Reklama Present

653 views
583 views

Published on

Published in: News & Politics, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reklama Present

  1. 1. Îô³ö³íà äàòà çàïóñêó – 15 êâ³òíÿ 2009ð. ʳëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â - á³ëüøå 7000 ʳëüê³ñòü ïàðò³é - 65 ʳëüê³ñòü ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é: 87 ʳëüê³ñòü áëàãîä³éíèõ ôîíä³â - 1 ʳëüê³ñòü ãðóï: 143
  2. 2. Àóäèòîð³ÿ (òèæäåíü) - 24 000 Ïåðåãëÿäè ñòîð³íîê- 220 000 Ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü ïåðåáóâàííÿ íà ñàéò³ - 11 õâ
  3. 3. Êè¿â - 43% Äí³ïðîïåòðîâñüê - 17% Ëüâ³â - 10% Õàðê³â - 7% ²íø³ - 23%

×