‫در ﻣﺼﺎﺡﺒﻪهﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎي ﺷﻐﻠﻲ، درهﺮ‬ ‫ﻣﻮردي آﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺒﺎس رﺳﻤﻲ ﺑﭙﻮش.‬ ‫در ﻣﻮرد ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻉﻴﺘﻲ آﻪ در ﺁن‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ ﻗﻀﺎوت آﻦ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻉﻴﺖ ﺧﻮدت.‬ ‫اﻧﻉﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ و ﮔﺸﺎدﻩرو ﺑﺎش. ﺷﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ‬ ‫ﻓﺮدي آﻪ ﺑﺎ او رو ﺑﻪ رو ﺷﻮي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺘﺖ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫دو آﺎر را ﺑﻉﺪ از ﺗﺎرﻳﻚ ﺷﺪن هﻮا اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻩ:‬ ‫ﺷﺴﺘﻦ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ و وﺟﻴﻦ آﺮدن ﺑﺎﻏﭽﻪ.‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺎهﻲ اوﻗﺎت ﻟﺡﻈﻪهﺎي ﻧﺎﺑﻲ را ﺑﺮاﻳﺖ‬ ‫ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲﺁورد. ﺳﻉﻲ آﻦ از اﻳﻦ ﻟﺡﻈﻪهﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻲ.‬
 • 23. ‫هﺮﮔﺰ ﭘﻴﺶ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻏﺬاي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺨﻮر.‬ ‫روﻳﺎهﺎﻳﻲ را آﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ در ﺳﺮ‬ ‫ﻣﻲﭘﺮوراﻧﻲ آﻨﺎر ﺑﮕﺬار و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ آﻤﻚ آﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺁرزوهﺎﻳﻲ آﻪ ﺧﻮد در ﺳﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ.‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ از ارﺑﺎب رﺟﻮﻋﺎن ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮش، اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ‬ ‫آﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺖ.‬ ‫در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎي ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ آﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي‬ ‫ﺁﺳﺎﻧﺴﻮر از ﭘﻠﻪهﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻗﺼﺪ ﺡﻤﺎﻳﺖ از آﺴﻲ را ﻧﺪاري، ﺡﺪاﻗﻞ او‬ ‫را ﻧﺘﺮﺳﺎن‬ ‫ﻋﺎدت آﻦ ﺡﺘﻲ ﺑﺎ آﻤﺘﺮﻳﻦ ﺡﻘﻮق هﻢ آﻤﻲ‬ ‫ﭘﺱاﻧﺪاز آﻨﻲ. در اﻳﻦ ﺹﻮرت هﻤﻴﺸﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاهﻲ ﺑﻮد.‬
 • 24. ‫هﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ دﺳﺖ دوم ﺑﺴﻴﺎر اﺡﺘﻴﺎط‬ ‫آﻦ.‬ ‫ﺧﻮدت را ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺪﻩ.‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻦ آﻪ هﻤﻴﺸﻪ درهﺎي اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﺖ را‬ ‫ﻗﻔﻞ آﻨﻲ.‬ ‫راﺡﺘﻲ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ را ﺑﺎ هﻢ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﺛﺮوت و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻜﻦ.‬ ‫در ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺧﻄﺎي دﻳﮕﺮان ﭘﻴﺸﻘﺪم ﺑﺎش.‬ ‫در هﻤﺎن ﻧﮕﺎﻩ اول ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻋﺸﻖ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎور.‬
 • 25. ‫وﻗﺘﻲ ﺟﻨﺴﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻉﻮﻳﺾ ﻳﺎ ﭘﺱ دادن‬ ‫ﻣﻲﺑﺮي ﺑﺎ ﺳﺮ و وﺿﻊ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮو.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻜﺖ ﺹﺡﺒﺖ ﻣﻲآﻨﻲ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪﻩ‬ ‫ﺡﺮﻓﺖ را ﻗﻄﻊ آﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺡﺚ را ﻧﻴﻤﻪ آﺎرﻩ ﺑﮕﺬارد.‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺴﻢ و ﭘﻮﻟﺖ در ﻣﻴﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺳﺆاﻻﺗﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮ.‬ ‫ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺖ و ﺹﻮرﺗﺖ را ﺑﺸﻮﻳﻲ از ﺑﻮدن‬ ‫ﺡﻮﻟﻪ ﻳﺎ دﺳﺘﻤﺎل آﺎﻏﺬي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮ.‬ ‫اﮔﺮ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آﺎر ﻣﻲآﻨﻲ آﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﺶ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ هﻴﺌﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺗﺨﺎذ ﻣﻲﺷﻮد،‬ ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺡﺎﺹﻞ آﻦ آﻪ ﺗﻮ هﻢ در ﺁن هﻴﺌﺖ ﺡﻀﻮر‬ ‫ﺧﻮاهﻲ داﺷﺖ.‬
 • 26. ‫اﻧﺠﺎم آﺎرهﺎي ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﻳﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻉﻮﻳﻖ ﻧﻴﻨﺪاز.‬ ‫ﻋﺎدت آﻦ ﺷﺐهﺎ ﭘﻴﺶ از ﺧﻮاب ﻣﻄﻠﺒﻲ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﺂور ﺑﺨﻮاﻧﻲ.‬ ‫ﺑﺎ زﻧﻲ ازدواج آﻦ آﻪ از هﻤﻨﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ او ﻟﺬت‬ ‫ﺑﺒﺮي، زﻳﺮا هﺮ ﭼﻪ ﭘﻴﺮﺗﺮ ﺷﻮي ﻣﻬﺎرتهﺎي ﮔﻔﺘﺎري‬ ‫هﻤﺴﺮت ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اهﻤﻴﺖ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻴﻜﻲ آﺮدن ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دوﺳﺖ‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻦ.‬ ‫ﺑﺎ درﺑﺎن ﻣﺡﻞ آﺎر ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻴﺖ ﺹﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫آﻦ.‬
 • 27. ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ از ﺑﺎزار آﻬﻨﻪﻓﺮوﺷﺎن وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﻲ‬ ‫ﻧﺨﺮ.‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮدي آﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎدﻩ_‬ ‫ﻟﻮح ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ هﻢ هﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ.‬ ‫ﻃﺮز ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺎن را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮ.‬ ‫هﻤﻪ ﻣﺮدم دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺡﺴﻴﻦ و ﺗﻤﺠﻴﺪ‬ ‫واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺱ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻩهﺎﻳﻲ ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﺡﺴﻴﻦ دﻳﮕﺮان ﺑﺎش.‬ ‫ﮔﺎهﻲ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺧﻠﻮت آﻦ.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ ﺧﻻق و ﻣﺒﺘﻜﺮ ﺑﺎﺷﻲ، ﺡﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد آﻤﻲ ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻲ.‬
 • 28. ‫هﺮ آﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ روز ﺗﻮﻟﺪش آﻴﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫هﻴﭻ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪي را ﺑﺪون آﻴﻚ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻜﻦ.‬ ‫در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ آﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻔﻲ‬ ‫ﻓﻜﺮ ﻣﻲآﻨﻲ، ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ هﻢ آﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ‬ ‫ﺑﻴﻨﺪﻳﺶ.‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺡﻮل ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺎش. اﻣﺎ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪﻩ اﻳﻦ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺡﻮﻻت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ از ارزشهﺎي وﺟﻮدﻳﺖ‬ ‫ﻓﺎﺹﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮي.‬ ‫ﺗﺎ وﻗﺘﻲ آﻪ ﺑﻪ آﺴﻲ ﻧﮕﻔﺘﻪاي ﭼﻪ هﺪﻳﻪاي را‬ ‫ﺑﻴﺶ از هﺮﭼﻴﺰ دوﺳﺖ داري، از دﻳﮕﺮان ﺗﻮﻗﻊ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش آﻪ اﻳﻦ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و هﺪﻳﻪ ورد ﻋﻻﻗﻪات‬ ‫را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪهﻨﺪ.‬
