Работа с 3DStudioMax 
Доц. д-р М. Иванова 
Технически университет – София
ППРРИИЛЛААГГААННЕЕ ННАА HHEELLPPEERRSS 
//ППООММООЩЩННИИ ООББЕЕККТТИИ//
 ИИззккррииввяявваанниияя оотт ттииппаа 
GGeeoommeettrriicc/DDeeffoorrmmaabbllee 
/ггееооммееттррииччннии ии 
ддееффооррм...
 ИИззккррииввяявваанниияя оотт ттииппаа 
FFoorrcceess //ппррииллааггааннее ннаа 
ссииллии// ввъъррххуу ссииссттееммаа оот...
 ППррооссттррааннссттввееннии 
ииззккррииввяявваанниияя оотт ттииппаа 
DDeefflleeccttoorrss 
//ооттрраажжааттееллии/
 ППррооссттррааннссттввееннии 
ииззккррииввяявваанниияя оотт ттииппаа 
MMooddiiffiieerr--BBaasseedd 
//ииззккррииввяявваа...
 Twist /извиване/
 Taper /скосяване/
 Noise /шум/
 Target Spot
 Target Direct
 Omni
 Sunlight System
 Използване на 
филтър Lens Ef fects 
Glow
 Прилагане на 
филтри Lens Ef fects 
Glow и Lens Ef fects 
Highlight
 Прилагане на 
филтър Lens Ef fects 
Flare
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Computer Graphics Intro2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Computer Graphics Intro2

1,026 views
1,003 views

Published on

3DStudioMax ToolBook Instructor възможности компютърна графика

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,026
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Computer Graphics Intro2

 1. 1. Работа с 3DStudioMax Доц. д-р М. Иванова Технически университет – София
 2. 2. ППРРИИЛЛААГГААННЕЕ ННАА HHEELLPPEERRSS //ППООММООЩЩННИИ ООББЕЕККТТИИ//
 3. 3.  ИИззккррииввяявваанниияя оотт ттииппаа GGeeoommeettrriicc/DDeeffoorrmmaabbllee /ггееооммееттррииччннии ии ддееффооррммииррууееммии ииззккррииввяявваанниияя/
 4. 4.  ИИззккррииввяявваанниияя оотт ттииппаа FFoorrcceess //ппррииллааггааннее ннаа ссииллии// ввъъррххуу ссииссттееммаа оотт ччаассттиицции
 5. 5.  ППррооссттррааннссттввееннии ииззккррииввяявваанниияя оотт ттииппаа DDeefflleeccttoorrss //ооттрраажжааттееллии/
 6. 6.  ППррооссттррааннссттввееннии ииззккррииввяявваанниияя оотт ттииппаа MMooddiiffiieerr--BBaasseedd //ииззккррииввяявваанниияя ооссннооввааннии ннаа ммооддииффииккааттооррии//  Bend /огъване/
 7. 7.  Twist /извиване/
 8. 8.  Taper /скосяване/
 9. 9.  Noise /шум/
 10. 10.  Target Spot
 11. 11.  Target Direct
 12. 12.  Omni
 13. 13.  Sunlight System
 14. 14.  Използване на филтър Lens Ef fects Glow
 15. 15.  Прилагане на филтри Lens Ef fects Glow и Lens Ef fects Highlight
 16. 16.  Прилагане на филтър Lens Ef fects Flare

×