Västlänkenträngselskatt121008

172 views
140 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
172
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Västlänkenträngselskatt121008

 1. 1. Västlänken och trängselskatten –två delar idet Västsvenska paketet2012-10-10
 2. 2. Disposition• Västlänken - Bakgrund/Framtid - Resan till idag - Förstärkningsalternativet - Vad händer i projektet nu• Trängselskattesystemet
 3. 3. Var bor desom arbetar iregionenskärna?(En tredjedel av allaarbetsplatser iGöte-borgsregionen) Källa: Chalmers 2012-10-10 Sida 3
 4. 4. Regionförstoring 2012-10-10 Sida 4
 5. 5. 52012-10-10 Sida 5
 6. 6. Kan man inte bara öka antaletbussar, tåg och spårvagnar? 2012-10-10 Sida 6
 7. 7. Trafikutbud2011 - 2035Upphandlad trafikeller samarbetsavtal 2035 2011
 8. 8. Västlänken ska…• Underlätta resandet i Göteborg och Västsverige,• bidra till attraktivitet för företagsetableringar,• ge ökad närhet till universitet och högskolor,• en utökad arbetsmarknad och• en utökad möjlighet till regionförstoring.Detta bidrar också till en hållbar tillväxt. 2012-10-10 Sida 8
 9. 9. Några av målen för Västlänken• Utvecklingsmöjligheter för • Goda bytesmöjligheter regionen och staden • Renare luft & mindre• Tät och flexibel trafikering buller• Korta restider / Snabbare resor • Säkrare trafik• Fler direkta resor • Liten påverkan på omgivning under bygg- och driftskedet 2012-10-10 Sida 9
 10. 10. Målbild Västlänken gör det enklare att resa – och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. Enklare Attraktivt Hållbart Växande Västlänken ökar Västlänken bidrarKopplade Med Västlänken till minskad tågtrafikens attraktivitet och Västlänken bidrar trängsel vid bidrar till Västlänken skapar till fler tågpendlare.budskap får du fler tågturer, kortare Centralstationen och regionförstoring effektivare Västlänken är en viktig del i ett Det ger minskad klimatpåverkan restider och du och ekonomisk transporter som Drottningtorget tillväxt. ger växtkraft åt långsiktigt hållbart och bidrar till att kan nå fler och vi får en bättre näringslivet. transportsystem. stadsmiljön i destinationer utan Det blir enklare för fungerande Göteborg kan byten. dig att bo och kollektivtrafik i utvecklas. Göteborg. jobba där du trivs bäst. 2012-10-10 Sida 10
 11. 11. Västlänken - Visionenhttp://www.youtube.com/watch?v=8ryogjSCIW4
 12. 12. Detta är Västlänken• Ca 8 km dubbelspårigjärnväg, varav 6 km i tunnel,genom centrala Göteborg.• Tre nya stationer i staden –vid Göteborg central, Hagaoch Korsvägen.• Ger ökad kapaciteten förtågtrafiken medgenomgående linjer.• En förutsättning för atttågtrafiken i Västsverige skakunna utvecklas. Västlänkens sträckning 2012-10-10 Sida 12
 13. 13. Utredningsprocess inför investeringar Idéstudie Motsvarar: Behandlar: Förstudie Översiktsplan Allmänna intressen FördjupadHär är Järnvägsutrednin översiktsplan g samrådVästlänken nu Regeringens tillåtlighetsprövning Järnvägsplan Detaljplan Enskilda Projektering intressen Byggnation 2012-10-10 Sida 13
 14. 14. Idéstudie 2001Idéer på kort, medellång och lång sikt prövades.• Kort sikt Signal- och växelåtgärder.• Medellång sikt Ombyggnader av bangården.• Lång sikt Kapacitetsutbyggnader. Länk i tunnel under Göteborg. 2012-10-10 Sida 14