 • 29. ‫وﻗﺘﻲ ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ هﺴﺘﻲ ﺡﺘﻤﺄ ﺑﺎك ﻣﺎﺷﻴﻨﺖ را‬ ‫ﭘﺮ آﻦ.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ از هﺮ ﻋﻜﺱ دو ﺗﺎ ﭼﺎپ آﻦ و‬ ‫ﻋﻜﺱهﺎي اﺿﺎﻓﻲ را ﺑﺮاي آﺴﺎﻧﻲ آﻪ در ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻔﺮﺳﺖ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺧﺎﻧﻤﻲ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﻲرﺳﺎﻧﻲ ﺗﺎ‬ ‫وﻗﺘﻲ آﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪﻩاي آﻪ ﺑﻪ ﺳﻻﻣﺖ وارد‬ ‫ﺧﺎﻧﻪاش ﺷﺪﻩ ﺁﻧﺠﺎ را ﺗﺮك ﻧﻜﻦ.‬ ‫هﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ هﻤﺴﺮت ﺳﺎﻟﮕﺮد اوﻟﻴﻦ روزي را آﻪ‬ ‫ﺑﺎ هﻢ ﻗﺮار ﻣﻻﻗﺎت داﺷﺘﻴﺪ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﻴﺮ.‬ ‫ﺑﻪ آﺎرﻣﻨﺪان زﻳﺮ دﺳﺘﺖ هﻤﺎﻧﻘﺪر اﺡﺘﺮام ﺑﮕﺬار‬ ‫آﻪ ﺑﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻣﻲﮔﺬاري.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ در ﻣﺡﻴﻁ ﻣﺪرﺳﻪ آﺎﻣﻸ ﺁرام ﺑﺎﺷﻲ.‬
 • 30. ‫ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻓﺮﺹﺖ ﺑﺪﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.‬ ‫از ﻓﺮﺹﺖهﺎي آﻪ ﺑﺮاﻳﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻦ.‬ ‫از دﻳﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش آﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ ‫هﺪﻳﻪهﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ آﺎدوﭘﻴﭽﻲ آﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺗﻮ‬ ‫ﺑﺪهﻨﺪ.‬ ‫ﺷﻐﻠﻲ را اﻧﺘﺨﺎب آﻦ آﻪ روﺡﺖ را هﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ‬ ‫ﺡﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲات ﻏﻨﻲ ﺳﺎزد.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻓﺮدي ﺷﺮﻳﻒ ﭘﺴﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﺳﻉﻲ آﻦ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ آﻪ در ﺗﻮان داري، ﭼﻪ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ و ﭼﻪ ﻣﻉﻨﻮي، از او ﺡﻤﺎﻳﺖ آﻨﻲ.‬
 • 31. ‫وﻗﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪهﺎي ﺡﺮﻓﻪاي و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪي، از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺹ آﻤﻚ ﺑﺨﻮاﻩ‬ ‫ﻧﻪ از دوﺳﺘﺎﻧﺖ.‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش آﻪ ﮔﺎهﻲ اوﻗﺎت ﺳﻜﻮت‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ.‬ ‫ﺗﺸﻚ ارزان و ﺑﺪ آﻴﻔﻴﺖ ﻧﺨﺮ.‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻲﺁﻳﺪ، ﺑﺮاي‬ ‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن ﺁن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﻻش آﻨﻲ.‬ ‫ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮب را از هﺮ آﺴﻲ آﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺑﭙﺬﻳﺮ.‬ ‫ﺑﻪ ﻳﻚ داﻧﺶﺁﻣﻮز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻤﻚ آﻦ ﺗﺎ در‬ ‫اردوهﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﺮآﺖ آﻨﺪ.‬
 • 32. ‫آﺎري را آﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دهﻲ ﺑﺎ ﺷﺎدي و ﻧﺸﺎط‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻩ.‬ ‫داﺋﻤﺄ در اﻧﺘﻈﺎر رﺳﻴﺪن اﻟﻬﺎﻣﺎت ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻧﺒﺎش. ﺗﻮ ﺗﻻش آﻦ، ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ‬ ‫ﺁﻣﺪ.‬ ‫هﺮ ﭼﻪ را آﻪ ﻣﻲﺷﻨﻮي ﺑﺎور ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﺗﻤﺎم داراﺋﻴﺖ را ﺧﺮج ﻧﻜﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ آﺴﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻲ دوﺳﺘﺖ دارم اﻳﻦ را‬ ‫در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻩ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻃﺮف‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺎﻩ آﻦ.‬
 • 33. ‫در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻃﻮري رﻓﺘﺎر آﻦ آﻪ روز ﺟﺸﻦ‬ ‫ﻓﺎرغاﻟﺘﺡﺼﻴﻠﻲ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺡﻮل آﻨﻨﺪ.‬ ‫ﭘﻴﺶ از ازدواج ﺡﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ هﻤﺴﺮت‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺎش.‬ ‫ﺑﺪون ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﻲ ﺷﺎهﺪ ﭘﻴﺮوزي را در ﺁﻏﻮش‬ ‫ﺑﮕﻴﺮ.‬ ‫وﻗﺘﻲ در آﺎري ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲﺧﻮري ﻋﺬر و ﺑﻬﺎﻧﻪ‬ ‫ﻧﻴﺎور.‬ ‫دﻳﺪﮔﺎﻩهﺎي ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻗﺮار ﺑﺪﻩ. اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ آﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺁن ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫دارﻧﺪ.‬
 • 34. ‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻲروي و ﺷﺐ را ﺁﻧﺠﺎ‬ ‫ﺧﻮاهﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﻳﻚ ﺡﻮﻟﻪ ﺡﻤﺎم و ﻳﻚ ﺑﺎﻟﺶ ﻧﺮم و‬ ‫راﺡﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺑﺒﺮ.‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﺖ را در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻي ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب آﻦ.‬ ‫اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻲ آﺴﻲ را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﻲ،‬ ‫دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺒﻴﻦ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻴﺰهﺎي زﻳﺎدي‬ ‫درﺑﺎرﻩاش ﺧﻮاهﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ از ﺁن اﻓﺮادي ﻧﺒﺎﺷﻲ آﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ:‬ ‫»ﺁﻣﺎدﻩ، هﺪف، ﺁﺗﺶ«‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ هﺮ آﺎري را ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻲ.‬
 • 35. ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ آﺴﻲ آﺎرهﺎي آﻮﭼﻚ را ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدهﺪ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ آﺎرهﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ را‬ ‫ﺑﻪ او واﮔﺬار آﻦ.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻉﻪ آﻨﻲ.‬ ‫آﻤﺘﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ آﻦ.‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﭼﻴﺰي آﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‬ ‫ارزش آﺎﻻﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﻴﻤﺖ روي ﺁن.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺷﺎﻧﺱ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ از ﺁن ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺮﻣﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻦ.‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻲ آﻤﺘﺮ ﺧﻮاهﻲ‬ ‫ﺗﺮﺳﻴﺪ.‬
 • 36. ‫وﻗﺘﻲ در رﺳﺘﻮران ﭘﻴﺸﺨﺪﻣﺘﻲ از ﺗﻮ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ آﺮد، ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ اﻧﻉﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ‬ ‫هﻤﺮاﻩ ﻳﺎدداﺷﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﮕﺬار: از‬ ‫ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻓﻮقاﻟﻉﺎدﻩﺗﺎن ﻣﺘﺸﻜﺮم، ﻏﺬاي اﻣﺮوز‬ ‫ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺧﻮﺑﻲ از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬاﺷﺖ.‬ ‫ﺳﻪ آﺘﺎب ﺧﻮب ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺮ، ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮان و ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ هﺪﻳﻪ آﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺡﻞ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻲآﻨﻲ‬ ‫ﺧﻮدت را ﺑﻪ هﻤﺴﺎﻳﻪهﺎ ﻣﻉﺮﻓﻲ آﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ دﻳﺪن دوﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮد ﻣﻲروي ﺑﻪ‬ ‫ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش آﻪ اﻣﻴﺪ دادن و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻓﻜﺎر ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫ﺑﺮاي او ﻗﻮيﺗﺮﻳﻦ داروﺳﺖ.‬
