Reklama Present
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Reklama Present

on

 • 751 views

 

Statistics

Views

Total Views
751
Views on SlideShare
751
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Reklama Present Reklama Present Presentation Transcript

 • Îô³ö³íà äàòà çàïóñêó – 15 êâ³òíÿ 2009ð. ʳëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â - á³ëüøå 7000 ʳëüê³ñòü ïàðò³é - 65 ʳëüê³ñòü ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é: 87 ʳëüê³ñòü áëàãîä³éíèõ ôîíä³â - 1 ʳëüê³ñòü ãðóï: 143
 • Àóäèòîð³ÿ (òèæäåíü) - 24 000 Ïåðåãëÿäè ñòîð³íîê- 220 000 Ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü ïåðåáóâàííÿ íà ñàéò³ - 11 õâ
 • Êè¿â - 43% Äí³ïðîïåòðîâñüê - 17% Ëüâ³â - 10% Õàðê³â - 7% ²íø³ - 23%