 15. 15. Förstudie 2001-2002Några av målen:• Genomgående pendeltågstrafik.• Mindre bangård. Stadsutveckling.• Förbättrad tillgänglighet till olika delar av staden.Externa stationslägen och slinga prövades och förkastades.Fem utbyggnadsalternativ och ett förstärkningsalternativ utreddes. 2012-10-10 Sida 15
 16. 16. Järnvägsutredning2004-2006Tre alternativa sträckningar:• Haga–Korsvägen• Haga–Chalmers• KorsvägenOch ett förstärkningsalternativ. 2012-10-10 Sida 16
 17. 17. 19 olika perspektiv på Västlänken - Byggskedet - Gestaltning - Grundvatten - Kapacitet - Kostnadskalkyl och byggtid - Kulturmiljö - Linjesträckningar - Ljud och vibrationer - Luftmiljö - Magnetfält - Mark, vatten och resursanvändning - Park- och naturmiljö - Samhällsekonomisk bedömning - Samrådsredogörelse, utökat samråd - Sociala konsekvenser - Stationslägen och stadsutveckling - Säkerhet och robusthet - Teknik - Trafikering och resandeanalyswww.trafikverket.se/Vastlanken 2012-10-10 Sida 18
 18. 18. Förstärknings- Nollalternativet Haga-Korsvägen Haga Chalmers Korsvägen alternativet Kring resan Station Liseberg mindre Lättillgängliga och Station Chalmers mindre Ganska lättillgängliga Station Liseberg mindre "Människan lättgänlig. Relativt god trivsamma stationer. tätttillgänglig. God och trivsamma statio- lätttillgänglig. Mycketutanför resan" säkerhet. God säkerhet. säkerhet. ner. God säkerhet god säkerhet Önskad trafikering inte 10-minuterstrafik möjlig. 10-minuterstrafik möjlig. 10-minuterstrafik möjlig. 10-minuterstrafik möjlig. Lätt att resa möjlig. Inga nya mål- Kortare restider. Flest Kortare restider. Flest Kortare restider. Ganska Kortare restider. Inga"Människan på punkter i staden. By- nya målpunkter som nås nya målpunkter som nås många nya målpunkter nya målpunkter i staden. tågen" tesmöjligheter ungefär utan byten. Flest utan byten. Goda nås utan byten. Goda Bytesmöjlig-heter ung som idag bytesmöjligheter bytesmöjligheter bytes-möjligheter som i dag Regionens utveckling Regionens och stadens Regionens och stadens Regionens och stadens Samhällets Regionens och stadens gynnas i viss grad. utveckling gynnas utveckling gynnas utveckling gynnas utveckling utveckling hämmas. Stadens utveckling betydligt betydligt betydligt hämmas. Begränsad kapacitet. Hög kapacitet. Hög kapacitet. Hög kapacitet. Hög kapacitet.Transportsyste- Låg andel kollektiv- Störst antal tåg- Ökat antal tåg- Måttligt ökat antal Marginellt ökat antal mets standard trafikresenärer. resenärer. resenärer. tågresenärer. tågresenärer. Risker för skador eller Risker för skador eller Små risker för skador I stort sett som i dag. Intrång vid Olskroken. annan påverkan på annan påverkan på eller annan påverkan påMiljön i drifts- Luftkvaliteten i Stadsbilden vid Skansen stadsmiljön. Betydligt stadsmiljön. Betydligt stadsmiljön. Minskade skedet Göteborgsområdet Lejonet påverkas. minskade luftutsläpp och minskade luftutsläpp och luftutsläpp och något mindre god. Mindere ljudstörningar. bättre luftkvalitet. bättre luftkvalitet. bättre luftkvalitet. Störningar för Störningar för Små störningar för Ganska stora störningar omgivningen samt risk omgivningen samt risk omgivningen. Liten risk Miljön i bygg- för omgivningen. Risk för skador vid för skador vid för skador vid skedet för skador vid byggntion. byggnation. Lokala byggnation. Lokala byggnation. Lokala Lokala luftutsläpp luftutsläpp luftutsläpp luftutsläpp mycket hög hög måttlig låg obetydlig/negativ 2012-10-10 Sida 19