 • 37. ‫وﻗﺘﻲ ﭼﻴﺰي را ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ آﻪ ﺧﻴﻠﻲ دﻟﺖ‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاهﺪ ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺪار آﻤﻲ ﭘﻮل‬ ‫ﺁن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻩ.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻉﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪت ﺑﺎﺷﻲ.‬ ‫ﺑﻉﻀﻲ آﺎرهﺎ را ﻓﻘﻁ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم داد، ﺑﻉﻀﻲ را‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺎزي‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﻧﻴﺴﺖ، ﺳﻉﻲ آﻦ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ را‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺹ دهﻲ.‬ ‫ﻧﺮدﺑﺎن، ﺳﻴﻢ راﺑﻁ و ﺷﻠﻨﮓ را هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از‬ ‫ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺮ.‬ ‫ﻧﺎراﺡﺘﻲهﺎي آﻮﭼﻚ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻻت ﺑﺰرگ‬ ‫اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻜﻦ.‬
 • 38. ‫وﻗﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻉﻲ از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آﻪ دﻋﺎ‬ ‫آﻨﻲ ﻓﻮرأ اﻳﻦ آﺎر را ﺑﻜﻦ.‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻲ آﻪ ﺷﻐﻞ دﺷﻮاري دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫اﺡﺘﺮام ﺑﮕﺬار.‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاهﻲ آﺴﻲ را ﻧﺼﻴﺡﺖ آﻨﻲ، اول‬ ‫ﺧﻮدت ﺑﻪ ﺁن ﻋﻤﻞ آﻦ.‬ ‫هﺮ وﻗﺖ ﻓﺮﺹﺖ آﺮدي، دﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪت را در‬ ‫دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮ. ﺑﻪ زودي زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ آﻪ او‬ ‫اﺟﺎزﻩ اﻳﻦ آﺎر را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاهﺪ داد.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻏﺬاي ﻧﺬري را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲآﻨﻲ، اول ﺑﻪ‬ ‫آﺴﻲ آﻪ ﺁن را ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻉﺎرف آﻦ.‬
 • 39. ‫ﺳﻉﻲ آﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮب و ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎري داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻲ ﺗﺎ ﺑﻉﺪهﺎ آﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲآﻨﻲ از‬ ‫ﻳﺎدﺁوري ﺁن ﻟﺬت ﺑﺒﺮي.‬ ‫ﺷﻴﺸﻪ ﻋﺴﻠﻲ را آﻪ ﭼﺴﺒﻨﺎك ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﻗﻔﺴﻪ ﺗﻤﻴﺰ آﻦ.‬ ‫هﺮ ﺳﺎل ﻳﻚ اﺛﺮ هﻨﺮي ﺑﺨﺮ، ﺡﺘﻲ اﮔﺮ آﺎري‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﻲ رﻧﮓ و روﻏﻦ ﻳﻚ داﻧﺶﺁﻣﻮز‬ ‫دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺗﺮدﺳﺘﻲ آﻮﭼﻚ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮ.‬ ‫ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ ﻣﺮدﻣﻲ آﻪ در ﺡﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم‬ ‫را دارﻧﺪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻲداﻧﻨﺪ.‬
 • 40. ‫ﺳﻉﻲ آﻦ از ﻓﻨﺠﺎن، ﺑﺸﻘﺎب و ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ‬ ‫ﻇﺮوف ﭘﻻﺳﺘﻴﻜﻲ آﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻲ.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻲ و هﺪﻓﺖ را ﺑﺪاﻧﻲ. اﻣﺎ اﮔﺮ اﺗﻔﺎق ﻋﺠﻴﺐ و‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩاي هﻢ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ، از ﺧﻮدت اﻧﻉﻄﺎف‬ ‫ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻩ.‬ ‫ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺑﺨﺮ آﻪ ﺳﻘﻒ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﭼﻤﺪانهﺎي ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﮕﻴﺮ. ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ دزدان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ آﻨﺪ.‬ ‫هﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ و‬ ‫ﺑﺎارزش را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﺗﺡﻮﻳﻞ ﻧﺪﻩ و هﻤﺮاﻩ‬ ‫ﺧﻮدت ﺑﻪ داﺧﻞ هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺒﺮ.‬
 • 41. ‫اﻓﻜﺎر ﻣﺡﺮﻣﺎﻧﻪات را ﻣﺨﻔﻲ ﻧﮕﻬﺪار.‬ ‫در ﻳﻚ ﺷﺐ ﺳﺮد آﺘﺖ را روي دوش هﻤﺴﺮت‬ ‫ﺑﻴﻨﺪاز.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻓﺮدي را آﻪ ﻣﺸﺘﺎق دﻳﺪارش ﺑﻮدي‬ ‫ﻣﻻﻗﺎت آﺮدي ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰن ﺧﻮدت را ﻣﻉﺮﻓﻲ آﻦ و‬ ‫ﺑﮕﻮ: ﺗﺎ ﺑﻪ ﺡﺎل ﺳﻉﺎدت دﻳﺪار ﺷﻤﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪام.‬ ‫ﻣﺎهﻲ ﻳﻜﺒﺎر ﻏﺬاهﺎي ﻣﻔﺼﻞ و آﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮر،‬ ‫هﺮﺑﺎر در ﻳﻚ رﺳﺘﻮران.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﻣﺆدب ﺑﺎش، اﻣﺎ ﺑﻪ آﺴﻲ‬ ‫اﺟﺎزﻩ ﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺪهﺪ.‬ ‫روزي ﺹﺪﺑﺎر ورزش ﺷﻨﺎ روي زﻣﻴﻦ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻩ.‬ ‫ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺑﺎر ﺹﺒﺢ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺑﺎر ﻋﺼﺮ.‬
 • 42. ‫ﺳﻉﻲ آﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺡﻞ آﺎرت ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون دود‬ ‫ﺳﻴﮕﺎر ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫هﻨﮕﺎم ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮي ﻳﺎ ﭘﻴﺎدﻩروي دو ﻧﻮار ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ‬ ‫ﺿﺨﻴﻢ ﺑﻪ دور آﻴﻒ ﭘﻮﻟﺖ ﺑﺒﻨﺪ ﺗﺎ از اﻓﺘﺎدن ﺁن‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.‬ ‫ﻣﻉﺎﻣﻻﺗﺖ را ﻣﻜﺘﻮب آﻦ. ﻗﺮاردادهﺎي ﺷﻔﺎهﻲ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺪارﻧﺪ.‬ ‫هﺮﮔﺰ ﺑﺎ آﺴﻲ آﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ آﺸﻴﺪن‬ ‫ﻣﺮدم را دارد ﻣﻉﺎﻣﻠﻪ ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﺑﮕﺬار ﻃﺒﻊ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﺖ هﺮاز ﮔﺎهﻲ ﺑﺮ‬ ‫اﺡﺴﺎﺳﺎت دﻳﮕﺮت ﭘﻴﺮوز ﺷﻮد.‬
 • 43. ‫از ﺷﺨﺹ ﻣﻮرد ﻋﻻﻗﻪات ﻋﻜﺱ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﺎدﮔﺎري در ﺹﻔﺡﺎت آﺘﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دار.‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎش آﻪ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺧﻮﻧﺴﺮدي‬ ‫ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪهﻲ.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ و در هﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮآﻞ آﻦ.‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ زدن ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ او را‬ ‫ﺧﻮﺷﺡﺎل آﻦ.‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎش.‬ ‫ﺑﺮاي هﻤﺴﺮت ﻳﻚ ﺡﺎﻣﻲ، ﻳﻚ دوﺳﺖ و ﻳﻚ‬ ‫ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﺑﺎش.‬
 • 44. ‫هﺮ ﺳﺎل روز ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ آﺘﺎب از‬ ‫ﻳﻜﻲ از ﺁﺛﺎر آﻻﺳﻴﻚ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن هﺪﻳﻪ آﻦ.‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ اﻳﻦ آﺎر را از هﻤﺎن اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن‬ ‫ﺁﻏﺎز آﻨﻲ.‬ ‫اﻧﺪازﻩهﺎي ﻟﺒﺎس هﻤﺴﺮت را هﻤﻴﺸﻪ هﻤﺮاﻩ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎش.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ در ﺗﻉﻄﻴﻻت ﺁﺧﺮ هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ‬ ‫ﺑﺪهﻲهﺎﻳﺖ ﻧﺒﺎش.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ ﺧﻮدت ﺑﺮ آﺎرهﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻲ. هﻴﭻ آﺱ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺧﻮدت ﺑﻪ آﺎرت اهﻤﻴﺖ‬ ‫ﻧﺨﻮاهﺪ داد.‬ ‫ﺗﺎ آﻞ ﻣﺎﺟﺮا را ﻧﺸﻨﻴﺪﻩاي ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺪﻩ.‬
