รู้จกอินเทอร์ เน็ต
                ั
 เป็ นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทใหญ่ทสด ทีเชือมโยงเครือข่ายย่อยและระบบ...
จุดกาเนิดของ Internet
 อินเตอร์เน็ตถูกพัฒนาขึนมาจากเครือข่าย ARPAnet (ARPA : Advance
            ้
 Research...
Internet ในประเทศไทย
 สาหรับประเทศไทยอินเตอร์เน็ตมีพฒนาการมาจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
               ...
อินทราเน็ต (Intranet)
 เป็ นระบบเครือข่ายทีใช้กนเป็นการภายในของแต่ละบริษทหรือองค์กรเท่านัน
           ่ ั   ...
เอ็กซ์ทราเน็ต(Extranet)
 เป็ นระบบเครือข่ายอินทราเน็ต 2 ระบบทีมการส่งข้อมูลหรือติดต่อกันผ่านระบบ
            ...
ความแตกต่างระหว่าง Internet, Intranet และ Extranet
 พิจารณาทีการใช้งานโดยใช้ผใช้งานเป็ นตัวเปรียบเทียบ
      ่   ...
ประโยชน์ของอินเทอร์ เน็ต
 ด้านการศึกษา
   ห้องสมุดขนาดใหญ่ , คลังความรู้ , e-book , e-learning
 ด้านธุรกิจ
   ประชาส...
Internet1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Internet1

501 views
453 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internet1

 1. 1. รู้จกอินเทอร์ เน็ต ั  เป็ นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทใหญ่ทสด ทีเชือมโยงเครือข่ายย่อยและระบบ ่ี ่ี ุ ่ ่ คอมพิวเตอร์ทวโลกโดยเปิดบริการตลอด 24 ชัวโมง ั่ ่  เกิดจากการเชือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์จานวนมากมายในโลกเข้าด้วยกัน เช่น ่ เครือข่ายแลน เครือข่ายของเครืองมินิหรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ทาให้ผใช้ทอยูบน ่ ู้ ่ี ่ เครือข่ายหนึ่ง เรียกใช้ขอมูลทีอยูบนอีกเครือข่ายหนึ่งได้ หรือแลกเปลียนข่าวสารกับ ้ ่ ่ ่ ผูใช้ ทีอยูในเครือข่ายนันๆทีอยูหางไกลได้ ้ ่ ่ ้ ่ ่ ่  แต่ละเครือข่ายจะต้องมีเครืองแม่ขาย (Server) หรือโฮสต์ (Host) คือ ่ ่ คอมพิวเตอร์ททาหน้าทีเป็ นผูให้บริการข้อมูลข่าวสารกับผูใช้บริการ ่ี ่ ้ ้
 2. 2. จุดกาเนิดของ Internet  อินเตอร์เน็ตถูกพัฒนาขึนมาจากเครือข่าย ARPAnet (ARPA : Advance ้ Research Project Agency) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ทีตงขึน ่ ั้ ้ เมือปี พ.ศ. 2512 เพือใช้ในงานค้นคว้าวิจยด้านการทหาร ่ ่ ั  และต่อมาได้แพร่หลายเชือมโยงไปยังประเทศต่าง และกลายเป็ น INTERNET ่ ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ทเี่ ชือมโยงไปทัวโลก ่ ่
 3. 3. Internet ในประเทศไทย  สาหรับประเทศไทยอินเตอร์เน็ตมีพฒนาการมาจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ั มหาวิทยาลัยชือไทยสาร (ThaiSarn : Thai Social Scientific ่ Academic & Research Network) เพือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร ่ ่ ความรูตลอดจนข้อคิดเห็นของ นักวิจย นักวิชาการ โดยจุดแรกทีมการเชือมโยงเข้ากับ ้ ั ่ ี ่ อินเตอร์เน็ตได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณปี พ.ศ. 2535 และ ศูนย์ เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในปีถดมา ทาให้ ิ ั หน่วยงานต่างๆ ทีมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชือมโยงกับหน่วยงานทังสองสามารถ ่ ี ่ ้ ใช้บริการจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
 4. 4. อินทราเน็ต (Intranet)  เป็ นระบบเครือข่ายทีใช้กนเป็นการภายในของแต่ละบริษทหรือองค์กรเท่านัน ่ ั ั ้ อินทราเน็ตอาจจะมีขอบเขตกว้างกว่ามาก หรือเป็นเพียงระบบเครือข่ายขนาดเล็กก็ได้  ข้อสาคัญทีทาให้อนทราเน็ตต่างจากอินเทอร์เน็ตคือ กลุมผูใช้เครือข่ายอินทราเน็ต ่ ิ ่ ้ มักจะเป็ นคนภายในบริษทหรือกลุมคนทีจากัด มีระบบการรักษาความปลอดภัยทีกน ั ่ ่ ่ ั คนนอกเข้ามาในระบบ ส่วนระบบอินเทอร์เน็ตไม่จากัดกลุมคนทีใช้งาน ขอเพียงให้ม ี ่ ่ เงินจ่ายค่าบริการรายเดือนหรือมีชองทางต่อเข้ามาก็สามารถใช้งานได้ทงนัน ่ ั้ ้
 5. 5. เอ็กซ์ทราเน็ต(Extranet)  เป็ นระบบเครือข่ายอินทราเน็ต 2 ระบบทีมการส่งข้อมูลหรือติดต่อกันผ่านระบบ ่ ี อินเทอร์เน็ต  เช่น บริษทหนึ่งมี 2 สาขา คือทีกรุงเทพและขอนแก่น ซึงระบบเครือข่ายนี้ตองอาศัย ั ่ ่ ้ ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต เพือเชือมทัง 2 สาขาให้สามารถติดต่อขอข้อมูลกันได้เหมือนอยูใน ่ ่ ้ ่ เครือข่ายเดียวกัน
 6. 6. ความแตกต่างระหว่าง Internet, Intranet และ Extranet  พิจารณาทีการใช้งานโดยใช้ผใช้งานเป็ นตัวเปรียบเทียบ ่ ู้  Internet เปิดโอกาสให้ใครๆ ก็ได้เข้ามาใช้งาน  Intranet เปิดโอกาสให้เฉพาะคนกลุมหนึ่งเท่านัน เช่น เฉพาะพนักงานใน ่ ้ บริษทั  Extranet เปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทีเกียวข้องกับองค์กรนันใช้งาน ่ ่ ้ ได้
 7. 7. ประโยชน์ของอินเทอร์ เน็ต  ด้านการศึกษา  ห้องสมุดขนาดใหญ่ , คลังความรู้ , e-book , e-learning  ด้านธุรกิจ  ประชาสัมพันธ์ , ติดต่อธุรกิจ , e-commerce  ด้านบันเทิง ั  หาเพือน , ดูหนังฟงเพลง , อ่านข่าว , ส่งข้อความ ่  ฯลฯ

×