 19. 19. Om stadscentrums framtida utbyggnad och nya stråk med pendeltåg Ett förhållningssätt: Västlänken måste ha möjligheter till framtida utbyggnader av järnvägsnätet för pendeltågtrafik. Osäkerheten kring framtida helt nya anläggningar är dock stor. Som bedömningsparameter har dessa därför begränsad betydelse. Motivering: Västlänkens uppgift är att binda samman det befintliga och beslutade dubbel- spåriga stomjärnvägsnätet till en attraktiv järnväg för pendeltågtrafik. Bohusbanan har inte motsvarande standard, men måste ingå i trafikeringsalter-nativen för Västlänken. Däremot kan frågan om banans utbyggnad till dubbel-spår, med bl a ny tunnel under älven samt utbyggnad i ett nytt stråk, inte anses ligga inom det tidsperspektiv, som behöver beaktas i detta skede. Tänkbara utbyggnadsmöjligheter mot Särö och Torslanda skall vara möjliga i en framtid, men osäkerheten är alltför stor för att ingå bland urvalskriterierna. Generellt: Helt nya regionala projekt får inte äventyra prioriteringen av andra andra angelägna kollektivtrafikutbyggnader i staden (bl a K 2020). 2012-10-10 Sida 20
 20. 20. Detta ärVästlänken• Uppfyller i högst utsträckningprojektmålen och ger störstökning av antalet tågresenärer.• Störst överflyttning avresande, når nya viktigamålpunkter i staden och gergoda utvecklings-möjligheterför staden.• Betydande regionförstorings-effekter. Västlänkens sträckning
 21. 21. FörstärkningsalternativetSämsta måluppfyllelse för de lokala och regionala målen omregional utveckling, till exempel:• Ökad tillgång till arbete,• utbildning,• kultur• och en positiv stadsutveckling. 2012-10-10 Sida 22
 22. 22. FörstärkningsalternativetInga nya stationer i staden• ingen avlastning av kollektivtrafiken• inga nya bytesmöjligheter eller målpunkterSäckstationen blir kvar i sin helhet och utvidgas• Med fler spår än idagTar stora centrala ytor i anspråk• Områden som Göteborgs stad planerar att utveckla till stad (Gullbergs vass) 2012-10-10 Sida 23
 23. 23. Förstärkningsalternativet• Säckstation med betydligt fler spår.Speciellt i framtidsvarianten som motsvarar 4-spåsstationer i Haga ochKorsvägen. Ej bra för utveckling av stadskärnan.• Den tidskrävande vändningen när lokföraren ska byta ände på tåget ochstarta upp datorn igen kvarstår.• Varje tåg passerar från Alingsås - Kungsbacka passerar snittet vidSkansen Lejonet 2 gånger istället för 1 gång. Det krävs en bred midja medbland annat dubblerad persontågsviadukt. Tar mycket plats i centralaGöteborg, Gullbergsvass.• Avsaknad av nya stationer innebär ingen ”skjuts” i samhällsutvecklingen(i stad och region).• Västlänken, valt alternativ, ger nyttor för slutkunden ”samhället ochresenärerna”. Förstärkningsalternativet når ”bara” nyttor för tågen i formav likvärdig tågkapacitet (antal tåg i vardera riktningen). 2012-10-10 Sida 24