 • 45. ‫در ﻳﻚ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﺷﺎم اﮔﺮ ﺧﻴﻠﻲ اﺹﺮار آﺮدﻧﺪ‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم ﻏﺬا ﺑﻜﺶ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎر ﺳﻮم ﻧﻪ.‬ ‫هﺮﮔﺰ در ﺡﻀﻮر دﻳﮕﺮان هﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را‬ ‫ﺗﺡﻘﻴﺮ ﻧﻜﻦ.‬ ‫هﻴﭽﮕﺎﻩ رﻓﺘﺎرهﺎي ﻧﺎﻣﻉﻘﻮل را ﻧﭙﺬﻳﺮ.‬ ‫ﺗﺎ وﻗﺘﻲ آﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادي آﻪ در ﻣﺎﺷﻴﻦ هﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﭘﻴﺎدﻩ ﻧﺸﺪﻩاﻧﺪ، ﺡﺮآﺖ ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ آﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ در ﺧﺎﻧﻪ درﺳﺖ آﻨﻲ را در‬ ‫رﺳﺘﻮران ﺳﻔﺎرش ﻧﺪﻩ.‬ ‫روز ﺗﻮﻟﺪ هﻤﺴﺮت ﺑﺮاي ﻣﺎدرش ﮔﻞ ﺑﻔﺮﺳﺖ.‬
 • 46. ‫ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻮرد ﻋﻻﻗﻪات ﺑﻨﻮﻳﺱ و از‬ ‫آﺎرهﺎﻳﺶ ﺗﻉﺮﻳﻒ آﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺧﻮﻧﺴﺮدﻳﺖ را از دﺳﺖ ﻣﻲدهﻲ - ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ- ﻓﻮرأ ﻋﺬرﺧﻮاهﻲ آﻦ.‬ ‫ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﺰدت ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺡﻠﻘﻪ ﻧﺎﻣﺰدي اﻟﻤﺎس‬ ‫ﻧﺸﺎن را آﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﺮﻳﺪش را داري ﺑﺨﺮ و ﺑﻪ او‬ ‫هﺪﻳﻪ آﻦ.‬ ‫ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاهﻲ داد. ﺑﻪ ﻋﻜﺱ‬ ‫اﻟﻉﻤﻞ ﻣﺮدم ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﺑﻪ ﺡﻖ و ﺡﻘﻮﻗﺖ ﺑﻴﺶ از ﺡﺪ اهﻤﻴﺖ ﻧﺪﻩ زﻳﺮا‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻓﺘﺎرت ﻣﻲﮔﺮدد.‬
 • 47. ‫ﻧﮕﺬار رؤﻳﺎهﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻟﺒﺎﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫اﻳﺠﺎد ﺟﻮي ﭘﺮﻣﺡﺒﺖ و ﺹﻤﻴﻤﻲ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر‬ ‫ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺳﻉﻲ آﻦ ﺧﺎﻧﻪاي ﺳﺮﺷﺎر ز ﺁراﻣﺶ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ.‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﭘﺱ از ﻳﻚ ﺧﻮاب راﺡﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ‬ ‫هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.‬ ‫هﻴﭻ وﻗﺖ از آﻠﻤﻪ ﻣﺡﻜﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﺹﻴﻒ ﭼﻴﺰي‬ ‫ﺟﺰ دﻧﺪان ﻋﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻜﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻲﺧﻮاهﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻪات را ﺑﻴﻤﻪ آﻨﻲ،‬ ‫از هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري آﻦ. ﻗﻔﺴﻪهﺎ و آﻤﺪهﺎ را‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻦ و ﻓﻴﻠﻢ را در ﺹﻨﺪوق اﻣﺎﻧﺎت ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاري آﻦ.‬
 • 48. ‫ﺳﻉﻲ آﻦ هﻤﻴﺸﻪ اﺗﺎﻗﺖ را ﻣﺮﺗﺐ ﻧﮕﻬﺪاري.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮاﺷﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎش.‬ ‫ﺑﺪان آﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﮔﻔﺘﻦ هﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ‬ ‫ﻣﺡﺘﻮاي ﺁن اهﻤﻴﺖ دارد.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ هﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻉﻪ، ﻣﺘﻦ آﺘﺎب را ﺧﻮب‬ ‫درك آﻨﻲ.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ هﻤﻴﺸﻪ زود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮوي ﭼﻮن‬ ‫اﺟﻨﺎس ﺧﻮب ﻣﻉﻤﻮﻷ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲرﺳﻨﺪ.‬ ‫ﺳﻨﮓآﺎران را در ﺡﻴﻦ آﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎ آﻦ.‬ ‫ﺷﺨﻢ زدن ﻳﻚ آﺸﺎورز را در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ آﻦ.‬
 • 49. ‫ﺑﺪان آﻪ ﻣﻴﺰان ﺛﺮوت ﻳﻚ ﻣﺮد از ﺳﺮ و وﺿﻊ‬ ‫هﻤﺴﺮش ﭘﻴﺪاﺳﺖ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻜﺱ‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻦ از ﺁﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻋﻜﺱ دﺳﺘﻪ‬ ‫ﺟﻤﻉﻲ ﺑﮕﻴﺮي.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﺎ هﻤﺴﺮت ﺟﺮ و ﺑﺡﺚ ﻣﻲآﻨﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﭙﺮداز و ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ را‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش آﻦ.‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺧﻻء ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻠﺐ را ﺑﺎ ﭘﻮل‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮان ﭘﺮ آﺮد.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﺎرهﺎي ﻣﻬﻢ و دﺷﻮار‬ ‫ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮي.‬
 • 50. ‫ﻳﻚ ﻋﺮوﺳﻚ و ﻳﻚ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس دوران آﻮدآﻲ و‬ ‫آﺘﺎبهﺎي دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﺖ را هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮدت‬ ‫ﻧﮕﻬﺪار.‬ ‫ﻗﺪر دوﺳﺖ ﺧﻮب، ﺳﻻﻣﺘﻲ و ازدواج ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﺪان.‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﺷﺎم ازدواﺟﺖ ﭘﻴﺮاهﻦ ﺟﺪﻳﺪي‬ ‫ﺑﺨﺮ، ﻓﻘﻁ ﻳﻜﺒﺎر از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻦ وﻟﻲ ﺑﺮاي‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ ﻧﮕﻬﺶ دار.‬ ‫وﻗﺘﻲ در ﺧﻴﺎﺑﺎن راهﺖ را ﮔﻢ آﺮدي، از ﭘﺮﺳﻴﺪن‬ ‫ﻣﺴﻴﺮ از دﻳﮕﺮان ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻜﺶ.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ دو ﺑﺴﺘﻪ دﺳﺘﻤﺎل و دو ﺡﻠﻘﻪ ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫ﺑﺨﺮ. ﻳﻜﻲ آﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ.‬
 • 51. ‫وﻇﺎﻳﻔﺖ را از روي ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻩ، ﻧﻪ از‬ ‫روي اﺟﺒﺎر. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﺰد آﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺖ‬ ‫ارزش ﭘﻴﺪا آﻨﻲ.‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻦ آﻪ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ هﻤﺮاﻩ ﺧﻮب راﻩ را‬ ‫ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ هﺪف آﻮﺗﺎﻩﺗﺮ ﻣﻲآﻨﺪ.‬ ‫ﻧﺎﻣﻪهﺎﻳﻲ را آﻪ ﺑﺮاي هﻤﺴﺮت ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻲ‬ ‫ﺗﺎﻳﭗ ﻧﻜﻦ. ﺑﺮاي ﺁﻧﻬﺎ از ﺧﻮدﻧﻮﻳﺱ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻦ.‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﻳﺪن ﻣﺒﻞ ﻳﺎ ﺹﻨﺪﻟﻲ راﺡﺘﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ‬ ‫دﻗﻴﻘﻪ روي ﺁن ﺑﻨﺸﻴﻦ.‬ ‫ﺡﺴﺎس و زودرﻧﺞ ﻧﺒﺎش. اﻧﺘﻘﺎد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺡﺴﻴﻦ‬ ‫ﺑﭙﺬﻳﺮ.‬
 • 52. ‫ﺳﻉﻲ آﻦ هﺮ روزت هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫هﻴﭻ وﻗﺖ در رﺳﺘﻮران ﺟﮕﺮ ﻧﺨﻮر. ﺑﻉﻀﻲ ﻏﺬاهﺎ‬ ‫را ﻓﻘﻁ ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺎﻧﻪ درﺳﺖ آﺮد.‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎتهﺎﻳﻲ را آﻪ ﻣﻲﭘﺮدازي ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫آﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻖ ﺑﻨﻮﻳﺱ.‬ ‫هﺮ هﻔﺘﻪ ﻳﻜﻲ از آﻤﺪهﺎي ﺧﺎﻧﻪات را ﻣﺮﺗﺐ آﻦ.‬ ‫ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﻘﺴﻴﻢ آﻦ. اﻳﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻩ ﺑﺮاي ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻧﻴﻚ اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻉﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎش.‬
 • 53. ‫ﺑﺮاي ﺷﺮآﺘﻲ آﻪ آﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﺷﺨﺹ‬ ‫ﻣﺸﻜﻮآﻲ اﺳﺖ آﺎر ﻧﻜﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻗﺮارداد ﻣﻲﺑﻨﺪي ﻓﺮاﻣﻮش‬ ‫ﻧﻜﻦ آﻪ ﻗﻴﺪ آﻨﻲ در ﺹﻮرت ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ آﺎر در‬ ‫ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺴﺎرت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.‬ ‫در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻉﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﭙﺮداز.‬ ‫وﻗﺘﻲ آﻨﺎر ﻳﻚ ﭘﻠﻴﺱ، ﻳﻚ ﻣﺄﻣﻮر ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﻳﺎ‬ ‫ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻲاﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮ آﻪ ﻗﺪر زﺡﻤﺎﺗﻲ‬ ‫را آﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻉﻪ ﻣﻲآﺸﻨﺪ ﻣﻲداﻧﻲ.‬ ‫وﻗﺖ و اﻧﺮژﻳﺖ را ﺹﺮف ﺧﻻﻗﻴﺖ و اﺑﺘﻜﺎر آﻦ، ﻧﻪ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎد.‬
 • 54. ‫ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲات ﺑﺮو، ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻣﻉﺮﻓﻲ آﻦ و ﺑﺨﻮاﻩ آﻪ در ﺹﻮرت اﻣﻜﺎن در ﭼﻨﺪ‬ ‫آﻻس ﺷﺮآﺖ آﻨﻲ.‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ ﻗﺎﻳﻖهﺎي ﺗﻔﺮﻳﺡﻲ، دوﭼﺮﺧﻪهﺎ و ﻣﻮﺗﻮر‬ ‫ﺳﻴﻜﻠﺖهﺎ ﺑﺎش. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻳﻚ ﻟﺡﻈﻪ درس‬ ‫هﺎي ﻋﺒﺮتاﻣﻮز، وﻟﻲ دردﻧﺎآﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪهﻨﺪ.‬ ‫دﻳﮕﺮان هﺮﻃﻮر ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر آﻨﻨﺪ ﺳﻉﻲ آﻦ‬ ‫رﻓﺘﺎرت ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺎزﻩ ﻧﺪﻩ آﻪ دﻳﮕﺮان ﻃﺮز‬ ‫رﻓﺘﺎر ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪهﻨﺪ.‬ ‫ﺑﮕﺬار ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺑﺮاي هﻤﺴﺮت ﭼﻪ‬ ‫آﺎرهﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدهﻲ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﻲﻓﻬﻤﻨﺪ ﭼﻘﺪر هﻤﺴﺮت را دوﺳﺖ داري و ﺑﺮاﻳﺶ‬ ‫ارزش ﻗﺎﺋﻞ هﺴﺘﻲ.‬
 • 55. ‫از هﺮ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ آﻪ ﻣﻲﺧﺮي ﻋﻜﺱ ﺑﮕﻴﺮ. اﻳﻦ‬ ‫ﻋﻜﺱهﺎ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎﻃﺮات ﺟﺎﻟﺒﻲ را ﺑﺮاﻳﺖ زﻧﺪﻩ‬ ‫ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد.‬ ‫اﺟﺎزﻩ ﻧﺪﻩ ﺑﭽﻪهﺎﻳﺖ ﭘﺸﺖ واﻧﺖهﺎ ﻳﺎ آﺎﻣﻴﻮن‬ ‫هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺡﺮآﺖ ﻣﻲآﻨﻨﺪ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎم ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﻲ دﻋﻮت ﺷﺪي‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺳﻔﺎرش ﻧﺪﻩ.‬ ‫وﻗﺘﻲ آﺴﻲ ﻗﺼﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪهﻴﺶ را دارد و‬ ‫ﻣﻲﭘﺮﺳﺪ »ﺡﺎﻻ ﻳﺎ ﺑﻉﺪ؟« ﺑﮕﻮ ﺡﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫اﺳﺖ.‬ ‫هﺮ روزت را ﺑﺎ ﻣﻬﺘﺮﻳﻦ آﺎري آﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دهﻲ‬ ‫ﺷﺮوع آﻦ و آﺎرهﺎي آﻢ اهﻤﻴﺖ را ﺑﻪ ﺑﻉﺪ ﻣﻮآﻮل‬ ‫آﻦ.‬
 • 56. ‫ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاهﻲ ﺑﺮاي آﺴﻲ ﺑﺪون‬ ‫دﺳﺘﻤﺰد آﺎر آﻨﻲ آﻤﻲ ﻓﻜﺮ آﻦ. ﻣﺮدم اﻏﻠﺐ‬ ‫ارزﺷﻲ ﺑﺮاي آﺎري آﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﻮل ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺎﺋﻞ‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫هﻴﭽﮕﺎﻩ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ را ﺑﺮاي زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﮕﻪ ﻧﺪار.‬ ‫هﺮﮔﺰ ﺳﻉﻲ ﻧﻜﻦ ﭼﺎﻗﻮﻳﻲ را آﻪ در ﺡﺎل اﻓﺘﺎدن‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮي.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﭼﻴﺰي را آﻪ از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻲآﻨﻲ‬ ‫ﻧﺨﺮ.‬ ‫ﻣﺸﻜﻻت ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺑﻉﺪ ﻣﻮآﻮل آﺮدن، ﺡﻞ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫را ﺳﺎدﻩﺗﺮ ﻧﻤﻲآﻨﺪ.‬
 • 57. ‫ﺑﻪ ﻣﺡﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻜﺴﻲ را ﭼﺎپ آﺮدي، ﺗﺎرﻳﺦ و‬ ‫ﻧﺎم اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻣﻴﻞ را در ﭘﺸﺖ ﺁن ﺑﻨﻮﻳﺱ.‬ ‫ﺑﻪ ﻳﻚ آﻮدك آﻤﻚ آﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ آﻮﭼﻜﻲ ﺑﺮاي‬ ‫ﺧﻮدش درﺳﺖ آﻨﺪ.‬ ‫هﻴﭻ ﮔﺎﻩ دﻋﺎ و ﻧﻴﺎﻳﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ در ﺁن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫در ﺟﺎهﺎﻳﻲ آﻪ ﮔﻤﺮك اﺟﺎزﻩ وارد آﺮدن ﺑﻴﺶ از‬ ‫دﻩ ﻗﻠﻢ ﺟﻨﺱ را ﻧﻤﻲدهﺪ ﺡﺘﻲ ﻳﺎزدﻩ ﻗﻠﻢ هﻢ‬ ‫هﻤﺮاﻩ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش.‬ ‫در ﻣﺠﺎﻟﺱ و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ آﺴﺎﻧﻲ آﻪ ﺗﺎزﻩ از راﻩ‬ ‫ﻣﻲرﺳﻨﺪ ﻧﮕﺎﻩ آﻦ.‬
 • 58. ‫ﺑﺎ ﭘﺎهﺎي ﺑﺮهﻨﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري و ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاري‬ ‫ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﭼﻴﺰي آﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻗﺒﻸ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻳﺶ ﺑﺎز‬ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ را ﻧﺨﺮ.‬ ‫در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ و ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ آﺴﻲ‬ ‫ﺹﺡﺒﺖ ﻧﻜﻦ. ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ اﺡﺴﺎس آﻨﻲ اﻳﻦ آﺎر واﻗﻉﺄ‬ ‫ﺿﺮوري اﺳﺖ.‬ ‫در آﺎرهﺎي ﺗﺠﺎري ﺷﺮﻳﻜﺖ را هﻤﺎﻧﻄﻮر اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫آﻦ آﻪ هﻤﺒﺎزﻳﺖ را در ﺗﻨﻴﺱ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲآﻨﻲ.‬ ‫ﺷﺮﻳﻜﺖ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮاردي آﻪ ﺗﻮ ﺿﻉﻴﻒ هﺴﺘﻲ ﻗﻮي‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫از آﻠﻴﺪهﺎي ﻣﻬﻢ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش.‬
 • 59. ‫وﻗﺘﻲ در ﺗﻉﻄﻴﻻت هﺴﺘﻲ زﻳﺎد ﻣﻄﺎﻟﻉﻪ آﻦ و‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺎرت اﺳﺖ آﻨﺎر ﺑﮕﺬار.‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺹﺡﻴﺢ اﺳﺖ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮرد‬ ‫ﻋﻻﻗﻪ هﻤﮕﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﻣﻮرد ﻋﻻﻗﻪ‬ ‫هﻤﮕﺎن اﺳﺖ هﻤﻴﺸﻪ ﺹﺡﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ.‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ اﺟﺎرﻩ ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻴﺮهﺎي ﺁب‬ ‫و دوش ﺡﻤﺎم را ﺑﺎز آﻦ و ﻓﺸﺎر ﺁب را اﻣﺘﺡﺎن آﻦ.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺪت ﻃﻲ آﺮدن ﻣﺴﻴﺮت را ﭘﺎﻧﺰدﻩ‬ ‫دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺰن.‬ ‫ﻳﻚ هﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺡﺒﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻮهﺎﻳﺖ را‬ ‫اﺹﻻح آﻦ.‬
 • 60. ‫آﻔﺸﻲ آﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻲآﻨﻲ اﮔﺮ واﻗﻉﺄ راﺡﺖ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺡﺾ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﺁن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻲ ﺧﻮاهﻲ‬ ‫ﺑﺮد. اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ ﺑﮕﻮﻳﺪ:»ﺑﻉﺪ از ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬ ‫آﻔﺶهﺎ ﺟﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد و اﻧﺪازﻩﺗﺎن ﺧﻮاهﺪ‬ ‫ﺷﺪ« اﻳﻦ ﺡﺮف را ﺑﺎور ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﺡﺪاﻗﻞ دو روز ﭘﻴﺶ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﻲات‬ ‫ﺟﺸﻦ ﭘﺎﻳﺎن دوران ﻣﺠﺮدي را ﺑﺮﭘﺎ آﻦ.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ ﺳﻉﻲ آﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮدم‬ ‫ﺷﻮي.‬ ‫وﻗﺘﻲ آﺴﻲ از ﺗﻮ ﺗﻉﺮﻳﻒ و ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻣﻲآﻨﺪ‬ ‫ﺡﺮﻓﺶ را ﻗﻄﻊ آﻦ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺹﺡﺒﺖهﺎﻳﺶ ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺑﮕﻮ: »ﻣﺘﺸﻜﺮم«‬