 24. 24. Stationernas yttäckning (800 m)y Haga - Korsvägen Biskopsgården-Lundby Biskopsgården-Lundby Haga - Chalmers Biskopsgården-Lundby Biskopsgården-Lundby Korsvägen Olskroken Olskroken Olskroken Olskroken Olskroken Olskroken Stampen Stampen Lunden Lunden Stampen Stampen Lunden Lunden Stampen Stampen Lunden Lunden Nordstaden Nordstaden Nordstaden Nordstaden Nordstaden Nordstaden Inom Vallgraven Inom Vallgraven Inom Vallgraven Inom Vallgraven Inom Vallgraven Inom Vallgraven Heden Heden Överås Överås Heden Heden Överås Överås Heden Heden Överås Överås Bö Bö Bö Bö Bö Bö Gårda Gårda Gårda Gårda Gårda Gårda Linnéstaden Linnéstaden Lorensberg-Johanneberg Lorensberg-Johanneberg Linnéstaden Linnéstaden Lorensberg-Johanneberg Lorensberg-Johanneberg Linnéstaden Linnéstaden Lorensberg-Johanneberg Lorensberg-Johanneberg Guldheden Guldheden Krokslätt Krokslätt Guldheden Guldheden Krokslätt Krokslätt Guldheden Guldheden Krokslätt Krokslätt Annedal Annedal Annedal Annedal Annedal Annedal Kallebäck Kallebäck Kallebäck Kallebäck Kallebäck Kallebäcky Änggården Biskopsgården-Lundby Biskopsgården-Lundby Änggården Biskopsgården-Lundby Biskopsgården-Lundby Änggården Änggården Änggården Änggården Olskroken Olskroken Olskroken Olskroken Olskroken Olskroken Stampen Stampen Lunden Lunden Stampen Stampen Lunden Lunden Stampen Stampen Lunden Lunden Nordstaden Nordstaden Nordstaden Nordstaden Nordstaden Nordstaden Inom Vallgraven Inom Vallgraven Inom Vallgraven Inom Vallgraven Inom Vallgraven Inom Vallgraven Heden Heden Överås Överås Heden Heden Överås Överås Heden Heden Överås Överås Bö Bö Bö Bö Bö Bö Gårda Gårda Gårda Gårda Gårda Gårda Linnéstaden Linnéstaden Lorensberg-Johanneberg Lorensberg-Johanneberg Linnéstaden Linnéstaden Lorensberg-Johanneberg Lorensberg-Johanneberg Linnéstaden Linnéstaden Lorensberg-Johanneberg Lorensberg-Johanneberg Guldheden Guldheden Krokslätt Krokslätt Guldheden Guldheden Krokslätt Krokslätt Guldheden Guldheden Krokslätt Krokslätt Annedal Annedal Annedal Annedal Annedal Annedal Kallebäck Kallebäck Kallebäck Kallebäck 2012-10-10 Kallebäck Kallebäck Sida 25 Änggården Änggården Änggården Änggården Änggården Änggården
 25. 25. ca 500 m ca 1 kmÅr 2020ca 100 000 boendeca 130 000 arbetsplatser
 26. 26. Stationsläge vid Haga 2012-10-10 Sida 27
 27. 27. FramdriftProjekts framdrift går enligt plan• Beredningsremiss/tillåtlighet - Länsstyrelsens svar, villkor - dragning för departementen• Resursplanering• Start av projektering• Definition av Västlänken - stationer - gränsytorPrognosen för projekteringen ärsänkt till 823 MSEK (från 1068MSEK). 2012-10-10 Sida 29
 28. 28. NormalsektionTunnel Illustration från järnvägsutredningen 2012-10-10 Sida 30
 29. 29. Ny teknik vid Norra länkenhttp://www.youtube.com/watch?v=F5n4Bm4W_h0 2012-10-10 Sida 31
 30. 30. Trängselskatt