 • 61. ‫ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش آﻪ هﻤﻮارﻩ ﻋﺸﻖهﺎ و‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖهﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ هﻤﺮاﻩ هﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ زﻳﺎدﻩ از ﺡﺪ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻜﻦ.‬ ‫اﻳﻦ آﺎر وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ.‬ ‫ﻳﻚ ﺹﻨﺪﻟﻲ راﺡﺖ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻉﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻩ.‬ ‫ﻳﻚ ﺳﺮي ﭼﺎﻗﻮي ﺧﻮب ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺮ.‬ ‫ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﻲ و ﭼﻪ در آﺎر ﺳﻉﻲ آﻦ ﺑﻴﺶ از‬ ‫ﺡﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻴﻨﺪازي.‬ ‫هﺮ ﺷﺐ دﻧﺪانهﺎﻳﺖ را ﻣﺴﻮاك ﺑﺰن.‬ ‫در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰي آﻪ اﻣﻜﺎن از دﺳﺖ دادﻧﺶ‬ ‫هﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻧﻜﻦ.‬
 • 62. ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد ﻧﮕﻮ ﻣﻮهﺎﻳﺶ در ﺡﺎل‬ ‫رﻳﺨﺘﻦ اﺳﺖ. ﺧﻮدش اﻳﻦ را ﻣﻲداﻧﺪ.‬ ‫ﻧﺡﻮﻩ آﺎر آﺮدن ﺑﺎ ﭼﺮخ ﺧﻴﺎﻃﻲ، اﺗﻮ ﺑﺨﺎر و‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻬﻮﻩ ﺟﻮش را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮ.‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻦ آﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوﺷﻲ اﺟﻨﺎس‬ ‫ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩﻓﺮوﺷﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت دارد.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﮕﻮ: »ﺑﭽﻪ ﻣﻦ هﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ آﺎري‬ ‫ﻧﻤﻲآﻨﺪ«‬ ‫ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﺟﺎهﺎﻳﻲ آﻪ هﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﺪﻳﺪﻩاي‬ ‫ﺑﺮو.‬ ‫در رﺳﺘﻮراﻧﻲ آﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻴﺴﺖ اﺳﺘﻴﻚ‬ ‫ﺳﻔﺎرش ﻧﺪﻩ.‬
 • 63. ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺗﺎوان ﻧﺎداﻧﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي‬ ‫ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﭙﺮدازي.‬ ‫در ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و اﺗﺎق ﺧﻮاب هﻤﻴﺸﻪ ﺷﻤﻊ و‬ ‫آﺒﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﻧﺸﻮي.‬ ‫اﮔﺮ درﺁﻣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ داري ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ آﻪ زﻧﺪﻩاي از‬ ‫ﺁن در ﺟﻬﺖ آﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻦ. اﻳﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺛﺮوت اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ آﻪ از ﺗﻮ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﻮش ﺑﺪﻩ. اﻳﻦ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻗﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت‬ ‫ﺧﻻﻗﻴﺘﺖ ﻣﻲﺷﻮد.‬
 • 64. ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ آﺴﻲ آﻪ ﻏﻢ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ دارد ﻧﮕﻮ:‬ ‫»ﻣﻲداﻧﻢ ﭼﻪ ﺡﺎﻟﻲ داري.« ﭼﻮن در واﻗﻊ‬ ‫ﻧﻤﻲداﻧﻲ.‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎهﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎوردن ﺁﻧﭽﻪ‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاهﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺎﻧﺱ و اﻗﺒﺎل اﺳﺖ.‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﻄﺮات و ﻣﺸﻜﻻت‬ ‫زاﻳﻴﺪﻩ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ هﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺡﻖ و ﺡﻘﻮﻗﺖ هﺴﺘﻲ وﻇﺎﻳﻒ و‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖهﺎﻳﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻦ آﻪ ﻟﺬت هﺪﻳﻪ دادن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ از هﺪﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ.‬
 • 65. ‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ در دﻓﺘﺮي آﺎر آﻨﻲ‬ ‫آﻪ هﻴﭻ ﭘﻨﺠﺮﻩاي ﻧﺪارد ﭘﻴﺶ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺁن ﺧﻮب‬ ‫ﻓﻜﺮ آﻦ.‬ ‫ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش هﻤﻪ ﺁدمهﺎﻳﻲ آﻪ ﻣﻻﻗﺎت‬ ‫ﻣﻲآﻨﻲ در ﺧﻮد ﺡﺴﻲ دارﻧﺪ آﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: »ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ آﻦ و در ﻣﻦ اﺡﺴﺎس ﺑﺰرﮔﻲ و ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن‬ ‫اﻳﺠﺎد آﻦ«‬ ‫آﺎرت را ﺑﻬﺘﺮ از هﺮ آﺱ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻩ. اﻳﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻩ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺎدﻩروي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲروي ﺳﻉﻲ آﻦ‬ ‫ردﭘﺎﻳﻲ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬاري.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ در اﻣﺎآﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺡﺴﺎﺑﺪاران، وآﻻ‬ ‫ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺳﺆاﻻت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﭙﺮس.‬
 • 66. ‫وﻗﺘﻲ آﺴﻲ آﺎري را ﺑﻪ ﻧﺡﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﻲدهﺪ ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي رﺋﻴﺴﺶ ﺑﻨﻮﻳﺱ و او را‬ ‫در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﮕﺬار.‬ ‫اﮔﺮ ﺷﻨﻴﺪي ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ از او‬ ‫ﭼﻴﺰي ﻧﭙﺮس. ﺑﮕﺬار اول ﺧﻮدش ﺑﮕﻮﻳﺪ.‬ ‫هﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ هﺘﻞ ﻣﻲروي ﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﺹﺪ وات ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮدت ﺑﺒﺮ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻲ راﺡﺖ ﻣﻄﺎﻟﻉﻪ آﻨﻲ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ آﺴﻲ ﭘﻮل ﻗﺮض ﻣﻲدهﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن‬ ‫ﺡﺎﺹﻞ آﻦ آﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻮﻟﻲ ﻩ ﻗﺮض‬ ‫دادﻩاي اﻃﻤﻴﻨﺎن داري.‬ ‫اﮔﺮ اﺳﺐ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺁن زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮ را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ‬ ‫زد، ﺗﻻش آﻦ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮي.‬
 • 67. ‫وﻗﺘﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺎد و راﺿﻲ هﺴﺘﻲ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺁن را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن دهﻲ. ﺧﻴﻠﻲهﺎ از اﻳﻦ آﺎر‬ ‫ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﻲﺁﻳﺪ.‬ ‫اﮔﺮ آﺴﻲ ﺗﻮ را ﭘﺸﺖ ﺧﻁ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫دﻳﮕﺮي ﭘﺎﺳﺦ دهﺪ ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ آﻦ.‬ ‫اﻳﻦ ﺡﻘﻴﻘﺖ را ﺑﭙﺬﻳﺮ آﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮارد ﺡﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﮔﺎهﻲ اوﻗﺎت هﻢ‬ ‫اﻣﻜﺎن دارد اﺷﺘﺒﺎﻩ آﻨﻲ.‬ ‫هﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر از ﺧﻮدت ﺑﭙﺮس آﻪ اﮔﺮ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻮل ﻧﺒﻮد ﭼﻪ آﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادي؟‬ ‫ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاي ﺡﻖ ﻧﺪاري‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬاري.‬