 31. 31. Vem ansvarar för vadI ett inledande skede arbetade Trafikverket, kommuner, kommunförbund, landsting,länsstyrelser, regioner med flera myndigheter med att ta fram underlag för politiskabeslut.Trängselskatt beslutades av Sveriges riksdag.Trafikverket fick i uppdrag att vara huvudman och ansvara för att handla upp, byggaoch driva det tekniska system som krävs för att brukaravgifter ska kunna tas upp.Trafikverket och Transportstyrelsen tecknade en överenskommelse som innebär attTransportstyrelsen ansvarar för att system och tjänster är färdigställt för driftstart 1januari 2013.Efter startdagen har Trafikverket rollen att driva och underhålla systemet.Transportstyrelsen ska efter driftstart för Skatteverkets räkning verkställa upptagandetav trängselskatten. 2012-10-10 Sida 33
 32. 32. TrängelskattezonFlerpassageregeln 60 minuterVardagarkl 06.00 till kl 18.30Maxskatt 60 kr/dygnFärre stationer i bostads-områden jämfört med tidigare 2012-10-10 Sida 34
 33. 33. Betalstation– tekniken samlad på en portalStockholmsportal Göteborgsportal 2012-10-10 Sida 35
 34. 34. Fordonen registreras automatiskt – trafikflödet påverkas inteLaserdetektorerKänner av om en bilpasserar genombetalstationen, ochaktiverar då kamerorna. Kamera med IR blixt Fotograferar bilens främre och bakre registreringsskylt. Skylten identifieras direkt i kameran (OCR). Bilden visar en betalstation i Stockholm 2012-10-10 Sida 36
 35. 35. Fordonen registreras automatiskt – trafikflödet påverkas inteSändar- ochmottagarantennerKommunicerar medtranspondern, om ensådan finns i bilen. Bilden visar en betalstation i Stockholm 2012-10-10 Sida 37
 36. 36. Så fungerar det för fordonsägarenMånad 1 Månad 2 Månad 3Fordonets passager Skattebeslutet för Betalningen ska vararegistreras. månad 1 fastställs och registrerad en avi skickas ut. hos Transportstyrelsen sista dagen i månad 3.Månad 4 Månad 5 Månad 6Om trängselskatten ej är En påminnelse skickas Om det fortfarande ärbetald i tid skickas ut. obetalt skickas ärendet tilltilläggsavgift (f.n. 500 kr) kronofogden. 2012-10-10 Sida 38
 37. 37. Hur kan man betala då?•Betalningen sker genom inbetalningskortet som medföljerskattebeslutet, via internetbank eller bankens kuverttjänst.•Autogiro: betalning sker automatiskt vid rätt tidpunkt medrätt belopp och OCR-nummer.•Beställ e-avi (med EDI-lösning för företag) så skonasmiljön.•Kombinera autogiro och e-avi! 2012-10-10 Sida 39
 38. 38. Biltrafiken i Göteborgsregionen minskar–resandet förändras• 3-4 % i hela regionen• 6-8 % i Göteborgs kommun• 10-15 % i centrala Göteborg 2012-10-10 Sida 40
 39. 39. Skattenivån kommer att variera över dagen8, 13 eller 18 kronor per passage 2012-10-10 Sida 41
 40. 40. Hur anpassar vi oss till trängselskatten?• vi betalar• vi väljer annan tidpunkt för resan• vi gör annat vägval• vi utför vårt ärende någon annanstans• vi samordnar våra ärenden• vi väljer tåg, buss, MC, moped, cykel, gång eller samåkning• vi väljer distansarbete eller näthandel 2012-10-10 Sida 42
 41. 41. 2012-10-10 Sida 43
 42. 42. En vision om framtidens Västsverige!Det Västsvenska paketet utgår från ”VisionVästra Götaland – Det goda livet” och GR:s mål- ochstrategiarbete ”Uthållig tillväxt”:• Den lokala arbetsmarknaden ökas från 990 000 till 1 500 000 människor• Regionens kärna – Göteborgs centrala delar – stärks genom en kraftfull utbyggnad och ökad tillgänglighet• Utvecklingen i övrigt koncentreras utmed de fem huvudstråken till/från Göteborg 2012-10-10 Sida 44
 43. 43. 2012-10-10 Sida 45

×