 • 68. ‫ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﺳﻨﻲ داري، هﻨﮕﺎم ﺳﻻم‬ ‫آﺮدن ﻣﺎدرت را در ﺁﻏﻮش ﺑﮕﻴﺮ.‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را ﺗﻤﺎﺷﺎ آﻦ ﺗﺎ اﻓﻖ‬ ‫دﻳﺪت ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﻮد.‬ ‫روي ﻇﺮف ﻏﺬاﻳﻲ آﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪت ﻣﻲﮔﺬاري‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻲ ﻣﺡﺒﺖﺁﻣﻴﺰ ﺑﻨﻮﻳﺱ.‬ ‫هﺮ آﺴﻲ را آﻪ ﺳﻉﻲ ﻣﻲآﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﻲ‬ ‫ﻳﺎ روﺡﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻨﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻦ.‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻧﻴﻤﻲ از ﺷﺎدي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و‬ ‫ﭘﻴﺮوزي در ﺹﺒﺮ و ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ.‬ ‫از ﻓﻉﺎﻟﻴﺖهﺎي هﻻل اﺡﻤﺮ ﺡﻤﺎﻳﺖ آﻦ.‬
 • 69. ‫ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﻄﻠﺐ و اهﺪاف ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎش.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر‬ ‫آﻨﻲ و ﺹﺒﻮر ﺑﺎﺷﻲ.‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮ و هﻤﺴﺮت‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﺸﻖ و ﻋﻻﻗﻪﺗﺎن ﺑﻪ هﻢ‬ ‫ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎزﺗﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫وﻗﺘﻲ اﺡﺘﻴﺎج ﺑﻪ آﻤﻚ داري ﺑﮕﻮ: »ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ‬ ‫دارم، ﻣﻲﺷﻮد ﻟﻄﻒ آﻨﻴﺪ و آﻤﻜﻢ آﻨﻴﺪ؟«‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﺡﻞ زﻧﺪﮔﻴﺖ هﻤﻜﺎري آﻦ.‬ ‫ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش آﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ‬ ‫آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران واﮔﺬار ﺷﻮد.‬
 • 70. ‫ﺑﻪ ﻣﻻﻗﺎت دوﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﻲ آﻪ در‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮو. ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻲ.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻮل، ﻗﺪرت ﻳﺎ‬ ‫ﺷﻬﺮت ﻧﻔﺮوش.‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ آﺴﻲ ﻣﺡﺒﺘﻲ آﺮدﻩاي و ﻳﺎ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪاي در ﻣﻮرد او اﻧﺠﺎم دادﻩاي ﻻزم‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ او ﻳﺎدﺁوري آﻨﻲ. ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻤﻚ آﻦ و‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ زود ﻓﺮاوﺷﺶ آﻦ.‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ آﻤﻚ آﻦ از هﺠﺪﻩ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻉﺪ‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺡﺴﺎبهﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻲﺧﻮاهﻲ ﺟﺎﻳﻲ را رﻧﮓ ﺑﺰﻧﻲ‬ ‫ﻟﺒﺎسهﺎي آﻬﻨﻪ ﺑﭙﻮش.‬
 • 71. ‫هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻧﺒﺎش.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﻚهﺎي ﺹﺎدﻗﺎﻧﻪاﻳﻜﻪ‬ ‫ﻣﻲرﻳﺰي ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻧﺒﺎش.‬ ‫هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻨﺪﻩهﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻳﺎ ﺁوازهﺎي‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎد ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻜﺶ.‬ ‫هﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر دآﻮراﺳﻴﻮن ﺧﺎﻧﻪات را ﻋﻮض‬ ‫آﻦ.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺡﺎﻓﻈﻪات اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻜﻦ. ﺑﻉﻀﻲ‬ ‫ﭼﻴﺰهﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺱ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﺷﺪي دﺳﺖهﺎﻳﺖ را‬ ‫در ﺟﻴﺐهﺎﻳﺖ ﺑﮕﺬار.‬
 • 72. ‫ﺗﻤﺎم ﺗﻻشهﺎﻳﺖ را ﺑﻜﻦ ﺗﺎ ﺡﻘﻮق ﻣﻉﻠﻤﺎن ﺧﻮب‬ ‫را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮي.‬ ‫هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ از اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﻴﺎدﻩ ﻣﻲﺷﻮي و‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ در ﺁن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﺡﺘﻤﺄ ﺳﻮﻳﭻ را ﺑﺮدار.‬ ‫ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻳﻚ هﺪﻳﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﮔﻞ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺖ را ﺟﺒﺮان آﻨﺪ.‬ ‫وﻗﺘﻲ در راﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮت، هﻨﮕﺎم ﻧﺎهﺎرﺑﻪ ﺷﻬﺮي‬ ‫ﻣﻲرﺳﻲ رﺳﺘﻮراﻧﻲ را آﻪ در ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ اﺳﺖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب آﻦ.‬ ‫ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ آﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻧﺪهﻲ‬ ‫هﻴﭻ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻤﻲاﻓﺘﺪ.‬
 • 73. ‫راﺳﺘﮕﻮﻳﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺪان آﻪ‬ ‫آﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ دروغ در اﻧﺘﻘﺎد از دﻳﮕﺮان ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺴﻴﺎر‬ ‫ﺑﺪي را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻲﺁورد.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﺟﻨﺱ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان را ﺑﺪون ﭼﺎﻧﻪزدن‬ ‫ﻧﺨﺮ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻋﻻﻗﻪ‬ ‫دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎز را ﺑﺨﺮ.‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻴﺰهﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ‬ ‫ﺁن از دﺳﺖ دادﻩاي ﺑﺴﻨﺞ.‬ ‫از ﻣﺡﻞ آﺎرت ﺡﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﺪاد هﻢ ﻗﺮض ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﻳﻚ روز در ﺷﻬﺮ ﺧﻮدت هﻤﺮاﻩ ﺗﻮر از ﺟﺎهﺎي‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎﻳﻲ دﻳﺪن آﻦ.‬
 • 74. ‫ﺷﺠﺎﻋﺖ را ﺑﺎ ﺡﻤﺎﻗﺖ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ را ﺑﺎ ﺿﻉﻒ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻜﻦ.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ اول ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺁﺳﺎن ﺟﻮاب ﺑﺪﻩ.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ در ﻣﺡﻞ آﺎر در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻻت‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲات ﺹﺡﺒﺖ ﻧﻜﻦ.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺡﻞ آﺎرت ﻣﺡﻴﻄﻲ ﺳﺎﻟﻢ و‬ ‫ﺑﺪون دود ﺳﻴﮕﺎر ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺑﮕﺬار ﺑﻉﻀﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ هﻤﻴﺸﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ و ﻣﺨﻔﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎﻧﺪ.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ از وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎش.‬
 • 75. ‫اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﺪ: » دﻩ درﺹﺪ از زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ و ﻧﻮد‬ ‫درﺹﺪ ﺁن ﻧﺡﻮﻩ روﻳﺎروﻳﻲ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.«‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮو و ﺟﺎهﺎﻳﻲ را آﻪ ﻧﺪﻳﺪﻩاي ﺑﺒﻴﻦ.‬ ‫اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻦ آﻪ دﻳﺪت را هﻢ وﺳﻴﻊ آﻨﻲ.‬ ‫وﻗﺘﻲ آﺖ و ﺷﻠﻮار ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻦ داري ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ‬ ‫ﺷﻜﺮي ﻧﺨﻮر.‬ ‫ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن ﺡﺘﻤﺄ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰن.‬ ‫وﻗﺘﻲ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻤﻚ ﻣﻲدهﻨﺪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷﺎن را ﺑﭙﺬﻳﺮ.‬
 • 76. ‫هﺮﮔﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻬﺪﻩ آﺎرهﺎي آﻮﭼﻚ‬ ‫ﺑﺮﻣﻲﺁﻳﻲ از اﻧﺠﺎم آﺎرهﺎي ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرگ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮ.‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ در ﺗﻮاﻧﺖ هﺴﺖ ﺑﻪ آﺎر ﺑﺒﻨﺪ.‬ ‫از هﺮ هﺪﻳﻪاي آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲدهﻨﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ آﻦ.‬ ‫ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫هﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻘﻤﻪاي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از‬ ‫دهﺎﻧﺖ ﺑﺮداري.‬ ‫ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش آﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﻮ در واﻗﻊ‬ ‫ﺗﻉﻴﻴﻦآﻨﻨﺪﻩ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن در ﻋﺸﻖ و زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﺮس و‬ ‫ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ دل راﻩ ﻧﺪﻩ.‬
 • 77. ‫هﻴﭻ وﻗﺖ ﺷﺘﺎب ﻧﻜﻦ. ﺡﺘﻲ ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺄﻣﻞ هﻢ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻮد.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺶ از ﺡﺪ ﻧﻴﺎز ﺁﻣﺎدﻩ و ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎش.‬ ‫ﻳﻚ دورﺑﻴﻦ آﻮﭼﻚ ارزانﻗﻴﻤﺖ ﺑﺨﺮ و هﺮ ﺟﺎ‬ ‫ﻣﻲروي ن را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ دﺳﺖ دادﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎء‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻣﻉﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪهﺎي ﺗﺠﺎري را آﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺖ‬ ‫ﻣﻲرﺳﺪ ﻧﮕﻬﺪار و در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﮕﺬار.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ ﺧﻻﺹﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ را ﺑﻉﺪ از‬ ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اراﺋﻪ ﺑﺪﻩ ﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﺁن.‬
 • 78. ‫هﺮﻗﺪر هﻢ ﺟﻨﺴﻲ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺂن را‬ ‫از ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ ﺑﻲﻧﺰاآﺖ ﻧﺨﺮ.‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﻲ، ﺁﺳﺎﻳﺶ و ﺁراﻣﺶ را ﺳﻠﺐ ﻣﻲآﻨﺪ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﺗﻮ را ﻧﺎراﺡﺖ ﻣﻲآﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﻲات ﻣﻲﺷﻮد، ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب آﺎرهﺎﻳﻲ را آﻪ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ روز ﺑﻉﺪ ﺑﺮاي ﺡﻞ ن اﻧﺠﺎم دهﻲ‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺖ آﻦ.‬ ‫ﭼﺘﺮي ﺑﺎ رﻧﮓ روﺷﻦ ﺑﺨﺮ. ﭘﻴﺪا آﺮدﻧﺶ در ﻣﻴﺎن‬ ‫ﭼﺘﺮهﺎي ﻣﺸﻜﻲ ﺁﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ روزهﺎي ﻏﻤﮕﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎراﻧﻲ ﺷﺎدي و ﻧﺸﺎط ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ.‬ ‫ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﺮوي ﻗﻀﺎوت و داوريﺷﺎن‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام آﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻉﺪادﺷﺎن.‬
 • 79. ‫ﺑﻪ آﺴﻲ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرز آﻪ ﻟﻴﺎﻗﺘﺶ را داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫هﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮو آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻲ‬ ‫ﺹﺪاي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درهﺎي ﭼﻮﺑﻲ را ﺑﺸﻨﻮي.‬ ‫ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻗﺎﻧﻊآﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺑﻴﺎور.‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاهﻲ ﺳﺎﻟﻲ ﺧﻮب و ﭘﺮﺑﺎر داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻲ از هﻤﺎن اوﻟﻴﻦ روز ﺳﺎل ﺗﻻش ﺧﻮد را ﺁﻏﺎز‬ ‫آﻦ.‬ ‫ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزيهﺎﻳﻲ ﺑﺨﺮ آﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻴﺮوي ﺗﺨﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ آﺎر آﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮي.‬
 • 80. ‫ﺑﺪان آﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮپ ﻣﻘﻮي و‬ ‫ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ اﺳﺖ. هﺮ دو در ﺧﺎﻧﻪ درﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.‬ ‫هﻴﭽﻮﻗﺖ رﺳﺘﻮران ﺑﺎز ﻧﻜﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﭼﻴﺰي را ﻓﻘﻁ ﺑﺮاي ﻳﻜﺒﺎر در ﻋﻤﺮت‬ ‫ﻣﻲﺧﺮي ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺮانﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻋﺶ را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫آﻦ.‬ ‫ﺑﻻﻓﺎﺹﻠﻪ ﭘﺱ از ازدواج ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺱاﻧﺪاز‬ ‫ﻣﺨﺎرج ﺗﺡﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ آﻦ.‬ ‫ﺗﻉﺼﺒﻲ را آﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮋاد، ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ هﺮﮔﺰ ﻧﭙﺬﻳﺮ‬
 • 81. ‫وﻗﺘﻲ ﺑﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﻲآﻨﻲ ﺳﻉﻲ آﻦ ﺗﺎ‬ ‫ﺟﺎﻳﻲ آﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺰدﻳﻚ درب ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري‬ ‫ﺑﻨﺸﻴﻨﻲ. در اﻳﻦ ﺹﻮرت اﻣﻜﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش آﻪ آﻨﺎر ﺁﻣﺪن ﺑﺎ ﻣﺮدم‬ ‫هﺸﺘﺎد درﺹﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲآﻨﺪ.‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ آﻮﺗﺎﻩ اﺳﺖ. از ﻟﺡﻈﺎت زودﮔﺬر ﺁن آﻤﺎل‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ را ﺑﻜﻦ.‬ ‫ﺑﻪ آﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيهﺎي‬ ‫ﻗﺎﻃﻊ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻉﺪد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲدهﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮان‬ ‫ﭼﻨﺪان ﺧﻮشﺑﻴﻦ ﺑﻮد.‬ ‫ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻉﻴﺖ ﺳﻉﻲ آﻦ هﻤﺮﻧﮓ‬ ‫اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﺖ ﻇﺎهﺮ ﺷﻮي.‬
 • 82. ‫هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮاﻗﻊ اﻇﻄﺮاري ﻣﻘﺪاري ﭘﻮل در‬ ‫آﻴﻒ ﭘﻮﻟﺖ ﭘﻨﻬﺎن آﻦ.‬ ‫ﺳﻉﻲ آﻦ ﺡﻀﻮرت در هﺮ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺳﺒﺐ‬ ‫ﻧﺸﺎط و ﺷﺎدي دﻳﮕﺮان ﺷﻮد.‬ ‫از داﻧﺶﺁﻣﻮزاﻧﻲ آﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪدﺳﺖ ﺁوردن ﻣﺨﺎرج‬ ‫درﺳﻲﺷﺎن ﺁداﻣﺱ و ﺁبﻧﺒﺎت و ﺧﻮراآﻲ‬ ‫ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ آﻦ.‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻤﻚ داﺷﺘﻲ در آﻤﻚ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از‬ ‫دﻳﮕﺮان ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻜﻦ.‬ ‫از زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻮچ و ﺑﻲهﺪف ﺑﭙﺮهﻴﺰ.‬ ‫اﮔﺮ از ﻋﻬﺪﻩ اﻧﺠﺎم آﺎرهﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻣﻲﺁﻳﻲ وﻗﺘﺖ‬ ‫را ﺹﺮف اﻧﺠﺎم آﺎرهﺎي آﻢاهﻤﻴﺖ ﻧﻜﻦ.‬
 • 83. ‫هﻤﻴﺸﻪ آﺴﻲ هﺴﺖ آﻪ از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎري ﺗﻮ را‬ ‫اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دهﺪ. ﭘﺱ ﺳﻉﻲ آﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮاهﻲ‬ ‫دﻳﮕﺮان ﻧﺸﻮي.‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ از ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ آﺸﻮرت ﺡﻤﺎﻳﺖ آﻦ.‬ ‫آﺴﺎﻧﻲ را آﻪ دوﺳﺘﺖ دارﻧﺪ هﺮﮔﺰ از ﻳﺎد ﻧﺒﺮ.‬ ‫هﻨﮕﺎم ﺗﻉﻄﻴﻻت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮو.‬ ‫اﺷﺘﺒﺎهﺎت و ﺿﻉﻒهﺎي ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮﻩ ﻧﺪﻩ.‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺪرت ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰن.‬ ‫‪www.DATIKI.com‬‬

×